Page 1

የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

O”XÖ „}¬ 1. ¡„}¨† Å[Í ¾dÔe ƒUI`ƒ ê”c Gdw ¡]¦}^

pOCZp

‰WˆðEO

¡Nó¤gÑ‘

ÓšŠ^}@ˆöNó^pW}@j§Eù°ó}|

¡^{

O¬Z º|p} {‘:: ¡pOCZnO „\¹º ˆEöEùu ¡pOCZp „\¹º ¦E¤G:: †}¨ ‰WˆðEO

¡„}¨†

Å[Í

‰WˆðEO

dÃ’e

¡X\ð

¡D{

NkXZ¤|

¡‘¸öoN{p

MEŠ¤‚u „Eðp:: ¦CO NEp E˜ôC ^X ¡NóMº{ñ MOCX} M~Z ¡¶¬ {‘ Nep {‘:: ¡„}¨†

Å[Í

ƒUI`ƒ

‰]Ÿ<KU

Ów

›†Ua›©@„‰F’õ|

¾}T]­‡”

AðE}m|’õ ^k”| †¬´p NUµ´º \ôD} ¡pOCZnO “FN ;mNW‚u „‰jiô¤r‘} i¨Ok

†}ªóU©

N^tG;„ªªó^

{´[u}

EN¨p

ÁL†¬”

}’di’ƒ

SÚS`&dÔd© ›e}dcw“ ›ME‰ˆp †”Ç=„^†¬ TÉ[Ó@¡]¦}^ ”‘dp} OŠ}¤o’õ{p

M^´}˜k

¦D|G::

im¼NOW

¡„}¨†

Å[Í

¡]¦}^

pOCZp

M\Uo’õ iMD{ñ iÁk»u F¦ ¡mM\Um MD} ¦¸igioG:: MZAðO „‟pOCZp EAðEðO‟‟ ¡NóG ¦D|G:: iºgEð ¡„}¨† Å[Í ¾dÃ’e ƒUI`ƒ uSc[o© ¾ST`Á ¡IKA„‹“ ¾›ኗኗ` ²Ãu? Là ¾}Sc[} ÃJ“M:: eK²=I ¡„}¨† Å[Í ¾dÃ’e

ƒUI`ƒ

Sc[o’õ

¡]¦{^

”‘dp

¡Nó¤^¼kº;ŠCEùp|

]¦}]’õ

„ME‰ˆp} ¡Nó¤·|ËÖ MD} ¦¸igioG:: 1.1

‘¸öoN ¡„}¨† Å[Í ¾dÔe ƒUI`ƒ ¾T>Ÿ}K<ƒ ¾›”ņ Å[Í dÔe ƒUI`ƒ }Úvß vI`Áƒ “†¬:: •†’²=I” ìvÁƒ T¨p SUI\ eK Te}T` H>Ń }Úvß“ Sc[o© ¾J’ °¬kƒ ÁK¬ vKS<Á •†}Ç=J” Ã[ŪM::

1.2

¾}KÁ¿ ¾Te}T`Á ²È­‹ ¡NóˆmEðp º¤dø‚u MOCV ‘¸öoN ¡pOCZp †g¬ „}ªó¤‘g ¦U©oG:: 1.2.1 pOCZn EmNW‚s ¡N{fg¤ ^X‚u| N¹da ¦\¹G? N|GjpO ¡N{fg¤ ^X‚u ˆpOCZn ¦˜p iF¦ ´ñGC ^ÖX Eô~Xr‘ ¦uG ¦D|G:: ^E˜ôC pŠŠE† ¡N{fg¤ ^X‚u| N¹da N˜µ®p| M¸dO ¡¶¬ {‘:: 1

BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

1.2.2 pOCZn

ቁጥር 1

pŠŠE†

}Óv^ƒ“

K²=G<

›Ò»

¾J’<

Sd`Á­‹”

}T]­‡” KTu[oop| ¡mE¤¢ pZ´ñPu} iX]r‘ †}ªó´{˜i𠦸dOioG? ¡˜M{ñ pOCZp imE¦O ¡]¦}^ pOCZp „\¹º mNW‚u „^m]\k „¬N]r‘} †}ªó¤\Ò| i„‰GO †}ªó·Ekn {‘:: ¦A}{ñ} ¶k EMOop mNW‚s

EM¸¡g@EMm}m}@EM´O´O@EN{ÎÍZ@¡OGˆo|

ŠCEùqu

NªiZ

¦~Zjr’G::mNW‚u

ªo

M\k\k|

¡mE¤¢

¡N\k

Mm}m}@

A]k

NM}¼p@M¸¡g@¡Nó¤´‟<ƒ” ¬Ö?ƒ SÑUÑU” K¬Ãƒ Tp[w „Ejr‘:: 1.2.3 pOCZn E¶G ѸX ¡NóMu ¡mE¤¢ ¡¶{™iö ¨U°‚u| g¨O mˆmG „E‘? mNW‚u mE¤¢ ¡MUªp „gO ÖF·p} uEùo ^FFr‘ iAðE}m|’õ ¨U° mM]]¦ ¶}™iö „¦¸igO:: ^E˜ôC †¤}ª}© pOCZp †}¨Að{÷o‘ ¡Nóf‡ SJ”

›Kuƒ::

SUI\

›”Ç‹

}Óv`

¨ÃU

T×kh

uT>cƒuƒ

Ñ>²?

¾}T]­‹ ULi •†”ž›†Uሯ†¬ weKƒ ÃKÁÁM:: SUI\ ¾Á”ǔƔ }T] ULi ¨ÃU ðÖ^ SkuM“ Tu[ooƒ Ä`uoM:: 1.2.4 ¾ƒUI`~ òƒ Ÿ}T]¬ ›†O[ †¬´p µZ ¡m´|˜i {‘? ¡pOCZp} ¦˜p/ Z†^ MOUº id¹{p º|p ¡Nó¡^ÑG´‘ MB÷{ñ ¦o¨nM:: J„U ¾ƒUI`ƒ °pÉ ª“ vI]¬ ¾}T]­‹” ¾›†O[ †¬´p| pOCZn} ¡MdiG uEùo ¤´|˜i MD{ñ {‘:: ¡mNW‚s} ¾›†O[ †¬´p ¨U° ¤F´|˜I ¡pOCZp †g¬ mNW‚s pOCZn} †}ªóÑV| {iXr‘} M{]]p †{ªó¤¸ð ¡¨ZµG:: 1.2.5 pOCZn ¡pOCZp} M\Uo’õ ¡†‘dp M´k¤ ÖG^Ö|} ¡m‰mE {‘? MOCV ¡NóMZ¸‘ ¡pOCZp Z”^ ¡mNW‚u} pOCZp „djiG| MUªp F¦ ¡X\ð mË”~ ¤]¬XG:: ¡¦˜p „¨fdV@¡A]k ÖG\n †| Oºdn i˜ô¤ ¡pOCZp ˜ZÖ ”‘dp| ŠCEùp ¤E‘ \‘ ¦ÑGµG:: 1.2.6 mNW‚s †}ªó¤{iðp ¡o\i‘ O}jk mNW‚s} ¡Nó^k {‘?

2 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

i„}¨† Å[Í ƒUI`ƒ u?„‹ ¾T>cÖ¬ ”vw ›\Grõ MD} ¡EipO:: ¡O}ik m¶jZ †}¨ „}¬ „^ÑF´ô ¶k„p iôo¦O N}iið m¶jZ iM¶k¤‘ NkXZ¤ ˆm¨U´ iíF MD} „Eip:: 1.2.7 MOCV

¡†¦o|

møŠ}‰’õ

ªó¤¶XO;ÓôGO@Üóª§ó

†|

¡D{ñ

‹OÚ¢mZ

MZ°‚u} ¡M]\Eðp}

†}¨ EpOCZp

MZ°{p ¦¸dNG? ¡”¦o ¡MZ° M]Z¡‚u †}¨ ªó¤¶XO ¤Eðp pOCZn} „d|²m‘| ¸gEG jE MGˆð ¤dZiðoG:: mNW‚u idºo ˆNó¤´‟<ƒ ƒUI`ƒ u}ÚT] ŸÓôGO@Üóª§ó

†|

‹OÚ¢mZ

ˆM]\Eðp

¡Nó¤´‟<p

pOCZp

¡¶}™iö

„¬N]r‘} ¤\ÔG:: ¦Að} †}°ó †{˜ôC MZ°‚u ˆdºo/´B© „EO Nó´‟¬” MUÉ S}‰ƒ ›Ã‹K<U:: }T]­‹ Ço Scwcw c=ÁeðMÒ†¬ ¢Sý¿}` SÖkU ËLK<& ’Ñ` Ó” Ço¬” ¾TÓ‟ƒ Ñ<Çà u›‰G M´‟ƒ” ÃÖÃnM:: 1.3 ¾SUI\ e’UÓv` SUI\ ƒUI`ƒ H>Å~” ¾SU^ƒ †}°ó የጌታና የልላ ማዴረግ የሇበት፡፡ 1.3.1

መምህሩ በተማሪዎች ጥናት ዉስጥ እንዯ አጋር ጓዯኛ ይሳተፋሌ?

በርግጥ አይዯሇም፡፡ የጥናቱን ስራ ሂዯት ይመራሌ፡፡ይሁን አንጂ መምህራን ሁኔታዎችን የማመቻቸትና ማበረታታት ስራ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ በተጨማሪም አስፈሊጊ የሆኑ ጥያቄዎችን ቤግሊቸዉ በመጠየቅ እርዲታ የሚፈሌጉ ተማሪዎችን መርዲት ይጠበቅበታሌ፡፡ ሇመምህሩ እርዲታና ክትትሌ የምርምር ስራ ሉካሄዴ አይችሌም፡፡ 1.3.2

መምህሩ ተማሪዎች ዲታቸዉን ማብሊሊትና ማጠናቀር በሚፋሌጉበት ጊዜ የፀሃፊነት ስራ

ይሰራሌ? የሚነሱት ሀሳቦች ትርጉም አዱስ በሚሆኑበት ጊዜ ባሇን ሌምዴና ክህልት ሊይ መመስረታቸዉ አይቀሬ ነዉ፡፡ ተማሪዎቹ ከዚያ በፊት የማያዉቁትና የማይጨበጡ ጽንሰ ሀሳብ ሲያጋጥማቸዉ ያሇ በቂ መረዲት በሽምዯዲ ሇመያዝ ይሞክራለ፡፡ 1.3.3 መምህሩ ትምህርቱን የሚያግዙና አስቀዴሞ ከተጠቀሱት ዉጭ ተጨማሪ የማጣቀሻ መሳሪያዎችን ይጠቀማሌ? በትምህርት ሂዯቱ በሚዯረጉ ጥናቶች ተማሪዎች ተጨማሪ እዉቀትና አዱስ አስተሳሰብ ይማራለ፡፡ ያገኙትንም ተጨማሪ እዉቀትና አዱስ አስተሳሰብ የያሁትን ጥናታዊ ስራ

ሲያካሄደ በችግር በፍቻነት

ይጠቀሙታሌ፡፡ሇምሳላ የተሰተዉ ተግባር ባሇቀሇም የጥርስ መጎርጎርያን ከሳር መካከሌ መፈሇግ የሚሌ 3 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

ተግባር የተፈጥሮን የፍጥረታት አመራረጥ ህግ ሇማስተማር ቢሰጥ መምህሩ የሀንኑን የሚመስለ ላልች ምሳላዎችን ካሌሰጠ ተማሪዎች ላልች አማራጮችን የመጠቀም ሌምዲቸዉ በጣም ዉስን ነዉ፡፡ የዚህ ዓይነቱ አማራጭ መንገድችን የመስጠቱ ተግባር የተማሪዎቹን አስተሳሰብ ስሇሚያሰፋ ሁላም ሉጠቀምብት ይገባሌ፡፡ 1.3.4 መምህሩ እያስተማረ ሳሇ ተማሪዎቹን ሇመገሰጽ ሲሌ ትምህረቱን የቋርጣሌ? አዱስ መምህራን ከሚየዯርጉት ስህተቴች መካከሌ አንደ ተማሪዎቻን ሇመገሰጽ ሲለ ትምህርታቸዉን በመሃሌ ማቋረጣቸዉ ነዉ፡፡ ይህ በጣም ጎጂ አካሄዴ ነዉ፡፡ ከሚየስከትሊቸዉ ችግሮች መካከሌ አንደ ሇመምህሩ የሇዉ ክብር እንዱቀንስ ከማዴረጉም በሊይ የክፍለ ጸጥታ ክፉኛ ይናጋሌ፡፡ ስሇዚህ መምህሩ ተማሪዎችን መምከር በሚፈሌግበት ጊዜ የሚፈሌገዉን ተማሪ ሇብቻና የክፍለን ጸጥታ በማያዉክ መሌክ ማዴረግ አሇበት፡፡ 1.3.5 መምህሩ በራስ መተማመን ያሇዉ፣የተረጋጋና ትሁት ነዉ? ከመምህሩ ከሚፈሇጉት ባህሪያት መካከሌ ትሁትነት፣አስተዋይነት፣ሆዯ ሰፊነት፣ የመሳሰለት ትምህርቱን ከግብ ሇማዴረስ በጣም አስፈሊጊ ናቸዉ፡፡ 1.3.6 መምህሩ የሚጠይቃቸዉ ጥያቄዎች የተሇያዩ መሌሶች የሚያጭሩ ናቸዉ ወይንስ በጠባቡ የተቃኙ ናቸዉ? ሰፊ ጽንሰ ሀሳብ የያዙና አመራማሪ ጥያቄዎች የተሇያ መሌሶች የሚኖራቸዉ ከመሆናቸዉም በሊይ የተማሪዎቹን የፈጠራ ክህልት ያዲብራለ፡፡ ከነዚህ ጥያቄዎች ሇአብነት ’’ምክንያቶቹ ምንዴናቸዉ?’’ ፣ ‘’ሇምን የሚሆን ይመስሌሃሌ? ‘’፣’’´መሊምትህን እንዳት ማሻሻሌ ትችሊሇህ?‛ የመሳሰለ ጥያቄዎች የተሊያዩ ምሊሾችን የሚያስከትለ በመሆኛቸዉ የተማሪዎቹን የአስተሳሰብ አዴማስ ያሰፋለ፡፡ በተፃራሪዉ ጠባብ ሀሳቦች አንዴ መሌስ ብቻ ያሊቸዉ ስሇሆኑ ሇመመራመር ዕዴሌ አይሰጡም፡፡ ሇምሳላ ’’ ምን ዓይነት ፈሳሽ ነዉ ቀዴሞ የሚተነዉ?፣’’ የተያዙት የዉሃ እናቶች ስንት ናቸዉ? ‚ የሚለ ጥየቄዎች አንዴ መሌስ ብቻ ነዉ ያሊቸዉ፡፡ ጥያቄዎች በሰፊ ጽነሰ ሀሳብ ወይም ጠባብ ጽነሰ ሀሳብ በመያዝ በሚለት ሁሇት ጎራ ብቻ የታጠሩ አይዯለም፡፡ ጥያቄዎች በዯረጃቸዉም ይከፈሊለ፡፡ ከፍ ያሇ ዯረጃ ያሊቸዉ ጥያቄዎች የሚመዝኑት በተሇያዩ አማራጮች ሊይ የተንጠሇጠለ ሀሳቦች ናቸዉ፡፡ከፍ የሇ ዯረጃ ያሊቸዉ ባሇ ብዙ አቅጣጫ/ ዘርፍ ህሳቤ የሚሹ ናቸዉ፡፡ በዝቅተኛ ዯረጃ የሚታዩት ዯግሞ መረጃዎችንና እዉነታን ሇማስታወስ ብቻ የምንጠቀምባቸዉ ናቸዉ፡፡ 1.3.7 ዉስን ሀሳብ ያሊቸዉን ጥያቄዎች ሲጠይቅ መምህሩ ከባዴ የሚሆኑባቸዉን የጥናቱን ባህሪ ያስተዉሊሌ? የሀሳብ ዉስንነት ያሊቸዉ ጥያቄዎች ጥናትን ሇማዴቀቅ፣ስህተቶችን ሇማረም፣ እና ጥናቱን በግሌጽ ሇማዴረግ ይጠቅማለ፡፡ከዚህ በተረፈ መምህሩ ሰፋ ያለ ስተሳሰቦችን የያሁ መጠይቆችን ቢያክሌ ይመረጣሌ፡፡ 1.3 .8 የመምህሩ ጥያቄ ሇተወሰኑ ተማሪዌች ብቻ የተዘጋጀ ነዉ?

4 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

ተማሪዎች የማይመሇከቷቸዉን ጥያቄዎች ትኩረት አይሰጡትም፡፡ ስሇዚህ መምህሩ ሇያንዲንደ ሇሚጠይቀዉ ጥያቄ የሁለንም ተማሪዎች ተሳትፎ ማስፈሇጉን መግሇጽ አሇበት፡፡ በተናጠሌ የሚዯረግ የትምህርት ሂዯት የክፈለን ጸጥታ ከመጉዲቱም በተጨማሪ የተማሪዎች ተሳትፎ ያሳጣሌ፡፡ 1.3.9 መምህሩ ተማሪዎችን ምሊሽ በጥሞና ይከታተሊሌ? ሀሳባቸዉን ያከብራሌ? የምሊሾች ትክክሇኝነት ሚገሇጸዉ ተማሪዎች በቅዴሚያ በቂ የሆነ መከራከርያ ካቀረቡና ከተወዩበት በኋሊ መሆን አሇበት፡፡ 1.3.10 ተጨማሪ ጥያቄዎች ሇሚፈሌጉ ተማሪዎቸ መምህሩ እንዯ ፍሊጎታቸዉ አብሌጠዉ እንዱያስቡ ተጨማሪ ጥያቄዎችን ይሰጣሌ? ተማሪዎች በሚሰጣቸዉ የምርምር ስራ ካሌረኩ ወይም ተጨማሪ ስራ ቢፈሌጉ መምህሩ ቀጥተኛ ምሊሽ ከመስጠት ይሌቅ ፈርጀ ብዙ የሆኑና ሉያሰሩ የሚችለ ጥያቄዎችን በመስጠት ሉያግዝ ይገባሌ፡፡ 1.3.11 ተማሪዎቹ እና መምህሩ ትምህርቱን ወዯዉታሌ? ማናቸዉም ተማሪ ሳይንቲስት መሆን ይችሊሌ፡፡ ዋናዉ ተማሪዎቹ ትምህርቱን መዉዯዲቸዉና አሳታፊ እንደሁም ተግባር ተኮር ማዴረግ ጉዲይ ብቻ ነዉ፤ ከተግባር የተሻሇ ገሊጭ ትርጉም አይኖርምና፡፡ 1.4 የዉጤታማ ጥያቄዎች ባህሪያት መምህሩ የሚጠይቃቸዉ ጥያቄዉች ተማሪዎቹን እንዱያስቡና እንዱመራመሩ የሚያዯርጉ መሆን ይጠበቅባቸዋሌ፡፡

5 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

O”XÖ AðEp 2. ከስሌጠናዉ አካሄዴና የተገኙ ሌምድች 2.1 ሇስሌጠናዉ ስሇተመረጡት የሳይንስ ትምህርት ዓይነቶች አጭር ገሇፃ ሇስሌተናዉ የተመረጡት የሳይንስ ትምህርት ይዘቶች የተመረጡት የኢትዮጵያና የኮሪያን የአንዯኛ ዯረጃ የሳይነስ ትምህረቶች ይዘት በማነፃፀር ነዉ፡፡ይዘቶቹ በሙለ የተመረጡት በሁሇቱም ሀገራት ተመሳሳይ በመሆናቸዉ ነዉ፡፡ በመጀመሪያ የታየዉ የኢትዮጵያ አንዯኛ ዯረጃ ትምህርት ሳይንስ ካሪኩለምና የተማሪ መጽሃፍት ይዘት ከኢትዮጲያ ባሇሙያዎች ጋር በመሆን ነበር፡፡ ቀጥልም የኢትዮጵያ የሳይነስ ባሇሙያዎች ነሏሴ ወር 2012 ወዯ ኮሪያ ሀገር በመሄዴ ቡሳን ብሄራዊ የትምህርት ጥናት ዩኒቨርሲቲን ከጎበኘ በኋሊ ከዩኒቨርሲቲዉ ባሇሙያዎች ጋር በመሆን የኮሪያንና የኢትዮጵያን የሳይንስ ካሪኩሇም በማነፃጸር በቁጥር 30 የሚሆኑ የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ ትምህርቶች ተመሳሳ ወይም አንዴ ዓይነት ይዘት እንዲሊቸዉ አረጋገጠ፡፡ ከተመረጡት ይዘቶች መካከሌ 15 የሚሆኑትን በቪዱዮ እንዱቀረጹና በአብዛኛዉ ተግባር ሊይ ያተኮሩ እነዱሆኑ፤ በተቸማሪም የትምህርት አሰጣጡ የኮሪያ መሌክ ይዞ የመርጃ መሳሪያዎቹ በኢትዮጵያ ሁኔታ የተቃኙ እንዱሆኑ ተስመመን፡፡ የተመረጡት የትምህርት ይዘት ዯረጃ ከኮሪያዉ አንዯኛና ሁሇተኛ ክፍሌ (Intelligent Life) ዉስጥ ከኢትዮጵያዉ አንዯኛና ሁሇተኛ ክፍሌ (የአከባቢ ሳይንስ) ጋር አንዴ ዓይነት የሆኑትን ነዉ፡፡ 2.2 የአንዯኛና ሁሇተኛ ክፍልች የሳይንስ ትምህረት ይዘት መግሇጫ የአንዯኛ እና ሁሇተኛ ክፍሌ የሳይንስ ትምህርት የይዘት አወቃቀር እንዯሚከተሇዉ ነዉ፡፡ 2.2.1 የኢትዮጵያዉ የአንዯኛ እና ሁሇተኛ ክፍሌ የሳይንስ ትምህርት ሌክ እነዯ ኮሪያዉ የሳይንስ ትምህርት የተወሃዯ (mixed) ነዉ፡፡ 2.2.2

የኢትዮጵያዉ አንዯኛና ሁሇተኛ ክፍሌ የአከባቢ ሳይንስ ትምህርት ከተፈጥሮ ሳይንስና ከማህበሰብ ጥናት

የተዋቀረ ነዉ፡፡ 2.2.3

የካሪኩሇሙ አወቃቀር ከተግባር ዌም ሊቦራቶሪ ይሌቅ በጽንሰ ሀሳብ ሽምዯዲ ሊይ የተመሰረት ነዉ፡፡

2.2.4

ሙለ መጽሃፉ በሴሚስተር ሳይሆን ሇዓመቱ ትምህርት የተዘጋጀ ነዉ፡፡

2.2.5

ተማሪዎቹን የሚያነቃቁ ፣ ሳይንሳዊ ሀሳቦችን የሚገሇጹ ስዕልችና አጋዥ ዲታ (secondary

data)የለትም:: 2.2.6

እያንዲንደ ክፍሌ አራት ምእራፎች አለት፡፡

2.3 የኢትዮጵያን አንዯኛ ክፍሌ ሳይንስ ትምህርት ትንተና ምዕራፍ 1፡ ሰዉነታችን 1.1 ዉጫዊ የሰዉነታችን ክፍልች 1.2 መሰረታዊ ፈሊጎቶቻችን 1.3 ሉጎደን የሚችለ በሽታዎች 1.4 አምስቱ የስሜት ህዋሶቻችን ምዕራፍ 2፡ ቤተሰቦቻችን 2.1

የቤተሰብ አባሊት 6

BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

2.2 ቤተሰቦቻችን ምግብ፣ ዉሃና መጠሇያ ይፈሌጋለ 2.3 የቤት ዕቃዎቸ ምዕራፍ 3፡ ትምህርት ቤታችን 1.5 የትምህርት ቤታችን ቅጥር ግቢ 1.6 ማክበር የሚገቡን ህግና መመሪያዎች 1.7 መሌካም ግንኙነት አሇን 1.8 የመንገዴ ዯህንነት 1.9 በትምህርት ቤታችን የምናዯርጋቸዉ ዴርዚቴች ምዕራፈ 4፡ ሰፈራችን፣ ቀበላ 4.1 የቀበላያችን መገኛ 4.2 በአከባቢያችን ያለ ህይወት የላሊቸዉ ነገሮች 4.3 በአከባቢያችን ያለ ህይወት ያሊቸዉ ነገሮች 4.4 የሰዎች የዕሇት ተዕሇት እንቅስቃሴ 4.5 በአከባቢያችን ያለ መጓጓዣዎች 2.4 የኢትዮጵያ ሁሇተኛ ክፍሌ ሳይንስ ትምህርት ትንተና ምዕራፍ 1፡ አካልቻችን 1.1 የምንመገበዉ ምግብ 1.2 ጤነኞች ነን 1.3 ንጽህናችንን መጠበቅ አሇብን ምዕራፍ 2፡ የምንኖርበት ማህበረሰብ 2.1 የማህበረሰባችን አባሊት 2.2 በማህበረሰቦች መካከሌ ስሇመኖር 2.3 ማህበረሰባችን ሃይሌ የስፈሌገዋሌ 2.4 ከአፈር፣ ከወረቀትን ፕሊስቲክ ነገሮችን መስራት ምዕራፍ 3፡ የተፈጥሮ አከባቢችን 3.1 የተፈጥሮ ክስተቶች 4.6 የተፈጥሮ ሀብቶች 3.2 በአከበቢያችን የሚገኙ እጽዋት 3.3 በአከበቢያችን የሚገኙ እንስሳት 7 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

ምዕራፍ 4፡ ምንገኝበት ወረዲ ወይም ከተማ 4.1 የወረዲችን መገኛ 4.2 የወረዲችን መሬት አቀማመጥ 4.3 የወረዲችን ህዝባዊ አዯረጃጀቶች 4.4 የወረዲችን ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች 2.4 የኮሪያ እና የኢትዮጲያ ሳይንስ ትምህርት የይዘት አንዴነት ማሳያዎች የጋራ ወይም ተመሳሳ የሆኑት የትምህርት ይዘቶች እነዯሚከተለት ቀርበዋሌ፡ ኮሪያ

ኢትዮጵያ

ፀዯይ መጣ

አምስቱ የስሜት ህዋሶቻችን

እኔ ከተፈጥሮ ነኝ

በአከባቢያችን ያለ ህይወት የላሊቸዉ ነገሮች፡- አየር፣ ዉሃ፣አፈር

አካልቼ

በአከባቢያችን ያለ ህይወት ያሊቸዉ ነገሮች፤ እንስሳትና እጽዋት

የጸዯይ ተራሮችና ሜዲዎች

ዉጫዊ የሰዉነታች ክፍልችና ተግባሮቻቸዉ

እንስሳትና እጽዋት ጓዯኞቼ ናቸዉ

የምንመገበዉ ምግብ

ቀንና ላሉት ተሇያዩ ናቸዉ

የተፈጥሮ ክስተቶች፤ ቀንና ላሉት

እስቲ ከጥሊች ጋር ጓዯኛ እንሁን

8 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

O”XÖ _^p 3. ¾ƒUI`ƒ እpÉ“ SÓwÁ

3.1 uƒUI`ƒ u?ƒ ›Ÿvu= ¾T>Ñ‟< ›uv­‹”“ °êªƒ” SSMŸƒ” ¾²=I ƒUI`ƒ ¯LT uƒUI`ƒ u?ƒ ›Ÿvu= ¾T>Ñ‟< ›uv­‹”“ °êªƒ” KSSMŸƒ”•TkÉ ’¬:: ÃI `°e Ÿ›=ƒÄåÁ¬ ¾›”ņ ¡õM ¾›Ÿvu= dÔe

“ አምስቱ የስሜት ህዋሳት‟‟ ጋር ተመሳሳይ ነዉ፡፡ ቪዱዮን

መመሌከትና መምህሩ የሚያሳያችሁን uƒUI`ƒ u?ƒ ›Ÿvu= ¾T>Ñ‟< ›uv­‹”“ °êªƒ” ምስልች T¾ƒ ÖnT> ’¬:: u=J”U SUI\ ¾T>Ön‹G<” ¾pÉU ¡ƒƒM ØÁo­‹” uØV“ SŸታ}M ሇምታዯርጉት የ›Ÿvu=ጥናት በጣም ያግዛሌ፡፡

3.2“Qèƒ ÁL†¬ †“ Qèƒ ¾K?L†¬ ’Ña‹” SSÅw”

የዚህ ትምህርት Qèƒ ÁL†¬“ Qèƒ ¾K?L†¬ ’Ña‹” SSÅw የሚሌ ሲሆን ዓሊማዉ Ièƒ ÁL†¬ †“ Ièƒ ¾K?L†¬ ’Ña‹” SK¾ƒ ’¬:: `°c<

“u›Ÿvu=Á‹” ¾T>Ñ‟< Ièƒ ÁL†¬ †“

Qèƒ ¾K?L†¬ ’Ña‹”” ŸT>K¬ ¾›=ƒÄåÁ አንዯኛ ክፍሌ ምእራፍ አራት የአከባቢ ሳይንስ ጋር አነዴ ነዉ፡፡ አንዲንዴ የማነቃቅያ ጨዋታዎችና ቪዱዮ ምሌከታ ታክልበታሌ፡፡ ትምህርቱ የሚጀምርዉ መምህሩ በትምህርት ቤታቸዉ አከባቢ ስሇሚያዩአቸዉ ነገሮች በሚጠይቃቸዉ ¾T’npÁ ØÁo­‹“ }T]­‹ uT>SMc<ƒ SMe ÃJ“M::}UI`~ ¾T>ÁS´’¬ uØÁo“ SMe Là SJ’< ¾ታችኛዉ ክፍሌ ከከፍተኛ ክፍሌ ተማሪዎች ይሌቅ በገሇፃ ሊይ ያመዝ ትምህርት ስሇሚወደ ነዉ፡፡ 3.3

“†Ë’p| †}^]p} MM¨k”

የዚህ ትምህርት ርዕስ እጽዋትና እንስሳትን መመዯብ የሚሌ ነዉ፡፡ይህ ርእስ “ በአከባቢያችን የሚገኙ ህይወት ያሊቸዉ ነገሮች” እና “በአከባቢያችን የሚገኙ ህይወት የላሊቸዉ ነገሮች” ከሚሇዉ የኢትዮጵያ የአንዯኛ ክፍሌ የአከባቢ ሳይንስ ትምህርት ጋር አነዴ ነዉ፡፡ የኢትዮጵያዉ ካሪኩሇም የሚያተኩረዉ ዕጽዋትና እንስሳትን በመመዯብ ሊይ ሲሆን የኮርያዉ ዯግሞ መጀመርያ ዕጽዋትና እንስሳትን በአነዴ ጎራ መመዯብና፤ ቀጥል ዯግሞ ዕጽዋትና እንስሳትን ሇየብቻቸዉ መመዯብ ነዉ፡፡በኮርያዉ የመምህሩ መምርያ አቀራረብ ዕጽዋትና እንስሳትን እንዯ መኖሪያ ስፍራቸዉ መጀመርያ ያሳያሌ:: ስሇዚህ መምህሩ ዕጽዋትና እንስሳትን ፎቶ ወይም ማጣቀሻ አስቀዴሞ ማዘጋጀት አሇበት ፡፡ በተመሳሳይ መሌኩ የኢትዮጵያ መምህራን አስፈሊጊዉን ዲታና መሳሪያዎች ከየአከባቢያቸዉ ማዘጋጀት ይኖርበታሌ፡፡ 3.4

“†}^]p} †}¨¡M~Z¤ ^ÑXr‘/Ms´÷ MM¨k”

የዚህ ትምህርት ርዕስ እንስሳተን

†}¨¡Os´÷„r‘ MM¨k {‘:: ¦C Z†^ ˆ„ôp§Æ¤‘ ¡„}¨ኛ ክፍሌ ምዕራፍ አራት

¡„ˆjiô ]¦{^ “ የቤትና የደር እንስሳት” ˆNóE‘ Z”^ µZ †Ë’p} †}¨¡ M~W¤ „ˆjiô¤r‘ ¡]¤G::•

„}¬ {‘:: ¡‹W¤‘ MOCV MOW¤ ¡mE¤¢ †}^]p|

ስሇዚህ መምህሩ ዕጽዋትና እንስሳትን ፎቶ ወይም ማጣቀሻ አስቀዴሞ 9

BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

ማዘጋጀት አሇበት ፡፡ በተመሳሳይ መሌኩ የኢትዮጵያ መምህራን አስፈሊጊዉን ዲታና መሳሪያዎች ከየአከባቢያቸዉ ማዘጋጀት ይኖርበታሌ፡፡

3.5 “ ¡iµ „ilu| ÖXÖY‚u” የዚህ ትምህርት „FN ¡iµ ÖXÖY‚u| „ilu jCW¤p| gZË ME¡p {‘:: ¦C Z†^ ˆ„ôp§Æ¤‘ ¡„}¨ኛ ክፍሌ ምዕራፍ አራት ¡„ˆjiô ]¦{^ “ የተክልች ጥቅም ”

ˆNóE‘ Z”^ µZ

„}¬ {‘:: ¦A}} pOCZp EN^mNZ

MOCV mE¤¢ mŠEùu} ወይም ፎቶአቸዉን ወይም ቪዱዮ መጠቀም ይችሊሌ፡፡ መምህሩ ተማሪዎች መራሳቸዉ ሚወደትን አበባ ወይም ፍራፍሬ ይዘዉ እንዱመጡ ማዴርረግ ይችሊሌ፡፡ ይኸንን ማዴረግ ባይቻሌ በትምህርት ቤት አካባቢ የሚገኙትን ተክልች መመሌከት ይቻሊሌ፡፡ 3.6

”¡›Ueƒ ØÁo­‹ Úªo- ^E ”Ë’p †| †}^]p jCW” •

የዚህ ትምህርት „FN

^E iµ ÖXÖY‚u| „ilu jCW¤p M{µ´Z {‘:: ¦C Z†^ ˆ„ôp§Æ¤‘ ¡„}¨ኛ ክፍሌ

ምዕራፍ አራት ¡„ˆjiô ]¦{^ Z†^ “ በአከባቢያችን ያለ ህይወተወ ያሊቸዉ ነገሮች ” ˆNóE‘ Z”^ µZ mM]]¦ {‘:: ¦C Z†^ i„ôp§Æ¤‘ ‰WˆðEO ‘^º „Gm¸d\O; {´Z ¶} †}¨ O†XÒ N¸fE¤ ¡dUi {‘:: ¦A}} pOCZp EN^mNZ MOCV º¤dø‚u| ¡ËAðÖ Ñm| M¸dO ¦Ufg::

የሚወደትን ’’የአምስት ጥያቄዎች ጨዋታ’’ በመጠቀም አቅርበናሌ፡፡ 3.7

ነገር ግን የአንዯኛና ሁሇተኛ ክፍሌ ተማሪዎች

’¡X\ö÷}| ¡ጓ¨†Â” ØL መመሌከት’ የዚህ ትምህርት „FN iX]r‘| iè¨ኛቸዉ መካከሌ የሇዉነወ ሌዩነት መረዲት {‘:: ¦C Z†^ ˆ„ôp§Æ¤‘ ¡„}¨ኛ ክፍሌ

ምዕራፍ አንዴ ¡„ˆjiô ]¦{^ Z†^ “ የዉጫዊ አካሌ ክፍልቻችን ጥቅሞች ” ˆNóE‘ Z”^ µZ አካልቻችን’ ሇሚሇዉ ርእስ መጀመርያዉ ክፍሌ ፡፡

mM]]¦ {‘:: ¦C Z”^ ’

ርእሱ መጀመርያ ሊይ በዚህ መሌክ እንዱገባ የተመረጠዉ

የተሇያዩ የማስተማርያ

መበረጣቻዎችን በመሌክ ንጽጽ ሇማስተማር አመቺ በመሆኑ ነዉ፡፡ ¦A}} pOCZp EN^mNZ MOCV ¡mE¤¢ ¡N{ÊÈZ¤ ፎቶአቸዉን ወይም ላልች መሳርያዎችን መጠቀም ይችሊሌ፡፡ ሇጊዜዉ ሶስት አማራች ተግባራትን የመረጥነዉ ጊዜ ሇመቆጠብ ሲባሌ ነዉ፡፡

¾dÔe SUI^” TcMÖ† ¾ƒUI`ƒ °pÉ

ƒUI`ƒ 1

¾U°^ñ `°e••

SeŸ[U Öv

¾ƒUI`~ ¯LT

uƒUI`ƒ u?ƒ ›Ÿvu= ¾T>Ñ‟< ›uv­‹”“ °êªƒ” KSSMŸƒ”•TkÉ

S`Í Sd`Á­‹

SUI\- ¾›uv­‹“ °êªƒ ö„

É`Ñ>ƒ

¾ST` Te}T` É`Ñ>„‹

°n­‹“

¾SUI\

Sd]Á­‹ ()

p/}Ÿ}M o

¾´Óσ

Ñ>²?

ማነቃቅያ

¾}T]­‹

uƒUI`ƒ ›Ÿvu=

u?ƒ o

eKT>Ñ‟<

uƒUI`ƒ

u?ƒ

›Ÿvu=

›uv­‹”“ °êªƒ S’ÒÑ`

eKT>Ñ‟<

SUI`: }T]­‡

›uv­‹”“

u›Ÿvu=Á†¬

°êªƒ S’ÒÑ`

Á¿ƒ”

-†\mõ ›uv­‹“

(5)

}T]­‹- ¾›uv­‹“ °êªƒ eU

†}ªó¤^o‘\ð

10 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

°êªƒ eLK<uƒ

-†{÷ ¡ªYˆmV} iô[ „¦tEAð

›Ÿvu= †}’ÒÑ`

-†{÷ ¡M¿t N÷ª „¦tEAð

-›uv­‹“ °êªƒ

--†{÷ ጓ[ „¦tEAð

¤iUoቷቸዉ ፡፡

¾ƒ xo {‘ ¡Nó´‟<ƒ ;

eK

ƒUI`~

œLT

ÁK¬

Ó”³u?

eK

-

iጓ[ ‘^º „¦tEAð

-

pGg ™Ö ˆŠÖFu} „¸´k ¦´†M

ƒUI`~

o

}T]­‡ ¾ƒUI[~” œLT S[Çor‘} NUµ´º

ÁK¬

o

™Y ^EO}NU‘ †}{µ´Z

o

›uv­‹“ °êªƒ EM·k‟ƒ •†“pÉ

œLT Ó”³u?

T[ÒÑÝ 

uƒUI`ƒ u?ƒ ›Ÿvu= eKT>Ñ‟<

o

¾ƒUI`ƒ

›Ÿvu=

›uv­‹”“

°êªƒ S’ÒÑ`

eLÁuAðp

o

u¾ÓL‹G< †|

}T]­‡

eLÁ¢p

AðEð MZOV

^Pu

o

^E „ilu ^Pu ˜¶ið

¦˜¶jEð

o

†^mõ ^E „ilu ^Pu

†{÷ „¨¦ „ij} „¦tEAð

´EÊ ¡Nó\º N} {‘?

†{÷ Ë´÷Uª „ij} „¦tEAð

É`Ñ>ƒ 1

H>Ń (30)

u¾ÓL‹G<

u?ƒ

eKT>Ñ‟<

›uv­‹”“

°êªƒ S’ÒÑ` o

uƒUI`ƒ

°êªƒ

„ilu AðEð

ŸMUdž¬ uS’dƒ

²Ñv

Ák`vK<::

-¡p lo {‘ ¤´‟ኸዉ? „¨¦ „ij} MUºˆ‘ EO}¬} {‘? ip/iön „‰jiô MMGˆp ¡OpÑG´‘} „ij “¦{p É`Ñ>ƒ 2

MOUº -

†^mõ ¡MU¹rAðp „ij i¡¶FuA𠤘ñ

o

„Að{

iµX

„ils}

ip/iön „‰jiô MMGˆp

ተማሪዎቹ መመሌከት

¡OpÑG´‘} „ij “¦{p OUº

ስሇሚፈሌጉት

o

mMGˆn

†{÷

Ë´÷U¨}

MUºˆðp

ይነጋገራለ፡፡

MGˆð ¨UfN ^ED{ {‘ É`Ñ>ƒ 3

ሇጉብ‡ƒ eKT>ÁeðMÑ<

’Ña‹ S’ÒÑ` .

ሇጉብ‡ƒ u×U

{´[u

eKT>ÁeðMÑ<

’Ña‹ S’ÒÑ`

¾T>ÁeðMÑ”<

’Ña‹ U” U” “‰; .

ሇጉብ‡ƒ

Ø\::

. ሉጠማን ስሇሚችሌ ዉሃ ያስፈሌገናሌ፡፡

†{˜ôC}

†}¬|^o‘^

O}

N¬U¶ „Ek}?

. አጉሉ ላንስ ያስፈሌገናሌ -

ያየነዉን መመዝገብ አሇብን

-

ማስታወሻ ዯብተር መያዝ አሇብን

11 BNUE(ODA)- ASTU

2005

ነገር


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

.¤¤uAð„r‘} EM˜´k

O}

{´[u

-

የስ°M Åw}` SÁ´ ›Kw”

uÑ<w‡ou} ¨gp

N˜µ®p

„Ek}? É`Ñ>ƒ 4

uÑ<w‡ou} ¨gp i„pˆð[p ^F¡|r‘

i„pˆð[p ^F¡|r‘ {´[u

{´[u †}{µ´Z

†}{µ o

.i„pˆð[p ¤¡|r‘ {´[u O} O} {iV? o ዉጤት እና ምዘና

በት/ቤቱ አከባቢ ያለትን

ዉጤት እና ምዘና

አበቦች እና °çªƒ ÑKé

ስራዎች

TÉ[Ó

(5)

. ሇጉብኝት የሚስፈሌጉ መሳሪያዎች መዘጋገታቸዉን ማረጋገጥ

i„pˆð[p

†|

iºP|

{´[u ”}MGˆp o

ከጓዯኛ ጋር አሇመጫወት

o

አበቦችን አሇመቁረጥ/ አሇመጉዲት

o

በት/ቤቱ አከባቢ ያለትን አበቦች እን °çªƒ ÑKé TÉ[Ó

o

ስትራመደ ጥንቃቄ አዴርጉ

o

የማስታወሻ

ዯብተር

እና

እርሳሳችሁን አዘጋጁ

. በሚቀጥሇዉ ክ/ጊዜ የሚስፈሌጉ መሳሪያዎች

ይዘን

ሇጉብኝት

እንወጣሇን፡፡ 

°pÉ TkÉ SeŸ[U Öv o

†e+ በት/ቤታችን አከባቢ ያለ ዕጽዋት እና አበቦችን ሇመጎብኘት እንዘጋጅ

12 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

¾U²“ °pÉ 1.

¾›LT U²“

: }T]­‡ uƒ/u?~ ›Ÿvu= ÁK<ƒ” ›ux‹ †| ”Ë’p EM·k‟ƒ TkÉ Ã‹LK<; 2.

e`烓 ¾U²“ Å[Í­‹

የe`çቱ ዯረጃ

የምዘና ዯረጃ }T]­‡ uƒ/u?~ ›Ÿvu= ÁK<ƒ” ›ux‹ †| ” ከፍተኛ

}T]­‡ uƒ/u?~ ›Ÿvu= ÁK<ƒ” ›ux‹

Ë’p

ስም ያዉቃለ፡፡ሇጉብኝት የሚያስፈሌጉ ነገሮችንና ቅዯም

ተከተሊቸዉን መግሇጽ የችሊለ፡፡

†| ”Ë’p EM·k‟ƒ TkÉ Ã‹LK::

}T]­‡ uƒ/u?~ ›Ÿvu= ÁK<ƒ” ›ux‹ †| ” መካከሇኛ

Ë’p

ስም ያዉቃለ፡፡ሇጉብኝት የሚያስፈሌጉ ነገሮችንና ቅዯም

ተከተሊቸዉን መግሇጽ አይችለም፡፡ }T]­‡ uƒ/u?~ ›Ÿvu= ÁK<ƒ” ›ux‹ †| ” ዝቅተኛ

Ë’p ስም አያዉቁም፡፡ሇጉብኝት የሚያስፈሌጉ ነገሮችንና ቅዯም ተከተሊቸዉን መግሇጽ አይችለም፡፡

¾dÔe SUI^” TcMÖ† ¾ƒUI`ƒ °pÉ

ƒUI`ƒ 2

13 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

¾U°^ñ `°e••

•„’@ Ÿ}ðØa Ò` ’‡

¾ƒUI`~ ¯LT

Ièƒ ÁL†¬ †“ Ièƒ ¾K?L†¬ ’Ña‹” SK¾ƒ

S`Í Sd`Á­‹

Ièƒ ÁL†¬ †“ Ièƒ ¾K?L†¬ ’Ña‹” e°KA‹

É`Ñ>ƒ

¾ST` Te}T` H>Ń

°n­‹“

¾SUI\

Sd]Á­‹

p/}Ÿ}M

¾}T]­‹

() o uƒUI`ƒ u?ƒ ¾´Óσ

ማነቃቅያ

Ñ>²? (5)

o uƒUI`ƒ

›Ÿvu=

u?ƒ

›Ÿvu= SUI`:

eKT>Ñ‟< ’Ña‹ S’ÒÑ`

}T]­‡

eKT>Ñ‟<

u›Ÿvu=Á†¬

’Ña‹

Á¿ƒ”

S’ÒÑ`

†}ªó¤^o‘\ð

-†\mõ uƒ/u?~

-†{÷ „ilu †| ”Ë’p „¦tEAð

›Ÿvu=

-†{÷ “ÑZ †| ¬}ª¦ „¦tEAð

eLÁ‹ኋቸዉ

ህይወት ያሊቸዉ እና ህወት የላሊቸዉ ነገሮችን

ነገሮች †}’ÒÑ` 

¤iUoቷቸዉ ፡፡

ህይወት

†}E¦

ስሊሊቸዉ ነገሮች

- Nó^º †| iôXiô[

እና

- „¶ªNó ¸UÃö™O ¦´†M

„¦tEAð

ሕይወት ስሇላሊቸዉ ነገሮች እንነጋገር eK

eK

ƒUI`~

ƒUI`~

}T]­‡

¾ƒUI[~”

œLT

NUµ´º

›LT ÁK¬ ›LT ÁK¬

o ™Y ^EO}NU‘ †}{µ´Z

Ó”³u?

o Ièƒ

Ó”³u? T[ÒÑÝ

ህይወት ስሊሊቸዉ ነገሮች

እና

ሕይወት

Ièƒ

¾K?L†¬

ህይወት ስሊሊቸዉ ነገሮች እና ስሇላሊቸዉ

ነገሮች

ሕይወት ስሇላሊቸዉ ነገሮች እንነጋገር

^”F’õ

እንነጋገር

M]W¤‚u o ^”Eùs} iN¡p

É`Ñ>ƒ 1

H>Ń (30)

†“

ÁL†¬

’Ña‹” †”’à 

¾ƒUI`ƒ

S[Çor‘}

ህይወት ያሊቸዉ ነገሮች

-C¦¨p ‰Fr‘ {´[u

14 BNUE(ODA)- ASTU

2005

MZ°


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

M‰ˆG;

እና ሕይወት

የላሊቸዉ

ነገሮች º¬; †Z¶k; \‘; Ö¡G;

ስ°KA‹

º}rG; ‘a; ¨Š¥ †| ”

Td¾ƒ

Ë’p c=Ñ‟<

-^”Eð} ‰¢ iኋF

-Ièƒ ŸK?L†¬ ’Ña‹

ህይወት ያሊቸዉ ነገሮች

M‰ˆG&-

እና

- ¾S”ÑÉ Sw^ƒ

ሕይወት የላሊቸዉ ነገሮች

- ¨”¨u`

Tp[w

- É”Òà - u=c=¡K?ƒ

É`Ñ>ƒ 2

- SŸ=“ •†“ ¬H ¨²} ÃцK<:: 

ህይወት ስሊሊቸዉ ነገሮች እና

ሕይወት

ስሇላሊቸዉ

ነገሮች

ME¡p/MM¨k 

ተማሪዎቹ

ህይወት ስሊሊቸዉ ነገሮች

ያዩአቸዉ ነገሮችን

እና

ስዕልች

ሕይወት ስሇላሊቸዉ ነገሮች -C¦¨p ‰Fr‘ {´[u

ማዘጋጀታቸዉን

ME¡p/MM¨k

M‰ˆG;

-እስቲ ህይወት ያሊቸዉንና

º¬; †Z¶k; \‘; Ö¡G;

የላሊቸዉን ነገሮች ከስዕልቹ

º}rG; ‘a ¦´†Eð::

በማየት እንሇይ

- ¨”¨u`

É”ÒÃ

--እስቲ በአባቢያችን ስሊለ

u=c=¡K?ƒ SŸ=“ •†“

ህይወት ያሊቸዉንና ነገሮች

¬H

እንነጋገር

¾L†¬U::

---እስቲ በአባቢያችን ስሊለ ህይወት የላሊቸዉን ነገሮች

ማረጋገጥ

Ièƒ

መሇማመጃ ገጽ

እንነጋገር

15 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

É`Ñ>ƒ 3

ቁጥር 1

ህይወት ስሊሊቸዉ ነገሮች

እና

ሕይወት ስሇላሊቸዉ ነገሮች ጸባያት

ህይወት ስሊሊቸዉ ነገሮች እና

ሕይወት ስሇላሊቸዉ ነገሮች እንነጋገር ጸባያት እንነጋገር -በአባቢያችን ስሊለ ህይወት --እስቲ በአባቢያችን ስሊለ

ያሊቸዉንና ነገሮች ጸባያት

ህይወት ያሊቸዉንና ነገሮች

እንነጋገር

ጸባያት እንነጋገር

- ይንቀሳቀሳለ፤ ያዴጋለ፡፡ - ህይወት አሊቸዉ፤ይተነፍሳለ - ይመገባለ፤ይጠጣለ

---እስቲ በአባቢያችን

ስሊለ - ይዋሇዲለ፤ ሌጅ እና ህይወት የላሊቸዉን ነገሮች ፍሬያፈራለ፡፡ ጸባያት እንነጋገር ---እስቲ በአባቢያችን

ስሊለ

o †^mõ

ነገሮች

iô}·· ህይወት

†}¿¨p

የላሊቸዉን

ጸባያት እንነጋገር

o 16 ˆpOCZn µZ -አይንቀሳቀሱም፤ አይመገቡም፤ m™N²{p ¤Fr‘} አይተነፍሱም፡፡ fFp MOUº

- አይራቡም፤ ህይወት የሊቸዉም

\}¸Uዥ - ፍሬ፤ እንቁሊሌ ወይም ሌጅ የሊቸዉም፡፡ ቀዴሞ የሞሊ ያሸንፋሌ

o _^n}

- አያዴጉም፡፡ o ቢንጎ ጨዋታ

 ዉጤት ዉጤት ምዘና

እና ምዘና ስራዎች

(5)

እና

ሕይወት ያሊቸዉ ነገሮች

እና

ሕይወት የላሊቸዉ ነገሮች በጣም

ሕይወት ያሊቸዉ ነገሮች እና

ሕይወት

የላሊቸዉ

ነገሮች አስፈሊጊ ነገሮች ናቸዉ፡፡

በጣም

አስፈሊጊ

ነገሮች 

-ህይወት ስሊሊቸዉ ነገሮች እና

ናቸዉ፡፡

ሕይወት

ህይወት ስሊሊቸዉ ነገሮች

አስፈሊጊነት

እና

ማወቅ አስፈሊጊ ነዉ፡፡

ስሇላሊቸዉ

ነገሮች

ሕይወት ስሇላሊቸዉ ነገሮች 16 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

አስፈሊጊነት -ሕይወት

-ሕይወት ያሊቸዉ

የላሊቸዉን

ነገሮች በእንክብካቤ

አሇብን

ምክንያቱም አሊቂዎች ናቸዉ

እንዳት መያዝ አሇብን;

-ሕይወት የላሊቸዉን ነገሮች -ሕይወት እንዳት መያዝ አሇብን;

በእንክብካቤ

o ¾k×Ã

ምክንያቱም

ƒUI`ƒ ÑMé

መያዝ

ነገሮች

ያሊቸዉ

ነገሮች

መያዝ

አሇብን

እነሱ

እንዯ

ሰዉ

ናቸዉ፡፡

-uT>kØK¬ dU”ƒ

eK}KÁ °êªƒ“

ሕይወት የላሊቸዉ ነገሮች በስርዓት

†}^]p „Mª¨k

መያዝ

†}NXE}•

አስፈሊጊች ናቸዉ፡፡

ሕይወት ያሊቸዉ ነገሮች እና አሇብን

ምክንያቱም

°pÉ TkÉ •†’@ Ÿ}ðØa Ò` ’‡ Ièƒ ÁL†¬ †“ Ièƒ ¾K?L†¬ ’Ña‹” •†”KÃ

¾U²“ °pÉ 1.

¾›LT U²“

: }T]­‡ Ièƒ ÁL†¬ †“ Ièƒ ¾K?L†¬ ’Ña‹” SK¾ƒ ËLK<; 2.

¾¬Ö?ƒ“ ¾U²“ Å[Í­‹ የምዘና ዯረጃ

የ¬Ö?ቱ ዯረጃ

 ከፍተኛ Ièƒ ÁL†¬ †“ Ièƒ ¾K?L†¬ ’Ña‹” SK¾ƒ

ሕይወት የላሊቸዉ ነገሮች ME¡p ¦ችሊለ፡፡ 

መካከሇኛ

}T]­‡ ህይወት ያሊቸዉ ነገሮች እና

ሕይወት የላሊቸዉ ነገሮች ip}` ME¡p ¦ችሊለ፡፡ 

ዝቅተኛ

}T]­‡ ህይወት ያሊቸዉ ነገሮች እና

}T]­‡ ህይወት ያሊቸዉ ነገሮች እና

ሕይወት የላሊቸዉ ነገሮች ME¡p አይችለም፡፡

^”F’õ MZ°

17 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

¾u=”Ô Úªo \}¸Uዥ

18 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

¾dÔe SUI^” TcMÖ† ¾ƒUI`ƒ °pÉ •

ƒUI`ƒ 3

19 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

¾U°^ñ `°e••

•„’@ Ÿ}ðØa Ò` ’‡

¾ƒUI`~ ¯LT

iŠUOp •¨pp ¡Nóo¡ð †Ë’p| †}^]p} MM¨k

S`Í Sd`Á­‹

¡†Ë’p| †}^]p e°KA‹“ ö„­‹

É`Ñ>ƒ

¾ST` Te}T` H>Ń

°n­‹“

¾SUI\

¾}T]­‹

Sd]Á­‹ ()

-eLK𬠃UI`ƒ

-eLK𬠃UI`ƒ S’ÒÑ`

SUI`:

p/}Ÿ}M

¾´Óσ

Ñ>²?

ƒUI`~

›LT

ÁK¬

Ó”³u?

}T]­‡

u›Ÿvu=Á†¬

ማነቃቅያ

eK

ƒUI`~

›LT

ህይወት ስሊሊቸዉ 

ነገሮች እና

(5)

eK

S’ÒÑ`

Á¿ƒ”

ህይወት ስሊሊቸዉ ነገሮች እና

ሕይወት ስሇላሊቸዉ

ሕይወት ስሇላሊቸዉ ነገሮች እንነጋገር

†}ªó¤^o‘\ð

ነገሮች እንነጋገር

-

Nó^º †| iôXiô[

¤iUoቷቸዉ ፡፡

-

„¶ªNó ¸UÃö™O ¦´†M

ÁK¬

Ó”³u?

„¦tEAð

}T]­‡ ¾ƒUI[~” œLT S[Çor‘} NUµ´º o

™Y ^EO}NU‘ †}{µ´Z

o

iŠUOp

T[ÒÑÝ

•¨pp

¡Nóo¡ð

†Ë’p|

†}^]p}

†}M¨k 

በአከባቢያችን መክረምት

ስሊለና

ስሇምናያቸዉ

በአከባቢያችን

ስሊለና

መክረምት

ስሇምናያቸዉ ፍጥረታት እንነጋገር {Ê D~ NgUk

ፍጥረታት እንነጋገር ¾ƒUI`ƒ H>Ń (30)

É`Ñ>ƒ 1

-iŠUOp •¨pp ¡Nóo¡ð

-iŠUOp

†Ë’p|

†Ë’p| †}^]p} M˜Z˜Z;

†}^]p}

•¨pp

M˜Z˜Z

-

Ø”†M

-

-

Ïw

-

ô”×

-

É”‹ ¾SdcK<ƒ

mNW‚u ¡Nó¤dZið

¡Nóo¡ð

¨²} ÃцK<::

šZš[u} i”Ë’p“ u†”edƒ ŸõKA

-mNW‚u ¡Nó¤dZið šZš[u}

}T]­‡

SSÅw

i”Ë’p“ u†”edƒ ŸõKA

uTeo¨h

SSÅw

Åw}^†¬ ´`´a‹” ÃS²ÓvK<

•†êªƒ É`Ñ>ƒ 2

¾†}edƒ•†“ •†êªƒ e°KA‹

¾†}edƒ•†“ ከe°KA‹

e”F’õ O¶E¿

SK¾ƒ

በማየት SK¾ƒ

†}edƒ•†“

É`Ñ>ƒ 3

•†êªƒ

uT>K<

20 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

.•°KA‡” uSSMŸƒ

UÉx‹ SÉx Séõ

†}edƒ•†“ •†êªƒ

uSLTSÍ

uT>K< SÇx‹ †}ªóM¬ið

LÃ ÁK< e°KA‹

ማጻፍ

-}T]­‡

Ñê

†¡¤˜ñ

Teo¨a MD|r‘} MˆomG 

ተማሪዎቹ

ተማሪዎቹ

ያቀረቡትን•°KA‡”

ዉጤት እና ምዘና

ዉጤት እና ምዘና

ያቀረቡትን•°KA‡”

uSSMŸƒ

(5)

ስራዎች

uSSMŸƒ

•†êªƒ

†}edƒ•†“ •†êªƒ

¦M¬jEð

†}edƒ•†“ uT>K<

SÇx‹

በግሌ

ሰዕልች እና ፎቶዎች

uT>K< SÇx‹ †}ªóM¬ið ማጻፍ

-uSLTSÍ

Ñê

ÁK<

e°KA‹ uG<Kƒ Ô^ S¡ðM -uSLTSÍ Ñê LÃ ÁK< e°KA‹

uG<Kƒ

-KU” •†”Å ŸðK< SÓKê

Ô^ ዛፍ

S¡ðM

-የጥዴ

-KU” •†”Å ŸðK<

ምክንያቱም አይንቀሳቀስም

ሇዕጽዋት

ምዴብ

ነዉ

SÓKê - ›”É }T] ¨Åòƒ

-ጥንቸሌ ከእንስሳት ምዴብ ናት ምክንያቱም

u}^ •†¾¨×

ትንቀሳቀሳሇች የመሳሰለ መሌሶች

eK•†}edƒ ¨ÃU

-›”É }T] ¨Åòƒ u}^

°êªƒ •†}hgGb

•†¾¨× eK•†}edƒ ¨ÃU

†{ªó¸¦g N¨U¶

°êªƒ •†}hgGb ¦¸¦fG

- eK•†}edƒ ¨ÃU °êªƒ M¿’ƒ †{ªó|´V

- eK•†}edƒ ¨ÃU °êªƒ M¿’ƒ ÓÑ^K<

N¬U¶  - በሚቀጥሇዉ ሳምንት ስሇ ዕጽዋትና

እንስሳት

ምዯባ

በስፋት እንማራሇን

-

†}^]pˆlo lo ይንቀሳቀሳለ፡፡

ዴምጽ አሊጸዉ -ዕጽዋት ከቦታ ቦታ አይንቀሳቀሱም ዴመጽ የሊቸዉም፤ አበባና ፍሬ ኣሊቸዉ

 

°pÉ TkÉ •†’@ Ÿ}ðØa Ò` ’‡ ዕጽዋትና እንስሳትን እንመዴብ

21 BNUE(ODA)- ASTU

የሚቀርቡ

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

¾U²“ °pÉ 1.

¾›LT U²“

: }T]­‡ ዕጽዋትና እንስሳትን መመዯብ ËLK<; 2.

¾¬Ö?ƒ“ ¾U²“ Å[Í­‹ የምዘና ዯረጃ

የ¬Ö?ቱ ዯረጃ

}T]­‡ ዕጽዋትና እንስሳትን ሇይተዉ መመዯብ ¦ችሊለ፡፡ ከፍተኛ Ièƒ ÁL†¬ †“ Ièƒ ¾K?L†¬ ’Ña‹” SK¾ƒ

ip}` ¨U°

}T]­‡ ዕጽዋትና እንስሳትን መመዯብ መካከሇኛ

¦ችሊለ፡፡ }T]­‡

ዝቅተኛ

ዕጽዋትና

እንስሳትን

ሇይተዉ

አይችለም፡፡

22 BNUE(ODA)- ASTU

2005

መመዯብ


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

S”F’õ N¹da

23 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

ዕጽዋትና እንስሳትን መመዯብ

ዕጽዋት

ዕጽዋት

እንስሳ

እንስሳ

የዕጽዋትና እንስሳት ሌዩነት

24 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

¾dÔe SUI^” TcMÖ† ¾ƒUI`ƒ °pÉ

ƒUI`ƒ 4

¾U°^ñ `°e••

•„’@ Ÿ}ðØa Ò` ’‡

¾ƒUI`~ ¯LT

iiµ •¨pp ¡Nóo¡ð †Ë’p| †}^]p} †{¨¡M~Z¤ \ÑXr‘ MM¨k

S`Í Sd`Á­‹

MOCZ- ¡†Ë’p| †}^]p e°KA‹“ ö„­‹

É`Ñ>ƒ

¾ST` Te}T` H>Ń

°n­‹“

¾SUI\

¾}T]­‹

Sd]Á­‹ ()

- eK •†”edƒ Sa`Á eõ^ S’ÒÑ`

SUI`:

p/}Ÿ}M

†”edƒ

-eK Sa`Á

mNW‚u- †Z]^ ¨[kƒ

}T]­‡

eõ^

u›Ÿvu=Á†¬

S’ÒÑ` ¾´Óσ

Ñ>²?

ማነቃቅያ

(5)

\ô¤dUið

-¨Å •†”edƒ Sa`Á eõ^ SŠ

Á¿ƒ”

-¨Å •†”edƒ

••†’ÅH@Æ S’ÒÑ`

iºP| ¦ˆomFG

Sa`Á eõ^ SŠ

--¨Å •†”edƒ Sa`Á eõ^ SŠ

•••†}ÅH@Æ

•••†}ÅH@Æ Ã“Ñ^K<

S’ÒÑ`

- •†{÷ ²k „¦tEAð

- U” ¯Ã’ƒ

- †{÷ „}i] „¦rEAð

••••†”ed

-†{÷ „öEô „¦rEAð

•’ÇÁ‹G< }“Ñ\ eK

ƒUI`~

›LT

ÁK¬

Ó”³u?

eK

ƒUI`~

›LT

ÁK¬

Ó”³u? T[ÒÑÝ

}T]­‡ ¾ƒUI[~” œLT S[Çor‘} NUµ´º o

™Y ^EO}NU‘ †}{µ´Z

o

iŠUOp •¨pp ¡Nóo¡ð †}^]p} †{¨¡M~Z¤r‘ †}M¨k

በአከባቢያችን

ስሊለና

ስሇምናያቸዉ

እንስሳት

በአከባቢያችን

ስሊለና

ስሇምናያቸዉ እንስሳት እንነጋገር {Ê D~ NgUk

እንነጋገር ¾ƒUI`ƒ H>Ń (30)

É`Ñ>ƒ 1

-ስሇምታሳዴጓቸዉ

ወይም

ስሇምታዉቛቸዉ እንስሳ እንነጋገር

-ስሇምታሳዴጓቸዉ

ወይም

ስሇሚያዉቛቸዉ እንስሳ ይነጋገራለ

- mNW‚u ¡Nó¤dZið u†”edƒ <eU ò[´^K<

-mNW‚u ¡Nó¤dZið

-†{÷ ­[

u†”edƒ <eU ò[´^K<

--†{÷ ‘a

„E‡ „E‡

- †{÷ †{eXWp „¦tEAð

}T]­‡ uTeo¨h Åw}^†¬ ´`´a‹” ÃS²ÓvK<

25 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1 

¾†}edƒ”

¾†}edƒ”

•†”žS„`Á†¬

•†”žS„`Á†•¬

SSÅw -Ç¡Â&•“]; †}eXWp; „Gdõp

SSÅw

i‘B ‘^º ¦ XEð:: e”F’õ O¶E¿

- ¨ö‹& u=^u=a­‹& l^ •“ †`Ów u›¾` ¬eØ É`Ñ>ƒ 2

••†}edƒ”

u›‰M

Ãu^K<::

e”penc? Sd¾ƒ -Ø”²=³& NSd •†Ó` •†“ k”É ›¬× uS_ƒ ¬eØ Ã„^K<:: }T]­‡•†}edƒ” u›ŸM e”penc? ÁdÁK<::

É`Ñ>ƒ 3

 ስሇሚወደት እንስሳ ናገራለ -

 ስሇሚወደት እንስሳ ናገራለ

ሇምን የእንስሳዉን ባህሪ

 ሇምን የእንስሳዉን ባህሪ

እንዯወዯደ እና ላልችን

እንዯወዯደ እና ላልችን

†}ªG¨¨© M|´Z

†}ªG¨¨© ¦|´XEð:: -¡‘a iðuF} †¨ªEAð OŠ}¤nO \­‹” ß}LK< - ÉS„‹” •†¨ÇKG< U¡”Á~U KeLd çÑ<` ›L†¬::

 የእንስሳትን ሥዕሌ መሳሌ ዉጤት እና ምዘና

ዉጤት እና ምዘና

(5)

ስራዎች

 የእንስሳትን ስዕሌ መሳሌ

 የእንስሳትን ሰዕሌ ስሇን ስሇ -የእንስሳትን ባህሪ ሇምን

ጸባያቸዉ እንጻፍ

እንዯወዯደ እና

ስዕልች እና ፎቶዎች

ላልችን †}ªG¨¨© ስሇ ጸባያቸዉ ¦ËÔEð  

°pÉ TkÉ •†’@ Ÿ}ðØa Ò` ’‡ እንስሳትን እንዯየመኖርያቸዉ እንመዴብ

¾U²“ °pÉ

26 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ 1.

ቁጥር 1

¾›LT ÓUÑT : }T]­‡ እንስሳትን እንዯየመኖርያቸዉ መመዯብ ËLK<;

2.

¾¬Ö?ƒ“ ¾U²“ Å[Í­‹ የምዘና ዯረጃ

የ¬Ö?ቱ ዯረጃ

}T]­‡ እንስሳትን እንዯየመኖርያቸዉ ከፍተኛ }T]­‡ እንስሳትን እንዯየመኖርያቸዉ መመዯብ

ËLK ፡፡ }T]­‡ ዕጽዋትና እንስሳትን መመዯብ

መካከሇኛ

ËLK

መመዯብ በጣም ip}` ¨U°

¦ችሊለ፡፡ }T]­‡ እንስሳትን እንዯየመኖርያቸዉ መመዯብ አይችለም፡፡

ዝቅተኛ

የ እንስሳዉ ስም -------------------------------------------------------------------- ቀሇሙ ------------------------------------መኖርያ ስፍራ ------------------------------------------------------------ ምግቡ ---------------------------------------------

¾dÔe SUI^” TcMÖ† ¾ƒUI`ƒ °pÉ

ƒUI`ƒ 5

¾U°^ñ `°e••

•„’@ Ÿ}ðØa Ò` ’‡

¾ƒUI`~ ¯LT

mNW‚u ¡iµ ÖXÖY‚u| „ilu jCW¤p| gZË ¦MUOXEð

S`Í Sd`Á­‹

MOCZ-

¡†Ë’p| ›=”dáKAúÉÁ ö„ •“ ›ux‹

mNW‚u-

27 BNUE(ODA)- ASTU

2005

†Z]^


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

¨[kƒ“ kKkU É`Ñ>ƒ

p/}Ÿ}M

¾ST` Te}T` H>Ń

°n­‹“

¾SUI\

¾}T]­‹

Sd]Á­‹ ()

-up`w Ñ>²?

- up`w Ñ>²? ¾uL‹G<ƒ” õ^õ_

SUI\:

¾uL‹G<ƒ”

›eo¬c<

}T]­‡ MUdž¬”

õ^õ_ ›eo¬c< ¾´Óσ

Ñ>²?

ማነቃቅያ

\ô¤dUið

(5)

•-†^mõ ^E ^Nr‘

- †{÷ EùNó iFAð:: ¹†Mð ·M™™ {‘::

†}{µ´Z

•-†’@ i’¢^ uLG<& ×óß ’¬::

iºP|

¦ˆomFG

-„ij •¨¦O ÖXÖY \ô\¹uAð O} ¦\NuኋG?

-„ij •¨¦O ÖXÖY \ô\¹uAð O} †}¨Nó\NuAð †}{µ´Z - E´| i“G Ë´÷Uª „ij m\ºq‡ ’u`:: io¬ Åe ÃLM:: - ›uv c=cÖ‡ Åe ¾K†M::

eK

ƒUI`~

›LT

ÁK¬

Ó”³u?

eK

ƒUI`~

›LT

ÁK¬

Ó”³u?

}T]­‡ ¾ƒUI[~” œLT S[Çor‘} NUµ´º o

™Y ^EO}NU‘ †}{µ´Z

o

¡iµ ÖXÖY‚u| „ilu jCW¤p| gZË †}MZOZ

T[ÒÑÝ 

iiµ በአከባቢያችን ስሊለና ስሇምናያቸዉ

አበቦች

iiµ

በአከባቢያችን

ስሊለና

ስሇምናያቸዉ አበቦች እንነጋገር ×q/ ^”G

እንነጋገር ¾ƒUI`ƒ H>Ń (30)

-ስሇምታዉቛቸዉን É`Ñ>ƒ 1

-ስሇምታዉቛቸዉን

ስሇምታዩአቸዉ

አባቦች እንነጋገር

ስሇምታዩአቸዉ አባቦች እንነጋገር -ስሇምታዩአቸዉ አባቦች እንነጋገር -†{÷ Ë´÷Uª „ij „¦tEAð

›ux‹

•†“

õ^õ_­‹” É`Ñ>ƒ 2

--†{÷ „«¦ „ij} „¦tEAð

}T]­‡

- †{÷ •¨¦} ¸² „¦tEAð

uTeo¨h

-ስሇምታዩአቸዉ ፍራፍሬዎች እንነጋገር

Åw}^†¬

KAT>

´`´a‹”

w`~‰”

S<´ SdcK<ƒ

›ux‹

ÃS²ÓvK<

•†“

õ^õ_­‹”

SSMŸƒ

SSMŸƒ

28 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1 o

SÅ[Ó ÁKv†¬ e”F’õ O¶E¿

ؔno o

SÅ[Ó ÁKv†¬

-›ux‹ •†“ õ^õ_­‹

Ø”no Tw^^ƒ

Sq[Ø ¾Kv†¬U - ”x‹ •†”ÇÃ’Éñ” SÖ”kp ›Kw’:: - ƒ“”i ¾S_ƒ ƒKA‹”U u=J” SÓÅM ¾Kw”U U¡”¾~U †’c<U Ièƒ ›K†¬“::

o

o

u›ƒ¡Mƒ eõ^ ¾TÑ>‟< °êªƒ

u›ƒ¡Mƒ eõ^ }T]­‡

¾TÑ>‟< °êªƒ -

uÑ<w‡ƒ ¨pƒ Teo¨h

uTeo¨h

SÁ´•

Åw}^†¬ ´`´a‹” ÃS²ÓvK

É`Ñ>ƒ 3

o

¡iµ ÖXÖY‚u|

o

¡iµ ÖXÖY‚u|

„ilu jCW¤p|

„ilu jCW¤p| gZË

gZË †}MZOZ

†}MZOZ

-እስቲ ሇኋ ዯኛችሁ አበባ ምረጡ -

-ሇምን እነዯመረጣችሁ ተናገሩ

gZË ¦˜UšXEð

- ስሇ ቅርጹ ተናገሩ o

mNW‚u ¡„ilu} Êi¦ †|

በቡዴን ሆነን ስሇ አበባ

- ሇኋዯኛቸዉ አበባ ይመርጣለ

እንዘምር

-ሇምን እነዯመረጡ ይናገራለ፡፡ ስሇ ቅርጹ ይናገራለ፡፡ o

በቡዴን ሆነን ስሇ አበባ እንዘምር

አንደ ተማሪ የአንዴ አበባ ስም ይጠራሌ፡፡ተከታዩ ሁሇት፤ ተከታዩ የሶስት …. ፡፡ ብዙ የጠራ ያሸንፋሌ፡፡  የምንወዲቸዉን ዉጤት እና ምዘና

ዉጤት እና ምዘና

ፍራፍሬዎች

(5)

ስራዎች

መንከባከብ አሇብን

አበቦችና

 የምንወዲቸዉን አበቦችና ፍራፍሬዎች

እንዳት

 እስቲ እንነጋገር

እንዳት መንከባከብ አሇብን -

መዉዯዴ አሇብን

-

እንዯኋዯኛ ሌናያቸዉ ይገባሌ

 

°pÉ TkÉ

29 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

•†’@ Ÿ}ðØa Ò` ’‡ ¡iµ „ilu| ÖXÖY‚uን እንመሌከት

¾U²“ °pÉ 1.

¾›LT ÓUÑT

: }T]­‡ ¡iµ „ilu| ÖXÖY‚uን ሁናቴ መገንዘብ ËLK<; 2.

¾¬Ö?ƒ“ ¾U²“ Å[Í­‹ የምዘና ዯረጃ

የ¬Ö?ቱ ዯረጃ mNW‚u

¡iµ

ÖXÖY‚u|

„ilu

jCW¤p| gZË M´}˜k ¦uFEð

mNW‚u ¡iµ ÖXÖY‚u| „ilu jCW¤p| gZË ከፍተኛ

በዯንብ M´}˜k ¦uFEð mNW‚u ¡iµ ÖXÖY‚u| „ilu jCW¤p| gZË

መካከሇኛ

በመጠኑ M´}˜k ¦uFEð mNW‚u ¡iµ ÖXÖY‚u| „ilu jCW¤p| gZË

ዝቅተኛ

¾dÔe SUI^” TcMÖ† ¾ƒUI`ƒ °pÉ

M´}˜k „¦uEðO

ƒUI`ƒ 6

¾U°^ñ `°e••

•†’@ Ÿ}ðØa Ò` ’˜

¾ƒUI`~ ¯LT

}T]­‹ •^E ”Ë’p †| †}^]p jCW NkXXp ¦uFEð

S`Í Sd`Á­‹

”Ë’p †| †}^]p Ièƒ ¾K?L†¬ ’Ña‹ e°KA‰†¬

É`Ñ>ƒ

¾ST` Te}T` É`Ñ>„‹

p/}Ÿ}M

¾SUI\

°n­‹“ ¾}T]­‹

Sd]Á­‹ ()

30 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ o

ቁጥር 1 o

ያሇፈውን ትምህርት

ያሇፈውን ትምህርት

እናስታውስ ¾´Óσ

Ñ>²?

ማነቃቅያ

እናስታውስ

o

ማነቃቅያ ጨዋታ

o

ማነቃቅያ ጨዋታ

የተማሪዎችን

o

የማሳያችሁ ነገር ወይም

o

የማሳያችሁ ነገር ወይም

በጥሞና መከታተሌ

ጨዋታ ሇዩ

(5)

ዘገባ

ጨዋታ ይሇያለ o

እኔ ማን ነኝ ?

o

ትንሽ ነኝ

o

ክብዯት የሇኝም

o

ትጉ ሠራተኛ ነኝ

o

6 እግር አሇኝ

o

መሌኬ ጥቁር ነው

ጉንዲን ይመስሇኛሌ eK Ø”†M eK a´ o

eK

ƒUI`~

œLT

ÁK¬

Ó”³u?

eK

እስቲ ስሇምናውቃቸው

eK ”w ¾†”qpMi Úªo

እንስሳትና እጽወት እንነጋገር

†}¿¨p

ƒUI`~

o

}T]­‡ ¾ƒUI[~” œLT S[Çor‘} NUµ´º

ÁK¬

o

™Y ^EO}NU‘ †}{µ´Z

o

•^E ”Ë’p †| †}^]p jCW •†}{µ´Z

œLT Ó”³u?

T[ÒÑÝ É`Ñ>ƒ 1

o

•^E ”Ë’p †| †}^]p

 •^E ”Ë’p †| †}^]p

jCW ¡›Ueƒ ØÁo­‹

jCW ¡›Ueƒ ØÁo­‹

ØÁo­‹ Úªo

†}«p

Úªo †}«p †}¨D{

†}«p

ˆ„µዥ F¦

¤^UªG

Úªo

†}¨D{

N^Uªp ¾ƒUI`ƒ

MOCV ¡›Ueƒ

-ˆmNW‚u µZ ´EÊ N¬U¶

H>Ń (30)

 ¡›Ueƒ ØÁo­‹  ¡›Ueƒ ØÁo­‹ Úªo M¿¨p É`Ñ>ƒ 2

Úªo M¿¨p o

†^mõ †}¿¨ƒ

¡›Ueƒ ØÁo­‹ Úªo †}«p †{¨D{

-feeƒ ‰`É T²Ò˃

MUªp

-›Ueƒ ØÁo­‹”SÖ¾p

-º¤dø M¸¡g;

-¾‰Z­s} „¦{p M´Mp

1. K¦ወp „E‘?

-mNW‚u AðEð †}ªó]mÒ

2.M~Z¤‘ ¡p {‘?

N¬U¶

3.¬OË „E‘?

-iið¬} D{‘ †}ªó¿¨n

4.MGˆð^?

N¬U¶

5. pGg •ወ¦}^ p}b?

ŠÖEð iMðEð †}ªó¿ወp

ŠÖEð iMðE𠦿ወoG

N¬U¶

31 BNUE(ODA)- ASTU

2005

†}¨D{


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ o

እስካሁን

ቁጥር 1 የተማርነዉን

እንከሌስ ዉጤት እና ምዘና

ዉጤት እና ምዘና

(5)

ስራዎች

-

o

እስካሁን የተማርነዉን እንከሌስ

o

ህይወት ስሊሊቸዉና ስሇላሊቸዉ ነገሮች ባህሪ ይዘረዝራለ

ህይወት ስሊሊቸዉና ስሇላሊቸዉ

¾መሇማመጃ ወረቀት

ነገሮች ባህሪ .ህይወት ያሊቸዉ ፤ -

ህይወት ስሊሊቸዉና ስሇላሊቸዉ ነገሮች ሌዩነት

ይንቀሳቀሳለ፤ ያዴጋለ፡፡ o

ህይወት አሊቸዉ፤ይተነፍሳለ

o

ይመገባለ፤ይጠጣለ

o

ይዋሇዲለ፤ ሌጅ እና ፍሬያፈራለ፡፡

ህይወት የላሊቸዉን ነገሮች -አይንቀሳቀሱም፤ አይመገቡም፤ አይተነፍሱም፡፡ - አይራቡም፤ ህይወት የሊቸዉም - ፍሬ፤ እንቁሊሌ ወይም ሌጅ የሊቸዉም፡፡ አያዴጉም፡፡ ስሇ ዕጽዋትና እንስሳት ባህሪ መናገር -†}^]pˆlo lo ይንቀሳቀሳለ፡፡ዴምጽ አሊጸዉ

.ስሇ ዕጽዋትና እንስሳት ባህሪ

-ዕጽዋት ከቦታ ቦታ አይንቀሳቀሱም መናገር

ዴመጽ የሊቸዉም፤ አበባና ፍሬ ኣሊቸዉ

°pÉ TkÉ •†’@ Ÿ}ðØa Ò` ’‡ o

†e+ •^E ”Ë’p †| †}^]p jCW •†}{µ´Z

¾ÓUÑT °pÉ 1.

¾›LT U²“

: }T]­‡ •^E ”Ë’p †| †}^]p jCW M¶EË ይችሊለ፡፡ 1.

¬Ö?ƒ“ ¾U²“ Å[Í­‹

የዉጤቱ ዯረጃ

የምዘና ዯረጃ ከፍተኛ

”Ë’p

}T]­‡

•^E

i¡›Ueƒ

ØÁo­‹

†|

Úªo

†}^]p i¨}k

32 BNUE(ODA)- ASTU

2005

jCW M¶EË


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1 ይችሊለ፡፡

}T]­‡ •^E ”Ë’p †| †}^]p jCW መካከሇኛ

M¶EË ይችሊለ፡፡

”Ë’p

}T]­‡

•^E

i¡›Ueƒ

ØÁo­‹

†|

Úªo

†}^]p i¨}k

jCW M¶EË

ይችሊለ፡፡ }T]­‡ ዝቅተኛ

•^E

”Ë’p

†|

†}^]p

jCW

i¡›Ueƒ ØÁo­‹ Úªo M¶EË አይችለም፡፡

አጋዥ/ መርጃ 1.

እያነዲነደ ቡዴን ሶስት ካረዴ ይይዛሌ፡፡

2.

ጓዯኛህን ¡›Ueƒ ØÁo­‹ Úªo መጠየቅ ትችሊሇህ፡፡

3.

የጓዯኛህን መሌስ ከሰማህ በኋሊ ከነማብራርያዉ ሇኋዯኛህ መግሇጽ ትችሊሇህ፡፡

4.

ካርደን በትክክሌ ከገመትክ ትወስዯዋሇህ፡፡

¾dÔe SUI^” TcMÖ† ¾ƒUI`ƒ °pÉ

¾U°^ñ

ƒUI`ƒ 7

አካልቻችን

`°e•• ¾ƒUI`~ ¯LT

}T]­‹ i{\ð“ uጓņ†¬ SM¡ S‰ˆG ¤E‘} G¢{p ¦|´XEð::

S`Í Sd`Á­‹

MOCV- pGg M^o¨p

É`Ñ>ƒ

¾ST` Te}T` É`Ñ>„‹

p/}Ÿ}M

¾SUI\

mNW‚u- ¡Óp M^o¨p °n­‹“  ¾}T]­‹

TeÑ”²wÁ ()

33 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

 ስሇ ሰዉነት አካሊት

 ስሇ ሰዉነት አካሊት መነጋገር

መነጋገር ¾´Óσ

Ñ>²?

ማነቃቅያ

o

ስሇ አካሊችን ሌዩነት እንነጋገር

o

የሰዉነትህ ክፍልች ምን ምን

o

እራስ፤ እግር፤ እጅ አሇኝ

()

o

አይን፤አፍንጫ፤ አፍና ጆሮ

የተማሪዎችን

አሇኝ፡፡

በጥሞና መከታተሌ

o

ናቸዉ

(5)

o

ዘገባ

ጸጉር እና ቅንዴብ አሇኝ፡፡

በፊታችሁ መካከሌ ያሇዉ ሌዩነት ምንዴነዉ

eK

ƒUI`~

œLT

ÁK¬

Ó”³u?

eK

ƒUI`~

o

}T]­‡ ¾ƒUI[~” ›LT S[Çor‘} NUµ´º

ÁK¬

o

™Y ^EO}NU‘ †}{µ´Z

o

}T]­‹ i{\ð“ uጓņ†¬ SM¡ S‰ˆG ¤E‘}

œLT Ó”³u?

T[ÒÑÝ É`Ñ>ƒ 1

G¢{p ¦|´XEð::  O^Eùu} iMMGˆp

 O^Eùu} iMMGˆp

NiXZ¤ M^¸p

NiXZ¤ M^¸p

 ƒMp Seo¨ƒ

-uu<É” uSkSØ ¾ƒUI`ƒ

Seo¨ƒ †¤¡} Óor‘}

-uu<É” uSkSØ Seo¨ƒ

G{p †{ªó´GÉ N¬U¶

†¤¢

H>Ń (30)

¡Óor‘}

G¢{p

¦´GÊEð

- O^Eùu} iMMGˆp

-AðEp

NkXZ¤ M^¸p

iMD}

eMor‘}

¤¨ª¬XEð -i¨”Ê‹“ c?„‹ መካከሌ ስሊሇዉ ሌዩነት ይነጋገራለ፡፡

É`Ñ>ƒ 2

-

AðEp

iMD}

“¦|r‘}

¤¨ª¬XEð -\öqu È´ñXr‘} ¤¨ª¬XEð -mNW­‹ G<K< M¿’ou‘} ¤^UªEð•  መሌኬን መመሌከት

 መሌኬን መመሌከት -i†² M^o¨p MGˆö} MMGˆp

o

እራስ፤ እግር፤ እጅ

o

አይን፤አፍንጫ፤ አፍና ጆሮ ጸጉር እና ቅንዴብ አየሁ፡፡

- O} O} {´[u}

-„Ö}¿; „Ö}¿;

†}¨Nó¤¢ M{µ´Z

„¦};„¦} †¤Eð

 ¾†Ï Seo¨ƒ

¦˜OXEð:: - O} O} {´[u} „¤uAð

¤E^Cmp ¡¸X ¤`}ÔG (†X^; pˆa; ´ñGip;

MOCV „Ö}¿;

34 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ዉጤት እና ምዘና

ዉጤት እና ምዘና

(5)

ስራዎች

ቁጥር 1

„Ö}¿; „¦};„¦}

.. †¤Eð iM¨ª †¸V

†¤Eð †{ªó˜OV

M¿¨p EöF‘ „NXu

¤¨ZµG::

{‘)

 ሌዩነታችንን መዘርዘር

 ሌዩነታችንን መዘርዘር

-

አነዴነታችንና ሌዩነታችን ምን

- እኔ እና ጓዯኛዬ አይን፤አፍንጫ፤ አፍና

ƒMp Seo¨ƒ

ምን ናቸዉ

ጆሮ ጸጉር እና ቅንዴብ አሇን

-

በእኔ እና በጓዯኛዬ መካከሌ ያሇዉ ሌዩነት ምነዴነዉ;

-እኔ እና ጓዯኛዬ የተሇያየ ቁመት አሇን --እኔ እና ጓዯኛዬ የተሇያየ ክንዴ ርዝመት አሇን

°pÉ TkÉ c¬’ቴ ¥ በእኔ uጓņ†¬ SM¡ S‰ˆG ¤E‘} G¢{p †|¶‡

¾U²“ °pÉ 1.

¾›LT U²“

: }T]­‹ i{\ð“ uጓņ†¬ SM¡ S‰ˆG ¤E‘} G¢{p መግሇጽ ይችሊለ; 2.

¬Ö?ƒ“ ¾U²“ Å[Í­‹

የዉጤቱ ዯረጃ

የምዘና ዯረጃ }T]­‹ i{\ð“ uጓņ†¬ SM¡ S‰ˆG ¤E‘} ከፍተኛ

G¢{p i¨}k

መግሇጽ ይችሊለ::

}T]­‹ i{\ð“ uጓņ†¬ SM¡ S‰ˆG ¤E‘} }T]­‹ i{\ð“ uጓņ†¬ SM¡ S‰ˆG

መካከሇኛ

¤E‘} G¢{p መግሇጽ ይችሊለ::

መግሇጽ ይችሊለ::

}T]­‹ i{\ð“ uጓņ†¬ SM¡ S‰ˆG ¤E‘} ዝቅተኛ

አጋዥ/ መርጃ

G¢{p iM¸{ñ

G¢{p አይችለም፡፡

ሥዕሌ

35 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

¾dÔe SUI^” TcMÖ† ¾ƒUI`ƒ °pÉ

ƒUI`ƒ 8

’¾አካልቻu}” p`ê መመሌከት’ የዚህ ትምህርት „FN \‘{ou}} gZË imE¤ M}´¬ MMGˆp {‘:: ¦C Z†^ ˆ„ôp§Æ¤‘ ¡„}¨ኛ ክፍሌ ምዕራፍ አንዴ ¡„ˆjiô ]¦{^ Z†^ “ የዉጫዊ አካሌ ክፍልቻችን ጥቅሞች ” ˆNóE‘ Z”^ µZ

mM]]¦ {‘:: ¡„ôp§Æ¤‘

ካሪኩሇም ዉጫዊ አካልቻቸዉን በሞዳሌ ወይም በቻርት እንዱመሇከቱ ያዛሌ፡፡ ፡፡ እኛ ይኸንኑን ትምህረት ሇማስተማር መሌካቸዉን በመስታወት

36 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

እንዱያዩ፣በጣት እንዱጠቁሙ፣ፍት ሇፊት በመቀመጥ መሌኮቻቸዉን እንዱመሇከቱ፣ ያዩትን ስዕሌ እንዱያነሱና በአፈር የሰዉን ቅርጽ እንዱሰሩ በመዴረግ ተግማር ተኮር እንዱሆን አዴርገናሌ፡፡

አካልቻችን

¾U°^ñ `°e•• ¾ƒUI`~ ¯LT

<}T]­‹ አካልቻr‘} imE¤¢ Að|mø‚u MMGˆp ¦uFEð::

S`Í Sd`Á­‹

MOCV- dEO;N}hZhZ¤; ]C}| Kvb mNW‚u- ¡Óp M^o¨p;†Z]^;`ŠF;†Zºk ¼Zg

É`Ñ>ƒ

p/}Ÿ}M

°n­‹“ 

¾ST` Te}T` É`Ñ>„‹ ¾SUI\ o

¾}T]­‹ o

ማስተማርያ ና መርጃ ምስልችንና ፎቶዎችን ማየትና መነጋገር

¾´Óσ

Ñ>²?

ማነቃቅያ

ማስተማርያ ና መርጃ ምስልችንና ፎቶዎችን ማየት

()

-¾òor‘} MGŠ „¤¢ \”Eð}

SSI\

¦^FEð

የተማሪዎችን

-AðEp

(5)

TeÑ”²wÁ ()

mNW‚u

†¡m¤¢

Óp

EÓp

¡ጓª††‘}

Óp

ዘገባ

በጥሞና መከታተሌ አሇበት

¦^FEð -¡¹or‘}

gZË

idEO

¦^FEð - ¡\‘{p gZË} ˆ`ŠF „ÑZ ¦^FEð:: eK

ƒUI`~

œLT

ÁK¬

Ó”³u?

eK

ƒUI`~

o

}T]­‡ ¾ƒUI[~” ›LT S[Çor‘} NUµ´º

ÁK¬

o

™Y ^EO}NU‘ †}{µ´Z

o

አካልቻu}}

œLT Ó”³u?

imE¤¢ Að|mø‚u †}MGˆp::

T[ÒÑÝ É`Ñ>ƒ 1

 \‘{or‘} imE¤¢

\‘{or‘} imE¤¢

Að|mø‚u MMGˆp

Að|mø‚u MMGˆp

MOCV-

¡O}uGip} ˜« N\k

¡O}uGip} ˜« N\k

dEO;N}hZhZ¤ ; ]C}| Kvb

-^†G iM]G

¾ƒUI`ƒ

mNW‚u- ¡Óp -uu<É” uSkSØ Seo¨ƒ

H>Ń (30)

-ˆM^o¨p †¤¡} MgUË

†¤¢ ¡Óor‘} MGŠ EM]G „^i|G

-¡ጓ¨†‹”” òƒ †¤¡}

-

M]G

M^o¨p;†Z]^; `ŠF;†Zºk ¼Zg

uu<É”

¾×ou}}

uSkSØ gUË

EM]G

„^i|G

É`Ñ>ƒ 2

37 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

1-6 ¡NóD{ñ „NXÁ m¶j[u;

1. ˆM^o¨p †¤¡} Óou}} M]G 

2-¡¹or‘} gZË idEO •¨[kƒ Là ¦^FEð

MOCV-

3.¡ጓ¨†‹”” òƒ eK” ®Ã’<”& çÑ<\” kKU Skvƒ

dEO;N}hZhZ¤ ; ]C}| Kvb

4. ¾ጓ¨†‹”” SÖ”/lSƒ ME‰p| MMš´k

mNW‚u- ¡Óp 5.ˆ`ŠF „ÑZ ¡\‘{p gZË MgUË

M^o¨p;†Z]^; `ŠF;†Zºk

6. ˆጓ¨†‹” Ò` òƒ Kòƒ J’” ›”Æ ¾K?L¬” UeM

¼Zg

SdM

ዉጤት እና ምዘና

ዉጤት እና ምዘና

(5)

ስራዎች

-†¤}ª}© ið¬} ^X‘}

-†¤}ª}© ið¬} ^X‘}

¤dZjG::

¤dZjG::

-ˆEöF‘ ið¬} µZ ^X‘}

-ˆEöF‘ ið¬} µZ ^X‘}

¤¨ª¬XG

¤¨ª¬XG

Ÿ}T]­‹

ÑKé

-†{«p †}¨\Vp ¤kXXEð

-†{«p †}¨\Vp ¤kXXEð

uኋL

e^

()

Ø\

Ãu[ooM 

¡d¹¢ pOCZp

¡d¹¢ pOCZp NkXZ¤

NkXZ¤ 

iNódºE‘ Š/´ô˜ö ^E

\‘{ou} ŠÖEùu Nó| †}NXE}

°pÉ TkÉ

አካልቻu} ¥ አካልቻr‘} በተሇያየ መሌኩ እንመሌከት

38 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ 

ቁጥር 1

¾ÓUÑT °pÉ 1.

¾›LT U²“

: }T]­‹ አካልቻr‘} በተሇያየ መሌኩ መግሇጽ ይችሊለ; 2.

¬Ö?ƒ“ ¾U²“ Å[Í­‹

የዉጤቱ ዯረጃ

የግምገማ ዯረጃ }T]­‹ አካልቻr‘}

}T]­‹ አካልቻr‘}

በተሇያየ መሌኩ መግሇጽ

በተሇያየ መሌኩ በዯንብ መግሇጽ

ከፍተኛ

ይችሊለ::

መካከሇኛ

}T]­‹ አካልቻr‘} በተሇያየ መሌኩ በመጠኑ መግሇጽ

ይችሊለ::

ይችሊለ:: }T]­‹ ዝቅተኛ

አካልቻr‘}

በተሇያየ

አይችለም፡፡

የማጣቀሻ ስዕሌ

¾dÔe SUI^” TcMÖ† ¾ƒUI`ƒ °pÉ

ƒUI`ƒ 9

’¾አካልቻu}” T>“ T¨p’ 39 BNUE(ODA)- ASTU

2005

መሌኩ

መግሇጽ


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

የዚህ ትምህርት „FN ¾አካልቻu}” T>“ መረዲት {‘:: ¦C Z†^ ˆ„ôp§Æ¤‘ ¡„}¨ኛ ክፍሌ ምዕራፍ አንዴ ¡„ˆjiô ]¦{^ Z†^ “ የዉጫዊ አካሌ ክፍልቻችን ጥቅሞች መናገር ”

ˆNóE‘ Z”^ µZ

mM]]¦ {‘:: ¦Œ}} pOCZp M^mNZ

\ô®OZ MOyV iÓp mOU‘ ¡{iU‘} ×q‚u| O^Eùu †}ªó¤^o‘\ð ወይም በኢትዮጵያዉ ካሪኩሇም ዉስጥ የተገሇጹ ቸዋታዎችን እንዱጫወቱ ቢያዯርግ መሌካም ነዉ ፡፡ በዚህ ትምህርት እቅዴ

ተማሪዎቹ በጨዋታ፣ በመዝሙር ና ግጥም እንዱማሩት

አቅዯናሌ፡፡ ¾U°^ñ `°e••

አካልቻችን

¾ƒUI`~ ¯LT

}T]­‹ ¾አካልቻr‘” T>“ Á¬nK

S`Í Sd`Á­‹

MOCV- ¡mNW‚u ×q; ¡‛¦}; ¡Óp; ¡³[; ¡„Ö}¿ †| ¡†² ×q mNW‚u- ¡Óp M^o¨p

É`Ñ>ƒ

p/}Ÿ}M

°n­‹“ 

¾ST` Te}T` É`Ñ>„‹ ¾SUI\ o

¾}T]­‹

ስሇ ራስ፤ ትከሻ፤ ጉሌበትና

o

እግር ጣት መዘመር ¾´Óσ

Ñ>²?

ማነቃቅያ

TeÑ”²wÁ ()

ስሇ ራስ፤ ትከሻ፤ ጉሌበትና እግር ጣት መዘመር

-†^mõ „kU} †}˜OZ

-}T]­‹

†{÷ ¡O¸X‘} i†°uAð

እግር ጣት እየነኩ ይዘምራለ

()

ራስ፤ ትከሻ፤ ጉሌበትና

የተማሪዎችን

}ˆð

(5)

SSI\ በጥሞና መከታተሌ አሇበት

¦ኸ ¡N} ¬OË {‘

¦ኸ ¡N} ¬OË {‘ iNEp

iNEp N¿¨p

M¿¨p

የጨዋታዉ ሂዯት፡ መምህሩ ’አንዯኛ ክፍልች! ’ሲሌ ተማሪዎቹም ’አንዯኛ ክፍሌ’ ብሇዉ ሶስት ጊዜ ያጨበጭባለ፡፡ ከዚያም አይናቸዉን ይጨፍናለ፡፡ መምህሩም አንዴ ተማሪ ከመካከሊቸዉ መርጦ ’አንዯኛ ክፍሌ! ’ እያሇ ዴምጹን ከፍ አዴርጎ እንዱጮህ ሲያዯርጉ ላልቹ ዴመጹን ሰምተዉ ማንነቱን እንዱሇዩ ያዯርጋለ፡፡ eK

ƒUI`~

œLT Ó”³u?

ÁK¬

eK

ƒUI`~

o

}T]­‡ ¾ƒUI[~” ›LT S[Çor‘} NUµ´º

ÁK¬

o

™Y ^EO}NU‘ †}{µ´Z

o

¾አካልቻu}” T>“

›LT Ó”³u?

†}¨gp::

T[ÒÑÝ

40 BNUE(ODA)- ASTU

ዘገባ

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

 ¡„‰Eùtr‘} ¡mE¤¢ ŠÖEùu

N¨g|

 ¡„‰Eùtr‘}¡mE¤¢

^Nr‘} MºXp -^†G iMMGˆp ¡„‰Eð}

¾ƒUI`ƒ H>Ń (30)

ŠÖEùu

É`Ñ>ƒ 1

N¨g|

^Nr‘} MºXp

Nó| M¶EË -¡mE¤¢ ¡„‰Eùtr‘}

}T]­‹ ¡„‰Eùtr‘} Nó|

ŠÖEùu Nó| M¶EË;

¦˜UšXEð vKkKU ¨[kƒ

-¡„Ôu} Nó| O}¬{‘? -¡³[„u} Nó| O}¬{‘? -¡„¦|u} Nó| O}¬{‘? -¡†°u} Nó| O}¬{‘? É`Ñ>ƒ 2  ¡}¶^p †| ¡}´ñ^ Óp M]G -

idEO •¨Udn F¦ ^”Fr‘} M]G

-

ˆ˜ô¤O “¦|r‘} iM¼Ñ} “¦|¼‘}@ „Ôr‘} EM]G MPˆZ ˆ˜ô¤O ¡…¦}} ºgO †}ªóU© N¬U¶  ^E ^N÷p C’]p M{µ´Z;

MOCV ^Nr‘} \ô¸X mNW‚u ºgNr‘} ¦˜UšXEð:: 

\E „‰Eùtu} Ô¦ª †| ^Nr‘} išZšZ

ዉጤት እና ምዘና

ዉጤት እና ምዘና

(5)

ስራዎች

\E „‰Eùtu} Ô¦ª †| ^Nr‘} išZšZ N^Uªp

N^Uªp

-AðEðO ¡„‰G ŠÖFu} i¹O

-AðEðO ¡„‰G ŠÖFu}

¸fNó MD|r‘} M˜Z˜Z

i¹O ¤^ÑG´|G - ^E ^N÷p C’]p M˜MZ 

^ENódºE‘

^ENódºE‘ pOCZp ´EÊ NªMº

pOCZp ´EÊ N¬U¶ iNódºE‘ ŠÖE ´ô˜ö i¡¶Fu} ^E „‰G ŠÖEùtu}

41 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

˜´j †|¨ZµE}

 

°pÉ TkÉ አካልቻu} ¥ የአካልቻu}} ሚና እንመሌከት

¾ÓUÑT °pÉ 3.

¾›LT ÓUÑT

: }T]­‹ የአካልቻu}} ሚና መግሇጽ ይችሊለ; 4.

¬Ö?ƒ“ ¾U²“ Å[Í­‹

የዉጤቱ ዯረጃ

የምዘና ዯረጃ

}T]­‹ የአካልቻu}} ሚና መግሇጽ ይችሊለ::

ከፍተኛ

}T]­‹ የአካልቻu}} ሚና በዯምብ መግሇጽ ይችሊለ::

መካከሇኛ }T]­‹ የአካልቻu}} ሚና መግሇጽ ይችሊለ:: ዝቅተኛ

}T]­‹ የአካልቻu}} ሚና መግሇጽ አይችለም፡፡

አጋዥ ስዕሌ

ራስ፤ ትከሻ፤ ጉሌበትና እግር ጣት

ዓይን፣ ጆሮ፣ አፍ እና አፍንጫ

ራስ፤ ትከሻ፤ ጉሌበትና እግር ጣት

ዓይን፣ ጆሮ፣ አፍ እና አፍንጫ

42 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

ሥዕሊዊ መርጃ

43 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

¾dÔe SUI^” TcMÖ† ¾ƒUI`ƒ °pÉ ƒUI`ƒ 10

’¾አካልቻu}” T>“ SÓKê’ የዚህ ትምህርት „FN አካልቻu}” እንዴንኮራባቸዉ {‘:: ¦C Z†^ ˆ„ôp§Æ¤‘ ¡„}¨ኛ ክፍሌ ምዕራፍ አንዴ ¡„ˆjiô ]¦{^ Z†^ “ የዉጫዊ አካሌ ክፍልቻችን ስሞችንቅ ” ˆNóE‘ Z”^ µZ ቀረበ ነዉ፡፡

mM]]¦ {‘:: ¦Œ}} ርዕስ ትምህርቱን በዯምብ ሇማስረጽ

ስሇዚህ መምህሩ የተሇያዩ መንገድችን ማሇትም ቪዱዮ መመሌከት፣ በራሱ ገሇጻ መስጠት፣በተማሪዎች ገሇጻ

መጠቀም፣ ምናባዊ ምስሌ ወይም ስእልችን መጠቀመቅ ይችሊሌ፡፡ ተግባራቱ በኢትዮጵያ ካሪኩሌ ዉስጥ የሌተካተቱ በመሆኑ ሇተማሪዎች ሉከብዴ ቢችሌም ሇመነሻ እንዱሆን የሚና መጫወት ተግባርን በዚህ ትምህርት እቅዴ ዉስጥ አካተናሌ፡፡ አካልቻችን

¾U°^ñ `°e•• ¾ƒUI`~ ¯LT

<}T]­‹ አካልቻr‘} ¦‹VioG

S`Í Sd`Á­‹

MOCV- N^¨´Ö¤@N¹ig¤@jE dEO ¨Udp mNW‚u- N^¨´Ö¤@N¹ig¤@jE dEO ¨Udp@ †Z]^| Md^

É`Ñ>ƒ

p/}Ÿ}M

°n­‹“ 

¾ST` Te}T` É`Ñ>„‹ ¾SUI\

TeÑ”²wÁ

¾}T]­‹

()  ^E „‰G ŠÖEùtu}

 ^E „‰G ŠÖEùtu} Nó|

Nó| M{µ´Z ¾´Óσ

Ñ>²?

ማነቃቅያ

(5)

M{µ´Z

()

-†{÷ “¦}@³[@ „Ö}¿

-“¦}@³[@

„Ö}¿

†¤Eð

^G †|}m ¨¶P ºgMð}

M¿¨p

የተማሪዎችን

p|´XFuAð

-„Ôu} ; EMkFp@EM|´Z|

በጥሞና መከታተሌ

EM¸¹p

አሇበት

SSI\ ዘገባ

„Ö}¿u}- ENbmp@EMm}Ñ^

eK

ƒUI`~

œLT

ÁK¬

Ó”³u?

eK

ƒUI`~

o

}T]­‡ ¾ƒUI[~” ›LT S[Çor‘} NUµ´º

ÁK¬

o

™Y ^EO}NU‘ †}{µ´Z

o

በአካልቻu}}

œLT Ó”³u?

†}ˆðX::

T[ÒÑÝ É`Ñ>ƒ 1

¡„‰Eùtr‘} ¡mE¤¢ ŠÖEù^†G iMMGˆp ¡„‰Eð}

¡„‰Eùtr‘} ŠÖEùu

Nó| M¶EË

Nó| M¶EË

 ¡„‰Eùtr‘}¡mE¤¢ ŠÖEùu N

Nó| M¶EË; -¡mE¤¢ ¡„‰Eùtr‘} ŠÖEùu Nó| M¶EË; ¾ƒUI`ƒ H>Ń (30)

-¡„Ôu} Nó| O}¬{‘?

MºXp

-³[„u} ENªMº

}T]­‹ ¡„‰Eùtr‘} Nó| ¦˜UšX }T

44 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

-¡³[„u} Nó| O}¬{‘?

-¡„¦|u} EN¡p

-¡„¦|u} Nó| O}¬{‘?

-¡†°u} Nó| EMª\^

-¡†°u} Nó| O}¬{‘? N^¨´Ö¤@N¹ ig¤@jE

dEO

¨Udp

É`Ñ>ƒ 2

N^¨´Ö¤@N¹

T>“

ig¤@jE dEO

Sݨƒ

¨Udp@ †Z]^| Md^

 T>“ Sݨƒ u›Ueƒ u<É” uSŸðM ›”É ®Ã’ƒ T>“ Sݨƒ -

•†Á”Ç”Æ u<É” u^c< Là ¾T>KÖõ T>“ ÃݨoM

›g“ò¬ uSÚ[h ÃÚuÚwKoM

ዉጤት እና ምዘና

ዉጤት እና ምዘና

(5)

ስራዎች

¡ið¬{ñ} Nó| ¼’o iµX

¡ið¬{ñ} Nó| ¼’o iµX

M´O´O

¦´M¶NEð

-

O} †{¨m\NuAð m|´V

O} †{¨m\Nr‘ ¦|´XEð

-

¡NódºE‘ pOCUp N^m’¨g;

()

-„‰Fu} O} ¤CG ¸fNó

Ÿ}T]­‹

†}¨D{ mUªAð

ÑKé uኋL Ø\ e^ Ãu[ooM

^E O¶k ¹†O {‘

¡NódºE‘ pOCZp

¡N}NU‘

N^o¨a ¦¦™Eð

°pÉ TkÉ አካልቻu} ¥ በአካልቻu}}

†}ˆðX

¾ÓUÑT °pÉ 1.

¾›LT ÓUÑT :}T]­‹ ¡„‰Eùtr‘} ŠÖEùu Nó| M¶EË ¦uFEð?

2.

¬Ö?ƒ“ ¾U²“ Å[Í­‹

45 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

የዉጤቱ ዯረጃ

የምዘና ዯረጃ }T]­‹

}T]­‹

¡„‰Eùtr‘}

ŠÖEùu

Nó|

¡„‰Eùtr‘}

ከፍተኛ

M¶EË ይችሊለ::

መካከሇኛ

}T]­‹

M¶EË ይችሊለ::

¡„‰Eùtr‘}

ŠÖEùu

Nó|

i¨Ok

ŠÖEùu

Nó|

iM¸{ñ

ŠÖEùu

Nó|

M¶EË

M¶EË ይችሊለ:: }T]­‹ ዝቅተኛ

¡„‰Eùtr‘}

አይችለም፡፡

ስዕሊዊ ማጣቀሻ

46 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

¾dÔe SUI^” TcMÖ† ¾ƒUI`ƒ °pÉ

ƒUI`ƒ 11

’¾}K¾¿ ¾UÓw ×°V‹’ የዚህ ትምህርት „FN የተሇያዩ የምግብ ጣዕሞችን መሇየት {‘:: ¦C Z†^ ˆ„ôp§Æ¤‘ ¡AðEተኛ• ክፍሌ ምዕራፍ አንዴ ¡„ˆjiô ]¦}^ Z†^ “ ዘወትር የምንመገባቸዉ ምግቦች ”ከሚሇዉና ከ ’የምንመገባቸዉ ምግቦች’ ˆNóE‘ O†XÖ µZ pOCZn} iመምህሩ

mM]]¦ {‘::

ገሇጻ ወይም በተማሪዎች የተሇያዩ ገሇጻዎቸ መስጠት ይቻሊሌ፡፡ ትምህርቱን በይበሌጥ ዉጤታማ

ሇማዴረግ የተሇያዩ ጣዕምና ሥታ ያሊቸዉ ምግቦችን መጠቀም ያሻሌ፡፡ ትምህርቱን በአምስቱ ስሜት ህዋሳችን ሊይ የተመሰረተ እንዱሆን ስሇተፈሇገ በተገሇጹት ተግባራት ተማሪዎቹ እንዱሳተፉ መዯረግ አሇበት፡፡ ¾U°^ñ `°e••

አካልቻችን

¾ƒUI`~ ¯LT

}T]­‹ የተሇያዩ ምግብ ጣዕሞችን ይሇያለ

S`Í Sd`Á­‹

MOCV- የተሇያዩ ምግቦች እና መጠጦች mNW‚u- የተሇያዩ ምግቦች እና መጠጦች

É`Ñ>ƒ

p/}Ÿ}M

°n­‹“ 

¾ST` Te}T` É`Ñ>„‹ ¾SUI\

¾}T]­‹

 mNW‚s ˆO¶k iኋF

-

¡¸¦fG:: ¾´Óσ

Ñ>²?

ˆO¶k iኋF O} iEC/b?

(5) ¹”Mð †{«Ë {¬;  UÓw” uio ME¡p -

uUÓw

SÁዣ

ዉስጥ

ያሇዉን ምግብ በሽታ ይሇያለ -

ተመሳሳይ

ሽታ

ያሊቸዉን

ምግቦች ሇይተዉ ይመዴባለ፡፡

mNW‚s ˆO¶k iኋF O} †{¨iEð ይናገራለ

()

-

እኔ ቅንጬ በሊሁ

SSI\

-

እኔ ገንፎ በሊሁ

ጣፋጭ፣

-

እኔ ቅንጬ በሊሁ

ጎምዛዛ፣ቅመም

-

እኔ ዲቦ በወተት በሊሁ

ያሊቸዉ ምግብ

-

የበሊሁት ምግብ ጨዉ የበዣበት ነበር

ያዘጋጃሌ፡፡

O} †{¨iEð ማነቃቅያ

TeÑ”²wÁ ()

 UÓw” uio ME¡p -†{÷ --†{÷ -†{÷

¡“] bo ¦`m†M ¡·U| bo ¦`m†M NXˆô bo ¦`m†M

ሇመምህሩም ያሳያለ ተመሳሳይ ሽታ ያሊቸዉን ምግቦች ሇይተዉ ይመዴባለ፡፡ሇመምህሩም ያሳያለ፡፡

47 BNUE(ODA)- ASTU

2005

መራራ፣


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

eK

ƒUI`~

œLT Ó”³u?

ÁK¬

eK

ቁጥር 1

ƒUI`~

o

}T]­‡ ¾ƒUI[~” ›LT S[Çor‘} NUµ´º

ÁK¬

o

™Y ^EO}NU‘ †}{µ´Z

o

በሌዯት ቀን የሚዘጋጁ ብግቦች እና ላልች ምግቦችን

œLT Ó”³u?

T[ÒÑÝ

48 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

 ¾MŃ k”” UÓw É`Ñ>ƒ 1 -

¾ƒUI`ƒ

 ¾MŃ k”” UÓw

TdS`

H>Ń (30)

UÓx‡” e°M uSdM ¨ÃU Et†¬” uSéõ

TdS` -

†“dU`

¨ÃU Et†¬” uSéõ

 ¾UÓx‹” go †}E¦• -O¶lu} MigM^@ iNbmp

 ¾UÓx‹” go †}E¦• -O¶lu} MigM^@

-ተመሳሳይ ሽታ ያሊቸዉን ምግቦች

iNbmp

ሇይተዉ ይመዴባለ፡፡

EME¡p †}PŠZ

. ጣፋጭ የሆኑ

-ተመሳሳይ ሽታ ያሊቸዉን ምግቦች

.መራራ የሆኑ

ሇይተዉ ይመዴባለ፡፡

.ጎምዛዛ የሆኑ

. ጣፋጭ የሆኑ

F¦ MÊÖ

¾MŃ k”

.መራራ የሆኑ

-¼‘{p ¤Fr‘

-

EùNó ·O™™ {‘

-¹ÔÁ ¡D{ñ

-

D¦ SZ ¼‘{p „E‘

É`Ñ>ƒ 2

-.ጎምዛዛ የሆኑ

-

r‹Eöp| NZ ¹ÔÁ

T>“

MENM° ´Ë F¦ †}ªóËÒ

Sݨƒ

N¬U¶

-¡³[„u} Nó| O}¬{‘? -¡„¦|u} Nó| O}¬{‘? -¡†°u} Nó| O}¬{‘?  የሚቀጥሇዉ ትምህርት -

 የስሜት ሕዋሳት ጥቅሞችን መረዲት

ዉጤት እና ምዘና ስራዎች

|r‘ MENM°´Ë F¦ ¦ËÔEð::

መረዲት

ተሇያዩ የስሜት ህዋሳት መዝሙር

-³[„u} O¶ið \ô˜µ² ENªMº -¡„¦|u} O¶lu} EN¡p -¡†°u} Nó| EMª\^  የሚቀጥሇዉ ትምህርት -ቀዴመዉ ማስታወሻ ይይዛለ

49 BNUE(ODA)- ASTU

UÓw@mNW‚u ¡Nó¤dZቧቸዉ EöEùu O¶lu

.ጎምዛዛ የሆኑ

 የስሜት ሕዋሳት ጥቅሞችን

(5)

†“dU`

EME¡p †}PŠZ

 ¹”Pu} MENM° ´Ë

ዉጤት እና ምዘና

UÓx‡” e°M uSdM

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

እንማራሇን

  

°pÉ TkÉ አካልቻu} ¥ በሌዯት ቀን የሚዘጋጁ ብግቦችን አዘጋጅተን በሽታቸዉ እንሇይ

¾U²“ °pÉ 1.

¾›LT U²“ :}T]­‹ በሌዯት ቀን የሚዘጋጁ ብግቦችን አዘጋጅተዉ በሽታቸዉ ይሇያለ;

2.

¬Ö?ƒ“ ¾U²“ Å[Í­‹

የዉጤቱ ዯረጃ

የምዘና ዯረጃ :}T]­‹ በሌዯት ቀን የሚዘጋጁ ብግቦችን አዘጋጅተዉ ከፍተኛ

በሽታቸዉ በዯምብ ይሇያለ::

መካከሇኛ

:}T]­‹ በሌዯት ቀን የሚዘጋጁ ብግቦችን አዘጋጅተዉ

:}T]­‹ በሌዯት ቀን የሚዘጋጁ ብግቦችን አዘጋጅተዉ በሽታቸዉ ይሇያለ;፡ በሽታቸዉ ይሇያለ;፡

:}T]­‹ በሌዯት ቀን የሚዘጋጁ ብግቦችን አዘጋጅተዉ ዝቅተኛ

በሽታቸዉ መሇየት አይችለም፡፡

የመርጃ ስዕለን ተከተሌ

50 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ጣፋጭ

ጎምዛዛ

ቁጥር 1

ጨዉማ

መራራ

51 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

¾dÔe SUI^” TcMÖ† ¾ƒUI`ƒ °pÉ

ƒUI`ƒ 12

’¾}KÁ¿ ¾^N÷p Iªdƒ Úªo‚u} M¿’p’• የዚህ ትምህርት „FN }T]­‹ ¾}KÁ¿ ¾^N÷p Iªdƒ Úªo‚u} ˆ¿¨n iኋF ¡„‰G ´ñªm•‹” ‹Ó` ••እ”Çገነዘቡ ማዴረግ {‘:: ¦C Z†^ ˆ„ôp§Æ¤‘ ¡AðEተኛ• ክፍሌ ምዕራፍ አንዴ ¡„ˆjiô ]¦}^ Z†^ “ ዘወትር የምንመገባቸዉ ምግቦች ”ከሚሇዉና ከ ’የምንመገባቸዉ ምግቦች’ ˆNóE‘ O†XÖ µZ ማጠናቀርያ ^ED{

መምህሩ

የተሇያዩ

ገሇጻዎቸ

mM]]¦ {‘:: ይህ ትምህርተ የምእራፉ

መስጠት ወይም ተማሪዎቹን ባሇፈዉ ጊዜ ምን እንዯተማሩ

መጠየቅ፣የዴምጽና ምስሌ መርጃዎችን መጠቀም ይቻሊሌ፡፡ ትምህርቱን በይበሌጥ ዉጤታማ ሇማዴረግ መምህሩ አመች የሆኑ ላልች መንገድችንም መጠቀም ይችሊሌ፡፡ በኛ በኩሌ ዓይንን ጨፍኖ በማጫወት የአካሌ ጉዲተኞችን ችግር ሇመገንዘብ እንዯ አማራጭ አቅርበናሌ፡፡

አካልቻችን

¾U°^ñ `°e•• ¾ƒUI`~ ¯LT

}T]­‹ ¾}KÁ¿ ¾^N÷p Iªdƒ Úªo‚u} ˆ¿¨n iኋF ¡„‰G ´ñªm•‹” ‹Ó` ÃÑ’²vK< MOCV- ረጅም ጨርቅ፣ ታምቡሪን፣ ባሇቀሇቀም ወረቀት፣ትንሽ ሳጥን፣ዉሃ፣ቀሰም፣12 ጠርሙሶች፣ ፊኛ፣

S`Í Sd`Á­‹

እነጨት፣ ኳስና አሻንጉሉት É`Ñ>ƒ

p/}Ÿ}M

°n­‹“ 

¾ST` Te}T` É`Ñ>„‹ ¾SUI\

¾}T]­‹

 በአምስቱ ¡^N÷p

 በአምስቱ ¡^N÷p ህዋሳታችን

ህዋሳታችን ነገሮችን መንካት ¾´Óσ

Ñ>²?

ማነቃቅያ

TeÑ”²wÁ ()

ነገሮችን መንካት

›Ã”I” Úõ”“ ÉUê

-¾Å¬M ÉUê uTÇSØ

›ÇUØ:: U” cTI;

SK¾ƒ ÉLM::

() ŬM

(5) -¾cTG¬

¾U”

ÉUê

- uÐa •†K¾KG<

›”ÅJ’ ••†”ȃ ›¨¡; -w`~”@N}·@E‘š iˆX¸ôº

‘^º

m¼O[

iô\ºC †{«p pE¤EC?

eK

ƒUI`~

œLT Ó”³u?

ÁK¬

eK

ƒUI`~

o

}T]­‡ ¾ƒUI[~” ›LT S[Çor‘} NUµ´º

ÁK¬

o

™Y ^EO}NU‘ †}{µ´Z

o

የተሇያዩ የስሜት ህዋሳት ጨዋታዎችን በመጫወት የአካሌ ጉዲተኞችን

›LT Ó”³u?

T[ÒÑÝ

ችግር እንረዲ

52 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1  ›ÖnLÃ

 ›ÖnLà •†”penc?¬” •†”[Ç ¾ƒUI`ƒ

•†”penc?¬” •†”[Ç -በጨዋታዉ ስሇ

¾}K¾¿

-በጨዋታዉ ስሇ

ዓይን(እይታ)፣አፍንጫ(ማሽተት)፤

Úªo­‹

ዓይን(እይታ)፣አፍንጫ(ማሽተት)፤ጆሮ

ጆሮ (መስማት)፣ ምሊስ(መቅመስ)፣

(መስማት)፣ ምሊስ(መቅመስ)፣

እጅ(መዲሰስ) እያለ ይጫወታለ፡፡

እጅ(መዲሰስ)

-

H>Ń (30)

-

6 ¡¼’o ið¬~u ¦~XEð

-

†¤}ª{© ið¬} 6 „jFp

¦~XEð -

¦~VoG

6 ¡¼’o ið¬~u

†¤}ª{© ið¬} 6„jFp ¦~VoG

”¡Ÿ= Úªo- †°u}} ˆU¸ôp ‘^º „^´km} O} O} {´[u †}ªEðip †}|´Z::

¡Nbmt C’^- i 6 ¸UMð_u F¦ 6 ¡mE¤¢ bo‚u „¬Z· mNW‚u †{ªóE¢p N¬U¶

¾SpSh Iªe- 6 ¾}KÁ¿ Ö[S<f‹ Là 6 ¾}KÁ¿ ×°U ÁL†¬ SÖÙ‹ •†”Ç=kUc<“ ••†}Ç=K¿ TÉ[Ó

¡†¦o K’^ ¼’o- „ˆjiô} Mf‟ƒ

SUI\ ¾}KÁ¿ kKU ÁL†¬ ¨[k„‹” uØl` \Eö¨ F¦ ¡EºÔG:: }T]­‹ ›Ã“†¬” ŸÚð’< uኋL ›”Æ” ¨[kƒ jEdO

uT”dƒ ¾ÔÅK¬” kKU ÃÖÃn†ªM:: 

•¨Udp@

N¬Mº- ¡m|µW‘} ¬OË ME¡p

ˆኋF ¡Nó|´U‘} \‘ ME¡p

M¸»u@¸ZMð

_u

“¦} ¼Ö~ MXM¬- mNW‚u ¼Ö~ iMXM¬ ¡Nó\Nr‘} ^N÷p ¦|´XEð::  የስሜት ሕዋሳት ጥቅሞችን

 የስሜት ሕዋሳት ጥቅሞችን

መረዲት ዉጤት እና ምዘና

መረዲት

ክሇሳ

የስሜት ህዋሱ የተጎዲ ሰዉ መረጃ --¡^N÷p C’]n ¡m·ª \‘ O}

(5)

መሳሪያዎችን ይጠቀማሌ

†}¨Nó¸dO ¦|´XEð -

ሇአይን - መነጽር

-ሇማንበብ- ብሬሌ ፣ E³[- ¡†² OGŠqu ይጠቀማሌ፡

53 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1 ማበረታታት አሇብን፤ሌንዯግፋቸዉ ይገባሌ፡፡

¡^N÷p C’]n ¡m·ª \‘} †}«p MZªp ¦tFG?

°pÉ TkÉ

አካልቻu} ¥ የተሇያዩ የስሜት ህዋሳት ጨዋታዎችን በመጫወት የአካሌ ጉዲተኞችን ችግር እንረዲ

¾ÓUÑT °pÉ 3.

¾›LT ÓUÑT :}T]­‹ የተሇያዩ የስሜት ህዋሳት ጨዋታዎችን በመጫወት የአካሌ ጉዲተኞችን ችግር ይገነዘባለ፡፡

4.

¬Ö?ƒ“ ¾U²“ Å[Í­‹

የዉጤቱ ዯረጃ

የምዘና ዯረጃ

:}T]­‹ የተሇያዩ የስሜት ህዋሳት ጨዋታዎችን በመጫወት የአካሌ ጉዲተኞችን ችግር ይገነዘባለ፡፡

}T]­‹ የተሇያዩ የስሜት ህዋሳት ጨዋታዎችን በመጫወት ከፍተኛ

የአካሌ ጉዲተኞችን ችግር በጣም ይገነዘባለ፡፡

መካከሇኛ

}T]­‹ የተሇያዩ የስሜት ህዋሳት ጨዋታዎችን በመጫወት የአካሌ ጉዲተኞችን ችግር በመጠኑ ይገነዘባለ፡፡ }T]­‹ የተሇያዩ የስሜት ህዋሳት ጨዋታዎችን በመጫወት

ዝቅተኛ

የአካሌ ጉዲተኞችን ችግር መገንዘብ አይችለም፡፡

54 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

መንካት

ማሽተት

በቅመስ

መመሌከት

ማዲመጥ

ጨፍኖ መራመዴ

ማጣቀሻ ምስልች

55 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

¾dÔe SUI^” TcMÖ† ¾ƒUI`ƒ °pÉ

ƒUI`ƒ 13

’pÖLpÖKA‹” SSMŸƒ“ SK¾ƒ’ የዚህ ትምህርት “FN }T]­‹ pÖLpÖKA‹” ŸUMŸo iíF MM¨k iኋF †}ªóuEð N¬U¶ {‘:: ¦C Z†^ ˆ„ôp§Æ¤‘ ¡„}¨•ክፍሌ ምዕራፍ አራት ¡„ˆjiô ]¦}^ Z†^ “ ተክልችን በዛፎችና ትንንሽ እጽዋት መክፈሌ”ከሚሇዉና ከ ’በአከባቢያችን የሚገኙ ህይወተወ ያሊቻ ነገሮች’ ˆNóE‘ O†XÖ µZ

mM]]¦ {‘:: መምህሩ አስቀዴሞ ተማሪዎች እጽዋትና

ቅጠልችን ወዯ ክፍሌ ይዘዉ እንዱመጡ ያዯርጋሌ፡፡ በመጀመርያዉ የትምህርቱ እቅዴ መምህሩ የቅጠልቹን ኣይነት ፣ ከየትና እንዳት እንዯሚየገኙ ማስረዲት ይኖርበታሌ፡፡ ትምህርቱ የታቀዯዉ ተማሪዎች በአካሌ ወዯ ትምህርት ቤት ጓሮ በመሄዴ ተክልችን በመሰብሰብ የተክልች ምዯባ የተሇያ መስፈረቶች እንዯሎቸዉ እንዱገዘቡ ሇማስቻሌ ነዉ፡፡

¾U°^ñ `°e••

¾çÅà }^a‹ †| N÷ª‚u•

¾ƒUI`~ ¯LT

pÖLpÖKA‹” ŸUMŸo ixF MM¨k•

S`Í Sd`Á­‹

pÖLpÖKA‹ @ e°KA‰†¬

É`Ñ>ƒ

¾ST` Te}T` É`Ñ>„‹

°n­‹“ Sd]Á­‹

¾SUI\

()

p/}Ÿ}M

o

¾}T]­‹ o

ŸçÅà ¨pƒ Ò` ¾T>H@Æ

ŸçÅà ¨pƒ Ò` ¾T>H@Æ ²ð„‹” òõ“K< ::

²ð„‹” ¾´Óσ

Ñ>²?

ማነቃቅያ

S´ð” :: -†\mõ ŸçÅÃ

(5)

¨pƒ Ò` ¾T>H@Æ ²ð„‹”

„kU}

†}šÑ} eK

ƒUI`~

œLT

ÁK¬

Ó”³u?

eK

o

ƒUI`~

œLT

}T]­‡

¾ƒUI[~”

œLT

S[Çor‘}

NUµ´º

ÁK¬

Ó”³u?

o

™Y ^EO}NU‘ †}{µ´Z

T[ÒÑÝ

o

g¸Eùu} i¡MG‰r‘; M¸|r‘| i¡dENr‘ †}M¬k

ݨo•SÝ

g¸Eùu}

¨ƒ

TkÉ&

TkÉ&

o

o

KScwcw

U‡ ¾ScwcwÁ xo

g¸Eùu}

MOUº ¾ƒUI`ƒ

o

H>Ń (28)

¡g¸Eùu}

¾ScwcwÁ

xo

¦MZ¹Eð M´†

xo

o

MOUº o

U‡

KScwcw

¡g¸Eùu}

M´†

xo

¦MZ¹Eð

ˆp/iön

„‰ji|

M¿¨‰

T@Ç

g¸Eùu} M\k\k;

o

ˆp/iön

„‰ji|

M¿¨‰ T@Ç g¸Eùu} M\k\k;

56 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

-†^mõ g¸Eùu} †{\k^k

-g¸Eùu} ¦\i^jEð

-O} O} {´[u} ^E

o

M¸}dg „Ek}? †^mõ †}{µ´Z

Èj¤p

¦|´XEð::

^E g¸Eùu Èj¤p

o

g¸Eùu

o

^E dENr‘

o

^E

gZÊr‘

¡M]\Eðp} o

O]:-

„}ª}­s

kZn‰| |r‘ o

^E dENr‘

o

^E

o

„}ª}­s `‰X |r‘

o

kÃ:

gZÊr‘

¡M]\Eðp}

¸UÃö™

ብረቱካናማ፤ ብጫ ቀሇማትን o

F¦ N]¡p o

ጸባያትን መሇየት

›[”ጓዳ፤

ስሌ ጠርዝ ያሊቸዉ፤ ክብ የሆኑ፤

dENr‘

O}

ሞሊሊ

የሆኑ፤

ማራገብያ የሚመስለ፤ ጣት

¦M^FG?

ቅርጽ የሆኑ፤ ረጅምና ስስ

gZÊr‘^?

የሆኑ

ስትነኩዋቸዉ ምን ተሰማችሁ?

ሸካራ ናቸዉ ዯረቅ ናቸዉ ሇስሊሳ ናቸዉ

የመሇያ መስፈርቶች

የመሇያ መስፈርቶችን ማዉጣት፤ o

እስቲ ዯረጃዎችን እናዉጣ

o

በመሇማመጃ ሊይ

o

መስፈርቶችን እናዉጣ

o

በመሇማመጃ ወረቀታችን ሊይ

ወረቀታችን

ያለትን

ያለትን ቅጠልች እንመዴብ፤

ቅጠልች

እንመዴብ፤ o

በቀሇም

o

በቅርጽ

o o ዉጤት እና

የዉጤት

ግምገመ

ግምገማ

(5)

ስራዎች

እና

የተመዯቡ

በመጠን

o

የተመዯቡ

በቀሇም

o

በቅርጽ

በመጠን ቅጠልችን

ቅጠልችን

በመሇማመጃ ወረቀቱ ሊይ

በመሇማመጃ ወረቀቱ ሊይ

እንሇጥፍ ወይም እንሳሌ፤

መሇጠፍ ወይም መሳሌ፤

o o

o

o

o

በቅርጽ የሚመሳሰለትን o

በመጠን የሚስተካከለትን o

¾መሇማመጃ ወረቀት

በቀሇም

በቅርጽ የሚመሳሰለትን

በመጠን

የሚስተካከለትን

አንዴ ቦታ መሇጠፍ

°pÉ TkÉ ¾çÅà }^a‹ †| N÷ª‚u

57 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

o

ቁጥር 1

†e+ ቅጠልችን የመሇያ ዯረጃዎችን በማዉጣት እንመዴብ፤ በቀሇም፤ በቅርጽ ፤በመጠን በመሳሰለት

   

¾ÓUÑT °pÉ 1) ¾œLT U²“

: }T]­‡ pÖKAs} iN¡p በቀሇም፤ በቅርጽ ፤በመጠን በመሳሰለት መስፈርቶች መመዯብ ይችሊለ? 2)

¬Ö?ƒ“ ¾U²“ Å[Í­‹

የዉጤቱ ዯረጃ

የምዘና ዯረጃ

ተማሪዎቹ ቅጠልቹን በተሇያዩ መስፈርቶች መመዯብ ይችሊለ?

ተማሪዎቹ ቅጠልቹን በተሇያዩ መስፈርቶች ማሇትም በቀሇም፤ ከፍተኛ

በቅርጽ ያሇ ስህተት መመዯብ ይችሊለ ተማሪዎቹ ቅጠልቹን በተሇያዩ መስፈርቶች ማሇትም በቀሇም፤

መካከሇኛ

በቅርጽ መመዯብ ይችሊለ ተማሪዎቹ ቅጠልቹን በተሇያዩ መስፈርቶች ማሇትም በቀሇም፤

ዝቅተኛ

በቅርጽ ያሇ ስህተት መመዯብ አይችለም፡፡

ሀ. በቀሇም መመዯብ ክፍሌ (

) ምዴብ ( )

ስም (

)

58 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

መስርያ ወረቀት

59 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

ሇ. በቅርጽና በመጠን መመዯብ ክፍሌ (

) ምዴብ ( )

ስም (

)

60 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

61 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

መሌመጃ 2

ቁጥር 1

ተመሳሳይ ቅጠልችን ሇጥፍ ወይም ስዕለን ሳሌ

¾dÔe SUI^” TcMÖ† ¾ƒUI`ƒ °pÉ

ƒUI`ƒ 14

’õ_­‹” •Ÿ†`p/ÖXÖY‚u ME¡p‟• የዚህ ትምህርት “FN }T]­‹ õ_­‹” ŸçÅà •õ^õ_­‹ ME¡p| Íj¤r‘} †}ªóE¢ N¬U¶ {‘:: ¦C Z†^ ˆ„ôp§Æ¤‘ ¡„}¨•ክፍሌ ምዕራፍ አራት ¡„ˆjiô ]¦}^ Z†^ “ ተክልችን በዛፎችና ትንንሽ እጽዋት መክፈሌ”ከሚሇዉና ከ ’በአከባቢያችን የሚገኙ ህይወተወ ያሊቻ ነገሮች’ ˆNóE‘ O†XÖ µZ

mM]]¦ {‘::

መምህሩ ፎቶዎችንና ስዕልችን መተቀም ይችሊሌ፡፡ የሚሻሇዉ ግን ትምህርቱ ተማሪዎች በአካሌ ወዯ ትምህርት ቤት ጓሮ በመሄዴ ተክልችንና ፈሬዎችን በመሰብሰብ እንዱሳተፉ ቢያዯርግ ነዉ፡፡ ¾U°^ñ

¾çÅà }^a‹“ T@Ç­‹

`°e•• ¾ƒUI`~ ¯LT

õ_­‹” ŸçÅà •õ^õ_­‹ ME¡p| MM¨k•

S`Í Sd`Á­‹

pÖLpÖKA‹ @ SSMŸ‰

É`Ñ>ƒ

¾ST` Te}T` É`Ñ>„‹

°n­‹“ Sd]Á­‹

¾SUI\

()

p/}Ÿ}M

o

¾}T]­‹ o

ŸçÅà ¨pƒ •†`p Ò`

Ÿõ_­‹“ •Ÿ†`p Ò` ¾T>H@Æ ²ð„‹” òõ“K<

¾T>H@Æ ¾´Óσ

Ñ>²?

ማነቃቅያ

(5)

²ð„‹” S´ð” :: -†\mõ ŸçÅÃ

kÓ wÝ g¸Eùu@ kZn‰}|

62 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1 N}·‚u

¨pƒ õ_­‹“• †`p Ò` ¾T>H@Æ „kU}

²ð„‹” †}šÑ} eK

ƒUI`~

œLT

ÁK¬

Ó”³u?

eK

o

ƒUI`~

œLT

}T]­‡

¾ƒUI[~”

œLT

S[Çor‘}

NUµ´º

ÁK¬

Ó”³u?

o

™Y ^EO}NU‘ †}{µ´Z

T[ÒÑÝ

o

¾çÅà ¨pƒ †`p õ_­‹“•Èj¤p} †}¨p

Td¾ƒ

-¤MUp{‘}

†`p|

ÖXÖY †|]¦ o

¤]¤Eð

uçÅÃ

¨^ƒ

¾T>S[~ õ^õ_­‹ ¾ƒUI`ƒ

-¤MUnp} †`p| ÖZÖY

o

›}`&

U” U” “†¬;

H>Ń (28)

¡ÖXÖY

o

¡O|MZor‘ ¡p ¡p {‘?

SS^S`

ˆp/iön

o

EMMGˆp o

¡p

MHö¬ ¤Ek}?

o

kZn‰}@ÙÙ¤- ˆጓ[

¡È¨¦

o

›}`&

ÖXÖY‚u}

voL

xqKKA-

•†“

ŸTd/T@Ç

•†“Á†ªK”

Nu}@dENr‘} †|

o

^}{‰r‘ ¡Nó\N}}

†{³W|

‹bO-

ˆmX[u †|´†E}

M´}˜k 

„‰ji|

{‘

-MG‰r‘}@¹”

SS[S`

xo

N÷ª‚u@mX[u

MMGˆp

SM‰†¬”

M´†

¦MZ¹Eð

ÖXÖY‚u}

o

•†“

xqKKA

ÖXÖY‚u}

o

voL

¡O}M´jr‘

o

„}ª}­s `‰X |r‘

o

kÃ:

¡p•‡” ’¬;

›[”ጓዳ፤

ብረቱካናማ፤ ብጫ ቀሇማትን

p`è U” ÃSeLM;

MG‰r‘}@¹”

o

ስሌ ጠርዝ ያሊቸዉ፤ ክብ የሆኑ፤ ሞሊሊ የሆኑ፤ አለ

Nr‘@dENr‘} m|´Z

-KAT> ¢S×× ’¬

 - kKT†¬ ¨Å wÝ’ƒ ÁÅLM ²`” SSMŸƒ

iÖXÖY ‘^º ¤Eðp}

- ¾†}³W ÖY p|}b {‘

ÖY‚u mMGˆn

- kZn‰} ¹ÔÁ Ñ]b „E‘

o

^E dENr‘

o

^E gZÊr‘

63 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

dENr‘

o

O}

†{¨NóM^Eð ¶EÉ o

ከፍራፍሬዎች

ፍሬዎችን ዉጤት እና ምዘና

ዉስጥ

o

ፍሬዎችን እንሰብስብ o

መሰብሰብ

o

ዉስጥ

ፍሬዎችን ሰብስብ

ፍሬዎቹን በባድ ጠርሙስ

(5)

ከፍራፍሬዎች

o

ፍሬዎቹን በባድ ጠርሙስ

ዉስጥ ጨምርና ስማቸዉን

ዉስጥ ጨምርና ስማቸዉን

መፃፍ

ፃፍበት o

ምን ይታያችኋሌ; 

የሚቀጥሇዉ

ፍሬ

ትምህርት

ዝግጅት 

¾መሇማመጃ ወረቀት

ሇሚቀጥሇዉ ትምህርት መዘጋጀት

በሚቀጥሇዉ ክፍሇ ጊዜ ዘሮቹን

ተጠቅም

ቅርጾችን እናሳምራሇን፡፡

°pÉ TkÉ ¾çÅà }^a‹ †| N÷ª‚u o

†e+ ¾çÅà õ_­‹”“ †`p mMGŠm} Íj¤r‘} †}Uª

¾U²“ °pÉ 2.

¾œLT U²“

}T]­‡ ¾çÅà õ_­‹”“ †`p mMGŠm‘ Íj¤r‘} MUªp ይችሊለ? 3.

¾¬Ö?ƒ“ ¾U²“ Å[Í­‹

የዉጤቱ ዯረጃ }T]­‡

የምዘና ዯረጃ ¾çÅÃ

õ_­‹”“

mMGŠm‘ Íj¤r‘} MUªp ይችሊለ

†`p

}T]­‡ ¾çÅà õ_­‹”“ †`p mMGŠm‘ ከፍተኛ

Íj¤r‘} i¨Ok MUªp ይችሊለ }T]­‡ ¾çÅà õ_­‹”“ †`p mMGŠm‘

መካከሇኛ

Íj¤r‘} MUªp ይችሊለ }T]­‡ ¾çÅà õ_­‹”“ †`p mMGŠm‘

ዝቅተኛ

Íj¤r‘} MUªp አይችለም፡፡

መሌመጃ ወረቀት ¾çÅà õ_­‹ eU (

) ¡õM (

) UÉw (

)

64 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

•†e+ ¾çÅà õ_­‹”“ †`p ˆmMEˆp} iኋF “ UÖm {´Z †}ÊÖ:: ¨ÃU e°M †”dM::

Sd]Á­‹: õ^õ_­‹@ M]¤ ¨Udp@ „´ñEô 1. ¡mŠEð ^O -----------------------2. ¡ŠppE𠓦{p/¦˜p

•• ¬Ý©

¬eש

65 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

dEO:

¹†O:

^†{‰ ¤E‘ ^N÷p:

EöEùu:

66 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

¾dÔe SUI^” TcMÖ† ¾ƒUI`ƒ °pÉ

ƒUI`ƒ 15

’p`ë‹” u}KÁ¿ T”ÑÊ‹ TdS`’ የዚህ ትምህርት “FN }T]­‹ ¾}KÁ p`ë‹” u²` †“ upÖKA‹ እ”Ç=Áሳምሩ N¬U¶ {‘:: ¦C Z†^ ˆ„ôp§Æ¤‘ ¡„}¨•ክፍሌ ምዕራፍ አራት ¡„ˆjiô ]¦}^ Z†^ “ የተክልች ጥቅም ”ከሚሇዉና ከ ’በአከባቢያችን የሚገኙ ህይወት ያሊቻዉ ነገሮች’ ˆNóE‘ O†XÖ µZ

mM]]¦ {‘::

ርዕሱ የትምህርቱ መጠቃሇያ ነዉ፡፡ ስሇዚህ ተማሪዎች በስእሌ ቀሇም የመስርያ ወረቀት ሊይ ስእሌ ይስሊለ ወይም በጨዋታ መሌክ ያቀረባለ፡፡ በኛ በኩሌ ተማሪዎች የስእሌ መሳለን ተግባር በቅጠሊቅጠሌና በፍራፍሬዎች ወይም በዘር እንዱያዯርጉት አቅዯናሌ፡፡ የጸዯይ ተራሮችና ሜዲዎች U°^ñ `°e•• ¾ƒUI`~ ¯LT

}T]­‹ ¾}KÁ p`ë‹” u²` †“ upÖKA‹ Áe¬vK<

S`Í Sd`Á­‹

MOCV- u²`፣ pÖKA‹፣እርሳስ፤ መቀሶች፣ ኮሊ፣ የስዕሌ ወረቀት፣ ብይ

É`Ñ>ƒ

¾ST` Te}T` É`Ñ>„‹

p/}Ÿ}M

¾SUI\ 

^E

°n­‹“  ¾}T]­‹

Ȩ¦

mNW‚u

O}

¨Xp

¤CG

Ñ>²?

Ȩ¦

O}

†}¨Nó¤‘e M¸¡g; ¾´Óσ

^E

TeÑ”²wÁ () ¨Xp

¤CG

mNW‚u

†}¨Nó¤‘e

ŬM

M|´Z

ማነቃቅያ -

(5)

O} O} o‘fFuAð?

-ƒ”i ÑKé ›É`Ô

-ƒ”i ÑKé Ÿ}Å[Ñ uኋL

}T]­‡ U” †”Å}Ñ’²u<

}T]­‡ U” †”Å}Ñ’²u<

SÖ¾p

ÃÑMéK<:: - w²< ›ux‹ ›K< -w²< õ^õ_ ÃцM -¾}^a‹“ T@Ç­‹ kKU Åe ÃLM -›Åà ›uv •†¨ÇKG<

eK

ƒUI`~

œLT Ó”³u?

ÁK¬

eK

ƒUI`~

o

}T]­‡ ¾ƒUI[~” ›LT S[Çor‘} NUµ´º

ÁK¬

o

™Y ^EO}NU‘ †}{µ´Z

o

¾}KÁ p`ë‹” u²` †“ upÖKA‹ †|]OZ

›LT Ó”³u?

T[ÒÑÝ

67 BNUE(ODA)- ASTU

()

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1 ¾ýaË¡~” ›c^` SÑ”²w

¾ýaË¡~” ›c^` TeÑ”²w

›c^`

H>Ń (30)

SÑ”²w

˜[u} ¦\i^jEð

-pÖL-pÖEùu} ¦\i^jEð

¾ýaË¡~” ¾ƒUI`ƒ

-

-

T×kh¬”

˜[u}| pÖL-pÖEùu}

SSMŸƒ& Ÿe^¬ Ò`

i¨Udp F¦ ¦\i^jEð -

TSdŸ`

˜[u}| pÖL-pÖEùu}

ˆ¨Udp µZ ¤¹kfEð -jEdEO •¨Udqu} hXZ» N¹ig - T×kh¬” SSMŸƒ&

ue°M Td¾ƒ

Ÿe^†¬ Ò` TSdŸ` • • ›Òዥ

•¨p~” ue°M Sd¾ƒ •¨p~” u^d†¬ ue°M

Sd`Á­‹”

Sd¾ƒ

Tcvcw ŸçÅà ¨pƒ Ò` ¾T>H@Æ ýaË¡ƒ

›Òዥ Sd`Á­‹” Tcvcw

ŸçÅà ¨pƒ Ò` ¾T>H@Æ

k[é ›Òዥ Sd`Á­‹” Tcvcw

TŸN?É

jEdO

¾Uoeu<ƒ” Gdw u¨[kƒ

-Ÿ¨p~ Ò` ¾T>H@É pÖM”

LÃ ›’<\

•¨Udp@

¾ðõ_ S[× TÉ[Ó

M¸»u@¸ZMð

-˜[u}| pÖL-pÖEùu}

¡N}ÑG´‘} †}^] Dzë

iM¸dO gZË ^V

M]G

ƒ¡ŸK†¬” Sd]Á •U[Ø

ƒ¡ŸK†¬” Sd]Á •U[Ø

Sd`Á­‹” SU[Ø

ýaË¡~”

_u

Se^ƒ ምን ምን መሳሪያዎች የስፈሌጉሃሌ; -ucucw“†¬ Sd]Á­‹“ Y^‹”” SÑUÑU

-ucucw“†¬ Sd]Á­‹“

†f‚u ýaË¡~” ¦\XEð -mNW... mXX‚s} i¨Ok

68 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

†f‚u ýaË¡~” †”e^

^ሏሌ - mNW...ˆ¨gn µZ ¡NóB÷©

- Ö”‰X“ ¨‰N ¨ÃU Ø\“

ብዙ የሚሻሻለ ነገሮች አለበት፡፡

SØö e^­‹” †}E¦

ዉጤት እና ምዘና

ስሜታችንን

(5)

መግሇጽ

”f‚u} m¸gሟሌ፡፡ ይሁን እንጂ

ከፕጀክቱ በኋሊ ምን እንዯተሰማቸዉ

የተጣለ ቅጠልችን መሌሰን

ይገሌጻለ፡፡ ዘሮቹና ቅጠልቹ እንዳት

መጠቀማችን ሇአካባቢ ጥበቃን

ከወቅቱ ጋር እነዯሚዛመደ ይነጋገራለ፡፡

ያበረታታሌ ፡፡

°pÉ TkÉ የጸዯይ ተራሮችና ሜዲዎች ¥ ¾}KÁ p`ë‹” u²` †“ upÖKA‹ †|]OZ

¾ÓUÑT °pÉ 5.

¾›LT ÓUÑT }T]­‹ ¾}KÁዩ p`ë‹” u²` †“ upÖKA‹ Teªw ËLK<;

6.

¬Ö?ƒ“ ¾ÓUÑT Å[Í­‹

የዉጤቱ ዯረጃ

የምዘና ዯረጃ }T]­‹ ¾}KÁዩ p`ë‹” u²` †“ upÖKA‹

}T]­‹

¾}KÁዩ

p`ë‹”

u²`

†“

ከፍተኛ

uÅUw TdS` ËLK< ፡፡

መካከሇኛ

}T]­‹ ¾}KÁዩ p`ë‹” u²` †“ upÖKA‹

upÖKA‹ Áe¬vK<

TdS` ËLK< ፡፡፡ }T]­‹ ¾}KÁዩ p`ë‹” u²` †“ upÖKA‹ ዝቅተኛ

TdS` አይችለም፡፡

69 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

70 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

ፍሬዎችን እና ቅጠልችን መሰብሰብ

ፍሬዎችን እና ቅጠልችን በመሳያዉ ሊይ ማስቀመጥ

ፍሬዎችን እና ቅጠልችን በመሳያዉ ወረቀት ሊይ ሊይ ማጣበቅ

71 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

መቁረጥ

ቀሇም መቀባትና ማሳመር

የፕሮጀክቱ መጨረሻ 72 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

¾dÔe SUI^” TcMÖ† ¾ƒUI`ƒ °pÉ ƒUI`ƒ 16

’i„ˆjiô¤u} ¡Nó´‟< †Ë’p| †}^]p} MMGˆp’

የዚህ ትምህርት “FN i„ˆjiô¤u} ¡Nó´‟<“ ›w[¬” ¾T>„\ †Ë’p| †}^]p MMGˆp| Nወg {‘:: ¦C Z†^ ˆ„ôp§Æ¤‘ ¡„}¨•ክፍሌ ምዕራፍ አራት ¡„ˆjiô ]¦}^ Z†^ “ እንስሳትን በደርና የቤት እንስሳት መክፈሌ ”ከሚሇዉና ከ ’በአከባቢያችን የሚገኙ ህይወት ያሊቻዉ ነገሮች’ ˆNóE‘ O†XÖ µZ

mM]]¦ {‘:: Z†\ð ¡O†XÒ M¶k¤ {‘::

MOCV mE¤¢ {´[u} †}¨ Üóªó§ M]¡p@×q| mNW‚u ´EÊ} iM¸dO pOCZn} M¶k¤ „è´ô N¬U¶ ¦uFG:: mNZ‚u „^d¬M‘ ¤Fr‘ GO¬ M¸dO ¸fNó {‘:: mNW‚u ¡iöqu ^”G@ ¡†}^]p \”G ¡M]\Eðp} M]G ¦d|r’G:: ¡mNW‚u m¶jXp ipOCZm iöp ¶iô| è[ ¤Eðp} mŠEùu| †Ë’p †}ªóጎበኙ ታቅዶሌ፡፡ ¾U°^ñ `°e••

•„’@ Ÿ}ðØa Ò` ’‡

¾ƒUI`~ ¯LT

mNW‚u

S`Í Sd`Á­‹

¡†Ë’p| †}^]p Ÿ`Ê‹

É`Ñ>ƒ

¾ST` Te}T` H>Ń

°n­‹“

¾SUI\

¾}T]­‹

Sd]Á­‹ ()

ስሇ †Ë’p|

-

p/}Ÿ}M

i„ˆjiô¤u} ¡Nó´‟< †Ë’p| †}^]p MMGˆp| Nወg ¦uFEð

†Ë’p| †}^]p} †}E¤E}

†}^]p MUªp †Ë’p| †}^]p

- የ†Ë’p| ¾´Óσ

Ñ>²?

ማነቃቅያ

(5)

†}^]p} ×q

-

iN¡p O}{or‘}

ዴምጽ አሊጸዉ

¡O}E¦ip

-ዕጽዋት ከቦታ ቦታ አይንቀሳቀሱም

M^ÑUp O} O} |r‘?

†}^]pˆlo lo ይንቀሳቀሳለ፡፡

ዴመጽ የሊቸዉም፤ አበባና ፍሬ ኣሊቸዉ

-¡†}^]p jCW¤p

-ዕጽዋት የራሳቸዉን ምግብ ያዘጋጃለ

O} O} |r‘? -የ†Ë’p jCW¤p O} O} |r‘?

eK

ƒUI`~

›LT Ó”³u?

ÁK¬

eK

ƒUI`~

›LT

ÁK¬

Ó”³u?

}T]­‡ ¾ƒUI[~” œLT S[Çor‘} NUµ´º o

™Y ^EO}NU‘ †}{µ´Z

o

i„ˆjiô¤u} ¡Nó´‟< †Ë’p| †}^]p †}¨g

T[ÒÑÝ

73 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

i„ˆjiô¤u} ¡Nó´‟<

i„ˆjiô¤u} ¡Nó´‟< †Ë’p|

†Ë’p| †}^]p

†}^]p MMEˆp

MMEˆp ¾ƒUI`ƒ

. iiöou} i„ˆjiô ¡Nó´‟<

-º¬@jCZ ™Ö@ š¶j| eGቋG

H>Ń (28)

†Ë’p| †}^] N^o¨^

¦´†K<

-O} “¦{p †}^] „Eð? - O} “¦{p †Ë’p „Eð?

¬h& ÉSƒ“ uÓ ›Ã‰KG<::

- †^mõ ^”Fr‘} ]Eð

º¬@jCZ ™Ö@ š¶j| eGቋG

- iˆðY ‘^º ¡Nó~Z N}

¦´†K

{‘?

•†}eXWp| ¡‘B †|p „Eð

-Eጓ¨†I ›dà ipOCZm iöp ¡Nó´‟<

ቀትታ ጉብኝት

†’edƒ“ °êªƒ -ipOCZm iöp ¡Nó´‟< †’edƒ U” U” “†¬; ¬h& ÉSƒ“ uÓ ›Ã‰KG<:: -ipOCZm iöp ¡Nó´‟<

e”F’õ O¶E¿

°êªƒ U” U” “†¬; -- †^mõ ^”Fr‘} ]Eð .Eጓ¨†‰‹” •†|dÃ

^”Fr‘} im´iô‘ lo F¦ M]G Eጓ¨†‰‹” Td¾ƒ

 በመኖርያ አከባቢና ትምህርት

- ዯስተኞች እንሆናሇን

ዉጤት እና ምዘና

ዉጤት እና ምዘና

ቤት

(5)

ስራዎች

በመንከባከብ ስሚገኙ ጥቅሞች

-ሀሊፊነት እነዱሰማን የዯርገናሌ

መነጋገር

- ተክልች የአከባቢያችንን የአየር ምቹ

እነስሳትና

ዕጽዋትን

- ፍቅር ይሇግሱናሌ

ያዯርጋለ፤ ጥሩ መዓዛ አሊቸዉ፡፡

 እስቲ ጥቅሞቹን እንዘርዝር

74 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ 

ቁጥር 1

°pÉ TkÉ ዕጽዋትና እንስሳት ጓዯ•Š “†¬ i„ˆjiô¤u} ¡Nó´‟< †Ë’p| †}^]p †}¨g

¾U²“ °pÉ 3.

¾›LT U²“

: }T]­‡ i„ˆjiô¤u} ¡Nó´‟< †Ë’p| †}^]p M¶EË ¦uFEð? 4.

¾¬Ö?ƒ“ ¾U²“ Å[Í­‹

የ¬Ö?ቱ ዯረጃ

የምዘና ዯረጃ }T]­‡ ከፍተኛ

}T]­‡ i„ˆjiô¤u} ¡Nó´‟< †Ë’p| †}^]p M¶EË ¦uFEð

i„ˆjiô¤u}

¡Nó´‟<

10

†Ë’p|

†}^]p M¶EË ¦uFEð }T]­‡ i„ˆjiô¤u} ¡Nó´‟< 5 †Ë’p| †}^]p

መካከሇኛ

M¶EË ¦uFEð }T]­‡ i„ˆjiô¤u} ¡Nó´‟< Ÿ5 Á’c< †Ë’p|

ዝቅተኛ

†}^]p M¶EË ¦uFEð ፡፡

75 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

76 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

ማጣቀሻ መስሌ 1

77 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

ማጣቀሻ መስሌ 2 ¾dÔe SUI^” TcMÖ† ¾ƒUI`ƒ °pÉ

ƒUI`ƒ 17

’N]¨¶ ¡OÑG´‘} †}^]p MOUº’ •የዚህ ትምህርት “FN ipOCZp iöp ¨¦O iiöor‘ N]¨¶ ¡NóÑG´ñp} †}^]p MOUº {‘:: ¦C Z†^ ˆ„ôp§Æ¤‘ ¡„}¨•ክፍሌ ምዕራፍ አራት ¡„ˆjiô ]¦}^ Z†^ “ የእንስሳትን እንክብካቤ ”ከሚሇዉና ከ ’በአከባቢያችን የሚገኙ ህይወት ያሊቻዉ ነገሮች’ ˆNóE‘ O†XÖ µZ

mM]]¦ {‘:: ¦C Z”^ †}¨¡ „ˆjiô‘ i¹O ¡mE¤¡ „dXUk

Eô~U‘ ¦uFG:: MOCV iˆmPu †}¨ ‘a| ¬Mp ¤Eðp} M¸O \ôuG i´¸Z ¨¶P „ô‹~Nó¤’õ ¸dN÷o ¤Fr‘ †}^]p} (EO]Eö EO¶k{p| Ehª) M¸dO ¦uFG:: ¦C †g¬ ¡Nó¤mˆðU‘ N]¨¶ O}ÑGµr‘ †}^]p} iMEöp| ^†Fr‘} iM]G F¦ {‘:: ¾U°^ñ `°e••

•†êªƒ“ •†”edƒ ጓÅ•Š “†¬

¾ƒUI`~ ¯LT

mNW‚u ipOCZp iöp ¨¦O iiöor‘ N]¨¶ ¡NóÑG´ñp} †}^]p ¦MZ¹Eð

S`Í Sd`Á­‹

MOCV- ipOCZp iöp ¨¦O iiöor‘ „ˆjiô ¡Nó´‟< †}^]p ×q@ ¡mE¤¡ dENp ¤Fr‘ •Udqu

É`Ñ>ƒ

¾´Óσ

p/}Ÿ}M

Ñ>²?

¾ST` Te}T` H>Ń

°n­‹“

¾SUI\

¾}T]­‹

†}^]p iN]¨¶

. ወዯ ቤቴ ስገባ ዉሻዬ ይቀበሇኛሌ፡፡

^FE‘ GO¬

-ዉሽዬ እንዯምን ነህ? ¨^m† ’I;

M{µ´Z;

eƒ}† KU” •o}ኳZÔEC?

\‘ ^ENó¡]¬µr‘

-

ማነቃቅያ

(5)

mNW‚u- jE dEO †Z]^

^E˜ôC iÖgZ G}¦™r‘

M‰ˆG ¤]¨´ ‰E;

¦´jG:: -

¡†}^]p

†}^]p GŠ †}¨ \‘ |r‘:

†}^]p| ˆmNW‚u

O} “¦{p ^N÷p

Sd]Á­‹ ()

ፎቶ

iAFÓ{p G|]¬µr‘ ¦´jG::•

†{¨Nó¤]¬Z M{µ´Z - O} ¡\NC/b {iZ?

eK

ƒUI`~

›LT Ó”³u?

ÁK¬

eK

ƒUI`~

›LT

ÁK¬

Ó”³u? T[ÒÑÝ

}T]­‡ ¾ƒUI[~” œLT S[Çor‘} NUµ´º o

™Y ^EO}NU‘ †}{µ´Z

o

ipOCZp iöp ¨¦O iiöo†} N]¨¶ ¡O}ÑG´‘ †}^]p

78 BNUE(ODA)- ASTU

2005

ቪዴዮ/


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

õLÔƒ” ¾ƒUI`ƒ

ቁጥር 1

ipOCZp iöp ¨¦O

i„ˆjiô¤u} ¡Nó´‟< †Ë’p|

iiöo†} N]¨¶

†}^]p MMEˆp

¡O}ÑG´‘ †}^]p. -ፌሽታ ሚባሌ አንዴ ዉሻ አሇኝ

S[ǃ

H>Ń (28)

-†^mõ ^EO|]¬µr‘

- ከቤታችን ታዛ ሥር ይኖራሌ

†{^]p MG‰O Èj¤p -

†}{µ´Z

ቤታችንን የጠብቃሌ፤ ከብቸኝነትም ያሊቅቀኛሌ

-¡†}^]‘ ^O N} {‘?

-

-N¨W¤‘ ¡p {‘?

-

ስናገረዉ ያዲምጠኛሌ

- EO}¬{‘ ¡Oo]¬´‘? -„^´XNó ¸j¢ O}¬} {‘?

›”É }T] ¾„”É” •†”ed

-^E gZË| Èj¢ †}{µ´Z

ö„ uT’dƒ ÃÅwnM:: K?KA‹

-†\mõ ‰U©} †}¦

U” •••†}ÅJ’ ÓUo©

†^mõ i¼’o †}¶EÈ‘::

SMe •cÖ< eK•†”ed¬ ¾T>Á¬lƒ” Áe[ÇK<:: e”F’õ O¶E¿

ipOCUp iöp „ˆjiô Nó´‟< •†”edƒ

¬h& ÉSƒ& uÓ& Êa

-

እስቲ ስሇ አንዴ እንስሳ እናስብ

SdcK<ƒ

-

እስቲ እነዯየመኖርያቸዉ

ÉSƒ Ÿu?ƒ ¬eØ }„^K‹

እንክፈሊቸዉ

ˆFO;i¶; Ö¡G ^µ †|´†E}

-

†}¨ ºgNr‘O †}ŠÑFr‘

-

N]¨¶ ¡OpÑG´‘} †}^] OUº

-

†^mõ ^”Eð} i¨Udp F¦ ]G

 N]¨¶ ¡OpÑG´‘}

}T]­‹

¾T>ÁdÉÑ<ƒ”

•†}ed eU ÃêóK<: ee°L‰” ÃeLK<::

¾T>ÁdÉÑ<ƒ”

•†}ed

eU

ዉጤት እና ምዘና

ዉጤት እና ምዘና

†}^] ስምና ሇምን

ÃêóK<&

(5)

ስራዎች

እነዯምታሳዴግ ግሇጽ

¦´GÊEð::

የሚቀጥሇዉ ሳምነት ትምህርት

ገሇጻ

-በጣም የምትወደትን ተክሌ ስም ይሆናሌ

-በጣም የምትወደትን ተክሌ ስም

EO}

†}¨Nó¤]¬´ñ

የሚቀጥሇዉ ሳምነት ትምህርት ገሇጻ

የምንማረዉ

ይሆናሌ የምንማረዉ

79 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ 

ቁጥር 1

°pÉ TkÉ ዕጽዋትና እንስሳት ጓዯ•Š “†¬  N]¨¶ ¡O}ÑG´‘ †}^]p †}OUº

¾U²“ °pÉ 1.

¾›LT U²“

: }T]­‡ i„ˆjiô¤u} ¡Nó´‟< †Ë’p| †}^]p M¶EË ¦uFEð? 2.

¾¬Ö?ƒ“ ¾U²“ Å[Í­‹ የምዘና ዯረጃ

የ¬Ö?ቱ ዯረጃ

}T]­‡ N]¨¶ ¡NóÑG´ñp} †}^]p MOUº| ከፍተኛ }T]­‡ N]¨¶ ¡NóÑG´ñp} †}^]p MOUº ¦uFEð

EO} †}¨Nó¤]¬´ñ i¨}k M¶EË ¦uFEð }T]­‡ N]¨¶ ¡NóÑG´ñp} †}^]p MOUº|

መካከሇኛ

EO} †}¨Nó¤]¬´ñ M¶EË ¦uFEð }T]­‡ N]¨¶ ¡NóÑG´ñp} †}^]p MOUº|

ዝቅተኛ

EO} †}¨Nó¤]¬´ñ M¶EË „¦uEðO ፡፡

80 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

81 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

1. 10 ሴ.ሜ X10 ሴ.ሜ ካሬ ወረቀትን መቁረጥ 2. ፎቶዎችን ቆረጠህ አዘጋግ 3. ፍሬዎችን መሇጠፍያዉ ሊይ አኑር

82 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

የምታሳዴገዉ እንስሳ ፎቶ

ሇምን እንዯምታሳዴግ

83 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

¾dÔe SUI^” TcMÖ† ¾ƒUI`ƒ °pÉ

ƒUI`ƒ 18

’¡O}¨¨‘} mŠG N^m’¨g’ •

¡˜ôC pOCZp “FN mNW‚u ipOCZp iöp ¨¦O iiöor‘ N]¨¶ ¡NóÑG´ñp}

†Ë’p jCW „}ªóU© N^tG {‘:: ¦C Z†^ ˆ„ôp§Æ¤‘ ¡„}¨•ክፍሌ ምዕራፍ አራት ¡„ˆjiô ]¦}^ Z†^ “ የተክልች እንክብካቤ ”ከሚሇዉና ከ ’በአከባቢያችን የሚገኙ ህይወት ያሊቻዉ ነገሮች’ ˆNóE‘ O†XÖ µZ

mM]]¦ {‘::

¦C Z”^ †}¨ „ˆjiô‘ i¹O ¡mE¤¡ „dXUk Eô~U‘ ¦uFG:: pOCZn ¤m‹U‘ ˆNóiEð mŠEùu ¦Gg i‘ior‘

¤m‹U

{‘::

i„ôp§Æ‘

‰WˆðEO

mŠEùu

E‘ip@EO¶k{p|

E¶}jo

†{¨Nó´E¶Eð

m´Gጿሌ፡፡ ተማሪዎች በትምህርት ቤት አከባቢ የሚገኙትንና የሚወደትን አጽዋት በመወከሌ የሚና መጫወት ጨዋታ ይጫወታለ፡፡ ¾U°^ñ

•†êªƒ“ •†”edƒ ጓÅ•Š “†¬

`°e•• ¾ƒUI`~ ¯LT

mNW‚u ipOCZp iöp N]¨¶ ¡NóÑG´ñp} †Ë’p ¦MZ¹Eð

S`Í Sd`Á­‹

MOCV- ipOCZp iöp ¨¦O iiöor‘ „ˆjiô ¡Nó´‟< †Ë’p ×q@ ¡mE¤¡ dENp ¤Fr‘ •Udqu

É`Ñ>ƒ

p/}Ÿ}M

mNW‚u- jEdEO †Z]^

¾ST` Te}T` H>Ń ¾SUI\

°n­‹“ ¾}T]­‹

Sd]Á­‹ ()

†Ë’p iN]¨¶ ^FE‘ GO¬ M{µ´Z; ¾´Óσ

Ñ>²?

ማነቃቅያ ^ENó¡]¬ጓr‘

(5)

-

†{÷ ··M} mŠ¤EAð::

-

\ô¨Zgk‡ u×U ›´“KG<

-

Å`f euL¬ u×U

¡†}^]p ፎቶ

•†¨\oEAð::

†Ë’p| ˆmNW‚u M‰ˆG ¤]¨´ ‰E; O} “¦{p ^N÷p †{¨Nó¤]¬Zjr‘ M{µ´Z - O} ¡\NC/b {iZ?

eK

ƒUI`~

›LT Ó”³u?

ÁK¬

eK

ƒUI`~

›LT

ÁK¬

Ó”³u? T[ÒÑÝ

}T]­‡ ¾ƒUI[~” œLT S[Çor‘} NUµ´º o

™Y ^EO}NU‘ †}{µ´Z

o

ipOCZp iöp ¨¦O iiöou} N]¨¶ ¡O}ÑG´‘ †Ë’p †}OUº

84 BNUE(ODA)- ASTU

2005

ቪዴዮ/


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

UMŸo• ¾ƒUI`ƒ

ቁጥር 1

ipOCZp ጓ[ ¤Eð †Ë’p

i„ˆjiô¤u} ¡Nó´‟< †Ë’p

-†\mõ ×q‚u} †}¦

MMEˆp

-^E gZË| Èj¢ †}{µ´Z

H>Ń (28)

º¬@jCZ ™Ö@ š¶j@ eGቋG|

¡mŠEð ^O N} {‘?

Ë´÷Uª ¦´†K

ÑG· N¶‟p

eKT>¨Æp mŠG dEdO;

-†^mõ ¡O|]¬µr‘}

MGŠ;„ij| gZË ¦{µ´XEð

†Ë’p †}OUº MOUº

-

እስቲ ስሇ ቀሇማቸዉ እንነጋገር

-

የሚመቻቸዉና የማይመቻቸዉን እንወቅ

-

†Ë’p|

Eጓ¨•‹I ›e}ª¬p N^m’¨p

†”Å }¡K< J’I

¤}m^ OZ¿ O}¬{ {‘?

éõL†¬::

 N]¨¶ ¡OpÑG´‘} ዉጤት እና ምዘና

ዉጤት እና ምዘና

mŠG

(5)

ስራዎች

እነዯምታሳዴግ ግሇጽ

MMGˆp

†{÷ ¡MXºˆðp mŠG Ë´÷Uª {‘:: „ij‘ ¤U[†M

Eጓ¨•‹I ÅwuÅu?

×q„r‘}

¡Op¨¨‘} mŠG ^O

¾T>ÁdÉÑ<ƒ” ÃêóK<&

ስምና ሇምን

EO}

}¡M

eU

†{¨Nó¤]¬´ñ

¦´GÊEð::

°pÉ TkÉ ዕጽዋትና እንስሳት ጓዯ•Š “†¬  N]¨¶ ¡O}ÑG´‘ mŠG †}OUº

85 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

¾U²“ °pÉ 3.

¾›LT U²“

: }T]­‡ N]¨¶ ¡NóÑG´ñp} mŠG MOUº| M¶EË ¦uFEð? 4.

¾¬Ö?ƒ“ ¾U²“ Å[Í­‹

የ¬Ö?ቱ ዯረጃ

የምዘና ዯረጃ }T]­‡ N]¨¶ ¡NóÑG´ñp} mŠG MOUº| ከፍተኛ

}T]­‡ N]¨¶ ¡NóÑG´ñp} mŠG MOUº| M¶EË ¦uFE

iNó´j M¶EË ¦uFE }T]­‡ N]¨¶ ¡NóÑG´ñp} mŠG MOUº|

መካከሇኛ

M¶EË ¦uFE }T]­‡ N]¨¶ ¡NóÑG´ñp} mŠG MOUº|

ዝቅተኛ

M¶EË „¦uEðO ፡፡

86 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

87 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

¾dÔe SUI^” TcMÖ† ¾ƒUI`ƒ °pÉ

ƒUI`ƒ 19

’¡mŠEùu| †}^]p „^mª¨¶’ • •

¡˜ôC pOCZp “FN mNW‚u †Ë’p| †}^]p} †}«p N]¨¶ †}¨Nó´jt M]ወg {‘::

Z†\𠈄ôp§Æ¤‘ ¡„}¨•ክፍሌ ምዕራፍ አራት ¡„ˆjiô ]¦}^ Z†^ “ ተክልችን እንስሳትን መንከባከብ ”ከሚሇዉና ’በአከባቢያችን የሚገኙ ህይወት ያሊቻዉ ነገሮች’ ˆNóE‘ O†XÖ µZ

mM]]¦ {‘::

ትምህርቱን ሇማስተማር ተማሪዎቻ እንስሳትን በማሳዯግ ያሊቸዉ ሌምዴ፣ጥያቄዎችና ስእልች ሇመግብያነት ሉያገሇግለ ይችሊለ ፤ በተጨማሪም መምህሩ የተሇያዩ ምስልች ሇተማሪዎች በመስጠት እቆረጡ እነዱሇጣጥፉ ያዯርጋሌ:: ላሊዉ ተግባር ተማሪዎች ከምሌከታ በኋሊ እጽዋትና እንስሳትን እንዳት ማሳዯግ እንዯሚገባቸዉ የሚያቀርቡት ሪፖርት ትምህርቱን ተሟሊ ያዯርገዋሌ፡፡ ¾U°^ñ

•†êªƒ“ •†”edƒ ጓÅ•Š “†¬

`°e•• ¾ƒUI`~ ¯LT

mNW‚u †Ë’p| †}^]p} †}«p †}¨Nó}ˆjˆið ¦´GÊEð

S`Í Sd`Á­‹

MOCV- ¡†Ë’p“ †}^]p ×q mNW‚u- jEdEO †Z]^

É`Ñ>ƒ

p/}Ÿ}M

¾ST` Te}T` H>Ń ¾SUI\

°n­‹“ ¾}T]­‹

Sd]Á­‹ ()

†Ë’p| †}^]p} iN]¨¶ ^FE‘ GO¬

-

M{µ´Z; ¾´Óσ

Ñ>²?

†{÷ ·M} mŠ¤EAð:: ‘a ¡†}^]p

„]¬´÷„EAð::

ማነቃቅያ

ፎቶ

ˆmNW‚u M‰ˆG

(5)

¤]¨´

·M{÷ \ô¨Zgk‡ u×U ›´“KG<::

‰E;\ôoMMðjr‘

Å`f euL¬ u×U •†¨\oEAð::

O} “¦{p ^N÷p †{¨Nó¤]¬Zjr‘ M{µ´Z - O} ¦\NC/b {iZ?

eK

ƒUI`~

›LT Ó”³u?

ÁK¬

eK

ƒUI`~

›LT

ÁK¬

Ó”³u? T[ÒÑÝ

}T]­‡ ¾ƒUI[~” œLT S[Çor‘} NUµ´º o

™Y ^EO}NU‘ †}{µ´Z

o

mNW‚u †Ë’p| †}^]p} †}«p †}¨Nó}ˆjˆið ¦´{˜jEð::

88 BNUE(ODA)- ASTU

2005

ቪዴዮ/


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

¾ƒUI`ƒ

ቁጥር 1

mNW‚u †Ë’p| †}^]p}

i„ˆjiô¤u} ¡Nó´‟< †Ë’p

†}«p †}¨Nó}ˆjˆið

†| †}^]pMMEˆp

¦{µ´XEð

H>Ń (28)

mNW‚u †Ë’p| †}^]p}

ÑKí Tp[w †Ë’p| †}^]p} †}«p

†}«p †{¨Nó¤]¬´ñ

†{¨Nó¤]¬´ñ M{µ´Z

¦{µ´XEð

i¼’o MGŠ ¡„^mª¨¶

i¼’o MGŠ ¡„^mª¨¶

Að{÷o‘} ¦´GÊEð::

Að{÷o‘} ¦´GÊEð:: eKT>ÁdÉÑ<ƒ }¡M ¨ÃU

†Ë’p|

eKT>ÁdÉÑ<ƒ }¡M ¨ÃU

•†”ed Tw^`Á Ãc×K<

×q„r‘}

•†”ed Tw^`Á TÉ[Ó

i´EÊ‘ ¨pƒ

MMGˆp

Teo¨h ÃóK<••

EN]¨¶ ¤E‘}

}T]­‹

KTdÅÓ

ዉጤት እና ምዘና

ዉጤት እና ምዘና

m^Ô| Öf¨‡’ƒ

¾T>ðMÑ<ƒ” •†}ed ¨ÃU

(5)

ስራዎች

SÓKê

}¡M eU •†| „^mª¨´ñ}

 KTdÅÓ

¾T>ðMÑ<ƒ”

•†}ed

¨ÃU

}¡M&

EN]¨¶

¤E‘}

m^Ô|

ማጣቀሻ ገጽ

˜ZšU‘ ¦ËÔEð::• ••

Öf¨‡’ƒ ••†”Ã::

°pÉ TkÉ ዕጽዋትና እንስሳት ጓዯ•Š “†¬  †Ë’p| †}^]p} †}«p †}¨O}}ˆjˆk †}¨g

¾U²“ °pÉ 1.

¾›LT U²“

: mNW‚u †Ë’p| †}^]p} †}«p †}¨Nó}ˆjˆið M¶EË ¦uFEð?

89 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

2.

ቁጥር 1

¾¬Ö?ƒ“ ¾U²“ Å[Í­‹ የምዘና ዯረጃ

የ¬Ö?ቱ ዯረጃ

mNW‚u ከፍተኛ mNW‚u †Ë’p| †}^]p} †}«p †}¨Nó}ˆjˆið M¶EË ¦uFEð

†Ë’p|

†}^]p}

†Ë’p|

†}^]p}

†}¨Nó}ˆjˆið M¶EË „¦uEðO ፡፡

ማጣቀሻ ገጽ

90 BNUE(ODA)- ASTU

†}«p †}«p

†}¨Nó}ˆjˆið M¶EË ¦uFEð mNW‚u

ዝቅተኛ

†}^]p}

†}¨Nó}ˆjˆið i¨Ok M¶EË ¦uFEð mNW‚u

መካከሇኛ

†Ë’p|

2005

†}«p


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

¡

ቁጥር 1

0, X MðˆX

<mŠEùu} ^o]¬¶ ¡NóˆoEðp} „^o‘^> 1.‘B N¸¹p „pZ].(0) 2.gº¤u} i†² M{‰‰p ¦tFG:: (X) 3.ተክልችን የጸሀይ ብርሀን ባሇበት ስፍራ ማኖር፡፡(o) 4. ተክልችን ፍግ መመገብ፡፡(0) 5. ተክልችን በእጅ ሁላ መነካካት፡፡(X) 6. ተክልችን በፍቅር መያዝ፡፡(0) <†}^]p} ^o]¬¶ ¡NóˆoEðp} „^o‘^> 1.iM¨i†’ƒ G<K? SSÑw:(O) 2.Ÿ›pT†¬ uLà SSÑw:(x) 3. ›S‹ ¾J’ ›Ÿvu= •†”Ç=„\ TÉ[Ó:: (0) 4. u†M}‡’ƒ SÁ´::(X) 5. uõp`“ •†”¡w”u? SÁ´::(0)

91 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

አፕሌ

ቁጥር 1

ኮክ

ፕሪም

ወይን ሙዝ

ብርቱካን

92 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

93 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

EN]¨¶ ¡OÑG´‘ †}^] •¨¦O mŠG ^O

ŠÖG

O¬k

¡†}^]‘ •¨¦O mŠG ×q

¡†}^]‘ •¨¦O mŠG ^O

¡†}^]‘ •¨¦O mŠG Èj¤p

MGŠ@gZË ¨˜m

94 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

¡mŠG“•¡†}^] Mˆom¤ Mš´k N˜µ®p ¡mŠG Mˆom¤ gË

¡†}^] Mˆom¤ gË

1.mŠEð} MpˆG

1.¡†}^]p} „^mª¨¶ MˆomG

2.„^mª¨´ñ} MˆomG

-„¸fF¦ „ቋMð} MMGˆp

3.¡ldGn} gZË MˆomG gZÉ}; ¶}©};g¸Eð} MMGˆp 4.MG‰r‘} ¡Nó¡]¦ ^†G M]G

-^Mð} MMš´k -†{g^f\ö‘} MMš´k 2. „¸fF¦ jCW‘} MMš´k 2.×q‘} N}]p

95 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

MU° MMš´iô¤ „˜´°®p

¡MMš´k¤‘ ºgG ¦˜p

1.¡†{^]‘ ^O----------------------2.O} ¦M^FG?

×q‘} ME¸Ö

3.]¬¶ †}«p {‘ ¡O}ˆjˆjr‘? 4.†}^]p| „Ë’p O} “¦{p †}Šk‰iö ¡ÑGµEð?

96 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

¾dÔe SUI^” TcMÖ† ¾ƒUI`ƒ °pÉ

ƒUI`ƒ 20

¡mŠEùu| †}^]p} „^mª¨¶ ••

¡˜ôC pOCZp “FN mNW‚u ከ†Ë’p| ˆ†}^]p} µZ Nó~Vip} iöp †}«p N]MZ †}¨NóuEð

N^Uªp {‘:: Z†\𠈄ôp§Æ¤‘ ¡„}¨ኛ•ክፍሌ ምዕራፍ አራት ¡„ˆjiô ]¦}^ Z†^ “ የተክልችና እንስሳትን እንክብካቤ ማስረዲት ”ከሚሇዉና ከ ’በአከባቢያችን የሚገኙ ህይወት ያሊቻዉ ነገሮች’ ˆNóE‘ O†XÖ µZ

mM]]¦ {‘::

ይህ ርእስ የምእራፉ ማጠቃሇያ በመሆኑ መምህሩ ተማሪዎችን ስሊሇፈዉ ትምህርት በመጠየቅ፣ ቪዱዮና ፎቶ በመጠቀም፣ ስእልችና መናባዊ ምስልችን እንዱስለ በማዴረግ ትምህርቱን ማካሄዴ ሲችሌ በኢትዮጵያም ሁኔታ ወረቀቶችን በተሇያዩ ቅርጾች በማጣጠፍ የማስተማር ዘዳን ቀይሰናሌ፡፡ ¾U°^ñ `°e••

•†êªƒ“ •†”edƒ ጓÅ•Š “†¬ mNW‚u ከ†Ë’p| ˆ†}^]p} µZ Nó~Vip} iöp †}«p N]MZ

¾ƒUI`~ ¯LT

†}¨NóuEð

N^Uªp ¦uFEð S`Í Sd`Á­‹

MOCV- ¡†Ë’p“ †}^]p ×q †| EöEùu O^Eùu mNW‚u- jEdEO †Z]^| •¨Udp M^o‚p

É`Ñ>ƒ

p/}Ÿ}M

¾ST` Te}T` H>Ń ¾SUI\

°n­‹“ ¾}T]­‹

Sd]Á­‹ ()

97 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

†Ë’p| †}^]p}

¾´Óσ

Ñ>²?

iiöp ‘^º ¡p ¡p

†Ë’p| †}^]p} iiöp ‘^º ¡p

¡†Ë’p“

†{¨Nó~V M¶EË

¡p †{¨Nó~V M¶EË

†}^]p ×q †|

ማነቃቅያ -×q‘} iN¡p ˆiöp

(5)

EöEùu O^Eùu/ ˆiöp ‘Á ¡Nó~V †{^]p} ME¡p

‘Á ¡Nó~V †{^]p}

ቪዴዮ ወይም ˆiöp ‘Á/‘^º

ME¡p

¡Nó~V

--×q‘} iN¡p

--×q‘} iN¡p ˆiöp ‘^º

ˆiöp ‘^º ¡Nó~V

¡Nó~V †{^]p} ME¡p

ማጣቀሻ መመሌከት

†{^]p} ME¡p -ˆiöp ‘Á ¡Nó~V †Ë’p} ME¡p

-ˆŠÖG ‘^º ¡Nó~V „Ë’p} ME¡p

-ˆiöp ‘^º ¡Nó~V „Ë’p} ME¡p -ˆŠÖG ‘^º ¡Nó~V „Ë’p} ME¡p eK

ƒUI`~

›LT Ó”³u?

ÁK¬

eK

ƒUI`~

›LT

ÁK¬

Ó”³u?

}T]­‡ ¾ƒUI[~” œLT S[Çor‘} NUµ´º o

™Y ^EO}NU‘ †}{µ´Z

o

¡O}[Zip} iöp i†}^]p| i†Ë’p ^†G †|^‘k

T[ÒÑÝ

98 BNUE(ODA)- ASTU

†{^]p}

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

ˆ†}^]p †| †Ë’p µZ

†}^_u} †}¨ªE}•

M~Z O} ºgO „E‘? -¡AFÓ{p ^Np †}ªó\N}

¾ƒUI`ƒ H>Ń (28)

S[ǃ

-ˆ†}^]p µZ M~Z ¤E‘} ºV ºV ·~u M{µ´Z:: O} O} o‘fFuwAð?

¦Uª|G -]¦}]’õ ”‘dp †{ªó~U} ¤¨Z´|G

- ˆ†Ë’p µZ M~Z ¤E‘}

Teªw

ºV ºV ·~u M{µ´Z::

-¡NóiEðp EO¶k{p

-¡iön} ªó™¦} N}]p

¦¸gMð|G pGg •¨Udp

- ˆ†}^]p µZ M~W¤

-mNW‚u ˆ†{^]p| mŠEùu

iöou}} N]MZ

µZ †}«p M~Z †{¨NótG

-†^mõ ªó™¦{ñ} gUÉ imF¤¡ MGŠ ¡iön} ªó™¦} ¼Z]uAð „]¢

¦NXEð -mNW‚u ¡iön} ªó™¦} ˆ†}^]p| †Ë’p µZ EM~Z¤{p †{ªóD} „Z´‘ ¦QXEð -×q‚u iN¹ig ^Xr‘} ¡]OXEð -][u} iN¹ig ^Xr‘} ¡]OXEð

 ከእንሰሶችና አጽዋት ጋር መኖር ዉጤት እና ምዘና

ዉጤት እና ምዘና

(5)

ስራዎች 

የሚያስችሌ ጥሩ ቤት መስራት

 ጥሩ ቤት በመስራት ማሳየት

-ሠርተን እናሳይ

°pÉ TkÉ ዕጽዋትና እንስሳት ጓዯ•Š “†¬  ¡O}[Zip} iöp i†}^]p| i†Ë’p ^†G †|^‘k

¾U²“ °pÉ 1.

¾›LT U²“

: mNW‚u ¡O}[Zip} iöp i†}^]p| i†Ë’p ^†G N^’k ¦uFEð? 2.

¾¬Ö?ƒ“ ¾U²“ Å[Í­‹

የ¬Ö?ቱ ዯረጃ

የምዘና ዯረጃ mNW‚u ¡O}[Zip} iöp i†}^]p| i†Ë’p ከፍተኛ

mNW‚u ¡O}[Zip} iöp i†}^]p|

^†G i¹O N^’k ¦uFEð mNW‚u ¡O}[Zip} iöp i†}^]p| i†Ë’p

99 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ i†Ë’p ^†G N^’k ¦uFEð

ቁጥር 1 መካከሇኛ

^†G N^’k ¦uFEð mNW‚u ¡O}[Zip} iöp i†}^]p| i†Ë’p

ዝቅተኛ

^†G N^’k „¦uEðO ፡፡

iiöou} ‘^º ¡Nó´‟< †”edƒ

100 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

አይጥ

101 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

º}rG

102 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

ÑU^

103 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

‘a

104 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

„]N 105 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

-[ 106 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

¾dÔe SUI^” TcMÖ† ¾ƒUI`ƒ °pÉ ’

ƒUI`ƒ 21

d}| EöEôp’

¡˜ôC Z†^ pOCZp “FN mNW‚u mNW‚u ^E

d}| EöEôp †}ªóNV N¬U¶ {‘:: Z†\𠈄ôp§Æ¤‘

AðEmኛ•ክፍሌ ምዕራፍ ሶስት ¡„ˆjiô ]¦}^ Z†^ “ ቀንና ላሉት ”ከሚሇዉና ከ ’የተፈጥሮ ክስተቶችን መመሌከት’ ˆNóE‘ O†XÖ µZ

mM]]¦ {‘::

¡mE¤¢ m¶jXp ¡m‰mn \ôD} ¡mNW‚u GO¬@ ¡×q ´EÊ‚u @ ¡“UÖm {´Z ‰U­u@¼’o‚u ¡M]\Eðp ¦´ኙበታሌ፡፡ ተማሪዎች የሚያዯርጉት የስሌክ ጥሪ የሚና ጨዋታ ይገኝበታሌ

d}| EöEôp ¡mE¤¢ “†¬

¾U°^ñ `°e•• ¾ƒUI`~ ¯LT

mNW‚u ^E

d}| EöEôp M{µ´Z ¦uFEð

S`Í Sd`Á­‹ MOCV- ¡“EO ‰Zo; ×q ¨Udp ; ¡Nó| ¼’o Udõg É`Ñ>ƒ

¾´Óσ

p/}Ÿ}M

¾ST` Te}T` H>Ń ¾SUI\

¾}T]­‹

-

የቀንን የተሇያዩ ኩነቶች

-ipOCZp iöp ¶I ‘^º

መመሇከት

^}¿¨p ¡ºEu} Að|mø EO}

የሰዎችን የቀንና የቀን

¦E¤¤G?

-

ማነቃቅያ

°n­‹“

እንቅስቃሴ መቃኘት

Ñ>²? (5)

ሇሌዩነት መገነዘብያ የጋራ

Sd]Á­‹ ()

-¡mM]]¦ ^ÖX ×q EO} †{¨mE¤ „^k

ማጣቀሻ ቦታ መሇየት

-\‚u d} d} i^X m¸O¨‘ -

ማጣቀሻ ስ”Eùu} MMGˆp

-

EO} ¡„}¬ lo O^G id}| iEöôEôp ¡mE¤¡

¦‘FEð: OŠ}¤nO idõ kZB} „E:: -EöEôp ^ENó¼GO ^‚u ¨¨ iöor‘ ¦B÷ªEð::

D}? eK

eK

ƒUI`~

ƒUI`~

›LT

›LT ÁK¬

Ó”³u?

Ó”³u?

T[ÒÑÝ

ÁK¬

}T]­‡ ¾ƒUI[~” œLT S[Çor‘} NUµ´º o

™Y ^EO}NU‘ †}{µ´Z

o

^E

d}| EöEôp †}{µ´Z

107 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

T>“ Sݨƒ •‹W¤ •¨ªE ጓ¨†‹”

¾ƒUI`ƒ H>Ń (28)

T>“ Sݨƒ

•eM¡ ••†}ŬM::• -„Að} i‹W¤ ^}p \“p

¡Nó| M¿¨p

-„Að} i‹W¤ 11 \“p {‘

¼’o ^p¿¨p

{‘? PŠŠEኛዉን ጊዜ

-„Að} i„ôpƤ ^}p \“p

¾k’<” SM¢‹

{‘?

-„Að} i„ôpƤ 5 \“p {‘

 ¡d}ñ| EöEôn} O^G

mNW‚u ¡Nó| M¿p

ሊታዉቅ ትችሊሇህ

iO|k ]G

SSMŸƒ

.O|j’õ ^”G

¼’o ¤‰BóªEð A]k} iO|kC ]G

-iO|k ¡]Gˆ‘} i¨Udp F¦ „^ÖZ

iO|k ¡]Gˆ‘} i¨Udp

 ^E „}¬ {´Z †|‘X|

F¦ „^ÖZ

¡d}| EöEôp ‛UÖm {´[u ‰U¬

iO} \“p ˆd{ñ †}¨Nóˆ\p †}¶EË

‰Z© F¦ ¤E‘} “UÖm {´Z

^E „}¬ {´Z †|‘X|

„ሟF::

iO} \“p ˆEöEônñ †}¨Nóˆ\p †}¶EË ¡eZ^ \“p@¡O]

-†^mõ ¡\‚u} †}g^f\ö

\“p@¡pOCZp \„p@¡¼’o

mPZˆð˜} d}} †}ˆÔÖG

\“p ¡M]\Eð

- ^”Eùs} mMGŠm}

-„ilu ¦Ñ‰Eð;mX[u

ˆd{ñ i¡p†¬ c¯ƒ LÃ

ˆZdp ¦o¤Eð;

†}¨Nóˆ\n †}|´Z

kZB|N{p; ¬}¶š¶š{p;

¾K?K=ƒ SM¢‹ SSMŸƒ

^”Eùs} mMGŠm}

Ⱥo;iM]\Eðp „UÖm

ˆEöEônñ i¡p†¬ c¯ƒ LÃ

{´[u} MMðFp

†}¨Nóˆ\n †}|´Z ¡EöEôp O^Eùu

¨k™™ MGŠ; ¡m‟< •†’edƒ

¡EöEôp ^N÷qu

çØo;dšf™;•

ቃሊትን በቀንና ሇሉት ኩነቶች ቃሊትን ዉጤት

እና

ዉጤት እና ምዘና

መከፋፈሌ

በቀንና

ሇሉት

ኩነቶች

መከፋፈሌ

108 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ ምዘና

ስራዎች

ቁጥር 1

-ስሇ ቀንና ላሉት ምስልች መነጋገር

-ስሇ ቀንና ላሉት ምስልች መነጋገር

-ስሇሚቀጥሇዉ ሳምነት ትምህረተ ገሇጻ

-ስሇሚቀጥሇዉ ሳምነት ትምህረተ ገሇጻ

(5) መከታተሌ፡፡ ሰሇ ቀንና ላሉት ጸባያት እንማራሌን ሰሇ ቀንና ላሉት ጸባያት እንማራሌን፡፡

°pÉ TkÉ ዕጽዋትና እንስሳት ጓዯ•Š “†¬ 

d}| EöEôp ¡mE¤¢ “†¬

3.

¾›LT U²“

¾U²“ °pÉ

: mNW‚u ^E 4.

d}| EöEôp G¢{p M¶EË ¦uFEð?

¾¬Ö?ƒ“ ¾U²“ Å[Í­‹ የምዘና ዯረጃ

የ¬Ö?ቱ ዯረጃ

ከፍተኛ mNW‚u ^E

d}| EöEôp G¢{p

mNW‚u ^E

d}| EöEôp G¢{p i¨Mið M¶EË

¦uFEð

M¶EË ¦uFEð

mNW‚u ^E

d}| EöEôp G¢{p M¶EË ¦uFEð

mNW‚u ^E

d}| EöEôp G¢{p M¶EË „¦uEðO ፡፡

መካከሇኛ ዝቅተኛ

109 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

የሚና መጫወት ጨዋታ ጽሁፍ 110 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

በኮሪያ ሀገር ከሚገኝ ጓዯኛ ጋር የሚዯረግ የስሌክ ምሌሌስ . ጊዜዉ እዚህ ቀን ሲሆን በላሊ ሀገር ላሉት እንዯሆነ ገምት

. ተማሪዎቹ በኛ ሀገርና በላልች ሀገር ተቃራኒ ሉሆን እንዯሚችሌ አስረዲ .ትክክሇኛዉን የጊዜ ሌዩነት ሇማስረዲት አትሞክር .የሚና መጫወት ጨዋታዉ በጊዜየት ሌዩነት ሊይ የተመሰረተ ይሁን የስሌክ ጨዋታ/ንግግር አሇሙ፡ ሀል ምንሆ! ምንሆ፡ ሀል አሇሙ! አሇሙ፡ ምንሆ፣ ወቅቱ አሁን ክረምት አይዯሇም፤ ነገር ግን አሁንም ይሞቃሌ፡፡ አሁን ቀትር ነዉ፣ ስሇዚህ በጣም ብርሃናማ ነዉ፡፡ ኮሪያስ እንዯየት ነዉ? O}D: „ôp§Æ¤ d} {‘:: ‹W¤ ¶} Obp {‘:: k˜ñ \‚u ˆiöor‘ D{‘ †Xor‘} †¡iEð {‘:: „EMð: ‹W¤| „ôp¡Æ¤ i†}¬ O¬Z F¦ |r‘; \“n EO} mE¤¡? O}D: †‘{pO EO} ¦D}?

111 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

ምናባዊ ስዕሌ

1.እስቲ የቀንን ሁኔታ ምናባዊ ስዕሌ እንሳሌ

ቀን

112 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

2. እስቲ የላሉትን ሁኔታ ምናባዊ ስዕሌ እንሳሌ

ላሉት

የዓረፍተ ነገር ካርዴ መስራት ላሉት

ቀን ፀሃይዋ ከሰማዩ ሊይ ናት

ጭሇማ ነዉ፡፡

ሳናበራ ብርሃን አሇ

ጨረቃንና ኮከብን የምናየዉ በ (

ህጻናት (

) እየተጫወቱ ናቸዉ

ዕቃ የምንገዛዉ ( ብዙ ሰዎች ከመንገዴ ሊይ አለ፡፡

).

) ነዉ፡፡

ህጻናት ከመጫወቻ ስፍራቸዉ የለም፡፡ (

) በራችንን እንዘጋሇን፡፡

ከመንገደ ሊይ (

) ፡፡

113 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

¾dÔe SUI^” TcMÖ† ¾ƒUI`ƒ °pÉ ’d}|

ƒUI`ƒ 22

EöEôp} MdiG’ •

¡˜ôC Z†^ pOCZp “FN mNW‚u ^E

d}| EöEôp jCW¡p M¶EË †}ªóuEð N¬U¶ {‘:: Z†\ð

ˆ„ôp§Æ¤‘ AðEmኛ•ክፍሌ ምዕራፍ ሶስት ¡„ˆjiô ]¦}^ Z†^ “ ቀንና ላሉት ”ከሚሇዉና ከ ’የተፈጥሮ ክስተቶችን መመሌከት’ ˆNóE‘ O†XÖ µZ

mM]]¦ {‘:: ¡˜ôC pOCZp Z†^ d}| EöEôp ¡NóEð fFp} iM^p mNW‚u …UÖm

{´Z †}ªóM\Zn iN¬U¶ N^®MZ ¦tFG:: iMOCV ´EÊ •ወ¦O iÜóªó§ †´™ imE¤¢ lo‚u EöEôp| d} EO} †}¨NóѸV N^mNZ ¦tFG:: ˆmPu@ ´¸[u@ C}Ê‚u| mXYu O} †}¨NóM^Eð EN]¡p i‹W¤ ¡m{\ð ×q‚u} m¸gM|G:: ¡MYp ¡d}| EöEôp ŠÖEùu} iO^G EN]p mPŠåG::

d}| EöEôp ¡mE¤¢ “†¬

¾U°^ñ `°e•• ¾ƒUI`~ ¯LT

mNW‚u ^E

d}| EöEôp jCW¡p M¶EË ¦uFEð

S`Í Sd`Á­‹ MOCV- ×q@jEdEO ¨Udp ; M^Z¤ •¨Udp É`Ñ>ƒ

p/}Ÿ}M

¾ST` Te}T` H>Ń ¾SUI\

°n­‹“ ¾}T]­‹

Sd]Á­‹ ()

ማነቃቅያ

ማነቃቅያ

¾´Óσ

-

የቀንና ላሉት ምስልች

-

(ቀን፤ ላሉት)

Ñ>²? (5) የሚለት ቃሊት በመጠቀም ዓረፍተ ነገር መመስረት

ተማሪዎች ቀን ቀን ያነባለ፡፡ላሉጽ ዯግሞ ይተኛለ፡፡ -

ቀነቀ ብርሃናማ ነው፤ ላሉት ዯግሙ ጨሇማ ነዉ፡፡

eK

eK

ƒUI`~

ƒUI`~

›LT

›LT ÁK¬

Ó”³u?

Ó”³u?

T[ÒÑÝ

ÁK¬

ቀን

የሚለትን ይጽፋለ

}T]­‡ ¾ƒUI[~” œLT S[Çor‘} NUµ´º o

™Y ^EO}NU‘ †}{µ´Z

o

^E

d}| EöEôp G¢{p †}¨g

114 BNUE(ODA)- ASTU

ወይም

2005

ላሉት ቃሊት


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

UeKA‹” T’éé`

¾ƒUI`ƒ H>Ń (28)

ቁጥር 1

•¡d}| EöEôp Èj¤p ^E d}| EöEôp G¢{p ˆN¹da F¦ mMGŠq ME¡p

M¹da

mNW‚u ^E d}| EöEôp G¢{p ¦ËÔEð::

 ˆጓ¨† Ò` uSÑÒÑ` ^E d}| EöEôp G¢{p O¶EË

.d} †}«p ¦´EÊG? -

የቀን ምስልች

-

የላሉት ምስልች

¡\‚u †}g^f\ö; ¡C}Ê‚u|

iUdp ¤E M}¨Z O} ¡M]\Eð

¦M^FG? .EöEôp †}«p ¦´EÊG?

\FN’õ| ¡\ˆ{

iUdp ¤E M}¨Z O} ¦M^FG?

iEöEôp †}g^f\ö „¦i™O

. ¡mXXN M}¨Z O^G

OŠ}nO \‚u ¦m†Eð imXX k˜ñ \‘ „¦~ZO::

id}| EöEôp O} ¦M^FG?

k˜ñ iöp ¡EO:: ¶} MYn ¤MXG::

¡´iU M}¨Z O^G id}| EöEôp O} ¦M^FG? d}| EöEôp EO} ¦ˆ\oEð? U¡”Á„‡” S[ǃ

id} ¡†{\_u †}g^f\ö ¦o¦ioG:: iEöEôp ¦¼GNG::

¡ÍB¦ kZB} \ô~Z O} †}E’E}?

d} †}FE}

¡ÍB¦ kZB} \ô~Z O}

EöEôp †}FE}

¨Udp;kZB} „^mFFÓ F\mõŠ;

†}E’E}? d}| EöEôp ¡Nóˆ\nip

ŠZ; „µዥ O^G ikZB} OŠ}¤p

OŠ}¤p O}¬{‘?

115 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

¡MYp} d}d| EöEôp M^Xp 1. kZB} „^mFFÓ F\mõŠ•¨Udp iŠið eUº:: ¡MYp} O^G i¨[k~ Là dM:: 2. ¾ìHÃ&¾Ú[n“ ¢Ÿw” UeM uw`H” ›e}LKò ¨[k~ Là dM:: 3. uw`H” ›e}LLò¬ ¨[kƒ ›ÒTh Là w`H” ¾TÁe}LMõ ¨[kƒ KØõuƒ“ SHK<” Ÿ¡u< ¨[kƒ SHM Ò` u¡` ›Ñ“˜:: 4. ¨[k~” uTiŸ`Ÿ` ¾k”“ K?K=ƒ ›ð×Ö` }SMŸƒ::

ዉጤት ምዘና

እና

ዉጤት እና ምዘና

 የቀንና ላሉት ኩነቶች

ቃሊትን በቀንና ሇሉት ኩነቶች

-ስሇ ቀንና ላሉት ጸባይ መነጋገር

መከፋፈሌ

ስራዎች

ሰዎች ቀን ይሰራለ፡፡ ላሉት ይተኛለ፤ -ስሇሚቀጥሇዉ ሳምነት ትምህረተ ገሇጻ

(5)

ሰሇ ቀንና ላሉት በተሇያዩ ሁኔታዎች

ምክንየቱም ጭሇማ ነዉ፡፡ -ስሇሚቀጥሇዉ ሳምነት ትምህረተ ገሇጻ

መከፋፈሌ ማዲመጥ

°pÉ TkÉ

d}| EöEôp ¡mE¤¢ “†¬  በቀንና ላሉት መካከሌ ያሇዉን ሌዩነት እንረዲ ¾U²“ °pÉ 5.

¾›LT U²“

: mNW‚u ^E 6.

d}| EöEôp G¢{p ምስልችን በማየት M¶EË ¦uFEð?

¾¬Ö?ƒ“ ¾U²“ Å[Í­‹ የምዘና ዯረጃ

የ¬Ö?ቱ ዯረጃ

ከፍተኛ mNW‚u ^E

d}| EöEôp G¢{p

mNW‚u ^E

d}| EöEôp G¢{p ምስልችን በማየት በዯመብ

M¶EË ¦uFEð

ምስልችን በማየት M¶EË ¦uFEð

mNW‚u መካከሇኛ

d}| EöEôp G¢{p ምስልችን በማየት

M¶EË ¦uFEð mNW‚u

ዝቅተኛ

^E

^E

d}| EöEôp G¢{p ምስልችን በማየት

M¶EË „¦uEðO ፡፡

116 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

ቀን

ላሉት

117 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

ˆN¹da‘ O^G iMMGˆp \}¸Uœò} MðF d}

EöEôp

118 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

¾dÔe SUI^” TcMÖ† ¾ƒUI`ƒ °pÉ

d}| imE¤¡ M}´¬ MˆÔÑG ¡˜ôC Z†^ pOCZp “FN

ƒUI`ƒ 23

d}} imE¤¡ O}´¬ MˆÔÑG MtG {‘:: Z†\𠈄ôp§Æ¤‘ AðEmኛ•ክፍሌ

ምዕራፍ ሶስት ¡„ˆjiô ]¦}^ Z†^ “ ቀንና ላሉት ”ከሚሇዉና

ከ ’የተፈጥሮ ክስተቶችን መመሌከት’ ˆNóE‘ O†XÖ µZ

mM]]¦ {‘:: pOCZn} EN^mNZ d}| EöEôp ¡NóѸVip} g¨O mˆmG iMOCV ´EÊ •ወ¦O iÜóªó§ †´™ imE¤¢ º¤dø| MG_u N^mNZ ¦tFG:: mNW‚u ¡mE¤¢ ¡MˆÔѤ M^ÑZqru} †}ªó¤ወ¸Mð| በነዚ መስፈርቶች ቀንን እንዱከፋፍለ ማዴረግ ያስፈሌጋሌ፡፡

d}| EöEôp ¡mE¤¢ “†¬

U°^ñ `°e••

¾ƒUI`~ ¯LT

mNW‚u

d}} imE¤¡ O}´¬ MˆÔÑG ¦uFEð

S`Í Sd`Á­‹ MOCV- ×q@P«G \“p ;\”G M]¤ †| MGM° ´Ë mNW‚u: jEdEdO †Z]^@ Md^@N¹ig¤ É`Ñ>ƒ

p/}Ÿ}M

¾ST` Te}T` H>Ń

°n­‹“ Sd]Á­‹ ()

¾SUI\ ማነቃቅያ

ማነቃቅያ o

¾´Óσ

የቀንና መሇዋወጥ መከታተሌ

Ñ>²?

(5)

¾}T]­‹

የፀሃይን ሙጣትና መጥሇቅ ሂዯት ይከተሊሌ የነገሮች ፎቶ አዯራዯር ምን ማጣቀሻ ገጽ

አይነት ቅዯም ተካተሌ አሇዉ?

ጠቀት፣ማሇዲ፣ቀትር፣ከሰ o

d}} †{«p

ዓት፣ምሽት፣ላሉት

MˆÔÑG

ያሇ ቅዯም ተከተሌ

†}¨NótG „^k o

-ከፎቶዉ ግርጌ ትክክሇኛዉን ቃሌ ፃፍ

†^mõ MOCV ¡Nó´Oቷr‘} fFp ˆ×q‚s ¶Z´÷

ቀንና ላሉት ብሇን መከፋፈሌ እንችሊሇን ጠዋት፣ ከሰዓት፣ምሽት በሇን መከፋፈሌ

119 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

†}ÊÖ o

እንችሊሇን

d}} †{«p †}ˆÔŠG?

eK

ƒUI`~

›LT

ÁK¬

Ó”³u?

eK

ƒUI`~

›LT

ÁK¬

Ó”³u?

}T]­‡ ¾ƒUI[~” œLT S[Çor‘} NUµ´º o

™Y ^EO}NU‘ †}{µ´Z

o

„^mõ

d}} i\“p †}ŠÑG

T[ÒÑÝ

•d}} k”” SŸóðM

id}| EöEôp ¡hXUº|r‘} O^Eùu

MˆÔÑG

ME¹¸Ö ¾ƒUI`ƒ

^E d}| EöEôp G¢{p ˆN¹da

H>Ń (28)

F¦ mMGŠq ME¡p

Md^@ N¹idõ¤

 ከማጣቀሻዉ ሊይ ያሇዉን የቡችሊ ምስሌ በመመሌከት ቀንን እንከፋፍሌ

o

-¡mÎÒ oW‹u} MmUŠ

በቀነቀና ላሉት ጊዜ ቡችሊዉ ምን እነዯሚሰራ እንነጋገር

k”” SŸóðM

o

ዛሬ ፀኃይ ስነት ሰዓት እንዯወጠች እንነጋገር

2

ÍB¦ ¡Op¨¹‘ ˆ¸Nn 12:00 \“p \ôD} ¡Op¸Gd‘ ˆObn 12:00 \“p {‘

.†^mõ d{ñ} ¡ª’õp •¨¦O ¡PO kE} †}ºX| MGM°

2 F¦ ¡mMEˆm‘} ¸’p@ˆ\“p@Obp kE} †}ˆÔÖG o

ˆAðEn „}©} ME¸Ö

¸’p@ˆ\“p@Obp

O} †{¨Op\V M{µ´Z MGM° 2 120 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

. †^mõ ª’õp ¸’p@ˆ\“p@Obp O{ †{¨Nó\X †}{µ´Z ª’õp †^mõ PO

¸’p@ˆ\“p@Obp O{

o

¸’p@ˆ\“p@Obp

O{ †{¨Nó\X M¶EË k”” u}KÁ¾ G<’@o•• ¡eZ^@ ¡O]@¡Xp \“p

SŸóðM k”” SŸóðM

¡M]\Eðp

-d}} iMM´iô¤ ´ô˜ö¤p 3

O} †{¨Nó\X M¶EË PO

†{¨Nó\X †}{µ´Z

¸’p@ˆ\“p@Obp

MˆÔÑG

ˆ\“p iÓp@ ˆ\“p iኋF

ˆm¸d\ðp ‘Á EöEùu ¡d}

NEpO ¦tFG

MˆÔѤ M}´­u ‰Eð m{µ´V

 የቀን ክፍፍሌን ማቀናጀት ዉጤት እና ምዘና

ዉጤት እና ምዘና

(5)

ስራዎች

እስቲ የቀን ክፍፍሌ መስፈርቶችን እናዉጣ o

የሚቀጥሇዉ ክ/ጊዜ ትምህርት ገሇፃ

d{ñ} ¸’p@ˆ\“p@Obp ¡eZ^@ ¡O]@¡Xp \“p iM]\Eðp M¶EË ¦tFG

-የሚቀጥሇዉ ክ/ጊዜ ትምህርት በቀንና ላሉት ስሊሇዉ የሰዎች አኗኗZ ¦D|G

-ስሇሚቀጥሇዉ ሳምነት ትምህረተ ገሇጻ ማዲመጥ

°pÉ TkÉ

d}| EöEôp ¡mE¤¢ “†¬  እስቲ ቀኑን በጊዜየት እንከፋፍሌ ¾U²“ °pÉ 7.

¾›LT U²“

: mNW‚u d{ñ} imE¤¢ M}´­u MˆÔÑG ¦uFEð? 8.

¾¬Ö?ƒ“ ¾U²“ Å[Í­‹

የ¬Ö?ቱ ዯረጃ

የምዘና ዯረጃ ከፍተኛ

mNW‚u d{ñ} imE¤¢ M}´­u MˆÔÑG ¦uFEð

mNW‚u d{ñ} imE¤¢ M}´­u i¨Ok MˆÔÑG ¦uFEð mNW‚u d{ñ} imE¤¢ M}´­u MˆÔÑG ¦uFEð

121 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1 መካከሇኛ mNW‚u d{ñ} imE¤¢ M}´­u MˆÔÑG „¦uEðO ፡፡ ዝቅተኛ

†^mõ ¡iðuF‘} O^G iMd^ iMeUº d}@ EöEôp iNóEðp ¡\{¸Uœò ŠÖG †}EºÖ

122 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

d}

ቁጥር 1

EöEôp

MGM° ´Ë 1

123 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

†^mõ ¡ª’õp} O^Eùu hU¸} d}@ ˆ\“p“ Uiƒ uT>K< ¾c”Ö[ÿ xo †}EºÖ ¸’p

ˆ\“p

Obp

124 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

„NXÁ 2 †^mõ ¡PO} O^Eùu hU¸} d}@ ˆ\“p“ Uiƒ uT>K< ¾c”Ö[ÿ xo †}EºÖ ¸’p

ˆ\“p

Obp

125 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

m¼NW N¹da ¡d} MˆÔѤ ˜« 1. †^mõ ¡MˆÔѤ ˜«‘} †}NZ 2. †{¨NóˆmE‘ ˆÔÖE} idENp †}E¤¡r‘ 3. ŠÖÖEð ¡Nóˆ|¨{‘ †}«p

¸’p| ˆ\“p 126 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

d}| EöEôp

¾dÔe SUI^” TcMÖ† ¾ƒUI`ƒ °pÉ ’’የሰዎች

አኗኗር በd}| በEöEôp’

ƒUI`ƒ 24

¡˜ôC Z†^ pOCZp “FN የሰዎች አኗኗር በd}| በEöEôp †}¨NóE¤¦ M´}˜k {‘:: Z†\𠈄ôp§Æ¤‘ AðEmኛ•ክፍሌ ምዕራፍ ሶስት ¡„ˆjiô ]¦}^ Z†^ “ ቀንና ላሉት ”ከሚሇዉና ከ ’የተፈጥሮ ክስተቶችን መመሌከት’ ˆNóE‘ O†XÖ µZ

mM]]¦ {‘::

pOCZn}

EN^mNZ

¡mE¤¢

m¶jXp}

†|ˆ|‘|E}::

¡×q‚u}

dEO

iN¡p

´ô˜ö}

¡M´Mp

º¤dø‚u@mNW‚u ¡C¦ወp GO¬ ´EÊ @ስዕልች፣ ምናባዊ ምስልች የመሳሰለት ይገኙበታሌ፡፡ በተጨማሪም ተማሪዎች ስሇ ሰዎች የቀንና ላሉት አኗኗር የራሳቸዉ ረቂቅ በማዘጋጀት ቀን የሚሰሩና ላሉት የሚሰሩ ሰዎችን በመወከሌ የሚና መጫወት ጨዋታ ሉጫወቱ ይችሊለ፡፡

¾U°^ñ `°e•• ¾ƒUI`~ ¯LT

d}| EöEôp ¡mE¤¢ “†¬ mNW‚u የሰዎች አኗኗር በd}| በEöEôp †}¨NóE¤¦ ¦´{˜jEð

S`Í Sd`Á­‹ MOCV- የሰዎች አኗኗር በd}| በEöEôp ¡Nó¡]¦ ×q É`Ñ>ƒ

p/}Ÿ}M

¾ST` Te}T` H>Ń ¾SUI\

ማነቃቅያ

°n­‹“ ¾}T]­‹

Sd]Á­‹ ()

ማነቃቅያ የማጣቀሻዉን ይዘት መገመት

¾´Óσ Ñ>²?

-N¹da‘ 1 †|

(5)

N¹da‘} O^Eùu i¨Ok

AðEp} E 30 \‹{¨u

MMGˆp

„]¦rø º¤dø‚u}

¡Bó]k ^X@¡„‰G

ማጣቀሻ ገጽ ጠቀት፣ማሇዲ፣ቀትር፣ከ

127 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ †¸¦fuኋEAð -i^”Eð ¡mMEˆnp \‚u O} †¡\V {‘? -iEöEôp ´ô˜ö O} ¦\XEð?

ቁጥር 1

†}g^f\ö@¡ÔkZ‰ ^X@EöEùu

ሰዓት፣ምሽት፣ላሉት

^X‚u} ¡mdVp ˆ^X

ያሇ ቅዯም ተከተሌ

†¡¨¸ð|r‘:: እራት ይበሊለ፣ከቤተሰቦቻቸዉ ጋር ይነጋገራለ፣ፍተኛለ፣የቤት ስራ ይሰራለ፡፡ -

3 ጎን ማስመርያ

-i†± O ¦œø {iZ? -imøEöÜóœõ{ñ

-የእግር ኳስ ጨዋታ

¡NómFEÑ‘ Ú[¶XO O} {iZ?

- አዱስ መብራት

-¡Ëªp \Xm†ª u†ጇ O} ¦™Eöu?

eK ƒUI`~

eK

›LT

›LT

Ó”³u?

ÁK¬

ƒUI`~ ÁK¬

Ó”³u?

}T]­‡ ¾ƒUI[~” œLT S[Çor‘} NUµ´º o

™Y ^EO}NU‘ †}{µ´Z

o

የሰዎች አኗኗር በd}| በEöEôp †}¨NóE¤¦ †}´}˜k

T[ÒÑÝ

128 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

¾’<a ²Ãu?

ቁጥር 1

•የሰዎች አኗኗር በd}| በEöEôp †}¨NóE¤¦ †}´}˜k

¾ƒUI`ƒ

o

¡d}| EöEôp ¾’<a ²Ãu?

H>Ń (28) ME¡p -pOCZp iöp ¨ÃU uu?ƒ

 ቀን ቀን ምን ትሰራሇህ;

o

›Ÿvuu= •†Ý¨oKG<::

በአብዛኛዉ ቀን የሚሰሩት

-¾u=a W^}™‹&SUI^”&..

እነማን ናቸዉ? -በአብዛኛዉ ሰዎች ቀን ምን

-ue^ ›Ÿvu= ÁÑ‟<ƒ” Y^

ይሰራለ?

- Ÿu?}cx‡ Ò` Ã’ÒÑ^K<&

-በአብዛኛዉ ሰዎች ላሉት ምን

¨ÃU Ã}†M::

ይሰራለ? -በአብዛኛዉ ላሉት ሰዎች የሚሰሩ ¾’<a ²Ãu? K¬Ø” SÑ”²w

ሰዎች እነማን ናቸዉ; U”

-²u™‹& þK=f‹&¾†dƒ ›ÅÒ

¡N¹da‘}

c^}™‹& }[† %Ÿ=V‹ fE OGG^ ìØo ¡^ˆkXEð;ibm•‹”

Ãc^K<;

MˆomG

¾¡TK<& ¾°dƒ ›ÅÒ” ßLŸLK<::

.¡Nó| ¼’o

 የሰዎች አኗኗር በd}| በEöEôp †}¨NóE¤¦ m´}šiBG?

- fE OGG\ð} NªMº

(fE OGG\ð} ˆN¹da‘ N}ik)

-

c­‹ ¾^d†¬ ÓM ’<`“ ¾°[õƒ Ñ>²? Ä^†ªM::

. በd}| በEöEôp \‚u O} †{¨Nó\V m´}šiBG? u°[õƒ ÁdMóK<::

-በአብዛኛዉ ቀን የሚሰሩ ሰዎች ላሉት ምን ይሰራለ? Ø\ ›SK”Ÿƒ

- EöEôn} ¡Nó\V \‚u d{ñ} †{«p ¤]GÔEð? o

SUI^”&þK=f‹&¾êǃ

E† wK¬ G<K? •KT>c\

c^}™‹

c­‹ •†“ew

þK=f‹&¾†dƒ ›ÅÒ

129 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ -

ቁጥር 1

E† wK¬ k” ¾T>c\

c^}™‹& }[† %Ÿ=V‹

•’T” “†¬; -M”¨Ç†¬&M’“Ÿw^†¬“ -

3

-

E† wK¬ K?Kƒ ¾T>c\

uƒIƒ“ cLU• SeÖƒ

•’T” “†¬;

›Kw”

†^mõ ^E{˜ôC \‚u ¤E}} „ME‰ˆp †}MZOZ

 ዉጤት እና ምዘና

ማቀናጀት

o

(5)

የሰዎች አኗኗር በd}|

አብዛኛዉ ሰዎች ቀን ይሰራለ

በEöEôp †}¨NóE¤¦

ላሉት የሚሰሩ ሰዎችም አለ

ማሳወቅ

ላሉት የሚሰሩ ሰዎች ምስጋና o

የሚቀጥሇዉ ክ/ጊዜ ትምህርት

ይግባቸዉ፤ተመችቶን እናዴራሇን፡፡

ገሇፃ

o -የሚቀጥሇዉ ክ/ጊዜ ትምህርት በቀንና

ቀዴሞ ማስታወሻ መያዝ

በላሉት ስሊሇዉ ¾እንስሳና የዕጽዋት ምስሌ ይሆናሌ

°pÉ TkÉ

d}| EöEôp ¡mE¤¢ “†¬  የሰዎች አኗኗር በd}| በEöEôp †}¨NóE¤¦ †}E¦

¾ÓUÑT °pÉ 1.

¾›LT ÓUÑT

: mNW‚u የሰዎች አኗኗር በd}| በEöEôp †}¨NóE¤¦ M¶EË ¦uFEð::

130 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

2.

ቁጥር 1

¾¬Ö?ƒ“ ¾U²“ Å[Í­‹

የ¬Ö?ቱ ዯረጃ

የምዘና ዯረጃ mNW‚u ከፍተኛ

mNW‚u የሰዎች አኗኗር በd}| በEöEôp †}¨NóE¤¦ M¶EË ¦uFEð::

በd}|

በEöEôp

†}¨NóE¤¦

የሰዎች

አኗኗር

በd}|

በEöEôp

†}¨NóE¤¦

በd}|

በEöEôp

†}¨NóE¤¦

i¨Ok M¶EË ¦uFEð:: mNW‚u

ዝቅተኛ

አኗኗር

M¶EË ¦uFEð:: mNW‚u

መካከሇኛ

የሰዎች

የሰዎች

አኗኗር

M¶EË „¦uEðO ፡፡

131 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

N¹da 1 N¹da 2 <ˆjiðZ g<ÕZ µZ ¡m¨U´ fE-M¸¦g> ˜µiô:

¡jiðZ `ÕZ ¡D}ˆ‘ EO}¬} {‘?

`ÕZ: EO} g<ô` •†”ÅJ”Ÿ<; ¾}K¾ U¡”Á} ¾K‡U::Ó” uƒÒ} •¾c^G< ’‡:: ²Òu=: ŸvÆ e^ U”É” ’¬ ; g<ô`: ¾k”“ ¾K?K=ƒ e^ Sð^[p ’¬ ŸvÆ:: ¾e^ c¯ou} mE’’Á {‘:: d} ^X ‘Eù EöEôp Mm†ƒ K† ¾IMU ¾IM ’¬:: ¾k”“ K?K=ƒ ð[n e^‹” ¾T>kÁ¾[¬ udU”ƒ ’¬:: w²< ¾vu<` g<ôa‹ “†¬ u°’pMõ T׃ uio ¡Nó\f¢öp; OŠ}¤nO †¡{ª} †}gGÖ S}†ƒ ›’‹MU:: #¾K?K=ƒ ð[n c^}•‹ S}†ƒ ÁKv†¬ k” ’¬::$ •†’@“ ¾†}Ë^ •†Cmø ^Xu} iEöEôp {‘:: †}¨† K?K=ƒ ÁMc^ c¬ k” S}†ƒ” ›Áeu¬U:: ›”Ç’É c­‹ k” k” •†¡Å¨K< •†”ȃ u²=I c¯ƒ ƒ}†KI ÃK<†M:: ›”Ç”È uk” 4 c¯ƒ w‰ ¾}†G<uƒ Ñ>²? ›K:: ›”Ç”È K?K=ƒ ›¾c^G< k” †}¨Om† SM°¡ƒ ›¾e}LKðŸ<U dK ÃŬK<w†M::K?K=ƒ ¾T>}‟< c­‹U ¾k” c^}‹ ¾T>}‟ <ƒ” c¯ƒ Á¡M S}†ƒ ›Kv†¬:: MGM° id}| iEöEôp ¡Nó\V \‚u} \”G M]G

d}

EöEôp

132 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

¾dÔe SUI^” TcMÖ† ¾ƒUI`ƒ °pÉ

ƒUI`ƒ 25

የእጽዋትን እንስሰት አኗኗር በd}| በEöEôp ¡˜ôC Z†^ pOCZp “FN የእጽዋትና እንስሰት ቅርጾች በd}| በEöEôp †}¨NóE¤¦ M´}˜k {‘:: Z†\𠈄ôp§Æ¤‘ AðEmኛ•ክፍሌ ምዕራፍ ሶስት ¡„ˆjiô ]¦}^ Z†^ “ ቀንና ላሉት ”ከሚሇዉና ከ ’የተፈጥሮ ክስተቶችን መመሌከት’ ˆNóE‘ O†XÖ µZ

mM]]¦ {‘::

pOCZn}

EN^mNZ

¡mE¤¢

m¶jXp}

†|ˆ|‘|E}::

×q‚u}

†|

Üóªó§

M¸¡g@mNW‚u ¡C¦ወp GO¬ ´EÊ @ስዕልች፣ ምናባዊ ምስልች የመሳሰለት ይገኙበታሌ፡፡

N]¡p@

º¤dø‚u

ተማሪዎች ×q‚u} †|

Üóªó§•@ስዕልች በማየት የቀን ወይም የላሉት ምስልች መሆናቸዉን ይሇያሌ፡፡

d}| EöEôp ¡mE¤¢ “†¬

¾U°^ñ `°e••

mNW‚u የእጽዋትና እንስሰት ቅርጾች በd}| በEöEôp †}¨NóE¤¦ ¦´{˜jEð

¾ƒUI`~ ¯LT S`Í Sd`Á­‹

MOCV- የእጽዋትና እንስሰት አኗኗር በd}| በEöEôp ¡Nó¡]¦ ×q mNW‚u- jEdEO †Z]^;ŠppG ¨kmZ É`Ñ>ƒ

p/}Ÿ}M

¾ST` Te}T` H>Ń ¾SUI\

ማነቃቅያ

Sd]Á­‹ ()

የተዯበቀዉን ምስሌ

ፎቶ በማየት ግምት መናገር

ምንነት መገመት

Ñ>²?

(5)

¾}T]­‹

ማነቃቅያ o

¾´Óσ

°n­‹“

-¡\ðÖ „ij {‘

የሱፍ አበባ ፎቶ

-መምህሩ የሱፍ አበባን ቅርጽ በቀንና ምን እንዯሚመስሌ ያሳያለ (-ምስልችን እየከሇለ ቀስ በቀስ ማሳየት) -ተማሪዎቹ የምስለን ምንነት ይገምታለ፡፡ -አንደ የሱፍ አበባ በቀንና በላሉት ያሇዉን ሌዩነት ምን

-¡\ðÖ „ij {‘

የመጀመርያዉ ወዯ ፀሃይ ብርሃነ የዞረ ነበር ሁሇተኛዉ በላሉት የሇዉ ቅርጽ ነዉ

እነዯሚመስሌና ሇምንስ እነዯሆነ ይገምታለ፡፡

133 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

eK

ƒUI`~

›LT

ÁK¬

Ó”³u?

eK

ƒUI`~

›LT

ቁጥር 1

}T]­‡ ¾ƒUI[~” œLT S[Çor‘} NUµ´º

ÁK¬

Ó”³u?

o

™Y ^EO}NU‘ †}{µ´Z

o

የእጽዋትና

T[ÒÑÝ

እንስሳት

ቅረጽ

በd}|

በEöEôp

†}¨NóE¤¦

†}´}˜k

¾c<õ ›uv” p`ê M¿’ƒ MUªp

¾ƒUI`ƒ H>Ń (28)

-¾c<õ ›uv” ከአሁን በፊት ያሀዉ የትና መቼ ነበር;

-iጓ[‘^º {‘ ¤¡Aðp

o

ወዳት ዞሮ ነበር ያገኘሀዉ;

o

በላሉት ወዳት ነዉ ዞሮ

{‘:: k¿| p|}b „ilu

የሚገኘዉ;

„Eðp::

•†”ȃ ›`Ô ’¬

•¨Å ìHà ›k×Ý µa ’u`

o

mŠEð U²O| „ij‘O Šk

ÁÑ‟G<ƒ::

¾T>ዟዟረዉ;

-To d¾¬ ¨Å S_ƒ ›k`pሯሌ

¾Sg ÅI“ •†Å\ p`ê ¾}¡M” p`ê

M¿’ƒ MUªp

-¾Sg ÅI“ •†Å\ ›uv” Áየ G<ƒ Ÿƒ/u?o‹” Óu=

-¾Sg ÅI“

-¾Sg ÅI“ •†Å\ ›uv”

¬eØ ’¬::

•†Å\ ›uv

ከአሁን በፊት ያሀዉ የትና መቼ ነበር;

- k” kU ›uv¬ ð” ÁK

. በd}| በEöEôp ¡„ilu} gZË

’¬& Uiƒ Ó” ÃcucvK<::

K¬Ø SÑ”²w

ME’¨Ø ŸUeK< uTƒ †}Uª •የ†’edት” p`ê K¬Ø

134 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ SÑ”²w

ቁጥር 1

¡†}^]p} ¡¡†En} „ኗኗZ

ስሇ እንስሳት አረባብ መነጋገር

MˆomG -^E †}^]p „Ujk †}{µ´Z

ናቸዉ፡፡ ምግባቸዉንም በማፈሊሇግ

-id} ^FE‘ ¡†}^]p

ያሳሌፋለ፡፡

†{g^f\ö †}{µ´Z

እንዯ ዴመት ያለ እንስሳት በላሉት

-EöEôp ^FE‘ ¡†}^]p

የሚያዴኑና ምግባቸዉን በማፈሊሇግ

†{g^f\ö †}{µ´Z Ÿ^d‹”

o

እንስሳት በቀን ተንቀሳቃሽና ንቁ

የሳሌፋለ፡፡

¡†” ¾k”“ K?K=ƒ „ኗኗZ

„ኗኗZ µZ †|™M¬

ˆmŠEùu| †}^]p „ኗኗZ µZ †|M]ŠZ o

¡†” ¾k” „ኗኗZ

M` ¨C| †¨V GŠ †}¨•\‘ d} ˆÍB¦ µZ

¡\ðÖ „ij „ኗኗZ

‘Eù EöEôn} ¡ZÔG::

µZ †|M]ŠZ o

¡†” ¾k” „ኗኗZ

M` ¨C| †¨V „ij „ኗኗZ µZ †|M]ŠZ  iEöEôp ^ENó{e mŠEùu| †{^]p †}{µ´Z -

uK?K=ƒ w‰ ”l ¾J’<ƒ •†}edƒ •’T” “†¬;

im{ÎÎW{p ¡Nó¸d\ðp} †¤{\ð M{µ´Z

- uK?K=ƒ w‰ ”l ¾J’<ƒ -ጉጉት፣የላሉት ወፍ፣ጅብ በላሉት ንቁ

•’edƒ •’T” “†¬;

ናቸዉ፡፡ -የዘብ አበባና ፕራይም ሮዝ የተባለ እጽዋትም በላሉት ብቻ ንቁ ናቸዉ - እስቲ የመምህሩን ገሇጻ ከሰማን በኋሊ በማስመሰሌ እንጫወት

135 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

‹በላሉት ስሇሚነቁ እንስሳት መጫወት› 1.

በላሉት የሚነቁ እንስሳት ሚና ምን እንዯሆነ መወሰን (ሇምሳላ በአዲኝነት፤ እባብና ጉጉት እንዯ ታዲኝ ዴሞ አይጥ፤ጥንቸሌ) በተጨማሪ ዯግሞ ሀፎችና ዯንን መዉሰዴ ይቻሊሌ፡፡

2. አዲኞች አይናቻን ይጨፍናለ፡፡ 3. ታዲኞች ከአዲኞች በርቀት ይቆማለ 4. የዛፎችን ሚና የሚጫወቱ ዯግሞ በመካከሊቸዉ ራቅ ራቅ ብሇዉ ይቆማለ 5. ዛፎች ‘ምም….. ’ ¡Nóሌ ዴምጽ እያሰሙ ቦታቸዉን ይይዛለ 6. ታዲኞች አሌፎ አሌፎ እጃቸዉን እ¤ጨበጨቡ ቦታቻን ¦ገሌፃለ 7. አዲኞች ከዛፎች ጋር ከተጋጩ ሚናቸዉን ያጣለ

ዉጤት እና ምዘና

ማቀናጀት

(5)

o

o

የእጽዋትና እንስሰት አኗኗር በd}| በEöEôp የተሇያየ መሆኑን

ከማጣቀሻዉ ተመሌክቶ መዘገብ

መገንዘብ o

የእጽዋትና እንስሰት አኗኗር በd}| በEöEôp የተሇያየ መሆኑን

ስሇሚቀጥሇዉ ትምህርት

ከማጣቀሻዉ ተመሌክቶ መገንዘብ

o

ማስታወሻ መያዝ

-የሚቀጥሇዉ ክ/ጊዜ ትምህርት sሇ ቀንቀና ላሉት ይሆናሌ

°pÉ TkÉ

d}| EöEôp ¡mE¤¢ “†¬  የእጽዋትና እንስሰት አኗኗር በd}| በEöEôp †}¨NóE¤¦ †}E¦ ¾U²“ °pÉ 3.

¾›LT U²“

: የእጽዋትና እንስሰት አኗኗር በd}| በEöEôp †}¨NóE¤¦ MMZMZ 4. የ¬Ö?ቱ ዯረጃ

¾¬Ö?ƒ“ ¾U²“ Å[Í­‹ የምዘና ዯረጃ mNW‚u ከፍተኛ

የሰዎች

አኗኗር

በd}|

በEöEôp

i¨Ok M¶EË ¦uFEð::

136 BNUE(ODA)- ASTU

2005

†}¨NóE¤¦


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1 mNW‚u

}T]­‹ የእጽዋትና እንስሰት አኗኗር በd}| በEöEôp †}¨NóE¤¦ N{ÊÈZ

መካከሇኛ

አኗኗር

በd}|

በEöEôp

†}¨NóE¤¦

አኗኗር

በd}|

በEöEôp

†}¨NóE¤¦

M¶EË ¦uFEð:: mNW‚u

ዝቅተኛ

የሰዎች የሰዎች

M¶EË „¦uEðO ፡፡

¡†}^]p| †Ë’p ¡d} ‘Eù †^mõ i„ˆjiô¤u} ¡Nó´‟< †}^]p ‘Eù †}MGˆp Mrø ¡p

MGŠ/Íj¦

¸’p

ˆ\“p

Obp

EöEôp

¡Oo‘d‘ jCW

137 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

¾dÔe SUI^” TcMÖ† ¾ƒUI`ƒ °pÉ ƒUI`ƒ 26

’ጥሊን መፈሇግ ’

¡˜ôC Z†^ pOCZp “FN በአከባቢያችን

¤Eð ºF‚u} MMGˆp {‘:: Z†\𠈄ôp§Æ¤‘ AðEmኛ•ክፍሌ ምዕራፍ

ሶስት ¡„ˆjiô ]¦}^ Z†^ “ ቀንና ላሉት ”ከሚሇዉና ከ ’የተፈጥሮ ክስተቶችን መመሌከት’ ˆNóE‘ O†XÖ µZ

mM]]¦

{‘:: pOCZn} EN^mNZ ¡mE¤¢ m¶jXp} †|ˆ|‘|E}:: ¡mE¤¢ m¶jXp „Eð:: ˆ{˜ôCO ^E ºF መጠያየቅ፣ የጥሊን ምስሌ መሳሌ፣ ምናባዊ ምስሌ መሳሌ፣ቪዱዮን መመሌከት፣ አኒሜሽን የመሳሰለት ይገኙበታሌ፡፡ ተማሪዎች ወዯፊት በመዉጣትም መምህሩ የሚሰጣቸዉን የጥሊ ጨዋታ ይጫ ወታለ፡፡ ይህም ተግባር የተማሪዎችን ተሳትፎና ተነሳሽነት ይጨምራሌ፡፡

ºF‚u ጓ¨ƒrø |r‘

¾U°^ñ `°e•• ¾ƒUI`~ ¯LT

mNW‚u በአከባቢያችን

S`Í Sd`Á­‹

MOCV- የጥሊ አፈጣጠር ጥያቄ እና የስዕሌ መሳያ

É`Ñ>ƒ

¾ST` Te}T` H>Ń

p/}Ÿ}M

¤Eð ºF‚u} MMGˆp ¦uFEð

¾SUI\ ማነቃቅያ

Ñ>²?

(5)

¾}T]­‹

Sd]Á­‹ ()

ማነቃቅያ o

¾´Óσ

°n­‹“

ከጥሊ ጋር የተያያዙ

-

ጥያቄዎችን መመሇስ

ተማሪዎች የመምህሩን ገሇጻ በጥሞና ያዲምጣለ የሱፍ አበባ ፎቶ

-ታሪዎች በአትኩሮት ማስታወሻ እነዱይዙ ማዴረግ

138 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

- ይኸ ሇማናቸዉም ቀሇማት ሁላ መሌኩ ጥቁር የሚመስሌ -ºF {‘ ነገር ማነዴነዉ;

ተኩሊዉ ረጅም ጥሊዉን ተመሌክቶ የራሱ ግዝፈትም የጥሊዉ የህሌ መሰሇዉ፡፡ -SMd‹G<” eÖ< o

እስቲ ስሇ ተኩሊና ጥሊዉ የምነግራችሁን ታሪክ በጥሞና ተከታተለ

o

ተኩሊዉ እራሱን

ምክንያቱም ከሰዓት በኋሊ የጥሊ ርዝመት

ከአነበሳዉ በሇይ

ስሇሚጨምር ነዉ፡፡

የከፈሰዉ ሇምንዴነዉ; o

ØL¬ ÁÅѬ KU”É” ’¬;

o

¾ƒUI[~” òƒ SÑSƒ&

ከዚህ ትምህርት ስሇ ጥሊ አፈጣተር Ÿ²=I ƒUI[ƒ U”

እንማራሇን፡፡

}Ñ’²v‹G<;

eK

ƒUI`~

›LT

ÁK¬

Ó”³u?

eK

ƒUI`~

›LT

ÁK¬

Ó”³u?

}T]­‡ ¾ƒUI[~” œLT S[Çor‘} NUµ´º o

™Y ^EO}NU‘ †}{µ´Z

o

በአከባቢያች የሚገኙትን ጥሊዎች እንመሌከት

T[ÒÑÝ

ጥሊ የሚፈጠርበትን ቦታ ምሌክት አዴረጉ ¾ƒUI`ƒ H>Ń (28)

o

ማጣቀሻ ቁጥር 2

o

እስቲ ማጣቀሻ ቁጥር 2 በመመሌከት ስሇ ጥሊ ያሇንን

-ከትምህርት ቤታችን ህነጻ ጥሊ ስር ተጠሌዬ ተቀምጬ ከሀሩሩ ተጠሇሌኩ

ሌመዴ እንጋራ

-ˆO^Eð F¦ ¶X ¡Nó¤µj‘

-iO^Eð F¦ ºF ¡EO

139 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1 - ጥሊ በላሉት ይፈጠራሌ

{´Z O}¬} {‘? o

ºF ¡NóÔ¸Zip} lo †}E¦

ØL”

o

†^mõ OGŠp †|{ñZ

o

ºF iEöEôp ¦Ñ¸Z ¦D}

iO^Eð F¦ i†Z]^ OGŠp „¬Z¶

o -ºF ikZB|N d}

SSMŸƒ

O|j’õ O^G

¦Ñ¸XG:: ¦Að} †{°ó

-†^mõ iN¹da‘

eºZ 2

M]G

kZB} ‰E EöEôpO

F¦ ^EmMEˆm‘ O^G

¦Ñ¸XG:: O]. ¡M}´¬

†}¦. ºF ¡NóѸ Mrø

F¦ MkXp

i†Oሯr‘

{‘?

¡ºF MѸZ¤ lo‚u}

¡]Eðp}

†^mõ EO^Eð ¡NóD} ºF

M]G

O^G

†}]G.

iO|kC ¡ºF} O^G ]G

¦´GÊEð

U“v© e°M •†”dM

ዉጤት እና ምዘና

 ምናባዊ ምስሌ ማቅረብ

ማቀናጀት

(5)

o

የሳሌነዉ ምናባዊ ምስሌ እናቅርብ

o

ተማሪዎች ያሊቻን ምናባዊ ምስሌ ያቀርባለ

-የሚቀጥሇዉ ክ/ጊዜ ትምህርት -በሚቀጥሇዉ ጊዜ ስሇ ጥሊና ብርሃናማ ስሇሚቀጥሇዉ ትምህርት

ስፍራ ሌዩነት እንማራሇን

ማስታወሻ ይይዛለ

°pÉ TkÉ

ºF‚u ጓ¨ƒrø |r‘  በአከባቢያችን

¤Eð ºF‚u} †}MGˆp

¾U²“ °pÉ 1.

¾›LT U²“

140 BNUE(ODA)- ASTU

mNW‚u

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

: ተማሪዎች ጥሊ የሚፈጠርበትን ቦታና ምክንያት መግሇጽ ይችሊለ 2.

¾¬Ö?ƒ“ ¾U²“ Å[Í­‹ የምዘና ዯረጃ

የ¬Ö?ቱ ዯረጃ

ተማሪዎች ጥሊ የሚፈጠርበትን ቦታና ምክንያት እንዱሁም መናባዊ ምስሌ ከፍተኛ }T]­‹ በአከባቢያችን

¤Eð ºF‚u}

MMGˆp ¦uFEð

መሳሌ በዯምብ መግሇጽ ይችሊለ:: ተማሪዎች ጥሊ የሚፈጠርበትን ቦታና ምክንያት እንዱሁም መናባዊ ምስሌ

መካከሇኛ

መሳሌ መግሇጽ ይችሊለ:: ተማሪዎች ጥሊ የሚፈጠርበትን ቦታና ምክንያት እንዱሁም መናባዊ ምስሌ

ዝቅተኛ

መሳሌ መግሇጽ „¦uEðO ፡፡

ማጣቀሻ ምንባብ 1 ተኩሊና ጥሊዉ ከእሇታት አንዴ ቀን ተኩሊ በመንገዴ ሊይ ሲራመዴ ነበር፡፡ ወዯ አመሻሹ ሊይ ተኩሊዉ እንዱህ አሇ ’’አይዯረግም! ይኸ ትሌቅ ጥሊ የኔዉ ነዉ እንዳ; K‰ „¬´÷„EAð! uTKƒ }Ñ[S:: ìH v²k²k‹ lØ` ¾ØL¬ lSƒ •†¡¼MX B÷¨:: mˆðF‘O “mMGˆn! †{÷ i¹O ºGg †¡D}ˆð {‘ „E::” ¡ºF‘O eMp d} ˆ{iUip ˆ\“p \ôD} †¡¼MZ ¦B÷¬ ®MZ:: {´Z ¶} mˆðF‘ i†‘{pO ¡X\ð eMp ¡¼MU M\E‘:: Ÿ²=ÁU ተኩሊዉ “እኔ ትሌቅና ጠንካራ ነኝ፡፡ ከእንግዱህ አንበሳን መፍራት የሇብኝም፡፡ ከዛሬ ጀምሮ የደሩ ንጉስ እኔ ነኝ፡፡” uTKƒ uSSíÅp Ã^SÉ ËS`:: “„}i]! †{÷ ˆ†}¶ªóC „GÑXCO; iG | PŠU‡:: “ አሇ፡፡ አንበሳዉም ከዛፍ ስር ሆኖ ሀኔታዉን ይከታተሌ ነበርና ወዱያዉ ከፊቱ መቶ ቆመ፡፡ተኩሊዉም በዴንጋጤ ክዉ አሇ፤ አንበሳዉም ጥፍሩን አስረዝሞ አሳየዉ፡፡ 141 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

ማጣቀሻ 2

142 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

143 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

144 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

ስሇ ጥሊ ስናስብ በምናባችን የሳሌነዉን ሰዕሌ በወረቀት ሊይ እንሳሌ ስም (

) ክፍሌ (

) ምዴብ (

)

ጥሊ

145 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

¾dÔe SUI^” TcMÖ† ¾ƒUI`ƒ °pÉ

ƒUI`ƒ 27

’w`H“T“ •†| ØL ^ÖX’ • ¡˜ôC Z†^ pOCZp “FN

በጥሊና በብርሃናማ ስፍራ መካከሌ ያሇዉን ሌዩነት መረዲት {‘:: Z†\𠈄ôp§Æ¤‘

AðEmኛ•ክፍሌ ምዕራፍ ሶስት ¡„ˆjiô ]¦}^ Z†^ “ ቀንና ላሉት ”ከሚሇዉና ከ ’የተፈጥሮ ክስተቶችን መመሌከት’ ˆNóE‘ O†XÖ µZ

mM]]¦ {‘::

pOCZn} EN^mNZ ¡mE¤¢ m¶jXp} †|ˆ|‘|E}:: ˆ{˜ôCO M‰ˆG ¡MOCV pU‰@¡mNW‚u GO¬ ´EÊ@ ^†Eùu M]\Eðp} Mpd^ ¦tFG:: mNW‚u} ወ¨ ºF lo| kZB|N ^ÖX B÷¨‘ O} †}¨m´{˜ið M¸¡g EEöF‘ pOCZn} „]oÓ ¡O}¨Z¶ip ˜« {‘::

ºF‚u ጓ¨ƒrø |r‘ ¾U°^ñ `°e•• ¾ƒUI`~ ¯LT

mNW‚u c­‹ uØL eõ^“ ìHÁT eõ^ U” •†”ÅT>c\ ÃÑ’²vK<

S`Í Sd`Á­‹

MOCV- የፀሃያማና ጥሊ ቦታዎች ፎቶ ተማሪዎች- መቀሶች፤ ማጣበቂያ፤እርሳስና ማስታወሻ

É`Ñ>ƒ

p/}Ÿ}M

¾ST` Te}T` H>Ń ¾SUI\

ማነቃቅያ

¾}T]­‹

Sd]Á­‹ ()

ማነቃቅያ o

¾´Óσ

°n­‹“

‘የዛፍ ጥሊ የገዛ ሊጤ‟

-

¡NóG mUp-mUp

Ñ>²?

ታሪኩን በማዲመጥ ምን እንዯተከሰተ መረዲት

NªMº

(5)

ማጣቀሻ 1

የዛፍ ጥሊ o

ሊጤዉ ከሀብታሙ ሽማግላ የገዛዉ ምንዴነዉ;

o

ምክነያቱም ፀሃይዋን ስሇሚከሌሌ ነዉ

³õ ØL ÁK¬ KU”É’¬;

o

LÖ?¬ ¾³ñ” ØL

ስስታሙን ሀብታም ሽማግላ ጥሊዉ ሲረዝም

¾Ñ³¬

ሇማታሇሌ

KU”É’¬; o

በጸሃይ መጥሇቅ ምክንያት

¾³ñ ØL ›p×Ý ¾}k¾[¬ KU”É’¬;

o

T×kh¬”

-በጥሊና በፀሃያማ ስፍራ መካከሌ ያሇዉን 146

BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1 ማጣቀሻ 2

ሌዩነት ሇመረዲት

uSSMŸƒ: ö„¬” uSSMŸƒ U” }Ñ’²w¡;

eK

ƒUI`~

›LT

ÁK¬

Ó”³u?

eK

ƒUI`~

›LT

}T]­‡ ¾ƒUI[~” œLT S[Çor‘} NUµ´º

ÁK¬

o

™Y ^EO}NU‘ †}{µ´Z

Ó”³u? T[ÑÝ

o

uØL eõ^“ ìHÁT eõ^ S”ŸM ÁK¬” M¿’ƒ እንመሌከት

ሌዩነትን እንረዲ

o

uØL eõ^“ ìHÁT eõ^ M‰ˆG ÁK¬”

¾ƒUI`ƒ

M¿’ƒ

H>Ń (28) o

¡ºF eMp

እንረዲ

ብርሃናማና ጥሊ ቦታ እንመርምር

M^ÑZ¤

-

M]W¤‚u|

o

ብርሃናማ ስፍራ ምነዴን ነዉ;

o

ØL U’É” ’¬;

jEdEO MšEô}

-

kZB|N ^ÖX ¡ÈB¦ kZB} „E‘

ብርሃናማና ጥሊ ቦታ ሇምን -

ይፈጠራለ;

ºF lo kZB} ¡E‘O

የፀሃይ ብርሃን በነገሮች ሲታገዴ ጥሊ 

†^mõ ‘Á ¨ºm}

ይፈጠራሌ

በብርሃናማና ጥሊ ስፍራ መካከሌ እንቀመጥ -አንደን እጃችን ፀሃይ ሊይ አንዯኛዉን ጥሊ ዉስጥ በማኖር የሚሰማችሁን ስሜት

ፀሃይ ያሇበት ስፍራ ብርሃናማ ነዉ ጥሊ

እንመርምር

ቦታ ግን ጭሇማ ነዉ

- ስሜታችንን በመሌመጃችን ሊይ እንመዝግብ ተጨማር ሌዩነቶች ካለ ምንዴን ናቸዉ;  ¾c­‹ }Óv`

c­‹ uØL“ uw`H“T

c­‹ uØL“ uw`H“T

eõ^ U” U”

eõ^ U” U” }Óva‹”

}Óva‹” •†”ÅT>c\

147 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

ÁŸ“¬“K<;

SS`S`

ŸT×kh¬ Là uSSMŸƒ

ŸT×kh¬ Là uSSMŸƒ

Tw^^ƒ

KSÑ”²w V¡` -

}Óva‡” KG<Kƒ uSSÅw ²`´`

ዉጤት እና ምዘና

 ስሇ ጥሊና ብርሃናማ ስፍራ ሁኔታ

ማቀናጀት

(5)

-

ተገንዝቦ ገሇጻ መስጠት

ቃሪያ፣የቡና ችግኝ

-በጥሊና ፀሃይ ሊይ የሚከናወኑ ተግባራትን

የመሳሰለትን በመትከሌ

መዘርዘር

አስተዲዯጋቸዉን መከታተሌና

ሪፖርት ማዴረግ

የሚቀጥሇዉ ክ/ጊዜ ትምህርት

-በሚቀጥሇዉ ጊዜ የጥሊ ተሇዋዋጭነት

ሸክሊ ስራዎች በጥሊ ስር ይዯርቃለ

እንማራሇን

ቀዴሞ ማስታወሻ መዉሰዴ

°pÉ TkÉ

ºF‚u ጓ¨ƒrø |r‘  የìHÁT •†| ØL lo ሌዩነት †}MGˆp ¾U²“ °pÉ 1.

¾›LT U²“ :}T]­‹ የሰዎች ተግባራት በጸሃያማና ጥሊ ስፍራ መከፋፈሌ ይችሊለ

2.

¾¬Ö?ƒ“ ¾U²“ Å[Í­‹

የ¬Ö?ቱ ዯረጃ

የምዘና ዯረጃ ከፍተኛ

}T]­‹ የሰዎች

ተግባራት በጸሃያማና ጥሊ ስፍራ መከፋፈሌ

በዯምብ ይችሊለ

}T]­‹ የሰዎች ተግባራት በጸሃያማና ጥሊ ስፍራ መከፋፈሌ ይችሊለ መካከሇኛ

}T]­‹ የሰዎች

ተግባራት በጸሃያማና ጥሊ ስፍራ መከፋፈሌ

ይችሊለ

148 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

ዝቅተኛ

}T]­‹ የሰዎች

ተግባራት በጸሃያማና ጥሊ ስፍራ መከፋፈሌ

አይችለም::

ማጣቀሻ 1

የዛፍን ጥሊ የገዛ ወጣት በአንዴ ዘማን አንዴ በጣም ስስታም የሆን ሀብታም ሽማግላ ይኖር ነበር፡፡ ከሽማግላዉ ቤት ፊት ሇፊት አነዴ ዛፍ ነበር፡፡ አንዴ በጣም መሌከ መሌካም የሆነ ወጣት ከጓሮ ሲሰራ ከዋሇ በኋሊ ሀሩሩ ስሇበረታበት ከዛፉ ጥሊ ስር ተቀመጠ፡፡ ሽማግላ ዉ ይሀንን ባየ ጊዜ ወዯ ወጣቱ ቀረብ ብል ይኸ የጥሊ ዛፍ የመሌካሙ አያቴ ስጦታ ነዉ፡፡ ስሇዚህ የኔ ነዉ፡፡ ስሇዚህ ተነስ ከዚህ ሂዴ፤ አሇዉ፡፡ በዚህ ጊዜ ወጣቱ ሽማግላዉን ሉያታሌሌ አሰበ፡፡ ወጣቱ የዛፉን ትሊ ገዛዉ፡፡ ፀሃይዋ ስታዘቀዝቅ የዛፉ ጥሊ ወዯ ሽማግላዉ ግቢ እየተጠጋ ሲሔዴ ወጣቱ ወዯ ሽማግላዉ ዯጃፍ ገብቶ በዯረቱ ተኛ፡፡ ሽማግላም ‚አይሆንም! አንተ ከይሲ! ተነስ ከዚህ! ‚ አሇዉ፡፡ ወጣቱም ‚የዛፉን ጥሊ ገዝቼሃሇሁ፡፡ ስሇዚህ ይህም ጥሊ የኔ ነዉ‛ አሇዉ፡፡ ጥሊዉ እያዯር ከሽማግላዉ አሌጋ ሲዯርስም ወጣቱ ሄድ ተኛበት፡፡ ሽማግላዉም ይሀንን ሉከሊከሌ ስሊሌቻሇ ጥሊዉን መሌሶ እንዱሸጥሇት ቢሇምነዉም ወጣቱ እምቢ ስሊሇዉ ሽማግላዉ በመጨረሻ ቤቱን ሇቆ ሇመሄዴ ተገዯዯ፡፡

149 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

150 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

ማጣቀሻ 2

ጥሊና ብርሃናማ ቦታ መሌመጃ

ይዘት

ብርናማ ስፍራ

ጥሊ

ምንን ይወከወሊሌ; ^p{‰‘ O} m\NC? EöEùu G¢{qu ‰Eð \‚u O} ¦\V {iZ? ሰዎች በሰፈር በጥሊና በብርሃን ምን እንዯሚሰሩ ዘገባ አዘጋጅ ብርሃናማ ስፍራ

ጥሊ

151 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

¾dÔe SUI^” TcMÖ† ¾ƒUI`ƒ °pÉ

ƒUI`ƒ 28

’¾ቀን የጥሊ ተሇዋዋጭነትን ማጥናት ’ •

¡˜ôC Z†^ pOCZp ¾ቀን የጥሊ ተሇዋዋጭነትን MMGˆp| መመርመር

ምዕራፍ ሶስት ¡„ˆjiô ]¦}^ Z†^ “ ቀንና ላሉት ”ከሚሇዉና

{‘:: Z†\𠈄ôp§Æ¤‘ AðEmኛ•ክፍሌ

ከ ’የተፈጥሮ ክስተቶችን መመሌከት’ ˆNóE‘ O†XÖ µZ

mM]]¦ {‘:: ˆpOCZn µZ ¡NóB÷© k˜ñ m¶jXp „Eð; ˆ{˜ôCO M‰ˆG MšMðZ M˜MZ@ ¡ጥሊን ርዝመት በየጊዜዉ መሇካት ይገኙበታሌ፡፡ መምህሩ አስቀዴሞ ስሇ ጥሊ ርዝመት አስቀዴሞ ማብራራት አሇበት፡፡ ቀጥል ተማሪዎች ጥሊ ሊይ የመቆም ጨዋታ እየተጫወቱ የጥሊን ባህሪ እየተዝናኑ እንዱማሩ ማዴረግ ከእቅደ አንደ ነዉ፡፡

ºF‚u ጓ¨ƒrø |r‘

¾U°^ñ `°e•• ¾ƒUI`~ ¯LT

mNW‚u ¾ቀን የጥሊ ተሇዋዋጭነትን መመርመር ¦uFEð

S`Í Sd`Á­‹

MOCV- አጭር የእንጨት ጉማጅ፤ባሇቀሇም መዝሉን፤ ነጭ ቦርዴ ተማሪዎች- መቀሶች፤ ማጣበቂያ፤እርሳስና ማስታወሻ

É`Ñ>ƒ

p/}Ÿ}M

¾ST` Te}T` H>Ń ¾SUI\

ማነቃቅያ

¾}T]­‹

Sd]Á­‹ ()

ማነቃቅያ o

¾´Óσ

°n­‹“

„ማነዉ ማነዉ

-

ተማሪዎች በጋራ ይዘምራለ

የተኛዉ;‟ ¾T>M

Ñ>²?

S´S<` S²S`

(5) o

ማጣቀሻ 1

„ማነዉ ማነዉ የተኛዉ;‟ ¾T>M

-ጥሊዬን የት ሌዯብቀዉ; vI` ³õ e`

S´S<` uÒ^

MÅwk¬::‟ ጥሊዬን የት ሌዯብቀዉ; vI`

S²S`

³õ e` MÅwk¬::‟

- ¡µX MšMðV} iMd¡Z- EO]Eö „ ጥሊዬን የት ሌዯብቀዉ; vI` ³õ e` MÅwk¬::‟ ¡NóG - ጥሊ ፤ መዯበቅ በሚለ ቃሊት መዝሙር መዘመር

152 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ eK

ƒUI`~

›LT

ÁK¬

Ó”³u?

eK

ƒUI`~

›LT

ÁK¬

Ó”³u?

ቁጥር 1

}T]­‡ ¾ƒUI[~” œLT S[Çor‘} NUµ´º o

™Y ^EO}NU‘ †}{µ´Z

o

እስቲ ¾ቀን የጥሊ ተሇዋዋጭነትን እንመሌከት

T[ÒÑÝ

o

¾ቀን የጥሊ ተሇዋዋጭነትን መመርመር

¾ƒUI`ƒ H>Ń (28)

o

የጥሊን ርዝመት መሇካት

o

የጥሊ ርዝመት እንዳት ሰማይ ሊይ

¡ºF eMp M^ÑZ¤

ካሇዉ የፀሃይ ከፍታ ሊይ

¸’p| ˆ\“p ºF

ይመሰረታሌ;

¦UšNG; d} ¶} ¤ºXG::

jEdEO MšEô}

-†^mõ ¡ºF‘} eMp ijEdEdO MšEô} †}E‰ -U²O eMp ¡Nó´‟¬ SŠ ’¬;

-E‰•jEdEMð} MšEô} EºÖip -ከጠዋቱ 3፡00 ሰዓት አከባቢ

›ß`e ¾T>J’¬ SŠ ’¬; -U” }Ñ’²w¡;

- ከቀኑ 6፡00 ሊይ

o

- የጥሊ ቁመት በጊዜ ሊይ ይመሰረታሌ

¾ØL” ›p×Ý SSMŸƒ

-¾ØL p`ê ¾T>Kª¨Ö¬

- ከጠዋት እስከ እኩሇ ቀን ዴረስ

•†”ȃ ’¬;

እያጠረ ይሄዲሌ፡፡ ከእኩሇ ቀን እስከ ማታ ዴረስ ዕራዘም ይሄዲሌ፡፡

-uk” ¾ØL” SkÁ¾` - ºF ¡NóѸX‘ ˆÈB¦

SSMŸƒ

mfX{ó „d¹t {‘::

- •†e+ ¾ØL” p`ê SKª¨Ø ŸT×kh¬ Là uSSMŸƒ uÑ>²?•†}M¬k

-¡ºF eMp iÈB¦ ˆÖo F¦ ¦M\UoG::

153 BNUE(ODA)- ASTU

M]W¤‚u|

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ o ØL” ¾S`ÑØ

ቁጥር 1

¾ØL” S`ÑØ Úªo C¶µp †}Uª

-¾Úªo¬” IÓ uT>Ÿ}K<ƒ pÅU }Ÿ}M •†}Ñ”²w

Úªo †}m’¨g

1. Ÿ 5-6 uT>J’<ƒ ›vLƒ u<É” •†”Se`ƒ 2. ¾Sݨ‰ T@Ç“ ›Ýª‹ •†”U[Ø 3.ØL e` J’I •†eŸ ›e` lÖ` 4. ›Ýª‡ MÏ ØL” uSŸ}M Áሯ\×M 5. ØL¬” ›ሯ^Û ¾[ÑÖ¬ c¬ }[† ›ሯሯß ÃJ“M::

o

N¹da 2 †| 3

ØL‹” ••†}ÇÃ[ÑØ ¾TUKÝ ²È SKTSÉ -

.ØLI •†}ÇÃ[ÑØ U”

SaØ ›Kw”

TÉ[Ó ›KwI; ¾ØL” S`ÑØ Úªo

o

Ÿ›Ýª‡ kÉS”

-

ØL e` SÖLM ›Kw”

-

¾ØL ›p×Ý ŸçH

¾ØL” ›ð×Ö`•›p×Ý T¨p

M¿¨p o

uÚªo¬ YK ØL L¦

›p×Ý }n^’> ’¬

MhO O} †}¨mUªuAð N^Uªp

ዉጤት እና ምዘና

ማቀናጀት

(5)

ØL e` ØL ¾KU

 የተረዲናቸዉን እዉነታዎች ማስረዲት - በቁመት፤ ቅርጽና አቅጣጫ ያሇዉን

-

ሌዩነት መረዲት

ጥሊህን ሊሇማስረገጥ ላሊ ጥሊ ስር ግባ

- የተረዲነዉን በጥሊ ሊይ መቆም ጨዋታ

-

ማስረዲት 

-የሚቀጥሇዉ ክ/ጊዜ ትምህርት

ጥሊ የጸሃይን አቅታጫ ይከተሊሌ

-በሚቀጥሇዉ ጊዜ ጥሊ የሚፈጠርበትን ማክንያት አንማራሇን

ቀዴሞ ማስታወሻ መዉሰዴ

°pÉ TkÉ

154 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

ºF‚u ጓ¨ƒrø |r‘  ¾ቀን የጥሊ ተሇዋዋጭነትን †}MGˆp ¾U²“ °pÉ 3.

¾›LT U²“

:}T]­‹ ¾ቀን የጥሊ ተሇዋዋጭነትን መመርመር ይችሊለ 4.

¾¬Ö?ƒ“ ¾U²“ Å[Í­‹

የ¬Ö?ቱ ዯረጃ

የምዘና ዯረጃ }T]­‹ ከፍተኛ

}T]­‹ ¾ቀን የጥሊ ተሇዋዋጭነትን መመርመር ይችሊለ

¾ቀን

የጥሊ

ተሇዋዋጭነትን

በዯምብ

ይችሊለ:: }T]­‹ ¾ቀን የጥሊ ተሇዋዋጭነትን መመርመር ይችሊለ::

መካከሇኛ }T]­‹ ¾ቀን የጥሊ ተሇዋዋጭነትን መመርመር ዝቅተኛ

155 BNUE(ODA)- ASTU

መመርመር

2005

አይችለም::


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

ማነዉ መነዉ የተኛዉ በሰፊዉ ሰማይ; uØpØp Ýካ ¬eØ T’¬ T’¬ ¾}†¬; õMpMቋ ÚpL ìHà uÑ’ƒ ¬eØ }‡oK‹:: ¾Ý‰“ ¡mXX •¨×u j}¬ F¦ m‡}ªM::

156 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

ማጣቀሻ 1

ማጣቀሻ 2

157 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

በተሇያዩ ሰዓታት ያሇዉ የጥሊ ርዝመት

158 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

ማጣቀሻ 3 ¾dÔe SUI^” TcMÖ† ¾ƒUI`ƒ °pÉ

’ØL KU” †}¨NóѸZ MUªp’

ƒUI`ƒ 29 •

¡˜ôC Z†^ pOCZp ØL KU” •†}¨NóѸZ M´}˜k {‘:: Z†\𠈄ôp§Æ¤‘ AðEmኛ•ክፍሌ ምዕራፍ ሶስት ¡„ˆjiô ]¦}^ Z†^ “ ቀንና ላሉት ”ከሚሇዉና ከ ’የተፈጥሮ ክስተቶችን መመሌከት’ ˆNóE‘ O†XÖ µZ

mM]]¦

{‘:: ¦C mOCZm ¡NóªkU‘ iMOCV AðE ´k m]p× {‘:: MOCV kZB} „^mFEÓ ÓGO „˜µ²q iNgUk mNW‚u iN¹da‘ F¦ ¡m\¸ðp} ¡\‘ ^”G ¡NóM^Eð ^”Eùu} ^E‘ ikZ} „^mFFÓ ÓGMð F¦ ¦EºÔEð::ˆ˜ôC iኋF MOCV ÓGMð} ¨¨ ÍB¦ kZB} \ô¤›Z mNW‚s imE¸Ñ lo| iEöF‘ M‰ˆG ¤E‘} G¢{p ¤¨ª¬XEð:: ÚF^mõŠ@¿N lZ]@ ‰ü^ ¡M]\Eðp} iM¸dO mNW‚s ºF ^E ѸV †| ^FGѸV {´[u Íj¦; ¦´{˜jEð:: MOCV kZB} „^mFEÓ| kZB} „^mFFÓ ¤GD{ñp} {´[u ipOCZp Bó¨n †}ªó´{˜i𠤨ZµG::

ºF‚u ጓ¨ƒrø |r‘

¾U°^ñ `°e•• ¾ƒUI`~ ¯LT

mNW‚u ØL KU” •†}¨NóѸZ M´}˜k ¦uFEð

S`Í Sd`Á­‹

MOCV- ብርሃን አስተሊሊፊ ፊሌም፣A 4 ወረቀት፣ብርጭቆ ፣ ብርሃን አስተሊሊፊ የሊስቲክ ማስመርያ፣ ጫማ፣ እርሳስ መያዣ፣ እግር ኳስ

É`Ñ>ƒ

p/}Ÿ}M

¾ST` Te}T` H>Ń ¾SUI\

°n­‹“ ¾}T]­‹

Sd]Á­‹ ()

ማነቃቅያ ማነቃቅያ o

¾´Óσ Ñ>²?

ማጣቀዉን በማየት ምን

-

ጥሊ ሇምን እንዯዯሚፈጠ እንማራሇን

ማጣቀሻ 1

እንዯምንማር መነጋገር

(5)

 eK ƒUI`~

eK

›LT

›LT

Ó”³u?

ÁK¬

ƒUI`~

Ó”³u?

ÁK¬

}T]­‡ ¾ƒUI[~” œLT S[Çor‘} NUµ´º o

™Y ^EO}NU‘ †}{µ´Z

o

እስቲ ¾ቀን የጥሊ ተሇዋዋጭነትን እንመሌከት

T[ÒÑÝ

159 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

M¿’ƒ” ¾ƒUI`ƒ

o

ቁጥር 1

w`H” ›e}LKò òMU

SÑ”²w

kZB}

LÃ w`H” ›e}LLÑ>

H>Ń (28)

ÁMJ’<ƒ” uSKÖõ ØL

mNW‚s imM]]¦ M}´¬

SõÖ`

ºF ¦ÑºXEð

„^mFFÓ ÓGO@¡\‘ O^G

1.

kZB} ¡N¤^mFGÒp} {´[u OHP ÓGO F¦ ME¸Ö

2.

kZB}} imE¸Ñ‘ OHP ÓGO F¦ N]UÖ

3.

¡mE¸Ñ lo ºF| ¡mdU‘} N¨ª¨Z

o በA 4 ወረቀትና iOHP ፊሌም

o

ዉስጥ የሚያሌፈዉን ብርሃን OHP ፊሌም ጥሊ የሇዉም

ሌዩነት መሇየት

-†^mõ በA 4 ወረቀትና iOHP

.A 4 •¨Udp ºF „E‘; ^E˜ôC kZB} „^mFFÓ „ö¨EO

ፊሌም ዉስጥ ብርሃን እናሳሌፍ .OHP ፊሌም ብርሃን አስተሊሊፊ ነዉ -በA 4 ወረቀትና iOHP ፊሌም መካከሌ ÁK¬ M¿’ƒ U”É” ’¬; o

w`H” ›e}LLò ¾J’<“ ÁMJ’<ƒ” SK¾ƒ

-••†e+ uT×kh 2 Là ÁK<

°n­‡” ¨Å ìH w`H” ¨eÊ Á¿ƒ” SS´Ñw“ SK¾ƒ -

’Ña‹” •†”Kà - w`H” ›e}LLò ¾J’<<ƒ ÍvÁƒ”

¾Le+¡ TeS`Á @ w`ßq

. ÝT@ †Z]^@ኳ^

•†’T” “†¬;

SK¾ƒ

ÁMJ’<ƒe;

eK ìv¤ƒ

w`H” ›e}LLò ¾J’<“

S’ÒÑ`

ÁMJ’< ’Ña‹ ìvÁƒ SK¾ƒ

-„^mFFÓ transparent

.kZB} „^mFFÓ {´[u O} O} Íj¤p „Fr‘?

PŠŠE† ØL ›ÃðØ\U -

kZB} ¡N^mFGÒ(opaque)

160 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

. kZB} „^mFFÓ ¤GD{ñp {´[u O} O} Íj¤p „Fr‘?

o

-i¶GÏ ¡Nóo¦ ºF ¦ÑºXEð

N¹da

- `ŠF‚u} ºF ^Z †|¨ZfE} - u¶ƒu} ºF ^Z †}¨ZfE}

i†Ep m†Ep {ñ[„u} ¡N|¡‘} ¡ºF ºgO †}¦

¾}ðÖ[¬ uw`” U¡’Áƒ ’¬:: w`H” u’Ña‹ ¬eØ TKõ c=Áp}¬ ÃðÖ^M

-

ºF †}«p mѸU? EO}^ mѸU?  ጥሊ የሚፈጠርበትን ምክነያት ዉጤት እና ምዘና

ቀጣይ ስራ

(5)

መረዲት

ØL ¾}ðÖ[¬ uw`”

-kZB} „^mFFÓ ¤GD{ñp

U¡’Áƒ ’¬:: w`H” u’Ña‹

{´[u Íj¤p ME¡p

¬eØ TKõ c=Áp}¬ ÃðÖ^M

- d¹¢} pOCZp N^m’¨p - uT>kØK¬ Ñ>²? ¾ØL ›h”Ñ<K=ƒ ••†”c^K”

ቀዴሞ ማስታወሻ መዉሰዴ

°pÉ TkÉ

ºF‚u ጓ¨ƒrø |r‘  ØL KU” •†}ÅT>ðÖ` †}Uª ¾U²“ °pÉ 1.

¾›LT U²“ :}T]­‹ ØL KU” •†}ÅT>ðÖ` መገንዘብ ይችሊለ

2.

¾¬Ö?ƒ“ ¾U²“ Å[Í­‹ የምዘና ዯረጃ

የ¬Ö?ቱ ዯረጃ

}T]­‹ ØL KU” •†}ÅT>ðÖ` uÅUw መገንዘብ ከፍተኛ :}T]­‹ ØL KU” •†}ÅT>ðÖ` መገንዘብ ይችሊለ

ይችሊለ:: :}T]­‹ ØL KU” •†}ÅT>ðÖ` መገንዘብ ይችሊለ::

መካከሇኛ :}T]­‹ ዝቅተኛ

ØL

KU”

•†}ÅT>ðÖ`

አይችለም::

161 BNUE(ODA)- ASTU

2005

መገንዘብ


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

162 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

ብርሃን አስተሊሊፊ ሇሆኑት O iMÎÖ MG^

163 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

ጥሊ የሚፈጠርበትን ምክንየት መረዲት ከማጣቀሻ ቁጥር 2 ሊይ የተመሇከቱትን ዕቃዎች ኣስተሊሊፊና የማያስተሊሌፉ በማሇት ሇሁሇት ክፈሌ አስተሊሊፊ

የማያስተሊሌፍ

የጋራ ፀባይ

የጋራ ፀባይ

ጥሊቸዉ በዯምብ የሚታዩ እና በዯምብ የማይታዩ ነገሮቸ በዯምብ የሚታዩ

በዯምብ የይታዩ

የጋራ ፀባይ

የጋራ ፀባይ

መሌመጃ

164 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

¾dÔe SUI^” TcMÖ† ¾ƒUI`ƒ °pÉ

ƒUI`ƒ 30

’¾ØL „h”Ñ<K=ƒ M^Xp’ ¡˜ôC Z†^ pOCZp ¡ºF ›h”Ñ<K=ƒ Se^ƒ {‘:: Z†\𠈄ôp§Æ¤‘ AðEmኛ•ክፍሌ ምዕራፍ ሶስት ¡„ˆjiô ]¦}^ Z†^ “ ቀንና ላሉት ”ከሚሇዉና ከ ’የተፈጥሮ ክስተቶችን መመሌከት’ ˆNóE‘ O†XÖ µZ

mM]]¦ {‘::

¦C pOCZm ¡O†XÒ N¸fE¤ iMD{ñ ¡mF¢ m¶jXp ¡Nóˆ|•{ñip {‘:: ˆ{˜ôCO M‰ˆG M˜MZ@i†² pF M^Xp@ ^EpF „\XZ M{µ´Z ¡M]\Ep |r‘:: ¡pOCZn} “FN ˆ¶k EN¬U^ ˆm|¸G ^X ¦Gg ¡ið¬} •ወ¦O ¡µX m¶jXp EO]Eö †}¨ Udõg ËAðÖ MÊÖ@ ¡mE¤¢ M]W¤‚u} iM¸dO M¿ወp ተመራጭ ነዉ፡፡ መምህሩ አስፈሊጊ መሳሪያዎችን በማቅረብ በእረፍት ጊዜ የጥሊ ጨዋታ እንዱጫወቱና ርእሱን በሚገባ እንዱያስታዉሱ ማዴረግ ይጠበቅበታሌ፡፡

ºF‚u ጓ¨ƒrø |r‘

¾U°^ñ `°e•• ¾ƒUI`~ ¯LT

mNW‚u ¡mE¤¢ ¡ºF gZÌu M^Xp| ¡ºL ›h”Ñ<K=ƒ Se^ƒ ¦uFEð

S`Í Sd`Á­‹

MOCV-

¡oWŠ

MËBÖp@Md^@M]¤

•¨Udp@

N{ˆô¤@

¡†{^]p ^”G@

N¹idõ¤ É`Ñ>ƒ

p/}Ÿ}M

¾ST` Te}T` H>Ń ¾SUI\

°n­‹“ ¾}T]­‹

Sd]Á­‹ ()

ማነቃቅያ ማነቃቅያ ¾´Óσ Ñ>²?

o

ስሇ ምናረባቸዉ

-

በተግባሮቸ በጨዋታ መሌክ መሳተፍ

-

የተሇያዩ መሌኮች ያቸዉን ጥሊዉች

እንስሳት መዘመር

(5)

-አስቲ አስመስሇን እንዘምር o

ማጣቀሻ 1

መስራት

መማርያ መጽሃፋችንን ይዘት መመሌከት

-ማጣቀሻዉን በመመሌከት

-

የጥሊ አሻነጉሉቶችን ሰርተዉ ማሳየት

ስሇምን እንዯምንማር ማየት

165 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

 eK ƒUI`~

eK

›LT

›LT

ÁK¬

Ó”³u?

ƒUI`~

}T]­‡ ¾ƒUI[~” œLT S[Çor‘} NUµ´º

ÁK¬

Ó”³u?

o

™Y ^EO}NU‘ †}{µ´Z

o

እስቲ ¾ØL „h”Ñ<K=ƒ †}^X

T[ÒÑÝ

ØL Se^ƒ

o

¾ƒUI`ƒ

¾}KÁ¿ k`ë‹ ¾L†¬” Ú[±ŠmZ@^ŠW

ØK­‹ u†Ð‰‹”“

H>Ń (28)

o

ukLM Sd`¾­‹

-

የዝሆን ምስሌ አሇ

Se^ƒ

-

የወፍ ምስሌ አሇ

•†e+ p`뇔 ተማሪዎች ሀሳብ ይሇዋወጣለ

•†”SMŸƒ  MUÉ

}@MkXp

†e+ ¾¾^d‹”” e^ KK?KA‹ •†“dÃ

SÒ^ƒ

ሌምድቻቸዉን ይጋራለ 

•†e+ MUÉ †}Kª¨Ø ሇላልች ገሇጻ መስጠት

KK?KA‹ •†”ȃ ’¬

MOCV ˆN¹da‘ k˜ñ ¡†² O^Eùu}

¾U“d¾¬;

M^Xp; 

¾ØL ›h’Ñ<K=ƒ KSe^ƒ U” T²Ò˃

በትክክሌ ሇመስራት ሌምምዴ ማዴረግ

pÅU }Ÿ}M” SSMŸƒ

m¼NW

U” Se^ƒ •†”ÅU”ðMÓ T¨p

o

mNW‚ru} iM¸dO

›Kw”; o

Öf¨†•

•†Á’Ç”Æ u<É” U”

በተቻሇ መጠን ማሳመር፤ ትምህርታዊ እንዱሆን ማዴረግ፤ አችርና ማራኪ እንዱሆን መጣር

O^Eùu} N]¡p O^Eùs}

Se^ƒ •†”ÅT>ðMÓ Ã¨e“M ¨ÃU •o]¡ SêHõ Á’vM o

-

ታሪኩ አጭርና ጥቂት ገጸ ባህሪ እንዱኖራዉ ማዴረግ

MGM° ´Ë

o]Ÿ<” ‰¨g} iኋF O} N¬U¶ „Ek}? 

UMŸo •T²Ò˃

M¸dO

¾ØL ›h”Ñ<K=„‡” T²Ò˃

EN]MZ

-†¤}ª}© ið¬} ¡oWˆð} g¨O mˆmG ¤dZjG

Md_u@¡†}^] p

¾o]Ÿ<” pÅU

O^Eùu@N{ˆô¤

}Ÿ}M •“p`w

@¨Udp

166 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

 ጥሊ መስራትን መሇማመዴ ዉጤት እና ምዘና

ማቀናጀት

(5)

-i†UÖp \„ou i†² ºE

}T]­‹ u†[õƒ Ñ>²? ¾ØL

M^Xp} MENM¬

UeM SdM” ÃKTSÇK<

- d¹¢} pOCZp N^m’¨p ቀዴሞ ማስታወሻ መዉሰዴ - uT>kØK¬ Ñ>²? ¾ØL ›h”Ñ<K=ƒ •c`}” †“dÁK”

°pÉ TkÉ

ºF‚u ጓ¨ƒrø |r‘  ¡ØL „h”Ñ<K=ƒ c`}” •†|]¦ ¾U²“ °pÉ 3.

¾›LT U²“ mNW‚u ¡mE¤¢ ¡ºF gZÌu M^Xp| ¡ºL ›h”Ñ<K=ƒ Se^ƒ ¦uFEð

4.

¾¬Ö?ƒ“ ¾U²“ Å[Í­‹

167 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1 የምዘና ዯረጃ

የ¬Ö?ቱ ዯረጃ

mNW‚u ከፍተኛ mNW‚u ¡mE¤¢ ¡ºF gZÌu M^Xp| ¡ºL ›h”Ñ<K=ƒ Se^ƒ ¦uFEð

gZÌu

M^Xp|

¡ºL

¡mE¤¢

¡ºF

gZÌu

M^Xp|

¡ºL

gZÌu

M^Xp|

¡ºL

›h”Ñ<K=ƒ Se^ƒ ¦uFEð:: mNW‚u

ዝቅተኛ

¡ºF

›h”Ñ<K=ƒ uÅUw Se^ƒ ¦uFEð mNW‚u

መካከሇኛ

¡mE¤¢

¡mE¤¢

¡ºF

›h”Ñ<K=ƒ Se^ƒ አይችለም::

ማጣቀሻ 1

በድሮዎች ቤት ድሮዎች አስካኩ ከጥቅጥቅ ጫካ እርግቦች ኩኩ አለ

ከዋርካዉ ዛፍ ስር ፍየልች መኸኸ አለ

ከበሩ ታዛ ዲክዬዎች ኳክ አለ ከሰማይ ዯግሞ አሞራ አፏጨ

ከበረት ዯግሞ ትጆች ሙ…. አለ 168

BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

ከእሳቱ ዲር ዴመቶች ምዉ-- አለ

በድሮዎች ቤት ድሮዎች -----

ከዯረጃዉ ስር በችሊ ቡፍ አሇ

ከበሩ ታዛ ዲክዬዎች -------

ከጥቅጥቅ ጫካ እርግቦች -------

ከሰማይ ዯግሞ አሞራ ------

ከዋርካዉ ዛፍ ስር ፍየልች --------ከእሳቱ ዲር ዴመቶች ------------

ከበረት ዯግሞ ትጆች ---------ከዯረጃዉ ስር በችሊ -------

እስቲ የጥሊ አሻንጉሉት ሇመስራት የሚያስችሌ ንዴፍ እንጻፍ 1. ጅምር ሀሳብ

2. አስፈሊጊ መሳርያዎች 169 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

3. ሚናዎች

170 BNUE(ODA)- ASTU

2005


የአንዯኛ ዯረጃ የሳይንስ መምህራን ማሰሌጠኛ ጥራዝ

ቁጥር 1

ወቢ መጽሏፍት 1. የትምህርት ሚኒስቴር፣ሳይን ስና ቴክኖልጂ፣የአንዯኛ ዯረጃ ትምህርት ሳይንስ መጽሓፍ፣እንተሉጀንት ሊይፍ 2፣ኮሪያ 2. የትምህርት ሚኒስቴር፣ሳይነስና ቴክኖልጂ፣የአንዯኛ ዯረጃ ትምህርት ሳይንስ ማኑዋሌ፣እንተሉጅነት ሊይፍ 2፣ኮሪያ 3. የትምህርት ሚኒስቴር፣የአከባቢሳይንስ ሲሇበስ፣ ኢትዮጵያ 4. የኮሪያ ትምህርት፣ ምርምርና መረጃ አገሌግልት (www.edu.4u.net)

171 BNUE(ODA)- ASTU

2005

Science trainging module  

Bnue science trainging module

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you