Page 1

ค มู ือ ก า ร ป ฏ บิ ัต ิง า น ต า ม ม า ต ร ฐ า น ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ้นื ท ่กี า ร ศ ึก ษ า

ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า พ ะ เ ย า เ ข ต 2 ส ํา น ัก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศ กึ ษ า ข ้นั พ ื้น ฐ า น ก ร ะ ท ร ว ง ศ กึ ษ า ธ กิ า ร


2 ค ํา น ํา ต า ม ป ร ะ ก า ศ ส ํา น ัก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศ ึก ษ า ข ั้น พ ื้น ฐ า น เ ร ื่อ ง ก า ร ก ร ะ จ า ย อ ํา น า จ ก า ร บ ร ิห า ร แ ล ะ ก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า ข อ ง เ ล ข า ธ ิก า ร ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศ ึก ษ า ข ั้น พ ื้น ฐ า น ไ ป ย ัง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า แ ล ะ ส ถ า น ศ ึก ษ า ใ น ส ัง ก ัด ส ํา น ัก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศ ึก ษ า ข ั้น พ ื้น ฐ า น พ . ศ . 2 5 5 0 แ ล ะ ไ ด จ ัด ท ํา ม า ต ร ฐ า น ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า เ พ ื่อ ใ ห ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ท ุก แ ห ง ม ีก า ร พ ัฒ น า อ ย า ง เ ป น เ อ ก ภ า พ โ ด ย พ ร อ ม เ พ ร ีย ง ก ัน แ ล ะ ม ีค ุณ ภ า พ เ ป น ท ี่น า พ ึง พ อ ใ จ น ั้น ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้ น ท ี่ก า ร ศ ึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า พ ะ เ ย า เ ข ต 2 จ ึง ไ ด ด ํา เ น ิ น ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห  ส ัง เ ค ร า ะ ห แ ล ะ เ ท ีย บ เ ค ีย ง ส ภ า พ ท ี่พ ึง ป ร ะ ส ง ค ใ น ก า ร พ ัฒ น า ข อ ง ส ํา น ัก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศ กึ ษ า ข นั้ พ นื้ ฐ า น แ ล ะ ก ํา ห น ด ร า ย ล ะ เ อ ีย ด ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม บ ร ิบ ท ข อ ง ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า เ พ ื่อ น ํา ไ ป ส กู า ร ป ฏ บิ ตั จิ ร งิ ข ึ้น แ ล ะ เ ป น ค ูม ือ ใ น ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น อ ย า ง เ ป น ร ูป ธ ร ร ม ข อ ง บ ุค ล า ก ร ใ น ส ัง ก ัด ต ล อ ด จ น ส ง เ ส ร ิม ก ํา ก ับ ต ิด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ ป ร ะ เ ม ิน ผ ล ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น ก า ร พ ัฒ น า ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า แ ล ะ ส ถ า น ศ ึก ษ า ใ น ส ัง ก ัด เ พ ื่อ ป ร ะ ก ัน ค ุณ ภ า พ ก า ร ศ ึก ษ า โ ด ย ไ ด จ ัด ท ํา ค ูม ือ ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม ม า ต ร ฐ า น ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ กึ ษ า ข อ ง ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า พ ะ เ ย า เ ข ต 2 ข ึ้น เ พ ื่อ ใ ช ป ร ะ โ ย ช น ใ น ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ใ ห เ ก ิด ผ ล อ ย า ง ม ีป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ แ ล ะ ป ร ะ ส ิท ธ ิผ ล ข อ ข อ บ ค ุณ ผ ูม ีส ว น เ ก ี่ย ว ข อ ง ท ี่ไ ด จ ัด ท ํา ร า ย ล ะ เ อ ีย ด ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น เ ล ม น ี้ จ น ส า ม า ร ถ น ํา ไ ป เ ป น ค ูม ือ ใ น ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิไ ด จ ร ิง อ ัน จ ะ เ ป น ป ร ะ โ ย ช น ใ น ก า ร พ ัฒ น า ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า พ ะ เ ย า เ ข ต 2 แ ล ะ ส ถ า น ศ ึก ษ า ใ น ส ัง ก ัด ต อ ไ ป

( น า ย ป ร ะ ถ ม เ ช ื้อ ห ม อ ) ร อ ง ผ ูอ าํ น ว ย ก า ร ส าํ น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท กี่ า ร ศ ึก ษ า ร ัก ษ า ร า ช ก า ร แ ท น ผ ูอ าํ น ว ย ก า ร ส าํ น กั ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ กึ ษ า ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า พ ะ เ ย า เ ข ต 2


3 ค ํา ช ี้แ จ ง ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิต า ม ค มู ือ 1 . ค ูม ือ น ี้จ ัด ท ํา ข ึ้น เ พ ื่อ ก ํา ห น ด ร า ย ล ะ เ อ ีย ด แ น ว ท า ง ป ฏ ิบ ัต ิ ส ํา ห ร ับ บ ุค ล า ก ร ใ น ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า พ ะ เ ย า เ ข ต 2 2 . ร า ย ล ะ เ อ ีย ด ใ น ค ูม ือ เ ป น ก า ร ร ะ บ ุส ิ่ง ท ี่ต อ ง ด ํา เ น ิน ก า ร เ พ ื่อ ร อ ง ร ับ ก า ร ต ิด ต า ม ก ล ย ุท ธ ข อ ง ส ํา น ัก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศ ึก ษ า ข ั้น พ ื้น ฐ า น แ ล ะ เ ช ื่อ ม โ ย ง ส ูก า ร ป ฏ ิบ ัต ิจ ร ิง แ ล ะ ส า ม า ร ถ ส ง ผ ล ต อ ก า ร พ ัฒ น า ท ั้ง อ ง ค ก ร โ ด ย ต ร ง แ ล ะ ส ง ผ ล โ ด ย อ อ ม ต อ ส ถ า น ศ ึก ษ า ใ น ส ัง ก ัด 3 . แ น ว ป ฏ ิบ ัต ิข อ ง ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า พ ะ เ ย า เ ข ต 2 ต า ม ส ภ า พ ท ี่พ ึง ป ร ะ ส ง ค ข อ ง ส ํา น ัก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศ ึก ษ า ข ั้น พ ื้น ฐ า น ใ น ค ูม ือ น ี้ ผ ูป ฏ ิบ ัต ิส า ม า ร ถ ป ฏ ิบ ัต ิเ พ ิ่ม เ ต ิม ไ ด อ ย า ง ห ล า ก ห ล า ย เ พ ื่อ ใ ห ไ ด ค ํา ต อ บ ส ํา ห ร ับ เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ท ี่ต อ ง ก า ร ไ ด  4 . ใ ห ผ ูป ฏ ิบ ัต ิส ร า ง ร อ ง ร อ ย ห ล ัก ฐ า น แ ล ะ อ ุป ก ร ณ ป ร ะ ก อ บ เ พ ื่อ น ํา เ ส น อ ใ น ก า ร ต ิด ต า ม ผ ล ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น ข อ ง ส ํา น ัก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศ ึก ษ า ข ั้น พ ื้น ฐ า น แ ล ะ เ ป น ผ ล ง า น ใ น ก า ร ต ิด ต า ม ค ณุ ภ า พ ง า น ต อ ไ ป ป ร ะ โ ย ช น ท ี่จ ะ ไ ด ร บั จ า ก ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิต า ม ค ูม ือ 1 . ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า พ ะ เ ย า เ ข ต 2 ม ีข อ ม ูล แ ล ะ ส า ร ส น เ ท ศ ป ร ะ ก อ บ ก า ร บ ร ิห า ร แ ล ะ ก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า 2 . ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า พ ะ เ ย า เ ข ต 2 ส า ม า ร ถ บ ร ิ ห า ร แ ล ะ จ ั ด ก า ร ศ ึ ก ษ า เ ป  น ไ ป อ ย  า ง ม ี ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ เ ป น ท ี่ ย อ ม ร ั บ แ ล ะ พ ึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผ ู ร ั บ บ ร ิ ก า ร แ ล ะ ผ ูเ ก ี่ย ว ข อ ง 3 . เ ก ิด ก า ร ข ับ เ ค ล ื่อ น ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น อ ย า ง เ ป น ก ร ะ บ ว น ก า ร ม ีข ั้น ต อ น แ ล ะ ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร ท ํา ง า น ท ี่ช ัด เ จ น เ ป น ร ูป ธ ร ร ม 4 . เ ป  น แ บ บ อ ย  า ง แ ล ะ บ ู ร ณ า ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ส ํ า ห ร ั บ ส ถ า น ศ ึ ก ษ า ใ น ส ัง ก ั ด โ ด ย ใ ช  ร ะ บ บ ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ป น ต ัว เ ช ื่อ ม โ ย ง เ ร ีย น ร ูร ะ ห ว า ง ก ัน 5 . บ ุค ล า ก ร ใ น ส ัง ก ัด ม ีแ น ว ค ิด ใ ห ม  น ว ัต ก ร ร ม แ ล ะ ม ีผ ล ง า น ท ี่เ ป น B e s t P r a c t i c e ใ น ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น 6 . ส ง ผ ล ใ ห ส ถ า น ศ ึก ษ า ม ีก า ร บ ร ิห า ร ง า น ท ี่ม ีป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ส ูง ข ึ้น แ ล ะ ม ีค ว า ม เ ข ม แ ข ็ง ข ึ้น


4 ส า ร บ ัญ เ ร ื่อ ง ต อ น ท ี่ 1 บ ท น ํา ค ว า ม เ ป น ม า ค า น ิย ม ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า พ ะ เ ย า เ ข ต 2 ท ิศ ท า ง ก า ร พ ัฒ น า ก า ร ศ ึก ษ า ว ิส ัย ท ัศ น  พ ัน ธ ก ิจ เ ป า ป ร ะ ส ง ค  ก ล ย ุท ธ  จ ุด เ น น เ ป า ห ม า ย แ ล ะ ต ัว ช ี้ว ัด ค ว า ม ส ํา เ ร ็จ ต อ น ท ี่ 2 ม า ต ร ฐ า น ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ค ํา อ ธ ิบ า ย ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ต ัว บ ง ช ี้ ต อ น ท ี่ 3 ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม ก ร อ บ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ม า ต ร ฐ า น ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า พ ะ เ ย า เ ข ต 2 ต อ น ท ี่ 4 ห ล ัก เ ก ณ ฑ แ ล ะ ว ิธ ีก า ร ป ร ะ เ ม ิน ม า ต ร ฐ า น ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า พ ะ เ ย า เ ข ต 2 ภ าคผ น วก แ บ บ ป ร ะ เ ม ิน ม า ต ร ฐ า น ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ค ํา ส ั่ง แ ต ง ต ั้ง ค ณ ะ ท ํา ง า น

ห น า 1 1 1 2 5 5 5 5 6

1 3 2 2 5 0 5 2 5 3 6 3


1 ต อ น ท ี่ 1 บ ท น ํา ค ว า ม เ ป น ม า ส าํ น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า พ ะ เ ย า เ ข ต 2 เ ป น ห น ว ย ง า น ใ น ส ัง ก ัด ส ํา น ัก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศ ึก ษ า ข ั้น พ ื้น ฐ า น ร ับ ผ ิด ช อ บ ภ า ร ก ิจ ก ํา ก ับ ด ูแ ล ส น ับ ส น ุน ส ง เ ส ร ิม ก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า ข ั้น พ ื้น ฐ า น ใ น เ ข ต พ ื้น ท ี่ร ับ ผ ิด ช อ บ ท ั้ง 5 อ ํา เ ภ อ ค ือ อ ํา เ ภ อ จ ุน อ ํา เ ภ อ เ ช ีย ง ค ํา อ ํา เ ภ อ ป ง อ ํา เ ภ อ เ ช ีย ง ม ว น แ ล ะ อ ํา เ ภ อ ภ ูซ า ง ด ํา เ น ิน ก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า ใ ห ค ร อ บ ค ล ุม ก ล ุม เ ป า ห ม า ย โ ด ย จ ัด บ ร ิก า ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า แ ก  ป ร ะ ช า ก ร ว ัย เ ร ีย น อ ย า ง ท ั่ว ถ ึง แ ล ะ พ ัฒ น า ผ ูเ ร ีย น ใ ห ม ีค ว า ม ร ู ท ัก ษ ะ แ ล ะ ค ุณ ล ัก ษ ณ ะ ท ี่พ ึง ป ร ะ ส ง ค ต า ม ท ี่ ห ล ัก ส ูต ร ก ํา ห น ด ไ ว  ซ ึ่ง เ ป น ไ ป ต า ม บ ท บ ัญ ญ ัต ิร ัฐ ธ ร ร ม น ูญ แ ห ง ร า ช อ า ณ า จ ัก ร ไ ท ย แ ล ะ พ ร ะ ร า ช บ ัญ ญ ัต ิ ก า ร ศ ึก ษ า แ ห ง ช า ต ิ พ . ศ . 2 5 4 2 แ ล ะ ท ี่แ ก ไ ข เ พ ิ่ม เ ต ิม ( ฉ บ ับ ท ี่ 2 ) พ . ศ . 2 5 4 5 ต า ม ท ี่ส ํา น ัก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศ ึก ษ า ข ั้น พ ื้น ฐ า น ไ ด ก ํา ห น ด ม า ต ร ฐ า น ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า เ พ ื่อ น ํา ไ ป ส ูก า ร ป ฏ ิบ ัต ิใ ห เ ก ิด ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ใ น ก า ร ท ํา ง า น น ั้น ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ ก า ร ศ ึก ษ า ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า พ ะ เ ย า เ ข ต 2 จ ึง ไ ด น ํา ม า ต ร ฐ า น ด ัง ก ล า ว ม า ด ํา เ น ิน ก า ร ว ิเ ค ร า ะ ห  ส ัง เ ค ร า ะ ห  ก ํา ห น ด แ น ว ท า ง แ ล ะ ร า ย ล ะ เ อ ีย ด ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิภ า ย ใ น ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ใ ห เ ก ิด ผ ล ใ น ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิจ ร ิง เ ป น อ ง ค ก ร ท ี่ไ ด ร ับ ก า ร ย อ ม ร ับ แ ล ะ เ ป น แ บ บ อ ย า ง ข อ ง ส ถ า น ศ ึก ษ า ใ น ส ัง ก ัด จ ึง ไ ด ก ํา ห น ด ร า ย ล ะ เ อ ยี ด เ ป น ค มู อื ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น ข ึ้น เ พ ื่อ ใ ห บ ุค ล า ก ร ใ น ส ัง ก ัด น ํา ไ ป เ ป น แ น ว ท า ง ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิ ม ุง ส ูป ร ะ ส ิท ธ ิผ ล ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น ส น อ ง ต อ ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง ผ ูร ับ ก า ร บ ร ิก า ร แ ล ะ ผ ูเ ก ี่ย ว ข อ ง อ ย า ง แ ท จ ร ิง ค า น ิย ม ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ด ว ย ศ ร ัท ธ า แ ล ะ ค ว า ม ม ุง ม ั่น ใ น ก ค า น ิย ม ไ ด แ ก  O B E C ต า ม ท ี่ส ํา ค า น ิย ม ห ล ัก ส พ ฐ . “ เ ป น อ ง ค ก ร ท ี่ม ชี วี ิต พ ร อ ม จ ิต เ อ ื้อ อ า ท ร ม ีอ า ภ ร ณ  ค ือ ค ว า ม ข ย ัน ใ จ ย ึด ม ั่น ห ล ัก ย ุต ธิ ร ร ม ”

ึก ษ า ป ร ะ ถ ม ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ร บ ร ิก า ร ท น ัก ง า น ค ณ ะ

ศ กึ ษ า พ ะ เ ย า เ ข ต 2 า ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า พ ะ เ ย า เ ข ต 2 เ ป น อ ง ค ก ร แ ห ง ก า ร เ ร ยี น ร ูท ี่เ ป ย ม า ง ก า ร ศ ึก ษ า จ ํา เ ป น ต อ ง ม ีเ อ ก ภ า พ ใ น ก า ร ท ํ า ง า น จ ึ ง ก ํา ห น ด ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศ ึก ษ า ข ั้น พ ื้น ฐ า น ก ํา ห น ด O B E C C o re V a lu e s O = O r g a n ic B = B e n e v o le n c e E = E a g e rn e ss C = C o m p l ia n c e


2 ท ิศ ท า ง ก า ร พ ัฒ น า ก า ร ศ ึก ษ า แ น ว ท า ง ก า ร ด ํา เ น นิ ง า น ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า พ ะ เ ย า เ ข ต ต า ม แ น ว ท า ง ก า ร พ ัฒ น า ด ัง น ี้ ร ัฐ ธ ร ร ม น ู ญ แ ห ง ร า ช อ า ณ า จ ัก ร ไ ท ย พ ุ ท ธ ศ ั ก ร า ช 2 5 ใ น ก า ร ร ับ ก า ร ศ ึก ษ า ไ ม น อ ย ก ว า ส ิบ ส อ ง ป ท ี่ร ัฐ จ ะ ต อ ง จ ัด ใ ห อ ย า ง ท ั่ว ถ ึง แ โ ด ย ร ว ม ถ ึง ผ ูย า ก ไ ร  ผ ูพ ิก า ร ห ร ือ ท ุพ พ ล ภ า พ ห ร ือ ผ ูอ ย ูใ น ส ภ า ว ะ ย า ก ล ํา บ เ พ ื่อ ใ ห ไ ด ร ับ ก า ร ศ ึก ษ า โ ด ย ท ัด เ ท ีย ม ก ับ บ ุค ค ล อ ื่น ด ว ย

2 ก ํา ห น ด แ น ว ท า ง ก า ร ด ํา เ น ิ น ง า น 5 0 ไ ด บ ัญ ญ ัต ิถ ึง ส ิท ธ ิข อ ง บ ุค ค ล ล ะ ม ีค ุณ ภ า พ โ ด ย ไ ม เ ก ็บ ค า ใ ช จ า ย า ก ต อ ง ไ ด ร ับ ก า ร ส น ับ ส น ุน จ า ก ร ัฐ

เ ป า ห ม า ย ข อ ง แ ผ น ก า ร ศ ึก ษ า แ ห ง ช า ต ิ ฉ บ ับ ป ร ับ ป ร ุง ( พ . ศ . 2 5 5 2 – 2 5 5 9 ) ก า ร ก ํา ห น ด เ ป า ห ม า ย ก า ร น าํ แ ผ น ส ูก า ร ป ฏ บิ ตั เิ ช ิง ค ุณ ภ า พ แ ล ะ เ ช งิ ป ร ิม า ณ ไ ว ด งั น ้ี เ ป า ห ม า ย เ ช ิง ค ุณ ภ า พ : เ ม ื่อ ส ิ้น ส ุด แ ผ น ฯ ใ น ป  2 5 5 9 ก า ร พ ัฒ น า ก า ร ศ ึก ษ า ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ บ ร ร ล ุผ ล ต า ม เ ป า ห ม า ย ท ่กี ํา ห น ด ไ ว  ด ัง น ี้ 1 . ค น ไ ท ย เ ป น ค น ด ี เ ก ง ม ีค ว า ม ส ุข ม ีค ว า ม ร ูเ ช ิง ว ิช า ก า ร แ ล ะ ส ม ร ร ถ น ะ ท า ง ว ิช า ช ีพ ม ีค ุณ ธ ร ร ม จ ร ิย ธ ร ร ม ใ ฝ เ ร ีย น ร ูแ ล ะ แ ส ว ง ห า ค ว า ม ร ูอ ย า ง ต อ เ น ื่อ ง ต ล อ ด ช ีว ิต ด ํา ร ง ช ีว ิต ต า ม ห ล ัก ป ร ัช ญ า เ ศ ร ษ ฐ ก ิจ พ อ เ พ ีย ง ม ีค ว า ม ส ุข ม ีส ุข ภ า พ ท ั้ง ก า ย แ ล ะ ใ จ ท ี่ส ม บ ูร ณ  ส า ม า ร ถ ป ร ะ ก อ บ อ า ช ีพ แ ล ะ อ ย ูร ว ม ก ับ ผ ูอ ื่น ไ ด อ ย า ง ม ีค ว า ม ส ุข เ พ ื่อ เ ป น เ ป า ห ม า ย แ ล ะ ฐ า น ห ล ัก ข อ ง ก า ร พ ัฒ น า ป ร ะ เ ท ศ 2 . ส ัง ค ม ไ ท ย เ ป น ส ัง ค ม แ ห ง ค ุณ ธ ร ร ม ภ ูม ิป ญ ญ า แ ล ะ ก า ร เ ร ีย น ร ู ม ีก า ร ส ร า ง อ ง ค ค ว า ม ร ู น ว ัต ก ร ร ม แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ย ี ท ร ัพ ย ส ิน ท า ง ป ญ ญ า เ พ ื่อ ก า ร เ ร ีย น ร ู น ํา ไ ป ส ูส ัง ค ม แ ห ง ก า ร เ ร ีย น ร ูอ ย า ง ย ั่ง ย ืน ม ีส ุข ภ า ว ะ ป ร ะ ช า ช น อ ย ูร ว ม ก ัน อ ย า ง ส ัน ต ิส ุข แ ล ะ เ อ ื้อ อ า ท ร ป ร ะ ช า ช น ท ุก ค น ม ีโ อ ก า ส ไ ด ร ับ ก า ร ศ ึก ษ า ต ล อ ด ช ีว ิต อ ย า ง ม ีค ุณ ภ า พ 3 . ส ัง ค ม ไ ท ย ม ีส ภ า พ แ ว ด ล อ ม ท ี่เ อ ื้อ อ ํา น ว ย ต อ ก า ร พ ัฒ น า ค น อ ย า ง ม ีค ุณ ภ า พ แ ล ะ ย งั่ ย นื ม กี า ร น ํา เ ท ค โ น โ ล ย ีส า ร ส น เ ท ศ ม า ใ ช เ พ ื่อ ก า ร ศ ึก ษ า แ ล ะ เ ร ีย น ร ู ม ีก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า อ ย า ง ม ปี ร ะ ส ทิ ธ ภิ า พ ม กี า ร ก ร ะ จ า ย อ ํา น า จ ส ูส ถ า น ศ ึก ษ า เ ข ต พ ื้น ท ี่ แ ล ะ อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถ ิ่น ม ีก า ร ร ะ ด ม ท ร ัพ ย า ก ร แ ล ะ ค ว า ม ร ว ม ม ื อ จ า ก ท ุ ก ภ า ค ส  ว น ร ว ม ท ั้ ง ค ว า ม ร  ว ม ม ื อ ใ น ภ ูม ิ ภ า ค แ ล ะ ก ั บ น า น า ช า ต ิ ม า ก ข ึ้ น อ ั น จ ะ น ํ า ไ ป ส ู ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ร ว ม ม ือ แ ล ะ แ ข ง ข ัน ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ก า ร อ ย ูร ว ม ก ัน ก ับ พ ล โ ล ก อ ย า ง ส ัน ต ิส ุข ม ีก า ร พ ึ่ง พ า อ า ศ ัย แ ล ะ เ ก ื้อ ก ูล ก ัน


3 ก า ร ป ฏ ิร ูป ก า ร ศ ึก ษ ก ไ ด เ ร ีย น ร ูต ล อ ด ช ีว ิต 1 2 3

า ใ น ท ศ ว ร ร ษ ท ี่ส อ ง า ร ป ฏ ิร ปู ก า ร ศ กึ ษ า ใ น ท ศ ว ร ร ษ ท สี่ อ ง ( พ . ศ . 2 5 5 2 - 2 5 6 1 ) ร ัฐ บ า ล จ ะ ม งุ เ น น ใ ห ค น ไ ท ย อ ย า ง ม คี ุณ ภ า พ โ ด ย ม ีเ ป า ห ม า ย ห ล ัก 3 ป ร ะ ก า ร ค อื . พ ัฒ น า ค ุณ ภ า พ แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศ ึก ษ า แ ล ะ เ ร ีย น ร ขู อ ง ค น ไ ท ย . เ พ ิ่ม โ อ ก า ส ท า ง ก า ร ศ กึ ษ า แ ล ะ เ ร ีย น ร ูอ ย า ง ท วั่ ถ ึง แ ล ะ ม คี ุณ ภ า พ . ส ง เ ส ร มิ ก า ร ม สี ว น ร ว ม ข อ ง ท กุ ภ า ค ส ว น ข อ ง ส งั ค ม ใ น ก า ร บ ร ิห า ร แ ล ะ จ ัด ก า ร ศ กึ ษ า

กรอ บ แน วท างการป 1 . 2 . 3 . 4 .

ฏ ริ พ ัฒ พ ัฒ พ ัฒ พ ัฒ

ูป ก นา นา นา นา

า ร ศ ึก ษ า ม ี 4 ค ุณ ภ า พ ค น ไ ท ค ุณ ภ า พ ค ร ูย คุ ค ุณ ภ า พ ส ถ า น ค ุณ ภ า พ ก า ร บ

ป ร ะ ก า ร ค ือ ย ย คุ ใ ห ม  ให ม  ศ ึก ษ า แ ล ะ แ ห ล ง เ ร ีย น ร ูย คุ ใ ห ม  ร ิห า ร จ ัด ก า ร ใ ห ม 

เ ป า ห ม า ย ย ุท ธ ศ า ส ต ร แ ล ะ ต วั บ ง ช กี้ า ร ป ฏ ริ ูป ก า ร ศ ึก ษ า ใ น ท ศ ว ร ร ษ ท สี่ อ ง ( พ . ศ . 2 5 5 2 - 2 5 6 1 ) เ พ ื่อ ใ ห ก า ร ป ฏ ริ ูป ก า ร ศ ึก ษ า ใ น ท ศ ว ร ร ษ ท ี่ส อ ง บ ร ร ล ุเ ป า ห ม า ย ต า ม ว ัต ถ ุป ร ะ ส ง ค  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร น โ ย บ า ย ป ฏ ริ ปู ก า ร ศ ึก ษ า ใ น ท ศ ว ร ร ษ ท สี่ อ ง ( ก น ป . ) ซ ึ่ง ม ีน า ย ก ร ัฐ ม น ต ร ีเ ป น ป ร ะ ธ า น จ ึง ก าํ ห น ด เ ป า ห ม า ย ย ุท ธ ศ า ส ต ร ต ัว บ ง ช ี้ แ ล ะ ค า เ ป า ห ม า ย ส าํ ห ร ับ ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต ั้ง แ ต บ ัด น จี้ น ส ิ้น ส ุด พ . ศ . 2 5 6 1 ด ัง น ี้ เ ป า ห ม า ย ย ทุ ธ ศ า ส ต ร  ข อ 1 ค น ไ ท ย แ ล ะ ก า ร ศ ึก ษ า ไ ท ย ม ีค ุณ ภ า พ แ ล ะ ไ ด ม า ต ร ฐ า น ร ะ ด ับ ส า ก ล ต ัว บ ง ช ้แี ล ะ ค า เ ป า ห ม า ย 1 . 1 ผ ล ส ัม ฤ ท ธ ิ์ท า ง ก า ร เ ร ีย น ใ น ว ิช า ห ล ัก จ า ก ก า ร ท ด ส อ บ ร ะ ด ับ ช า ต ิม ีค ะ แ น น เ ฉ ล ี่ย ม า ก ก ว า ร อ ย ล ะ 5 0 1 . 2 ผ ล ส ัม ฤ ท ธ ิ์ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ด า น ค ณ ิต ศ า ส ต ร แ ล ะ ว ิท ย า ศ า ส ต ร เ พ ิ่ม ข ึ้น เ ป น ไ ม ต ่ํา ก ว า ค า เ ฉ ล ี่ย น า น า ช า ต ิ ( ผ ล ท ด ส อ บ P I S A ) 1 . 3 ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด า น ภ า ษ า อ ัง ก ฤ ษ เ พ ิ่ม ข ึ้น ร อ ย ล ะ 3 ต อ ป  1 . 4 ท ัก ษ ะ ด า น เ ท ค โ น โ ล ย ีส า ร ส น เ ท ศ เ พ ิ่ม ข ึ้น ร อ ย ล ะ 3 ต อ ป  1 . 5 ส ัด ส ว น ผ ูเ ร ีย น ม ัธ ย ม ศ ึก ษ า ต อ น ป ล า ย ป ร ะ เ ภ ท อ า ช ีว ศ ึก ษ า : ส า ม ัญ ศ ึก ษ า เ ป น 6 0 : 4 0 1 . 6 ผ ูส ํ า เ ร ็ จ อ า ช ีว ศ ึ ก ษ า แ ล ะ อ ุด ม ศ ึก ษ า ม ีค ุ ณ ภ า พ ร ะ ด ับ ส า ก ล แ ล ะ เ ป น ไ ป ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น ค ุณ ว ุฒ ิ 1 . 7 จ ํา น ว น ป ก า ร ศ ึก ษ า เ ฉ ล ี่ย ข อ ง ค น ไ ท ย ( อ า ย ุ 1 5 - 5 9 ป ) เ พ ิ่ม ข ึ้น เ ป น 1 2 ป 


4 เ ป า ห ม า ย ย ุท ธ ศ า ส ต ร  ข อ 2 ค น ไ ท ย ใ ฝ ร ู : ส า ม า ร ถ เ ร ยี น ร ไู ด ด ว ย ต น เ อ ง ร ัก ก า ร อ า น แ ล ะ แ ส ว ง ห า ค ว า ม ร อู ย า ง ต อ เ น ื่อ ง ต ัว บ ง ช ี้แ ล ะ ค า เ ป า ห ม า ย 2 . 1 ผ ูเ ร ีย น ท ุก ร ะ ด ับ ก า ร ศ ึก ษ า ไ ม ต ่ํา ก ว า ร อ ย ล ะ 7 5 ม ีท ัก ษ ะ ใ น ก า ร แ ส ว ง ห า ค ว า ม ร ูไ ด  ด ว ย ต น เ อ ง ร ัก ก า ร เ ร ีย น ร ู แ ล ะ พ ัฒ น า ต น เ อ ง อ ย า ง ต อ เ น ื่อ ง 2 . 2 อ ัต ร า ก า ร ร ูห น ัง ส ือ ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร ( อ า ย ุ 1 5 - 6 0 ป ) เ ป น ร อ ย ล ะ 1 0 0 2 . 3 ผ ูเ ข า ร ับ บ ร ิก า ร ใ น แ ห ล ง เ ร ีย น ร ูเ พ ิ่ม ข ึ้น ป ล ะ อ ย า ง น อ ย ร อ ย ล ะ 1 0 2 . 4 ค น ไ ท ย ใ ช เ ว ล า อ า น ห น ัง ส ือ น อ ก เ ว ล า เ ร ีย น / น อ ก เ ว ล า ท ํา ง า น โ ด ย เ ฉ ล ี่ย อ ย า ง น อ ย ว ัน ล ะ 6 0 น า ท ี 2 . 5 ส ัด ส ว น ผ ูท ี่ใ ช อ ิน เ ท อ ร เ น ็ต เ พ ื่อ ก า ร เ ร ีย น ร ูต อ ป ร ะ ช า ก ร อ า ย ุ 6 ป  ข ึ้น ไ ป เ ป น ร อ ย ล ะ 5 0 เ ป า ห ม า ย ย ุท ธ ศ า ส ต ร  ข อ 3 ค น ไ ท ย ใ ฝ ด ี : ม ีค ุณ ธ ร ร ม พ ื้น ฐ า น ม ีจ ิต ส ํา น ึก แ ล ะ ค า น ิย ม ท ี่พ ึง ป ร ะ ส ง เ ห ็น แ ก ป ร ะ โ ย ช น ส ว น ร ว ม ม ีจ ิต ส า ธ า ร ณ ะ ม ีว ัฒ น ธ ร ร ม ป ร ะ ช า ธ ิป ไ ต ย ต ัว บ ง ช ี้แ ล ะ ค า เ ป า ห ม า ย 3 . 1 ผ ูเ ร ีย น ท ุก ร ะ ด ับ ก า ร ศ ึก ษ า ไ ม ต ่ํา ก ว า ร อ ย ล ะ 7 5 ม ีค ุณ ธ ร ร ม จ ร ิย ธ ร ร ม แ ล ะ ม ีค ว า ม เ ป พ ล เ ม ือ ง 3 . 2 จ ํา น ว น ค ด ีเ ด ็ก แ ล ะ เ ย า ว ช น ท ี่ถ ูก ด ํา เ น ิน ค ด ีโ ด ย ส ถ า น พ ิน ิจ แ ล ะ ค ุม ค ร อ ง เ ด ็ก แ ล ะ เ ย า ว ช ล ด ล ง ร อ ย ล ะ 1 0 ต อ ป  3 . 3 จ ํา น ว น เ ด ็ก อ า ย ุต ่ํา ก ว า 1 5 ป  ท ี่ต ั้ง ค ร ร ภ  ล ด ล ง ร อ ย ล ะ 1 0 ต อ ป  3 . 4 จ ํา น ว น เ ด ็ก แ ล ะ เ ย า ว ช น เ ข า ร ับ ก า ร บ ํา บ ัด ย า เ ส พ ต ิด ล ด ล ง ร อ ย ล ะ 1 0 ต อ ป  3 . 5 ส ัด ส ว น ค น ไ ท ย ท ี่ป ร ะ ก อ บ ก ิจ ก ร ร ม ท า ง ศ า ส น า แ ล ะ ก ิจ ก ร ร ม ท ี่เ ป น ป ร ะ โ ย ช น ต อ ผ ูอ แ ล ะ ส ัง ค ม อ ย า ง ส ม ่ํา เ ส ม อ เ พ ิ่ม ข ึ้น ร อ ย ล ะ 5 ต อ ป  เ ป า ห ม า ย ย ุท ธ ศ า ส ต ร  ข อ 4 ค น ไ ท ย ค ิด เ ป น ท ํา เ ป น แ ก ป ญ ห า ไ ด  : ม ีท ัก ษ ะ ใ น ก า ร ค ิด แ ล ะ ป ฏ ม ีค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ก ป ญ ห า ม ีค ว า ม ค ิด ร ิเ ร ิ่ม ส ร า ง ส ร ร ค  ม ีค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ส ื่อ ส า ร ต ัว บ ง ช ี้แ ล ะ ค า เ ป า ห ม า ย 4 . 1 ผ ูเ ร ีย น ท ุก ร ะ ด ับ ก า ร ศ ึก ษ า ไ ม ต ่ํา ก ว า ร อ ย ล ะ 7 5 ม ีค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ส ัง เ ค ร า ะ ห  ม ีว ิจ า ร ณ ญ า ณ ม ีค ว า ม ค ิด ส ร า ง ส ร ร ค  4 . 2 ผ ูส ํา เ ร ็จ ก า ร อ า ช ีว ศ ึก ษ า แ ล ะ ก า ร อ ุด ม ศ ึก ษ า ม ีส ม ร ร ถ น ะ เ ป น ท ี่พ ึง พ แ ล ะ ม ีง า น ท ํา ภ า ย ใ น 1 ป  ร ว ม ท ั้ง ป ร ะ ก อ บ อ า ช ีพ อ ิส ร ะ เ พ ิ่ม ข ึ้น 4 . 3 ก ํา ล ัง แ ร ง ง า น ท ี่ ม ีก า ร ศ ึก ษ า ร ะ ด ั บ ม ั ธ ย ม ศ ึ ก ษ า ข ึ้น ไ ป เ พ ิ่ ม ข ึ้น เ ป  น แ ล ะ ม ีส ม ร ร ถ น ะ ท า ง ว ิช า ช ีพ ต า ม ม า ต ร ฐ า น

ค น น

ื่น

ิบ ัต ิ

ค ิด ว ิเ ค ร า ะ ห  อ ใ จ ข อ ง ผ ูใ ช  ร อ ย ล ะ 6 5


5 ว ิส ัย ท ัศ น  ( V i s i o n ) “ ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ่กี า ร ศ ึก ษ า ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า พ ะ เ ย า เ ข ต 2 บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า แ บ บ ม ีส ว น ร ว ม เ ป น อ ง ค ก ร แ ห ง ก า ร เ ร ีย น ร ู ม ีค ณุ ภ า พ ไ ด ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศ ึก ษ า พ ร อ ม ก า ว ส ปู ร ะ ช า ค ม อ า เ ซ ีย น ” พ ัน ธ ก ิจ ( M 1 . ใ ห เ ด ็ก ใ น ว ัย 2 . 3 . 4 . อ า เ ซ ีย น

is s io n ) ส ง เ ส ร ิม ส น ับ ส น ุน ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า แ บ บ ม ีส ว น ร ว ม ท ่ีม ีป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ แ ล ะ ส ร า ง โ อ ก า ส เ ร ีย น ไ ด ร ับ ก า ร ศ ึก ษ า อ ย า ง ท ั่ว ถ ึง พ ัฒ น า บ ุค ล า ก ร ท ุก ร ะ ด ับ ใ ห เ ป น บ ุค ค ล แ ห ง ก า ร เ ร ีย น ร ู ส ง เ ส ร ิม ส น ับ ส น ุน ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า แ ล ะ โ ร ง เ ร ีย น ใ ห ม ีค ุณ ภ า พ ไ ด ม า ต ร ฐ า น ส ง เ ส ร ิม ส น ับ ส น ุน ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า แ ล ะ โ ร ง เ ร ีย น ใ ห ม ีค ว า ม พ ร อ ม ก า ว ส ูป ร ะ ช า ค ม

เ ป า ป ร ะ ส ง ค ห ล ัก ( G o a l ) 1 . ป ร ะ ช า ก ร ใ น ว ัย เ ร ีย น ท ุก ค น ไ ด ร 2 . ผ ูเ ร ีย น ม ีค ุณ ล ัก ษ ณ ะ ท ี่พ ึง ป ร ะ ส 3 . ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ ป ฏ ิบ ัต ิง า น ไ ด ต า ม ม า ต ร ฐ า น ว ิช า ช ีพ 4 . ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า แ พ ร อ ม ก า ว ส ูป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซ ีย น 5 . ท ุก ภ า ค ส ว น ม ีส ว น ร ว ม ใ น ก า ร บ ป ร ะ เ ด ็น ก ล ย ุท ธ 1 . ด า น 2 . ด า น 3 . ด า น 4 . ด า น

(S tra te g y ) พ ัฒ น า ค ุณ ภ า พ โอ ก า ส ท า ง ก า ร ศ ัก ย ภ า พ ค ร ูแ ล ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ก

ับ ก า ร ศ ึก ษ า ข ้นั พ ้นื ฐ า น อ ย า ง เ ท า เ ท ีย ม ท ั่ว ถ ึง แ ล ะ เ ส ม อ ภ า ค ง ค  ม ีค ุณ ภ า พ ต า ม ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศ ึก ษ า า ม ีค ว า ม ร ูค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ ท ัก ษ ะ ต า ม ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ ส า ม า ร ถ ล ะ โ ร ง เ ร ีย น ม ีร ะ บ บ ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ท ี่ม ีค ุณ ภ า พ แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น ร ิห า ร แ ล ะ จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า

ผ เู ร ีย น ศ ึก ษ า ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร


6 จ ุด เ น น ม า ต ร ก า ร ต วั ช วี้ ัด ค ว า ม ส ํา เ ร ็จ แ ล ะ น โ ย บ า ย ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง ศ ึก ษ า ธ ิก า ร ก ล ย ุท ธ ท ่ี 1 พ ฒั น า ค ุณ ภ า พ แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศ ึก ษ า ท ุก ร ะ ด ับ ต า ม ห ล ัก ส ูต ร แ ล ะ ส ง เ ส ร ิม ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด า น เ ท ค โ น โ ล ย ีเ พ ื่อ เ ป น เ ค ร ื่อ ง ม ือ ใ น ก า ร เ ร ีย น ร ู จ ุด เ น น 1 . น ัก ร า ง ก า ส ต ิป ญ แ ล ะ เร

เ ร ีย น ป ฐ ม ว ัย ม ีพ ัฒ น า ก า ร ด า น ย อ า ร ม ณ - จ ิต ใ จ ส ัง ค ม แ ล ะ ญ า ท ี่ส ม ด ลุ เ ห ม า ะ ส ม ก ับ ว ัย ีย น ร ูอ ย า ง ม ีค ว า ม ส ุข

2 . น ัก เ ร ีย น ช ั้น ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า ป ท ี่ 6 ช ั้น ม ัธ ย ม ศ กึ ษ า ป ท ี่ 3 แ ล ะ ช ั้น ม ัธ ย ม ศ ึก ษ า ป ท ี่ 6 ม ีผ ล ส มั ฤ ท ธ ิ์ ท า ง ก า ร เ ร ีย น จ า ก ก า ร ท ด ส อ บ ร ะ ด ับ ช า ต ิ ( O - N E T ) ก ล มุ ส า ร ะ ห ล กั เ พ ิ่ม ข ึ้น เ ฉ ล ี่ย ไ ม น อ ย ก ว า ร อ ย ล ะ 3

ม าต รการ

ต ัว ช ี้ว ัด ค ว า ม ส ํา เ ร ็จ

- พ ัฒ น า ส ง เ ส ร ิม ส น ับ ส น ุน ก า ร จ ัด ก ิจ ก ร ร ม เ พ ื่อ เ ต ร ีย ม ค ว า ม พ ร อ ม ใ ห  เ ป น ไ ป ต า ม ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศ ึก ษ า ป ฐ ม ว ัย ต า ม ห ล ัก ส ูต ร ก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า ป ฐ ม ว ัย พ . ศ . 2 5 4 6 - ย ก ร ะ ด ับ ผ ล ส มั ฤ ท ธ ิ์ท า ง ก า ร เ ร ีย น ต า ม ห ล กั ส ูต ร ก า ร ศ ึก ษ า ข ั้น พ ื้น ฐ า น 8 ก ล ุม ส า ร ะ ก า ร เ ร ีย น ร ู โ ด ย เ น น 5 ก ล มุ ว ิช า ห ล ัก ไ ด แ ก  ภ า ษ า ไ ท ย ค ณ ิต ศ า ส ต ร  ว ิท ย า ศ า ส ต ร  ส ัง ค ม ศ ึก ษ า ศ า ส น า แ ล ะ ว ัฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ภ า ษ า ต า ง ป ร ะ เ ท ศ

- ร อ ย ล ะ 1 0 0 ข อ ง น กั เ ร ีย น ป ฐ ม ว ัย ท ี่ ไ ด ร ับ ก า ร เ ต ร ีย ม ค ว า ม พ ร อ ม

3 . น ัก เ ร ีย น ช ั้น ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า ป ท ี่ 3 ม ี - พ ัฒ น า ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด า น ภ า ษ า ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด า น ภ า ษ า ด า น ด า น ก า ร ค ํา น ว ณ แ ล ะ ด า น ก า ร ใ ช  ค ํา น ว ณ แ ล ะ ด า น ก า ร ใ ช เ ห ต ุผ ล แ ล ะ เ ห ต ุผ ล ช ั้น ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า ป ท ี่ 6 ม ี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด า น ก า ร อ า น 4 . น ัก เ ร ีย น ช ั้น ม ัธ ย ม ศ กึ ษ า ป ท ี่ 3 - ส ง เ ส ร ิม ส น ับ ส น ุน ใ ห ส ถ า น ศ กึ ษ า ส า ม า ร ถ แ ส ว ง ห า ค ว า ม ร ูด ว ย ต น เ อ ง จ ัด ก า ร เ ร ีย น ก า ร ส อ น ใ ห น ัก เ ร ีย น ช ั้น ม ัธ ย ม ศ ึก ษ า ป ท ี่ 3 ม ีค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ส ว ง ห า ค ว า ม ร ูด ว ย ต น เ อ ง ไ ด ด ว ย ว ิธ ีก า ร ส อ น ท ี่ห ล า ก ห ล า ย แ ล ะ ม ี ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ต า ม บ ร ิบ ท 5 . น ัก เ ร ีย น ช ั้น ม ัธ ย ม ศ กึ ษ า ป ท ี่ 6 ม ี - ส ง เ ส ร ิม ส น ับ ส น นุ แ ล ะ เ ป ด โ อ ก า ส ส ม ร ร ถ น ะ ใ น ก า ร ศ ึก ษ า ต อ ห ร ือ ใ ห ส ถ า บ ัน อ ุด ม ศ กึ ษ า ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ อ า ช ีพ ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ล ะ ห ร ือ ม ีส ว น ร ว ม ใ น ก า ร พ ัฒ น า ห ล ัก ส ตู ร ส ถ า น ศ ึก ษ า แ ล ะ แ น ะ แ น ว ก า ร ศ ึก ษ า ต อ ข อ ง น ัก เ ร ีย น

ส น อ งน โย บ า ย ศ ธ.

ข อ 1

- ผ ล ส มั ฤ ท ธ ิ์ท า ง ก า ร เ ร ีย น ใ น ว ิช า ห ล ัก น ัก เ ร ีย น ช ั้น ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า ป ท ี่ 6 จ า ก ก า ร ท ด ส อ บ ร ะ ด ับ ช า ต ิ ( O - N E T ) เ พ ิ่ม ข ึ้น ไ ม น อ ย ก ว า ร อ ย ล ะ 3 - ผ ล ส มั ฤ ท ธ ิ์ท า ง ก า ร เ ร ีย น ใ น ว ิช า ห ล ัก น ัก เ ร ีย น ช ั้น ม ัธ ย ม ศ กึ ษ า ป ท ี่ 3 จ า ก ก า ร ท ด ส อ บ ร ะ ด ับ ช า ต ิ ( O - N E T ) เ พ ิ่ม ข ึ้น ไ ม  น อ ย ก ว า ร อ ย ล ะ 3 - ผ ล ส มั ฤ ท ธ ิ์ท า ง ก า ร เ ร ีย น ใ น ว ิช า ห ล ัก น ัก เ ร ีย น ช ั้น ม ัธ ย ม ศ กึ ษ า ป ท ี่ 6 จ า ก ก า ร ท ด ส อ บ ร ะ ด ับ ช า ต ิ ( O - N E T ) เ พ ิ่ม ข ึ้น ไ ม  น อ ย ก ว า ร อ ย ล ะ 3 - น ัก เ ร ีย น ช ั้น ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า ป ท ี่ 3 ท ี่ไ ม  ส า ม า ร ถ อ า น ไ ด  ร อ ย ล ะ 1 - น ัก เ ร ีย น ช ั้น ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า ป ท ี่ 6 อ า น ไ ด ท ุก ค น

ข อ 1

- ร อ ย ล ะ 8 0 ข อ ง น ัก เ ร ีย น ช ั้น ม ัธ ย ม ศ ึก ษ า ป ท ่ี 3 ส า ม า ร ถ แ ส ว ง ห า ค ว า ม ร ูไ ด ด ว ย ต น เ อ ง

ข อ 1

- ร อ ย ล ะ 8 0 ข อ ง น ัก เ ร ีย น ช ั้น ม ัธ ย ม ศ ึก ษ า ป ท ี่ 6 ม ีส ม ร ร ถ น ะ ใ น ก า ร ศ ึก ษ า ต อ ห ร ือ ป ร ะ ก อ บ อ า ช ีพ

ข อ 1

ข อ 1


7 จ ุด เ น น

ม าต รการ

6 . น ัก เ ร ีย น ม ีท ัก ษ ะ ช วี ิต ท ัก ษ ะ ก า ร ค ิด ว ิเ ค ร า ะ ห  ค ิด ส ร า ง ส ร ร ค  แ ล ะ ท ัก ษ ะ ก า ร ส ื่อ ส า ร อ ย า ง ส ร า ง ส ร ร ค  อ ย า ง น อ ย 2 ภ า ษ า ท ัก ษ ะ ด า น เ ท ค โ น โ ล ย ีส า ร ส น เ ท ศ เ พ ื่อ เ ป น เ ค ร ื่อ ง ม ือ ก า ร เ ร ีย น ร ู เ ห ม า ะ ส ม ต า ม ช ว ง ว ัย

- ส ง เ ส ร ิม ส น ับ ส น ุน ใ ห ส ถ า น ศ กึ ษ า พ ัฒ น า ห ล ัก ส ูต ร แ ล ะ จ ัด ก า ร เ ร ีย น ก า ร ส อ น โ ด ย เ น น ใ ห น ัก เ ร ีย น เ ก ิด ท ัก ษ ะ ช วี ิต ส า ม า ร ถ ค ิด ว ิเ ค ร า ะ ห  ค ิด ส ร า ง ส ร ร ค  แ ล ะ ท ัก ษ ะ ก า ร ส ื่อ ส า ร โ ด ย ก ร ะ ต ุน / เ ป ด โ อ ก า ส ใ ห น ัก เ ร ีย น ไ ด แ ส ด ง อ อ ก แ ล ะ พ ัฒ น า เ ต ็ม ต า ม ศ กั ย ภ า พ ท ั้ง ใ น / น อ ก ห อ ง เ ร ีย น - ส น ับ ส น นุ ส ง เ ส ร ิม แ ล ะ พ ัฒ น า ก า ร ใ ช เ ท ค โ น โ ล ย ีส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร ส ื่อ ส า ร เ พ ื่อ ก า ร จ ัด ก า ร เ ร ีย น ก า ร ส อ น - ส น ับ ส น นุ ส ง เ ส ร ิม แ ล ะ พ ัฒ น า ก า ร ใ ช  เ ท ค โ น โ ล ย ีส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร ส ื่อ ส า ร เ พ ื่อ ก า ร จ ัด ก า ร เ ร ีย น ก า ร ส อ น

ก ล ย ุท ธ ท ี่ 2

ต ัว ช ี้ว ัด ค ว า ม ส ํา เ ร ็จ - ร ะ ด ับ ค ว า ม พ ัฒ น า ผ ูเ ร ีย น ป ฏ ิร ูป ก า ร ศ ึก (พ .ศ . 2 5 5 2 - ร อ ย ล ะ 1 0 ท ี่ไ ด ร ับ ส น ับ ส ไ ด ร ับ ก า ร พ ัฒ

ส าํ เ ร ็จ ต า ม จ ุด เ น น ก า ร ต า ม น โย บ า ย ใน ก า ร ษ า ใ น ท ศ ว ร ร ษ ท ี่ 2 - 2 5 6 1 ) ร ะ ด ับ 5 0 ข อ ง น ัก เ ร ีย น ช ั้น ป . 1 น ุน ค อ ม พ วิ เ ต อ ร พ ก พ า น า ศ ัก ย ภ า พ

ส น อ งน โย บ า ย ศ ธ.

ข อ 1 , 3

- ร อ ย ล ะ 1 0 0 ข อ ง น ัก เ ร ีย น ร ะ ด ับ ช ั้น ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า ป ท ี่ 1 แ ล ะ ร ะ ด ับ ช ั้น ม ัธ ย ม ศ ึก ษ า ป ท ี่ 1 ท ี่ไ ด ร ับ เ ค ร ื่อ ง ค อ ม พ วิ เ ต อ ร พ ก พ า เ พ ื่อ ก า ร ศ ึก ษ า

ป ล ู ก ฝ  ง ค ุณ ธ ร ร ม จ ร ิย ธ ร ร ม ค ว า ม เ ป  น ไ ท ย แ ล ะ ว ิ ถ ีช ี ว ิต ต า ม ห ล ัก ป ร ั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ พ อ เ พ ีย ง ค ว า ม ร ับ ผ ดิ ช อ บ ต อ ส ัง ค ม แ ล ะ ส ิ่ง แ ว ด ล อ ม จ ุด เ น น

1 . น ัก เ ร ีย น ร ะ ด ับ ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า ใ ฝ  เ ร ีย น ร ู ใ ฝ ด ี แ ล ะ อ ย ุร ว ม ก นั ก ับ ผ อู ื่น ได  2 . น ัก เ ร ีย น ร ะ ด ับ ม ัธ ย ม ศ กึ ษ า ต อ น ต น ม ีท ัก ษ ะ ก า ร แ ก ป ญ ห า แ ล ะ อ ย อู ย า ง พ อ เ พ ีย ง 3 . น ัก เ ร ีย น ร ะ ด ับ ม ัธ ย ม ศ กึ ษ า ต อ น ป ล า ย ม ีค ว า ม ม ุง ม ั่น ใ น ก า ร ศ ึก ษ า แ ล ะ ก า ร ท ํา ง า น ส า ม า ร ถ ป ร ับ ต ัว เ ข า ก ับ พ ห ุว ัฒ น ธ ร ร ม บ น พ ื้น ฐ า น ว ัฒ น ธ ร ร ม ท ี่ด ีง า น ข อ ง ไ ท ย

ม าตรการ

ต ัว ช ี้ว ัด ค ว า ม ส ํา เ ร ็จ

- ส ง เ ส ร ิม แ ล ะ พ ัฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร - ร อ ย ล ะ 9 5 ข อ ง น ัก เ ร ีย น ท ่มี ี เ ร ีย น ก า ร ส อ น ใ ห ผ ูเ ร ีย น ม ีค ุณ ล ัก ษ ณ ะ จ ิต ส าํ น ึก แ ล ะ ค า น ิย ม ซ ื่อ ส ตั ย  ส ุจ ร ิต อ ัน พ ึง ป ร ะ ส ง ค  ใ ฝ เ ร ีย น ร ู ใ ฝ ด ี แ ล ะ แ ล ะ ถ กู ต อ ง ช อ บ ธ ร ร ม อ ย ูร ว ม ก นั ก ับ ผ ูอ ื่น ไ ด  ม ีท กั ษ ะ ก า ร แ ก ป ญ ห า แ ล ะ อ ย อู ย า ง พ อ เ พ ีย ง ม ี ค ว า ม ม ุง ม ั่น ใ น ก า ร ศ ึก ษ า แ ล ะ ก า ร ท ํา ง า น ส า ม า ร ถ ป ร ับ ต ัว เ ข า ก ับ พ ห ุ ว ัฒ น ธ ร ร ม บ น พ ื้น ฐ า น ว ัฒ น ธ ร ร ม ท ี่ด ี งาม ข อ งไท ย

ส น อ งน โย บ า ย ศ ธ.

ข อ 1


8 ก ล ย ุท ธ ท ี่ 3

ข ย า ย โ อ ก า ส ท า ง ก า ร ศ ึ ก ษ า ใ ห  ท ั่ ว ถ ึ ง ค ร อ บ ค ล ุ ม ผ ู เ ร ีย น ใ ห ไ ด  ร ับ โ อ ก า ส ใ น ก า ร พ ัฒ น า เ ต ็ม ต า ม ศ ัก ย ภ า พ จ ุด เ น น

ม าต รการ

1 . เ ด ็ก พ ิก า ร ไ ด ร ับ ก า ร พ ัฒ น า ศ ัก ย ภ า พ เ ป น ร า ย บ ุค ค ล ด ว ย ร ูป แ บ บ ท ี่ห ล า ก ห ล า ย 2 . เ ด ็ก ด อ ย โ อ ก า ส ไ ด ร ับ โ อ ก า ส ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ท ี่ม ีค ุณ ภ า พ ต า ม ม า ต ร ฐ า น ก า ร เ ร ีย น ร ูต า ม ห ล ัก ส ูต ร แ ล ะ อ ัต ล ัก ษ ณ แ ห ง ต น 3 . น ัก เ ร ีย น ท ี่เ ร ีย น ภ า ย ใ ต ก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า โ ด ย ค ร อ บ ค ร ัว ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ ง ค ก ร เ อ ก ช น แ ล ะ ส ถ า น ศ ึก ษ า ท า ง เ ล ือ ก ไ ด ร ับ ก า ร พ ัฒ น า อ ย า ง ม ีค ุณ ภ า พ 4 . น ัก เ ร ีย น ท ี่ม ีค ว า ม ส า ม า ร ถ พ ิเ ศ ษ ไ ด ร ับ ก า ร ส ง เ ส ร ิม ใ ห ม ีค ว า ม เ ป น เ ล ิศ ด า น ว ิท ย า ศ า ส ต ร  เ ท ค โ น โ ล ย ีพ ื้น ฐ า น ท า ง ว ิศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร  ค ณ ิต ศ า ส ต ร  ภ า ษ า ก ีฬ า ด น ต ร ี แ ล ะ ศ ิล ป ะ 5 . เ ด ็ก ก ล มุ ท ี่ต อ ง ก า ร ก า ร ค ุม ค ร อ ง แ ล ะ ช ว ย เ ห ล อื เ ป น ก ร ณ ีพ ิเ ศ ษ ไ ด ร ับ ก า ร ค ุม ค ร อ ง แ ล ะ ช ว ย เ ห ล ือ เ ย ีย ว ย า ด ว ย ร ูป แ บ บ ท ี่ห ล า ก ห ล า ย

- ส ง เ ส ร ิม ส น ับ ส น นุ ก า ร พ ัฒ น า ส ม ร ร ถ ภ า พ เ ด ็ก พ กิ า ร เ ป น ร า ย บ ุค ค ล - เ พ ิ่ม แ ล ะ ก ร ะ จ า ย โ อ ก า ส ใ ห  ป ร ะ ช า ช น ว ยั เ ร ีย น ท ุก ค น ไ ด ร ับ ก า ร ศ ึก ษ า ข ั้น พ ื้น ฐ า น อ ย า ง ม คี ุณ ภ า พ

ต ัว ช ี้ว ัด ค ว า ม ส ํา เ ร ็จ - ร อ ย ล ะ 9 0 ข อ ง เ ด ็ก พ ิก า ร ผ เ ก ณ ฑ ก า ร พ ัฒ น า ส ม ร ร ถ ภ า พ ต แ ผ น ก า ร ศ ึก ษ า เ ฉ พ า ะ บ ุค ค ล - ร อ ย ล ะ 1 0 0 ข อ ง ผ ูเ ร ีย น ต อ ป ร ะ ช า ก ร ว ัย เ ร ีย น ท ี่ไ ด ร ับ ก า ร ศ - อ ัต ร า ก า ร อ อ ก ก ล า ง ค ัน ล ด ล ง ล ะ 0 .2

า น าม ึก ษ า ร อ ย

ส น อ งน โย บ า ย ศ ธ.

ข อ 7 ข อ 7

- เ ส ร ิม ส ร า ง ท ่มี คี ว า ม ส า ม า ร ถ พ ิเ ศ ษ ใ ห ไ ด ร ับ ก า ร พ ฒั น า เ ต ็ม ต า ม ศ ัก ย ภ า พ

- ร ะ ด บั ค ว า ม ส ํา เ ร ็จ ข อ ง ก า ร พ ฒั น า ผ ู ม ีค ว า ม ส า ม า ร ถ พ ิเ ศ ษ ด า น ว ิท ย า ศ า ส ต ร  ค ณ ิต ศ า ส ต ร  ร ะ ด ับ 5

ข อ 7

- เ ส ร ิม น ัก เ ร ีย เ ด ็ก ก ล ช ว ย เ ห

- ร อ ย ล ะ 1 0 0 ข อ ง น ัก เ ร ีย น อ า ย ุต ่ํา ก ว า 1 5 ป  ท ี่ต ั้ง ค ร ร ภ ล ด ล ง - ร อ ย ล ะ 2 0 ข อ ง ค ด ีเ ด ็ก แ ล ะ เ ย า ว ช น ท ี่ถ ูก ด ํา เ น ิน ค ด ีโ ด ย ส ถ า น พ ิน ิจ แ ล ะ ค มุ ค ร อ ง เ ด ็ก แ ล ะ เ ย า ว ช น ลดล ง - ร อ ย ล ะ 2 0 ข อ ง น ัก เ ร ีย น ท ี่ม ี พ ฤ ต ิก ร ร ม เ ส ี่ย ง ต อ ส า ร เ ส พ ต ิด ล ด ล ง

ข อ 7

ส ร า ง ร ะ บ บ ด ูแ ล ช ว ย เ ห ล ือ น ท ี่ม ีป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ โ ด ย เ น น มุ ท ี่ต อ ง ก า ร ก า ร ค ุม ค ร อ ง แ ล ะ ล ือ เ ป น ก ร ณ ีพ ิเ ศ ษ


9 ก ล ย ุท ธ ท ี่ 4

พ ฒั น า ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ท ั้ง ร ะ บ บ ใ ห ส า ม า ร ถ จ ัด ก า ร เ ร ีย น ก า ร ส อ น ไ ด อ ย า ง ม ี ค ุณ ภ า พ จ ุด เ น น

ม าตรการ

1 . ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ส า ม า ร ถ พ ัฒ น า ก า ร จ ัด ก า ร เ ร ีย น ก า ร ส อ น แ ล ะ พ ัฒ น า ต น เ อ ง อ ย า ง ต อ เ น ื่อ ง เ พ ื่อ ย ก ร ะ ด ับ ค ุณ ภ า พ ผ ูเ ร ีย น แ ล ะ พ ร อ ม เ ข า ส ูป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซ ีย น แ ล ะ ป ร ะ ช า ค ม โล ก

- เ ร ง ร ัด ใ ห ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ไ ด ร ับ ก า ร พ ัฒ น า ใ ห ส า ม า ร ถ ป ฏ ิบ ัต ิง า น ไ ด อ ย า ง ม ีป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ด ว ย ว ธิ ีก า ร ท ี่ห ล า ก ห ล า ย

2 . ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ม ี ค ว า ม ร ู ค ว า ม ส า ม า ร ถ ต า ม ม า ต ร ฐ า น ท ี่ก ํา ห น ด แ ล ะ ส า ม า ร ถ จ ัด ก า ร เ ร ีย น ก า ร ส อ น ท สี่ ง ผ ล ใ ห น ัก เ ร ีย น พ ัฒ น า อ ย า ง เ ต ็ม ศ ัก ย ภ า พ

- พ ัฒ น า ค ร ูด า น ก ร ะ บ ว น ก า ร ค ิด ด ว ย ว ิธ ีก า ร ห ล า ก ห ล า ย - พ ัฒ น า ค ร ูด า น ท ัก ษ ะ ก า ร ว ัด ผ ล ป ร ะ เ ม ิน ผ ล ก า ร จ ัด ก า ร เ ร ีย น ก า ร ส อ น ต า ม ห ล กั ส ูต ร ก า ร ศ ึก ษ า ข ั้น พ ื้น ฐ า น

3 . ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ส า ม า ร ถ ใ ช ภ า ษ า อ ัง ก ฤ ษ แ ล ะ ภ า ษ า ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ส ม า ช ิก อ า เ ซ ีย น ใ น ก า ร ส ื่อ ส า ร อ ย า ง น อ ย 1 ภ า ษ า

- เ ร ง ร ัด พ ัฒ น า ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ใ ห ไ ด ร ับ ก า ร เ ต ร ีย ม ค ว า ม พ ร อ ม ด า น ภ า ษ า ส ัง ค ม เ ศ ร ษ ฐ ก ิจ แ ล ะ ว ัฒ น ธ ร ร ม ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ อ า เ ซ ีย น เ พ ื่อ เ ข า ส ูป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซ ีย น - พ ัฒ น า ค ร ูผ ูส อ น ใ น ช ั้น ท ี่ไ ด ร ับ ก า ร จ ัด ส ร ร เ ค ร ื่อ ง ค อ ม พ ิว เ ต อ ร พ ก พ า ใ ห  ไ ด ร ับ ก า ร พ ัฒ น า ก า ร จ ัด ก า ร เ ร ีย น ก า ร ส อ น ด ว ย ค อ ม พ ิว เ ต อ ร พ ก พ า - พ ัฒ น า ค ร ูผ ูส อ น แ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ใ ห ส า ม า ร ถ ใ ช  เ ท ค โ น โ ล ย ีเ พ ื่อ เ ป น เ ค ร ื่อ ง ม ือ ใ น ก า ร จ ัด ก า ร เ ร ีย น ร ู

4 . ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ม ี ท ัก ษ ะ ด า น เ ท ค โ น โ ล ย ีส า ร ส น เ ท ศ เ ป น เ ค ร ื่อ ง ม ือ ใ น ก า ร จ ัด ก า ร เ ร ีย น ร ู

5 . ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ม ีข ว ัญ ก ํา ล ัง ใ จ ใ น ก า ร พ ัฒ น า ต น เ อ ง ต า ม ม า ต ร ฐ า น ค ุณ ว ุฒ ิ 6 . ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ม ี ม ีข ว ัญ ก ํา ล ัง ใ จ ไ ด ร ับ ก า ร จ ูง ใ จ ใ น ก า ร พ ัฒ น า ผ ูเ ร ีย น เ ต ็ม ศ ัก ย ภ า พ

- ส ง เ ส ร ิม ใ ห ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ไ ด พ ัฒ น า ต น เ อ ง ต า ม ม า ต ร ฐ า น ว ิช า ช ีพ ด ว ย ว ิธ ีก า ร ท ี่ห ล า ก ห ล า ย - ส ง เ ส ร ิม ใ ห ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ม ีข ว ัญ ก ํา ล ัง ใ จ แ ล ะ ม ุง ม นั่ ต ั้ง ใ จ ใ น ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น เ ต ็ม ศ ัก ย ภ า พ

ต ัว ช ี้ว ัด ค ว า ม ส ํา เ ร ็จ - ร อ ย ล ะ 1 0 0 ข อ ง ค ร ูท ี่ไ ด ร ับ ก า ร พ ัฒ น า ม ีค ุณ ภ า พ ด า น ก า ร จ ัด ก า ร เ ร ีย น ก า ร ส อ น ต า ม ห ล กั ส ูต ร ก า ร ศ ึก ษ า ข ั้น พ ื้น ฐ า น - ร อ ย ล ะ 1 0 0 ข อ ง บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ท ี่ไ ด ร ับ ก า ร พ ัฒ น า ส า ม า ร ถ ป ฏ ิบ ัต ิง า น ไ ด อ ย า ง ม ี ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ - ร อ ย ล ะ 1 0 0 ข อ ง ค ร ูท ี่ผ า น ก า ร พ ัฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร ค ิด - ร อ ย ล ะ 8 0 ข อ ง ค ร ูท ี่ไ ด ร ับ ก า ร พ ัฒ น า ก า ร ว ัด แ ล ะ ป ร ะ เ ม ิน ผ ล ก า ร จ ัด ก า ร เ ร ีย น ก า ร ส อ น ต า ม ห ล กั ส ูต ร ก า ร ศ ึก ษ า ข ั้น พ ื้น ฐ า น - ร อ ย ล ะ 1 0 0 ข อ ง ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ไ ด ร ับ ก า ร เ ต ร ีย ม ค ว า ม พ ร อ ม ด า น ภ า ษ า ส ัง ค ม เ ศ ร ษ ฐ ก ิจ แ ล ะ ว ัฒ น ธ ร ร ม ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ อ า เ ซ ีย น เ พ ื่อ เ ข า ส ูป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซ ีย น - ร อ ย ล ะ ข อ ง ค ร ูผ สู อ น ใ น ช ั้น ท ี่ไ ด ร ับ ก า ร จ ัด ส ร ร เ ค ร ื่อ ง ค อ ม พ ิว เ ต อ ร พ ก พ า ไ ด ร ับ ก า ร พ ัฒ น า ก า ร จ ัด ก า ร เ ร ีย น ก า ร ส อ น ด ว ย ค อ ม พ ิว เ ต อ ร พ ก พ า - ร อ ย ล ะ 8 0 ข อ ง ค ร ูผ ูส อ น แ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ท ี่ไ ด ร ับ ก า ร พ ัฒ น า ก า ร ใ ช เ ท ค โ น โ ล ย ีส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร ส ื่อ ส า ร เ พ ื่อ เ ป น เ ค ร ื่อ ง ม ือ ใ น ก า ร จ ัด ก า ร เ ร ีย น ร ู - ร อ ย ล ะ 8 0 ข อ ง ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ไ ด พ ัฒ น า ต น เ อ ง ต า ม ม า ต ร ฐ า น ว ิช า ช ีพ - ร อ ย ล ะ 1 0 0 ข อ ง ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ม ุง ม ั่น ต ั้ง ใ จ ใ น ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น เ ต ็ม ศ ัก ย ภ า พ

ส น อ งน โย บ า ย ศ ธ.

ข อ 2

ข อ 2

ข อ 1 , 2

ข อ 3

ข อ 2 ข อ 2


1 0 จ ุด เ น น

ม าตรการ

ต ัว ช ี้ว ัด ค ว า ม ส ํา เ ร ็จ

7 . ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ม ี ผ ล ง า น ก า ร ส อ น ท ี่แ ส ด ง ศ กั ย ภ า พ ก า ร ส อ น อ ย า ง ม อื อ า ช ีพ เ ป น เ ช ิง ป ร ะ จ ัก ษ  แ ล ะ ไ ด ร ับ ก า ร เ ช ิด ช ูเ ก ีย ร ต ิอ ย า ง เห ม า ะ ส ม 8 . ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ม ี ว ิน ัย ค ุณ ธ ร ร ม จ ร ิย ธ ร ร ม แ ล ะ จ ร ร ย า บ ร ร ณ ต า ม ม า ต ร ฐ า น ว ิช า ช ีพ

- ส ง เ ส ร ิม ค ร แู ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ใ ห เ ป น ม ือ อ า ช ีพ

- ร อ ย ล ะ 1 0 0 ข อ ง ค ร ูม ผี ล ง า น ก า ร ส อ น ท ี่แ ส ด ง ศ ัก ย ภ า พ ก า ร ส อ น อ ย า ง ม ือ อ า ช ีพ

- พ ัฒ น า ค ุณ ธ ร ร ม จ ร ิย ธ ร ร ม ใ ห แ ก  ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ต า ม ม า ต ร ฐ า น ว ิช า ช ีพ

9 . ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ม ี จ ิต ว ิญ ญ า ณ แ ล ะ อ ุด ม ก า ร ณ  ท ี่ม ุง ม นั่ พ ัฒ น า ก า ร ศ ึก ษ า ข อ ง ช า ต ิแ ล ะ เ ป น แ บ บ อ ย า ง ท ี่ด ีแ ก ส ัง ค ม 1 0 . ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ม ีท ัก ษ ะ ใ น ก า ร เ ข า ถ ึง แ ล ะ ด ูแ ล ช ว ย เ ห ล ือ น กั เ ร ีย น

- ย ก ร ะ ด ับ จ ิต ว ิญ ญ า ณ แ ล ะ อ ุด ม ก า ร ณ  ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า เ พ ื่อ ใ ห เ ป น แ บ บ อ ย า ง ท ี่ด ีแ ก  ส ัง ค ม - พ ัฒ น า ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ใ ห ม ีท กั ษ ะ ใ น ก า ร เ ข า ถ ึง แ ล ะ ด ูแ ล ช ว ย เ ห ล อื น กั เ ร ีย น

- ร อ ย ล ะ 1 0 0 ข อ ง ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ม ีค ุณ ธ ร ร ม จ ร ิย ธ ร ร ม และจรรยาบ รรณ ตาม ม าตรฐาน ว ิช า ช ีพ - ร อ ย ล ะ 1 0 0 ข อ ง ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ม ีค ุณ ธ ร ร ม จ ร ิย ธ ร ร ม และจรรยาบ รรณ ตาม ม าตรฐาน ว ิช า ช ีพ - ร อ ย ล ะ 1 0 0 ข อ ง ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ส า ม า ร ถ ส ง เ ส ร ิม ก า ร จ ัด ร ะ บ บ ด ูแ ล ช ว ย เ ห ล ือ น ัก เ ร ีย น ไ ด  อ ย า ง ม ีป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ

ส น อ งน โย บ า ย ศ ธ.

ข อ 2

ข อ 2

ข อ 2

ข อ 2


1 1 ก ล ย ุท ธ ท ี่ 5

พ ัฒ น า ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า ต า ม แ น ว ท า ง ก า ร ก ร ะ จ า ย อ ํา น า จ ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ต า ม ห ล ัก ธ ร ร ม า ภ ิบ า ล เ น น ก า ร ม ีส ว น ร ว ม จ า ก ท กุ ภ า ค ส ว น แ ล ะ ค ว า ม ร ว ม ม ือ ก ับ อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถ ่นิ เ พ ื่อ ส ง เ ส ร ิม แ ล ะ ส น ับ ส น ุน ก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า

ส น อ งน โย บ า ย ศ ธ.

จ ุด เ น น

ม าต รการ

ต ัว ช ี้ว ัด ค ว า ม ส ํา เ ร ็จ

1 . ส ถ า น ศ ึก ษ า ท ี่ไ ม ผ า น ก า ร ร ับ ร อ ง ค ุณ ภ า พ ภ า ย น อ ก แ ล ะ ท ผี่ ล ส มั ฤ ท ธ ิ์ ท า ง ก า ร เ ร ีย น ข อ ง น ัก เ ร ีย น ต ่ํา ก ว า ค า เ ฉ ล ี่ย ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ด ร ับ ก า ร แ ก ไ ข แ ท ร ก แ ซ ง ช ว ย เ ห ล ือ น ิเ ท ศ ต ิด ต า ม เ พ ื่อ ย ก ร ะ ด ับ ค ุณ ภ า พ ก า ร จ ัด ก า ร เ ร ีย น ก า ร ส อ น

- ส ง เ ส ร ิม ส น ับ ส น ุน พ ัฒ น า ส ถ า น ศ ึก ษ า ท ี่ไ ม ผ า น ก า ร ร ับ ร อ ง ค ุณ ภ า พ ภ า ย น อ ก จ ัด ท ํา แ ผ น พ ัฒ น า ก า ร ศ ึก ษ า เ ป น ร า ย โ ร ง ร ว ม ก ับ ผ ูป ก ค ร อ ง ช ุม ช น แ ล ะ อ ง ค ก ร อ ื่น ๆ ท ี่เ ก ี่ย ว ข อ ง - แ ท ร ก แ ซ ง ช ว ย เ ห ล ือ น ิเ ท ศ ต ดิ ต า ม ส ถ า น ศ ึก ษ า ท ี่ไ ม ผ า น ก า ร ร ับ ร อ ง ค ุณ ภ า พ ภ า ย น อ ก แ ล ะ ท ี่ม ีผ ล ส ัม ฤ ท ธ ิ์ ท า ง ก า ร เ ร ีย น ข อ ง น ัก เ ร ีย น ต ่ํา ก ว า ค า เ ฉ ล ี่ย ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ

- ร อ ย ล ะ 1 0 0 ข อ ง ส ถ า น ศ ึก ษ า ท ี่ไ ม  ผ า น ก า ร ร ับ ร อ ง ค ุณ ภ า พ ภ า ย น อ ก ม ี แ ผ น พ ัฒ น า ก า ร ศ ึก ษ า เ ป น ร า ย โ ร ง ท ี่ ร ว ม จ ัด ท ํา ก ับ ผ ูป ก ค ร อ ง ช ุม ช น แ ล ะ อ ง ค ก ร อ ื่น ๆ ท ี่เ ก ี่ย ว ข อ ง

2 . ส ถ า น ศ ึก ษ า บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร โ ด ย ม ุง ก า ร ม ีส ว น ร ว ม ค ว า ม ร ับ ผ ิด ช อ บ ต อ ผ ล ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น เ พ ื่อ ป ร ะ โ ย ช น  ส ูง ส ดุ ข อ ง น กั เ ร ีย น ส ร า ง ค ว า ม เ ช ื่อ ม ั่น แ ก ผ ูใ ช บ ร ิก า ร แ ล ะ ส ัง ค ม 3 . ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร น ิเ ท ศ ต ิด ต า ม ป ร ะ เ ม ิน ผ ล อ ย า ง เ ข ม แ ข ็ง โ ด ย ม ุง ก า ร ม ีส ว น ร ว ม แ ล ะ ค ว า ม ร ับ ผ ิด ช อ บ ต อ ผ ล ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น เ พ ื่อ ป ร ะ โ ย ช น  ส ูง ส ดุ ข อ ง น กั เ ร ีย น ส ร า ง ค ว า ม เ ช ื่อ ม ั่น แ ก ผ ูใ ช บ ร ิก า ร แ ล ะ ส ัง ค ม 4 . อ ง ค ค ณ ะ บ ุค ค ล ท ี่เ ก ี่ย ว ข อ ง ก ับ ก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า ต ิด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ ม ิน ผ ล ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ข อ ง ห น ว ย ง า น อ ย า ง เ ข ม แ ข ็ง เ พ ื่อ ป ร ะ โ ย ช น ส ูง ส ุด ค ือ ค ุณ ภ า พ ก า ร จ ัด ก า ร เ ร ีย น ร ู เ พ ื่อ น ัก เ ร ีย น ไ ด พ ัฒ น า ต น เ อ ง อ ย า ง เ ต ็ม ต า ม ศ ัก ย ภ า พ 5 . ส ถ า น ศ ึก ษ า จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า อ ย า ง ม ี ค ุณ ภ า พ ต า ม ร ะ ด ับ ม า ต ร ฐ า น ท ี่ส ูง ข ึ้น เ ท ีย บ เ ค ีย ง ก ับ ป ร ะ เ ท ศ ผ ูน ํา ด า น ค ุณ ภ า พ ก า ร ศ ึก ษ า ใ น ภ ูม ิภ า ค อ า เ ซ ีย น

- ส ง เ ส ร ิม แ ล ะ พ ัฒ น า ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม ร ะ บ บ ป ร ะ ก ัน ค ุณ ภ า พ ภ า ย ใ น โ ร ง เ ร ีย น ใ ห ม ีค ว า ม เ ข ม แ ข ็ง เ พ ื่อ ร อ ง ร ับ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ค ุณ ภ า พ ภ า ย น อ ก

- ร อ ย ล ะ 1 0 0 ข อ ง ส ถ า น ศ ึก ษ า ม ี ร ะ บ บ ป ร ะ ก ัน ค ุณ ภ า พ ภ า ย ใ น ท ี่ เ ข ม แ ข ็ง ค ร บ อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ต า ม ก ฏ กระท รวงฯ

ข อ 6

- บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร โ ด ย ม ุง ก า ร ม ีส ว น ร ว ม ใ น ค ว า ม ร ับ ผ ิด ช อ บ ต อ ผ ล ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น - น ิเ ท ศ ต ิด ต า ม ก ํา ก ับ ด ูแ ล ส ง เ ส ร ิม ส น ับ ส น ุน ช ว ย เ ห ล ือ แ ล ะ พ ัฒ น า ส ถ า น ศ ึก ษ า ใ ห เ ก ิด ค ว า ม เ ข ม แ ข ็ง

- ร อ ย ล ะ 1 0 0 ข อ ง ส ถ า น ศ ึก ษ า ท ี่ ไ ด ร ับ ก า ร ต ิด ต า ม ป ร ะ เ ม ิน ผ ล แ ล ะ น ิเ ท ศ ก า ร ศ ึก ษ า อ ย า ง ม ีค ุณ ภ า พ

ข อ 6

- พ ัฒ น า ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ข อ ง ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ใ ห ม ี ป ร ะ ส ิท ธ ภิ า พ เ ป น ไ ป ต า ม ม า ต ร ฐ า น

- ท ุก อ ง ค ค ณ ะ บ ุค ค ล ท ี่เ ก ี่ย ก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า ด ํา เ น ิน ก ป ร ะ เ ม ิน ผ ล ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม บ ท บ า ท ห น า ท ี่อ ย า ง เ ข

ว ข อ ง ก ับ า ร ต ิด ต า ม ห น ว ย ง า น ม แ ข ็ง

ข อ 6

- ส ง เ ส ร ิม พ ัฒ น า ส ถ า น ศ ึก ษ า ใ ห จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า อ ย า ง ม ีค ุณ ภ า พ ต า ม ร ะ ด ับ ม า ต ร ฐ า น ท ี่ส ูง ข ึ้น เ ท ีย บ เ ค ีย ง ว ิธ ีด ํา เ น ิน ก า ร ก ับ ป ร ะ เ ท ศ ผ ูน ํา ด า น ค ุณ ภ า พ ก า ร ศ ึก ษ า ใ น ภ ูม ิภ า ค อ า เ ซ ีย น

- ร อ ก ล ุม จ ัด ก ม าต ป ระ ใน ภ

ย ล ะ 8 0 ข อ ง ส ถ า น ศ ึก ษ า เ ป า ห ม า ย ( E d u c a t i o n H u b ) า ร ศ ึก ษ า อ ย า ง ม ีค ณุ ภ า พ ต า ม ร ฐ า น ท ี่ส ูง ข ึ้น เ ท ีย บ เ ค ีย ง ก ับ เ ท ศ ผ ูน ํา ด า น ค ุณ ภ า พ ก า ร ศ ึก ษ า ูม ิภ า ค อ า เ ซ ีย น

ข อ 6

ข อ 1


1 2 จ ุด เ น น 6 . ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ส ง เ ส ร ิม ส น ับ ส น นุ ใ ห ม ีก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า ท ี่ม ีค ุณ ภ า พ ต า ม ร ะ ด ับ ม า ต ร ฐ า น ท ี่ส ูง ข ึ้น เ ท ีย บ เ ค ีย ง ก ับ ป ร ะ เ ท ศ ผ ูน ํา ด า น ค ุณ ภ า พ ก า ร ศ ึก ษ า ใ น ภ ูม ิภ า ค อ า เ ซ ีย น

ม าต รการ - ส ง เ ส ร ิม จ ัด ก า ร ใ ห ส ูง ข ึ้น เ ท ีย ด า น ค ุณ ภ อ า เ ซ ีย น

ส น ับ ส น นุ ม ีค ุณ ภ า พ บ เ ค ีย ง ก ับ า พ ก า ร ศ ึก

ก า ร บ ร ิห า ร ต า ม ม า ต ร ฐ า น ท ี่ ป ร ะ เ ท ศ ผ ูน ํา ษ า ใ น ภ มู ิภ า ค

ต ัว ช ี้ว ัด ค ว า ม ส ํา เ ร ็จ - ร อ ย ล ะ 1 0 0 ข อ ง ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ท ี่ผ า น ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ค ุณ ภ า พ ต า ม เ ก ณ ฑ  ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ ก า ร ศ ึก ษ า

ส น อ งน โย บ า ย ศ ธ.

ข อ 6


1 3 ต อ น ท ี่ 2 ม า ต ร ฐ า น ส าํ น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ม า ต ร ฐ า น ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า พ ะ เ ย า เ ข ต 2 ป ร ะ ก อ บ ด ว ย 5 ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ 1 1 ต ัว บ ง ช ี้ ซ ึ่ง ม ีร า ย ล ะ เ อ ีย ด ด ัง น ี้ ม า ต ร ฐ า น ท ี่ 1 ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร โ ด ย ม ุง ผ ล ส ัม ฤ ท ธ ิ์แ ล ะ พ ัฒ น า ร ะ บ บ ก า ร จ ัด ก า ร ต า ม เ ก ณ ฑ ค ุณ ภ า พ ก า ร บ ร ิห า ร ก า ร จ ัด ก า ร ภ า ค ร ัฐ ( P M Q A ) ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 1 ม ีร ะ บ บ ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ท ี่ด ี ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 2 ก า ร พ ัฒ น า เ พ ื่อ ม ุง ส ูค ว า ม เ ป น เ ล ิศ ม า ต ร ฐ า น ท ี่ 2 ส าํ น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ด เ ป า ห ม า ย แ ล ะ ส ง ผ ล ต อ ก า ร พ ัฒ ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 1 ก ร ะ บ ว น ก า ร ข ับ ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 2 ผ ล ง า น ท ี่แ ส ด ง ถ ส ถ า น ศ ึก ษ า

ํา เ น ิน ก า ร ข ับ เ ค ล ื่อ น น โ ย บ า ย ส กู า ร ป ฏ บิ ัต ิจ น บ ร ร ล ุ น า ส ถ า น ศ ึก ษ า เ ค ล ื่อ น น โ ย บ า ย ส ูก า ร ป ฏ ิบ ตั ิ ึง ค ว า ม ส ํา เ ร ็จ ต า ม น โ ย บ า ย แ ล ะ ส ง ผ ล ด ตี อ ก า ร พ ัฒ น า

ม า ต ร ฐ า น ท ี่ 3 ส าํ น ัก ง า น ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก แ ล ะ พ ัฒ น า ส ถ า น ศ ึก ษ า ใ ห เ ก ิด ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 1 ก า ร ก ํา ก ับ ด ูแ ล ส ถ า น ศ ึก ษ า ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 2 ส ถ า น ศ ึก ษ า จ ัด แ ล ะ ม ีค ุณ ภ า พ ต

ษ า ม ีก า ร ก ํา ก ับ ด ูแ ล ส ง เ ส ร ิม แ ล ะ ส น ับ ส น นุ ช ว ย เ ห ล ือ ค ว า ม เ ข ม แ ข ็ง ส ง เ ส ร ิม แ ล ะ ส น ับ ส น ุน ช ว ย เ ห ล ือ แ ล ะ พ ัฒ น า บ ร ิก า ร ก า ร ศ ึก ษ า แ ก ก ล ุม เ ป า ห ม า ย ไ ด อ ย า ง ท ั่ว ถ ึง ามมาตรฐาน

ม า ต ร ฐ า น ท ี่ 4 ส าํ น ัก ง า น เ ข ต ก า ร ศ ึก ษ า พ ัฒ ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 1 ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 2

พ ้นื ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า บ ร ิห า ร อ ัต ร า ก ํา ล ัง ใ ห เ ก ิด ป ร ะ โ ย ช น ส ูง ส ุด ต อ ก า ร จ ัด น า ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ส ูก า ร เ ป น ม ือ อ า ช ีพ ก า ร บ ร ิห า ร อ ัต ร า ก ํา ล ัง ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ก ร ะ บ ว น ก า ร ท ี่ม ีป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ใ น ก า ร พ ัฒ น า ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า แ ล ะ ส ง ผ ล ด ีต อ ก า ร พ ัฒ น า ค ุณ ภ า พ ส ถ า น ศ ึก ษ า ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 3 ผ ล ท ี่ไ ด ร ับ จ า ก ก า ร พ ัฒ น า ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า

ม า ต ร ฐ า น ท ี่ 5 ส าํ น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ส ร า ง แ ล ะ พ ัฒ น า เ ค ร ือ ข า ย ค ว า ม ร ว ม ม ือ ใ น ก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 1 ก า ร ส ร า ง แ ล ะ พ ัฒ น า เ ค ร ือ ข า ย ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 2 ผ ล ท ี่ไ ด ร ับ จ า ก ก า ร ส ร า ง แ ล ะ พ ัฒ น า เ ค ร อื ข า ย


1 4 ค ํา อ ธ ิบ า ย ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ต ัว บ ง ช ี้ ม า ต ร ฐ า น ท ี่ 1 ส าํ น กั ง า น เ ข ต พ ้นื ท ี่ก า ร ศ กึ ษ า บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร โ ด ย ม งุ ผ ล ส มั ฤ ท ธ ิ์แ ล ะ พ ัฒ น า ร ะ บ บ ก า ร จ ัด ก า ร ต า ม เ ก ณ ฑ ค ุณ ภ า พ ก า ร บ ร ิห า ร ก า ร จ ัด ก า ร ภ า ค ร ฐั ( P M Q A )

ต วั บ ง ช ้ที ่ี 1 ม ีร ะ บ บ ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ท ี่ด ี เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ต า ม ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 1 1 . ม ีข อ ม ูล ส า ร ส น เ ท ศ ท ี่แ ส ด ง บ ร ิบ ท ข อ ง ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า 2 . ม ี ค  า น ิ ย ม แ น ว ค ิ ด เ ป า ห ม า ย ก า ร พ ั ฒ น า ท ี่ส อ ด ค ล อ ง ก ับ น โ ย บ า ย แ ล ะ บ ร ิบ ท ข อ ง ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า 3 . ม ีก า ร ป ร ะ ย ุก ต ใ ช เ ท ค โ น โ ล ย ีแ ล ะ น ว ัต ก ร ร ม ใ น ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร 4 . ม ีร ะ บ บ ก า ร จ ัด ก า ร แ ล ะ ก า ร ใ ห บ ร ิก า ร ต า ม เ ก ณ ฑ ค ุณ ภ า พ ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ภ า ค ร ฐั 5 . ม ีร ะ บ บ ก า ร ต ร ว จ ป ร ะ เ ม ิน ภ า ย ใ น ท ี่ม ีป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ 6 . ม ีก า ร ใ ช ท ร ัพ ย า ก ร อ ย า ง ค ุม ค า ร ะ ด ับ ค ณุ ภ า พ ร ะ ด ับ ส ภ า พ ก า ร ด าํ เ น ิน ง า น 4 - ด ีม า ก  ม กี า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ค ร บ ท ั้ง 6 ข อ ร อ ง ร อ ย ห ล ัก ฐ า น ป ร า ก ฏ เ ด น ช ัด ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ไ ด ท ุก ข อ  ม ีก า ร ว า ง ร ะ บ บ ร อ ง ร ับ ก า ร บ ร ิห า ร ท ี่ม ีค ว า ม ค ล อ ง ต ัว  ส า ม า ร ถ น ํา ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ม า เ ป ร ีย บ เ ท ีย บ ก ับ เ ป า ห ม า ย เ พ ื่อ พ ัฒ น า ง า น ส ูค ว า ม เ ป น เ ล ิศ 3 - ดี  ม ีก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ท ั้ง 6 ข อ ร อ ง ร อ ย ห ล ัก ฐ า น ป ร า ก ฏ ค ว า ม ช ัด เ จ น ใ น บ า ง ข อ  ม ีก า ร ว า ง ร ะ บ บ ร อ ง ร ับ ก า ร บ ร ิห า ร ท ี่ม ีค ว า ม ค ล อ ง ต ัว แ ต ข า ด ค ว า ม ช ัด เ จ น ใ น ก า ร น ํา ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ม า แ ก ไ ข / พ ัฒ น า ง า น 2 - พ อ ใ ช   ม ีก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ท ั้ง 6 ข อ ร อ ง ร อ ย ห ล ัก ฐ า น ท ี่ป ร า ก ฏ ข า ด ค ว า ม ช ัด เ จ น ใ น ท ุก ข อ 1 - ป ร ับ ป ร งุ  ม ีก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ท ั้ง 6 ข อ แ ต ไ ม ม ีร อ ง ร อ ย ห ล ัก ฐ า น


1 5 ต วั บ ง ช ้ที ่ี 2 เ ก ณ ฑ ก า ร ป 1 . 2 . ร ะ ด ับ 4 - ด ีม า ก

3 - ดี 2 - พ อ ใช  1 - ป ร ับ ป ร งุ

ม า ต ร ฐ า น ท ี่ 2

ก า ร พ ัฒ น า เ พ ร ะ เ ม ิน ต า ม ต ัว ม ีก า ร พ ัฒ น า แ ม ีก า ร พ ัฒ น า อ

ื่อ ม ุง ส ูค ว า ม เ ป น เ ล ิศ บ ง ช ี้ท ี่ 2 ล ะ ป ร ะ ย ุก ต ใ ช น ว ัต ก ร ร ม เ พ ื่อ ย ก ร ะ ด ับ ค ุณ ภ า พ ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า ง ค ก ร ใ ห เ ป น อ ง ค ก ร แ ห ง ก า ร เ ร ีย น ร ู ส ภ า พ ก า ร ด าํ เ น ิน ง า น  ม ีก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ค ร บ ท ั้ง 2 ข อ ร อ ง ร อ ย ห ล ัก ฐ า น ป ร า ก ฏ เ ด น ช ัด ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ไ ด ท ุก ข อ ม ีก า ร ใ ช ข อ ม ูล ส า ร ส น เ ท ศ เ ป น ฐ า น ใ น ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ม ีก า ร พ ัฒ น า ศ ัก ย ภ า พ ข อ ง บ ุค ล า ก ร อ ย า ง ต อ เ น ื่อ ง แ ล ะ ม ี ก า ร แ ล ก เ ป ล ี่ย น เ ร ีย น ร ูร ว ม ก ัน ภ า ย ใ น อ ง ค ก ร  ม ีก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ค ร บ ท ั้ง 2 ข อ ร อ ง ร อ ย ห ล ัก ฐ า น ป ร า ก ฏ ค ว า ม ช ัด เ จ น ใ น บ า ง ข อ  ม ีก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ค ร บ ท ั้ง 2 ข อ ร อ ง ร อ ย ห ล ัก ฐ า น ท ี่ป ร า ก ฏ ข า ด ค ว า ม ช ัด เ จ น ท ุก ข อ  ม ีก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ค ร บ ท ั้ง 2 ข อ แ ต ไ ม ม ีร อ ง ร อ ย ห ล ัก ฐ า น

ส ํ า น ั ก ง า น เ ข ต พ ื้ น ท ่ี ก า ร ศ ึ ก ษ า ด ํ า เ น ิ น ก า ร ข ั บ เ ค ล ื่ อ น น โ ย บ า ย ส ู ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ จ น บ ร ร ล เุ ป า ห ม า ย แ ล ะ ส ง ผ ล ต อ ก า ร พ ฒั น า ส ถ า น ศ ึก ษ า

ต ัว บ ง ช ้ที ่ี 1 ก ร ะ บ ว น ก า ร ข ับ เ ค ล ื่อ น น โ ย บ า ย ไ ป ส ูก า ร ป ฏ ิบ ัต ิ เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ต า ม ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 1 1 . ม ีแ ผ น ป ฏ ิบ ัต ิก า ร ท ี่ส อ ด ค ล อ ง ก ับ น โ ย บ า ย แ ล ะ ต อ บ ส น อ ง ต อ ค ว า ม ต อ ง ก ร ะ ท ร ว ง ศ ึก ษ า ธ ิก า ร ส ํ า น ัก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศ ึก ษ า ข ั้น พ ื้น ฐ า น จ ัง ห ว ัด แ ล ะ ส ํา น ัก า ร ศ ึก ษ า 2 . ม ีว ิธ ีก า ร ห ร ือ ร ูป แ บ บ ท ี่ห ล า ก ห ล า ย ใ น ก า ร ข ับ เ ค ล ื่อ น น โ ย บ า ย ก า ร แ ก ป ัฒ น า 3 . ม ีก า ร ด ํา เ น ิน ก า ร ต า ม แ ผ น ป ฏ ิบ ั ต ิก า ร ส า ม า ร ถ แ ก ป ญ ห า แ ล ะ พ ั ฒ น า ต ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า อ ย า ง เ ป น ร ะ บ บ 4 . ม ีก า ร ก ํา ก ับ ต ิด ต า ม ป ร ะ เ ม ิน ผ ล แ ล ะ น ิเ ท ศ ห ร ือ ว ิจ ัย ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม น

า ร จ ํา เ ป น ข อ ง ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ ญ ห า แ ล ะ ก า ร า ม บ ร ิบ ท ข อ ง โย บ า ย


1 6 ร ะ ด ับ ค ุณ ภ า พ ร ะ ด ับ ส ภ า พ ก า ร ด าํ เ น ิน ง า น 4 - ด ีม า ก  ม ีก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ท ั้ง 4 ข อ ร อ ง ร อ ย ห ล ัก ฐ า น ป ร า ก ฏ เ ด น ช ัด ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ไ ด ท ุก ข อ แ ล ะ ม ีก า ร น ํา ผ ล ก า ร ต ิด ต า ม ป ร ะ เ ม ิน ผ ล น ิเ ท ศ ห ร ือ ว ิจ ัย ไ ป ใ ช ใ น ก า ร ป ร ับ / พ ัฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร อ ย า ง ต อ เ น ื่อ ง 3 - ดี  ม ีก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ท ั้ง 4 ข อ ร อ ง ร อ ย ห ล ัก ฐ า น ป ร า ก ฏ ค ว า ม ช ัด เ จ น ใ น บ า ง ข อ แ ต ไ ม ไ ด น ํา ผ ล ก า ร ต ิด ต า ม ป ร ะ เ ม ิน ผ ล น ิเ ท ศ ห ร ือ ว ิจ ัย ไ ป ใ ช  ใ น ก า ร ป ร ับ / พ ัฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร อ ย า ง ต อ เ น ื่อ ง 2 - พ อ ใช   ม ีก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ท ั้ง 4 ข อ ร อ ง ร อ ย ห ล ัก ฐ า น ป ร า ก ฏ ข า ด ค ว า ม ช ัด เ จ น ท ุก ข อ 1 - ป ร ับ ป ร งุ  ม ีก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ท ั้ง 4 ข อ แ ต ไ ม ม ีร อ ง ร อ ย ห ล ัก ฐ า น ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 2 ผ ล ง า น ท ี่แ ส ด ง ถ ึง ค ว า ม ส ํา เ ร ็จ ต า ม น โ ย บ า ย แ ล ะ ส ง ผ ล ด ีต อ ก า ร พ ัฒ น า ส ถ า น ศ ึก ษ า เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ต า ม ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 2 1 . ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ม ีผ ล ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ท ี่บ ร ร ล ุเ ป า ห ม า ย ต า ม น โ ย บ า ย แ ล ส ง ผ ล ด ีต อ ก า ร พ ัฒ น า ส ถ า น ศ ึก ษ า 2 . ส ถ า น ศ ึก ษ า ม ีผ ล ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ท ี่บ ร ร ล ุเ ป า ห ม า ย ต า ม น โ ย บ า ย ร ะ ด ับ ค ุณ ภ า พ ร ะ ด ับ ส ภ า พ ก า ร ด าํ เ น ิน ง า น 4 - ด ีม า ก  ม ีผ ล ง า น / ผ ล ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น บ ร ร ล ุเ ป า ห ม า ย ( เ ท า ก ับ ห ร ือ ส ูง ก ว า ) ท ุก จ ุด เ น น / ป ร ะ เ ด ห ล ัก ต า ม น โ ย บ า ย / ก ล ย ุท ธ  แ ล ะ ม ีว ิธ ีป ฏ ิบ ัต ิท ี่เ ป น แ บ บ อ ย า ง ไ ด  ( B e s t P r a c t i c e ) ต า จ ุด เ น น ป ร ะ เ ด ็น ห ล ัก อ ย า ง น อ ย ร อ ย ล ะ 1 0 ข อ ง จ ํา น ว น จ ุด เ น น ป ร ะ เ ด ็น ห ล ัก ท ี่บ ร ร เ ป า ห ม า ย 3 - ดี  ม ีผ ล ง า น / ผ ล ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น บ ร ร ล ุเ ป า ห ม า ย ( เ ท า ก ับ ห ร ือ ส ูง ก ว า ) อ ย า ง น อ ย ร อ ย ล 8 0 ข อ ง จ ํา น ว น จ ุด เ น น / ป ร ะ เ ด ็น ห ล ัก ต า ม น โ ย บ า ย / ก ล ย ุท ธ  2 - พ อ ใช   ม ีผ ล ง า น / ผ ล ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น บ ร ร ล ุเ ป า ห ม า ย ( เ ท า ก ับ ห ร ือ ส ูง ก ว า ) อ ย า ง น อ ย ร อ ย ล 5 0 - 7 9 ข อ ง จ ํา น ว น จ ุด เ น น / ป ร ะ เ ด ็น ห ล ัก ต า ม น โ ย บ า ย / ก ล ย ุท ธ  1 - ป ร ับ ป ร งุ  ม ีผ ล ง า น / ผ ล ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น บ ร ร ล ุเ ป า ห ม า ย ( เ ท า ก ับ ห ร ือ ส ูง ก ว า ) ไ ม ถ ึง ร อ ย ล ะ 5 ข อ ง จ ํา น ว น จ ุด เ น น / ป ร ะ เ ด ็น ห ล ัก ต า ม น โ ย บ า ย / ก ล ย ุท ธ 

็น ม

ลุ ะ

0


1 7 ม า ต ร ฐ า น ท ี่ 3 ส าํ น กั ง า น ง า น เ ข ต พ ้นื ท ่กี า ร ศ ึก ษ า ม ีก า ร ก ํา ก ับ ด ูแ ล ส ง เ ส ร ิม แ ล ะ ส น ับ ส น ุน ช ว ย เ ห ล ือ แ ล ะ พ ฒั น า ส ถ า น ศ ึก ษ า ใ ห เ ก ิด ค ว า ม เ ข ม แ ข ็ง

ต วั บ ง ช ้ที ่ี 1 ก า ร ก ํา ก ับ ด ูแ ล ส ง เ ส ร ิม แ ล ะ ส น ับ ส น ุน ช ว ย เ ห ล ือ แ ล ะ พ ัฒ น า ส ถ า น ศ ึก ษ า เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ต า ม ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 1 1 . ม ีแ ผ น ง า น / โ ค ร ง ก า ร ใ น ก า ร ส ง เ ส ร ิม ส น ับ ส น ุน ช ว ย เ ห ล ือ แ ล ะ พ ัฒ น า ส ถ า น ศ ึก ษ า ใ ห  า ม า ร ถ บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า โ ด ย ใ ช ส ถ า น ศ ึก ษ า เ ป น ฐ า น ( S c h o o l - B a s e d M a n a g e m e n t : S B M ) ไ ด  2 . ม ีก า ร ส  ง เ ส ร ิม ส น ับ ส น ุน ช ว ย เ ห ล ือ ส ถ า น ศ ึก ษ า ใ น ก า ร พ ัฒ น า ร ะ บ บ ป ร ะ ก ัน ค ุณ ภ า พ า ย ใ น ส ถ า น ศ ึก ษ า 3 . ม ีก า ร ส ง เ ส ร ิม ส ถ า น ศ ึก ษ า ใ ห ส า ม า ร ถ จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า ใ น ร ูป แ บ บ ท ี่ห ล า ก ห ล า ย ส อ ด ค ล อ ง ับ ก ล ุม เ ป า ห ม า ย แ ล ะ ค ว า ม แ ต ก ต า ง ร ะ ห ว า ง บ ุค ค ล 4 . ม ี ก า ร ต ิ ด ต อ ส ื่ อ ส า ร ภ า ย ใ น ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ ก า ร ศ ึ ก ษ า แ ล ะ ส ถ า น ศ ึ ก ษ า อ ย  า ง ม ี ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ห ล า ก ห ล า ย ช อ ง ท า ง 5 . ม ีร ะ บ บ ก า ร ก ํา ก ับ ด ูแ ล ต ิด ต า ม ป ร ะ เ ม ิน ผ ล แ ล ะ น ิเ ท ศ ส ถ า น ศ ึก ษ า ท ี่ม ีป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ร ะ ด ับ ค ุณ ภ า พ ร ะ ด ับ ส ภ า พ ก า ร ด าํ เ น ิน ง า น 4 - ด ีม า ก  ม ีก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ค ร บ ท ั้ง 4 ข อ ร อ ง ร อ ย ห ล ัก ฐ า น ป ร า ก ฏ เ ด น ช ัด ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ไ ด ท ุก ข อ 3 - ดี  ม ีก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ค ร บ ท ั้ง 4 ข อ ร อ ง ร อ ย ห ล ัก ฐ า น ป ร า ก ฏ ค ว า ม ช ัด เ จ น ใ น บ า ง ข อ 2 - พ อ ใช   ม ีก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ค ร บ ท ั้ง 4 ข อ ร อ ง ร อ ย ห ล ัก ฐ า น ท ี่ป ร า ก ฏ ข า ด ค ว า ม ช ัด เ จ น ท ุก ข อ 1 - ป ร ับ ป ร งุ  ม ีก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ค ร บ ท ั้ง 4 ข อ แ ต ไ ม ม ีร อ ง ร อ ย ห ล ัก ฐ า น มาตรฐาน

ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 2 ส ถ า น ศ ึก ษ า จ ัด บ ร ิก า ร ก า ร ศ ึก ษ า แ ก ก ล ุม เ ป า ห ม า ย ไ ด อ ย า ง ท ั่ว ถ ึง แ ล ะ ม ีค ุณ ภ า พ ต า ม

เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ต า ม ต ัว บ ง ช ี้ท 1 . ส ถ า น ศ ึก ษ า ผ า น เ ก ณ (S c h o o l-B a s e d M a n a g e m e n t : S B M 2 . ส ถ า น ศ ึก ษ า ไ ด ร ับ ก า 3 . ส ถ า น ศ ึก ษ า ส า ม า ร ถ ค ร อ บ ค ล ุม แ ล ะ ท ั่ว ถ ึง )

ี่ 2 ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า โ ด ย ใ ช ส ถ า น ศ ึก ษ า เ ป น ฐ า น ร ร ับ ร อ ง ม า ต ร ฐ า น จ า ก ก า ร ป ร ะ เ ม นิ ค ุณ ภ า พ ภ า ย น อ ก จ ัด บ ร ิก า ร ก า ร ศ ึก ษ า แ ก ก ล ุม เ ป า ห ม า ย ใ น เ ข ต พ ้ืน ท ี่บ ร ิก า ร ไ ด อ ย า ง


1 8 4 . ส ถ า น ศ ึก ษ า ม กี า ร พ ฒั น า ก า ร ด า น ผ ล ส มั ฤ ท ธ ิ์ข อ ง ผ เู ร ีย น ผ า น เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ต า ม ท ี่ ส ํา น ัก ท ด ส อ บ ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า แ ห ง ช า ต ิ/ ส ํา น ัก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศ ึก ษ า ข ั้น พ ื้น ฐ า น / ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ ก า ร ศ ึก ษ า ก ํา ห น ด ร ะ ด ับ ค ุณ ภ า พ ร ะ ด ับ 4 - ด ีม า ก ส ด ป ร 3 - ดี ส ก ป ร 2 - พ อ ใช  ส ม 1 – ป ร บั ป ร ุง ส ม

ส ภ า พ ก า ร ด าํ เ น ิน ง า น ถ า น ศ ึก ษ า ป ร ะ เ ภ ท ท ี่ 1 ท ุก โ ร ง เ ร ีย น ใ น ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ม ีผ ล ก า ร ํา เ น ิน ง า น ต า ม เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ใ น ร ะ ด ับ ผ า น ค ร บ ท ั้ง 4 ข อ แ ล ะ ส ถ า น ศ ึก ษ า ร ะ เ ภ ท ท ี่ส อ ง ร อ ย ล ะ 5 0 ข ึ้น ไ ป ม ีผ ล ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ใ น ะ ด ับ ผ า น ค ร บ ท ั้ง 4 ข อ ถ า น ศ ึก ษ า ป ร ะ เ ภ ท ท ี่ 1 ใ น ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ม า ก ก ว า ร อ ย ล ะ 8 0 ม ีผ ล า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ใ น ร ะ ด ับ ผ า น ค ร บ ท ั้ง 4 ข อ แ ล ะ ส ถ า น ศ ึก ษ า ร ะ เ ภ ท ท ี่ส อ ง ร อ ย ล ะ 5 0 ข ึ้น ไ ป ม ีผ ล ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ใ น ะ ด ับ ผ า น ค ร บ ท ั้ง 4 ข อ ถ า น ศ ึก ษ า ป ร ะ เ ภ ท ท ี่ 1 ใ น ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ร อ ย ล ะ 5 0 ข ึ้น ไ ป ีผ ล ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ใ น ร ะ ด ับ ผ า น ค ร บ ท ั้ง 4 ข อ ถ า น ศ ึก ษ า ป ร ะ เ ภ ท ท ี่ 1 ใ น ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า น อ ย ก ว า ร อ ย ล ะ 5 0 ีผ ล ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ใ น ร ะ ด ับ ผ า น ค ร บ ท ั้ง 4 ข อ

ม า ต ร ฐ า น ท ี่ 4 ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ กึ ษ า บ ร ิห า ร อ ตั ร า ก าํ ล ัง ใ ห เ ก ิด ป ร ะ โ ย ช น ส ูง ส ดุ ต อ ก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า พ ัฒ น า ค ร แู ล ะ บ คุ ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ส ูก า ร เ ป น ม ือ อ า ช ีพ ต วั บ ง ช ้ที ่ี 1 ก า ร บ ร ิห า ร อ ัต ร า ก ํา ล ัง ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ต า ม ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 1 1 . ม ีร ะ บ บ ข อ ม ูล ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ด า น อ ัต ร า ก ํา ล ัง ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า 2 . ม ีก า ร ว า ง แ ผ น อ ัต ร า ก ํา ล ัง ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า 3 . ม ีม า ต ร ก า ร ใ น ก า ร แ ก ป ญ ห า ก า ร ข า ด แ ค ล น อ ัต ร า ก ํา ล ัง ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า 4 . ม ีก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ท ี่ส ง ผ ล ใ ห ส ถ า น ศ ึก ษ า ท ี่ม ีป ญ ห า ก า ร ข า ด แ ค ล น อ ัต ร า ก ํา ล ัง ค ร ูแ ล ะ บ คุ ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ม ีจ ํา น ว น ล ด ล ง


1 9 ร ะ ด ับ ค ุณ ภ า พ ร ะ ด ับ 4 - ด ีม า ก  ม กี า ร ด ํา เ ด น ช ัด 3 - ดี  ม ีก า ร ด ํา ค ว า ม ช ัด 2 - พ อ ใช   ม ีก า ร ด ํา ขาดค วา 1 - ป ร ับ ป ร งุ  ม ีก า ร ด ํา

เ น ิน ง า น สามารถ เ น ิน ง า น เจ น ใน บ เ น ิน ง า น ม ช ัด เ จ น เ น ิน ง า น

สภ ต า ม เ ก ณ ฑ ก า ร ป ต ร ว จ ส อ บ ไ ด ท ุก ต า ม เ ก ณ ฑ ก า ร ป า ง ข อ ต า ม เ ก ณ ฑ ก า ร ป ท ุก ข อ ต า ม เ ก ณ ฑ ก า ร ป

า พ ก า ร ด าํ เ น นิ ง า น ร ะ เ ม นิ ค ร บ ท ้งั 4 ข อ ร อ ง ร อ ย ห ล กั ฐ า น ป ร า ก ฏ ข อ ร ะ เ ม นิ ค ร บ ท ้งั 4 ข อ ร อ ง ร อ ย ห ล กั ฐ า น ป ร า ก ฏ ร ะ เ ม ิน ค ร บ ท ั้ง 4 ข อ ร อ ง ร อ ย ห ล ัก ฐ า น ท ี่ป ร า ก ฏ ร ะ เ ม ิน ค ร บ ท ั้ง 4 ข อ แ ต ไ ม ม ีร อ ง ร อ ย ห ล ัก ฐ า น

ต วั บ ง ช ี้ท ี่ 2 ก ร ะ บ ว น ก า ร ท ี่ม ีป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ใ น ก า ร พ ัฒ น า ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า แ ล ะ ส ง ผ ล ต อ ก า ร พ ัฒ น า ค ุณ ภ า พ ส ถ า น ศ ึก ษ า เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ต า ม ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 2 1 . ม ีร ะ บ บ ข อ ม ูล ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ก า ร พ ัฒ น า ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า 2 . ม ีแ ผ น ป ฏ ิบ ัต ิก า ร ใ น ก า ร พ ัฒ น า ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ท ี่ส อ ด ค ล อ ง ก ับ น โ ย บ า แ ล ะ ต อ บ ส น อ ง ต อ ค ว า ม ต อ ง ก า ร จ ํา เ ป น ข อ ง ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า แ ล ะ ส ถ า น ศ ึก ษ า 3 . ม ีว ิธ ีก า ร ห ร ือ ร ูป แ บ บ ใ น ก า ร พ ัฒ น า ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า อ ย า ง ท ั่ว ถ ึง แ ล ส อ ด ค ล อ ง ก ับ ค ว า ม ต อ ง ก า ร จ ํา เ ป น 4 . ม ีก า ร ด ํา เ น ิน ง า น พ ัฒ น า ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ต า ม แ ผ น ก ล ย ุท ธ ส ูก า ร เ ป น ม อ า ช ีพ ร ะ ด ับ ค ุณ ภ า พ ร ะ ด ับ ส ภ า พ ก า ร ด าํ เ น ิน ง า น 4 - ด ีม า ก  ม ีก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ค ร บ ท ั้ง 4 ข อ ร อ ง ร อ ย ห ล ัก ฐ า น ป ร า ก ฏ เ ด น ช ัด ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ไ ด ท ุก ข อ แ ล ะ น ํา ผ ล ก า ร ต ิด ต า ม ป ร ะ เ ม ิน ผ ล ม า ป ร ับ ป ร ุง ก ร ะ บ ว น ก า ร พ ัฒ น า ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า 3 - ดี  ม ีก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ค ร บ ท ั้ง 4 ข อ ร อ ง ร อ ย ห ล ัก ฐ า น ป ร า ก ฏ ค ว า ม ช ัด เ จ น ใ น บ า ง ข อ 2 - พ อ ใช   ม ีก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ค ร บ ท ั้ง 4 ข อ ร อ ง ร อ ย ห ล ัก ฐ า น ท ี่ป ร า ก ฏ ข า ด ค ว า ม ช ัด เ จ น ท ุก ข อ 1 - ป ร ับ ป ร งุ  ม ีก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ค ร บ ท ั้ง 4 ข อ แ ต ไ ม ม ีร อ ง ร อ ย ห ล ัก ฐ า น

ดี

ย ะ ือ


2 0

ต วั บ ง ช ้ที ่ี 3 ผ ล ท ี่ไ ด ร ับ จ า ก ก า ร พ ัฒ น า ค ร เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ต า ม ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 3 1 . ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ต ร ฐ า น ต ํา แ ห น ง แ ล ะ ว ิท ย ฐ า น ะ 2 . ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ 3 . ค ร ูแ ล ะ บ ุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึ ก ฏ ิบ ัต ิต า ม ภ า ร ก ิจ ใ ห เ ก ิด ผ ล เ ป น ร ูป ธ ร ร ม 4 . ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ ว า ม ช ํา น า ญ ใ น ว ิช า ช ีพ เ ป น แ บ บ อ ย า ง ท ี่ย อ ม ร ับ 5 . ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า น ว ิช า ก า ร แ ล ะ ว ิช า ช ีพ ร ะ ด ับ ค ุณ ภ า พ ร ะ ด ับ 4 - ด ีม า ก  ม ีก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม เ ก ณ ฑ เ ด น ช ัด ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ 3 - ดี  ม ีก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม เ ก ณ ฑ ค ว า ม ช ัด เ จ น ใ น บ า ง ข อ 2 - พ อ ใช   ม ีก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม เ ก ณ ฑ ข า ด ค ว า ม ช ัด เ จ น ท ุก ข อ 1 - ป ร ับ ป ร งุ  ม ีก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม เ ก ณ ฑ

ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า า ม ีค ว า ม ร ูค ว า ม ส า ม า ร ถ ต า ม ส ม ร ร ถ น ะ ส ํา ค ัญ ต า ม เ ก ณ ฑ  า ม วี ิน ัย ค ุณ ธ ร ร ม จ ร ิย ธ ร ร ม แ ล ะ จ ร ร ย า บ ร ร ณ ษ า ท ี่ผ า น ก า ร พ ัฒ น า ไ ด น ํา ค ว า ม ร ูแ ล ะ ท ัก ษ ะ ท ี่ไ ด ร ับ ไ ป า ม ีผ ล ง า น ห ร ือ น ว ัต ก ร ร ม ท ี่แ ส ด ง ถ ึง ค ว า ม ร ูค ว า ม ส า ม า ร ถ า ม ีก า ร พ ัฒ น า ต น เ อ ง ใ ห ม ีค ว า ม ก า ว ห น า อ ย า ง ต อ เ น ื่อ ง ท ั้ง สภ ก า ร ป ไ ด ท ุก ก า ร ป

า พ ก า ร ด าํ เ น นิ ง า น ร ะ เ ม นิ ค ร บ ท ้งั 5 ข อ ร อ ง ร อ ย ห ล กั ฐ า น ป ร า ก ฏ ข อ ร ะ เ ม นิ ค ร บ ท ้งั 5 ข อ ร อ ง ร อ ย ห ล กั ฐ า น ป ร า ก ฏ

ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ค ร บ ท ั้ง 5 ข อ ร อ ง ร อ ย ห ล ัก ฐ า น ท ี่ป ร า ก ฏ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ค ร บ ท ั้ง 5 ข อ แ ต ไ ม ม ีร อ ง ร อ ย ห ล ัก ฐ า น

ม า ต ร ฐ า น ท ี่ 5 ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ส ร า ง แ ล ะ พ ัฒ น า เ ค ร ือ ข า ย ค ว า ม ร ว ม ม ือ ใ น ก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า

ต วั บ ง ช ้ที ่ี 1 เ ก ณ ฑ ก า ร ป 1 . 2 .

การ ร ะ เม ม ีร ูป ม ีร ูป

ส ร า ง แ ล ะ พ ิน ต า ม ต ัว บ แ บ บ ว ิธ ีก า แ บ บ ว ิธ ีก า

ัฒ น า เ ค ร ือ ข า ย ง ช ี้ท ี่ 1 ร ใ น ก า ร ส ร า ง เ ค ร ือ ข า ย ร ใ น ก า ร ส ง เ ส ร ิม ส น บั ส น ุน แ ล ะ พ ัฒ น า ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร เ ค ร ือ ข า ย


2 1 ร ะ ด ับ ค ุณ ภ า พ ร ะ ด ับ ส ภ า พ ก า ร ด าํ เ น 4 - ด ีม า ก  ม กี า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ค ร บ ท เ ด น ช ัด ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ไ ด ท ุก ข อ แ ล ะ ม ีก า ม า ป ร ับ ป ร ุง แ ก ไ ข พ ัฒ น า ร ะ บ บ เ ค ร ือ ข า ย 3 - ดี  ม ีก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ค ร บ ท ค ว า ม ช ัด เ จ น ใ น บ า ง ข อ ไ ม ม ีก า ร ว ิจ ัย เ พ ื่อ น ํา ผ ล เ ค ร ือ ข า ย 2 - พ อ ใช   ม ีก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ค ร บ ท ข า ด ค ว า ม ช ัด เ จ น ท ุก ข อ 1 - ป ร ับ ป ร งุ  ม ีก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ค ร บ ท

ิน ง า น ั้ง 2 ข อ ร อ ง ร อ ย ห ล ัก ฐ า น ป ร า ก ฏ ร ต ิด ต า ม ป ร ะ เ ม ิน ผ ล ว ิจ ัย พ ร อ ม น ํา ผ ล ั้ง 2 ข อ ร อ ง ร อ ย ห ล กั ฐ า น ป ร า ก ฏ ม า ป ร บั ป ร ุง แ ก ไ ข พ ัฒ น า ร ะ บ บ ั้ง 2 ข อ ร อ ง ร อ ย ห ล ัก ฐ า น ท ี่ป ร า ก ฏ ั้ง 2 ข อ แ ต ไ ม ม ีร อ ง ร อ ย ห ล ัก ฐ า น

ต วั บ ง ช ้ที ่ี 2 ผ ล ท ี่ไ ด ร ับ จ า ก ก า ร ส ร า ง แ ล ะ พ ัฒ น า เ ค ร ือ ข า ย เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ต า ม ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 2 1 . ม ีเ ค ร ือ ข า ย ท ี่ค ร อ บ ค ล ุม ต า ม ภ า ร ก ิจ ข อ ง ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า แ ล ะ ส ถ า น ศ ึก ษ า 2 . จ ํา น ว น เ ค ร ือ ข า ย ท ี่ม ีผ ล ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น เ ป น ป ร ะ โ ย ช น ต อ ก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า ข อ ง ส ํา น กั ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า แ ล ะ ส ถ า น ศ ึก ษ า 3 . จ ํา น ว น โ ค ร ง ก า ร ห ร ือ ก ิจ ก ร ร ม ข อ ง ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า แ ล ะ ส ถ า น ศ ึก ษ า ท ี่ไ ด ร บั ก า ร ส น ับ ส น ุน จ า ก เ ค ร ือ ข า ย 4 . ป ร ิม า ณ แ ล ะ ม ูล ค า ข อ ง ท ร ัพ ย า ก ร ท ี่ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า แ ล ะ ส ถ า น ศ ึก ษ า ไ ด ร ับ ก า ร ส น ับ ส น ุน จ า ก เ ค ร ือ ข า ย 5 . ค ว า ม พ ึง พ อ ใ จ ข อ ง ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ท ี่ม ีต อ ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ข อ ง เ ค ร ือ ข า ย ร ะ ด ับ ค ุณ ภ า พ ร ะ ด ับ ส ภ า พ ก า ร ด าํ เ น ิน ง า น 4 - ด ีม า ก  ม ีก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ข อ 1 - 4 ร อ ง ร อ ย ห ล ัก ฐ า น ป ร า ก ฏ เ ด น ช ัด ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ไ ด ท ุก ข อ ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ม ีค ว า ม พ ึง พ อ ใ จ ต อ ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ข อ ง เ ค ร ือ ข า ย ต ั้ง แ ต ร อ ย ล ะ 8 0 ข ึ้น ไ ป 3 - ดี  ม ีก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ข อ 1 - 4 ร อ ง ร อ ย ห ล ัก ฐ า น ป ร า ก ฏ เ ด น ช ัด ใ น บ า ง ข อ ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ม ีค ว า ม พ ึง พ อ ใ จ ต อ ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ข อ ง เ ค ร ือ ข า ย ต ่ํา ก ว า ร อ ย ล ะ 8 0 2 - พ อ ใช   ม ีก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ข อ 1 - 4 ร อ ง ร อ ย ห ล ัก ฐ า น ป ร า ก ฏ ข า ด ค ว า ม ช ัด เ จ น ท ุก ข อ ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ม ีค ว า ม พ ึง พ อ ใ จ ต อ ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ข อ ง เ ค ร ือ ข า ย ไ ม น อ ย ก ว า ร อ ย ล ะ 5 0 1 - ป ร ับ ป ร งุ  ม ีก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ข อ 1 - 4 ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ม ีค ว า ม พ ึง พ อ ใ จ ต อ ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ข อ ง เ ค ร ือ ข า ย ต ่ํา ก ว า ร อ ย ล ะ 5 0


ต อ น ท ี่ 3 ก า ร ด าํ เ น ิน ง า น ต า ม ก ร อ บ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ม า ต ร ฐ า น ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ่ีก า ร ศ ึก ษ า ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ้นื ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า พ ะ เ ย า เ ข ต 2


ม า ต ร ฐ า น ท ี่ 1 ส าํ น กั ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร โ ด ย ม ุง ผ ล ส ัม ฤ ท ธ ิ์แ ล ะ พ ัฒ น า ร ะ บ บ จ ัด ก า ร ต า ม เ ก ณ ฑ ค ุณ ภ า พ ก า ร บ ร ิห า ร ก า ร จ ัด ก า ร ภ า ค ร ัฐ ( P M Q A ) : ( 2 ต ัว บ ง ช ี้) ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 1 ม ีร ะ บ บ ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ท ี่ด ี ท ี่ 1

เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ีข อ ม ูล ส า ร ส น เ ท ศ ี่แ ส ด ง บ ร บิ ท ข อ ง ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ า ร ศ ึก ษ า ส

3

2

ม คี า น ิย ม แ น ว ค ิด เ ป า ห ม า ย ก า ร พ ัฒ น า ท ี่ ส อ ด ค ล อ ง ก บั น โ ย บ า ย แ ล ะ บ ร ิบ ท ข อ ง ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ ก า ร ศ ึก ษ า ม ีก า ร ป ร ะ ย กุ ต ใ ช  เ ท ค โ น โ ล ย ีแ ล ะ น ว ัต ก ร ร ม ใ น ก า ร บ ร หิ า ร จ ัด ก า ร 3

2

1

4

3

2

1

ส ภ า พ ท ี่พ ึง ป ร ะ ส ง ค  ี ฐ า น ข  อ ม ู ล ส า ร ส น เ ท ศ ต า ม ท ี่ ส ํ า น ั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร า ร ศ กึ ษ า ข ้นั พ ื้น ฐ า น ก ํา ห น ด โ ด ย ม ีค ุณ ส ม บ ตั ิ ด ัง น ี้ . ค ร บ ถ ว น . ถ ูก ต อ ง . เ ป น ป จ จ ุบ ัน . พ ร อ ม ใ ช  ีก า ร ก ํา ห น ด ส ิ่ง ต า ง ๆ ต อ ไ ป น ี้ ส อ ด ค ล อ ง ก ับ น โ ย บ า ย แ ล ะ ร ิบ ท ข อ ง ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า . ว ิส ัย ท ัศ น  . เ ป า ห ม า ย ก า ร พ ัฒ น า . ค า น ิย ม ม ีก า ร ป ร ะ ย ุ ก ต ใ ช เ ท ค โ น โ ล ย ีแ ล ะ น ว ั ต ก ร ร ม ใ น ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ใ น ด า น ต า ง ๆ ด ัง น ี้ 1 . ก า ร บ ร ิห า ร ว ิช า ก า ร 2 . ก า ร บ ร ิห า ร ง า น บ ุค ค ล

เ ก ณ ฑ ก า ร ผ า น แ น ว ป ฏ ิบ ัต ิข อ ง ส พ ป . พ ะ เ ย า เ ข ต 2 ม ี ส ภ า พ ท ่ี พ ึ ง ป ร ะ ส ง ค  1 . จ ั ด ท ํ า ค ล ั ง ข อ ม ู ล ข อ ง ส ํ า น ัก ง า น เ ข ต พ ื้ น ท ี่ ต า ม ท ี่ ก ํ า ห น ด ค ร บ ท ุ ก ก า ร ศ ึก ษ า แ ล ะ ก ล ุม ท ุก ก ล ุม 1 / ( 1 ) * ข อ 2 . ก ํา ห น ด ว ิส ัย ท ัศ น , เ ป า ป ร ะ ส ง ค , ก ล ย ุท ธ , ค า น ิย ม ข อ ง ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า 1 / ( 2 ) * 3 . จ ัด ท ํา W e b s i t e ข อ ง ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ ก า ร ศ ึ ก ษ า แ ล ะ ข อ ง ก ล ุ ม ท ุ ก ก ล ุ ม เ ป  น ป  จ จ ุ บ ั น ม ี ส ภ า พ ท ี่ พ ึ ง ป ร ะ ส ง ค  ท ั น ส ม ั ย แ ล ะ ถ ู ก ต  อ ง โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก ล ุ ม น ิ เ ท ศ ฯ ต า ม ท ี่ก ํา ห น ด อ ย า ง น อ ย ( ว ิช า ก า ร ) ก ล ุม บ ร ิห า ร ง า น บ ุค ค ล ( ง า น บ ร ิห า ร บ ุค ค ล ) ก ล ุม น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น ก ล ุม บ ร ิห า ร ง า น 1 ข อ ก า ร เ ง ิน แ ล ะ ส ิน ท ร ัพ ย  ( บ ร ิห า ร ง บ ป ร ะ ม า ณ ) แ ล ะ ง า น บ ร ิห า ร ท ั่ว ไ ป เ น น ใ ห ม ีน ว ัต ก ร ร ม ใ ห ม ๆ น ํา เ ส น อ อ ย ูเ ส ม อ 1 / ( 3 ) * ม ี ส ภ า พ ท ี่ พ ึ ง ป ร ะ ส ง ค  4 . ด ํา เ น ิน ก า ร ต า ม ร ะ บ บ บ ร ิห า ร P M Q A 4 . 1 จ ัด ก ิจ ก ร ร ม ด า น จ ร ิย ธ ร ร ม ด า น ส ร า ง ต า ม ท ี่ ก ํ า ห น ด ค ร บ ท ุ ก ค  า น ิ ย ม ท ี่ ด ี ก ํ า ห น ด ข  อ ต ก ล ง ร  ว ม ก ั น ใ น ก า ร ข อ ป ฏ ิบ ัต ิง า น ข อ ง บ ุค ล า ก ร ใ น ส ํา น ัก ง า น เ ก ี่ย ว ก ับ ก า ร ต ิด ต อ แ ล ะ ใ ห 

2 3


4

ท ี่

เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ม ีร ะ บ บ ก า ร จ ัด ก า ร แ ล ะ 1 ก า ร ใ ห บ ร ิก า ร ต า ม เ ก ณ ฑ  ร ค ุณ ภ า พ ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ภ า ค ร ัฐ ท

4

3

ส ภ า พ ท ี่พ ึง ป ร ะ ส ง ค  เ ก ณ ฑ ก า ร ผ า น . ก า ร บ ร ิห า ร ง บ ป ร ะ ม า ณ . ก า ร บ ร ิห า ร ท ั่ว ไ ป . ม ีก า ร น ํา อ ง ค ก ร ท ี่ด ีแ ล ะ ด ํา เ น ิน ก ิจ ก ร ร ม ท ี่แ ส ด ง ค ว า ม ม ี ส ภ า พ ท ี่ พ ึ ง ป ร ะ ส ง ค ับ ผ ิด ช อ บ ต อ ส ัง ค ม แ ล ะ ด ํา เ น ิน ง า น อ ย า ง ม ีจ ร ิย ธ ร ร ม ด ัง น ี้ ใ น แ ต ล ะ ด า น ต า ม เ ก ณ ฑ 1 . 1 ม ีก า ร ก ํา ห น ด ว ิส ัย ท ัศ น ห ร ือ เ ป า ป ร ะ ส ง ค ท ี่แ ส ด ง ด ัง น ี้ ิศ ท า ง ก า ร ท ํา ง า น ต อ บ ส น อ ง ต อ ค ว า ม ต อ ง ก า ร แ ล ะ ค ว า ม 1 . ม ีก า ร น ํา อ ง ค ก ร ท ี่ด า ด ห ว ัง ข อ ง ผ ูร ับ บ ร ิก า ร ( ส ถ า น ศ ึก ษ า ท ี่ไ ด ร ับ ม อ บ ห ม า ย ต า ม แ ล ะ ด ํ า เ น ิ น ก ิ จ ก ร ร ม ท า ร ก ิจ ) แ ล ะ ผ ูม ีส ว น ไ ด  ส ว น เ ส ีย ( อ ง ค ก ร ห น ว ย ง า น ส ว น แ ส ด ง ค ว า ม ร ับ ผ ิด ช อ บ า ช ก า ร ป ร ะ ช า ช น ช ุม ช น ท ี่ไ ด ร ับ ผ ล ก ร ะ ท บ ท ั้ง ท า ง บ ว ก แ ล ะ ต  อ ส ั ง ค ม แ ล ะ า ง ล บ ท ั้ง ท า ง ต ร ง แ ล ะ ท า ง อ อ ม ) ด ํา เ น ิน ง า น อ ย า ง ม 1 . 2 ม ีแ น ว ท า ง / แ น ว ด ํา เ น ิน ง า น ใ น ก า ร น ํา ว ิส ัย ท ัศ น ไ ป ส ู จ ร ิย ธ ร ร ม จ ํา น ว น า ร ป ฏ ิบ ัต ิจ ร ิง 7 ใ น 1 1 ข อ 1 . 3 ม ีก า ร ก ร ะ จ า ย อ ํา น า จ ก า ร ต ัด ส ิน ใ จ ไ ป ย ัง ส ถ า น ศ ึก ษ า 1 . 4 ม ี ม า ต ร ก า ร ก ํ า ก ั บ บ ุ ค ล า ก ร ใ ห  ท ํ า ง า น ถ ู ก ต อ ง ต า ม ฎ ร ะ เ บ ีย บ แ ล ะ ห ล ัก จ ร ิย ธ ร ร ม

บ ผ 

 ค ี่

ี อ ก ี พ

แ น ว ป ฏ ิบ ัต ิข อ ง ส พ ป . พ ะ เ ย า เ ข ต 2 ร ิ ก า ร แ ก  ผ ู ร ั บ บ ร ิ ก า ร แ ล ะ ใ ห  บ ร ิ ก า ร แ ก  ูร ับ บ ร ิก า ร แ ล ะ ผ ูเ ก ี่ย ว ข อ ง 1 / ( 4 ) * 4 . 2 จ ั ด ท ํ า ต ู ร ั บ ฟ  ง ค ว า ม ค ิ ด เ ห ็ น / ส ํ า ร ว จ ว า ม ต อ ง ก า ร แ ล ะ ก ํ า ห น ด ข ั้น ต อ น ก า ร ท ํ า ง า น า ก ค ว า ม ต อ ง ก า ร ผ ูร ับ บ ร ิก า ร แ ล ะ ผ ู เ ก ี่ย ว ข อ ง ย า ง ช ัด เ จ น 1 / ( 4 ) * 4 . 3 จ ัด ร ู ป แ บ บ ข ั้น ต อ น ก า ร ต  อ น ร ับ แ ล ะ ํา ห น ด ช อ ง ท า ง ก า ร ข อ ร ับ บ ร ิก า ร ข อ ม ูล า ร ส น เ ท ศ / ร ับ ข อ ร อ ง เ ร ีย น แ ล ะ ป ร ะ เ ม ิน ค ว า ม พ งึ อ ใ จ ข อ ง ผ ูม า ร ับ บ ร ิก า ร 1 / ( 4 ) * 4 . 4 ด ํ า เ น ิน ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก า ร ป ฏ ิ บ ัต ิ ง า น า ย ใ น ส ํ า น ั ก ง า น เ ข ต พ ื้ น ท ี่ ก า ร ศ ึ ก ษ า โ ด ย ณ ะ ก ร ร ม ก า ร โ ด ย ต น เ อ ง ผ ูร ับ บ ร ิก า ร แ ล ะ ผ ูม ี ว น เ ก ี่ย ว ข อ ง เ พ ื่อ ใ ห เ ข า ถ ึง ก า ร ม ีส ว น ร ว ม ใ น ก า ร ัฒ น า ง า น 1 / ( 4 ) * 4 . 5 ก ํ า ห น ด ร ูป แ บ บ ก า ร ย ก ย อ ง ช ม เ ช ย ก า ร ูง ใ จ ก า ร ใ ห  ร า ง ว ัล ส ว ัส ด ิก า ร ข อ ง บ ุ ค ล า ก ร ใ น ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า โ ด ย ม ีเ ป า ห ม า ย เ พ ื่อ ัฒ น า ศ ัก ย ภ า พ แ ล ะ ส ร า ง ค ว า ม ก า ว ห น า ใ น ห น า ท ี่ า ร ง า น 1 / (4 )*

2 4


ท ี่

เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน

ส ภ า พ ท ี่พ งึ ป ร ะ ส ง ค  1 . 5 ม ีม า ต ร ก า ร ก ํา ก ับ ด า น ก า ร เ ง ิน เ พ ื่อ ป อ ง ก ัน ก า ร ท ุจ ร ิต แ ล ะ ป ร ะ พ ฤ ต ิม ิช อ บ 1 . 6 ม ีม า ต ร ก า ร ก ร ะ ต ุน บ ุค ล า ก ร แ ล ะ ส ถ า น ศ ึก ษ า ใ ห ช ว ย ป ก ป อ ง ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ต า ง ๆ ข อ ง ช า ต ิ 1 . 7 ม ีก า ร ท บ ท ว น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ก า ร ท ํา ง า น ใ น ป ท ี่ผ า น ม า แ ล ะ น ํา ผ ล ม า ป ร ับ ป ร ุง พ ัฒ น า ง า น ใ น ป ต อ ไ ป 1 . 8 ม ีก า ร ศ ึก ษ า ผ ล ก ร ะ ท บ เ ช ิง ล บ ต อ ส ัง ค ม ท ี่ม ีผ ล ม า จ า ก ก า ร ด ํ า เ น ิ น ง า น ข อ ง ส ํ า น ัก ง า น เ ข ต พ ื้ น ท ี่ ก า ร ศ ึ ก ษ า แ ล ะ ม ี แ น ว ท า ง ใ น ก า ร จ ัด ก า ร ผ ล ก ร ะ ท บ เ ช ิง ล บ ท ี่เ ก ิด ข ึ้น 1 . 9 ม ีก า ร ก ํา ห น ด ว ิธ ีป ฏ ิบ ัต ิเ พ ื่ อ ใ ห ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ข อ ง ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า เ ป น ไ ป อ ย า ง ม ีจ ร ิย ธ ร ร ม 1 . 1 0 ม ีก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ท ี่เ ป น ก า ร ส ง เ ส ร ิม ส น ับ ส น ุน / เ ส ร ิ ม ส ร  า ง ค ว า ม เ ข  ม แ ข ็ ง ใ ห  แ ก  ช ุ ม ช น ท ี่ ม ี ค ว า ม ส ํ า ค ั ญ ต  อ ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า 1 . 1 1 ผ ูบ ร ิห า ร แ ล ะ บ ุค ล า ก ร ม ีส ว น ร ว ม ใ น ก ิจ ก ร ร ม พ ัฒ น า ช ุม ช น / ส า ธ า ร ณ ะ

เ ก ณ ฑ ก า ร ผ า น

6

1

5

แ น ว ป ฏ ิบ ัต ิข อ ง ส พ ป . พ ะ เ ย า เ ข ต 2 4 . 6 ก ํ า ห น ด ก ร ะ บ ว น ก า ร ( ข ั้ น ต อ น ) แ ล ะ ัว ช ี้ว ัด ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิก ิจ ก ร ร ม ข อ ง ต น ก ล ุม แ ล ะ ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า แ ล ะ ด ํา เ น ิน ก า ร า ม น ั้น เ ส ม อ ใ น ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิก ิจ ก ร ร ม ใ ด ๆ เ พ ื่อ ใ ห  ร ร ล ุผ ล 1 / ( 4 ) * . ก ํา ห น ด ก ร ะ บ ว น ก า ร ( ข ั้น ต อ น ) ใ น ก า ร ป ร ะ เ ม ิน า ย ใ น ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า อ ย  า ง ช ัด เ จ น ม า ช ิก ท ุก ค น ร ับ ท ร า บ แ ล ะ ม ีค ว า ม เ ข า ใ จ ต ร ง ก ัน / (5 )* . จ ัด ท ํา แ ผ น จ ั ด ส ร ร ว ัส ด ุ อ ุป ก ร ณ แ ล ะ ท ํา ก า ร ร ะ เ ม ิน ก า ร ใ ช ว ัส ด ุอ ุป ก ร ณ ส ํา น ัก ง า น เ พ ื่อ ใ ห เ ก ิด ว า ม ค ุม ค า ใ น ก า ร ใ ช ป ร ะ โ ย ช น แ ล ะ เ ป น ม ิต ร ก ับ ิ่ง แ ว ด ล อ ม 1 / ( 6 ) *

2 5


ท ี่

เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน

ส ภ า พ ท ี่พ ึง ป ร ะ ส ง ค  2 . ม ีก า ร จ ดั ท ํา แ ผ น ย ุท ธ ศ า ส ต ร / ก ล ย ุท ธ ท ี่ส อ ด ค ล อ ง ก ับ บ ร ิบ ท ข อ ง ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า แ ล ะ ส อ ด ค ล อ ง ก ับ ค ว า ม ต อ ง ก า ร ค ว า ม ค า ด ห ว ัง ข อ ง ผ ูร ับ บ ร ิก า ร แ ล ะ ผ ูม ีส ว น ไ ด ส ว น เ ส ีย ด ัง น ี้ 2 . 1 ม ีก ร ะ บ ว น ก า ร ใ น ก า ร ว า ง แ ผ น ก ล ย ุท ธ ท ี่ร ะ บ ุข ั้น ต อ น ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น / ก ิจ ก ร ร ม ผ ูเ ก ี่ย ว ข อ ง ท ี่ส ํา ค ัญ ก ร อ บ เ ว ล า ใ น ก า ร ว า ง แ ผ น พ ร อ ม เ ห ต ุผ ล 2 . 2 ม ีก า ร ส ํ า ร ว จ ค ว า ม ต อ ง ก า ร ค ว า ม ค า ด ห ว ัง ข อ ง ส ถ า น ศ ึก ษ า บ ุค ล า ก ร แ ล ะ ห น ว ย ง า น ท ี่เ ก ี่ย ว ข อ ง ท ั้ง ร ะ ย ะ ส ั้น และระยะยาว 2 . 3 ม ีก า ร ศ ึก ษ า จ ุด แ ข ็ง จ ุด อ อ น แ ล ะ ผ ล ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ข อ ง ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า อ ื่น ๆ เ พ ื่อ ป ร ับ ป ร ะ ย ุก ต ใ ช ใ น ก า ร พ ัฒ น า ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า 2 . 4 ม ีก า ร พ ัฒ น า น ว ัต ก ร ร ม แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ย ีท ี่ม ีผ ล ต อ ก า ร ใ ห  บ ร ิ ก า ร แ ล ะ ก า ร ด ํ า เ น ิ น ก า ร ข อ ง ส ํ า น ั ก ง า น เ ข ต พ ื้ น ท ี่ ก า ร ศ ึก ษ า 2 . 5 ม ี ก า ร ว ิเ ค ร า ะ ห จ ุ ด แ ข ็ ง จ ุ ด อ  อ น ด า น ป จ จ ั ย ไ ด แ ก  ค น ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ ท ร ัพ ย า ก ร ต า ง ๆ ข อ ง ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ ก า ร ศ ึก ษ า 2 . 6 ม ีก า ร ว ิเ ค ร า ะ ห โ อ ก า ส แ ล ะ อ ุป ส ร ร ค ท ี่เ ป น ป จ จ ัย ภ า ย น อ ก ท ี่ค า ด ว า จ ะ ส ง ผ ล ต อ ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ข อ ง ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ ก า ร ศ ึก ษ า จ

2

เ ก ณ ฑ ก า ร ผ า น . ม ีก า ร จ ัด ท ํา แ ผ ุท ธ ศ า ส ต ร  / ก ล ย ุท ี่ส อ ด ค ล  อ ง ก ับ บ ร ิ บ อ ง ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น า ร ศ ึก ษ า แ ล อ ด ค ล อ ง ก ับ ค ว า อ ง ก า ร ค ว า า ด ห วัง ข อ ู ร ั บ บ ร ิ ก า ร แ ล ะ ผ ว น ไ ด ส ว น เ ส ีย ํา น ว น 8 ใ น 1 2 ข อ

น ท

แ น ว ป ฏ ิบ ัต ิข อ ง ส พ ป . พ ะ เ ย า เ ข ต 2 ธ

ท ่ี ะ ม ม ง ู ม ี

2 6


ท ี่

เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน

ส ภ า พ ท ี่พ งึ ป ร ะ ส ง ค  2 . 6 ม ีก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห โ อ ก า ส แ ล ะ อ ุป ส ร ร ค ท ี่เ ป  น ป จ จ ั ย ภ า ย น อ ก ท ี่ค า ด ว า จ ะ ส ง ผ ล ต อ ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ข อ ง ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า 2 .7 ม ี ก า ร ร ะ บ ุ เ ป  า ห ม า ย ร ะ ย ะ เ ว ล า ท ี่ จ ะ บ ร ร ล ุ เ ป า ป ร ะ ส ง ค  แ ล ะ ล ํา ด ับ ค ว า ม ส ํา ค ัญ ข อ ง ป ร ะ เ ด ็น ย ุท ธ ศ า ส ต ร  เ ป า ป ร ะ ส ง ค เ ช ิง ย ุท ธ ศ า ส ต ร ท ี่ก ํา ห น ด 2 . 8 ม ี ก า ร ก ํา ห น ด แ น ว ท า ง ใ น ก า ร น ํ า แ ผ น ไ ป ป ฏ ิ บ ั ต ิ ใ ห  บ ร ร ล ุเ ป า ป ร ะ ส ง ค เ ช ิง ย ุท ธ ศ า ส ต ร แ ล ะ ก ล ย ุท ธ ห ล ัก 2 . 9 ม ีก า ร จ ัด ส ร ร ท ร ัพ ย า ก ร เ พ ีย ง พ อ ท ี่จ ะ ป ฏ ิบ ัต ิง า น ต า ม แ ผ น ไ ด ส ํา เ ร ็จ 2 . 1 0 ม ีแ น ว ท า ง ท ี่จ ะ ท ํา ใ ห ผ ล ท ี่เ ก ิด ข ึ้น จ า ก ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิต า ม แ ผ น น ั้น เ ก ิด ค ว า ม ย ั่ง ย ืน 2 . 1 1 ม ีแ ผ น ห ล ั ก ด  า น ท ร ั พ ย า ก ร บ ุ ค ค ล ท ี่ ต อ บ ส น อ ง เ ป า ป ร ะ ส ง ค เ ช ิง ย ุท ธ ศ า ส ต ร  ก ล ย ุท ธ ห ล ัก 2 .1 2 ม ี ก า ร ก ํ า ห น ด ต ั ว ช ี้ ว ั ด ส ํ า ค ั ญ ใ น ก า ร ต ิ ด ต า ม ค ว า ม ก า ว ห น า ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น ต า ม แ ผ น ร ว ม ท ั้ง ร ะ บ บ ก า ร ว ัด ผ ล ค ว า ม ส ํา เ ร ็จ ข อ ง แ ผ น ป ฏ ิบ ัต ิก า ร 3 . ม ีก า ร ใ ห ค ว า ม ส ํา ค ัญ ก ับ ผ ูร ับ บ ร ิก า ร แ ล ะ ผ ูม ีส ว น ไ ด ส ว น เ ส ีย ด ัง น ี้ 3 . 1 ม ีก า ร ร ับ ฟ ง แ ล ะ เ ร ีย น ร ู ( ส ํา ร ว จ ) ค ว า ม ต อ ง ก า ร แ ล ะ ค ว า ม ค า ด ห ว ัง ห ล ัก ๆ ข อ ง ผ ูร ับ บ ร ิก า ร แ ล ะ ผ ูม ีส ว น ไ ด ส ว น เ ส ีย

เ ก ณ ฑ ก า ร ผ า น

แ น ว ป ฏ ิบ ัต ิข อ ง ส พ ป . พ ะ เ ย า เ ข ต 2

3 . ม ีก า ร ใ ห ค ว า ม ส ํา ค ัญ ก ับ ผ ูร ับ บ ร ิก า ร แ ล ะ ผ ูม ี ส ว น ไ ด  ส ว น เ ส ีย จ ํา น ว น 8 ใ น 1 2 ข อ

2 7


ท ี่

เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน

ส ภ า พ ท ี่พ ึง ป ร ะ ส ง ค  3 . 2 ม ี ก า ร น ํ า ข  อ ม ู ล จ า ก ก า ร ร ับ ฟ ง แ ล ะ เ ร ีย น ร ู ค ว า ม ต อ ง ก า ร แ ล ะ ค ว า ม ค า ด ห ว ัง ห ล ัก ๆ ข อ ง ผ ูร ับ บ ร ิก า ร แ ล ะ ผ มู สี ว น ไ ด ส  ว น เ ส ี ย ม า ใ ช ใ น ก า ร ว า ง แ ผ น ป ฏ ิบ ั ต ิง า น / ก า ร ป ร ับ ป ร ุ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร / ก า ร พ ัฒ น า บ ร ิก า ร ใ ห ม ๆ 3 . 3 ม ีก า ร ร ับ ฟ  ง แ ล ะ เ ร ีย น ร ูค ว า ม ต อ ง ก า ร แ ล ะ ค ว า ม ค า ด ห ว ัง ห ล ั ก ๆ ข อ ง ผ ู ร ั บ บ ร ิ ก า ร แ ล ะ ผ ูม ี ส  ว น ไ ด  เ ส ีย อ ย  า ง ต อ เ น ื่อ ง 3 . 4 ม ีก า ร จ ัด ก ิจ ก ร ร ม ท ี่ ต อ บ ส น อ ง ต อ ค ว า ม ต อ ง ก า ร / ค ว า ม ค า ด ห ว ัง ข อ ง ผ ูร ับ บ ร ิก า ร แ ล ะ ผ ูม ีส ว น ไ ด ส ว น เ ส ีย 3 . 5 ม ีก า ร ก ํา ห น ด ว ิธ ีก า ร / ช อ ง ท า ง เ พ ื่อ ใ ห ผ ูร ับ บ ร ิก า ร แ ล ะ ผ ูม ี ส  ว น ไ ด  ส  ว น เ ส ี ย ส า ม า ร ถ ต ิ ด ต  อ ข อ ร ั บ บ ร ิ ก า ร ข อ ข  อ ม ู ล ส า ร ส น เ ท ศ แ ส ด ง ค ว า ม เ ห ็น ค ว า ม ต อ ง ก า ร ห ร ือ ร อ ง เ ร ีย น 3 . 6 ม ีก า ร ก ํา ห น ด แ น ว ท า ง / ว ิธ ีก า ร / ม า ต ร ก า ร แ ก บ ุค ล า ก ร ใ น ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า เ พ ื่อ ต ิด ต อ แ ล ะ ใ ห บ ร ิก า ร แ ก  ผ ูร ับ บ ร ิก า ร แ ล ะ ผ ูม ีส ว น ไ ด ส ว น เ ส ีย 3 . 7 ม ีก า ร ก ํา ห น ด แ น ว ท า ง / ว ิธ ีก า ร / ม า ต ร ก า ร ค ว บ ค ุม ก ํา ก ับ บ ุค ล า ก ร ใ น ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ใ ห ป ฏ ิบ ัต ิง า น ท ี่ เ ก ี่ย ว ก ับ ก า ร ต ิด ต อ แ ล ะ ใ ห บ ร ิก า ร แ ก ผ ูร ับ บ ร ิก า ร แ ล ะ ผ มู สี ว น ไ ด  ส ว น เ ส ีย ต า ม ท ี่ก ํา ห น ด 3 . 8 ม ีก า ร ก ํา ห น ด แ น ว ท า ง / ว ิธ ี ก า ร / ม า ต ร ก า ร ใ น ก า ร จ ัด ก า ร ข อ ร อ ง เ ร ีย น อ ย า ง ม ีป ร ะ ส ิท ธ ิผ ล แ ล ะ เ ป น ธ ร ร ม

เ ก ณ ฑ ก า ร ผ า น

แ น ว ป ฏ ิบ ัต ิข อ ง ส พ ป . พ ะ เ ย า เ ข ต 2

2 8


ท ี่

เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน

ส ภ า พ ท ี่พ ึง ป ร ะ ส ง ค  3 . 9 ม ีก า ร จ ัด ก ิจ ก ร ร ม ท ี่เ ป น ก า ร ส ร า ง ค ว า ม ส ัม พ ัน ธ ห ร ือ ก า ร ต ิด ต อ ส ื่อ ส า ร ก ับ ผ ูร ับ บ ร ิก า ร แ ล ะ ผ ูม ีส ว น ไ ด ส ว น เ ส ีย อ ย า ง ต อ เ น ื่อ ง ( อ ย า ง น อ ย 2 ค ร ั้ง / ป ) 3 . 1 0 ม ีก า ร ว ัด ค ว า ม พ ึง พ อ ใ จ ข อ ง ผ ูร ับ บ ร ิก า ร แ ล ะ ผ ูม ีส ว น ไ ด ส ว น เ ส ีย เ ก ี่ย ว ก ับ ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ข อ ง ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ก า ร ศ ึก ษ า ( อ ย า ง น อ ย ป ล ะ 1 ค ร ั้ง ) 3 . 1 1 ม ีก า ร น ํา ผ ล ก า ร ว ัด ค ว า ม พ ึง พ อ ใ จ ข อ ง ผ ูร ับ บ ร ิก า ร แ ล ะ ผ ูม ีส ว น ไ ด ส ว น เ ส ีย ไ ป ป ร ับ ป ร ุง ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ข อ ง ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า 3 . 1 2 ม ีก า ร ก ํา ห น ด ค ุณ ภ า พ ข อ ง ก า ร ใ ห บ ร ิก า ร แ ล ะ ว ิธ ีก า ร ค ว บ ค ุม ก ํา ก ับ ป ร ะ เ ม ิน ผ ล 4 . ม ีร ะ บ บ ก า ร ว ัด ก า ร ว ิเ ค ร า ะ ห  แ ล ะ ก า ร จ ัด ก า ร ค ว า ม ร ูท เ อ ื้อ ต อ ก า ร พ ัฒ น า ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า ข ั้น พ ื้น ฐ า น ด ัง น ี้ 4 . 1 ม ี ก า ร บ ร ิห า ร จ ั ด ก า ร ข อ ม ูล ส า ร ส น เ ท ศ อ ย  า ง ม ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ โ ด ย 4 . 1 . 1 ม ีก า ร น ํ า ข  อ ม ูล ส า ร ส น เ ท ศ ม า ส น ั บ ส น ุ น ก า ร ต ัด ส ิ น ใ จ เ พ ื่อ ด ํา เ น ิน ก า ร ต  า ง ๆ ภ า ย ใ น ส ํา น ั ก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ก า ร ศ ึก ษ า 4 .1 .2 ม ีก า ร จ ัด เ ก ็บ ร ว บ ร ว ม แ ล ะ จ ัด ส ง ข อ ม ูล ส า ร ส น เ ท ศ ต า ม ท ี่ส ํ า น ัก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศ ึ ก ษ า ข ั้ น พ ื้น ฐ า น ก ํา ห น ด ไ ด ท ัน เ ว ล า

เ ก ณ ฑ ก า ร ผ า น

แ น ว ป ฏ ิบ ัต ิข อ ง ส พ ป . พ ะ เ ย า เ ข ต 2

ี่

ี่ 4 . ม ี ร ะ บ บ ก า ร ว ก า ร ว ิเ ค ร า ะ ห  แ ล ี ก า ร จ ัด ก า ร ค ว า ม ร ูท ี่เ อ ต อ ก า ร พ ัฒ น า ก า บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า ข ี่ พ ื้น ฐ า น จ ํา น ว น 5 ข อ ใ น 8 ข

ัด ื้อ ั้น

ะ ร

อ

2 9


ท ี่

เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน

ส ภ า พ ท ี่พ ึง ป ร ะ ส ง ค  4 . 2 ม ีก า ร จ ัด ร ะ บ บ ก า ร ต ิด ต า ม ป ร ะ เ ม ิน ผ ล ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ข อ ง ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า อ ย า ง ต อ เ น ื่อ ง 4 . 3 ม ีก า ร ว ิเ ค ร า ะ ห ผ ล ก า ร ต ิด ต า ม ป ร ะ เ ม ิน ผ ล แ ล ะ น ํา ผ ล ม า ใ ช ท บ ท ว น ก า ร ด ํา เ น ิน ก า ร ห ร ือ ว า ง แ ผ น ก ล ย ุท ธ ใ น ป ต อ ไ ป 4 . 4 ม ีก ร ะ บ ว น ก า ร จ ัด ก า ร ข อ ม ูล ส า ร ส น เ ท ศ ใ ห พ ร อ ม เ พ ื่ อ ใ ห  บ ุ ค ล า ก ร ผ ู ม ี ส  ว น ไ ด  ส  ว น เ ส ี ย อ ง ค  ก ร ห น  ว ย ง า น ท ี่ เ ก ี่ย ว ข อ ง 4 . 5 ม ีม า ต ร ก า ร ใ น ก า ร จ ัด ก า ร ด ูแ ล อ ุป ก ร ณ ท ี่เ ก ี่ย ว ก ับ ส า ร ส น เ ท ศ ใ ห ม ีค ว า ม ป ล อ ด ภ ัย แ ล ะ พ ร อ ม ใ ช ง า น ไ ด ต ล อ ด เ ว ล า 4 . 6 ม ีก ร ะ บ ว น ก า ร ท ี่ ท ํา ใ ห เ ก ิ ด ก า ร ถ า ย ท อ ด ค ว า ม ร ู / แ ล ก เ ป ล ี่ย น เ ร ีย น ร ูร ะ ห ว า ง บ ุค ล า ก ร ใ น ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ ก า ร ศ ึก ษ า ห ร ือ ร ะ ห ว า ง ส ถ า น ศ ึก ษ า ห ร ือ ร ะ ห ว า ง ผ ูร ับ บ ร ิก า ร ห ร ือ ร ะ ห ว า ง ผ ูม ีส ว น ไ ด ส ว น เ ส ีย 4 . 7 ม ีก ร ะ บ ว น ก า ร เ ก ็บ ร ว บ ร ว ม ว ิธ ีป ฏ ิบ ัต ิท ี่เ ป น เ ล ิศ แ ล ะ ก า ร แ ล ก เ ป ล ี่ ย น เ ร ีย น ร ูเ พ ื่อ ท ํา ใ ห เ ก ิด ก า ร ข ย า ย ผ ล ห ร ือ เ ก ิด เ ค ร ือ ข า ย ห ร ือ ส ัง ค ม แ ห ง ก า ร เ ร ีย น ร ูข อ ง ก ล ุม ต า ง ๆ 4 . 8 ม ี ก า ร ก ํ า ห น ด ว ิ ธ ี ก า ร ม า ต ร ก า ร เ พ ื่ อ ใ ห  ข  อ ม ู ล ส า ร ส น เ ท ศ ม ีค ว า ม ค ร อ บ ค ล ุม ร ว ด เ ร ็ ว ถ ูก ต อ ง ท ัน ส ม ั ย เ ช ื่อ ม โ ย ง น า เ ช ื่อ ถ ือ ส า ม า ร ถ เ ข า ถ ึง ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ไ ด  ก า ร ม ีส ว น ร ว ม ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ป ล อ ด ภ ัย แ ล ะ ร ัก ษ า ค ว า ม ล ับ

เ ก ณ ฑ ก า ร ผ า น

แ น ว ป ฏ ิบ ัต ิข อ ง ส พ ป . พ ะ เ ย า เ ข ต 2

3 0


ท ี่

เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน

ส ภ า พ ท ี่พ ึง ป ร ะ ส ง ค  5 . ก า ร ม ุง เ น น ท ร ัพ ย า ก ร บ ุค ค ล ด ัง น ี้ 5 . 1 ม ีก า ร จ ัด ร ะ บ บ ง า น ท ี่ส ง เ ส ร ิม ใ ห บ ุค ล า ก ร ใ น ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้ น ท ี่ ก า ร ศ ึ ก ษ า เ ก ิ ด ค ว า ม ร  ว ม ม ื อ / ม ี ค ว า ม ค ิ ด ร ิ เ ร ิ่ ม ส ร า ง ส ร ร ค  5 . 2 ม ีก า ร ก ร ะ จ า ย อ ํา น า จ ก า ร ต ัด ส ิน ใ จ ใ ห ก ับ บ ุค ล า ก ร ใ น ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า แ ล ะ ส ถ า น ศ ึก ษ า 5 . 3 ม ีก า ร จ ัด ร ะ บ บ ง า น ท ี่ค ํา น ึง ถ ึง ว ัฒ น ธ ร ร ม ข อ ง อ ง ค ก ร แ ล ะ ก า ร ม ีส ว น ร ว ม ข อ ง บ ุค ล า ก ร ผ ูร ับ บ ร ิก า ร แ ล ะ ผ ูม ีส ว น ไ ด  ส ว น เ ส ีย 5 . 4 ม ีก า ร จ ัด ก า ร แ ล ก เ ป ล ี่ย น เ ร ีย น ร ูห ร ือ ท ัก ษ ะ ร ะ ห ว า ง บ ุค ล า ก ร ใ น ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า 5 . 5 ม ีร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ผ ล ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น ข อ ง บ ุค ล า ก ร แ ล ะ แ จ ง ผ ล เ ป น ร า ย บ ุค ค ล เ พ ื่อ ใ ห เ ก ิด ก า ร ป ร ับ ป ร ุง พ ัฒ น า ก า ร ท ํา ง า น 5 . 6 ม ีก า ร ย ก ย อ ง ช ม เ ช ย ก า ร ใ ห ร า ง ว ัล แ ล ะ ส ิ่ง จ ูง ใ จ แ ก  บ ุค ล า ก ร ท ี่ท ํา ง า น อ ย า ง ม ีป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ป ร ะ ส ิท ธ ิผ ล ห ร ือ ม ี จ ิต ส ํ า น ึก ใ น ก า ร ท ํ า ง า น ท ี่ ม ุ ง เ น  น ผ ล ป ร ะ โ ย ช น  แ ล ะ ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง ผ ูร ับ บ ร ิก า ร แ ล ะ ผ ูม ีส ว น ไ ด ส ว น เ ส ีย 5 . 7 ม ีก า ร ก ํา ห น ด ค ุณ ล ัก ษ ณ ะ แ ล ะ ท ัก ษ ะ ท ี่จ ํา เ ป น ข อ ง บ ุค ล า ก ร ใ น แ ต ล ะ ต ํา แ ห น ง 5 . 8 ม ีก า ร ก ํ า ห น ด แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ส ร ร ห า ว า จ า ง แ ล ะ ป ก ป อ ง ร ัก ษ า บ ุค ล า ก ร ใ น ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า อ ย า ง เ ป น ธ ร ร ม

เ ก ณ ฑ ก า ร ผ า น 5 . ก า ร ม ุ ง เ น  น ท ร ัพ ย า ก ร บ ุค ค ล จ ํา น ว น 1 4 ใ น 2 2 ข อ

แ น ว ป ฏ ิบ ัต ิข อ ง ส พ ป . พ ะ เ ย า เ ข ต 2

3 1


ท ี่

เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน

ส ภ า พ ท ี่พ ึง ป ร ะ ส ง ค  5 . 9 ม ี ก า ร จ ั ด ท ํา แ ผ น พ ัฒ น า บ ุค ล า ก ร ใ น ส ํา น ั ก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ท ุก ต ํา แ ห น ง เ พ ื่อ เ พ ิ่ม พ ูน ศ ัก ย ภ า พ แ ล ะ ส ร า ง ค ว า ม ก า ว ห น า ใ น ห น า ท ี่ก า ร ง า น 5 . 1 0 ม ีก า ร ใ ห ค ว า ม ส ํา ค ัญ ก ับ ก า ร พ ัฒ น า บ ุค ล า ก ร ท ี่ม ี ภ ูม ิล ํา เ น า ใ น ท อ ง ถ ิ่น ใ ห ม ีค ว า ม ก า ว ห น า ใ น ห น า ท ี่ก า ร ง า น 5 . 1 1 ม ีก า ร ใ ห ก า ร ศ ึก ษ า แ ล ะ ฝ ก อ บ ร ม ท ี่ค ร อ บ ค ล ุม ใ น เ ร ื่อ ง ต อ ไ ป น ี้ ก า ร อ บ ร ม บ ุค ล า ก ร ใ ห ม  ก า ร อ บ ร ม ด า น จ ร ิย ธ ร ร ม ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ก า ร พ ัฒ น า ภ า ว ะ ผ ูน ํา ค ว า ม ป ล อ ด ภ ัย อ า ช ีว อ น า ม ัย ส ิ่ง แ ว ด ล อ ม ใ น ก า ร ท ํา ง า น 5 . 1 2 ม ีก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า แ ล ะ ฝ ก อ บ ร ม ต า ม ค ว า ม ต อ ง ก า ร แ ล ะ ค ว า ม จ ํา เ ป น ข อ ง บ ุค ล า ก ร ใ น ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ กึ ษ า แ ล ะ ส ถ า น ศ ึก ษ า 5 . 1 3 ม ีก า ร ส ง เ ส ร ิม ใ ห ม ีก า ร น ํา ค ว า ม ร ูแ ล ะ ท ัก ษ ะ ใ ห ม ๆ ท ี่ ไ ด จ า ก ก า ร ศ ึก ษ า ฝ ก อ บ ร ม ม า ใ ช ใ น ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น 5 . 1 4 ม ีก า ร ป ร ะ เ ม ิน ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ผ ล ข อ ง ก า ร ศ ึก ษ า แ ล ะ ฝ ก อ บ ร ม ข อ ง บ ุค ล า ก ร แ ล ะ ม ีก า ร พ ิจ า ร ณ า ผ ล ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น ข อ ง แ ต ล ะ บ ุค ค ล แ ล ะ ผ ล ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ข อ ง ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ใ น ภ า พ ร ว ม 5 . 1 5 ม ีก า ร ก ํา ห น ด ว ิธ ีก า ร แ น ว ท า ง ห ร ือ แ น ว ป ฏ ิบ ัต ิเ พ ื่อ ส ง เ ส ร ิม ใ ห บ ุค ล า ก ร พ ัฒ น า ค ว า ม ก า ว ห น า ข อ ง ต น เ อ ง

เ ก ณ ฑ ก า ร ผ า น

แ น ว ป ฏ ิบ ัต ิข อ ง ส พ ป . พ ะ เ ย า เ ข ต 2

3 2


ท ี่

เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน

ส ภ า พ ท ี่พ ึง ป ร ะ ส ง ค  5 . 1 6 ม ี ก ิ จ ก ร ร ม ส  ง เ ส ร ิม ส ุข อ น า ม ัย ค ว า ม ป ล อ ด ภ ั ย ก า ร ป  อ ง ก ั น ภ ัย ก า ร ป ร ั บ ป ร ุ ง ส ภ า พ แ ว ด ล  อ ม แ ล ะ อ ุ ป ก ร ณ  เ ค ร ื่ อ ง ใ ช  เ ค ร ื่ อ ง อ ํ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ ห  เ ห ม า ะ ส ม ก ั บ ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น 5 . 1 7 ม ีก า ร ก ํา ห น ด เ ป า ห ม า ย ห ร ือ ต ัว ช ี้ว ัด ใ น เ ร ื่อ ง เ ก ี่ย ว ก ับ ส ุข อ น า ม ัย ค ว า ม ป ล อ ด ภ ัย ก า ร ป อ ง ก ัน ภ ัย ก า ร ป ร ับ ป ร ุง ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม แ ล ะ อ ุป ก ร ณ เ ค ร ื่อ ง ใ ช  เ ค ร ื่อ ง อ ํา น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ข อ ง ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า 5 . 1 8 บ ุ ค ล า ก ร ม ี ส ว น ร ว ม ใ น ก า ร ก ํา ห น ด เ ป  า ห ม า ย ห ร ื อ ต ัว ช ี้ว ัด แ ล ะ จ ัด ก ิจ ก ร ร ม ส ง เ ส ร ิม ส ุข อ น า ม ัย ค ว า ม ป ล อ ด ภ ัย ก า ร ป  อ ง ก ั น ภ ัย ก า ร ป ร ั บ ป ร ุ ง ส ภ า พ แ ว ด ล  อ ม แ ล ะ อ ุ ป ก ร ณ  เ ค ร ื่อ ง ใ ช  เ ค ร ื่อ ง อ ํ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ ห เ ห ม า ะ ส ม ก ั บ ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น 5 . 1 9 ม ีก า ร จ ัด ส ถ า น ท ี่ท ํา ง า น ป ล อ ด ภ ัย พ ร อ ม ต  อ ภ า ว ะ ฉ ุก เ ฉ ิน แ ล ะ ภ ัย พ ิบ ัต ิ 5 . 2 0 ม ีก า ร จ ัด ส ว ัส ด ิก า ร แ ล ะ บ ร ิก า ร ต ร ง ต า ม ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง บ ุค ล า ก ร ใ น ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า แ ล ะ ส ถ า น ศ ึก ษ า 5 . 2 1 ม ีก า ร ก ํา ห น ด ต ัว ช ี้ว ัด แ ล ะ ว ิธ ีก า ร ป ร ะ เ ม ิน ค ว า ม ผ า ส ุก ค ว า ม พ ึง พ อ ใ จ แ ล ะ แ ร ง จ ูง ใ จ โ ด ย พ ิจ า ร ณ า จ า ก ก า ร ย า ย ข อ ง บ ุค ล า ก ร ก า ร ห ย ุ ด ง า น ก า ร ร  อ ง เ ร ี ย น ก า ร ร  อ ง ท ุ ก ข  ค ว า ม ป ล อ ด ภ ัย

เ ก ณ ฑ ก า ร ผ า น

แ น ว ป ฏ ิบ ัต ิข อ ง ส พ ป . พ ะ เ ย า เ ข ต 2

3 3


ท ี่

เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน

ส ภ า พ ท ี่พ ึง ป ร ะ ส ง ค  เ ก ณ ฑ ก า ร ผ า น 5 . 2 2 ม ี ก า ร น ํ า ข  อ ม ู ล จ า ก ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ค ว า ม พ ึ ง พ อ ใ จ ม า ป ร ับ ป ร ุง ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ข อ ง ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า 6 . ก า ร จ ัด ก า ร ก ร ะ บ ว น ก า ร ด ัง น ี้ 6 . ก า ร จ ัด ก า ร ก ร ะ บ ว น 6 . 1 ม ีก า ร ร ะ บ ุก ร ะ บ ว น ก า ร / ก ิจ ก ร ร ม ท ี่ม ีค ว า ม ส ํา ค ัญ ก า ร จ ํา น ว น ส ูง ส ุด ใ น ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิภ า ร ก ิจ แ ล ะ ส ร า ง ป ร ะ โ ย ช น แ ก บ ุค ล า ก ร 7 ข อ ใ น 1 1 ข อ ใ น ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า แ ล ะ ส ถ า น ศ ึก ษ า ผ ูม ีส ว น ไ ด  ส ว น เ ส ีย 6 . 2 ม ีก า ร จ ัด ท ํา ข อ ก ํา ห น ด ท ี่ส ํา ค ัญ ข อ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร / ก ิจ ก ร ร ม ท ี่ม ีค ว า ม ส ํา ค ัญ ส ูง ส ุด ใ น ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิภ า ร ก ิจ ต า ม ข อ ม ูล ท ี่ ไ ด  จ า ก บ ุ ค ล า ก ร ใ น ส ํ า น ั ก ง า น เ ข ต พ ื้ น ท ี่ ก า ร ศ ึ ก ษ า แ ล ะ ส ถ า น ศ ึก ษ า ผ ูม ีส ว น ไ ด ส ว น เ ส ีย 6 . 3 ม ี ก า ร ก ํ า ห น ด ต ั ว ช ี้ ว ั ด ส ํ า ค ั ญ ใ น ก า ร ค ว บ ค ุ ม แ ล ะ ป ร ับ ป ร ุง ก ร ะ บ ว น ก า ร ก ิจ ก ร ร ม ท ี่ม ีค ว า ม ส ํา ค ัญ ส ูง ส ุด ใ น ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิภ า ร ก ิจ 6 . 4 ม ีก า ร ก ํา ห น ด ว ิธ ี ก า ร / แ น ว ท า ง / ม า ต ร ก า ร ใ น ก า ร ล ด ค า ใ ช  จ  า ย ด  า น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก า ร ป  อ ง ก ั น ค ว า ม ผ ิด พ ล า ด ก า ร ท ํา ง า น ซ ้ํา ซ อ น แ ล ะ ก า ร ส ูญ เ ส ีย จ า ก ผ ล ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น 6 . 5 ม ีก า ร ก ํา ห น ด ว ิธ ีก า ร แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ป ร ับ ป ร ุ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร เ พ ื่อ ใ ห บ ร ิก า ร ด ีข ึ้น 6 . 6 ม ีก า ร น ํา ข อ ป ร ับ ป ร ุง ท ี่ไ ด ม า เ ผ ย แ พ ร แ ล ก เ ป ล ี่ย น ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ภ า ย ใ น ห น ว ย ง า น แ ล ะ ร ะ ห ว า ง ห น ว ย ง า น

แ น ว ป ฏ ิบ ัต ิข อ ง ส พ ป . พ ะ เ ย า เ ข ต 2

3 4


ท ี่

เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน

ส ภ า พ ท ี่พ ึง ป ร ะ ส ง ค  6 . 7 ม ีก า ร จ ัด ท ํา ข อ ก ํา ห น ด ท ี่ส ํา ค ัญ ( ส ิ่ง ท ี่ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ก ํา ห น ด ข ึ้น เ พ ื่อ ใ ห ส อ ด ค ล อ ง ก ับ ค ว า ม ต อ ง ก า ร / ค ว า ม ค า ด ห ว ั ง ข อ ง ผ ู ร ับ บ ร ิก า ร แ ล ะ ผ ูม ี ส  ว น ไ ด  ส  ว น เ ส ี ย ) ข อ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร / ก ิจ ก ร ร ม ส น ับ ส น ุน ไ ด แ ก  ง า น ด า น ก า ร เ ง ิน แ ล ะ ก า ร บ ัญ ช ี ก า ร จ ัด ก า ร ส ิ่ง อ ํา น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ง า น ด า น ก ฎ ห ม า ย ง า น ด า น ท ร ัพ ย า ก ร บ ุ ค ค ล ง า น ด  า น ก า ร บ ร ิห า ร โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร บ ร ิห า ร ท ั่ว ไ ป 6 . 8 ม ี ก า ร ก ํา ห น ด ต ัว ช ี้ว ัด ท ี่ส ํ า ค ัญ ใ น ก า ร ค ว บ ค ุม แ ล ะ ป ร ับ ป ร ุง ก ร ะ บ ว น ก า ร / ก ิจ ก ร ร ม ส น ับ ส น ุน 6 . 9 ม ีก า ร ก ํา ห น ด ว ิธ ี ก า ร / แ น ว ท า ง / ม า ต ร ก า ร ใ น ก า ร ล ด ค า ใ ช  จ  า ย ด  า น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก า ร ป  อ ง ก ั น ค ว า ม ผ ิด พ ล า ด ก า ร ท ํา ง า น ซ ้ํา ซ อ น แ ล ะ ก า ร ส ูญ เ ส ีย จ า ก ผ ล ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ข อ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ส น ับ ส น ุน 6 . 1 0 ม ีก า ร ก ํา ห น ด ว ิธ ีก า ร ใ น ก า ร ป ร ับ ป ร ุง ก ร ะ บ ว น ก า ร ส น ั บ ส น ุ น เ พ ื่ อ ใ ห  บ ร ร ล ุ ผ ล ต า ม ข  อ ก ํ า ห น ด ท ี่ ส ํ า ค ั ญ อ ย  า ง ต อ เ น ื่อ ง 6 . 1 1 ม ีก า ร น ํ า ข  อ ป ร ั บ ป ร ุง ก ร ะ บ ว น ก า ร ส น ั บ ส น ุ น ม า เ ผ ย แ พ ร  แ ล ก เ ป ล ี่ ย น ป ร ะ ส บ ก า ร ณ  ภ า ย ใ น ห น  ว ย ง า น แ ล ะ ร ะ ห ว า ง ห น ว ย ง า น

เ ก ณ ฑ ก า ร ผ า น

แ น ว ป ฏ ิบ ัต ิข อ ง ส พ ป . พ ะ เ ย า เ ข ต 2

3 5


6

5

ท ี่

เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ส ภ า พ ท ี่พ ึง ป ร ะ ส ง ค  ม ีร ะ บ บ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ม รี ะ บ บ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ป ร ะ เ ม ิน ภ า ย ใ น ท ี่ม ีป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ด ัง น ี้ ป ร ะ เ ม ิ น ภ า ย ใ น ท ี่ ม ี 1 . ม ีก า ร แ ต ง ต ั้ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ท ี่ม า จ า ก ท ุก ก ล ุม ง า น ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ 2 . ม ีก า ร จ ัด ท ํา เ ค ร ื่อ ง ม ือ ป ร ะ เ ม ิน ท ี่เ ก ิด จ า ก ก า ร ม ีส ว น ร ว ม ข อ ง บ ุค ล า ก ร ใ น ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ท ุก ก ล ุม ง า น 3 . ม ีก า ร ช ี้แ จ ง ท ํา ค ว า ม เ ข า ใ จ ใ ห ท ุก ก ล ุม ง า น ร ับ ท ร า บ ก อ น ท ี่ จ ะ ม ีก า ร ป ร ะ เ ม ิน 4 . ม ีก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห แ ล ะ จ ั ด ท ํ า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ต า ม ก ํา ห น ด เ ว ล า 5 . ม ีก า ร น ํา ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ม า ก ํา ห น ด แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ป ร ับ ป ร ุง / พ ัฒ น า ง า น ใ ห ม ีป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ส ูง ข ึ้น ม ีก า ร ใ ช ท ร ัพ ย า ก ร อ ย า ง 1 . ม ีก า ร ก ํา ห น ด ผ ูร ับ ผ ิด ช อ บ ค ร บ ท ุก ภ า ร ก ิจ ง า น ค ุม ค า 2 . ม ี ม า ต ร ก า ร แ ล ะ แ น ว ป ฏ ิบ ั ต ิใ น ก า ร ก ํ า ก ั บ ค ว บ ค ุ ม ก า ร ใ ช  ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ ห เ ป น ไ ป ต า ม ท ี่ก ํา ห น ด 3 . ม ีม า ต ร ก า ร แ ล ะ แ น ว ป ฏ ิบ ัต ิ ค ว บ ค ุม ก า ร ใ ช ว ัส ด ุ อ ุ ป ก ร ณ  ค ร ุ ภ ั ณ ฑ  โ ด ย ม ี ท ะ เ บ ี ย น ค ว บ ค ุม ก า ร ใ ช  แ ล ะ ก า ร บ ํ า ร ุ ง ร ั ก ษ า ใ ห อ ย ูใ น ส ภ า พ ท ี่พ ร อ ม ใ ช ต ล อ ด เ ว ล า 4 . ม ีม า ต ร ก า ร แ ล ะ แ น ว ป ฏ ิบ ั ต ิ ใ น ก า ร ค ว บ ค ุ ม ก า ร ใ ช  ไ ฟ ฟ  า ป ร ะ ป า โ ท ร ศ ัพ ท  โ ด ย ม ีท ะ เ บ ีย น ค ว บ ค ุม ก า ร ใ ช แ ล ะ ม ี ม า ต ร ก า ร ล ด ก า ร ใ ช ท ี่ฟ ุม เ ฟ อ ย 5 . ม ีก า ร ใ ช ท ร ัพ ย า ก ร อ ย า ง ค ุม ค า แ ล ะ เ ป น ม ิต ร ก ับ ส ิ่ง แ ว ด ล อ ม

เ ก ณ ฑ ก า ร ผ า น ม ี ส ภ า พ ท ี่ พ ึ ง ป ร ะ ส ง ค  ต า ม ท ี่ก ํา ห น ด ท ั้ง 5 ข อ โ ด ย ม ีห ล ัก ฐ า น ร อ ง ร อ ย ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ได 

แ น ว ป ฏ ิบ ัต ิข อ ง ส พ ป . พ ะ เ ย า เ ข ต 2

ม ี ส ภ า พ ท ี่ พ ึ ง ป ร ะ ส ง ค  ต า ม ท ี่ก ํา ห น ด ท ั้ง 5 ข อ โ ด ย ม ีห ล ัก ฐ า น ร อ ง ร อ ย ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ได 

3 6


ต วั บ ง ช ี้ท ี่ 2 ก า ร พ เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ีก า ร พ ัฒ น า แ ล ร ะ ย ุก ต  ใ ว ัต ก ร ร ม เ พ ื่อ ย ก ร ะ ด ุณ ภ า พ ก า ร บ ร ิ ห า ร จ า ร ศ ึก ษ า

ัฒ น า เ พ ื่อ ม ุง ส ูค ว า ม เ ป น เ ล ิศ ท ่ี ส ภ า พ ท ี่พ ึง ป ร ะ ส ง ค  1 ม ะ ม ี ก า ร พ ั ฒ น า ห ร ื อ ป ร ะ ย ุ ก ต  ใ ช  น ว ั ต ก ร ร ม เ พ ื่ อ ย ก ร ะ ด ั บ ป ช  ค ุณ ภ า พ ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ใ น ด า น ต า ง ๆ ด ัง น ี้ น ับ 1 . ก า ร บ ร ิห า ร ง า น ว ิช า ก า ร ค ัด 2 . ก า ร บ ร ิห า ร ง า น บ ุค ค ล ก 3 . ก า ร บ ร ิห า ร ง บ ป ร ะ ม า ณ 4 . ก า ร บ ร ิห า ร ท ั่ว ไ ป 2 ม ีก า ร พ ัฒ น า อ ง ค ก ร ใ ห  ม ีก า ร พ ัฒ น า อ ง ค ก ร ใ ห เ ป น อ ง ค ก ร แ ห ง ก า ร เ ร ีย น ร ู ด ัง น ี้ เ ป  น อ ง ค  ก ร แ ห  ง ก า ร 1 . ค น ใ น อ ง ค ก ร ม ีค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ค ิด เ ช ิง ร ะ บ บ เ ร ีย น ร ู (S y s t e m T h in k in g ) 2 . ค น ใ น อ ง ค ก ร ม ีค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ร ับ ร ูแ ล ะ ป ร ับ เ ป ล ี่ย น ก ร อ บ ค ว า ม ค ิด ข อ ง ต น ใ ห เ ป น ไ ป ต า ม ค ว า ม เ ป ล ี่ย น แ ป ล ง ข อ ง โล ก (M e n ta l M o d e l) 3 . ม ีก า ร บ ร ิห า ร อ ง ค ก ร ท ี่ม ุง ส ร า ง บ ร ร ย า ก า ศ แ ล ะ จ ิต ส ํา น ึก ใ ห  ก ั บ บ ุ ค ค ล ใ น อ ง ค  ก ร ใ น ก า ร ใ ฝ  เ ร ี ย น ร ู เ พ ื่ อ พ ั ฒ น า ศ ั ก ย ภ า พ ข อ ง ต น ไ ป ส ู เ ป  า ห ม า ย ท ี่ ต ั้ ง ไ ว  ( P e r s o n a l M a ste ry ) 4 . ม ีก า ร ก ํา ห น ด ว ิส ัย ท ัศ น ร ว ม ก ัน ( S h a r e d V i s i o n ) 5 . ม ีก า ร เ ร ีย น ร ูร ว ม ก ัน เ ป น ท ีม

เ ก ณ ฑ ก า ร ผ า น แ น ว ป ฏ ิบ ัต ิข อ ง ส พ ป . พ ะ เ ย า เ ข ต 2 ม ี ส ภ า พ ท ี่ พ ึ ง ป ร ะ ส ง ค  1 . จ ัด ท ํา ห ร ือ ส ร า ง ร ูป แ บ บ ( M o d e l ) ก า ร พ ัฒ น า ต า ม ท ี่ก ํา ห น ด ท ั้ง 4 ข อ ส ํ า น ั ก ง า น เ ข ต พ ื้ น ท ี่ ก า ร ศ ึ ก ษ า ร  ว ม ก ั น อ ย  า ง โ ด ย ม ีห ล ัก ฐ า น ร อ ง ร อ ย ค ร อ บ ค ล ุ ม ( ง า น ว ิ ช า ก า ร ง า น บ ุ ค ค ล ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ไ ด  ง า น ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ ก า ร บ ร ิห า ร ท ั่ว ไ ป ) 2 / ( 1 ) * 2 . ท ุก ก ล ุม ม ี แ ผ น พ ัฒ น า ก า ร บ ร ิห า ร ง า น ภ า ย ใ น ก ล ุม ข อ ง ต น ( แ น ว ค ิด ใ ห ม / น ว ัต ก ร ร ม ) แ ล ะ ม ีค ูม ือ ม ี ส ภ า พ ท ี่ พ ึ ง ป ร ะ ส ง ค  ท ํา ง า น อ ย  า ง น อ ย ก ล ุม ล ะ 1 เ ร ื่ อ ง ใ น ร อ บ 6 อ ย า ง น อ ย 3 ข อ โ ด ย ม ี เ ด ือ น / ป  2 / ( 1 ) * ห ล ั ก ฐ า น ร  อ ง ร อ ย 3 . จ ัด ท ํา B l o g พ ัฒ น า ก า ร จ ัด ก า ร ค ว า ม ร ู ( K M ) ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ไ ด  บ น W e b s i t e ข อ ง ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ใ ห เ ป น ป จ จ ุบ ั น ห ร ือ จ ัด เ ว ท ีใ ห บ ุ ค ล า ก ร ไ ด ม ี ก า ร เ ร ีย น ร ูร ว ม ก ัน เ ป น ท ีม ( T e a m L e a r n i n g ) ใ น ร อ บ 6 เ ด ือ น / ป  2 / ( 2 ) * 4 . จ ัด ท ํา แ ผ น พ ัฒ น า อ ง ค ก ร ( O r g a n i z a t i o n D e v e l o p m e n t ) เ น น ใ ห บ ุค ล า ก ร ไ ด แ ส ด ง อ อ ก ถ ึ ง ก า ร ค ิด เ ช ิง ร ะ บ บ ( S y s t e m T h i n k i n g ) แ ล ะ ม ีก า ร ร ับ ร ู ก า ร เ ป ล ี่ย น ก ร อ บ ค ว า ม ค ิด เ ด ิม ไ ป ส ูส ิ่ง ใ ห ม  ( M e n t a l M o d e l ) อ ย า ง ม ีเ ป า ห ม า ย แ ล ะ ม ี ว ิส ัย ท ัศ น ร ว ม ก ัน ( S h a r e d V i s i o n ) แ ส ด ง อ อ ก เ ป น ผ ล ง า น ข อ ง ก ล ุม ไ ด  2 / ( 2 ) *

3 7


ม า ต ร ฐ า น ท ี่ 2 ส ํา น กั ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ด ํา เ น ิน ก า ร ข ับ เ ค ล ื่อ น น โ ย บ า ย ส ูก า ร ป ฏ ิบ ัต ิจ น บ ร แ ล ะ ส ง ผ ล ต อ ก า ร พ ัฒ น า ส ถ า น ศ ึก ษ า ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 1 ก ร ะ บ ว น ก า ร ข ับ เ ค ล ื่อ น น โ ย บ า ย ไ ป ส ูก า ร ป ฏ ิบ ัต ิ ท ี่ เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ส ภ า พ ท ี่พ ึง ป ร ะ ส ง ค  1 ม ี แ ผ น ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ท ี่ ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า จ ัด ท ํา แ ผ น ป ฏ ิบ ัต ิก า ร ด ัง น ี้ ส อ ด ค ล อ ง ก ับ น โ ย บ า ย 1 . ม ีก ล ย ุท ธ  ต ัว ช ี้ว ัด เ ป า ห ม า ย ค ว า ม ส ํา เ ร ็จ แ ล ะ ก ิจ ก ร ร ม แ ล ะ ต อ บ ส น อ ง ต อ ค ว า ม ค ร บ ถ ว น ต า ม น โ ย บ า ย ข อ ง ส ํา น ัก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศ ึก ษ า ต  อ ง ก า ร จ ํ า เ ป  น ข อ ง ข ั้น พ ื้น ฐ า น ก ร ะ ท ร ว ง ศ ึก ษ า ธ ิก า ร 2 . ม ี ค ว า ม เ ช ื่อ ม โ ย ง ร ะ ห ว  า ง ก ล ย ุ ท ธ  ต ั ว ช ี้ว ั ด เ ป า ห ม า ย ส ํ า น ั ก ง า น ค ว า ม ส ํา เ ร ็จ แ ล ะ ก ิจ ก ร ร ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศ ึ ก ษ า ข ั้ น พ ื้ น ฐ า น จ ัง ห ว ัด แ ล ะ ส ํ า น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า 2 ม ีว ิธ ีก า ร ห ร ือ ร ูป แ บ บ ท ี่ 1 . ม ีก ร ะ บ ว น ก า ร ใ น ก า ร ส ร า ง ค ว า ม ต ร ะ ห น ัก ก า ร ร ับ ร ู แ ล ะ ห ล า ก ห ล า ย ใ น ก า ร ค ว า ม เ ข า ใ จ น โ ย บ า ย ใ ห ก ับ บ ุค ล า ก ร ข ับ เ ค ล ื่อ น น โ ย บ า ย ก า ร 2 . ม ีก า ร ก ํา ห น ด ว ิธ ีก า ร แ ล ะ แ น ว ป ฏ ิบ ัต ิใ น ก า ร ข ับ เ ค ล ื่อ น แ ก ป ญ ห า แ ล ะ ก า ร น โ ย บ า ย พ ัฒ น า 3 . ม ีก า ร แ ส ว ง ห า เ ท ค น ิค ห ร ือ น ว ัต ก ร ร ม ใ น ก า ร ข ับ เ ค ล ื่อ น น โย บ า ย 3 ม ี ก า ร ด ํ า เ น ิ น ก า ร ต า ม ม ีก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม แ ผ น ป ฏ ิบ ัต ิก า ร ด ัง น ี้ แ ผ น ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร 1 . ค ร บ ถ ว น ต า ม ก ิจ ก ร ร ม / โ ค ร ง ก า ร ท ี่ก ํา ห น ด อ ย า ง น อ ย ร อ ย ส า ม า ร ถ แ ก  ป ญ ห า แ ล ะ ล ะ 8 0 พ ัฒ น า ต า ม บ ร ิบ ท ข อ ง

ร ล ุเ ป า ห ม า ย เ ก ณ ฑ ก า ร ผ า น ม ีส ภ า พ ท ี่พ งึ ป ร ะ ส ง ค  ค ร บ ท ุก ข อ

ม สี ภ า พ ท ี่พ ึง ป ร ะ ส ง ค  ค ร บ ท ุก ข อ

ม สี ภ า พ ท ี่พ ึง ป ร ะ ส ง ค  ค ร บ ท ุก ข อ

แ น ว ป ฏ ิบ ัต ิข อ ง ส พ ป . พ ะ เ ย า เ ข ต 2 1 . จ ัด ท ํา แ ผ น ป ฏ ิบ ั ต ิก า ร ( โ ค ร ง ก า ร ) พ ัฒ น า ส ํ า น ั ก ง า น เ ข ต พ ื้ น ท ี่ ก า ร ศ ึ ก ษ า แ ล ะ ค ู ม ื อ ป ฏ ิบ ัต ิง า น โ ด ย แ ป ล ง จ า ก ร ูป แ บ บ ( M o d e l ) ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ข อ ง ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า 1 / (1 )* 2 . จ ัด ท ํา โ ค ร ง ก า ร ( ว ิธ ีก า ร ) พ ัฒ น า ง า น ข อ ง ก ล ุม / ก ล ุม ง า น ไ ว  ใ น แ ผ น ป ฏ ิบ ัต ิก า ร พ ัฒ น า ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ไ ด  1 / ( 2 ) * 3 . บ ุค ล า ก ร จ ัด ท ํา ร า ย ง า น ผ ล โ ค ร ง ก า ร / ก ิจ ก ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม ส ํา เ ร ็จ เ ป น F i l e ห ร ือ ร ูป เ ล ม เ ส น อ ผ ูบ ัง ค ับ บ ัญ ช า ร ับ ท ร า บ ร ับ ข อ เ ส น อ แ น ะ เ ม ื่อ ง า น ส ํา เ ร ็จ 1 / ( 3 ) * 4 . จ ัด ท ํา R o a d m a p ข อ ง ก ล ุม ใ น ก า ร ก ํา ก ับ ต ิด ต า ม ง า น / ก า ร ว ิ จ ั ย ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ใ น ส ํ า น ั ก ง า น เ ข ต พ ื้ น ท ี่ ก า ร ศ ึ ก ษ า ส อ ด ค ล  อ ง ก ั บ แ ผ น ง า น / โ ค ร ง ก า ร ข อ ง ก ล ุม ง า น อ ย า ง ค ร บ ถ ว น 1 / (4 )*

3 8


ท ี่ ก

เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ํ า น ั ก ง า น เ ข ต พ ื้ น ท ่ี 2 า ร ศ ึก ษ า อ ย า ง เ ป น ะบ บ ีก า ร ก ํา ก ับ ต ิด ต า ม 1 ร ะ เ ม ิ น ผ ล แ ล ะ น ิเ ท ศ อ ร ือ ว ิจ ัย ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ด า ม น โย บ า ย 2 ร

4

ส ภ า พ ท ี่พ งึ ป ร ะ ส ง ค  . เ ป น ไ ป ต า ม ร ะ ย ะ เ ว ล า ท ี่ก าํ ห น ด อ ย า ง น อ ย ร อ ย ล ะ 8 0

. ม ีก า ร ก ํา ก ับ ต ิด ต า ม ป ร ะ เ ม นิ ผ ล แ ล ะ น ิเ ท ศ ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ย  า ง ต  อ เ น ื่ อ ง ท ั้ ง ร ะ ห ว  า ง ด ํ า เ น ิ น ง า น แ ล ะ เ ส ร ็ จ ส ิ้น ก า ร ํา เ น ิน ง า น . ม ีก า ร จ ัด ท ํา ส ร ุป ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ก ํา ก ับ ต ิด ต า ม ป ร ะ เ ม ิน ผ ล แ ล ะ น ิเ ท ศ ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น

เ ก ณ ฑ ก า ร ผ า น

ห ต

แ น ว ป ฏ ิบ ัต ิข อ ง ส พ ป . พ ะ เ ย า เ ข ต 2

ม สี ภ า พ ท ี่พ ึง ป ร ะ ส ง ค  ค ร บ ท ุก ข อ

ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 2 ผ ล ง า น ท ี่แ ส ด ง ถ ึง ค ว า ม ส ํา เ ร ็จ ต า ม น โ ย บ า ย แ ล ะ ส ง ผ ล ด ีต อ ก า ร พ ัฒ น า ส ถ า น ศ ึก ษ า

2

1

ท ี่

เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ส ภ า พ ท ี่พ ึง ป ร ะ ส ง ค  ส ํ า น ั ก ง า น เ ข ต พ ื้ น ท ่ี ม ีผ ล ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม ก ล ย ุท ธ ข อ ง ส ํา น ัก ง า ก า ร ศ ึ ก ษ า ม ี ผ ล ก า ร ก า ร ศ ึ ก ษ า ข ั้ น พ ื้ น ฐ า น แ ล ะ ส ํ า น ั ก ง า น เ ข ต ด ํ า เ น ิ น ง า น ท ี่ บ ร ร ล ุ เ ป น ไ ป ต า ม เ ป า ห ม า ย ท ี่ก ํา ห น ด เ ป า ห ม า ย ต า ม น โ ย บ า ย แ ล ะ ส ง ผ ล ด ีต อ ก า ร พ ัฒ น า ส ถ า น ศ ึก ษ า ส ถ า น ศ ึ ก ษ า ม ี ผ ล ส ถ า น ศ ึก ษ า ม ีผ ล ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น บ ร ร ล ุเ ป า ห ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ท ี่บ ร ร ล ุ ย ุท ธ ข อ ง ส ํา น ัก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศ ึก ษ เ ป า ห ม า ย ต า ม น โ ย บ า ย ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า อ ย า ง น อ ย ร อ ย

น ค ณ ะก รรม ก าร พ ื้ น ท ี่ ก า ร ศ ึ ก ษ า ข

เ ก ณ ฑ ก า ร ผ า น ีผ ล ก า ร ด ํา เ น ิน ง า ร ร ล ุต า ม เ ป า ห ม า ย า ง น อ ย ร อ ย ล ะ 8 อ ง จ ุด เ น น ใ น แ ต ล ง บ ป ร ะ ม า ณ

ป ม า ย ใ น แ ต ล ะ ก ล า ข ั้น พ ื้ น ฐ า น แ ล ะ ละ 8 0 อ

แ น ว ป ฏ ิบ ัต ิข อ ง ส พ ป . พ ะ เ ย า เ ข ต 2 น 1 . จ ัด ท ํ า ฐ า น ข อ ม ูล ก ิจ ก ร ร ม ด ี เ ด น เ ป น เ ล ิ ศ ย ( B e s t p r a c t i c e ) ข อ ง ส ถ า น ศ ึก ษ า แ ต ล ะ แ ห  ง 0 ต า ม ห ม ว ด ห ม ู ก ิ จ ก ร ร ม พ ร  อ ม ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด ไ ว  ะ อ ย า ง ช ัด เ จ น 2 / ( 1 ) * 2 . จ ัด ท ํา ฐ า น ข อ ม ูล ส ถ า น ศ ึก ษ า ท ี่ม ีค ว า ม เ ป น เ ล ิศ ( E x c e l l e n c e S c h o o l ) แ ต ล ะ ป ร ะ เ ภ ท ํ า น ว น ส ถ า น ศ ึ ก ษ า พ ร อ ม ร า ย ล ะ เ อ ีย ด ไ ว ช ัด เ จ น ( เ ช น ร ร . ใ น ฝ น / ร ร . า ม ส ภ า พ ท ี่พ ึง ป ร ะ ส ง ค  พ ร ะ ร า ช ท า น / ร ร . ต น แ บ บ / ร ร . ด ีป ร ะ จ ํา ต ํา บ ล ) ย า ง น อ ย ร อ ย ล ะ 8 0 2 / ( 1 ) *

3 9


ม า ต ร ฐ า น ท ี่ 3 ส ํา น ัก ง า น ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ม ีก า ร ก ํา ก ับ ด ูแ ล ส ง เ ส ร ิม แ ล ะ ส น ับ ส น ุน ช ว ย เ ห ล ือ แ ล ะ พ ัฒ น า ส ถ า น ศ ึก ษ า ใ ห เ ก ิด ค ว า ม เ ข ม แ ข ็ง ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 1 ก า ร ก ํา ก ับ ด ูแ ล ส ง เ ส ร ิม แ ล ะ ส น ับ ส น ุน ช ว ย เ ห ล ือ แ ล ะ พ ัฒ น า ส ถ า น ศ ึก ษ า

2

1

ท ี่

เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ม ีแ ผ น ง า น / โ ค ร ง ก า ร ใ น ก า ร ส ง เ ส ร มิ ส น ับ ส น ุน ช ว ย เ ห ล ือ แ ล ะ พ ัฒ น า ส ถ า น ศ ึก ษ า ใ ห ส า ม า ร ถ บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า โ ด ย ใ ช  ส ถ า น ศ ึก ษ า เ ป น ฐ า น (S c h o o l-B a s e d M a n a g e m e n t: S B M ) ได  ม ีก า ร ส ง เ ส ร ิม ส น ับ ส น นุ ช ว ย เ ห ล ื อ ส ถ า น ศ ึก ษ า ใ น ก า ร พ ัฒ น า ร ะ บ บ ป ร ะ ก ัน ค ุณ ภ า พ ภ า ย ใ น ส ถ า น ศ ึก ษ า

ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ส น ับ ส น ุน ช ว ย เ ห บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ศ ึก (S c h o o l-B a s e d ษ

ท M

ส ภ าพ ี่ก า ร ศ ึก ือ แ ล ะ พ า โด ย ใช anage

ท ่พี ึง ป ร ะ ส ง ค  ษ า ม ีแ ผ น ง า น / โ ค ร ง ก า ร ท ี่ส ง เ ส ร ิม ัฒ น า เ พ ื่อ ใ ห ส ถ า น ศ ึก ษ า ส า ม า ร ถ ส ถ า น ศ ึก ษ า เ ป น ฐ า น m e n t: S B M ) 1

เ ก ณ ฑ ก า ร ผ า น ีแ ผ น ง า น / โ ค ร ง ก า ร ล ะ ก ิจ ก ร ร ม ต า ม ส ภ า พ ี่ พ ึ ง ป ร ะ ส ง ค  อ ย  า ง อ ย แ ผ น งา น /โค ร งก า ร ค

2

B

1

1 3 ส าํ น กั ง า น เ ข ต พ ื้น ท ่กี า ร ศ ึก ษ า ส ง เ ส ร ิม ส น บั ส น นุ ใ ห ส ถ า น ศ ึก ษ า ม ี ร ะ บ บ ป ร ะ ก ัน ค ุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ท ี่ ม ีค ุณ ภ า พ อ ย า ง ต อ เ น ื่อ ง

ม ีแ ผ น แ ล ะ ก ิจ ท ี่ พ ึ ง ป น อ ย 1 แผน

งาน /โค รงก าร ร กรรม ตาม สภ าพ พ ร ะ ส ง ค  อ ย า ง 4 งา น /โค ร งก า ร

5

แ น ว ป ฏ ิบ ัต ิข อ ง ส พ ป . พ ะ เ ย า เ ข ต 2 . จ ั ด ท ํา แ ผ น / โ ค ร ง ก า ร ช  ว ย เ ห ล ื อ โ ร ง เ ร ีย น ใ น า ร บ ร ิห า ร โ ด ย ใ ช โ ร ง เ ร ีย น เ ป น ฐ า น ( S c h o o l a s e d M a n a g e m e n t ) S B M แ ล ะ ด ํา เ น ิน ก า ร ย า ง เ ป น ร ูป ธ ร ร ม 1 / ( 1 ) * . จ ัด ท ํา แ ผ น / โ ค ร ง ก า ร / ว ิจ ั ย ด ํา เ น ิน ก า ร ว ย เ ห ล ื อ ส ถ า น ศ ึ ก ษ า พ ั ฒ น า ร ะ บ บ ป ร ะ ก ั น ุณ ภ า พ ภ า ย ใ น ( I Q A ) อ ย า ง เ ป น ร ูป ธ ร ร ม / (2 )* . จ ัด ท ํ า แ ผ น / โ ค ร ง ก า ร / ข  อ ม ู ล ห ร ือ ม ี ว ิธ ี ก า ร ง เ ส ร ิม ส น ับ ส น ุน ส ถ า น ศ ึก ษ า ท ี่จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า ูป แ บ บ ต า ง ๆ เ ช น ร . ร . ข น า ด เ ล ็ก / ก า ร เ ร ีย น ร ว ม / ิก า ร ฯ ป ร า ก ฏ ใ น แ ผ น ป ฏ ิบ ัต ิร า ช ก า ร 1 / ( 3 ) * . จ ัด ท ํา ข อ ม ูล / ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ต ิด ต อ ส ื่อ ส า ร า ย ใ น ส ํา น ัก ง า น แ ล ะ ว ิธ ีก า ร ต ิด ต อ ก ับ ถ า น ศ ึก ษ า ท ี่ ป ฏ ิบ ั ต ิอ ย ู ร ว ม ท ั้ง เ ส น อ ร อ ง ร อ ย ฏ ิบ ัต ิ ท ุก ร อ บ 6 เ ด ือ น 1 / ( 4 ) * . จ ัด ท ํา แ ผ น น ิ เ ท ศ ต ิด ต า ม ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ถ า น ศ ึก ษ า ใ น ล ัก ษ ณ ะ R o a d m a p แ ล ะ ม ี อ ง ร อ ย ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น จ ร ิง 1 / ( 5 ) * 4 0


5

4

3

ท ี่

เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ม ีก า ร ส ง เ ส ร ิม ส ถ า น ศ ึก ษ า ใ ห ส า ม า ร ถ จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า ใ น ร ูป แ บ บ ท ี่ ห ล า ก ห ล า ย ส อ ด ค ลอ ง กับ ก ล ุ ม เ ป  า ห ม า ย แ ล ะ ค ว า ม แ ต ก ต า ง ร ะ ห ว า ง บ ุค ค ล ม ีก า ร ต ิด ต อ ส ื่อ ส า ร ภ า ย ใ น ส ํ า น ัก ง า น เ ข ต พ ื้ น ท ี่ ก า ร ศ ึก ษ า แ ล ะ ส ถ า น ศ ึก ษ า อ ย า ง ม ีป ร ะ ส ิท ธ ิ ภ า พ ห ล า ก ห ล า ย ช อ ง ท า ง ม ีร ะ บ บ ก า ร ก ํา ก ับ ด ูแ ล ต ิด ต า ม ป ร ะ เ ม ิน ผ ล แ ล ะ น ิ เ ท ศ ส ถ า น ศ ึ ก ษ า ท ี่ ม ี ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ

ส ภ า พ ท ี่พ ึง ป ร ะ ส ง ค  เ ก ณ ฑ ก า ร ผ า น ส ํ า น ั ก ง า น เ ข ต พ ื้ น ท ี่ ก า ร ศ ึ ก ษ า ส  ง เ ส ร ิ ม ส น ั บ ส น ุ น ใ ห  ม ี แ ผ น ง า น / โ ค ร ง ก า ร ส ถ า น ศ ึก ษ า ส า ม า ร ถ จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า ใ น ร ูป แ บ บ ท ่ีห ล า ก ห ล า ย แ ล ะ ก ิจ ก ร ร ม ต า ม ส ภ า พ ต า ม ค ว า ม ต อ ง ก า ร แ ล ะ ค ว า ม ค า ด ห ว ัง ข อ ง ผ ูร ับ บ ร ิก า ร ท ี่ พ ึ ง ป ร ะ ส ง ค  อ ย  า ง น อ ย 1 แ ผ น งา น /โค ร งก า ร

ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึ ก ษ า ม ีค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ต ิด ต อ ส ื่อ ส า ร ก ับ ส ถ า น ศ ึก ษ า ไ ด  ด ัง น ้ี 1 . ค ร บ ท ุก ส ถ า น ศ ึก ษ า 2 . ท ัน ต า ม ก ํา ห น ด เ ว ล า 3 . ใ ช ว ิธ ีก า ร ท ี่ห ล า ก ห ล า ย ส อ ด ค ล อ ง ก ับ ส ภ า พ แ ล ะ บ ร ิบ ท

แ น ว ป ฏ ิบ ัต ิข อ ง ส พ ป . พ ะ เ ย า เ ข ต 2

ม ีก า ร ด ํา เ น ิ น ง า น ต า ม ส ภ า พ ท ่พี ึง ป ร ะ ส ง ค  ค ร บ ท ุก ข อ

ส ํ า น ั ก ง า น เ ข ต พ ื้ น ท ี่ ก า ร ศ ึ ก ษ า ม ี ก า ร ก ํ า ก ั บ ด ู แ ล ต ิ ด ต า ม ม ี ก า ร ด ํ า เ น ิ น ง า น ต า ม ป ร ะ เ ม ิน ผ ล แ ล ะ น ิเ ท ศ ส ถ า น ศ ึก ษ า ด ัง น ี้ ส ภ า พ ท ่พี ึง ป ร ะ ส ง ค  1 . ส อ ด ค ล  อ ง ก ั บ ป  ญ ห า แ ล ะ ค ว า ม ต  อ ง ก า ร จ ํ า เ ป  น ข อ ง ค ร บ ท ุก ข อ ส ถ า น ศ ึก ษ า 2 . ม ีก า ร ด ํา เ น ิน ง า น เ ป น ไ ป ต า ม แ ผ น ป ฏ ิบ ัต ิก า ร 3 . ม ีก า ร ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ป ร ับ ป ร ุง ร ะ บ บ

4 1


ต วั บ ง ช ี้ท ี่ 2 ส ถ า น ศ ึก ท ่ี เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน 1 ส ถ า น ศ ึก ษ า ผ า น เ ก ณ ฑ  ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า โ ด ย ใ ช  ส ถ า น ศ ึก ษ า เ ป น ฐ า น (S c h o o l-B a s e d M anagem ent : SBM ) 2 ส ถ า น ศ ึก ษ า ไ ด ร ับ ก า ร ร ับ ร อ ง ม า ต ร ฐ า น จ า ก ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ค ุณ ภ า พ ภ ายน อก 3 ส ถ า น ศ ึก ษ า ส า ม า ร ถ จ ัด บ ร ิก า ร ก า ร ศ ึก ษ า แ ก  ก ล ุ ม เ ป  า ห ม า ย ใ น เ ข ต พ ื้ น ท ี่ บ ร ิ ก า ร ไ ด  อ ย  า ง ค ร อ บ ค ล ุม แ ล ะ ท ั่ว ถ ึง 4 ส ถ า น ศ ึก ษ า ม ีก า ร พ ัฒ น า ก า ร ด า น ผ ล ส ัม ฤ ท ธ ิ์ข อ ง ผ ูเ ร ีย น ผ า น เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน

ษ า จ ัด บ ร ิก า ร ส ถ า น ศ ึก ษ า แ ก ก ล ุม เ ป า ห ม า ย ไ ด อ ย า ง ท ั่ว ถ ึง แ ล ะ ม ีค ุณ ภ า พ ต า ม ม า ต ร ฐ า น ส ภ า พ ท ี่พ ึง ป ร ะ ส ง ค  เ ก ณ ฑ ก า ร ผ า น แ น ว ป ฏ ิบ ัต ิข อ ง ส พ ป . พ ะ เ ย า เ ข ต 2 ส ถ า น ศ ึ ก ษ า ม ีก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร โ ด ย ใ ช ส ถ า น ศ ึก ษ า เ ป น ฐ า น ม ี จ ํ า น ว น ส ถ า น ศ ึ ก ษ า 1 . ส ร า ง เ ก ณ ฑ แ ล ะ ป ร ะ เ ม ิน ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร อ ย า ง ม ีค ุณ ภ า พ ต า ม ส ภ า พ ท ี่พ ึง ป ร ะ ส ง ค  ส ถ า น ศ ึ ก ษ า โ ด ย ใ ช ส ถ า น ศ ึก ษ า เ ป น ฐ า น S B M อ ย า ง น อ ย ร อ ย ล ะ 8 0 แ ล ะ ส ร ุป ร า ย ง า น ผ ล ใ น ร อ บ 6 เ ด ือ น 2 / ( 1 ) * 2 . จ ัด ท ํา ข อ ม ูล ส ถ า น ศ ึก ษ า ท ี่ม ีค ว า ม พ ร อ ม ร ับ ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ค ุณ ภ า พ ภ า ย น อ ก ร อ บ ส า ม ไ ว โ ด ย แ ย ก ก ล ุม ป ร ะ เ ภ ท ใ ห ค ร อ บ ค ล ุม 2 / ( 2 ) * 3 . ม ีข อ ม ูล ส ถ า น ศ ึก ษ า ท ี่จ ัด บ ร ิก า ร ก า ร ศ ึก ษ า ส ถ า น ศ ึก ษ า ไ ด ร ั บ ก า ร ร ั บ ร อ ง ม า ต ร ฐ า น จ า ก ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ม ี จ ํ า น ว น ส ถ า น ศ ึ ก ษ า ก ล ุ ม เ ป  า ห ม า ย ใ น เ ข ต บ ร ิ ก า ร ไ ด  ค ร บ ท ุ ก ค น ค ุณ ภ า พ ภ า ย น อ ก ใ น ร อ บ ป จ จ ุบ ัน ต า ม ส ภ า พ ท ี่พ ึง ป ร ะ ส ง ค  ( เ ก ณ ฑ เ ด ็ก เ ข า เ ร ีย น ) ไ ว ต ร ว จ ส อ บ ไ ด  2 / ( 3 ) * 4 . จ ั ด ท ํ า ข  อ ม ู ล จ ํ า น ว น ส ถ า น ศ ึ ก ษ า ท ี่ ม ี อ ย า ง น อ ย ร อ ย ล ะ 8 0 ผ ล ส ัม ฤ ท ธ ิ์ผ ูเ ร ีย น ผ า น เ ก ณ ฑ ป ร ะ เ ม ิ น ข อ ง O ส ถ า น ศ ึ ก ษ า ใ น ส ั ง ก ั ด ส า ม า ร ถ จ ั ด บ ร ิ ก า ร ก า ร ศ ึ ก ษ า แ ก  ม ี จ ํ า น ว น ส ถ า น ศ ึ ก ษ า N E T / N T แ ล ะ L A S แ ล ะ ข อ ง ส ํา น ัก ง า น เ ข ต ก ล ุม เ ป า ห ม า ย ไ ด ค ร บ ท ุก ค น ต า ม ส ภ า พ ท ี่พ ึง ป ร ะ ส ง ค  พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ไ ว ช ัด เ จ น 2 / ( 4 ) * อ ย า ง น อ ย ร อ ย ล ะ 8 0 ส ถ า น ศ ึก ษ า ใ น ส ัง ก ัด ม ีผ ล ก า ร เ ร ี ย น ร ูท ี่ จ ัด ส อ บ ร ะ ด เ ก ณ ฑ ท ี่ส ถ า บ ัน ท ด ส อ บ ท ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศ ึก ษ า ข

ส ัม ฤ ับ ช า างก ั้น พ ื้น

ท ธ ิ์ข อ ง ผ ูเ ร ีย น ต า ม ก ล ต ิใ น ท ุก ร ะ ด ับ ช ั้ น เ ป น า ร ศ ึ ก ษ า แ ห ง ช า ต ิ / ส ํ า ฐ า น ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น

ุม ส า ร ะ ไป ต า ม น ัก ง า น ท ี่

ม ีจ ํา น ว น ส ถ า น ศ ึก ษ า ต า ม ส ภ า พ ท ี่พ ึง ป ร ะ ส ง ค  อ ย า ง น อ ย ร อ ย ล ะ 8 0

4 2


ท ี่ ท

เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ส ภ า พ ท ่พี งึ ป ร ะ ส ง ค  า ม ท ี่ ส ํ า น ั ก ท ด ส อ บ ก า ร ศ ึก ษ า ก ํา ห น ด แ ล ะ ม ีผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ร ะ ด ับ ช า ต ิผ า น เ ก ณ ฑ  า ง ก า ร ศ ึก ษ า แ ห ง ช า ต ิ/ ท ่กี ํา ห น ด ํ า น ั ก ง า น ณ ะ ก ร ร ม ก า ร า ร ศ ึก ษ า ข ั้น พ ื้น ฐ า น / ํ า น ั ก ง า น เ ข ต พ ื้ น ท ี่ า ร ศ ึก ษ า ก ํา ห น ด ส ค ก ส ก

เ ก ณ ฑ ก า ร ผ า น

แ น ว ป ฏ ิบ ัต ิข อ ง ส พ ป . พ ะ เ ย า เ ข ต 2

ม า ต ร ฐ า น ท ี่ 4 ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า บ ร ิห า ร อ ัต ร า ก ํา ล ัง ใ ห เ ก ิด ป ร ะ โ ย ช น ส ูง ส ุด ต อ ก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า พ ัฒ น า ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ส ูก า ร เ ป น ม ือ อ า ช ีพ

1

ท ี่

ต วั บ ง ช ี้ท ี่ 1 ก า เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ีร ะ บ บ ข อ ม ูล ส า ร น เ ท ศ ใ น ด า น อ ัต ร า ํา ล ัง ค ร ูบ ุ ค ล า ก ร ท า ง า ร ศ ึก ษ า ส

ม ก ก

2 บ

ร บ ร ิห า ร อ ัต ร า ก ํา ล ัง ค ร แู ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ส ภ า พ ท ี่พ ึง ป ร ะ ส ง ค  ม ีร ะ บ บ ข อ ม ูล ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ด า น อ ัต ร า ก ํา ล ัง ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ซ ึ่ง ม ีค ุณ ส ม บ ัต ิ ด ัง น ี้ 1 . ค ร บ ถ ว น 2 . ถ ูก ต อ ง 3 . เ ป น ป จ จ ุบ ัน 4 . พ ร อ ม ใ ช  ี ก า ร ว า ง แ ผ น ม ีแ ผ น พ ัฒ น า อ ัต ร า ก ํา ล ัง ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ด งั น ี้ ั ต ร า ก ํ า ล ั ง ค ร ู แ ล ะ 1 . แ ผ น ร ะ ย ะ ส ั้น ภ า ย ใ น 3 ป  ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า 2 . แ ผ น ร ะ ย ะ ย า ว 3 ป ข ึ้น ไ ป

เ ก ณ ฑ ก า ร ผ า น แ น ว ป ฏ ิบ ัต ิข อ ง ส พ ป . พ ะ เ ย า เ ข ต 2 ม ี ส ภ า พ ท ี่ พ ึ ง ป ร ะ ส ง ค  1 . จ ัด ท ํา แ ผ น / ข อ ม ูล / ส า ร ส น เ ท ศ อ ัต ร า ก ํา ล ัง ค ร ู ค ร บ ท ุก ข อ แ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ใ น แ ต ล ะ ส ถ า น ศ ึก ษ า แ ล ะ ภ า พ ร ว ม ข อ ง ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า อ ย า ง ค ร บ ถ ว น 1 / ( 1 , 2 ) * 2 . เ ส น อ แ น ว ท า ง ( ว ิธ ีก า ร ) ก า ร แ ก ป ญ ห า ข า ด แ ค ล น อ ั ต ร า ก ํ า ล ัง ค ร ูแ ล ะ บ ุ ค ล า ก ร ต อ อ . ก . ค . ศ . ม ี ส ภ า พ ท ี่ พ ึ ง ป ร ะ ส ง ค  เ ข ต พ ื้ น ท ี่ ก า ร ศ ึก ษ า โ ด ย ท ํ า เ ป น แ ผ น ล ว ง ห น  า อ ย า ง น อ ย 3 ป  1 / ( 3 ) * ค ร บ ท ุก ข อ

4 3


3

ท ี่ ม

เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ีม า ต ร ก า ร ใ น ก า ร ม ก ป ญ ห า ก า ร ข า ด ก ค ล น อ ัต ร า ก ํา ล ัง ค ร ู 1 ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง 2 า ร ศ ึก ษ า ีก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ท ี่ส ง ผ ล ส ห  ส ถ า น ศ ึ ก ษ า ท ี่ ม ี บ ญ ห า ก า ร ข า ด แ ค ล น ร า ก ํา ล ัง ค ร ูแ ล ะ ุค ล า ก ร ท า ง า ร ศ ึก ษ า ม ีจ ํา น ว น ดลง แ แ แ ก

4

ม ใ ป ต บ ก ล

ส ภ า พ ท ี่พ ึง ป ร ะ ส ง ค  ีก า ร ก ํา ห น ด ม า ต ร ก า ร ใ น ก า ร แ ก ป ญ ห า ก า ร ข า ด แ ค ล น อ ัต ร า ํา ล ัง ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ด ัง น ี้ . ม า ต ร ก า ร ร ะ ย ะ ส ั้น ภ า ย ใ น 3 ป  . ม า ต ร ก า ร ร ะ ย ะ ย า ว 3 ป ข ึ้น ไ ป

เ ก ณ ฑ ก า ร ผ า น แ น ว ป ฏ ิบ ัต ิข อ ง ส พ ป . พ ะ เ ย า ม ี ส ภ า พ ท ี่ พ ึ ง ป ร ะ ส ง ค  3 . จ ั ด ท ํ า ข  อ ม ู ล แ ส ด ง ใ ห  เ ห ็ น ค ร บ ท ุก ข อ ส ถ า น ศ ึก ษ า ท ี่ข า ด แ ค ล น ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล ศ ึก ษ า ล ด ล ง จ า ก ข อ ม ูล เ ด ิม ใ น แ ต ล ะ ป

ถ า น ศ ึ ก ษ า ท ี่ ม ี ป  ญ ห า ก า ร ข า ด แ ค ล น อ ั ต ร า ก ํ า ล ั ง ค ร ู แ ล ะ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ม ีจ ํา น ว น ล ด ล ง

ม ีจ ํา น ว น ส ถ า น ศ ึก ษ ท ี่ ม ี ป  ญ ห า ก า ร ข า แ ค ล น อ ัต ร า ก ํา ล ัง ค แ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ศ ึก ษ า ล ด ล ง ร อ ย ล 1 0 0

เข ต 2 ว า จ ํา น ว น ากรท างการ 1 / (4 )*

รู ร

ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 2 ก ร ะ บ ว น ก า ร ท ี่ม ีป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ใ น ก า ร พ ัฒ น า ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า แ ล ะ ส ง ผ ล ด ีต อ ก า ร พ ัฒ น า ค ุณ ภ า พ ส ถ า น ศ ึก ษ า 1

ท ี่ ส

ม ค

2 ท

เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ีร ะ บ บ ข อ ม ูล ส า ร น เ ท ศ ใ น ก า ร พ ัฒ น า ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร า ง ก า ร ศ ึก ษ า ีแ ผ น ป ฏ ิบ ัต กิ า ร ใ น ก า ร ัฒ น า ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร า ง ก า ร ศ กึ ษ า ท ี่ส อ ด จ

3

1

ส ภ า พ ท ่พี ึง ป ร ะ ส ง ค  ีข อ ม ู ล ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง ค ร ูแ ล ะ บ ุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึ ก ษ า ซ ุณ ส ม บ ัต ิ ด ัง น ี้ . ค ร บ ถ ว น 2 . ถ ูก ต อ ง . เ ป น ป จ จ ุบ ัน 4 . พ ร อ ม ใ ช  ีแ ผ น ป ฏ ิบ ัต ิก า ร ใ น ก า ร พ ัฒ น า ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ี่ส อ ด ค ล  อ ง ก ั บ น โ ย บ า ย แ ล ะ ต อ บ ส น อ ง ต  อ ค ว า ม ต  อ ง ก ํา เ ป น ข อ ง ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า แ ล ะ ส ถ า น ศ ึก ษ า ต

เ ก ณ ฑ ก า ร ผ า น ึ่ง ม ี ม ีส ภ า พ ท ่พี ึง ป ร ะ ส ง ค  ค ร บ ท ุก ข อ ษ า าร าม

ม สี ภ า พ ท ี่พ ึง ป ร ะ ส ง ค  ค ร บ ท ุก ข อ ท

2

2

1

แ น ว ป ฏ ิบ ัต ิข อ ง ส พ ป . พ ะ เ ย า เ ข ต 2 . จ ัด ท ํา ข อ ม ูล ส า ร ส น เ ท ศ ค ว า ม ต อ ง ก า ร ใ น า ร พ ัฒ น า ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ข อ ง ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ใ น ร อ บ ป แ ล ะ เ ส น อ ูบ ัง ค ับ บ ัญ ช า ร ับ ท ร า บ ใ ห ข อ เ ส น อ แ น ะ 2 / ( 1 ) * . จ ัด ท ํา แ ผ น พ ฒั น า ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ใ น ร อ บ 1 ป / ป / 3 ป อ ย า ง ค ร อ บ ค ล ุม โ ด ย ร ะ บ ุว ิธ ีก า ร ร ูป แ บ บ ี่ส อ ด ค ล อ ง ก ับ ค ว า ม ต อ ง ก า ร แ ล ะ ค ว า ม จ ํา เ ป น 4 4


4

3

ท ี่

เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ค ล อ ง ก ับ น โ ย บ า ย แ ล ะ ต อ บ ส น อ ง ต อ ค ว า ม ต อ ง ก า ร จ ํา เ ป น ข อ ง ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ ก า ร ศ ึก ษ า แ ล ะ ส ถ า น ศ ึก ษ า ม ีว ิ ธ ีก า ร ห ร ือ ร ู ป แ บ บ ใ น ก า ร พ ัฒ น า ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า อ ย  า ง ท ั่ ว ถ ึ ง แ ล ะ ส อ ด ค ล อ ง ก ับ ค ว า ม ต อ ง ก า ร จ ํา เ ป น ม ีก า ร ด ํา เ น ิน ง า น พ ัฒ น า ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ต า ม แ ผ น ก ล ย ุ ท ธ  ส ู ก า ร เ ป  น ม ื อ อ า ช ีพ

ส ภ า พ ท ี่พ ึง ป ร ะ ส ง ค 

แ ผ น ด ัง น ี้ 1 . แ ผ น ร ะ ย ะ ส ้นั ภ า ย ใ น 3 ป  2 . แ ผ น ร ะ ย ะ ย า ว 3 ป ข ึ้น ไ ป

เ ก ณ ฑ ก า ร ผ า น ก

ข 3 ศ ร

1 . ม ี ว ิธ ก า ร ศ ึก ษ 2 . ม ี ว ิธ ก า ร ศ ึก ค ว า ม ต อ 1 . ครบ 2 . เ ป น

ีก า ร ห ร ือ ร ูป แ บ บ ใ น ก า ร พ ัฒ น า ค ร ูแ ล ะ บ า อ ย า ง ท ั่ว ถ ึง แ ล ะ ค ร อ บ ค ล ุม ีก า ร ห ร ือ ร ู ป แ บ บ ใ น ก า ร พ ัฒ น า ค ร ูแ ล ะ บ ษ า ท ี่ ส อ ด ค ล  อ ง ก ั บ ส ภ า พ ก า ร ป ฏ ิ บ ง ก า ร จ ํา เ ป น ข อ ง ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร

ม ีก า ร ด ํา เ น ิน ง า น พ ัฒ ถ ว น ต า ม โ ค ร ง ก า ร / ก ิจ ม ีก า ร ด ํา เ น ิน ง า น พ ัฒ ไ ป ต า ม ร ะ ย ะ เ ว ล า ท ี่ก ํา

แ น ว ป ฏ ิบ ัต ิข อ ง ส พ ป . พ ะ เ ย า เ ข ต 2 อ ง ส ถ า น ศ ึก ษ า แ ล ะ ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ า ร ศ ึก ษ า 2 / ( 2 , 3 ) * . จ ัด ก ิจ ก ร ร ม พ ฒั น า ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ึก ษ า ต า ม แ ผ น ท ี่เ ส น อ ไ ว จ ร ิง แ ล ะ ม ีก า ร ส ร ุป า ย ง า น ผ ล ต อ ผ ูเ ก ี่ย ว ข อ ง 2 / ( 4 ) *

ุค ล า ก ร ท า ง ม สี ภ า พ ท ี่พ ึง ป ร ะ ส ง ค  ค ร บ ท ุก ข อ ุค ล า ก ร ท า ง ัต ิง า น แ ล ะ ศ ึก ษ า

น า ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ม สี ภ า พ ท ี่พ ึง ป ร ะ ส ง ค  กรรม ค ร บ ท กุ ข อ น า ค ร ู แ ล ะ บ ุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ห น ด ต า ม แ ผ น ป ฏ ิบ ัต ิก า ร

4 5


ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 3 ผ ล ท ี่ไ ด ร ับ จ า ก ก า ร พ ัฒ น า ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า

4

3

2

1

ท ี่

เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึ ก ษ า ม ี ค ว า ม ร ู ค ว า ม ส า ม า ร ถ ต า ม ส ม ร ร ถ น ะ ส ํา ค ัญ ต า ม เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น ต ํา แ ห น ง แ ล ะ ว ิท ย ฐ า น ะ ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ม ีว ิน ัย ค ุณ ธ ร ร ม จ ร ิย ธ ร ร ม และจรรยาบ รรณ ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึ ก ษ า ท ี่ ผ  า น ก า ร พ ั ฒ น า ไ ด  น ํ า ค ว า ม ร ู แ ล ะ ท ั ก ษ ะ ท ี่ ไ ด  ร ั บ ไ ป ป ฏ ิบ ัต ิต า ม ภ า ร ก ิจ ใ ห  เ ก ิด ผ ล เ ป น ร ูป ธ ร ร ม ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ม ีผ ล ง า น ห ร ือ น ว ั ต ก ร ร ม ท ี่ แ ส ด ง ถ ึ ง ค ว า ม ร ู ค ว า ม ส า ม า ร ถ ค ว า ม ช ํา น า ญ ใ น ว ิช า ช ีพ

ส ภ า พ ท ี่พ ึง ป ร ะ ส ง ค  ค ร ู แ ล ะ บ ุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึ ก ษ า ท ่ี ไ ด  ร ั บ อ บ ร ม ก า ร เ ล ื่ อ น ว ิท ย ฐ า น ะ ม ีผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ผ า น เ ก ณ ฑ ท ี่ก ํา ห น ด อ

เก ณ ฑ ีจ ํา น ว ุค ล า ก ร ท าม สภ าพ ย า ง น อ ย

ม ีค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ กึ ษ า ด ัง น ี้ 1 . ไ ม ถ กู ด าํ เ น ิน ค ด ีก ร ะ ท าํ ค ว า ม ผ ิด ท า ง ก ฎ ห ม า ย 2 . ไ ม ถ กู ล ง โ ท ษ ท า ง ว ิน ัย ค ร แู ล ะ บ คุ ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ท ี่ผ า น ก า ร พ ัฒ น า ไ ด น ํา ค ว า ม ร ู ม แ ล ะ ท ั ก ษ ะ ท ี่ ไ ด  ร ั บ ไ ป ป ฏ ิ บ ั ต ิ ต า ม ภ า ร ก ิ จ จ น บ ั ง เ ก ิ ด บ ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ / ป ร ะ ส ิท ธ ผิ ล ต

แ น ว ป ฏ ิบ ัต ิข อ ง ส พ ป . พ ะ เ ย า เ ข ต 2 . ค ัด เ ล ือ ก ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ท ี่ม ี ม ร ร ถ น ะ ส ูง / ม ีB e s t P r a c t i c e / ค ร ูด ีเ ด น / อ ื่น ๆ ล ะ จ ั ด ท ํ า ฐ า น ข อ ม ู ล ด  า น ว ิ ท ย ฐ า น ะ ไ ว  ถ ู ก ต  อ ง ร บ ถ ว น 3 / ( 1 , 3 ) * 2 . ม ีก า ร ค ัด เ ล ือ ก ค ร ูท ี่ม ี ร ะ เ บ ีย บ ว ิน ัย ค ุณ ธ ร ร ม จ ร ิย ธ ร ร ม แ ล ะ จ ร ร ย า บ ร ร ณ ว ิช า ช ีพ ม อ บ ี จ ํ า น ว น ค ร ู แ ล ะ เ ก ีย ร ต ิบ ัต ร ย ก ย อ ง แ ล ะ จ ัด ท ํา ข อ ม ูล ไ ว  3 / ( 2 ) * ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า 3 . จ ัด ใ ห  ม ีก า ร ค ัด เ ล ื อ ก / น ํา เ ส น อ ผ ล ง า น / า ม ส ภ า พ ท ี่พ ึง ป ร ะ ส ง ค  น ว ั ต ก ร ร ม ( B e s t P r a c t i c e ) ข อ ง ค ร ู แ ล ะ ย า ง น อ ย ร อ ย ล ะ 9 5 บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า พ ร อ ม ท ั้ง ร ว บ ร ว ม ผ ล ก า ร ี จ ํ า น ว น ค ร ู แ ล ะ แ ข ง ข ัน ร ะ ด ับ ต า ง ๆ ไ ว  3 / ( 4 ) * ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า 4 . จ ัด ท ํา ข อ ม ูล ส า ร ส น เ ท ศ ด า น ว ิท ย ฐ า น ะ ข อ ง ค ร ู า ม ส ภ า พ ท ี่พ ึง ป ร ะ ส ง ค  ท ี่ก า ว ห น า ข ึ้น ท ุก ร ะ ด ับ / น ํา เ ส น อ ไ ด เ ป น ป จ จ ุบ ัน ย า ง น อ ย ร อ ย ล ะ 8 0 3 / ( 5 ) *

ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ม ีผ ล ง า น ห ร ือ น ว ัต ก ร ร ม ท ่แี ส ด ง ม ี จ ํ า น ว ถ ึ ง ค ว า ม ร ู ค ว า ม ส า ม า ร ถ ค ว า ม ช ํ า น า ญ ใ น ว ิ ช า ช ี พ บ คุ ล า ก ร ท ร ะ ด ับ ป ร ะ เ ท ศ / ร ะ ด ับ น า น า ช า ต ิ ตาม สภ าพ อ ย า ง น อ ย

ก า ร ผ า น น ค ร ูแ ล ะ 1 า ง ก า ร ศ ึก ษ า ส ท ี่พ ึง ป ร ะ ส ง ค  แ ร อ ย ล ะ 8 0 ค

น ค ร ูแ ล ะ า ง ก า ร ศ ึก ษ า ท ี่พ ึง ป ร ะ ส ง ค  ร อ ย ล ะ 5 0 4 6


ท ี่ 5

เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน เ ป น แ บ บ อ ย า ง ท ี่ย อ ม ร ับ ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ม ีก า ร พ ัฒ น า ต น เ อ ง ใ ห ม ีค ว า ม ก า ว ห น า อ ย า ง ต อ เ น ื่อ ง ท ั้ง ด า น ว ิช า ก า ร แ ล ะ ว ิช า ช ีพ

ส ภ า พ ท ี่พ ึง ป ร ะ ส ง ค 

เ ก ณ ฑ ก า ร ผ า น

ค ร แู ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ กึ ษ า ม กี า ร พ ฒั น า ค ว า ม ก า ว ห น า ด า น ว ิช า ก า ร แ ล ะ ว ิช า ช พี ข อ ง ต น เ อ ง อ ย า ง ต อ เ น ่อื ง

ม ีจ ํา น ว น ค ร ูแ ล บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ ต าม ส ภ าพ ท ี่ พ ป ร ะ ส ง ค  อ ย า ง น อ ร อ ย ล ะ 8 0

แ น ว ป ฏ ิบ ัต ิข อ ง ส พ ป . พ ะ เ ย า เ ข ต 2

ะ า

ึง

ม า ต ร ฐ า น ท ี่ 5 ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ส ร า ง แ ล ะ พ ัฒ น า เ ค ร ือ ข า ย ค ว า ม ร ว ม ม ือ ใ น ก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 1 ก า ร ส ร า ง แ ล ะ พ ัฒ น า เ ค ร ือ ข า ย

2

1

ท ี่

เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม นิ ม ีร ูป แ บ บ ว ธิ ีก า ร ใ น ก า ร ส ร า ง เ ค ร ือ ข า ย

2

1

ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 2 ผ ล ท ี่ไ ด ร ับ จ า ก ก า ร ส ร า ง แ ล ะ พ ัฒ น า เ ค ร ือ ข า ย

เ ก ณ ฑ ก า ร ผ า น แ น ว ป ฏ ิบ ัต ิข อ ง ส พ ป . พ ะ เ ย า เ ข ต 2 ม ี ส ภ า พ ท ี่ พ ึ ง ป ร ะ ส ง ค  1 . จ ัด ท ํา ท ะ เ บ ีย น ฐ า น ข อ ม ูล เ ค ร ือ ข า ย ท า ง อ ย า ง น อ ย 1 เ ค ร ือ ข า ย ว ิ ช า ก า ร / ว ิ ช า ช ี พ ข อ ง ส ํ า น ั ก ง า น เ ข ต พ ื้ น ท ี่ ก า ร ศ ึก ษ า แ ล ะ ร ะ บ ุ ค ุณ ล ัก ษ ณ ะ ข อ ง แ ต ล ะ ม ี ส ภ า พ ท ี่ พ ึ ง ป ร ะ ส ง ค  เ ค ร ือ ข า ย ช ัด เ จ น 1 / ( 1 ) * 2 . จ ั ด ท ํ า ร ู ป แ บ บ ( M o d e l ) ห ร ื อ ข ั้ น ต อ น ค ร บ ท ุก ข อ ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร แ ล ะ ส อ ด แ ท ร ก น ว ัต ก ร ร ม พ ัฒ น า เ ค ร ือ ข า ย ใ ห ม ีค ุณ ภ า พ ส ูง ข ึ้น 1 / ( 2 ) *

4 7

ม รี ปู แ บ บ ว ิธ ีก า ร ใ น ก า ร ส ง เ ส ร ิม ส น ับ ส น ุน แ ล ะ พ ัฒ น า ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร เ ค ร ือ ข า ย

ส ภ า พ ท ี่พ ึง ป ร ะ ส ง ค  ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ม ีก า ร ส ร า ง เ ค ร อื ข า ย ท า ง ว ิช า ก า ร ร ือ ว ิ ช า ช ี พ ต า ม ค ว า ม ต อ ง ก า ร / ค ว า ม ส น ใ จ อ ย า ง อ เ น ื่อ ง . ม ี ก า ร ก ํ า ห น ด ว ิ ธ ีก า ร แ ล ะ แ น ว ป ฏ ิ บ ั ต ิ ใ น ก า ร ส  ง เ ส ร ิ ม น ับ ส น ุน แ ล ะ พ ัฒ น า ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร เ ค ร ือ ข า ย . ม ีก า ร แ ส ว ง ห า เ ท ค น ิ ค ห ร ื อ น ว ั ต ก ร ร ม ใ น ก า ร ส ง เ ส ร ิ ม น ับ ส น ุน แ ล ะ พ ัฒ น า ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร เ ค ร ือ ข า ย


4

3

2

1

ท ี่

เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ม ีเ ค ร ือ ข า ย ท ี่ค ร อ บ ค ล ุม ต า ม ภ า ร ก ิ จ ข อ ง ส ํา น ั ก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า แ ล ะ ส ถ า น ศ ึก ษ า จ ํา น ว น เ ค ร ือ ข า ย ท ี่ม ีผ ล ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น เ ป น ป ร ะ โ ย ช น ต อ ก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า ข อ ง ส ํ า น ั ก ง า น เ ข ต พ ื้ น ท ก า ร ศ ึก ษ า แ ล ะ ส ถ า น ศ ึก ษ า จ ํา น ว น โ ค ร ง ก า ร ห ร ื อ ก ิจ ก ร ร ม ข อ ง ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า แ ล ะ ส ถ า น ศ ึ ก ษ า ท ี่ ไ ด  ร ั บ ก า ร ส น ับ ส น ุน จ า ก เ ค ร ือ ข า ย ป ร ิ ม า ณ แ ล ะ ม ู ล ค า ข อ ง ท ร ัพ ย า ก ร ท ี่ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้ น ท ี่ ก า ร ศ ึ ก ษ า แ ล ะ ส ถ า น ศ ึ ก ษ า ไ ด ร ั บ ก า ร ส น ับ ส น ุน จ า ก

ส ภ า พ ท ี่พ งึ ป ร ะ ส ง ค  ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ม ีก า ร ส ร า ง เ ค ร ือ ข า ย ค ร อ บ ค ล ุม ท ุก ภ า ร ก ิจ ง า น

เ ก ณ ฑ ก า ร ผ า น ม ีเ ค ร ือ ข า ย ต า ม ส ภ า พ ท ี่ พ ึ ง ป ร ะ ส ง ค  อ ย  า ง น อ ย 1 เ ค ร ือ ข า ย ส าํ น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า น ํา ผ ล ง า น ท ี่เ ก ิด จ า ก เ ค ร อื ข า ย ม า ม ี ก า ร ใ ช  ป ร ะ โ ย ช น  ใ ช  ป ร ะ โ ย ช น  ใ น ก า ร จ ั ด ก า ร ศ ึก ษ า ข อ ง ส ํา น ั ก ง า น เ ข ต พ ื้ น ท ี่ จ า ก เ ค ร ื อ ข  า ย ต า ม ก า ร ศ ึก ษ า แ ล ะ ส ถ า น ศ กึ ษ า ส ภ า พ ท ี่ พ ึ ง ป ร ะ ส ง ค  อ ย า ง น อ ย ่ี 1 เ ค ร ือ ข า ย ส ํา น ัก ง า น เ ข จ า ก เ ค ร ือ ข า ด า น ว ิ ช า ก า ก า ร บ ร ิห า ร ท

ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ไ ด ร ับ ก า ร ส น ับ ส น ุน ช ว ย เ ห ล ือ ย ท ั้ง ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก ใ น ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ร ด า น บ ุ ค ล า ก ร ด า น ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ ด  า น ั่ว ไ ป

ส ํ า น ั ก ง า น เ ข ต พ ื้ น ท ี่ ก า ร ศ ึ ก ษ า ไ ด  ร ั บ ก า ร ส น ั บ ส น ุ น ท ร ัพ ย า ก ร ไ ด แ ก  ง บ ป ร ะ ม า ณ บ ุค ล า ก ร ว ัส ด ุอ ุป ก ร ณ  ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร จ า ก เ ค ร ือ ข า ย ท ั้ง ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ด า น ว ิช า ก า ร ด า น บ ุค ล า ก ร ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ ด า น ก า ร บ ร ิห า ร ท ั่ว ไ ป

ด า น แล ะ ก ใน ด า น

แ น ว ป ฏ ิบ ัต ิข อ ง ส พ ป . พ ะ เ ย า เ ข ต 2 1 . จ ัด ท ํา ฐ า น ข อ ม ูล เ ค ร ือ ข า ย ข อ ง แ ต ล ะ ก ล ุม ค ร บ ท ุ ก ก ล ุ ม ข อ ง ส ํ า น ั ก ง า น เ ข ต พ ื้ น ท ก า ร ศ ึก ษ า 2 / ( 1 ) * 2 . จ ัด ท ํา จ ํา น ว น ข อ ม ูล เ ค ร ือ ข า ย ท ี่เ ข า ร ว ม ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก ิ จ ก ร ร ม ก ั บ ส ํ า น ั ก ง า น เ ข ต พ ื้ น ท ก า ร ศ ึก ษ า ใ น ร อ บ 6 เ ด ือ น / ป  โ ด ย ม ีร อ ง ร อ ย ห ล ัก ฐ า น ช ัด เ จ น 2 / ( 2 ) * 3 . จ ัด ท ํา / ร ะ บ ุจ ํ า น ว น โ ค ร ง ก า ร ก ิจ ก ร ร ม ท ไ ด  ร ั บ ก า ร ส น ั บ ส น ุ น จ า ก เ ค ร ื อ ข  า ย ท ั้ ง ด  า น บ ร ิห า ร ว ิช า ก า ร บ ร ิ ห า ร บ ุค ล า ก ร บ ร ิ ห า ร ง บ ป ร ะ ม า ณ ก า ร บ ร ิห า ร ท ั่ว ไ ป ข อ ง ส ํา น ัก ง า น ม ี โ ค ร ง ก า ร ท ี่ ไ ด  ร ั บ เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า / ส ถ า น ศ ึก ษ า โ ด ย ส ร ุป ผ ล ไ ว ค ว า ม ช  ว ย เ ห ล ื อ จ า ก ช ัด เ จ น 2 / ( 3 ) * เ ค ร ือ ข า ย ใ น ก า ร ด ํา เ น ิน 4 . จ ัด ท ํา ข อ ม ูล ป ร ิม า ณ / ม ูล ค า ท ร ัพ ย า ก ร ท โ ค ร ง ก า ร / ก ิจ ก ร ร ม ต า ม ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า แ ล ะ ส ถ า น ศ ึก ษ า ส ภ า พ ท ี่ พ ึ ง ป ร ะ ส ง ค  ไ ด  ร ั บ ก า ร ส น ับ ส น ุ น จ า ก เ ค ร ื อ ข า ย ใ น แ ต  ล ะ อ ย า ง น อ ย 1 โ ค ร ง ก า ร / โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ ใ น ภ า พ ร ว ม ข อ ง ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ( 4 ด า น ) 2 / ( 4 ) * ก ิจ ก ร ร ม ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร 5 . จ ั ด ท ํ า เ ค ร ื่ อ ง ม ื อ / แ บ บ ส ํ า ร ว จ แ ล ะ ศ ึ ก ษ า ไ ด  ร ั บ ก า ร ส น ั บ ด ํา เ น ิน ก า ร ส อ บ ถ า ม ค ว า ม พ ึง พ อ ใ จ ข อ ง ค ร ูแ ล ะ ส น ุน ด า น ท ร ัพ ย า ก ร ใ น บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ใ น เ ค ร ือ ข า ย ท ี่ม ีต อ ก า ร ก า ร ด ํ า เ น ิ น ง า น ด ํา เ น ิน ง า น ข อ ง ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า โ ค ร ง ก า ร / ก ิจ ก ร ร ม ต า ม ใ น ท ุก 3 เ ด ือ น 2 / ( 5 ) *

ี่ ี่ ี่

 ี่

4 8


ท ี่

5

เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน เ ค ร ือ ข า ย

ส ภ า พ ท ี่พ ึง ป ร ะ ส ง ค 

ค ว า ม พ ึง พ อ ใ จ ข อ ง ค ร ู ค ร ู แ ล ะ บ ุ ค ล า ก ร ใ น เ ค ร ื อ ข  า ย ม ี ค ว า ม พ ึ ง พ อ ใ จ ต  อ ก า ร แ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ข อ ง ส ํา น กั ง า น เ ข ต พ ้นื ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ศ ึก ษ า ท ี่ม ีต อ ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ข อ ง เ ค ร ือ ข า ย

เ ก ณ ฑ ก า ร ผ า น ส ภ า พ ท ี่ พ ึ ง ป ร ะ ส ง ค  อ ย า ง น อ ย 1 โ ค ร ง ก า ร / ก ิจ ก ร ร ม ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ใ น เ ค ร ือ ข า ย อ ย า ง น อ ย ร อ ย ล ะ 8 0 ม ีค ว า ม พ ึง พ อ ใ จ ต อ ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ข อ ง ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ ก า ร ศ ึก ษ า อ ย ูใ น ร ะ ด ับ ด ี ข ึ้น ไ ป

แ น ว ป ฏ ิบ ัต ิข อ ง ส พ ป . พ ะ เ ย า เ ข ต 2

ห ม า ย เ ห ต ุ * ส อ ด ค ล อ ง ก ับ ต ัว บ ง ช ี้ แ ล ะ เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ต า ม ต ัว บ ง ช ี้

4 9


5 0 ต อ น ท ี่ 4 ห ล ัก เ ก ณ ฑ  ว ิธ ีก า ร ป ร ะ เ ม ิน ม า ต ร ฐ า น ส าํ น ัก ง า น เ ข ต พ ้นื ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ้นื ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า พ ะ เ ย า เ ข ต 2 ข ั้น ต อ น ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ม า ต ร ฐ า น ต ั ว บ  ง ช ี้ ส ํ า น ั ก ง า น เ ข ต พ ื้ น ท ี่ ก า ร ศ ึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า พ ะ เ ย า เ ข ต 2 ม ีข ั้น ต อ น ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ด ัง น ี้ 1 . แ ต ง ต ั้ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ เ ม ิน โ ด ย ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า 2 . ป ร ะ ช ุม ช ี้แ จ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ผ ูเ ก ี่ย ว ข อ ง เ พ ื่อ ท ํา ค ว า ม เ ข า ใ จ ม า ต ร ฐ า น ต ัว บ ง ช ี้ เ ต ร ีย ม เ อ ก ส า ร ห ล ัก ฐ า น ป ร ะ ก อ บ 3 . ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด ํา เ น ิน ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น เ ป น ร า ย ม า ต ร ฐ า น ร า ย ต ัว บ ง ช ี้ โ ด ย ก า ร ต ร ว จ ส อ บ เ อ ก ส า ร ร อ ง ร อ ย ก า ร ท ํา ง า น ส ัม ภ า ษ ณ  ส ืบ ค น ข อ ม ูล จ า ก เ จ า ห น า ท ี่ แ ล ว ส ร ุป ต ัด ส ิน ผ ล 4 . จ ัด ท ํา ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ต น เ อ ง ( S e l f A s s e s s m e n t R e p o r t : S A R ) ข อ ง ส ํา น ัก เ ข ต พ ื้น ท ี่ ก า ร ศ ึก ษ า เ ผ ย แ พ ร แ ล ะ ร อ ง ร ับ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน จ า ก ส ํา น ัก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศ ึก ษ า ข ั้น พ ื้น ฐ า น เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ต ัว บ ง ช ี้ ร ะ ด ับ ผ ล ก า ร ระด ระด ระด ระด เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ร ะ

ป ร ะ เม ับ 4 ด ับ 3 ด ับ 2 พ ับ 1 ป ด ับ ม า

เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ ค ณุ ภ า พ เ ป น 4 ร ะ ด ับ แ ร ะ ด ับ ร ะ ด ับ ร ะ ด ับ ร ะ ด ับ

ิน ต ัว บ ง ช ี้ ม ี 4 ร ะ ด ับ ีม า ก ม ีก า ร ี ม ีก า ร อ ใช  ม ีก า ร ร ับ ป ร ุง ม ีก า ร ต รฐาน

เ ม ิน ร ะ ด ับ ต ล ะ ร ะ ด ับ ด ีม า ก ดี พ อ ใช  ป ร ับ ป ร ุง

ตา ป ฏ ป ฏ ป ฏ ป ฏ

ม ค ิบ ัต ิบ ัต ิบ ัต ิบ ัต

ุณ ล ัก ษ ณ ิห ร ือ ผ ล ส ิห ร ือ ผ ล ส ิห ร ือ ผ ล ส ิห ร ือ ผ ล ส

ะ ใน ํา เ ร ํา เ ร ํา เ ร ํา เ ร

เก ณ ็จ ต า ็จ ต า ็จ ต า ็จ ต า

ฑ ก ม เก ม เก ม เก ม เก

ม า ต ร ฐ า น ใ ช ค า เ ฉ ล ี่ย ข อ ง ต ัว บ ง ช ี้ใ น แ ต ม ีค ว า ม ห ม า ย ด ัง น ี้ ค า เ ฉ ล ี่ย ร ะ ห ว า ง 3 .5 ค า เ ฉ ล ี่ย ร ะ ห ว า ง 2 .7 ค า เ ฉ ล ี่ย ร ะ ห ว า ง 1 .7 ค า เ ฉ ล ี่ย ต ่ํา ก ว า ห ร ือ เ ท า ก บั 1 .7

เ ก ณ ฑ ก า ร ต ัด ส ิน ก า ร ผ า น ม า ต ร ฐ า น ม ีค า เ ฉ ล ี่ย ร ะ ด บั ด ี ( 2 . 7 5 ) ข ้นึ ไ ป

ารป ณ ฑ ณ ฑ ณ ฑ ณ ฑ

ร ะ เ ม ิน ป ร ะ ก อ บ ด ว ย ม า ก ท ี่ส ุด ม า ก ป า น ก ล า ง น อ ย

ล ะ ม า ต ร ฐ า น โ ด ย ก ํา ห น ด ร ะ ด ั บ

4

0 – 4 .0 0 5 – 3 .4 9 5 – 2 .7 4


5 1 ร า ย ช อื่ ค ณ ะ ผ ูร ับ ผ ิด ช อ บ ก ํา ก ับ ต ดิ ต า ม แ ล ะ ป ฏ ิบ ัต ิต า ม ร า ย ล ะ เ อ ีย ด ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม ม า ต ร ฐ า น ส าํ น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ข อ ง ส าํ น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า พ ะ เ ย า เ ข ต 2

5

4

3

2

1

ท ี่

ม า ต ร ฐ า น ส าํ น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ม า ต ร ฐ า น ท ี่ 1 ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร โ ด ย ม ุง ผ ล ส ัม ฤ ท ธ ิ์แ ล ะ พ ัฒ น า ร ะ บ บ ก า ร จ ัด ก า ร ต า ม เ ก ณ ฑ ค ุ ณ ภ า พ ก า ร บ ร ิห า ร ก า ร จ ัด ก า ร ภ า ค ร ัฐ ( P M Q A ) ม า ต ร ฐ า น ท ี่ 2 ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ด ํา เ น ิน ก า ร ข ับ เ ค ล ื่อ น น โ ย บ า ย ส ูก า ร ป ฏ ิบ ัต ิจ น บ ร ร ล ุเ ป า ห ม า ย แ ล ะ ส ง ผ ล ต อ ก า ร พ ัฒ น า ส ถ า น ศ ึก ษ า ม า ต ร ฐ า น ท ี่ 3 ส ํ า น ั ก ง า น ง า น เ ข ต พ ื้ น ท ี่ ก า ร ศ ึก ษ า ม ีก า ร ก ํา ก ับ ด ูแ ล ส ง เ ส ร ิม แ ล ะ ส น ับ ส น ุน ช ว ย เ ห ล ือ แ ล ะ พ ัฒ น า ส ถ า น ศ ึก ษ า ใ ห  เ ก ิด ค ว า ม เ ข ม แ ข ็ง ม า ต ร ฐ า น ท ี่ 4 ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า บ ร ิห า ร อ ัต ร า ก ํา ล ัง ใ ห เ ก ิด ป ร ะ โ ย ช น ส ู ง ส ุด ต  อ ก า ร จ ั ด ก า ร ศ ึก ษ า พ ัฒ น า ค ร ู แ ล ะ บ ุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ส ูก า ร เ ป น ม ือ อ า ช ีพ ม า ต ร ฐ า น ท ี่ 5 ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ส ร า ง แ ล ะ พ ัฒ น า เ ค ร ือ ข า ย ค ว า ม ร ว ม ม ือ ใ น ก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า รวม 5 ม าต รฐาน

จ ํา น ว น ต ัว บ ง ช ี้ 2

จ าํ น ว น เก ณ ฑ  ค ณ ป ร ะ เ ม ิน 8 น ายส น .ส .ว น .ส .ม

ะ ผ ูก ํา ก ับ / ต ิด ต า ม ต ัว บ ง ช ี้ ม ร ัก ษ  ว ง ศ ช ัย ล ัย ร ัต น  ป า น ัน ต า า ร ย า ท เก ษ ี

2

6

น า ย เ ส ม อ ว ง ค พ ุฒ น . ส . ว ร น ัน ท  ร ว ม ส ุข น . ส . ป า น ม น สั โ ป ธ า

2

9

น า ย เ ส ม อ ว ง ค พ ุฒ น า ย ม ง ค ล อ ิน ล ือ น า ง น รี ช า ส ม ฤ ท ธ ิ์

3

1 3

น า ย ป ร ะ ถ ม เ ช ื้อ ห ม อ น า ย ย ง ศ ัก ด ์ิ น า ห น อ ง ค า น า ง บ ุษ ร า ค มั ศ ร ีจ ัน ท ร 

2

7

1 1

4 3

น า ย ส ชุ า ต ิ ศ ศ ิภ ัท ร ก ุล น า ย อ ว ย ช ัย ร ัต น แ พ ท ย  น า ง ส ุท ธ ิร ด า เ จ ร ิญ พ ิท ย า


5 2

ภ าค ผ น วก แ บ บ ป ร ะ เ ม นิ ม า ต ร ฐ า น ส ํา น กั ง า น เ ข ต พ นื้ ท กี่ า ร ศ กึ ษ า ค ํา ส งั่ แ ต ง ต งั้ ค ณ ะ ท ํา ง า น


5 3 แ บ บ ป ร ะ เ ม นิ ม า ต ร ฐ า น ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ้นื ท ี่ก า ร ศ กึ ษ า ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ้นื ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า พ ะ เ ย า เ ข ต 2 ม า ต ร ฐ า น ท ี่ 1 ส าํ น กั ง า น เ ข ต พ ื้น ท ่กี า ร ศ ึก ษ า บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร โ ด ย ม งุ ผ ล ส ัม ฤ ท ธ ิ์แ ล ะ พ ัฒ น า ร ะ บ บ ก า ร จ ัด ก า ร ต า ม เ ก ณ ฑ ค ุณ ภ า พ ก า ร บ ร ิห า ร ก า ร จ ัด ก า ร ภ า ค ร ัฐ ( P M Q A ) ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 1 ม ีร ะ บ บ ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ท ี่ด ี ท ่ี 1 .1 ม

1 .2

1 .3 1 .4 1 .5 1 .6 ร ะ ด ับ ผ ล

เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ร ะ ด บั ค ุณ ภ า พ ร อ ง ร อ ย ห ล ัก ฐ า น ีข อ ม ูล ส า ร ส น เ ท ศ ท แี่ ส ด ง บ ร ิบ ท ข อ ง าํ น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ กึ ษ า ีค า น ิย ม แ น ว ค ิด เ ป า ห ม า ย ก า ร พ ัฒ น า ท ี่ อ ด ค ล อ ง ก บั น โ ย บ า ย แ ล ะ บ ร ิบ ท ข อ ง าํ น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ กึ ษ า ีก า ร ป ร ะ ย กุ ต ใ ช เ ท ค โ น โ ล ย ีแ ล ะ ว ัต ก ร ร ม ใ น ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ีร ะ บ บ ก า ร จ ัด ก า ร แ ล ะ ก า ร ใ ห บ ร ิก า ร า ม เ ก ณ ฑ ค ุณ ภ า พ ก า ร บ ร หิ า ร จ ัด ก า ร า ค ร ัฐ ีร ะ บ บ ก า ร ต ร ว จ ป ร ะ เ ม ิน ภ า ย ใ น ท ี่ม ี ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ีก า ร ใ ช ท ร ัพ ย า ก ร อ ย า ง ค ุม ค า ร ว ม ค า เ ฉ ล ยี่ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ต ัว บ ง ช ี้  1 - ป ร ับ ป ร ุง  2 - พ อ ใ ช   3 - ด ี  4 - ด มี า ก ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 2 ก า ร พ ัฒ น า เ พ ื่อ ม ุง ส ูค ว า ม เ ป น เ ล ิศ

ท ่ี 1 .1

เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ร ะ ด บั ค ุณ ภ า พ ร อ ง ร อ ย ห ล ัก ฐ า น ม ีก า ร พ ฒั น า แ ล ะ ป ร ะ ย ุก ต ใ ช น ว ัต ก ร ร ม เ พ ื่อ ย ก ร ะ ด ับ ค ุณ ภ า พ ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า 1 . 2 ม ีก า ร พ ฒั น า อ ง ค ก ร ใ ห เ ป น อ ง ค ก ร แ ห ง ก า ร เ ร ีย น ร ู ร ว ม ค า เ ฉ ล ยี่ ร ะ ด บั ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ต ัว บ ง ช ี้  1 - ป ร ับ ป ร ุง  2 - พ อ ใ ช   3 - ด ี  4 - ด ีม า ก


5 4 ม า ต ร ฐ า น ท ี่ 2 ส าํ น กั ง า น เ ข ต พ ื้น ท ่กี า ร ศ ึก ษ า ด าํ เ น นิ ก า ร ข บั เ ค ล อื่ น น โ ย บ า ย ส ูก า ร ป ฏ ิบ ัต ิจ น บ ร ร ล ุเ ป า ห ม า ย แ ล ะ ส ง ผ ล ต อ ก า ร พ ฒั น า ส ถ า น ศ กึ ษ า ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 1 ก ร ะ บ ว น ก า ร ข ับ เ ค ล ื่อ น น โ ย บ า ย ไ ป ส ูก า ร ป ฏ ิบ ัต ิ ท ่ี 1 .1

1 .2 1 .3

1 .4 ระด

เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ร ะ ด บั ค ุณ ภ า พ ร อ ง ร อ ย ห ล ัก ฐ า น ม ีแ ผ น ป ฏ ิบ ัต กิ า ร ท สี่ อ ด ค ล อ ง ก บั น โ ย บ า ย แ ล ะ ต อ บ ส น อ ง ต อ ค ว า ม ต อ ง ก จ าํ เ ป น ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง ศ ึก ษ า ธ กิ า ร ส าํ น กั ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศ ึก ษ า ข ั้น พ ื้น ฐ า น จ ัง ห ว ดั แ ล ะ ส าํ น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ม ีว ธิ ีก า ร ห ร ือ ร ปู แ บ บ ท ี่ห ล า ก ห ล า ย ใ น ก า ร ข ับ เ ค ล ื่อ น น โ ย บ า ย ก า ร แ ก ป ญ ห า แ ล ะ ก า ร พ ัฒ น า ม ีก า ร ด าํ เ น ิน ก า ร ต า ม แ ผ น ป ฏ ิบ ัต กิ า ร ส า ม า ร ถ แ ก ป ญ ห า แ ล ะ พ ัฒ น า ต า ม บ ร บิ ท ข อ ง ส าํ น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท กี่ า ร ศ ึก ษ า อ ย า ง เ ป น ร ะ บ บ ม ีก า ร ก าํ ก ับ ต ิด ต า ม ป ร ะ เ ม ิน ผ ล แ ล ะ น ิเ ท ศ ห ร ือ ว ิจ ัย ก า ร ด าํ เ น ิน ง า น ต า ม น โ ย บ า ย ร ว ม ค า เ ฉ ล ยี่ บั ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ต ัว บ ง ช ี้  1 - ป ร ับ ป ร ุง  2 - พ อ ใ ช   3 - ด ี  4 - ด ีม า ก ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 2 ผ ล ง า น ท ี่แ ส ด ง ถ ึง ค ว า ม ส ํา เ ร ็จ ต า ม น โ ย บ า ย แ ล ะ ส ง ผ ล ด ีต อ ก า ร พ ัฒ น า ส ถ า น ศ ึก ษ า

ท ่ี 1 .1

เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ส ํ า น ั ก ง า น เ ข ต พ ื้ น ท ี่ ก า ร ศ ึ ก ษ า ม ี ผ ล ด ํา เ น ิน ง า น ท ี่บ ร ร ล ุเ ป า ห ม า ย ต า ม น โ ย แ ล ะ ส ง ผ ล ด ีต อ ก า ร พ ัฒ น า ส ถ า น ศ ึก ษ า 1 . 2 ส ถ า น ศ ึก ษ า ม ีผ ล ก า ร ด าํ เ น ิน ง า น ท บี่ ร ร ล เ ป า ห ม า ย ต า ม น โ ย บ า ย ร ว ม ค า เ ฉ ล ยี่ ร ะ ด ับ ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ต ัว บ ง ช ี้  1 - ป ร ับ ป ร

ก าร บ าย

ร ะ ด ับ ค ุณ ภ า พ

ร อ ง ร อ ย ห ล ัก ฐ า น

ุ ุง  2 - พ อ ใ ช 

 3 - ด ี 4 - ด ีม า ก


5 5 ม า ต ร ฐ า น ท ี่ 3 ส าํ น กั ง า น ง า น เ ข ต พ ้นื ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ม กี า ร ก ํา ก ับ ด ูแ ล ส ง เ ส ร ิม แ ล ะ ส น บั ส น ุน ช ว ย เ ห ล อื แ ล ะ พ ัฒ น า ส ถ า น ศ กึ ษ า ใ ห เ ก ดิ ค ว า ม เ ข ม แ ข ็ง ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 1 ก า ร ก ํา ก ับ ด ูแ ล ส ง เ ส ร ิม แ ล ะ ส น ับ ส น ุน ช ว ย เ ห ล ือ แ ล ะ พ ัฒ น า ส ถ า น ศ ึก ษ า ท ่ี 1 .1

1 .2 1 .3 1 .4 1 .5 ระด

เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ร ะ ด ับ ค ุณ ภ า พ ร อ ง ร อ ย ห ล ัก ฐ า น ม ีแ ผ น ง า น / โ ค ร ง ก า ร ใ น ก า ร น ส ง เ ส ร ิม ส น บั ส น ุน ช ว ย เ ห ล ือ แ ล ะ พ ฒั น า ส ถ า น ศ ึก ษ า ใ ห ส า ม า ร ถ บ ร หิ า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า โ ด ย ใ ช ส ถ า น ศ ึก ษ า เ ป น ฐ า น (S c h o o l-B a s e d M a n a g e m e n t : S B M )ไ ด  ม ีก า ร ส ง เ ส ร ิม ส น บั ส น ุน ช ว ย เ ห ล ือ ส ถ า น ศ กึ ษ า ใ น ก า ร พ ัฒ น า ร ะ บ บ ป ร ะ ก ัน ค ุณ ภ า พ ภ า ย ใ น ส ถ า น ศ ึก ษ า ม ีก า ร ส ง เ ส ร ิม ส ถ า น ศ ึก ษ า ใ ห ส า ม า ร ถ จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า ใ น ร ูป แ บ บ ท หี่ ล า ก ห ล า ย ส อ ด ค ล อ ง ก บั ก ล ุม เ ป า ห ม า ย แ ล ะ ค ว า ม แ ต ก ต า ง ร ะ ห ว า ง บ คุ ค ล ม ีก า ร ต ิด ต อ ส ื่อ ส า ร ภ า ย ใ น ส าํ น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ ก า ร ศ ึก ษ า แ ล ะ ส ถ า น ศ ึก ษ า อ ย า ง ม ปี ร ะ ส ิท ธ ภิ า พ ห ล า ก ห ล า ย ช อ ง ท า ง ม ีร ะ บ บ ก า ร ก าํ ก บั ด ูแ ล ต ิด ต า ม ป ร ะ เ ม ิน ผ ล แ ล ะ น ิเ ท ศ ส ถ า น ศ ึก ษ า ท ี่ม ปี ร ะ ส ทิ ธ ภิ า พ ร ว ม ค า เ ฉ ล ยี่ บั ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ต ัว บ ง ช ี้  1 - ป ร ับ ป ร ุง  2 - พ อ ใ ช   3 - ด ี  4 - ด ีม า ก


5 6 ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 2 ส ถ า น ศ ึก ษ า จ ัด บ ร ิก า ร ก า ร ศ ึก ษ า แ ก ก ล ุม เ ป า ห ม า ย ไ ด อ ย า ง ท ั่ว ถ ึง แ ล ะ ม ีค ุณ ภ า พ ตาม ม าต รฐาน ท ่ี 1 .1 1 .2 1 .3 1 .4 ท

B

ค พ ร ะ ด ับ ผ ล

เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ร ะ ด ับ ค ุณ ภ า พ ร อ ง ร อ ย ห ล ัก ฐ า น ถ า น ศ ึก ษ า ผ า น เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด า ร ศ ึก ษ า โ ด ย ใ ช ส ถ า น ศ ึก ษ า เ ป น ฐ า น ( S c h o o l ase d M an age m e n t : SB M ) ถ า น ศ ึก ษ า ไ ด ร บั ก า ร ร บั ร อ ง ม า ต ร ฐ า น จ า ก ก า ร ร ะ เ ม ิน ค ุณ ภ า พ ภ า ย น อ ก ถ า น ศ ึก ษ า ส า ม า ร ถ จ ัด บ ร ิก า ร ก า ร ศ ึก ษ า แ ก  ล ุม เ ป า ห ม า ย ใ น เ ข ต พ ื้น ท ี่บ ร ิก า ร ไ ด อ ย า ง ร อ บ ค ล มุ แ ล ะ ท ั่ว ถ งึ ถ า น ศ ึก ษ า ม ีก า ร พ ฒั น า ก า ร ด า น ผ ล ส มั ฤ ท ธ ิ์ข อ ง ูเ ร ีย น ผ า น เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ต า ม ท สี่ ํา น กั ด ส อ บ ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า แ ห ง ช า ต ิ/ ส าํ น ัก ง า น ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศ ึก ษ า ข ั้น พ ื้น ฐ า น / ส ํา น กั ง า น เ ข ต ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ก าํ ห น ด ร ว ม ค า เ ฉ ล ยี่ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ต ัว บ ง ช ี้  1 - ป ร ับ ป ร ุง  2 - พ อ ใ ช   3 - ด ี  4 - ด มี า ก


5 7 ม า ต ร ฐ า น ท ี่ 4 ส าํ น ัก ง า น เ ข ต พ ้นื ท ่กี า ร ศ กึ ษ า บ ร ิห า ร อ ตั ร า ก าํ ล งั ใ ห เ ก ิด ป ร ะ โ ย ช น ส งู ส ุด ต อ ก า ร จ ัด ก า ร ศ กึ ษ า พ ฒั น า ค ร ูแ ล ะ บ คุ ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ส ูก า ร เ ป น ม ือ อ า ช ีพ ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 1 ก า ร บ ร ิห า ร อ ัต ร า ก ํา ล ัง ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ท ่ี 1 .1 ม

1 .2

1 .3 1 .4 ศ

ร ะ ด ับ ผ ล

เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ร ะ ด ับ ค ุณ ภ า พ ร อ ง ร อ ย ห ล ัก ฐ า น ีร ะ บ บ ข  อ ม ูล ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ด า น อ ัต ร า ก ํา ล ัง ค ร ู ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ีก า ร ว า ง แ ผ น อ ัต ร า ก าํ ล ัง ค ร แู ล ะ บ คุ ล า ก ร ท า ง ก า ร ึก ษ า ีม า ต ร ก า ร ใ น ก า ร แ ก ป ญ ห า ก า ร ข า ด แ ค ล น ัต ร า ก าํ ล งั ค ร แู ล ะ บ คุ ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ีก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ท ี่ส ง ผ ล ใ ห ส ถ า น ศ ึก ษ า ท ี่ม ีป ญ ห า า ร ข า ด แ ค ล น อ ัต ร า ก ํา ล ัง ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ึก ษ า ม ีจ ํา น ว น ล ด ล ง ร ว ม ค า เ ฉ ล ยี่ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ต ัว บ ง ช ี้  1 - ป ร ับ ป ร ุง  2 - พ อ ใ ช   3 - ด ี  4 - ด มี า ก


5 8 ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 2 ท ่ี 1 .1 1 .2

1 .3 1 .4 ระด

ก ร ะ บ ว น ก า ร ท ่มี ปี ร ะ ส ทิ ธ ิภ า พ ใ น ก า ร พ ฒั น า ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า แ ล ะ ส ง ผ ล ด ีต อ ก า ร พ ัฒ น า ค ุณ ภ า พ ส ถ า น ศ ึก ษ า

เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ร ะ ด ับ ค ุณ ภ า พ ร อ ง ร อ ย ห ล ัก ฐ า น ม ีร ะ บ บ ข อ ม ู ล ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ก า ร พ ั ฒ น า ค ร ู แ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ม ีแ ผ น ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ใ น ก า ร พ ั ฒ น า ค ร ู แ ล ะ บ ุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึ ก ษ า ท ี่ ส อ ด ค ล  อ ง ก ั บ น โ ย บ า ย แ ล ะ ต อ บ ส น อ ง ต อ ค ว า ม ต  อ ง ก า ร จ ํ า เ ป  น ข อ ง ส ํ า น ั ก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า แ ล ะ ส ถ า น ศ ึก ษ า ม ีว ิธ ีก า ร ห ร ือ ร ูป แ บ บ ใ น ก า ร พ ัฒ น า ค ร ูแ ล ะ บ คุ ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า อ ย า ง ท ั่ว ถ ึง แ ล ะ ส อ ด ค ล อ ง ก ับ ค ว า ม ต อ ง ก า ร จ ํา เ ป น ม ีก า ร ด าํ เ น ิน ง า น พ ฒั น า ค ร แู ล ะ บ คุ ล ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ต า ม แ ผ น ก ล ย ุท ธ ส ูก า ร เ ป น ม ือ อ า ช ีพ ร ว ม ค า เ ฉ ล ยี่ บั ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ต ัว บ ง ช ี้  1 - ป ร ับ ป ร ุง  2 - พ อ ใ ช   3 - ด ี  4 - ด มี า ก


5 9 ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 3 ผ ล ท ี่ไ ด ร ับ จ า ก ก า ร พ ัฒ น า ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ท ่ี 1 .1 1 .2 1 .3 1 .4 1 .5

ระด

เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ร ะ ด ับ ค ุณ ภ า พ ร อ ง ร อ ย ห ล ัก ฐ า น ค ร แู ล ะ บ คุ ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ม คี ว า ม ร ู ค ว า ม ส า ม า ร ถ ต า ม ส ม ร ร ถ น ะ ส าํ ค ญั ต า ม เ ก ณ ฑ  ม า ต ร ฐ า น ต าํ แ ห น ง แ ล ะ ว ิท ย ฐ า น ะ ค ร แู ล ะ บ คุ ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ม วี ิน ัย ค ุณ ธ ร ร ม จ ร ิย ธ ร ร ม แ ล ะ จ ร ร ย า บ ร ร ณ ค ร แู ล ะ บ คุ ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ท ผี่ า น ก า ร พ ัฒ น า ไ ด  น ํา ค ว า ม ร แู ล ะ ท กั ษ ะ ท ี่ไ ด ร บั ไ ป ป ฏ ิบ ัต ิต า ม ภ า ร ก ิจ ใ ห เ ก ิด ผ ล เ ป น ร ูป ธ ร ร ม ค ร แู ล ะ บ คุ ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ม ผี ล ง า น ห ร ือ น ว ัต ก ร ร ม ท แี่ ส ด ง ถ งึ ค ว า ม ร คู ว า ม ส า ม า ร ถ ค ว า ม ช าํ น า ญ ใ น ว ิช า ช ีพ เ ป น แ บ บ อ ย า ง ท ี่ย อ ม ร บั ค ร แู ล ะ บ คุ ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ม กี า ร พ ฒั น า ต น เ อ ง ใ ห ม ีค ว า ม ก า ว ห น า อ ย า ง ต อ เ น ื่อ ง ท ั้ง ด า น ว ชิ า ก า ร แ ล ะ ว ชิ า ช ีพ ร ว ม ค า เ ฉ ล ยี่ บั ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ต ัว บ ง ช ี้  1 - ป ร ับ ป ร ุง  2 - พ อ ใ ช   3 - ด ี  4 - ด มี า ก


6 0 ม า ต ร ฐ า น ท ี่ 5 ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ส ร า ง แ ล ะ พ ัฒ น า เ ค ร ือ ข า ย ค ว า ม ร ว ม ม ือ ใ น ก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 1 ก า ร ส ร า ง แ ล ะ พ ัฒ น า เ ค ร ือ ข า ย ท ่ี 1 .1 1 .2

ม ีร ปู แ บ บ ม ีร ูป แ บ บ แ ล ะ พ ฒั น

ร ะ ด ับ ผ ล ก า ร ป ร ะ

เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ร ะ ด บั ค ุณ ภ า พ ร อ ง ร อ ย ห ล ัก ฐ า น ว ิธ ีก า ร ใ น ก า ร ส ร า ง เ ค ร ือ ข า ย ว ธิ ีก า ร ใ น ก า ร ส ง เ ส ร ิม ส น ับ ส น นุ า ก า ร บ ร หิ า ร จ ัด ก า ร เ ค ร ือ ข า ย ร ว ม ค า เ ฉ ล ยี่ เ ม ิน ต ัว บ ง ช ี้  1 - ป ร ับ ป ร ุง  2 - พ อ ใ ช   3 - ด ี  4 - ด ีม า ก

ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 2 ผ ล ท ี่ไ ด ร ับ จ า ก ก า ร ส ร า ง แ ล ะ พ ัฒ น า เ ค ร ือ ข า ย ท ่ี 1 .1 1 .2 1 .3 1 .4 1 .5 ระด

เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ร ะ ด ับ ค ุณ ภ า พ ร อ ง ร อ ย ห ล ัก ฐ า น ม ีเ ค ร ือ ข า ย ท คี่ ร อ บ ค ล ุม ต า ม ภ า ร ก ิจ ข อ ง ส าํ น กั ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ กึ ษ า แ ล ะ ส ถ า น ศ ึก ษ า จ ํ า น ว น เ ค ร ื อ ข  า ย ท ี่ ม ี ผ ล ก า ร ด ํ า เ น ิ น ง า น เ ป  น ป ร ะ โ ย ช น ต อ ก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า ข อ ง ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า แ ล ะ ส ถ า น ศ ึก ษ า จ ํา น ว น โ ค ร ง ก า ร ห ร ือ ก ิจ ก ร ร ม ข อ ง ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้ น ท ี่ ก า ร ศ ึ ก ษ า แ ล ะ ส ถ า น ศ ึ ก ษ า ท ี่ ไ ด  ร ั บ ก า ร ส น ับ ส น ุน จ า ก เ ค ร ือ ข า ย ป ร ิม า ณ แ ล ะ ม ูล ค า ข อ ง ท ร ัพ ย า ก ร ท ี่ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้ น ท ี่ ก า ร ศ ึ ก ษ า แ ล ะ ส ถ า น ศ ึ ก ษ า ไ ด  ร ั บ ก า ร ส น ับ ส น ุน จ า ก เ ค ร ือ ข า ย ค ว า ม พ ึง พ อ ใ จ ข อ ง ค ร แู ล ะ บ คุ ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ท ี่ ม ีต อ ก า ร ด าํ เ น ิน ง า น ข อ ง เ ค ร ือ ข า ย ร ว ม ค า เ ฉ ล ยี่ บั ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ต ัว บ ง ช ี้  1 - ป ร ับ ป ร ุง  2 - พ อ ใ ช   3 - ด ี  4 - ด มี า ก


6 1 ส ร ุป ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ร า ย ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ต ัว บ ง ช ี้ ม าตรฐาน ท ี่

ม า ต ร ฐ า น / ต ัว บ ง ช ี้

1

ส ํา น กั ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร โ ด ย ม ุง ผ ล ส ัม ฤ ท ธ ิ์แ ล ะ พ ัฒ น า ร ะ บ บ ก า ร จ ดั ก า ร ต า ม เ ก ณ ฑ ค ุณ ภ า พ ก า ร บ ร ิห า ร ก า ร จ ัด ก า ร ภ า ค ร ัฐ ( P M Q A ) ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 1 ม ีร ะ บ บ ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ท ี่ด ี ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 2 ก า ร พ ัฒ น า เ พ ื่อ ม ุง ส ูค ว า ม เ ป น เ ล ิศ ร ว ม / เ ฉ ล ี่ย ร ะ ด บั ค ุณ ภ า พ ส ร ุป ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ม า ต ร ฐ า น ท ี่ 1 ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ด ํา เ น ิน ก า ร ข ับ เ ค ล ื่อ น น โ ย บ า ย ส ูก า ร ป ฏ ิบ ัต ิจ น บ ร ร ล ุ เ ป า ห ม า ย แ ล ะ ส ง ผ ล ต อ ก า ร พ ัฒ น า ส ถ า น ศ ึก ษ า ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 1 ก ร ะ บ ว น ก า ร ข ับ เ ค ล ื่อ น น โ ย บ า ย ส ูก า ร ป ฏ ิบ ัต ิ ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 2 ผ ล ง า น ท ี่แ ส ด ง ถ ึง ค ว า ม ส ํา เ ร ็จ ต า ม น โ ย บ า ย แ ล ะ ส ง ผ ล ด ีต อ ก า ร พ ัฒ น า ส ถ า น ศ ึก ษ า

3

2

ร ว ม / เ ฉ ล ี่ย ร ะ ด บั ค ุณ ภ า พ ส ร ุป ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ม า ต ร ฐ า น ท ี่ 2 ส ํา น ั ก ง า น ง า น เ ข ต พ ื้ น ท ี่ ก า ร ศ ึก ษ า ม ี ก า ร ก ํ า ก ั บ ด ูแ ล ส  ง เ ส ร ิ ม แ ล ะ ส น ั บ ส น ุ น ช ว ย เ ห ล ือ แ ล ะ พ ัฒ น า ส ถ า น ศ ึก ษ า ใ ห เ ก ิด ค ว า ม เ ข ม แ ข ็ง ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 1 ก า ร ก ํา ก ับ ด ูแ ล ส ง เ ส ร ิม แ ล ะ ส น ับ ส น ุน ช ว ย เ ห ล ือ แ ล ะ พ ฒั น า ส ถ า น ศ กึ ษ า ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 2 ส ถ า น ศ ึก ษ า จ ัด บ ร ิก า ร ส ถ า น ศ ึก ษ า แ ก ก ล ุม เ ป า ห ม า ย ไ ด  อ ย า ง ท วั่ ถ ึง แ ล ะ ม คี ุณ ภ า พ ต า ม ม า ต ร ฐ า น ร ว ม / เ ฉ ล ี่ย ร ะ ด บั ค ุณ ภ า พ ส ร ุป ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม นิ ม า ต ร ฐ า น ท ี่ 3

ร ะ ด บั ค ุณ ภ า พ … .... … … . … … . … … . … … … … . … … .. … … .. … .. … .. .… . … ..


6 2 ม าตรฐาน ท ี่ ส ํา น กั ง า น เ ข ต พ ื้น ท ก า ร ศ กึ ษ า พ ัฒ น า ค ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 1 ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 2

5

4

ม า ต ร ฐ า น / ต ัว บ ง ช ี้ ี่ก า ร ศ ึก ษ า บ ร ิห า ร อ ัต ร า ก ํา ล ัง ใ ห เ ก ิด ป ร ะ โ ย ช น ส ูง ส ุด ต อ ก า ร จ ัด ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ส ูก า ร เ ป น ม ือ อ า ช ีพ ก า ร บ ร ิห า ร อ ัต ร า ก ํา ล ัง ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ก ร ะ บ ว น ก า ร ท มี่ ีป ร ะ ส ทิ ธ ภิ า พ ใ น ก า ร พ ฒั น า ค ร แู ล ะ บ คุ ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า แ ล ะ ส ง ผ ล ด ีต อ ก า ร พ ัฒ น า ค ุณ ภ า พ

ส ถ า น ศ กึ ษ า ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 3 ผ ล ท ี่ไ ด ร ับ จ า ก ก า ร พ ฒั น า ค ร แู ล ะ บ คุ ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ กึ ษ า ร ว ม / เ ฉ ล ี่ย ร ะ ด บั ค ุณ ภ า พ ส ร ุป ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ม า ต ร ฐ า น ท ี่ 4 ส าํ น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ กึ ษ า ส ร า ง แ ล ะ พ ัฒ น า เ ค ร ือ ข า ย ค ว า ม ร ว ม ม ือ ใ น ก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 1 ก า ร ส ร า ง แ ล ะ พ ัฒ น า เ ค ร ือ ข า ย ต ัว บ ง ช ี้ท ี่ 2 ผ ล ท ี่ไ ด ร บั จ า ก ก า ร ส ร า ง แ ล ะ พ ัฒ น า เ ค ร ือ ข า ย ร ว ม / เ ฉ ล ี่ย ร ะ ด บั ค ุณ ภ า พ ส ร ุป ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ม า ต ร ฐ า น ท ี่ 5 ร ว ม / เ ฉ ล ี่ย ร ะ ด ับ ค ุณ ภ า พ ท งั้ 5 ม า ต ร ฐ า น ส ร ุป ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ม า ต ร ฐ า น โ ด ย ภ า พ ร ว ม  ผ า น  ไ ม ผ า น

ร ะ ด บั ค ุณ ภ า พ … … … … . … … … … … … . … … . … … . … … . … … .. … … … …


6 3

ค ํา ส งั่ ส าํ น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า พ ะ เ ย า เ ข ต 2 ท ี่ 5 7 9 / 2 5 5 6 แ ต ง ต งั้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ ัด ท ํา ค มู ือ ก า ร ป ฏ ิบ ัต งิ า น ต า ม ม า ต ร ฐ า น ส าํ น ัก ง า น เ ข ต พ ้นื ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า -----------------------------------------------------------------------------

เ ร ื่อ ง

ส ํา น ั ก ง า น เ ข ต พ ื้ น ท ี่ ก า ร ศ ึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศ ึ ก ษ า พ ะ เ ย า เ ข ต 2 ไ ด  ด ํา เ น ิ น ภ า ร ก ิจ ห ล ั ก ใ น ก า ร จ ัด ร ะ บ บ บ ร ิห า ร อ ง ค  ก ร ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น แ ล ะ ใ ห บ ร ิก า ร ส น ั บ ส น ุน ส ง เ ส ร ิ ม ใ ห  ก ล ุม ภ า ร ก ิ จ แ ล ะ ง า น ต า ง ๆ ใ น ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ส า ม า ร ถ บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร แ ล ะ ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม บ ท บ า ท ภ า ร ก ิจ อ ํา น า จ ห น า ท ี่ ไ ด อ ย า ง เ ร ีย บ ร อ ย ม ีป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ แ ล ะ ป ร ะ ส ิท ธ ิผ ล บ น พ ื้น ฐ า น ข อ ง ค ว า ม ถ ูก ต อ ง แ ล ะ โ ป ร ง ใ ส ต ล อ ด จ น ส น ับ ส น ุน แ ล ะ ใ ห บ ร ิก า ร ข อ ม ูล ข า ว ส า ร เ อ ก ส า ร ส ื่อ อ ุป ก ร ณ ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า แ ล ะ ท ร ัพ ย า ก ร ท ี่ใ ช ใ น ก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า แ ก ส ถ า น ศ ึก ษ า เ พ ื่อ ใ ห ส ถ า น ศ ึก ษ า บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ไ ด อ ย า ง ส ะ ด ว ก ค ล อ ง ต ัว ม ีค ุณ ภ า พ ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ แ ล ะ ป ร ะ ส ิท ธ ิผ ล เ ป น ไ ป ต า ม ม า ต ร ฐ า น ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ซ ึ่ง ใ น ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร อ ง ค ก ร แ ล ะ ก า ร ด ํา เ น ิน ก า ร เ พ ื่อ ร อ ง ร ับ ก า ร ม ุง ไ ป ส ูค ว า ม ม ีม า ต ร ฐ า น ข อ ง ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ช ั้น น ํา ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ น ั้น จ ํา เ ป น ต อ ง ม ีก า ร ป ร ะ เ ม ิน ค ว า ม พ ร อ ม ข อ ง ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ใ ห เ ป น ไ ป ต า ม ม า ต ร ฐ า น ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า พ ะ เ ย า เ ข ต 2 จ ึง จ ัด ท ํา ค ูม ือ ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น ต า ม ม า ต ร ฐ า น ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ข ึ้น เ พ ื่อ ใ ช ป ร ะ โ ย ช น ใ น ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ใ ห เ ก ิด ผ ล อ ย า ง ม ีป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ แ ล ะ ป ร ะ ส ิท ธ ิผ ล อ า ศ ั ย อ ํ า น า จ ต า ม ค ว า ม ใ น ม า ต ร า 3 7 แ ห ง พ ร ะ ร า ช บ ัญ ญ ัต ิ ร ะ เ บ ีย บ บ ร ิห า ร ร า ช ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง ศ ึก ษ า ธ กิ า ร พ . ศ . 2 5 4 6 จ ึง แ ต ง ต ั้ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร เ พ ื่อ จ ัด ท ํา ค ูม ือ ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม ม า ต ร ฐ า น ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า พ ะ เ ย า เ ข ต 2 ข ้นึ ป ร ะ ก อ บ ด ว ย บ ุค ค ล ด ัง ต อ ไ ป น ี้ 1 . ค ณ 1 .1 1 .2 1 .3 1 .4 1 .5 1 .6 1 .7 1 .8 1 .9 1 .1 1 .1 1 .1 1 .1 1 .1 1 .1 5

4

3

2

1

0

ะก น น น น น น น น น

ร ร ม ก า ร อ ํา น ว ย ก า ร ป ร ะ ก อ บ ด ว ย บ ุค ค ล ด ัง ต อ ไ ป น ี้ า ย ป ร ะ ถ ม เ ช ื้อ ห ม อ ร อ ง ผ อ . ส พ ท . ร ัก ษ า ร า ช ก า ร แ ท น ผ อ . ส พ ป . พ ะ เ ย า เ ข ต 2 ป ระธาน กรรม การ า ย ส ุช า ต ิ ศ ศ ภิ ัท ร ก ลุ ร อ ง ผ อ . ส พ ป . พ ะ เ ย า เ ข ต 2 กรรม การ า ย ส ม ร ัก ษ  ว ง ศ ช ัย ร อ ง ผ อ .ส พ ป .พ ะ เย า เข ต 2 กรรม การ า ย เ ส ม อ ว ง ค พ ฒ ุ ร อ ง ผ อ .ส พ ป .พ ะ เย า เข ต 2 กรรม การ า ย อ ว ย ช ัย ร ัต น แ พ ท ย  ผ ูอ ํา น ว ย ก า ร ก ล ุม น ิเ ท ศ ต ิด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ ม ิน ผ ล ก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า ก ร ร ม ก า ร า ย ย ง ศ ัก ด ิ์ น า ห น อ ง ค า ผ ูอ ํา น ว ย ก า ร ก ล ุม บ ร หิ า ร ง า น บ คุ ค ล กรรม การ า ย ธ น ภ ัท ร เ ร ีย น ท อ ง ป ฏ บิ ัต ิห น า ท ผี่ ูอ าํ น ว ย ก า ร ห น ว ย ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น กรรม การ า ย ม ง ค ล อ ิน ล ือ ผ ูอ าํ น ว ย ก า ร ก ล ุม ส ง เ ส ร ิม ก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า กรรม การ า ย อ ุเ ท น ม ะ โ น ช ัย ผ ูอ าํ น ว ย ก า ร ก ล ุม บ ร หิ า ร ง า น ก า ร เ ง ิน แ ล ะ ส ิน ท ร ัพ ย  กรรม การ น า ง ส า ว ว ร น ัน ท  ร ว ม ส ุข ผ ูอ าํ น ว ย ก า ร ก ล มุ น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น กรรม การ น า ง ก ช พ ร ค าํ ว ง ษ า ผ ูอ าํ น ว ย ก า ร ก ล ุม ส ง เ ส ร ิม ส ถ า น ศ กึ ษ า เ อ ก ช น กรรม การ น า ย ส ุร ศ ัก ด ิ์ ก ัล ย า ธ ิ ป ฏ บิ ัต ิห น า ท หี่ วั ห น า ก ล ุม ง า น ว ิน ัย แ ล ะ น ิต ิก า ร กรรม การ น า ย ป ย น า ถ ช า ว น า น ผ ูอ าํ น ว ย ก า ร ศ ูน ย เ ท ค โ น โ ล ย ีส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร ส ื่อ ส า ร กรรม การ น า ง ส า ว ว ล ัย ร ัต น  ป า น ัน ต า ผ ูอ าํ น ว ย ก า ร ก ล มุ อ ํา น ว ย ก า ร ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ เ ล ข า น ุก า ร น า ง ส า ว ม า ร ย า ท เ ก ษ ี เ จ า พ น ัก ง า น ธ รุ ก า ร ป ฏ บิ ัต ิง า น ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ ผ ูช ว ย เ ล ข า น ุก า ร / ม ีห น า ท ี่. . . . .


- 2 -

6 4

ม ี ห น  า ท ี่ ใ ห  ค ํ า ป ร ึ ก ษ า แ น ะ น ํ า แ ล ะ อ ํ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร ด ํ า เ น ิ น ก า ร จ ั ด ท ํ า ค ู ม ื อ ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม ม า ต ร ฐ า น ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ้นื ท ่กี า ร ศ กึ ษ า ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า พ ะ เ ย า เ ข ต 2 2 . ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ ัด ท ํา ค ูม ือ ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม ม า ต ร ฐ า น ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ป ร ะ ก อ บ ด ว ย บ ุค ค ล ด ัง ต อ ไ ป น ี้ 2 . 1 น า ย ส ม ร ัก ษ  ว ง ศ ช ัย ร อ ง ผ อ .ส พ ป .พ ะ เย า เข ต 2 ป ระธาน กรรม การ 2 . 2 น า ย เ ส ม อ ว ง ค พ ุฒ ิ ร อ ง ผ อ .ส พ ป .พ ะ เย า เข ต 2 รอ งป ระธาน ก รรม ก าร 2 . 3 น า ย อ ว ย ช ัย ร ัต น แ พ ท ย  ผ ูอ ํา น ว ย ก า ร ก ล ุม น ิเ ท ศ ต ิด ต า ม ฯ รอ งป ระธาน ก รรม ก าร 2 . 4 น า ย ม ง ค ล อ ิน ล ือ ผ ูอ ํา น ว ย ก า ร ก ล ุม ส ง เ ส ร ิม ก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า ก ร ร ม ก า ร 2 . 5 น า ง ส า ว ว ร น ัน ท  ร ว ม ส ุข ผ ูอ ํา น ว ย ก า ร ก ล ุม น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น กรรม การ 2 . 6 น า ย ว ิช ัย แ ส ง อ า ค ม น ัก ว ิช า ก า ร ศ ึก ษ า ช ํา น า ญ ก า ร พ ิเ ศ ษ กรรม การ 2 . 7 น า ย บ ุญ ส ิน ส ุป น ต า น ัก ว ิเ ค ร า ะ ห น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น ช ํา น า ญ ก า ร พ ิเ ศ ษ ก ร ร ม ก า ร 2 . 8 น า ย ส ุร ศ ัก ด ิ์ ก ัล ย า ธ ิ น ิต ิก ร ช ํา น า ญ ก า ร พ ิเ ศ ษ กรรม การ 2 . 9 น า ย ส ุพ จ น  ช ัย ช น ะ เ จ า พ น ัก ง า น ธ ุร ก า ร ช ํา น า ญ ง า น กรรม การ 2 . 1 0 น า ง พ ิส ุท ธ า ช ัย ช น ะ น ัก ท ร ัพ ย า ก ร บ ุค ค ล ช ํา น า ญ ก า ร กรรม การ 2 . 1 1 น า ง บ ุษ ร า ค ัม ศ ร ีจ ัน ท ร  น ัก ท ร ัพ ย า ก ร บ ุค ค ล ช ํา น า ญ ก า ร กรรม การ 2 . 1 2 น า ง ว ร ัญ ญ า ส ุร ก ุล น ัก ว ิช า ก า ร เ ง ิน แ ล ะ บ ัญ ช ีป ฏ ิบ ตั กิ า ร กรรม การ 2 . 1 3 น า ย พ ช ร บ ุญ เ ร ือ ง เ จ า พ น ัก ง า น พ ัส ด ุป ฏ ิบ ัต ิง า น กรรม การ 2 . 1 4 น า ง ส ุพ ิต ร บ ุญ ท ิพ ย  น ัก ว ิช า ก า ร ศ ึก ษ า ช ํา น า ญ ก า ร กรรม การ 2 . 1 5 น า ง ก ร ณ ิก า ร  ค ํา แ จ  น ัก ว ิช า ก า ร ศ ึก ษ า ช ํา น า ญ ก า ร กรรม การ 2 . 1 6 น า ง น ีร ช า ส ม ฤ ท ธ ิ์ น ัก ว ิช า ก า ร ศ ึก ษ า ช ํา น า ญ ก า ร กรรม การ 2 . 1 7 น า ย ส ุจ ิน ต  ส ุค ัน ธ น ป ญ ญ า ศ ึก ษ า น ิเ ท ศ ก ช ํา น า ญ ก า ร พ ิเ ศ ษ กรรม การ 2 . 1 8 น า ง ส ุท ธ ิร ด า เ จ ร ิญ พ ิท ย า ศ ึก ษ า น ิเ ท ศ ก ช ํา น า ญ ก า ร พ ิเ ศ ษ กรรม การ 2 . 1 9 น า ง ส ก า ว ร ัต น  ไ ก ร ม า ก ศ ึก ษ า น ิเ ท ศ ก ช ํา น า ญ ก า ร กรรม การ 2 . 2 0 น า ง ส า ว ป า น ม น ัส โ ป ธ า น ัก ว ิเ ค ร า ะ ห น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น ป ฏ ิบ ัต ิก า ร ก ร ร ม ก า ร 2 . 2 1 น า ง ส า ว ว ล ัย ร ัต น  ป า น ัน ต า ผ ูอ ํา น ว ย ก า ร ก ล ุม อ ํา น ว ย ก า ร ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ เ ล ข า น ุก า ร 2 .2 2 น า ง ส า ว ม า ร ย า ท เก ษ ี เ จ า พ น ัก ง า น ธ รุ ก า ร ป ฏ ิบ ัต งิ า น ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ ผ ชู ว ย เ ล ข า น ุก า ร ม ีห น า ท ี่ 1 ) ด ํา เ น ิน ก า ร ว ิเ ค ร า ะ ห  ส ัง เ ค ร า ะ ห แ ล ะ เ ท ีย บ เ ค ีย ง ส ภ า พ ท ี่พ ึง ป ร ะ ส ง ค ใ น ก า ร พ ัฒ น า ข อ ง ส ํา น ัก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศ ึก ษ า ข ั้น พ ื้น ฐ า น แ ล ะ ก ํา ห น ด ร า ย ล ะ เ อ ีย ด ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม บ ร ิบ ท ข อ ง ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า พ ะ เ ย า เ ข ต 2 น ํา ไ ป ส ูก า ร ป ฏ ิบ ัต ิไ ด อ ย า ง แ ท จ ร ิง ข ึ้น แ ล ะ เ พ ื่อ เ ป น ค ูม ือ ใ น ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น อ ย า ง เ ป น ร ูป ธ ร ร ม ข อ ง บ ุค ล า ก ร ใ น ส ัง ก ัด 2 ) จ ัด ท ํา ค ูม ือ ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น ต า ม ม า ต ร ฐ า น ส ํา น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า พ ะ เ ย า เ ข ต 2 ท ั้ง น ี้ ต ั้ง แ ต บ ัด น ี้เ ป น ต น ไ ป ส ั่ง ณ ว ัน ท ี่ 2 9 เ ด ือ น พ ฤ ศ จ ิก า ย น พ . ศ . 2 5 5 6 ( น า ย ป ร ะ ถ ม เ ช ้อื ห ม อ ) ร อ ง ผ ูอ าํ น ว ย ก า ร ส าํ น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ก า ร ศ กึ ษ า ร ัก ษ า ร า ช ก า ร แ ท น ผ ูอ าํ น ว ย ก า ร ส าํ น ัก ง า น เ ข ต พ ื้น ก า ร ศ กึ ษ า ป ร ะ ถ ม ศ กึ ษ า พ ะ เ ย า เ ข ต 2

คู่มือมาตรฐานสพท ของ สพป พย 2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you