Page 1


บทบรรณาธิการ ฉบั บ นี้ เ ดื อ นกั น ยายนก็ เ ป็ น เดื อ นสิ้ น ปี ง บประมาณส� ำ หรั บ หน่ ว ยงาน ราชการ ทางวารสารของเรามีวัตถุประสงค์ในการจัดท�ำขึ้นเพื่อเผยแพร่ ข้อมู ลข่า วสาร ผลงานปฏิบั ติงานด้ า นต่ างๆ ขององค์ การบริห ารส่ วน จั ง หวั ด ระยอง เพื่ อ ให้ ผู ้ อ ่ า นได้ รั บ ทราบหรื อ เสนอข้ อ คิ ด เห็ น แนวทาง การพัฒนาของจังหวัดระยอง การติ ด ตามข่ า วสารนั้ น จ� ำ เป็ น มากในปั จ จุ บั น นี้ สถานการณ์ ต ่ า งๆ ในประเทศของเราเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ท�ำให้ประชาชนต้องระมัดระวัง ในการใช้ชีวิต ติดตามข่าวสารเพื่อที่จะได้รู้เท่าทันสถานการณ์บ้านเมือง ข่ า วด้ า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ แม้ ก ระทั่ ง ข่ า วอาชญากรรมที่มีไ ม่ เ ว้ น แต่ละวัน เราสามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วเพียงเพราะการแชร์ การเผยแพร่ข่าวสารในปัจจุบันก็ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วมือ การกลั่นกรอง หาข้ อ เท็ จ จริ ง จากข่ า วสารที่ ไ ด้ รั บ จึ ง เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ อย่ า งมาก แต่ ทางทีมงานจัดท�ำวารสารของ อบจ.ระยอง ขอรับรองว่า เนื้อหาข้อมูลข่าวสารภายในวารสารนี้เชื่อถือได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ท้ า ยสุ ด นี้ ข อฝากไปยั ง ผู ้ อ ่ า นทุ ก ท่ า น จากสภาพอากาศฝนที่ ก ระหน�่ ำ ตกทั่ ว ทุ ก พื้ น ที่ และสถานการณ์ บ ้ า นเมื อ งนั้ น ประสบกั บ ปั ญ หาและ การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ขอให้พวกเราร่วมมือร่วมใจ สามัคคีกัน และมีนำ�้ ใจแก่กัน เพื่อผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปด้วยกัน เชื่อว่าเราจะได้อยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุข

CONTENT

บรรณาธิการ

นายอดิศักดิ์ ทองจันทร์แก้ว นายสุรินทร์ แสงทอง นายสมศักดิ์ เกตุสาคร นางสาวคนึงนิตย์ กมุทชาติ นางสาวอิงครัตน์ พุ่มมณี กองบรรณาธิการ

4 5 17 21 22 24 25 26

เปิดใจนายก ผลงาน/กิจกรรม อบจ.ระยอง รอบรั้วโรงเรียน อบจ.ระยอง สัมภาษณ์ผู้นำ� ของดีเมืองระยอง น้ำ�ปลาหอยเป๋าฮื้อ แห่งท้องทะเลเมืองระยอง กฎหมายน่ารู้ คู่ อบจ.ระยอง สุขภาพไม่ดีจะมีสุขได้อย่างไร ประโยชน์ของผักบุ้งที่มากกว่าแค่บำ�รุงสายตา สะพายกล้องท่องเที่ยว ไปกับ อบจ.ระยอง ถ้าจะแวะหาความสงบ ลองแวะมาที่... “วัดธรรมสถิต”

นายณัฐพงศ์ นวพันธ์ุ นางสาวสรวงรัตน์ นนท์ลือชา นายธีรศิษฏ์ ฐาปนา นางสาวกัทลี ดอกไม้ นายปัญญาวัชร ดอกไม้เทศ นางสาวสุรียา จันทนี นางสาวนันท์นภัส พินิจ นางสาวปิยวรรณ แรงจบ

ปลัด อบจ.ระยอง รองปลัด อบจ.ระยอง 1 รองปลัด อบจ.ระยอง 2 หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวและ ประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

กองบรรณาธิการ/ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง นายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายก อบจ.ระยอง 1 นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายก อบจ.ระยอง 2 นายจรัญ ความเพียร เลขานุการนายก อบจ.ระยอง นายโชดก วิริยะพงษ์ เลขานุการนายก อบจ.ระยอง นายฉัตรชัย ปิตุเตชะ เลขานุการนายก อบจ.ระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ระยอง ที่ปรึกษา

ผอ.กอง/หัวหน้าส่วนราชการ สังกัด อบจ.ระยอง ทุกท่าน บรรณาธิการบริหาร

นายสุรินทร์ แสงทอง

รองปลัด อบจ.ระยอง 1


เปิดใจนายก

นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สวัสดีพ่อแม่พ่นี ้องชาวระยองที่เคารพ กลั บ มาพบกั น อี ก ครั้ ง ในเดื อ นกั น ยายน ในเดื อ นนี้ เ ป็ น สิ้นปีงบประมาณของทางราชการ แต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังคงปฏิบัติ หน้าที่เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวระยอง กั น เหมื อ นเดิ ม เพื่ อ ที่ จ ะท� ำ ให้ ค วามเป็ น อยู ่ ข องพี่ น ้ อ งประชาชน ชาวจังหวัดระยองอยู่ดกี ินดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผมรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้รับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวระยอง ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ที่ผมได้ด�ำรงต�ำแหน่ง ได้ท�ำหน้าที่บริหาร ท้องถิ่นตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาฯ และที่ได้บอกกล่าวไว้กับ พี่น้องประชาชน ก็ได้ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการขับเคลื่อนนัน้ ต้องอาศัยบุคลากรไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทางการเมือง ข้าราชการ ประจ�ำ หรือประชาชน โดยมีปัจจัยอีกอย่างหนึ่งคือ งบประมาณ ในการบริ ห ารจั ด การ เพื่ อ ให้ อบจ. มี ศั ก ยภาพในการบริ ก าร สาธารณะและรองรั บ ภารกิ จ ถ่ า ยโอนงานต่ า งๆ ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพัฒนาด้านการศึกษา เศรษฐกิจ การท่องเทีย่ ว ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องส�ำคัญต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของทุ ก คน ถึ ง แม้ จ ะสิ้ น ปี ง บประมาณแล้ ว โครงการใดที่ ป ระสบ ความส�ำเร็จหรือยังอยู่ในช่วงด�ำเนินการก็ยังคงเดินหน้าต่อไป ผมขอขอบคุ ณ พี่ น ้ อ งประชาชนชาวจั ง หวั ด ระยองที่ ใ ห้ ความร่วมมือร่วมใจกับ อบจ.ระยอง ของเรามาโดยตลอด รวมถึง ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมผลักดันสนับสนุนภารกิจของทาง อบจ.ระยอง ให้ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดีเสมอมา ผมมั่นใจว่าจังหวัดระยอง จะมีการพัฒนาต่อไปอย่างไม่ส้นิ สุด เพราะพี่น้องประชาชนพร้อมที่จะ ก้าวเดินหน้าไปด้วยกัน... ขอบคุณครับ

4

วารสาร อบจ.ระยอง


ผลงาน/กิจกรรม อบจ.ระยอง ตากสินเกมส์ ครั้งที่ 9 เปิดฉากแล้ว นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "ตากสินเกมส์ ครั้งที่ 9" เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ในปีนี้จัดยิ่งใหญ่กว่าเดิม โดยมีกิจกรรมการเดินขบวนพาเหรดของนักเรียน ซึ่งแต่ละสีได้แต่งกายตามคอนเซ็ปต์ที่สร้าง ความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคีทั้งหมด 9 ชนิดกีฬา ประกอบด้วยวอลเลย์บอล ฟุตบอล เปตอง บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ว่ายน�้ำ มวยสากลสมัครเล่น และกรีฑา ข่าว : ธีรศิษฏ์ ฐาปนา

อบจ.ระยอง ร่ ว มพิ ธี ว างศิ ล าฤกษ์ ก ่ อ สร้ า ง อาคารอุทยานการเรียนรู้ นายกิ ต ติ เกี ย รติ์ ม นตรี รองนายก อบจ.ระยอง ร่ ว มพิ ธี ว างศิ ล าฤกษ์ ก่ อ สร้ า งอาคารอุ ท ยานการเรี ย นรู ้ ส มเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ น มหาราช ณ บริเวณพิธีวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) ในวันที่ 4 กันยายน 2561 โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี ฝ่ า ยฆราวาส ซึ่ ง การก่ อ สร้ า งอาคารดั ง กล่ า วเพื่ อ เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ ประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดระยอง ข่าว : สุรียา จันทนี

วารสาร อบจ.ระยอง 5


ผลงาน/กิจกรรม อบจ.ระยอง อบจ.ระยอง หารือแนวทางการก�ำจัดขยะบนเกาะเสม็ด นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง ร่วมหารือแนวทางการบริหารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะบนเกาะเสม็ด และปัญหาขยะมูลฝอย เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง ข่าว : ปุญชรัสมิ์ จริยพิรุฬห์

อบจ.ระยอง เปิดบ้านต้อนรับ อบจ.ยโสธร นายอดิศักดิ์ ทองจันทร์แก้ว ปลัด อบจ.ระยอง พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เกตุสาคร รองปลัด อบจ.ระยอง หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ระยอง และฝ่ายการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.ยโสธร โดยมี นายพงษ์ศิริ เหมือนชาติ รองนายก อบจ.ยโสธร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน ซึ่งศึกษาดูงานเรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต และได้เข้าศึกษาดูงานการด�ำเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด�ำริ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ข่าว : สรวงรัตน์ นนท์ลือชา

6

วารสาร อบจ.ระยอง


ผลงาน/กิจกรรม อบจ.ระยอง อบจ.ระยอง จัดสัมมนาบุคลากร อบจ.ระยอง จัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากร หลักสูตร “พัฒนาคน พัฒนาองค์กร ตามศาสตร์พระราชา” จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2561 โดยมี นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อ�ำนวยการกอง ข้าราชการ และพนักงาน เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียง พร้อมทั้งรับฟังการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาคน พัฒนาองค์กร ตามศาสตร์พระราชา โดย นายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายก อบจ.ระยอง เป็นวิทยากร ข่าว : ปุญชรัสมิ์ จริยพิรุฬห์

อบจ.ระยอง ต้อนรับคณะจากบริษัท PTTGC วันที่ 12 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คณะศึกษาดูงานจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) เข้าศึกษาดูงานเรียนรู้ตามรอย พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด�ำริ จังหวัดระยอง (อ่างเก็บน�ำ้ ดอกกราย) ข่าว : ณัฐพงศ์ นวพันธุ์

วารสาร อบจ.ระยอง 7


ผลงาน/กิจกรรม อบจ.ระยอง อบจ.ระยอง จัดศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพผู้น�ำฯ วันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา กองแผนและงบประมาณ อบจ.ระยอง จัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูน ศักยภาพผู้น�ำชุมชน อาสาสมัคร สตรี และกลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขต อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2561 ณ จังหวัดเชียงราย โดยมี นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นายฉัตรชัย ปิตุเตชะ เลขานุการนายกฯ (กล่าวรายงาน) นายธนรินทร์ สุขใจ สมาชิ ก สภาฯ ผู ้ น� ำ ชุ ม ชน อาสาสมั ค ร สตรี และ กลุ่มอาชีพต่างๆ เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียง ณ หอประชุมที่ว่าการอ�ำเภอปลวกแดง

ข่าว : ธีรศิษฏ์ ฐาปนา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดูงานตามรอยพ่อหลวง นายอดิศักดิ์ ทองจันทร์แก้ว ปลัด อบจ.ระยอง พร้อมด้วย นายสุรินทร์ แสงทอง รองปลัด อบจ.ระยอง ข้าราชการ และพนักงาน ให้การต้อนรับคณะกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มาศึกษาดูงานด้านการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด�ำริ จังหวัดระยอง ในวันที่ 13 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

ข่าว : ปัญญาวัชร ดอกไม้เทศ

8

วารสาร อบจ.ระยอง


ผลงาน/กิจกรรม อบจ.ระยอง อบจ.ระยอง พบประชาชน ครั้งที่ 12/2561 อบจ.ระยอง จั ด โครงการ “หน่ ว ยบ� ำ บั ด ทุ ก ข์ บ� ำ รุ ง สุ ข สร้ า งรอยยิ้ม คืน ความสุ ข ให้ ป ระชาชน” จั ง หวั ด ระยอง ร่ ว มกั บ โครงการ อบจ. พบประชาชน ครั้ ง ที่ 12/2561 วั น ที่ 19 กั น ยายน 2561 ณ วั ด บึ ง ตากาด หมู ่ ที่ 4 ต�ำบลป่ายุบใน อ�ำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยกิจกรรม ภายในงานมี ก ารมอบถุ ง อุ ป โภคบริ โ ภคให้ แ ก่ ผู ้ สู ง อายุ และด้ อ ยโอกาส นอกจากนี้ ยั ง มี กิ จ กรรมต่ า งๆ จาก หน่ ว ยงานราชการมาให้ บ ริ ก ารมากมาย ซึ่ ง ประชาชน ในพื้ น ที่ แ ละใกล้ เ คี ย งต่ า งให้ ค วามสนใจเข้ า มาร่ ว มงาน เป็นจ�ำนวนมาก

ข่าว : ณัฐพงศ์ นวพันธ์ุ

อบจ.ระยอง จัดประชุมระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดระยอง ฝ่ า ยพั ฒ นาสั ง คม อบจ.ระยอง ร่ ว มกั บ สาธารณสุ ข จั ง หวั ด ระยอง ประชุ ม หารื อ การบริ ห ารจั ด การระบบการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ระยอง ผู้นำ� ท้องถิ่นทุกอ�ำเภอ โรงพยาบาล และหน่วยกู้ภัยในจังหวัดระยองร่วมกันหารือ แนวทางการด�ำเนินงานบูรณาการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จั ง หวั ด ระยอง เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ประชาชนในกรณี มี เ หตุ ฉุกเฉินให้ ทั่ ว ถึ ง และเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด กั บ ประชาชน ในพื้นที่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อบจ.ระยอง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ข่าว : สุรียา จันทนี

วารสาร อบจ.ระยอง 9


ผลงาน/กิจกรรม อบจ.ระยอง อบจ.ระยอง ร่วมประชุมหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาบนเกาะเสม็ด เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง ลงพื้นที่เพื่อร่วมรับฟังปัญหาความเดือนร้อนในพื้นที่ บนเกาะเสม็ด โดยมี นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายอธิ อนันตศิลป์ เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง ธนารักษ์พนื้ ที่ระยอง อบต.เพ ผู้ประกอบการในพืน้ ที่ และชาวบ้านร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร ข่าว : ธีรศิษฏ์ ฐาปนา

อบจ.ระยอง เปิดบ้านต้อนรับคณะดูงานจาก อบจ.เลย นายวราวุ ธ ปิ ่ น เงิ น รองนายก อบจ.ระยอง นายสุ ริ น ทร์ แสงทอง รองปลัดฯ นายสมศักดิ์ เกตุสาคร รองปลัดฯ พร้อม ผอ.กองทุกกอง ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งได้รับฟังการบรรยายในเรื่องการบริหารจัดการ องค์ ก รในภาพรวมตามอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น จั ง หวั ด ระยอง เมื่ อ วั น ที่ 20 กั น ยายน 2561 ที่ ผ ่ า นมา ณ อาคาร อบจ.ระยอง ชัน้ 3

ข่าว : ปัญญาวัชร ดอกไม้เทศ

10

วารสาร อบจ.ระยอง


ผลงาน/กิจกรรม อบจ.ระยอง โรงเรียนมณีวรรณวิทยาศึกษาดูงานเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 โรงเรียนมณีวรรณวิทยาน�ำคณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล 3 เข้าศึกษาดูงานเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์บริการ การพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด�ำริ จังหวัดระยอง ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ข่าว : ปัญญาวัชร ดอกไม้เทศ

เปิดประชุมสภาฯ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจ�ำปี 2561 นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ประธานสภา อบจ.ระยอง เป็ น ประธานเปิ ด การประชุ ม สภาฯ พร้ อ มด้ ว ย นางกนกวรรณ เบญจาทิ กุ ล รองประธานสภา อบจ.ระยอง คนที่ 2 นางสาวอุ ม า วิ ภู ษ ณะ เลขานุ ก ารสภา อบจ.ระยอง สมาชิ ก สภา อบจ.ระยอง ฝ่ายบริหารน�ำโดย นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง นายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายก อบจ.ระยอง (1) นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายก อบจ.ระยอง (2) นายจรัญ ความเพียร เลขานุการ นายก อบจ.ระยอง นายโชดก วิริยะพงษ์ เลขานุการ นายก อบจ.ระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ป รึก ษานายก อบจ.ระยอง พร้ อ มด้ ว ยหั ว หน้ า ส่วนราชการ ผอ.กอง อบจ.ระยอง ผอ.โรงเรียน ในสังกัด อบจ.ระยอง ข้าราชการ อบจ.ระยอง และ ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 11 อบจ.ระยอง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ข่าว : ธีรศิษฏ์ ฐาปนา

วารสาร อบจ.ระยอง 11


ผลงาน/กิจกรรม อบจ.ระยอง โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ศึกษาดูงานเรียนรู้ ตามรอยพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 อบจ.ระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ซึ่ง คณะครูและเด็กนักเรียนเข้าศึกษาดูงานเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 เด็กๆ ต่างให้ ความสนใจในฐานการเรียนรู้ต่างๆ อย่างสนุกสนาน ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชด�ำริ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

ข่าว : ธีรศิษฏ์ ฐาปนา

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ�ำปี 2561 วันที่ 22 กันยายน 2561 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ จั ด ประชุ ม สภาสมั ย วิส ามั ญ สมั ย ที่ 3 ประจ� ำปี 2561 โดย ฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ น� ำ โดย นายเศรษฐา ปิ ตุ เ ตชะ ประธานสภา อบจ.ระยอง เป็ น ประธานเปิ ด การประชุ ม สภาฯ พร้ อ มด้ ว ย นางกนกวรรณ เบญจาทิ กุ ล รองประธานสภา อบจ.ระยอง คนที่ 2 นางสาวอุ ม า วิ ภู ษ ณะ เลขานุ ก ารสภา อบจ.ระยอง สมาชิกสภา อบจ.ระยอง ฝ่ายบริหารน�ำโดย นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง นายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายก อบจ.ระยอง (1) นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายก อบจ.ระยอง (2) นายจรัญ ความเพียร เลขานุการนายก อบจ.ระยอง นายฉัตรชัย ปิตุเตชะ เลขานุ ก ารนายก อบจ.ระยอง นายมนตรี ชนะชั ย วิ บู ล วั ฒ น์ ที่ ป รึ ก ษานายก อบจ.ระยอง พร้ อ มด้ ว ยหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ ผอ.กอง อบจ.ระยอง ผอ.โรงเรี ย นในสั ง กั ด อบจ.ระยอง ข้าราชการ อบจ.ระยอง และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันโดย พร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภา ชัน้ 11 อบจ.ระยอง ข่าว : กัทลี ดอกไม้

12

วารสาร อบจ.ระยอง


ผลงาน/กิจกรรม อบจ.ระยอง "สิงหา พาแม่เที่ยว" นายโชดก วิริยะพงษ์ เลขานุการนายก อบจ.ระยอง ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด งาน “สิ ง หา พาแม่ เ ที่ ย ว” โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการแสดง ดนตรีต่างๆ การแสดงแม่ลูกคู่เหมือน การประกวด คุ ณ แม่ ค นสวย และร้ า นอาหารจากแม่ ค ้ า ทั้ ง หมด 8 อ�ำเภอ แหล่งรวมอาหารพื้นบ้านมากมาย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ถนนยมจินดา เมืองเก่าระยอง ข่าว : ปาราเมศ ตีจ๊ะ

มา’ยอง OTOP จัดกิจกรรมการแข่งมอเตอร์ไซค์วบ ิ ากในรายการ MAYONG MEETING ENDURO ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้ามา’ยอง OTOP จัดกิจกรรมการแข่งมอเตอร์ไซค์วบิ ากในรายการ Mayong Meeting Enduro ครั้งที่ 3 ประจ�ำปี 2561 นายภิ เ ศก นวพั น ธ์ ประธานกรรมการบริ ห ารศู น ย์ ม า’ยอง OTOP พร้ อ มด้ ว ย นางมั ณ ฑนา แสงศิ ว ะฤทธิ์ ประธานจั ด งาน และคณะกรรมการศูนย์มา’ยอง OTOP ร่วมปล่อยตัวนักบิด ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ศูนย์มา’ยอง OTOP ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย โดยมีนักบิดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 200 คน เข้าร่วมการแข่ง อย่างคึกคัก ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ข่าว : ธีรศิษฏ์ ฐาปนา

วารสาร อบจ.ระยอง 13


ผลงาน/กิจกรรม อบจ.ระยอง โครงการศึกษาการพัฒนา SMART CITY ในเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณอีสเทิรน ์ ซีบอร์ด เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ระยอง ร่วมประชุมหารือโครงการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งได้รับทุนวิจัยจาก ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ภายใต้หัวข้อ “โครงการ ศึ ก ษาการพั ฒ นา Smart City ในเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษบริ เ วณ อีสเทิร์นซีบอร์ด"

ข่าว : เตชิตา ภูริปัญญวรกุล

อบจ.ระยอง เปิดบ้านต้อนรับ อบจ.ปทุมธานี เมื่ อ วั น ที่ 28 สิ ง หาคม 2561 อบจ.ระยอง เปิ ด บ้ า นต้ อ นรั บ อบจ.ปทุมธานี โดยมี นายอรุณ วิชกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผน และวิเ คราะห์ น โยบาย นายสุ ริน ทร์ แสงทอง รองปลั ด อบจ.ระยอง พร้ อ มด้ ว ยหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ ผู ้ อ� ำ นวยการกอง อบจ.ระยอง ฝ่ายการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ร่วมให้ การต้อนรับ ซึ่ง นางสาวศกลวรรณ วงษ์แจ้ง รองนายก อบจ.ปทุมธานี พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา อบจ.ปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้ า ราชการ และพนั ก งาน ได้ เ ข้ า ศึ ก ษาดู ง าน ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

ข่าว : ธีรศิษฏ์ ฐาปนา

14

วารสาร อบจ.ระยอง


ผลงาน/กิจกรรม อบจ.ระยอง พิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2561 เมื่ อ วั น ที่ 29 สิ ง หาคม 2561 นายปิ ย ะ ปิ ตุ เ ตชะ นายก อบจ.ระยอง เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วย นายกิ ต ติ เกี ย รติ์ ม นตรี รองนายก อบจ.ระยอง ณ ศู น ย์ ก ารฝึ ก ย่ อ ย โรงเรีย นมั ธยมตากสินระยอง โดยศู น ย์ก ารฝึ ก นั ก ศึก ษาวิช าทหาร มณฑล ทหารบกที่ 14 จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เป็นศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารแบบศูนย์ฝึกนอกสถานที่

ข่าว : ธีรศิษฏ์ ฐาปนา

ทต.ช่องเม็ก อุบลราชธานี ศึกษาดูงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชด�ำริ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด�ำริ จังหวัดระยอง นายอดิศักดิ์ ทองจันทร์แก้ว ปลั ด อบจ.ระยอง พร้ อ มทั้ ง บุ ค ลากรของ อบจ.ระยอง ร่ ว มกั น ให้ ก ารต้ อ นรั บ คณะศึ ก ษาดู ง านจากเทศบาลต� ำ บลช่ อ งเม็ ก จังหวัดอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง การแบ่งสัดส่วนการใช้พ้นื ที่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ข่าว : ณัฐพงศ์ นวพันธุ์

วารสาร อบจ.ระยอง 15


ผลงาน/กิจกรรม อบจ.ระยอง อบจ.ระยอง จัดกิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามหลักธรรมาภิบาลของภาครัฐในจังหวัดระยอง ส�ำนักปลัด อบจ.ระยอง จัดท�ำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามหลักธรรมาภิบาลของภาครัฐ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยมี นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดย นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง ได้ ก ล่ า วถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการฯ ทั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน อาทิ ผู้น�ำประชาชน แกนน�ำในทุกพื้นที่ และ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้มีความรู้เท่าทันวิวัฒนาการของขบวนการยาเสพติด รูปแบบยาเสพติดชนิดใหม่ และสร้างแนวร่วมแจ้งข่าวได้ทันต่อสถานการณ์ ข่าว : ณัฐพงศ์ นวพันธุ์

โครงการดาว – EF พัฒนาเยาวชนสู่ความส�ำเร็จเพื่อระยองผาสุข นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายก อบจ.ระยอง ร่วมงานการเสริมสร้างความรู้และสร้างความเข้าใจเพื่อน�ำกระบวนการทาง ความคิด EF ไปต่อยอดพัฒนาเยาวชนในจังหวัดระยอง ตามโครงการดาว – EF พัฒนาเยาวชนสู่ความส�ำเร็จเพื่อระยองผาสุข ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ข่าว : ธีรศิษฏ์ ฐาปนา

16

วารสาร อบจ.ระยอง


รอบรั้วโรงเรียน อบจ.ระยอง

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยองจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีกิจกรรมการถวายเครื่องสักการะพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และโรงเรียนได้พิจารณาคัดเลือกตัวแทนแม่ดีเด่น เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณ ซึ่งกิจกรรมวันแม่เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี และปลูกฝังค่านิยม อันดีงามให้นักเรียนได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อไป

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง เรียบเรียง : สรวงรัตน์ นนท์ลือชา

วารสาร อบจ.ระยอง 17


รอบรั้วโรงเรียน อบจ.ระยอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) โรงเรี ย นอนุ บ าลนานาชาติ ต ากสิ น บ้ า นค่ า ย (วั ด หวายกรอง) ได้ จั ด กิ จ กรรมสั ป ดาห์ วิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ น้ อ มร� ำ ลึ ก ถึ ง พ ร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ แ ล ะ เ ป ็ น ก า ร เ ทิ ด พ ร ะ เ กี ย ร ติ แ ด ่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดา แห่ ง วิ ท ยาศาสตร์ ไ ทย ตลอดจนมี ก ารจั ด กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร์ การเข้ า ฐานความรู ้ นิ ท รรศการต่ า งๆ และ การแสดงชุ ด รี ไ ซเคิ ล โดยมี นั ก เรี ย นทั้ ง หมดของโรงเรี ย น เข้าร่วมกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย เรียบเรียง : สรวงรัตน์ นนท์ลือชา

18

วารสาร อบจ.ระยอง


รอบรั้วโรงเรียน อบจ.ระยอง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จัดกิจกรรม “ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด�ำริ จังหวัดระยอง โดยมีนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมด�ำนา เพื่อให้นักเรียน ได้รับประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับข้าวและการท�ำเกษตรกรรม ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมของคนไทยที่ควรได้รับการสืบทอดให้คงอยู่ ต่อไป

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เรียบเรียง : สรวงรัตน์ นนท์ลือชา

วารสาร อบจ.ระยอง 19


รอบรั้วโรงเรียน อบจ.ระยอง วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยมีการถวาย พานพุ่มเงินพุ่มทอง และการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง เรียบเรียง : สรวงรัตน์ นนท์ลือชา

20

วารสาร อบจ.ระยอง


สัมภาษณ์ผู้น�ำ เรียบเรียง : อิงครัตน์ พุ่มมณี

คุณสมชาย บุญก่อเกือ้ ...

เจ้าของสวนอุดมสมบูรณ์ เกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ

จั ง หวั ด ระยองบ้ า นเราเป็ น จั ง หวั ด ที่ มี พื้ น ที่ ก ารปลู ก ผลไม้ ที่ ไ ด้ คุณภาพมากแห่งหนึ่ง ยิ่งในช่วงฤดูกาลแห่งผลไม้ด้วยแล้ว ทุเรียน มังคุด เงาะ ก�ำลังให้ผลผลิตออกมามาก แต่ก็มีผลไม้อีกชนิดหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นอย่าง “กระท้อน” ก็ก�ำลังมีแนวโน้มเติบโต ขึ้นทุกวัน ส�ำหรับคอลัมน์ “สัมภาณ์ผู้น�ำ” ฉบับนี้จะพาไปพูดคุยกับ คุณสมชาย บุญก่อเกื้อ เจ้าของสวนอุดมสมบูรณ์ อ.แกลง จ.ระยอง และเป็นเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาที่ดิน เป็นธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ และเป็นแปลงใหญ่มังคุด ต้ น แบบของจั ง หวั ด ระยองอี ก ด้ ว ย คุ ณ สมชายบอกว่ า เดิ ม ที ได้บุกเบิกพื้นที่ 23 ไร่ จากที่ดินที่ไม่เหมาะสมจะท�ำการเกษตรใดๆ ได้ เ ลย หลั ง จากการพั ฒ นาตามกระบวนการที่ ถู ก ต้ อ ง ท� ำ ให้ ผืนดินนี้กลายเป็นจุดเรียนรู้ทางการเกษตรที่ดี มีการปรับปรุงดิน ตามกระบวนการที่ได้รับค�ำแนะน�ำจากหน่วยงานต่างๆ มีการใช้ สารอิ น ทรี ย ์ เ ข้ า มาร่ ว มในกระบวนการปรั บ ปรุ ง ดิ น ทั้ ง ปุ ๋ ย หมั ก ปุ๋ยน�้ำ แทนการใช้ปุ๋ยเคมี จากดินที่มีค่าความเป็นกรดสูงได้แก้ไข จนค่าความเป็นกรดลดลงตามล�ำดับ และจากผืนดินที่ไม่สามารถ ท�ำการเกษตรใดๆ ได้ กลายมาเป็นสวนเกษตรที่มีคนเข้ามาเรียนรู้ จ�ำนวนมาก ได้เริ่มปรับวิธีการปลูกและดูแลตามความเหมาะสม เนื่ อ งจากที่ ผ ่ า นมามี ก ารใช้ ส ารเคมี ที่ มี ต ้ น ทุ น สู ง และในอนาคต จะเปลี่ย นเป็ น การปลู ก แบบอิน ทรีย ์ทั้ง หมด จากขณะนี้ที่กลาย เป็นสวนอินทรีย์ไปแล้ว 70-80 เปอร์เซ็นต์ โดยจะผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ใช้เองจากวัสดุตามธรรมชาติท่ีมีอยู่แล้ว และรับซื้อทั่วไป เช่นกิ่งไม้ เศษไม้ต่างๆ และเก็บไว้ที่ธนาคารปุ๋ย แต่ยังเหลือที่เป็นเคมีอยู่ บ้ า งนั่ น คือ มั ง คุ ด เนื่อ งจากจะต้ อ งส่ ง ขายตลาดต่ า งประเทศ ยั ง ต้ อ งป้ อ งกั น ศั ต รู พื ช ส่ ว นกระท้ อ นปลู ก ด้ ว ยอิ น ทรี ย ์ ทั้ ง หมด และขายตลาดในประเทศอย่างเดียวเท่านั้น และหากพูดถึงเรื่อง รายได้คุณสมชายบอกว่า รายได้เพิ่มจากเมื่อ 3-4 ปีก่อน ที่จะอยู่ ที่ 5-6 แสนบาท ขณะนี้เพิ่มเป็นหลักล้าน แต่สวนแห่งนี้ไม่ปลูก ทุเรียนและเงาะ เนื่องจากพื้นที่ไม่เพียงพอ ประกอบกับที่ดินแห่งนี้มีความเหมาะสมกับการปลูกมังคุด กระท้อน และพุทรามากกว่า แม้ว่าจะมีการปลูกมังคุดส่งต่างประเทศ แต่ความเด่นของผลไม้ที่นี่คือ "กระท้อน" ที่มากถึง 200 ต้น ด้วยกัน จังหวัดระยองมีคน ปลูกน้อย และไม่คอ่ ยมีคณ ุ ภาพ คุณสมชายมัน่ ใจในรสชาติทหี่ วาน เนือ้ ในนุม่ อร่อยถูกใจผูบ้ ริโภค โดยน�ำพันธุม์ าจาก "ลุงพูน" และเมือ่ ปลูกแล้ว ผลออกสีทองสวยงาม จึงตัง้ ชือ่ ว่า "ทองพูน" เพือ่ เป็นการร�ำลึกถึงลุงพูนทีใ่ ห้เมล็ดพันธุม์ าปลูก และน�ำมาซึง่ ความเจริญก้าวหน้าจนปัจจุบนั วารสาร อบจ.ระยอง 21


ของดีเมืองระยอง

น�้ำปลาหอยเป๋าฮื้อ

แห่งท้องทะเลเมืองระยอง ส� ำ หรั บ คอลั ม น์ ข องดี เ มื อ งระยอง เราจะพาไปรู ้ จั ก ของดี ของระยองอี ก อย่ า งหนึ่ ง นั่ น ก็ คื อ “น�้ ำ ปลาหอยเป๋ า ฮื้ อ แห่ ง ท้องทะเลเมืองระยอง” ที่ท�ำการบ่มรสแต่งกลิ่นมากกว่า 10,000 ชั่วโมง ซึ่งเน้นเรื่องรสชาติที่ดี มีคุณภาพ มาตรฐานสูง สะดวก ต่ อ การใช้ คั ด เลื อ กวั ต ถุ ดิ บ อย่ า งพิ ถี พิ ถั น และควบคุ ม ต่ อ เนื่ อ ง ตลอดกระบวนการผลิ ต ตามระบบมาตรฐานอาหารปลอดภั ย การท�ำน�้ำปลาที่ดีนั้นจะต้องประกอบด้วย

1. คั ด สรรเนื้ อ ปลาสดจากท้ อ งทะเล เพื่ อ ให้ ไ ด้ น�้ ำ ปลาที่ มี คุณภาพดี รสชาติอร่อย จึงคัดสรรแต่ปลากะตักสดๆ จากท้องทะเล ซึ่ ง ผ่ า นการตรวจสอบคุ ณ ภาพของปลาอย่ า งสม�่ ำ เสมอ ก่ อ นท� ำ การหมักอย่างถูกสุขอนามัย เพื่อให้มั่นใจได้ในคุณภาพของวัตถุดิบ ในการผลิตอย่างแท้จริง 2. หมักอย่างปลอดภัย ถูกสุขอนามัย จะน�ำปลากะตักที่คัดสรร อย่างดีเคล้ากับเกลือตามสัดส่วนเฉพาะ ให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ชั่วโมง เพื่อคงความสดของเนื้อปลา ก่อนน�ำไปหมักรส บ่มกลิ่น ตามต�ำรับ พื้นบ้านนานถึง 12-18 เดือน เพื่อให้ได้น�้ำปลาตามมาตรฐาน 22

วารสาร อบจ.ระยอง

3. กรอง 5 ขั้ น ตอน เพื่ อ ความใสสะอาด หลั ง จาก หมักบ่มจนได้ที่ จะน�ำน�้ำปลามากรองถึง 5 ขั้นตอน ผ่านการ ตรวจสอบอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ได้นำ�้ ปลาที่ใส สะอาด บริสุทธิ์ ไร้สิ่งเจือปน 4. บรรจุ ใ ส่ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ พ ร้ อ มจ� ำ หน่ า ย น� ำ น�้ ำ ปลา ที่ ผ ่ า นการกรองและตรวจสอบกลิ่ น รสชาติ ความหอม ความใสสะอาด และไร้ สิ่ ง เจื อ ปนอย่ า งดี แ ล้ ว บรรจุ ใ น บรรจุภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการ Rinse น�้ำร้อน เพื่อให้มั่นใจ ในความสะอาด ถูกหลักอนามัย ก่อนน�ำออกจ�ำหน่ายถึงมือ ผู้บริโภค ด้วยเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการอันทันสมัย สามารถด� ำ เนิ น การผลิ ต น�้ ำ ปลาตามแบบดั้ ง เดิ ม ได้ อ ย่ า งมี คุณภาพ ตามมาตรฐานที่ต้องการในตลาดสากล โดยยังคง รักษาเคล็ดลับกรรมวิธีในการหมักบ่มน�้ำปลาตามต�ำรับไทย


เรื่อง : ปิยวรรณ แรงจบ

วารสาร อบจ.ระยอง 23


กฎหมายน่ารู้ คู่ อบจ.ระยอง

24

วารสาร อบจ.ระยอง

คัดลอก : ปุญชรัสมิ์ จริยพิรุฬห์


สุขภาพไม่ดีจะมีสุขได้อย่างไร

ประโยชน์ของ

“ผักบุ้ง”

ที่มากกว่าแค่บ�ำรุงสายตา สุขภาพไม่ดีจะมีสุขได้อย่างไร ฉบับนี้เราจะน�ำสาระดีๆ และประโยชน์ของการกินผักบุ้ง “ผักบุ้ง” มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ผักทอดยอด เป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่รู้จักมักคุ้นกันดี เพราะมีส่วนช่วยในการบ�ำรุงสายตาได้เป็นอย่างดี แต่จริงๆ แล้ว ผักชนิดนี้ยังมีประโยชน์มากกว่านั้น เพราะผักบุ้งอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่ส�ำคัญมากมาย แต่มีข้อยกเว้นคือ ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตต�่ำ ควรหลีกเลี่ยงการกินผักบุ้ง เนื่องจากผักบุ้งจะมีคุณสมบัติลดความดันโลหิต จนท�ำให้ ความดันโลหิตยิ่งต�่ำลงไปอีก อาจจะท�ำให้เป็นตะคริวได้ง่ายและบ่อยขึ้น และท�ำให้ร่างกายอ่อนแอด้วย

ประโยชน์ดๆี ที่อาจยังไม่รู้จากผักบุ้ง ช่วยบ�ำรุงสายตา รักษาอาการสายตาสัน้ ตาต้อ ตาฝ้าฟาง ตาแดง และอาการคันตาบ่อยๆ มีสารต้านอนุมูลอิสระ จึงช่วยให้ผวิ เปล่งปลั่ง มีน�้ำมีนวล ช่วยป้องกันและลดโอกาสในการเป็นโรคมะเร็ง เพิ่มศักยภาพในการบ�ำรุงสมองและเพิ่มความสามารถในการจดจ�ำ มีกากใยมาก ช่วยในการขับถ่ายและป้องกันการท้องผูก บ�ำรุงโลหิตและช่วยรักษาโรคโลหิตจาง ช่วยบ�ำรุงหัวใจ ลดการเกิดไขมันอุดตันเส้นเลือดและหัวใจวาย ยอดผักบุ้งช่วยแก้โรคประสาทได้ ช่วยแก้อาการปวดศีรษะและอ่อนเพลีย ต้นสดของผักบุ้งไทยช่วยบ�ำรุงกระดูกและฟัน ผักบุ้งมีรสเย็น จึงมีสรรพคุณช่วยถอนพิษเบื่อเมา ดอกของผักบุ้งไทยต้นขาวสามารถใช้เป็นยาแก้กลากเกลื้อนได้ แก้แผลมีหนองช�้ำ ด้วยการใช้ต้นสดมาต้มน�้ำให้เดือดนานๆ ทิ้งไว้พออุ่นแล้วน�ำน�้ำมาล้างแผลวันละครั้ง แก้พิษตะขาบกัด ด้วยการใช้ต้นสดเติมเกลือน�ำมาต�ำพอกบริเวณที่ถูกกัด ต้นสดของผักบุ้งไทยต้นขาวน�ำมาใช้รักษาแผลไฟไหม้และน�้ำร้อนลวกได้ เรียบเรียง : สุรียา จันทนี

วารสาร อบจ.ระยอง 25


สะพายกล้องท่องเที่ยวไปกับ อบจ.ระยอง

ถ้าจะแวะหาความสงบ ลองแวะมาที่...

“วัดธรรมสถิต” ส�ำหรับคอลัมน์สะพายกล้องท่องเที่ยวฉบับนี้ เราจะพาไป เข้าวัดกันสักหน่อย

ตั้งอยู่ที่ ต.ส�ำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดราวๆ 25 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที การเดิ น ทางให้ ขั บ รถบนเส้ น ทางถนนสุ ขุ ม วิ ท คอยดู หลักกิโลเมตรที่ 240 หรือชาวบ้านแถบนี้ เรียกว่า “ถนนต้นล�ำดวน” เลี้ยวซ้าย จะพบทางแยกเป็นถนนตรงไปยังวัดราวๆ 6 กิโลเมตร ก็จะถึงวัดธรรมสถิตพอดี ถนนเส้นนี้ยังมีวัดมาบจันทร์อีกวัดหนึ่ง ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเช่นกัน วัดอยู่บนภูเขาทางซ้ายมือ จะมองเห็นเจดีย์ (พระเจดีย์ศรีธรรมสถิต) บนยอดเขา วัดนี้เป็นวัด ปฏิบัติธรรมสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ภายในวัดมีสิ่งที่ส�ำคัญๆ เช่น พระเจดี ย ์ ศ รี ธ รรมสถิ ต บรรจุ พ ระบรมสารี ริ ก ธาตุ และพระพุ ท ธ รูปปางนาคปรกที่ใหญ่มาก วัดธรรมสถิตสร้างราวๆ พ.ศ. 25192529) ซึ่งแม่ชีคุณนายสมบูรณ์ เรืองฤทธิ์ และ ร.อ.ทับ รอดอนันต์ ติ ด ต่ อ กั บ สมเด็ จ พระสั ง ฆราชฯ ขอถวายที่ ดิ น เพื่ อ ก่ อ ตั้ ง วั ด ใน ต.ส�ำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง สมเด็จพระสังฆราชฯ ตั้งชื่อวัดว่า “วัดธรรมสถิต” และท่านพ่อเฟื่องก็ได้มาจ�ำพรรษาที่วัดธรรมสถิต เป็นปีแรกราว พ.ศ. 2518 กาลต่อมาพระอาจารย์สุชิน ปริปุณโณ ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเฟื่อง โชติโก ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสต่อ ส�ำหรับวัตถุมงคลทีข่ น้ึ ชือ่ ของทีน่ คี่ อื พระสมเด็จนาคปรกหลังมหาเจดีย์ เนื้อผง ก็มีหลายท่านที่ชื่นชอบไม่ใช่น้อย ส่วนด้านบนของวัดยังมี ลานปฏิบัติธรรมส�ำหรับผู้ชื่นชอบความสงบ วัดนี้ไม่เหมือนวัดอื่นๆ เพราะวัดนี้ไม่มีสิ่งก่อสร้างที่ประดับประดาเพชรพลอยระยิบระยับ หรือมีสีสันฉูดฉาด ทุกอย่างดูเรียบง่าย อาจเป็นผลงานทางศิลปะ ที่บางคนมองว่ายังไม่สมบูรณ์เพราะยังขาดสีสัน แต่เรากลับมองว่า เหมาะสมลงตัวกันดีอยู่แล้ว ผสมผสานกับการซ่อนตัวอยู่ท่ามกลาง ป่าเขาและธรรมชาติที่งดงามสงบร่มเย็นด้วยต้นไม้ขึ้นเบียดเสียดกัน แน่นขนัด จึงเหมาะที่จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของนักแสวงบุญ ทั้งหลาย ส�ำหรับท่านใดที่ชื่นชอบการปฏิบัติธรรมและการถือศีล ดังค�ำท่านพระอาจารย์ลี ธัมมธโร กล่าวไว้ว่า “การท�ำสมาธิต้องตั้งจิต ของเราให้เที่ยง ตรงแน่วอยู่กับลมหายใจ เหมือนนายพรานที่เล็งธนู จะต้องเล็งให้แม่นจึงจะยิงได้ตรงถูกจุดหมาย” สายบุญลองแวะมา ปลีกวิเวกดู ระยองบ้านเรา... ยังมีอีกหลายวัดที่น่าสนใจ เดินทาง คราวหน้าอย่าลืมแวะมา “ระยอง”

26

“วัดธรรมสถิต”

วารสาร อบจ.ระยอง


ภาพ/เรื่อง : อิงครัตน์ พุ่มมณี

วารสาร อบจ.ระยอง 27


Journal of rayong 10  

วารสาร อบต.ระยอง ปีที่ 11 ฉบับ 106 ประจำเดือนกันยายน 2561

Journal of rayong 10  

วารสาร อบต.ระยอง ปีที่ 11 ฉบับ 106 ประจำเดือนกันยายน 2561

Advertisement