Page 1


ZaĹĄto Mac za fakultet? UĹĄtedi uz naĹĄe specijalne popuste za studente i profesore.

Raspitaj se u naĹĄoj prodavnici za viĹĄe detalja.

iStyle

8ãß(6KRSSLQJ&HQWHU%XOHYDU0LKDLOD3XSLQD‡1RYL%HRJUDG 7HO‡)D[‡RIÀFH#LVW\OHUV‡ZZZLVW\OHUV


IZDAVAČ: Savez studenata Beograda Balkanska 4/III 11000 Beograd AUTOR: Maja Radovanović GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: Jasmina Bibanović SARADNICI: Vladica Zdravković Daniela Šašić Vladimir Kovačević Marko Stanojević Danijela Stanković

LEKTURA: Marina Kvržić PRIPREMA ZA ŠTAMPU: Miloš Batrićević Marko Cvijić Aleksandar Jašarević Živojin Živanović ŠTAMPA: “Rotografika” Subotica FOTOGRAFIJA: Miljan Stojanović www.sxc.hu Turistička Organizacija Srbije

CIP-Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 050.8 VODIČ: Beograd iz studentskog ugla Glavni i odgovorni urednik Jasmina Bibanović -2005 (oktobar)Beograd(Balkanska 4/III):Savez studenata beograda, 2005(Subotica :Rotografika). -15x21 cm Godišnje ISSN 1452-2128= VodičUniverzitet u Beogradu COBISS.SR-ID 125432588

Publikacija je besplatana. Sadržaj publikacije je zaštićen. Korišćenje materjala je dozvoljeno isključivo uz overenu pismenu saglasnost broj 3 autora. oktobar 2011

Tiraž: 25.000

UVODNA REČ Drage naše koleginice i kolege, svi mi imamo svoje snove. Neki od njih su realni i ostvarivi, drugi nisu, ali ako vam se sada u rukama nalazi ovaj Vodič „Beograd iz studentskog ugla”, jedan ste sigurno ostvarili. Upisali ste fakultet i započeli novu etapu u svom životu. Sve što je nepoznato, budi u čoveku određenu dozu straha i radoznalost. Ovaj Vodič je koncipiran tako da neke vaše strahove odagna, razbije ili bar ublaži. U njemu možete pronaći infomacije o: pravilima studiranja, Univerzitetima, kako državnim tako i privatnim, studentskim domovima i restoranima u kojima se možete hraniti, studentskim organizacijama kojima se možete priključiti, velikom broju studentskih servisa koji vam stoje na raspolaganju. U drugom delu Vodiča, koji je konkretno vezan za grad u kome studirate, Beograd, saznaćete nešto o samom gradu, njegovoj dugoj i burnoj istoriji ali i o sadržajima koji danas čine Beograd metropolom budućnosti. Kraj ove uvodne reči simbolično predstavlja početak vašeg studiranja. Otvorite Vodič i uz njega sigurnim koracima krenite u najlepšu avanturu zvanu studiranje. SREĆNO!!!!!!!! Savez Studenata Beograda


UNIVERZITETI t6WPEOBSFʊ t1SBWJMBTUVEJSBOKB t3FʊOJL[BCSVDPÝF

STUDENTSKI STANDARD t%PNPWJ t4UVEFOUTLJSFTUPSBOJ t0ENBSBMJÝUB t;ESBWMKF t,VMUVSB t0SHBOJ[BDJKF

t6OJWFS[JUFUV#FPHSBEV t6OJWFS[JUFUVNFUOPTUJV#FPHSBEV t.FHBUSFOE t6OJWFS[JUFU.FUSPQPMJUBO t6OJWFS[JUFU4JOHJEVOVN t6OJWFS[JUFU6OJPO t7PKOBBLBEFNJKB t,SJNJOBMJTUJʊLPQPMJDJKTLBBLBEFNJKB t7JTPLFTUSVLPOFÝLPMF

BEOGRAD t#FPHSBE t.BOJGFTUBDJKF t1P[PSJÝUB t.V[FKJ t,MVCPWJ t4QMBWPWJ t4UVEFOUTLFäVSLF

Program „Beograd iz studentskog ugla“ nastao je razvojem programa „ Vodič kroz Univerzitet u Beogradu 2005.“ čiji je izdavač takođe bio Savez studenata Beograda. Informacije koje se nalaze u publikaciji objavljene su na osnovu podataka dostupnih u trenutku objavljivanja. Neke od informacija su podložne promenama, tako da autor i izdavač ne snose odgovornost za netačno informisanje korisnika prograama „ Beograd iz studentskog ugla“. Savez studenata Beograda i autori se zahvaljuju svima koji su pomogli realizaciju projekta, a sve u cilju da se studentima Univerziteta u Beogradu na pravi način predstavi studentski život u Beogradu.


7PEJʊi#FPHSBEJ[TUVEFOUTLPHVHMBw

PRAVILA STUDIJA Pravila studija se regulišu Zakonom o visokom obrazovanju (ZoVO) i opštim aktom visokoškolske ustanove (univerzitet, fakultet i dr.). ZoVO je donet 30.avgusta 2005. godine i smatra se reformskim zakonom koji treba da dovede do usaglašavanja našeg visokog obrazovanja sa evropskim normama i standardima Bolonjskog procesa. Ovaj zakon je pretrpeo do sada dve izmene i to: Zakon o izmeni i dopuni zakona o visokom obrazovanju donet 23.10.2008. godine i Zakon o izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju donet 29.06.2010. godine. Studenti koji su se upisali zaključno sa školskom 2005/06. godinom, studiraće po pravilima po koijma su i započeli studije (ZoU iz 2002. godine). Studenti osnovnih studija imaju pravo da završe studije po ovim uslovima do 2013/2014. godine, odnosno do kraja školske 2014/2015. godine za studente upisane na integrisane studije iz polja medicinskih nauka, nakon čega se vrši prelazak na nov studijski program. OPŠTE INFORMACIJE Pravo na visoko obrazovanje imaju sva lica sa prethodno stečenim srednjim obrazovanjem. Visoko obrazovanje se ostvaruje kroz akademske i strukovne studije. Akademske studije osposobljavaju studente za razvoj i primenu naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća, a strukovne imaju za cilj osposobljavanje studenata za praktičnu primenu znanja i veština u okviru radnih procesa. Studije prvog stepena su osnovne strukovne i akademske studije. U studije drugog stepena spadaju: specijalističke strukovne, kao i diplomske (master) i specijalističke akademske studije, a studije trećeg stepena su doktorske akademske studije. Školska godina počinje 1. oktobra i traje ukupno 12 meseci. Nastava traje 30 nedelja. (podeljenih u dva semestra ili tri trimestra). Ukupan broj časova aktivne nastave u toku školske godine iznosi najmanje 600 časova. Nastava iz jednog predmeta traje od jednog do dva semestra ili od jednog do tri trimestra. UPIS STUDIJA Upis na visokoškolsku ustanovu se vrši na osnovu konkursa, koji ustanova raspisuje najmanje 5 meseci pre početka školske godine. Rangiranje kandidata se sprovodi na osnovu opšteg uspeha ostvarenog tokom srednjoškolskog obrazovanja i rezultata prijemnog ispita. Kandidat sa položenom opštom maturom može se upisati i bez polaganja prijemnog ispita, u skladu sa opštim aktom visokoškolske ustanove.Kandidat koji nastavlja studije, ili vrši prelaz sa druge ustanove, može se upisati u skladu sa opštim aktom visokoškolske ustanove. Strani državljani se mogu upisati na studijske programe pod istim uslovima kao i domaći državljani. Pritom, strani državljanin uz ostalu dokumentaciju, podnosi i nostrifikovanu diplomu o okončanju četvorogodišnje srednje škole, dokaz o zdravstvenom osiguranju za školsku godinu koju upisuje i uverenje ovlašćene komisije o vladanju srpskim jezikom.

6

ESPB I TRAJANJE STUDIJA Svaki predmet u okviru studijskog programa nosi odgovarajući broj ESPB (Evropski sistem prenosa bodova) bodova, čijim se zbirom označava ukupan obim studija. Zbir od 60 ESPB bodova odgovara prosečnom angažovanju studenta u toku jedne školske godine. Pod angažovanjem studenta podrazumevaju se aktivnosti u vezi sa nastavom (predavanja, vežbe, praktična nastava, seminari...), samostalnim učenjem, kolokvijumima, ispitom, izradom završnog rada, dobrovoljnim radom u lokalnoj zajednici (koji organizuje visokoškolska ustanova) i dr. Osnovne akademske studije imaju od 180 od 240 ESPB bodova. Diplomske akademske studije imaju u zavisnosti od obima osnovnih studija 60 ESPB ili 120 ESPB bodova (potrebno je ostvariti najmanje 300 bodova na osnovnim i diplomskim studijama zajedno). Doktorske studije imaju najmanje 180 ESPB bodova, ukoliko je tokom prethodnog obrazovanja ostvareno najmanje 300 bodova. Izuzetak su programi iz medicinskih nauka, kod kojih se mogu integrisati osnovne i diplomske studije tako da ukupan obim ne prelazi 360 ESPB bodova. STATUS STUDENTA Status studenta stiče se upisom na akreditovane studijske programe koje organizuje visokoškolska ustanova. Student može biti u statusu koji podrazumeva finansiranje studija iz budžeta Republike (budžetski) ili statusu studenta koji se sam finansira (samofinansirajući). Početkom školske godine, student se opredeljuje za predmete koje će pohađati u istoj. Student koji u tekućoj školskoj godini ostvari 60 ESPB bodova ima pravo da se u narednoj školskoj godini finansira iz budžeta ako se rangira u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta, u skladu sa zakonom. Rangiranje studenata obuhvata studente upisane iste školske godine na određeni studijski program, a vrši se polazeći od broja ostvarenih ESPB bodova i postignutog uspeha u savlađivanju studijskog programa,


OLUPCBSHPEJOF

ISPITI I OCENJIVANJE Student polaĹže ispit neposredno po okonÄ?anju nastave iz tog predmeta, a najkasnije do poÄ?etka nastave tog predmeta u narednoj ĹĄkolskoj godini, na jednom od jezika na kojima se nastava izvodila. Polaganje moĹže biti usmeno, pismeno i praktiÄ?no. Ispitnih rokova ima ĹĄest a vreme odrĹžavanja istih utvrÄ‘uje visokoĹĄkolska ustanova. Izuzetno, za predmete u polju umetnosti moĹže da se utvrdi jedan ispitni rok u skladu sa opĹĄtim aktom visokoĹĄkolske ustanove. Poslednji ispitni rok za ĹĄkolsku godinu zavrĹĄava se najkasnije do 10. oktobra. Posle tri neuspela polaganja istog ispita student moĹže traĹžiti da polaĹže ispit pred komisijom. Ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita student moĹže ostvariti najviĹĄe 100 poena. Predispitne obaveze uÄ?estvuju u ukupnom zbiru sa najmanje 30, a najviĹĄe 70 poena. Uspeh studenta na ispitu se izraĹžava ocenom od 5 (nije poloĹžio) do 10, ili na neki drugi, nenumeriÄ?ki, naÄ?in u skladu sa navedenim odnosom.

PRAVA I OBAVEZE STUDENATA Student ima pravo na: - upis, kvalitetno ĹĄkolovanje i objektivno ocenjivanje; - blagovremeno i taÄ?no informisanje o svim pitanjima koja se odnose na studije; - aktivno uÄ?estvovanje u doneĹĄenju odluka, skladno zakonu; - samoorganizovanje i izraĹžavanje sopstvenog miĹĄljenja; - povlastice koje proizilaze iz statusa studenta; - podjednako kvalitetne uslove studija za sve studente; - obranovanje na jeziku nacionalne manjine, skladno zakonu; - razliÄ?itost i zaĹĄtitu od diskriminacije; - to da bira i bude biran na izborima za Studentski parlament i druge organe visokoĹĄkolske ustanove. Student je duĹžan da: - ispunjava nastavne i predispitne obaveze; - poĹĄtuje opĹĄte akte ustanove; - poĹĄtuje prava drugih studenata i zaposlenih u visokoĹĄkolskoj ustanovi; - uÄ?estvuje u donoĹĄenju odluka, skladno zakonu. U sluÄ?aju naruĹĄavanja prava, student moĹže podneti Ĺžalbu u skladu sa statutom visokoĹĄkolske ustanove. Student ima pravo da podnese prigovor na dobijenu ocenu u roku od 36 Ä?asova od dobijanja ocene, ukoliko smatra da ispit nije sproveden u skladu sa zakonom i statutom. Nakon 24 Ä?asa od podnoĹĄenja prigovora, nadleĹžni organ donosi odluku. Ukoliko se prigovor usvoji student ponovo polaĹže ispit u roku od 3 dana. JAVNE ISPRAVE STUDENATA Javne isprave su: studentska knjiĹžica (indeks), diploma o steÄ?enom visokom obrazovanju i dodatak diplomi. Diploma i dodatak diplomi se izdaju i na engleskom jeziku. Dodatak diplome sadrĹži podatke o uspeĹĄno okonÄ?anom studijskom programu, kao i opis sistema visokog obrazovanja. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOĹ˝ETE SE OBRATITI KORDINATORU RESORA ZA VISOKO I VIĹ E OBRAZOVANJE, Vladimiru SmuÄ‘i na mail: vsmudja. ssb@gmail.com

4QFDJKBMOPJ[BEBOKFNBHB[JOBi4UVEFOUw

7

Pravila studiranja

na naÄ?in i po postupku utvrÄ‘enim opĹĄtim aktom visokoĹĄkolske ustanove. Student koji ne ostvari pravo da se finansira iz budĹžeta u narednoj ĹĄkolskoj godini nastavlja studije u statusu studenta koji se sam finansira. Izuzetno u ĹĄkolskoj 2009/2010, odnosno 2010/2011 godini, student moĹže da se u narednoj ĹĄkolskoj godini finansira iz budĹžeta ako u ĹĄkolskoj 2009/2010, odnosno 2010/2011. godini ostvari najmanje 48 ESPB bodova i rangira se u okviru ukupnog broja studenata Ä?ije se studije finansiraju iz budĹžeta, u skladu sa zakonom. Studenti upisani u prvu godinu osnovnih studija ĹĄkolske 2006/2007, odnosno 2007/2008. godine zadrĹžavaju pravo da se finansiraju iz budĹžeta najduĹže godinu dana po isteku redovnog trajanja studija, a studenti upisani u prvu godinu osnovnih studija ĹĄkolske 2008/2009, odnosno 2009/2010. godine zadrĹžavaju pravo da se finansiraju iz budĹžeta najduĹže ĹĄest meseci po isteku redovnog trajanja studija. Status studenta prestaje: ispisivanjem sa studija; zavrĹĄetkom studija; neupisivanjem ĹĄkolske godine; nezavrĹĄavanjem studija u dvostruko duĹžem roku nego ĹĄto je predviÄ‘eno; iskljuÄ?enjem sa studija.w


7PEJʊi#FPHSBEJ[TUVEFOUTLPHVHMBw

5HĀQLN]D%UXFRåH

AKREDITACIJA Pod akreditacijom se podrazumeva proces provere kvaliteta visokoškolskih ustanova i vrednovanje njihovih studijskih programa na svim nivoima studija. BOLONJSKA DEKLARACIJA To je deklaracija koju je potpisalo 29 ministra obrazovanja evropskih zemalja 19. juna 1999. godine u Bolonji.Republika Srbija je postala potpisnica Bolonjske deklaracije 2003. godine i tada se obavezala da će reformisati svoje visoko obrazovanje u skladu sa deklaracijom. Cilj koji je postavljen je stvaranje evropske zone visokog obrazovanja. Time što bi studijski programi bili usaglašeni, akademski stepeni ujednačeni i time što bi diplome mogle da se “prevode” među raznim evropskim univerzitetima, povećala bi se međunarodna kompetitiv-nost. BUDŽET Po Zakonu o visokom obrazovanju, da bi student ostao na budžetu, treba u toku školske godine da ostvari 48 bodova. Odlukama Univerziteta je broj bodova za upis naredne godine smanjen za prve generacije “bolonjaca”. Studenti koji su bili na samofinansiranju mogu preći na budžet ukoliko ispune predviđene uslove za taj status. DODATAK DIPLOMI (DIPLOMA SUPPLEMENT) Student ima pravo da sluša i polaže i predmete koji nisu predviđeni njegovim studijskim programom.O tim ispitima se vodi posebna evidencija i ulaze u dodatak diplomi. ESPB (EVROPSKI SISTEM PRENOSA BODOVA) ESPB bodovi su kvantitativni pokazatelji opterećenja studenata na jednom predmetu. Prosto rečeno, u nedelju dana student treba da izdvoji za učenje onoliko sati koliko predmet nosi bodova. To uključuje predavanja i vežbe, predispitne obaveze koje student mora da ispuni, samostalan rad. IZBORNI PREDMETI (IP) To su predmeti koje student sam bira prema broju bodova koji su studijskim programom predviđeni za IP. Ukoliko izborni predmet izabran u jednoj školskoj godini student ne položi, u narednoj godini se može opredeliti za drugi izborni predmet. IZBORNOST (CF. IZBORNI PREDMETI) Za svaki predmet je određeno da li ima izbornost, tj. da li ga mogu slušati i polagati i studenti sa drugih studijskih programa/profila. ISPIT Ispit može biti pismeni ili usmeni, pismeni i usmeni. Forma ispita takođe može biti različita: u obliku testa, eseja i sl. Ispit može nositi minimalno 30 po-

8

ena, a maksimalno 70 (od predviđenih 100 poena za svaki predmet). Ispiti iz predmeta u zimskom semestru mogu se polagati u januarskom, aprilskom i junskom roku. Ispiti iz predmeta u letnjem semestru mogu se polagati u junskom, septembarskom i oktobarskom roku. ISPITNI ROK To je period u kome se polažu ispiti. Rokovi su sledeći (uglavnom se održavaju u mesecima po kojima su dobili ime): januarski, aprilski, junski, septembarski, oktobarski,oktobarski 2. KOLOKVIJUM (CF. PREDISPITNE OBAVEZE) Kolokvijum je jedan vid predispitnih obaveza. To je najčešće test/provera znanja gradiva koje je urađeno do zakazanog termina. OBAVEZNI IZBORNI PREDMETI (OPI) Sem obaveznih predmeta, matična katedra nudi još nekoliko predmeta od kojih treba izabrati jedan ili dva tako da se ostvari određen broj ESPB. Ti predmeti se zovu obavezni izborni predmeti jer se biraju sa liste ponuđenih predmeta koji mogu da se izaberu u statusu OPI. To znači da student pri izboru OPI nema toliku slobodu kao pri izboru IP (za koji može da uzme bilo koji predmet koji se predaje na fakultetu, a ima status izbornosti i uklapa se u određeni broj poena koji je studentu na raspolaganju za IP). OBAVEZNI PREDMETI (OP) To su predmeti koji su obavezni za neki studijski program ili profil. Ukoliko student ne položi ispit iz obaveznog predmeta, sledeće godine ponovo upisuje taj predmet. ORGANIZACIJA STUDIJA Zakonom o visokom obrazovanju studije su organizovane u tri stepena. Studije prvog stepena su osnovne akademske studije ili osnovne strukovne studije. Studije drugog stepena su diplomske akademske studije, diplomske strukovne studije, kao i sprecijalističke studije. Studije trećeg stepena su doktorske studije.


OLUPCBSHPEJOF

OCENJIVANJE Ocenjivanje studenta se vrĹĄi na osnovu predispitnih obaveza i samog ispita. Za pokazano znanje student dobija ocenu na skali od 5 (nije poloĹžio) do 10 (izuzetan). Svaki predmet je vrednovan sa 100 poena, u ĹĄta ulaze razne predispitne obaveze i (pismeni/usmeni) ispit. Da bi student poloĹžio, mora ostvariti najmanje 51 poen. Na osnovu steÄ?enih poena student moĹže dobiti sledeće ocene: 0 – 50 ocena 5 (nije poloĹžio) 51 – 60 ocena 6 (dovoljan) 61 – 70 ocena 7 (dobar) 71 – 80 ocena 8 (vrlo dobar) 81 – 90 ocena 9 (odliÄ?an) 91 – 100 ocena 10 (izuzetan) PREDISPITNE OBAVEZE U predispitne obaveze spadaju pohaÄ‘anje predavanja i veĹžbi, izrada kolokvijuma, seminarskih radova, prezentacija... Za svaki vid predispitnih obaveza stiÄ?e se odreÄ‘eni broj poena, onako kako ih profesor odredi. Predispitne obaveze mogu nositi izmeÄ‘u 30 i 70 poena (od predviÄ‘enih 100 poena za svaki predmet). PREDROK Ukoliko profesor odredi tako, ispit se moĹže polagati i pre regularnog roka, tj. u predroku. Za ispite iz neparnog semestra to je decembar, a za parne ispite – maj. PRIJAVA ISPITA Ispiti se moraju prijaviti i za to postoji odreÄ‘eni rok. SAMOFINANSIRANJE Ukoliko student ne ispuni uslove za budĹžet, moĹže nastaviti studije, ali u statusu samofinansirajućeg studenta. Da bi upisao narednu godinu u statusu samofinansiraju-ćeg.

SEMESTAR Semestar je period u kome se odrĹžavaju predavanja i veĹžbe. Postoje letnji i zimski semestar. SEMINARSKI RAD To je jedan vid predispitnih obaveza. Student dobija zadatak da obradi odreÄ‘eni problem u nekoj oblasti. Pisanjem seminarskog rada student uÄ?i o nauÄ?noj metodologiji, kao i o tehnikama akademskog pisanja. STUDIJSKI PROGRAM To je skup obaveznih i izbornih predmeta. SavlaÄ‘ivanjem gradiva iz tih predmeta student stiÄ?e odreÄ‘ena znanja i veĹĄtine koja su predviÄ‘ena tim studijskim programom ili uĹže definisanim profilom. STIPENDIJE Stipendije se dodeljuju uspeĹĄnim, darovitim, vrednim studentima.Student moĹže konkurisati za stipendiju tek od druge godine studija.Postoje razne vrste stipendija,domaće, inostrane, fondacijske, korporacijske... STUDENTSKI KREDIT Za kredite mogu da konkuriĹĄu i brucoĹĄi i studenti starijih godina, pod uslovom da se ĹĄkoluju na budĹžetu, da im je prebivaliĹĄte u Srbiji i da nisu izgubili viĹĄe od jedne godine studija. O tome da li će krediti biti bespovratni ili će morati da se vrate zavisi od toga da li su ispoĹĄtovane sve taÄ?ke ugovora koji se potpisuje prilikom uzimanja kredita. Da bi kredit bio bespovratan prosek ocena mora da bude bar 8.51. ISHRANA Za ostvarivanje prava na ishranu, smeĹĄtaj i kao legitimacija u okviru SC “Beogradâ€? koristi se Ä?ip kartica. Pravo na izdavanje Ä?ip kartice imaju svi studenti Ä?ije se ĹĄkolovanje finansira iz budĹžeta Republike Srbije. Za izdavanje nove Studentske Ä?ip kartice potrebni su: liÄ?na karta, indeks sa upisanim zimskim semestrom, popunjen Zahtev za izdavanje Ä?ip kartice i priznanica o uplati za potrebe izrade Ä?ip kartice. Ĺ˝eton se dobija zajedno sa Ä?ip karticom i sluĹži za dobijanje pribora. Bonovi za Ä?ip karticu, dopunjuju se svakog meseca ili sedmiÄ?no.

4QFDJKBMOPJ[BEBOKFNBHB[JOBi4UVEFOUw

9

5HÄ€QLN]DEUXFRĂĽH

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (STUDIJE PRVOG STEPENA) Na ovim studijama se izvodi akademski program Ä?iji je cilj da osposobi studente da razvijaju i primenjuju steÄ?ena nauÄ?na, teorijska, struÄ?na znanja. Osnovne akademske studije mogu trajati tri, odnosno Ä?etiri godine, tj. u tom periodu treba ostvariti 180, odnosno 240 ESPB. Lice koje zavrĹĄi osnovne studije dobija zvanje prvog stepena (bachelor) iz odgovarajuće oblasti. Prema Zakonu, student moĹže studirati maksimalno 8 godina na osnovnim akademskim studijama.


6$'5æ$t6OJWFS[JUFUV#FPHSBEV t6OJWFS[JUFUVNFUOPTUJV#FPHSBEV t.FHBUSFOE t6OJWFS[JUFU.FUSPQPMJUBO t6OJWFS[JUFU4JOHJEVOVN t6OJWFS[JUFU6OJPO t7PKOBBLBEFNJKB t,SJNJOBMJTUJʊLPQPMJDJKTLBBLBEFNJKB t7JTPLFTUSVLPOFÝLPMF

8QLYHU]LWHWL


7PEJʊi#FPHSBEJ[TUVEFOUTLPHVHMBw

ARHITEKTONSKI FAKULTET ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON:

BULEVAR REVOLUCIJE 73/II, 11000 BEOGRAD. WWW.ARH.BG.AC.RS FAKULTET@ARH.BG.AC.RS +381 (0)11 32 25 254

Linije GSP-a AUTOBUS: TROLEJBUS: TRAMVAJ:

25, 26, 27, 74 2, 5, 6, 7, 14

BIOLOŠKI FAKULTET ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON: Linije GSP-a AUTOBUS: TROLEJBUS: TRAMVAJ:

STUDENTSKI TRG 16, 11000, BEOGRAD WWW.BIO.BG.AC.RS DEKANAT@BF.BIO.BG.AC.RS +381 (0)11 21 86 635

31 19, 21, 22, 28, 41

EKONOMSKI FAKULTET ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON: Linije GSP-a AUTOBUS: TROLEJBUS: TRAMVAJ:

KAMENIČKA 8, 11000 BEOGRAD WWW.EKOF.BG.AC.RS DEKANAT@EKOF.BG.AC.RS +381 (0)11 30 21 222

52, 53, 56, 78, 83 2, 3, 7, 9, 11

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET ADRESA FAKULTETA: BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73, 11000 BEOGRAD WWW.ETF.BG.AC.RS WEB: DEKANAT @ETF.BG.AC.RS E-MAIL: +381 (0)11 32 48 464 TELEFON: Linije GSP-a AUTOBUS: TROLEJBUS: TRAMVAJ:25, 26, 27, 74 2, 5, 6, 7, 14


OLUPCBSHPEJOF

FAKULTET BEZBEDNOSTI ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON:

GOSPODARA VUČIĆA 50, 11000 BEOGRAD WWW.FB.BG.AC.RS DEKANAT@FB.BG.AC.RS +381 (0)11 64 51 843

8QLYHU]LWHWL

Linije GSP-a AUTOBUS: TROLEJBUS: TRAMVAJ:

26, 46

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON:

JOVE ILIĆA 154, 11000 BEOGRAD WWW.FON.BG.AC.RS STUDENTSKA@FON.BG.AC.RS +381 (0)11 39 50 800

Linije GSP-a AUTOBUS: TROLEJBUS: TRAMVAJ:

33, 47, 48 9, 10, 14

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON:

JOVE ILIĆA 165, VOŽDOVAC, 11000 BEOGRAD WWW.FPN.BG.AC.RS FPN@FPN.BG.AC.RS +381 (0)11 30 92 999

Linije GSP-a AUTOBUS: TROLEJBUS: TRAMVAJ:

9, 10, 14 33, 47, 48

FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON: Linije GSP-a AUTOBUS: TROLEJBUS: TRAMVAJ:

BLAGOJA PAROVIĆA 156, 11000 BEOGRAD WWW.DIF.BG.AC.RS DEKANAT@FSFV.BG.AC.RS +381 (0)11 35 31 000

23, 53

4QFDJKBMOPJ[BEBOKFNBHB[JOBi4UVEFOUw
7PEJʊi#FPHSBEJ[TUVEFOUTLPHVHMBw

FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON:

BULEVAR OSLOBOĐENJA 18, 11000 BEOGRAD WWW.VET.BG.AC.RS STOJICV@VET.BG.AC.RS +381 (0)11 36 15 436

Linije GSP-a AUTOBUS: TROLEJBUS: TRAMVAJ:

17,18 ,55, 33,39,42,78, 48 9,10,14

FAKULTET ZA FIZIČKU HEMIJU ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON: Linije GSP-a AUTOBUS: TROLEJBUS: TRAMVAJ:

STUDENTSKI TRG 12-16, 11000 BEOGRAD WWW.FFH.BG.AC.RS STANKA@FFH.BG.AC.RS +381 (0)11 32 84 012

31 19,21, 22, 28, 29, 41

FAKULTET ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJU ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON: Linije GSP-a AUTOBUS: TROLEJBUS: TRAMVAJ:

VISOKOG STEVANA 2, 11000 BEOGRAD WWW.FASPER.BG.AC.RS INFO@FASPER.BG.AC.RS +381 11 21 83 036

24, 26 2, 5, 10, 11

FARMACEUTSKI FAKULTET ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON: Linije GSP-a AUTOBUS: TROLEJBUS: TRAMVAJ:VOJVODE STEPE 450, 11000 BEOGRAD WWW.PHARMACY.BG.AC.RS INFO@PHARMACY.BG.AC.RS

+381 (0)11 39 72 840 25, 33, 39 9, 10, 14


OLUPCBSHPEJOF

FILOLOŠKI FAKULTET ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON:

8QLYHU]LWHWL

Linije GSP-a AUTOBUS: TROLEJBUS: TRAMVAJ:

STUDENTSKI TRG 3, 11000 BEOGRAD WWW.FIL.BG.AC.RS INFO@FIL.BG.AC.RS +381 (0)11 26 38 622

31 19,21, 28, 29, 41

FILOZOFSKI FAKULTET ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON: Linije GSP-a AUTOBUS: TROLEJBUS: TRAMVAJ:

ČIKA LJUBINA 18-20, 11000 BEOGRAD WWW.F.BG.AC.RS INFO@F.BG.AC.RS +381 (0)11 32 81 157

31 19,21, 28, 29, 41

FIZIČKI FAKULTET ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON: Linije GSP-a AUTOBUS: TROLEJBUS: TRAMVAJ:

STUDENTSKI TRG 12, 11 BEOGRAD WWW.FF.BG.AC.RS DEKANAT@FF.BG.AC.RS + 381 (0)11 26 30 152

31 19,21, 28, 29, 41

GEOGRAFSKI FAKULTET ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON: Linije GSP-a AUTOBUS: TROLEJBUS: TRAMVAJ:

STUDENSTKI TRG 3/III, 11000 BEOGRAD WWW.GEF.BG.AC.RS DEKANAT@GEF.BG.AC.RS +381 (0)11 26 37 421

31 19,21, 22, 28, 29, 41

4QFDJKBMOPJ[BEBOKFNBHB[JOBi4UVEFOUw
7PEJʊi#FPHSBEJ[TUVEFOUTLPHVHMBw

GRAĐEVINSKI FAKULTET ADRESA FAKULTETA: BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73, 11000 BEOGRAD WWW.GRF.BG.AC.RS WEB: DEAN @GRF.BG.AC.RS E-MAIL: +381 (0)11 32 18 526 TELEFON: Linije GSP-a AUTOBUS: TROLEJBUS: TRAMVAJ:

25, 26, 27, 74 2, 5, 6, 7, 14

HEMIJSKI FAKULTET ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON: Linije GSP-a AUTOBUS: TROLEJBUS: TRAMVAJ:

STUDENTSKI TRG 12-16, 11000 BEOGRAD WWW.CHEM.BG.AC.RS DEKAN@CHEM.BG.AC.RS +381 (0)11 32 82 111

31 19, 21, 22, 28, 29, 41

MAŠINSKI FAKULTET ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON: Linije GSP-a AUTOBUS: TROLEJBUS: TRAMVAJ:

KRALJICE MARIJE 16, 11000 BEOGRAD WWW.MAS.BG.AC.RS MF@MAS.BG.AC.RS +381 (0)11 33 70 350

25, 26, 27, 65, 74 2, 5, 6, 7, 12, 14

MATEMATIČKI FAKULTET ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON: Linije GSP-a AUTOBUS: TROLEJBUS: TRAMVAJ:STUDENTSKI TRG 16, 11000 BEOGRAD HTTP://WWW.MATF.BG.AC.RS MATF@MATF.BG.AC.RS

+381 (0)11 20 27 801 31 19,21, 22, 28, 29, 41


OLUPCBSHPEJOF

MEDICINSKI FAKULTET ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON:

DR.SUBOTIĆA BR.8, 11000 BEOGRAD WWW.MED.BG.AC.RS MF.BG@MED.BG.AC.RS +381 (0)11 36 36 300

8QLYHU]LWHWL

Linije GSP-a AUTOBUS: TROLEJBUS: TRAMVAJ:

31, 33, 39, 42, 47, 48, 59, 78 9, 10, 14

POLJOPRIVREDNI FAKULTET ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON:

NEMANJINA BR.6, 11080 BEOGRAD - ZEMUN WWW.AGRIF.BG.AC.RS OFFICE@AGRIF.BG.AC.RS +381 (0)11 26 15 315

Linije GSP-a AUTOBUS: TROLEJBUS: TRAMVAJ:

17, 45, 73, 83, 88

PRAVNI FAKULTET ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON:

BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 67, 11000 BEOGRAD WWW.IUS.BG.AC.RS PRAVNI@IUS.BG.AC.RS +381 (0)11 30 27 600

Linije GSP-a AUTOBUS: TROLEJBUS: TRAMVAJ:

26, 27, 33, 48, 74 2, 6, 7,10, 12, 14

PRAVOSLAVNI BOGOSLOVSKI FAKULTET ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON: Linije GSP-a AUTOBUS: TROLEJBUS: TRAMVAJ:

МИЈЕ КОВАЧЕВИЋА 11Б, 11060 БЕОГРАД WWW.BFSPC.BG.AC.RS STUSLUZBA@BFSPC.BG.AC.RS +381(0)11 27 62 732

25, 27, 74, 101, 202 12 4QFDJKBMOPJ[BEBOKFNBHB[JOBi4UVEFOUw
7PEJʊi#FPHSBEJ[TUVEFOUTLPHVHMBw

RUDARSKO-GEOLOŠKI FAKULTET ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON: Linije GSP-a AUTOBUS: TROLEJBUS: TRAMVAJ:

ĐUŠINA 7, 11000BEOGRAD WWW.RGF.BG.AC.RS RO@RGF.BG.AC.RS, GORGF@RGF.BG.AC.RS +381 (0)11 32 19 100

23, 65, 79, 77 28, 40 2, 5, 10

SAOBRAĆAJNI FAKULTET ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON: Linije GSP-a AUTOBUS: TROLEJBUS: TRAMVAJ:

VOJVODE STEPE 305, 11000 BEOGRAD WWW.SF.BG.AC.RS DEKAN@SF.BG.AC.RS +381 (0)11 39 76 017

33 9, 10, 14

STOMATOLOŠKI FAKULTET ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON: Linije GSP-a AUTOBUS: TROLEJBUS: TRAMVAJ:

DR SUBOTIĆA 8, 11000 BEOGRAD WWW.STOMF.BG.AC.RS STOMFAK@RCUB.BG.AC.RS +381 (0)11 26 85 064

31, 33, 39, 42, 47, 48, 59, 78 9, 10, 14

ŠUMARSKI FAKULTET ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON: Linije GSP-a AUTOBUS: TROLEJBUS: TRAMVAJ:KNEZA VIŠESLAVA 1, 11000 BEOGRAD WWW.SFB.BG.AC.RS OFFICE@SFB.BG.AC.RS

+381 (0)11 30 53 990 23, 37, 51,52, 53, 57,88 12, 13


OLUPCBSHPEJOF

TEHNIČKI FAKULTET U BORU ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON:

VOJSKE JUGOSL 19210 BOR WWW.TF.BOR.AC.RS OFFICE@TF.BOR.AC.RS +381 (0)30 42 45 55

8QLYHU]LWHWL

Linije GSP-a AUTOBUS: TROLEJBUS: TRAMVAJ:

TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON: Linije GSP-a AUTOBUS: TROLEJBUS: TRAMVAJ:

KARNEGIJEVA BR.4, 11000 BEOGRAD WWW.TMF.BG.AC.RS TMF@TMF.BG.AC.RS +381 (0)11 33 70 460

25, 26, 27, 65, 74 2, 5, 6, 7, 12, 14

UČITELJSKI FAKULTET ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON: Linije GSP-a AUTOBUS: TROLEJBUS: TRAMVAJ:

KRALJICE NATALIJE 43, 11000 BEOGRAD WWW.UF.BG.AC.RS DEKANAT@UF.BG.AC.RS +381 (0)11 36 15 225

23, 31, 37, 52, 53, 56, 58 21, 22, 29, 40, 41

4QFDJKBMOPJ[BEBOKFNBHB[JOBi4UVEFOUw
8QLYHU]LWHWXPHWQRVWL X%HRJUDGX Univerzitet umetnosti u Beogradu je jedini specijalizovani univerzitet za umetničko obrazovanje u Republici Srbiji koji okuplja studente i nastavnike iz zemlje i regiona Jugoistočne Evrope. Univerzitet nudi širok spektar studijskih programa iz svih umetničkih oblasti, kao i studijske programe namenjene profesionalcima u oblasti kulture i medija. Kao najstarija i najveća institucija visokog obrazovanja u Srbiji, Univerzitet umetnosti nastoji da promoviše umetničku kreativnost i raznovrsnost kao suštinska obeležja nacionalne kulture i potrebe društva u celini, i da doprinosi razvoju lokalne zajednice u kojoj je situiran.

Univerzitet je otvoren ka društvu i njegovim zahtevima preko specifičnih kulturnih projekata i akcija koje doprinose opštem procesu društvenih reformi, pre svega procesu razvoja i unapređenja umetnosti, nauke i visokog obrazovanja. Zadržavajući svoje specifičnosti, Univerzitet umetnosti je odlučan da se integriše u evropski akademski prostor i da, shodno svojim potencijalima, u najboljem duhu zajedništva Univerziteta i fakulteta koji ga čine, potvrdi svoj status značajne međunarodne ustanove visokog umetničkog obrazovanja na Balkanu.

Adresa: Kosančićev venac 29, Telefon: (011) 262 51 66 Faks: (011) 262 97 85 E-pošta: rektorat@arts.bg.ac.rs
OLUPCBSHPEJOF

FAKULTET MUZI─їKE UMETNOSTI ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON:

KRALJA MILANA 50, 11000 BEOGRAD WWW.FMU.BG.AC.RS FMUINFO@FMU.BG.AC.RS + 381 (0)11 26 59 - 466

8QLYHU]LWHWL

FAKULTET LIKOVNIH UMETNOSTI ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON:

PARISKA 16, 11000BEOGRAD WWW.FLU.BG.AC.RS STSLUZBA@FLU.BG.AC.RS +381 (0)11 26 30 635,

FAKULTET PRIMENJENIH UMETNOSTI ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON:

KRALJA PETRA I 4, 11000 лЉлЋлълЊлалљлћ WWW.FPU.EDU.RS +381 (0)11 26 22 613

FAKULTET DRAMSKIH UMETNOSTI ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON:

BULEVAR UMETNOSTI 20, 11070 лЮлълњлў лЉлЋлълЊлалљлћ WWW.FDU.EDU.RS FDUINFO@EUNET.RS + 381 (0)11 213 5684

4QFDJKBMOPJ[BEBOKFNBHB[JOBi4UVEFOUw
IZVAREDNI PREDAVAÄŒI MEGATRENDA

Postoji mnogo razloga zbog kojih ćete se lako odluÄ?iti za studije na Megatrendu. To su, pre svega, izvanredni studijski programi na naĹĄim fakultetima, paĹžljivo kreirani da zadovolje i najviĹĄe standarde studiranja, izuzetan nastavniÄ?ki kadar, najlepĹĄe moderne zgrade, u kojima se odvijaju sve studentske aktivnosti i – na kraju – izvanredna meÄ‘unarodna saradnja, koja se rasprostire od Amerike do Japana, od Skandinavije do JuĹžne Afrike. Studiranje na Megatrendu podrazumeva i fantastiÄ?no bogat druĹĄtveni Ĺživot naĹĄih studenata, budući da Univerzitet pomaĹže vrhunske kulturne, umetniÄ?ke i sportske sadrĹžaje u naĹĄoj zemlji. Kao prvi srpski izvoznik obrazovanja, Megatrend univerzitet ima svoje institucije u BeÄ?u, Londonu, Parizu i Tokiju, ĹĄto otvara Ä?itav spektar dodatnih mogućnosti za naĹĄe studente, a sve u cilju da ih obrazovanje koje steknu na naĹĄim institucijama uÄ?ini poslovno svetski konkurentnim kadrovima. Najstariji privatni univerzitet

Ä‘Ĺ?)+Ĺ?*Ĺ? !#0.!* 1Ĺ?,.! &!Ĺ?)%*%/0.Ĺ? prosvete i nauke prof. dr Ĺ˝arko Obradović. Ä‘Ĺ?.! /! *%'Ĺ? !#0.!* Ĺ?&!Ĺ?(0!.Ĺ?Ă…2%)!.ÄŒĹ? dugogodiĹĄnji generalni sekretar Saveta Evrope. Ä‘Ĺ?Æ!Ĺ?/01 !*0!Ĺ?1^!Ĺ?1#(! *%Ĺ?,.+"!/+.%Ä?Ĺ? Ăś+*Ĺ?!6%0ÄŒĹ?&! *Ĺ?+ Ĺ?*&2!\%$Ĺ?%*0!(!'01(Ĺ? sveta; Sung-DĹžo Park, predsednik Evroazijske asocijacije za studije menadĹžmenta; Igor i GriĹĄka Bogdanov, verovatno najveći svetski kosmolozi; !*Ĺ? Ă…+)+*ÄŒĹ? %.!'0+.Ĺ? %6+.*+#Ĺ? Æ0Ĺ? predsednika SAD Baraka Obame; Artur Stokvin, slavni profesor sa Oksforda; Mića Jovanović BoĹžinov, potpredsednik Rektorskog kluba Evrope u Oksfordu i potpredsednik Konferencije univerziteta Srbije; akademik Grada Milovanović; /'.Ĺ? +2^ÄŽĹ? ( *Ĺ? 10(!Æ%\ÄŽĹ? .*%/(2Ĺ? !(!2%\ÄŽĹ?(%/Ĺ? .%\ÄŽĹ?0ÆĹ?2!0'+2%\ÄŽĹ? %(%2+&!Ĺ? Pavlović; Ana Langović; Srba Branković; !2!*Ĺ? .*+2%\ÄŽĹ? %&0Ĺ?)&*+2%\ÄŽĹ? !(!*Ĺ? +Æ'+2%\ÄŽĹ? ! !(&'+Ĺ? # (%*+2%\ÄŒĹ? &! *Ĺ? + Ĺ?*&%0%.*%&%$Ĺ?/.,/'%$Ĺ?*1^*%'ÄŽĹ?( %)%.Ĺ? 1^'+2%\ÄŒĹ?^(*Ĺ?%/'(*+#Ĺ?/2!0Ĺ?ÄŽĹ?/(2*%Ĺ? /(%'.Ĺ? %(+ÆĹ?Ă…+&%\ÄŒĹ?%Ĺ?)*+#%Ĺ? .1#%Ä‹Ä‹Ä‹


STUDENTI ZA PONOS

UNIVERZITETSKA ZGRADA SIMBOL MODERNOG BEOGRADA

Proslavljeni sportisti: teniseri Novak Đoković i Jelena Janković, košarkaši Miloš Teodosić, Kecman i Božić, atletičarka Olivera Jevtić, evropski šampion u boksu Nenad Borovčanin, fudbaleri „Partizana”, džudisti „Crvene Zvezde”, vaterpolisti i rukometaši...

Megatrend univerzitet je prvi privatni univerzitet koji je sagradio savremeno univerzitetsko zdanje na najlepšoj lokaciji na Novom Beogradu. Remek-delo moderne arhitekture, iskoračilo je daleko u XXI vek. Uz divljenje domaće i međunarodne arhitektonske, umetničke i kulturne javnosti, ovo zdanje postalo je jedno od arhitektonskih simbola Beograda.

„UNIVERZITET ŽIVOTNOG STILA“ Kod nas predaju: Smiljka Isaković, svetski poznata čembalistkinja, Dragana del Monako, slavna operska diva, Ivan Bekjarev, poznati glumac... www.megatrend.edu.rs

UPIS 2012/13


INSTITUCIJE UNIVERZITETA FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE BEOGRAD Goce Delčeva 8, 11070 Novi Beograd 011 / 220 30 29, 220 30 24 infofps@megatrend.edu.rs Akreditovani programi: osnovne akademske studije, master akademske studije, specijalističke akademske studije, doktorske akademske studije. Završetkom osnovnih akademskih studija, student stiče zvanje (stručni naziv): diplomirani ekonomista. Na Fakultetu za poslovne studije osposobljavaju se kadrovi za radna mesta: knjigovođe, računovođe, finansijski menadžeri, finansijski analitičari, analitičari poslovanja, bankari, menadžer prodaje i nabavke, projektni menadžeri, marketing istraživači, PR menadžeri, planeri i organizatori poslovanja, i za sve ostale ekonomske poslove u vezi sa funkcionisanjem preduzeća. FAKULTET ZA KULTURU I MEDIJE BEOGRAD Goce Delčeva 8, 11070 Novi Beograd 011/220 30 29, 220 30 62 infofkm@megatrend.edu.rs Akreditovani programi: osnovne akademske studije, master akademske studije doktorske akademske studije. Završetkom osnovnih akademskih studija, student stiče zvanje (stručni naziv): diplomirani novinar/žurnalista, diplomirani komunikolog i diplomirani kulturolog. Na Fakultetu za kulturu i medije osposobljavaju se kadrovi za radna mesta: - upravljanje u kulturi i medijima, - novinara, - stručnjaka za odnose s javnošću, - medijskih menadžera, - istraživača medija, - kulturologa. FAKULTET ZA MEĐUNARODNU EKONOMIJU BEOGRAD Bulevar umetnosti 29, 11070 Novi Beograd 011/209 21 02, 220 30 29 info-fme@megatrend.edu.rs www.fme.edu.rs Akreditovani programi: osnovne akademske studije, master akademske studije, doktorske akademske studije. Završetkom osnovnih akademskih studija, student stiče zvanje (stručni naziv): diplomirani ekonomista.

Diploma Fakulteta za međunarodnu ekonomiju omogućava perspektivnu karijeru u zemlji i inostranstvu: - na odgovornim radnim mestima u državnim institucijama, ministarstvima, privrednim komorama i drugim vladinim ustanovama; - u domaćem privrednom sektoru i predstavništvima multinacionalnih kompanija; - međunarodnim ekonomskim i finansijskim institucijama; - u diplomatiji; - u oblastima kulturne saradnje i komunikacija. FAKULTET ZA DRŽAVNU UPRAVU I ADMINISTRACIJU BEOGRAD, Bulevar umetnosti 29, 11070 Novi Beograd 011/20 92 135, 220 30 29 infofdua@megatrend.edu.rs Akreditovani programi: osnovne akademske studije, master akademske studije, doktorske akademske studije. Nakon završetka ovih studija stiče se zvanje (stručni naziv): diplomirani pravnik. Na Fakultetu za državnu upravu i administraciju obrazuju se kadrovi za uspešno i efikasno obavljanje širokog spektra poslova u institucijama i organizacijama javnog sektora u zemlji i inostranstvu: kao pravnici, analitičari, administrativni službenici. FAKULTET ZA UMETNOST I DIZAJN BEOGRAD Bulevar umetnosti 29, 11070 Novi Beograd 011/213 83 96, 214 76 73 infofud@megatrend.edu.rs Akreditovani programi: osnovne akademske studije, master akademske studije, doktorske akademske studije iz oblasti likovne umetnosti. Završetkom osnovnih studija, studenti stiču zvanje (stručni naziv): - diplomirani primenjeni umetnik – dipl. prim. umet. - diplomirani dizajner – dipl. diz. - diplomirani dramski i audiovizuelni umetnik – dipl. dram. i audioviz. umet.

11 fakulteta, 3 visoke škole strukovnih studija 22 godina postojanja 12.000 diplomiranih studenata 26.000 studenata


FAKULTET ZA KOMPJUTERSKE NAUKE BEOGRAD Bulevar umetnosti 29, 11070 Novi Beograd 011/20 92 139 infofkn@megatrend.edu.rs Akreditovani programi: osnovne akademske studije, master akademske studije, specijalističke akademske studije. Završetkom osnovnih akademskih studija, student stiče zvanje (stručni naziv): informatičar. Fakultet za kompjuterske nauke obrazuje kompetentne stručnjake za tražena zanimanja u oblasti informatike: - programere svih vrsta, u raznim okruženjima i na raznim alatima (WEB i Internet programere, programere aplikacija, baza podataka...); - administratore operativnih sistema, mreža, informacionih sistema, servera; - stručnjake na održavanju hardverskih i softverskih sistema, poslovima tehničke podrške, servisa i prodaje. FAKULTET ZA MENADŽMENT ZAJEČAR Park-šuma Kraljevica b.b., 19000 Zaječar 019/430 800, 430 801 fmz@fmz.edu.rs www.fmz.edu.rs Akreditovani programi: osnovne akademske studije, master akademske studije, specijalističke akademske studije, doktorske studije. Završetkom osnovnih akademskih studija menadžmenta, student stiče zvanje (stručni naziv): diplomirani menadžer. FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE POŽAREVAC Stari korzo 36, 12000 Požarevac 012 / 530 939, 530 416, 225 587 megatrendpo@sbb.rs www.fpspo.edu.rs Akreditovani programi: osnovne akademske studije, master akademske studije, specijalističke akademske studije. Završetkom osnovnih akademskih poslovnih studija, student stiče zvanje (stručni naziv): diplomirani ekonomista. FAKULTET ZA BIOFARMING BAČKA TOPOLA Maršala Tita 39, 24300 Bačka Topola 024/ 712 209, 718 515 sekretarijat@biofarming.edu.rs, dekanat@biofarming.edu.rs Akreditovani programi: osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije, master akademske studije, doktorske studije.

Završetkom osnovnih strukovnih studija, stiče se zvanje (stručni naziv): strukovni inženjer poljoprivrede. FAKULTET ZA POSLOVNU EKONOMIJU VALJEVO Pop Lukina 26, 14000 Valjevo 014 / 22 15 39, 29 32 70, 29 32 71 info@fpe.edu.rs www.fpe.edu.rs Akreditovani programi: osnovne akademske studije, master akademske studije, specijalističke akademske studije. Završetkom osnovnih akademskih studija poslovne ekonomije, student stiče zvanje (stručni naziv): diplomirani ekonomista. FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE VRŠAC Centar Milenium, Omladinski trg 17, 26300 Vršac 013/ 800-184, 800-174, 800-175 fpsvrsac@megatrend.edu.rs www.fps.edu.rs Akreditovani programi: osnovne akademske studije, master akademske studije, specijalističke akademske studije. Završetkom osnovnih akademskih studija poslovne ekonomije, student stiče zvanje (stručni naziv): diplomirani ekonomista. VISOKA POSLOVNA ŠKOLA „MEGATREND“ – strukovne studije BEOGRAD Bulevar umetnosti 29, 11070 Novi Beograd 011/20 92 138, 220 30 29 infopsm@megatrend.edu.rs Akreditovani programi: osnovne strukovne studije. Završetkom osnovnih poslovnih strukovnih studija stiče se zvanje (stručni naziv): strukovni ekonomista. VISOKA ŠKOLA ZA MENADŽMENT I BIZNIS – strukovne studije ZAJEČAR, Dragoslava Srejovića 4a, 19000 Zaječar 019/430 800, 430 801 info@vsmbz.edu.rs www.vsmbz.edu.rs Završetkom osnovnih strukovnih studija menadžmenta i biznisa stiče se zvanje (stručni naziv): strukovni menadžer. MEGATREND VIRTUELNI UNIVERZITET – MTVU – www.megatrend-online.com 011/220 30 29, 337 38 14


5BEFVĂ?B,PĂ?Ĺ—VĂ?LB #FPHSBE 5FM    FNBJMJOGP!NFUSPQPMJUBOFEVST www.metropolitan.edu.rs

Fakultet informacionih tehnologija – OsnivaÄ? Univerziteta Metropolitan Misija Univerziteta Metropolitan je da doprinese obrazovnom, kulturnom, ekonomskom i socijalnom napretku Srbije, obezbeÄ‘ujući napredne osnovne, master i doktorske akademske studije u oblasti informacionih tehnologija, umetnosti i menadĹžmenta, kao i kontinualnu profesionalnu edukaciju. Zahvaljujući partnerstvu sa vodećim kućama, kao ĹĄto su IBM, ORACLE, Apple, Microsoft, SYBASE, Spinnaker i Londonska privredna komora, studentima su na raspolaganju najnovije tehnologije. Nakon takvih programa i ukupno 300 sati studentske prakse u kompanijama u Srbiji i Evropi, oni su potpuno spremni za najizazovnije poslovne zadatke. Fakulteti  

u okviru Univerziteta Metropolitan: t'BLVMUFUJOGPSNBDJPOJIUFIOPMPHJKB'*5 t'BLVMUFU[BNFOBEäNFOU'. t'BLVMUFUEJHJUBMOJIVNFUOPTUJ'%6

IstraĹživaÄ?ko razvojni i centri za profesionalno usavrĹĄavanje : tv#JP*3$iEPPJTUSBäJWBĹ˜LPSB[WPKOJDFOUBS[BCJPJOäFOKFSJOH V,SBHVKFWDV

 t.&53010-*5"/1SP"LBEFNJKBoDFOUBS[BQSPGFTJPOBMOPVTBWSĂ?BWBOKF t"QQMF3FHJPOBMOJUSFOJOHDFOUBS Akademske studije na Univerzitetu METROPOLITAN 6OJWFS[JUFU.&53010-*5"/KFBLSFEJUPWBPTWFTWPKFBLBEFNTLFTUVEJKTLFQSPHSBNFJPSHBOJ[VKF t0TOPWOFBLBEFNTLFTUVEJKFVUSBKBOKVPEHPEJOF LPKFEPOPTF t%JQMPNTLFBLBEFNTLFTUVEJKFVUSBKBOKVPEHPEJOF LPKFEPOPTF&41# BMJLPKFNPHVEB USBKVJHPEJOVEBOB [BTUVEFOUFLPKJJIVQJTVKVTB&41# J t%PLUPSTLFTUVEJKFLPKFUSBKVHPEJOF LPKFEPOPTF&41# 

Fakultet Informacionif tehnologija

Savremeno poslovanje se u potpunosti oslanja na primenu informacionih tehnologiha zato *5TUSVĹ˜OKBDJOFĹ˜FLBKVOBQPTBP*PEMJĹ˜OPTVQMBĹ—FOJ Osnovne akademske studije: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, sa izbornim podruÄ?jima: t4PGUWFSTLPJOäFOKFSTUWP t*OGPSNBDJPOJTJTUFNJ t3B[WPKTPGUWFSB[BSBĹ˜VOBSTLFJHSF Diplomske akademske studije: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I SISTEMI, sa sledećim usmerenjima: t4PGUWFSTLPJOäFOKFSTUWP t*OGPSNBDJPOJTJTUFNJ t#F[CFEOPTUJOGPSNBDJKB Doktorske studije: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, sa sledećim usmerenjima: t4PGUWFSTLPJOäFOKFSTUWP t#JPJOGPSNBUJLB t#F[CFEOPTUJOGPSNBDJKB


Fakultet za menadžment

/BTBWSFNFOPNUSäJÝUV LPKFLBSBLUFSJÝVWFMJLF QSPNFOF QSPJ[WPEB UFIOPMPHJKB [BTUBSFWBOKB [OBOKB WMBEBPÝUSBLPOLVSFODJKB BPQTUBKVTBNP LPNQBOJKFLPKFWPEFVTQFÝOJNFOBEäFSJ Osnovne akademske studije: MENADŽMENT, sa sledećim usmerenjima: t.FOBEäNFOU*5TJTUFNB t.BSLFUJOHNFOBEäNFOU t.FOBEäNFOUVTQPSUV t0QFSBDJPOJNBOBEäNFOU Diplomske akademske studije: MENADŽMENT, sa sledećim usmerenjima: t.BSLFUJOHNFOBEäNFOU t6QSBWMKBOKFQPTMPWBOKFN Doktorske studije: MARKETING MENADŽMENT

Fakultet digitalnih umetnosti

6NFUOPTU LSFBUJWOPTU PSJHJOBMOPTU QPESäBOFTBWSFNFOJNUFIOPMPHJKBNB TUWBSBKVOPWVTMJLVHMPCBMOPHUSäJÝUB

Osnovne akademske studije: GRAFIČKI DIZAJN, sa usmerenjima: t%J[BKOÝUBNQBOJINFEJKB t%J[BKOJOUFSBLUJWOJINFEJKB Doktorske akademske studije: DIZAJN NOVIH MEDIJA Doktorske studije: DIZAJN NOVIH MEDIJA

Internet studije - eLearning

"LP B 3BEJUF C /FäJWJUFV#FPHSBEV D /FäJWJUFV4SCJKJ 'BLVMUFUJOGPSNBDJPOJIUFIOPMPHJKB PTOJWBŘ6OJWFS[JUFUB.FUSPQPMJUBO QSWJKFV[FNMKJHPEJOF EPCJP EP[WPMV[BSBE.JOJTUBSTUWBQSPTWFUFLPKBVLMKVŘVKFJJ[WPŜFOKFOBTUBWFOBEBMKJOVQSFLP*OUFSOFUB JUP [BIWBMKVKVŗJOBKTBWSFNFOJKJNUFIOPMPHJKBNBLPKFQSJNFOVKF4UVEFOUJNBTVŘBTBEPTUVQOBNVMUJNFEJKBMOB QSFEBWBOKBJWFäCF MJUFSBUVSBVEJHJUBMOPNPCMJLVJOBTUBWOJNBUFSJKBMJ[BQSJQSFNVJTQJUB ÝUPPNPHVŗBWB VTQFÝOPTUVEJSBOKFTWJNBLPKJSBEFJLPKJOJTVVNPHVŗOPTUJEBTWBLPEOFWOPm[JŘLJQSJTVTUWVKVQSFEBWBOKJNB /BÝJQSFEBWBŘJTVOBSBTQPMBHBOKVTUVEFOUJNBJQVUFNWJEFPLPOGFSFODJKBUBLPEBPETVTUWPm[JŘLFQSJTVUOPTUJ OFJTLMKVŘVKFJäJWVLPNVOJLBDJKVTBQSFEBWBŘJNB METROPOLITAN STIPENDIJE 4WBLFHPEJOFJNBUFQSJMJLFEBVŘFÝŗFNOBOFLPNPEUBLNJŘFOKBLPKFPSHBOJ[VKF6OJWFS[JUFU.FUSPQPMJUBO PTWPKJUFTUJQFOEJKFJMJWSFEOFOBHSBEF4WFJOGPSNBDJKFPVTMPWJNBVŘFÝŗBOBUBLNJŘFOKJNBNPäFUFOBŗJOB TBKUV6OJWFS[JUFUB1SJKBWJUFTFEBQPCFEJNP[BKFEOP


7PEJʊi#FPHSBEJ[TUVEFOUTLPHVHMBw

8QLYHU]LWHW6LQJLGXQXP Prvi od fakulteta u sastavu Univerziteta Singidunum, Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje, osnovan je 1999. godine, dok je sam Univerzitet osnovan 17. januara 2005. godine i danas u svom sastavu ima devet fakulteta i Institut. Od osnivanja pa do danas, na Univerzitetu se obrazuju kompetentni stručnjaci koji, gradeći uspešne karijere, doprinose razvoju poslovnog okruženja. Univerzitet Singidunum je akreditovan za osnovne, master i doktorske studije u tri naučna polja: društveno-humanističkom, prirodnomatematičkom i polju tehničkih nauka. Nastavni planovi i programi su usklađeni sa principima Bolonjske deklaracije i omogućavaju evropski sistem prenosa bodova (ECTS). Organizovani naučnoistraživački rad se realizuje kroz delatnosti Instituta Univerziteta Singidunum. Akreditovani studijski programi osnovnih akademskih studija integrisanog Univerziteta Singidunum su: Poslovna ekonomija - izborne opcije Finansije i bankarstvo, Računovodstvo i revizija, Osiguranje, Poslovna informatika i Brendiranje i dizajn, Marketing i trgovina, Turizam i hotelijerstvo – izborneopcije Turizam, Hotelijerstvo i Gastronomija, Informatika i računarstvo i Inženjerski menadžment – Upravljanje kvalitetom i Industrijski dizajn. U pitanju su četvorogodišnji studijski programi po završetku kojih studenti stiču 240 ECTS. Danas na Univerzitetu Singidunum studira skoro 9.000 studenata. Nastava se realizuje u 14.000 m² kvalitetnog prostora, opremljenom potrebnom računarskom i internet infrastrukturom, audio-video i drugom opremom neophodnom za savremenu realizaciju nastavnih aktivnosti. Univerzitet raspolaže sa 10 amfiteatara, 20 sala za predavanja, 5 računarskih i internet centara, Centrom za strane jezike, bibliotekom, kabinetima za konsultacije, a u okviru Univerziteta postoje i banka, studentski kafe - restoran i drugi sadržaji. Od osnivanja Univerzitet Singidunum organizuje različite sportsko-rekreativne aktivnosti. Osnovane su fudbalska, košarkaška i odbojkaška ekipa, koje su predsta-vljale Univerzitet na mnogim gradskim i međuuniverzitetskim takmičenjima. Studenti aktivno učestvuju u radu Univerziteta kroz instituciju Studentskog parlamenta.


OLUPCBSHPEJOF

UNIVERZITET SIGNIDUNUM, BEOGRAD

FAKULTET ZA TURISTIÄŒKI I HOTELIJERSKI MENADĹ˝MENT Danijelova 32, 11000 Beograd Tel. 011/30 93 220, 011/30 93 210 www.dthm.singidunum.ac.rs FAKULTET ZA INFORMATIKU I RAÄŒUNARSTVO Bulevar Zorana Ä?inÄ‘ića 44, 11070 Novi Beograd Tel. 011/31 21 349 www.dir.singidunum.ac.rs FAKULTET ZA MENADĹ˝MENT Bulevar Zorana Ä?inÄ‘ića 44, 11070 Novi Beograd Tel. 011/31 21 349 www.dm.singidunum.ac.rs

FAKULTET ZA EKONOMIJU, FINANSIJE I ADMINISTRACIJU Bulevar Vojvode Miťića 43, 11000 Beograd Tel. 011/30 666 70 www.fefa.edu.rs

8QLYHU]LWHWL

INTEGRISANI FAKULTETI: Poslovni fakultet u Beogradu Danijelova 32, 11000 Beograd Tel. 011/30 93 220, 011/30 93 210 www.dpe.singidunum.ac.rs

FAKULTET ZA MEDIJE I KOMUNIKACIJE KaraÄ‘orÄ‘eva 65, 11000 Beograd Tel. 011/ 26 26 474 www.fmk.singidunum.ac.rs FAKULTET ZA PRIMENJENU EKOLOGIJU FUTURA LazarevaÄ?ki drum br. 13, 11000 Beograd Tel. 011/ 305 89 87 www.futura.edu.rs FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIÄŒKE STUDIJE Narodnog fronta 53, 21000 Novi Sad Tel. 021/417-633; 021/417-634 www.fepps.edu.rs

FAKULTETI SA STATUSOM PRAVNOG LICA Poslovni fakultet u Valjevu Železnicka br. 7, 14000 Valjevo Tel. 014/ 292-610; 292-611; 291-238 www.pf.singidunum.ac.rs

4QFDJKBMOPJ[BEBOKFNBHB[JOBi4UVEFOUw
7PEJʊi#FPHSBEJ[TUVEFOUTLPHVHMBw

8QLYHU]LWHW8QLRQ Univerzitet Union osnovan je 2005. godine. U sastavu Univerziteta danas se nalaze: - Fakultet za industrijski menadžment, - Fakultet za dizajn, - Beogradska bankarska akademija – fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, - Pravni fakultet Univerziteta Union i - Računarski fakultet. Univerzitet obavlja delatnost visokog obrazovanja u četiri polja, i to poljima: prirodno-matematičkih nauka, društveno-humanističkih nauka, tehničkotehnoloških nauka i umetnosti. Svi studijski programi u okviru navedenih polja ostvaruju se na fakultetima – članovima Univerziteta. Studijski programi ostvaruju se u sva tri nivoa akademskih studija. Svi fakulteti realizuju studijske programe u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. Nastavno osoblje fakulteta u sastavu Univerzitet „Union“ poseduje potrebna znanja i iskustvo za učešće u obrazovnom procesu, što je potvrđeno kroz postupak akreditacije, kao i kroz studentske ankete i visok stepen zaposlenosti svršenih studenata. Na pojedinim fakultetima u sastavu Univerziteta formirani su i posebni odbori za pomoć u zapošljavanju, što se pokazalo dobro prihvaćenim i od poslodavaca i od svršenih studenata. Univerzitet redovno sprovodi postupak samovrednovanja i analizira sugestije i primedbe studenata. Dobaro odnos sa studntima potvrđuje se i kroz alumni klub u kome učestvuje veći broj svršenih studenata koji nisu želeli da prekinu kontakt sa fakultetima posle diplomiranja. Osim u nastavi, nastavnici i saradnici uključeni su i u: naučnoistraživačke projekte Ministarstva nauke i drugih ministarstava, naučnoistraživačke i razvojne projekte koje finansiraju domaće i inostrane kompanije i organizacije, kao i u projekte koji su rezultat međunarodne saradnje među visokoškolskim

ustanovama i međunarodnim organizacijama i specijalizovanim agencijama. Nastavnici i saradnici fakulteta u sastavu Univerziteta „Union“ često su angažovani kao konsultanti ili kao članovi ekspertskih grupa u oblastima za koje su izabrani, kao članovi međunarodnih ekspertskih timova, ali i kao predavači na mnogim univerzitetima u inostranstvu. Kao zajednica visokoškolskih ustanova Univerzitet omogućava razmenu znanja i iskustava u različitim obrazovno-naučnim poljima. Cilj obavljanja delatnosti Univerziteta je omogućavanje zakonitog i uspešnog funkcionisanja fakulteta u njegovom sastavu na tradicijama i vrednostima Republike Srbije i Evrope, a naročito obrazovanje podmlatka u skladu sa izraženom namerom Srbije da se priključi Evropskoj uniji i prihvati kompleks evropskih vrednosti – acquis communautaire, vladavinu prava i posreduje savremene rezultate nauke. Univerzitet sarađuje i sa vanevropskim univerzitetima i otvoren je za svaku saradnju u oblasti obrazovanja i nauke na principima ravnopravnosti, uzajamnog poštovanja i objektivnosti. Univerzitet nastoji da formuliše moderne studijske programe, da obezbedi kvalitetan nastavnički kadar i da uz poštovanje studenata kao ravnopravnih saradnika u istom poslu, postavi visoke zahteve kvalitetnog obrazovanja. Univerzitet je kvalitetan onoliko koliko su koliko su njegovi svršeni studenti dobri stručnjaci i pošteni građani. Ovo je privatni univerzitet druge generacije čiji je cilj da potomcima i sugrađanima ostavi nešto vredno, a to mogu biti samo diplomirani studenti kao dobri stručnjaci kojima se može poveriti zajednička budućnost. Želimo stručnjake kojima će naši potomci moći da povere svoju budućnost, a to su jedino oni koji imaju znanja.

Rektorat Univerziteta nalazi se na adresi: ul. Kosančićev venac br. 2. u Beogradu, telefon: 011 2630 653 i 2630 654. Rektor Univerziteta Union je prof. dr Zlatko Stefanović.
OLUPCBSHPEJOF

RAČUNARSKI FAKULTET ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON:

KNEZ MIHAILOVA 6/VI, 11000 BEOGRAD WWW.RAF.EDU.RS RAF@RAF.EDU.RS +381 (0)11 26 27 613

8QLYHU]LWHWL

FAKULTET ZA DIZAJN ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON:

KRFSKA 7, 11120 BEOGRAD; WWW.DESIGN.EDU.RS FADIZAJN@EUNET.RS +381 (0)11 241 03 36

PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA UNION ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON:

GOCE DELČEVA 36, 11070 NOVI BEOGRAD, WWW.PRAVNIFAKULTET.RS NFO@PRAVNIFAKULTET.RS +381 (0)11 209 55 00

FAKULTET ZA POSLOVNO INDUSTRIJSKI MENADŽMENT ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON:

WWW.FIMMANAGER.EDU.RS FIMMANAGER@PTT.RS TEL:

011/ 354-99-37

BEOGRADSKA BANKARSKA AKADEMIJA ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON:

ADRESA: ZMAJ JOVINA 12, 11000 BEOGRAD WEB ADRESA: WWW.BBA.EDU.RS TELEFON: 011 26 21 730

4QFDJKBMOPJ[BEBOKFNBHB[JOBi4UVEFOUw
7PEJʊi#FPHSBEJ[TUVEFOUTLPHVHMBw

9RMQDDNDGHPLMD

Tradicija vojnog školstva u Srbiji, duga je 160 godina i tesno je povezana sa procesom stvaranja moderne srpske države i njene vojske u 19. veku. Knez Aleksandar Karađorđević je 18. marta 1850. godine potpisao Ukaz o osnivanju Artilerijske škole u Beogradu, čije tradicije danas čuva Vojna akademija. Otuda se 18. mart danas slavi kao dan Vojne akademije. Osnovne akademske studije namenjene su za osposobljavanje kadeta za početne oficirske dužnosti u skladu sa misijama i zadacima Vojske Srbije, kao i za poslove diplomiranog menadžera ili diplomiranog inženjera u sistemu odbrane. Realizuju se kroz 6 studijskih programa: menadžment u odbrani, vojnomašinsko inženjerstvo, vojnoelektronsko inženjerstvo, vojnohemijsko inženjerstvo, vojno vazduhoplovstvo i logistika odbrane. Školovanje traje četri godine i ukupan broj ESPB koje kadet treba da ostvari da bi završio ovaj stepen studija iznosi 240 bodova. Prve dve godine

školovanja, čine opšteobrazovni i teorijskometodološki predmeti, a u trećoj i četvrtoj godini realizuju se naučno- stručni i stručno-aplikativni predmeti. Vojna akademija je akreditovana obrazovno-naučna ustanova na kojoj se: stiče visoko obrazovanje na osnovnim studijama; organizuje poslediplomsko stručno usavršavanje; školuju slušaoci za rezervne oficire i organizuju osnovna i primenjena istraživanja značajna za podizanje kvaliteta visokoškolske nastave, osposobljavanje naučnog i nastavnog kadra i uvođenje kadeta u naučni rad. Kadetima Vojne akademije na raspolaganju je internat za smeštaj, savremeni sportski centar (fudbalski stadion sa atletskom stazom, zatvoreni bazen, teretana, tereni za sve sportove), biblioteka, čitaonica, internet centri, restoran i ambulanta. Kadeti Vojne akademije organizovani su u Kadetski parlament.

VOJNA AKADEMIJA ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON:PAVLA JURIŠIĆA ŠTURMA 33, 11000 BEOGRAD WWW.VA.MOD.GOV.RS OFFICE@VA.MOD.GOV.RS, +381 (0)11 36 03 247


OLUPCBSHPEJOF

U Srbiji sve do kraja XIX veka nisu postojale posebne institucije kojima se ĹĄkolovao kadar Ministarstva unutraĹĄnjih dela. PoÄ?eci nastave iz policijske sluĹžbe u Ĺžandarmeriji vezuju se za 1880, 1883. i 1884. godinu. Godina 1921. moĹže se smatrati prekretnicom kada je reÄ? o policijskom obrazovanju u Srbiji. Naime, 08. februara te godine, Uredbom Ministarstva unutraĹĄnjih dela osnovana je prva drĹžavna policijska ĹĄkola koja se moĹže oznaÄ?iti polaznom taÄ?kom srpskog visokoĹĄkolskog policijskog obrazovanja. Savremeno policijsko ĹĄkolstvo odpoÄ?inje 1972. godine donoĹĄenjem Zakona o viĹĄoj ĹĄkoli unutraĹĄnjih poslova, a Zakonom o Policijskoj akademiji, kojije donela SkupĹĄtina Republike Srbije 30. juna 1993. godine, osnovana je Policijska akademija kao prva visokoĹĄkolska obrazovnonauÄ?na ustanova te struke u naĹĄoj zemlji. U skladu sa savremenim zahtevima i potrebama struke Odlukom Vlade Republike Srbije 07. jula 2006. godine ViĹĄa ĹĄkola unutraĹĄnjih poslova i Policijska akademija integrisane su u KriminalistiÄ?ko- policijsku akademiju, kao samostalnu visokoĹĄkolsku ustanovu za ostvarivanje akademskih i strukovnih studijskih programa svih nivoa za potrebe policijskog obrazovanja, a koja je akreditovana za izvoÄ‘enje studijskih programa iz oblasti kriminalistike, koji su usklaÄ‘eni sa svetskim i evropskim standardima, zbog Ä?ega se ona danas svrstava meÄ‘u najuglednije visokoĹĄkolske institucije ovog tipa u Srbiji. Na

KriminalistiÄ?ko-policijskoj akademiji se realizuju Ä?etiri studijska programa: osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije, diplomske akademske studije – master i specijalistiÄ?ke akademske studije. Osnovne akademske studije se organizuju i izvode kao studije prvog stepena, traju Ä?etiri godine i imaju 240 ESPB bodova. U okviru svoje nauÄ?noistraĹživaÄ?ke delatnosti, KriminalistiÄ?kopolicijska akademija izdaje i Ä?asopis „NBP – Ĺ˝urnal za kriminalistiku i pravo“ u kome objavljuje radove eminentnih nauÄ?nika i struÄ?njaka iz naĹĄe zemlje i inostranstva iz oblasti kriminalistiÄ?ke nauke, bezbednosti i drugih oblasti od znaÄ?aja za rad policije. ÄŒasopis izlazi tri puta godiĹĄnje i omogućava da se naĹĄa teorijska dostignuća i iskustva predstave svetu. Biblioteka KPA ima u fondu oko 30.000 knjiga i Ä?asopisa, uglavnom iz oblasti kriminalistike, pravnih i drugih druĹĄtvenih nauka. Biblioteka obezbeÄ‘uje razliÄ?ite izvore informacija neophodne za obrazovanje i samostalan rad studenata, za struÄ?an i nauÄ?noistraĹživaÄ?ki rad nastavnog osoblja, kao i pripadnika MUP-a Republike Srbije. Studentski parlament je organ Ä?iji je cilj ostvarivanje prava i zaĹĄtite interesa studenata. SaÄ?injava ga po pet predstavnika studenata sa svakog studijskog programa koji se biraju svake godine u aprilu, tajnim i neposrednim glasanjem, s mandatom od jedne godine.

KRIMINALISTIÄŒKO-POLICIJSKA AKADEMIJA ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON:

CARA DUĹ ANA 196, 11080 ZEMUN - BEOGRAD WWW.KPA.EDU.RS DEKANAT@KPA.EDU.RS +381 (0)11 31 61 444

4QFDJKBMOPJ[BEBOKFNBHB[JOBi4UVEFOUw8QLYHU]LWHWL

.ULPLQDOLVWLÄ€NR SROLFLMVNDDNDGHPLMD


7PEJʊi#FPHSBEJ[TUVEFOUTLPHVHMBw

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA - BEOGRADSKA POLITEHNIKA ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON: Linije GSP-a AUTOBUS: TROLEJBUS: TRAMVAJ:

BRANKOVA BR.17, KRFSKA BR.7 11000 BEOGRAD WWW.POLITEHNIKA.EDU.RS ZSTJELJA@POLITEHNIKA.EDU.RS +381 (0)11 26 33 127

16,65,71,72,75,77

BEOGRADSKA POSLOVNA ŠKOLA VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON: Linije GSP-a AUTOBUS: TROLEJBUS: TRAMVAJ:

KRALJICE MARIJE 73, 11000 BEOGRAD WWW.BBS.EDU.RS INFO@BBS.EDU.RS +381 (0)11 24 01 888

25, 26, 27, 32, 65, 74 2, 5, 6, 7, 12, 14

VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON: Linije GSP-a AUTOBUS: TROLEJBUS: TRAMVAJ:

BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA 152A, 11000 BEOGRAD WWW.VISOKATURISTICKA.EDU.RS INFO@VISOKATURISTICKA.EDU.RS +381 (0)11 26 98 222

72, 74, 75, 77

VISOKA GRAĐEVINSKO-GEODETSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON: Linije GSP-a AUTOBUS: TROLEJBUS: TRAMVAJ:HAJDUK STANKOVA 2 (GRADJEVINA) MILANA RAKIĆA 42 (GEODEZIJA) WWW.VGGS.RS VGGS@SEZAMPRO.RS +381 (0)11 24 22 178

5, 6, 7, 14


OLUPCBSHPEJOF

VISOKA HOTELIJERSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON:

9LVRNH6WUXNRYQHåNROH

Linije GSP-a AUTOBUS: TROLEJBUS: TRAMVAJ:

KNEZA VIŠESLAVA 70, 1100 BEOGRAD WWW.VHS.EDU.RS INFO@VHS.EDU.YU +381 (0)11 25 43 972

23, 53

VISOKA INŽENJERSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA TEHNIKUM TAURUNUM ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON: Linije GSP-a AUTOBUS: TROLEJBUS: TRAMVAJ:

NADE DIMIĆ 4, 11080 ZEMUN WWW.TEHNIKUM.EDU.RS VTMS@EUNET.RS +381 (0)11 26 19 673

17

VISOKA ŠKOLA ELEKTROTEHNIKE I RAUNARSTVA STRUKOVNIH STUDIJA ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON: Linije GSP-a AUTOBUS: TROLEJBUS: TRAMVAJ:

VOJVODE STEPE 283, 11000 BEOGRAD WWW.VISER.EDU.RS WEB@VISER.EDU.RS +381 (0)11 24 71 099

33 9, 10, 14

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA INFORMACIONE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON:

ZDRAVKA ČELARA 16, 11000 BEOGRAD WWW.ICT.EDU.RS WWW.ICT.EDU.RS/CONTACT +381 (0)11 32 90 828

Linije GSP-a AUTOBUS: TROLEJBUS: TRAMVAJ: 4QFDJKBMOPJ[BEBOKFNBHB[JOBi4UVEFOUw
7PEJʊi#FPHSBEJ[TUVEFOUTLPHVHMBw

VISOKA TEKSTILNA STRUKOVNA ŠKOLA ZA DIZAJN TEHNOLOGIJU I MENADŽMENT ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON: Linije GSP-a AUTOBUS: TROLEJBUS: TRAMVAJ:

STARINE NOVAKA 24, 11000BEOGRAD WWW.VTTS.EDU.RS VTTS@EUNET.RS +381(0)11 32 34 002

33, 48, 65, 77, 79 28, 40 2, 5, 10

VISOKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON:

CАRА DUŠАNА 254, 11080 ZЕMUN HTTP://WWW.VZSBEOGRAD.EDU.RS/ +381 (11) 2618-120

Linije GSP-a AUTOBUS: TROLEJBUS: TRAMVAJ:

17

VISOKA ŽELEZNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON: Linije GSP-a AUTOBUS: TROLEJBUS: TRAMVAJ:

ZDRAVKA ČELARA 14, 11000 BEOGRAD WWW.VZS.EDU.RS OFFICE@VZS.EDU.RS +381 (0)11 32 92 517

33, 48

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA NOVI BEOGRAD ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON:

BULEVAR ZORANA DJINDJIĆA 152A, NOVI BEOGRAD INFO@VISOKATEHNICKA.EDU.RS WWW.VISOKATEHNICKA.EDU.RS

011/2671-500

VISOKA ŠKOLA LIKOVNIH I PRIMENJENIH UMETNOSTI STRUKOVNIH STUDIJA ADRESA FAKULTETA: WEB: E-MAIL: TELEFON:PANTE SREĆKOVIĆA 2, 11000 BEOGRAD WWW.VSLPU.EDU.RS VSLPU@VSLPU.EDU.RS

+381 (0)11 32 91 707


OLUPCBSHPEJOF

STUDENTSKI DOM 4. APRIL

Vojvode Stepe 320 Telofon: 011/3955-887

Studenski dom 4. april izgradjen je 1965. godine i Ä?ine ga dva paviljona sa ukupno 857 leĹžaja. Oba paviljona raspolaĹžu sa dvokrevetnim i trokrevetnim sobama. Sobe u paviljonu A su I kategorije i imaju zasebna kupatila dok je blok B kategorije II i kuptila su zajedniÄ?ka. Sobe su opremljene krevetima, radnim stolovima, lampama, policama, direktnim telefonskim linijama, internetom i kablovskom televizijom. Dom raspolaĹže studentskim restoranom, gril restoranom, ambulantom Studentske poliklinike, perionicom veĹĄa, Ä?itaonicom, TV salom, fiskulturnom salom, salom za stoni tenis, sportskim terenima za fudbal, koĹĄarku, odbojku. Objekat je pod video nadzorom.

Blagoja Parovića 156 Telefon:011/3530-200

KoĹĄutnjak je sastavljen od dva paviljona, A i B sagraÄ‘enih 1961. godine. Kapacitet doma je 333 mesta rasporeÄ‘enih u jednokrevetne, dvokrevetne, trokrevetne i Ä?etvorokrevetne sobe. Svaka soba sadrĹži, pored osnovnog inventara, i direknu telefonsku liniju, internu kablovsku televiziju i elektronske brave na vratima. U hodniku postoje Ä?ajna kuhinja i kupatlo. TakoÄ‘e, dom raspolaĹže i perionicom veĹĄa, Ä?itaonicom sa crtaonicom, TV salom i klubom, sportskim terenima i video nadzorom.

STUDENTSKI DOM KRALJ ALEKSANDAR Kralj Aleksandar I, poznatiji kao „Lola“, najstariji je studentski dom na Balkanu. IzgraÄ‘en je 1927. godine, na inicujativu Kralja Aleksandara I KaraÄ‘orÄ‘evića. SmeĹĄtajni kapacitet doma je 526 mesta, a sobe su jednokrevetne, dvokrevetne, trokrevetne i Ä?etvorokrevetne. Zgrada doma sadrĹži studentski restoran, komercijslni restoran sa baĹĄtom, Ä?itaonce, perionicu veĹĄa. Svaka soba ima Bulevar Kralja Aleksandra 75 Ä?ajnu kuhinju i kupatilo, direktnu telefonsku liniju, intrenu kablovsku televiziju Telefon: 011/3400-452 i ostali isnovni sadrĹžaj.

STUDENTSKI DOM VERA

Kraljice Marije 48 ( Vera 1) Dalmatinska 37 ( Vera 2) Telefon: 011/3232-446

Vera je prvi devojaÄ?ki dom, sagraÄ‘en 1936. godine. Ovaj dom danas Ä?ine dve zgrade koje se nalaze u neposrednoj blizini. Kapacitet „Vere 1“ je 138 mesta, a „Vera 2“ ima 178 mesta. Sobe u Veri 1 su u dva nivoa, sa Ä?ajnim kuhinjama i kupatilima, friĹžiderom, direktnom telefonskom linijom, prikljuÄ?kom za satelitsku i internu kablovsku televiziju. Dom raspolaĹže sa perionicom veĹĄa, Ä?itaonicom i ostalom zabavnim sadrĹžajima. Zgrada je pod video nadzorom.Vera 2 ima zajedniÄ?ka kupatila, perionice veĹĄa, video nadzor. Sobe u Veri 2 su opremljene svim osnovnim inventarom i direktom telefonskom linijom. Svi sadrĹžaji „Vere 1“ dostupni su stanarima „Vere 2“.

4QFDJKBMOPJ[BEBOKFNBHB[JOBi4UVEFOUw'RPRYL

STUDENTSKI DOM KOĹ UTNJAK


7PEJʊi#FPHSBEJ[TUVEFOUTLPHVHMBw

STUDENTSKI DOM KARABURMA

Mije Kovačevića 76 Telefon:011/2079-724

Karaburma, drugi po veličini dom Studentskog centra Beograd, raspolaže sa 1170 mesta. Dom se satstoji iz dve “kule” od kojih je kula A zenska a kula B muška. Obe kule poseduju po dva lifta. Sve sobe, jednokrevetne ili dvokrevetne spadaju u III kategoriju što znači da sve sobe sadrže krevete, radne stolove, stolice, lampe, plakare, police, direktne telefonske linije i zajednička kupatila. Dom ima svoj restoran, čitaonicu, perionicu veša, ambulantnu i zubnu ambulantu Studentske poliklinike, vajrski, slikarski i muzicki atelje, poštu, prodavnice, fotokopirnice, diskoteku i studentski klub, veliku i malu salu za tribine i predstave, sportske terene, video nadzor.

STUDENTSKI DOM MIKA MITROVIĆ

Kralja Vladimira 33 Telefon:011/3954-779

Studentski dom „Mika Mitrović“ namenjen je studentima rekovalescentima i invalidima. Raspodela se prema regulativama Ministarstva prosvete, a na preporuku lekarske komisije Studentske poliklinike. Kapacitet doma je 162 mesta, raspoređenih na jednokrevetne, dvokrevetne i trokrevetne sobe. Svaka soba ima direktnu telefonsku liniju i priključak za satelitsku televiziju. Kupatla su spratna, a studentima su još na raspolaganju i perionica veša, restoran, TB sala, studentski klub i sportski tereni. Svi sadržaji prilagođeni su studentima sa posebnim potrebama.

STUDENTSKI DOM PATRIS LUMUMBA

Ljubice Luković 1 Telefon:011/2076-003

Studenstki dom Patris Lumumba se sastoji od šest blokova koji su sagradjeni 1961. godine. Svi blokovi su funkcionalni osim drugog bloka. Blokovi I i III su muški, IV je mešovit, a V i VI su ženski. Trenutni kapacitet doma je 1020 mesta, a rasporedjen je po jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama. Svi blokovi imaju spratna kupatila osim I-og gde svaka soba ima svoje kupatilo. Svaka soba raspolaže krevetima, radnim stolovima, lampama , plakarima, policama, direktnom telefonskom linijom. I blok ima prikljucak za internet i satelitsku televiziju. U okviru doma studentima su na raspolaganji retsoran, čitaonice, studentski klub i TV sala, sala za toni tennis, teretana, sala za fitness, sportski tereni. Zgrade su pod video nadzorom.

STUDENTSKI DOM SLOBODAN PENEZIĆ

Bana Ivaniša bb Telefon: 011/3400-384Tri paviljona čine ovaj studentski dom. Prvi paviljon je ženski, dok su druga dva muška i svi su kategorije II. Dom može da ugosti 759 studenata u jednoktevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama. Svaka soba, osim osnovih sdaržaja, ima direktnu telefonsku liniju i priključak za kablovsku televiziju. U svim paviljonima kupatila su zajednička, a postoje i perionice veša, klimatizovane čitaonice, infokiosk. Sportski tereni su sastavni deo doma i moguće je svakodnevno korišćenje istih.


Oktobar 2011. godine

STUDENTSKI DOM STUDENTSKI GRAD

Tošin bunar 143-151 Telefon:011/310-2002

STUDENTSKI DOM RIFAT BURDŽEVIĆ

Milana Rakića 77 Telefon:011/3812-391

Posle Drugog svetskog rata prvi studentski dom koji je sagrađen bio je „Rifat Burdžević“, 1948.godine. Dom čine jednokrevetne i dvokrevetne sobe sa 367 mesta. Sve sobe su druge kategorije a pored osnovnih sadržaja studentima je omogućena direktna telefonska linija i priključak za satelitsku televiziju. Kupatila su u zgradi zajednička, a od ostalih sadržaja studentima je dostupna i perionica veša, restoran, infokiosk, čitaonica, prodavnica, studentski klub teretana. Zgrada je pod video nadzorom.

STUDENTSKI DOM ŽARKO MARINOVIĆ Studentski dom Žarko Mainović raspolaže sa 155 mesta. Sve sobe su IV kategorije, sa jednim, dva, tri ili četiri kreveta. Pored kreveta, sobe sadrže radne stolove, stolice, lampe, plakare, police, direktne telefonske linije i internu kablovsku televiziju. Kupatila su spratna, a postoje još i perionica veša, restoran, čitaonica, TV sala i video nadzor. Cara Dušana 254, Zemun Telefon:011/371-3403

Specijalno izadanje magazina “Student”Domovi

Studentski grad je sagradjen 1950. godine. Kao najveći studentski kompleks u ovom delu Evrope on raspolaže sa 4406 mesta, rasporedjenih u četiri bloka ( Dom I, II, III, IV). Svaki od blokova ima G I F krilo. Sobe, koje su dvokrevetne, trokrevetne i apartmani, imaju direktnu telefonsku liniju gde postoji mogućnost preusmeravanja poziva, sekretarice, kao i usluge budjenja, internu kablovsku televiziju i mogućnost korišćenja interneta. Svaki dom ponaosob ima portirnicu i video nadzor, čitaonice, perionice veša na svakom spratu, TV salu i prodavnice mešovite robe. Dom I, telefon:310-2182, poseduje prostrani hol sa recepcijom i zdravsvenu stanicu Studentske poliklinike. U Domu II se nalazi Služba informacione tehnologije, internet centar, Radio-televizija Studentski grad ali i prostorije: Saveza studenata, Omladinske pravoslavne zajednice, Foto kluba, Književnog kluba “Branko Miljković”, Guslarskog društva, karate, fudbalskog, rukometnog i šah kluba. Broj telefona je:310-2802. Pošta i prostorije AKUD-a Španac nalaze se u Domu III, telefon:310-3082. Dom IV možete dobiti na broj telefona:310-4082 gde se pored internet centra nalaze vajarski i slikarski atelje i crkva. Naravno, ni jedan “grad” ne bi bio potpun bez mesta za zabavu. U okviru Doma kulture u “Studenjaku” su u funkciji bioskopska i pozorišna sala, sala za konferencije, tribine, biblioteka, galerija, knjižara, diskoteka, kafić i letnja basta. Zajednička čitaonica je kapaciteta 504 mesta i svi stanari studentskog doma imaju mogućnost korišćenja.


OLUPCBSHPEJOF

STUDENTSKA ODMARALIĹ TA BEOGRAD

PĐžslĐžvnĐ° ĐˆĐľdinicĐ° ‘’RĐ°tkĐž ĐœitrĐžvić’’ nĐ° ZlĐ°tibĐžru, sĐľ sĐ°stĐžŃ˜i Đžd Ä?Đľtiri ĐžbŃ˜ĐľktĐ°: VilĐ° ‘’LĐžvćоn’’, pĐžvrĹĄinĐľ 3.238 m2, kĐ°pĐ°citĐľtĐ° 104 + 37 lĐľĹžĐ°Ń˜Đ°. VilĐ° ‘’SrbiŃ˜Đ°â€™â€™, pĐžvrĹĄinĐľ 2.015 m2, kĐ°pĐ°citĐľtĐ° 39 lĐľĹžĐ°Ń˜Đ°. t RĐľstĐžrĐ°nskĐ° sĐ°lĐ° 250 sĐľdоćih mĐľstĐ° t SĐ°lĐ° zĐ° sĐľminĐ°rĐľ 50 mĐľstĐ° t LĐľtnjĐ° bĐ°ĹĄtĐ° 120 sĐľdоćih mĐľstĐ° VilĐ° ‘’ZlĐ°tibĐžr’’, pĐžvrĹĄinĐľ 1.276 m2, kĐ°pĐ°citĐľtĐ° 88 lĐľĹžĐ°Ń˜Đ°. t SpĐžrtskĐ° tĐľrĐľtĐ°nĐ° 1

VilĐ° ‘’RĐžmĐ°niŃ˜Đ°â€™â€™ – kĐžngrĐľsni cĐľntĐ°r u izgrĐ°dnji, kĐ°pĐ°citĐľtĐ° 58 lĐľĹžĐ°Ń˜Đ° pĐžvrĹĄinĐľ 1.920 m2. t KĐžngrĐľsnĐ° sĐ°lĐ° 250 sĐľdоćih mĐľstĐ° U Đžkviru pĐžslĐžvnĐľ Ń˜ĐľdinicĐľ ‘’RĐ°tkĐž ĐœitrĐžvić’’ nĐ° ZlĐ°tibĐžru nĐ°lĐ°zĐľ sĐľ i ĐžtvĐžrĐľni spĐžrtski tĐľrĐľni kĐžŃ˜i su urĐ°Ä‘Đľni prĐľmĐ° nĐ°Ń˜viĹĄim stĐ°ndĐ°rdimĐ°, Đ° u svĐžm sĐ°stĐ°vu pĐžsĐľduŃ˜u: tĐľrĐľn zĐ° mĐ°li fudbĐ°l i rukĐžmĐľt, tĐľrĐľn zĐ° kОťаrku, tĐľrĐľn zĐ° ĐždbĐžŃ˜ku i dvĐ° tĐľrĐľnĐ° zĐ° tĐľnis. PĐžslĐžvnĐ° ĐˆĐľdinicĐ° ‘’PĐ°lić’’, u SubĐžtici, sĐľ nĐ°lĐ°zi nĐ° kĐžmplĐľksu Đžd 7,5 hĐľktĐ°rĐ° i u svĐžm sĐ°stĐ°vu imĐ° ĹĄĐľst pĐ°vilŃ˜ĐžnĐ° zĐ° smоťtĐ°Ń˜ sĐ° 350 lĐľĹžĐ°Ń˜ĐľvĐ°, uÄ?iĐžnicĐľ, rĐľstĐžrĐ°n, kuhinju sĐ° mĐ°gĐ°cinskim prĐžstĐžrĐžm, uprĐ°vnu zgrĐ°du, diskĐž klub i ĐžtvĐžrnĐľ spĐžrtskĐľ tĐľrĐľnĐľ: zĐ° mĐ°li fudbĐ°l, kОťаrku i ĐždbĐžŃ˜ku i trĐľnutnĐž ĐžbŃ˜ĐľkĐ°t sĐľ nĐ°lĐ°zi u fĐ°zi rĐľkĐžnstrukciŃ˜Đľ, ĐždnĐžsnĐž rĐľnĐžvirĐ°njĐ° Đ° iz rĐ°zlĐžgĐ° ĹĄtĐž su u njĐľmu viĹĄĐľ gĐždinĐ° bĐžrĐ°vilĐ° prĐžgnĐ°nĐ° i izbĐľglĐ° licĐ° tĐľ Ń˜Đľ ĐžbŃ˜ĐľkĐ°t pĐžslĐľ njihĐžvĐžg bĐžrĐ°vkĐ° biĐž vĐ°n upĐžtrĐľbĐľ. U OdmaraliĹĄtu mogu boraviti studenti koji nakon sprovedenog konkursa dobiju uput za odreÄ‘enu smenu.Smene se organizuju 15-ak puta godisnje na bazi punih pansiona u trajanju od po 10 dana.Pravo uÄ?eťća na konkursu imaju studenti Ä?ije se studije fi nansiraju iz budĹžeta, koji nisu obnovili viĹĄe od jedne godine, kao i postdiplomci koji nisu u radnom odnosu. Prilikom konkurisanja prilaĹže se uverenje o upisanom semestru i uverenje o poloĹženim ispitima u prethodnoj godini studija. Objekti na Zlatiboru su na izuzetnom nivou i pruĹžaju korisnicima brojne mogućnosti za odmor i rekreaciju.

4QFDJKBMOPJ[BEBOKFNBHB[JOBi4UVEFOUw2GPDUDOLĂĽWD

UstĐ°nĐžvĐ° studĐľntskĐž ĐždmĐ°rĐ°liĹĄtĐľ BоОgrĐ°d Ń˜Đľ fĐžrmirĐ°nĐ° 1948. gĐždinĐľ, Đ° nĐ° ĐžsnĐžvu ZĐ°kĐžnĐ° Đž Ń˜Đ°vnim sluĹžbĐ°mĐ°, ZĐ°kĐžnĐ° Đž uÄ?ĐľniÄ?kĐžm i studĐľntskĐžm stĐ°ndĐ°rdu rĐľgistrĐžvĐ°nĐ° Ń˜Đľ kĐžd PrivrĐľdnĐžg sudĐ° u BоОgrĐ°du 1993 gĐždinĐľ, Đ° 1999 gĐždinĐľ usĐ°glĐ°ĹĄĐľnĐ° dĐľlĐ°tnĐžst sĐ° zĐ°kĐžnĐžm sĐ° prĐľtоŞnĐžm i ĐžsnĐžvnĐžm dĐľlĐ°tnОťću 85311-dĐžmĐžvi uÄ?ĐľnikĐ° i studĐľnĐ°tĐ°. UstĐ°nĐžvĐ° imĐ° 137 zĐ°pĐžslĐľnih rĐ°dnikĐ°. SĐľdiĹĄtĐľ UstĐ°nĐžvĐľ Ń˜Đľ u ulici Đ?vĐ°lski put 3, 11223 BĐľli PĐžtĐžk. UstĐ°nĐžvĐ° studĐľntskĐž ĐždmĐ°rĐ°liĹĄtĐľ BоОgrĐ°d u svĐžm sĐ°stĐ°vu imĐ° tri rĐ°dnĐľ Ń˜ĐľdinicĐľ: t RĐ°dnĐ° Ń˜ĐľdinicĐ° ‘’RĐ°dĐžŃ˜kĐ° LĐ°kić’’ nĐ° Đ?vĐ°li t RĐ°dnĐ° Ń˜ĐľdinicĐ° ‘’RĐ°tkĐž ĐœitrĐžvić’’ nĐ° ZlĐ°tibĐžru t RĐ°dnĐ° Ń˜ĐľdinicĐ° ‘’PĐ°lić’’ u SubĐžtici. PĐžslĐžvnĐ° ĐˆĐľdinicĐ° ‘’RĐ°dĐžŃ˜kĐ° LĐ°kić’’ nĐ° Đ?vĐ°li, sĐľ sĐ°stĐžŃ˜i Đžd dvĐ° ĐžbŃ˜ĐľktĐ°: DĐľpĐ°ndĐ°ns kĐ°pĐ°citĐľtĐ° 73 lĐľĹžĐ°Ń˜ĐľvĐ° u dvĐžkrĐľvĐľtnim i trĐžkrĐľvĐľtnim sĐžbĐ°mĐ° i rĐľstĐžrĐ°nĐ°-sĐ°lĐľ kĐ°pĐ°citĐľtĐ° 180 sĐľdоćih mĐľstĐ°, kĐ°Đž i NĐžvi ĐžbŃ˜ĐľkĐ°t ‘’Đ?vĐ°lа’’ pĐžvrĹĄinĐľ 5.357 m2, kĐ°pĐ°citĐľtĐ° 158 lĐľĹžĐ°Ń˜ĐľvĐ°. t RĐľstĐžrĐ°nskĐ° sĐ°lĐ° 200 sĐľdоćih mĐľstĐ° t KĐžnfĐľrĐľciŃ˜skĐ° sĐ°lĐ° 150 sĐľdоćih mĐľstĐ° t SĐ°lĐ° zĐ° sĐľminĐ°rĐľ 2 pĐž 30 mĐľstĐ° t LĐľtnjĐ° bĐ°ĹĄtĐ° 200 sĐľdоćih mĐľstĐ°


EŽǀŝĞͲƐĞƌǀŝƐnjĂƐƚƵĚĞŶƚĞ͕ŶĂũŶŽǀŝũĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝũĞ <ĂŬŽĚŽŶĂũďƌǎĞƉŽůŽǎĞŶŝŚŝƐƉŝƚĂ͕ŶĂũǀŝƓŝŚ ŽĐĞŶĂŝďƌnjŽŐƓŝƌĞŶũĂŝĚĞũĂ 

EŽǀŝ ƐƚƵĚĞŶƚƐŬŝ ƉŽƌƚĂů ǁǁǁ͘ĞǀŽ͘ƌƐ ŽŵŽŐƵđĂǀĂ ƐƚƵĚĞŶƚŝŵĂ ĚĂ ƌĂnjŵĞŶĞ ďĞůĞƓŬĞ͕ ƉƌĞnjĞŶƚĂĐŝũĞ͕ ŝƐŬƵƐƚǀĂ ƐĂ ŝƐƉŝƚĂ͕ ĚŝƌĞŬƚŶŽ ŬŽŵƵŶŝĐŝƌĂũƵ ƐĂ ƉƌŽĨĞƐŽƌŽŵ ŝ ĂƐŝƐƚĞŶƚŽŵ͘ ^ǀĞŶĂũĞĚŶŽŵŵĞƐƚƵ͊ sKportal ƉŽŵĂǎĞƐƚƵĚĞŶƚŝŵĂŝƐƚƵĚĞŶƚƐŬŝŵ predstavnicima u segmentu komunikacije i studentske evaluacije i ima za cilj da postane koristan instrument u razvoju kvaliteta studiũĂ͘ >ĂŬƓŝ ŝ ďƌǎŝ ŶĂēŝŶ ŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝũĞ ƐĂ nastavnicima, studentskim predstavnicima, ƐƚƵĚĞŶƚƐŬŽŵ ƐůƵǎďŽŵ ŝ ƐǀŽũŝŵ ŬŽůĞŐĂŵĂ omoguđĂǀĂ njĂŶŝŵůũŝǀŝũĞ ƵēĞŶũĞ͕ ďƌǎĞ ŝ ůĂŬƓĞ ƉŽůĂŐĂŶũĞŝƐƉŝƚĂŝďŽůũĞĚƌƵǎĞŶũĞƐĂŬŽůĞŐĂŵĂ͘ sK ƉŽƌƚĂů͕ĚĂŬůĞ͕ƉƌƵǎĂĂŐƌĞŐĂĐŝũƵƐǀŝŚŶĞŽƉŚodnih informacija za studente na jednom mestu. Istovremeno, ŶƵĚŝŵŽŐƵđŶŽƐƚŝnjĂďƌŽũŶĞĚƌƵŐĞƐĂĚƌǎĂũĞƉŽƉƵƚƌĂnjůŝēŝƚŝŚŝƐƚƌĂǎŝǀĂŶũĂ͕ŝŶĨŽƌŵĂĐŝũĂ Ž ƐƚƵĚŝƌĂŶũƵ ŝ ĚƌƵƓƚǀĞŶŽŵ ǎŝǀŽƚƵ͕ ŝŶƚĞŐƌŝƐĂŶŽŐ ŬĂůĞŶĚĂƌĂ ƉƌŝǀĂƚŶŝŚ ŝ ĨĂŬƵůƚĞƚƐŬŝŚ ŽďĂǀĞnjĂ͕ preuzimanja aktuelnih univerzitetskih dokumenata, vesti i sl. Neophosnost sKƉŽƌƚĂůĂĚŽƐĂĚĂƐƵƉƌĞƉŽnjŶĂůŝĚƌǎĂǀŶŝŝƉƌŝǀĂƚŶŝƵŶŝǀĞƌnjŝƚĞƚŝ͕^<KEh^͕^<^^^͕ SUS, SSB i preporuēŝůŝƌĞĂůŝnjĂĐŝũƵŝďƵĚƵđŝƌĂnjǀŽũ͕Ă Tempus – SIGMUS projekat razija kao e-servis za studente. Oēekuje se da EVO portal postane njǀĂŶŝēni ŶĂēin komunikacije izmedju nastavnika i studenata na svim fakultetima i visokim ƓŬŽůĂŵĂ, ďƵĚƵđŝ ĚĂ ũĞ ƉŽĚƌǎan od strane svih institucija visokog obrazovanja. Kako sK portal ũŽƓƵǀĞŬne sadrǎŝpodatke o svim fakultetima, predmetima i profesorima, zainteresovani studenti se ŵŽŐƵ ƵŬůũƵēŝƚŝ Ƶ ovaj projekat͕ ƉŽƉƵŶŝƚŝ ŽďĂǀĞƓƚĞŶũĂ ŝ ƉŽŬƌĞŶƵƚŝ diskusiju za svoj fakultet.

hŬůũƵēŝƐĞ͊ 

ttt͘sK͘Z^ sKƐƚƵĚĞŶƚƐŬŝƉŽƌƚĂůƵƐŬŽƌŽŶĂƐǀŝŵĨĂŬƵůƚĞƚŝŵĂ͊


Oktobar 2011. godine

SKC (STUDENTSKI KULTURNI CENTAR)

Studentski kulturni centar Beograd, Kralja Milana 48 tel. +381.11.360.20.09 fax +381.11.360.20.20 Studentski kulturni centar R.J. Novi Beograd Bulevar Zorana Đinđića 152a 11070 Novi Beograd +381.11.26.09.527 www.skc.rs

Specijalno izadanje magazina “Student”Kultura

Studentski kulturni centar osnovali su, 1968. godine, Beogradski univerzitet i Univerzitetski odbor Saveza studenata Beograda. Godine 1992. ingerencije osnivača preuzela je Vlada Republike Srbije – Ministarstvo prosvete, a početkom 2006. godine, SKC-u je pripojen i Kulturni centar Politehničke akademije na Novom Beogradu. SKC je svečano otvoren 3. aprila 1971. godine prigodnom akademijom, a redovnu aktivnost započeo maratonskim programom posvećenom 4. aprilu, Danu studenata Beograda. Prepoznat po velikim manifestacijama intermedijalnog i interdisciplinarnog karaktera, SKC je i tokom osamdesetih prošlog veka, praksom umetničkih radionica, osnivanjem istraživačkih grupa i davanjem podrške različitim fanovskim projektima i demo produkcijama, na neponovljiv način profilisao beogradsku kulturnu scenu. Isto tako je, ostvarenim međunarodnim kontaktima i programima i tokom devedesetih godina davao primer uspešnog probijanja kulturne blokade... Početkom novog veka SKC nastavlja svoj rad modifikujući programsku shemu u skladu sa savremenim kretanjima u kulturnoj politici regiona. Aktivnosti SKC-a odvijaju se prema godišnjim planovima koje koncipiraju urednici programa u skladu sa principom da se pravovremeno odreaguje na „pritiske“aktuelne kulturne scene, pa su, shodno tome, i profili tzv. nezamenljivih programa fleksibilni i zavise od afiniteta urednika i aktivnih redakcijskih saradnika. Sedište SKC-a nalazi se u najužem centru Beograda i smešteno je u reprezentativno zdanje koje je građeno krajem XIX. Od 1968. u nju se useljava novoosnovani SKC. Zbog arhitektonskog i istorijskog značaja, 1984. godine ova zgrada je proglašena za kulturno dobro i zaštićena je zakonom. Originalna koncepcija prostora sačuvana je u svečanoj dvorani, sali za govorne programe, galeriji i kružnom predvorju. Pored interesantnih prostornih mogućnosti, SKC poseduje klavir Steinwey bez koga se ne može zamisliti ozbiljnija koncertna aktivnost, kao i kvalitetnu ozvučenje i rasvetu koju je velikim delom donirala Japanska ambasada u Beogradu. Radna jedinica SKC-a na Novom Beogradu raspolaže ukupnom površinom od od 1300 m2, od čega je 1000 m2 u javnoj funkciji. Javnost se o odvijanju programa obaveštava putem internet sajta na adresi www.skc.org.rs, mesečnog biltena SKiCa, nastupima u medijima i pratećim propagandnim materijalima. Osim rok koncerata svi programi su besplatni.


Vodič “Beograd iz studentskog ugla”

ZDRAVSTVENO POTPORNO UDRUŽENJE ZPU Zdravstveno potporno udruženje studenata Beograda je najstarija studentska organizacija na Balkanu (osnovana 1852. godine) i najveća studentska organizacija u Evropi. Poštujući osnovnu delatnost Udruženja, već godinama se bavimo humanitarnim i zdravstveno - edukativnim radom, što podrazumeva, pomoć materijalno i zdravstveno ugroženim studentima i edukaciju studenata po pitanju javnog zdravlja, kao i promociju zdravih stilova života. U saradnji sa eminentnim stručnjacima iz oblasti medicine smo organizovali impozantan broj predavanja na temu promocije zdravlja na Univerzitetu, takođe smo i izdali brošure o polno prenosivim infekcijama, reproduktivnom zdravlju, štetnosti duvanskog dima, DVD izdanje u svrhu edukacije o štetnosti duvana i načinima odvikavanja. Brošure su besplatno podeljene studentima Univerziteta u Beogradu i Visokih škola, ali i na mnogim outdoor manifestacijama, koncertima, žurkama, performansima, koje organizujemo više puta tokom godine. Kao još jedan vid pomoći ugroženim studentima, Udruženje redovno sprovodi programe plaćanje ishrane i smeštaja u studentskim domovima najboljim, a materijalno ugroženim studentima. Pored toga, plaćanje operacija, rehabilitacija, lekova, raznih vrsta lečenja, nabavke ortopedskih pomagala studentima, aktivnosti su koje sprovodimo neprekidno.Takođe sprovodimo i konkurs za odmor u studentskom odmaralištu ’’Ratko Mitrović’’ Zlatibor po dotiranim cenama. Zdravstveno-potporno udruženje studenata Beograda već nekoliko godina za redom organizuje programe putovanja po dotiranim cenama (letovanje, zimovanje, apsolventske ekskurzije, jesenje i prolećne ekskurzije), u smislu participacije iz sredstava Udruženja u ceni putovanja za svakog studenta pojedinačno. Pored toga, organizuju se i potpuno besplatna putovanja za najbolje i materijalno najugroženije studente.

ZDRAVSTVENO POTPORNO UDRUŽENJE STUDENATA BEOGRADA BALKANSKA 4/I 11000 BEOGRAD TELEFON: 2688-994; FAX: 2681-724; 065/2688 994; WEB: www.zpubeograd.com E-Mail: zpu_bgd@yahoo.com


Oktobar 2011. godine

'RPRYL

Specijalno izadanje magazina “Student”
7PEJʊi#FPHSBEJ[TUVEFOUTLPHVHMBw

68


7PEJʊi#FPHSBEJ[TUVEFOUTLPHVHMBw

HRAM SVETOG SAVE

BEOGRADSKA TVRĐAVA

Hram Svetog Save jedna je od najvećih pravoslavnih crkvi na svetu. Izgradnja ove crkve otpočela je 1935. godine, a nastavljena je 2000. godine. Projektovana je u skladu sa osnovnim principima gradnje srpskih i vizantijskih crkava. Oblika je grčkog krsta sa kupolom nad brodom. Zauzima površinu od 3.650 m2. Na tri horske galerije može da se smesti 700 članova hora, dok sama crkva može da ugosti 10.000 posetilaca. Ulaz je besplatan, a crkva je otvorena do ponoći. www.tob.co.rs www.hramsvetogsave.com

Beogradska tvrđava izgrađena je u periodu između prvog i osamnaestog veka kao odbrambena struktura na ispustu koji leži iznad ušća Save i Dunava. Tvrđava je danas jedinstveni muzej istorije Beograda. Kompleks sačinjavaju sama Beogradska trvđava, podeljena na Gornji i Donji grad, kao i Kalemegdanski park. Delovi zidina i pojedine zgrade iz različitih perioda, kao što su kapije, muzeji, spomenici, tornjevi i crkve, očuvane su i na Gornjem i na Donjem gradu. Celokupno područje oko Tvrđave, duž obala reka, nudi vam jedinstven i neverovatan pogled na ušće, Novi Beograd i Zemun. Kalemegdan, najlepši i najveći od parkova Beograda, takođe je i najvažnije istorijsko nalazište kojim dominira Beogradska tvrđava. Kalemegdanski park se nalazi u centru grada i lako je dostupan iz Knez Mihailove ulice (pešačka ulica). U okviru Kalemegdana nalaze se Paviljon umetnosti Cvijeta Zuzorić, Muzički paviljon, kao i Veliko stepenište, Zoološki vrt, zabavni park za decu i veliki broj spomenika, skulptura, sportskih i ugostiteljskih objekata. www.tob.co.rs www.beogradskatvrdjava.co.rs

DVOROVI U Beogradu danas postoje dva dvorska kompleksa – jedan smešten u gradu koji se sastoji od Starog i Novog dvora, kao i drugi smešten na Dedinju koji uključuje Kraljevski i Beli dvor. Ukoliko šetate gradskim centrom, u neposrednoj blizini Terazija nalaze se Stari i Novi dvor. Izuzetno lep park koji se nalazi između dve građevine pružiće vam priliku da se opustite i uživate u pogledu na predivnu arhitekturu. U Starom dvoru se danas nalaze Skupština grada Beograda i kancelarija Gradonačelnika. Novi dvor je kancelarija Predsednika Republike Srbije.

STARI BEOGRAD Najstariji delovi istorijskog centra grada ugneždeni su neposredno uz Kalemegdan. Prošetajte Kosančićevim vencem uzbrdo do Konaka kneginje Ljubice, Narodne banke Srbije, do Knez Mihailove ulice. Ovaj pešački kvart i glavna gradska ulica, danas zaštićena zakonom, jedno je od najstarijih i najvrednijih mesta u gradu, sa čitavim nizom impresivnih zgrada i kuća koje su iznikle krajem osamdesetih godina devetnaestog veka. Danas je to najvažnija poslovna četvrt Beograda i sedište mnogih državnih ustanova. Trg Republike – glavni gradski trg – omiljeno je nalazište na kome se nalaze Narodno pozorište, Narodni muzej, spomenik knezu Mihailu Obrenoviću III i spomenik poznatom srpskom piscu Branislavu Nušić.SKADARLIJA Stara boemska četvrt Beograda iznikla je krajem devetnaestog i početkom dvadesetog veka na mestu gde su vodeće zvezde kulturnog života Beograda često obilazile lokalne kafane. Najčešće se poredi sa pariskom četvrti Monmartr, kako zbog izgleda, tako i zbog vesele, uzavrele i kreativne atmosfere. U ovoj ulici možete pronaći brojne nacionalne

ADA CIGANLIJA Na reci Savi, u blizini njenog ušća u Dunav, a svega 4 kilometra od centra grada, leži Ada Ciganlija,
OLUPCBSHPEJOF

ranije ostrvo, a sada poluostrvo. Pokrivena gustom listopadnom ĹĄumom i ispresecana proplancima i poljima, Ada je postala najveÄ&#x2021;e, najlepĹĄe i najpopularnije izletiĹĄte, kupaliĹĄte i mesto za opuĹĄtanje u Beogradu. Savsko jezero je okruĹženo sa viĹĄe od 7 kilometara ureÄ&#x2018;ene ĹĄljunkovite plaĹže, sa vodom Ä?istijom i toplijom od reÄ?ne. Jezero je savrĹĄeno za masovnu rekreaciju, plivanje, veslanje, kajak, vaterpolo, ronjenje, jedrenje na dasci i druge sportove, te je na njemu odrĹžan veliki broj meÄ&#x2018;unarodnih i domaÄ&#x2021;ih prvenstava. Ada Ciganlija ima viĹĄe od 50 sportskih terena na otvorenom, ukljuÄ?ujuÄ&#x2021;i teren za golf i ĹžiÄ?aru za skijanje na vodi. Tu su fudbalski, teniski, tereni za odbojku, rukomet i koĹĄarku, kao i polja za bezbol, ragbi i hokej. Tu se mogu pronaÄ&#x2021;i i tereni za odbojku na plaĹži i tereni na naduvavanje za fudbal na vodi, kao i objekti za ekstremne sportove kao ĹĄto su bandĹži-skokovi, slobodno penjanje i paintball. Za pecaroĹĄe je tu jezero Ada Safari, koje pokriva 6 hektara, puno kapitalne i retke ribe strogo kontrolisanog kvaliteta. Na ovom jezeru mogu se pronaÄ&#x2021;i brojni kafiÄ&#x2021;i, klubovi i restorani, ĹĄto tokom letnjih meseci stvara primorsku atmosferu. Prevoz brodom. Jedinstveno je iskustvo stiÄ&#x2021;i na Adu privatnim brodovima ili manjim Ä?amcima koji polaze od Brankovog mosta i blokova 45 i 70A. Ova je usluga raspoloĹživa od maja do oktobra, izmeÄ&#x2018;u 9 i 19 Ä?asova. Ukoliko Ĺželite da tamo stignete javnim gradskim prevozomo, iskoristite neku od sledeÄ&#x2021;ih autobuskih linija: 23, 37, 51, 53, 55, 58 ili 88. www.adaciganlija.rs www.tob.co.rs

TOPÄ&#x152;IDERSKI PARK PoĹĄumljen i dobro odrĹžavan TopÄ?iderski park proteĹže se na preko 111.336 m2 u dolini TopÄ?iderske reke, i veÄ&#x2021; 150 godina predstavlja omiljeno izletiĹĄte graÄ&#x2018;ana Beograda. Tokom prvih decenija 19. veka,

ovaj je predeo bio prepun vinograda i vikendica dobrostojeÄ&#x2021;ih graÄ&#x2018;ana. U ovom barskom predelu punom trske i rogoza iznikao je prvi park u Beogradu. IzmeÄ&#x2018;u 1831. i 1833. godine, posaÄ&#x2018;ena su stabla platana na mestu na kome se nalazila stara kreÄ?ana oko Konaka kneza MiloĹĄa, i danas joĹĄ uvek stoje na istom mestu. TopÄ?iderski park su znalaÄ?ki zasadili Ä?eĹĄki vrtlari. Centralni deo, cvetni parter, kao simetriÄ?na kompozicija prema MiloĹĄevom konaku, zavrĹĄava se ispred kamenog obeliska (podignutog 1859) i tako je naglaĹĄen paradni karakter ovog dela. Nakon Drugog svetskog rata, izvrĹĄena je regulacija TopÄ?iderske reke, ĹĄto je dovelo do toga da ovaj prirodni kompleks postane najposeÄ&#x2021;enije izletiĹĄte u Beogradu. U okviru predivnog ĹĄumskog okruĹženja nalaze se TopÄ?iderska crkva, Dom garde i nekoliko restorana.

AVALA Planina iznad grada Beograda. Poznata kao jedna od dve â&#x20AC;&#x17E;Beogradske planineâ&#x20AC;&#x153; (druga je Kosmaj), nalazi se na jugoistoÄ?nom delu grada i nudi prelep panoramski pogled na Beograd, Vojvodinu i Ĺ umadiju, poĹĄto je sa svih strana okruĹžena uglavnom nizijom. Planina je pokrivena listopadnim i Ä?etinarskim ĹĄumama, a rezervat prirode Avala zaĹĄtiÄ&#x2021;en je zakonom od 1859. godine. Predstavlja izuzetno lepo okruĹženje za ĹĄetnje, izlete i sportske aktivnosti na otvorenom.

BICIKLISTIÄ&#x152;KE STAZE 1 Marina DorÄ&#x2021;ol 2 Brankov most 3 Beogradski sajam 4 Ada Ciganlija 5 Blok 45 6 UĹĄÄ&#x2021;e 7 Hotel â&#x20AC;&#x153;Jugoslavijaâ&#x20AC;?

4QFDJKBMOPJ[BEBOKFNBHB[JOBi4UVEFOUw
Služba

Telofon

Policija

92

Vatrogasci

93

Hitna pomoć

94

Tačno vreme

95

Predaja telegrama telefonom

96

Prijava međunarodnih razgovora

901

Vojna hitna pomoć

976

Prijava telefonskih smetnji

977

Centar za obaveštenja

985

AMSS pomoć na putu

987

Brojevi telefona

988

Ekspresna pošta (EMS)

9809

Služba buđenja

9811

Razna obaveštenja

9812

Razna sportska obaveštenja

9814

Vojna policija

9860

VAŽNI TELEFONI

Govorni automati

Telofon

Pravoslavni verski praznici i običaji

9822

Meteorološki podaci

9823

Loto i sportska prognoza

9844

Državne apoteke

Adrese

Telofon

Sveti Sava

Nemanjina 2

6643-170

Prvi Maj

Kralja Milana 9

3241-349

Bogdan Vujošević

Goce Delčeva 30

2601-887

Zemun

Glavna 34

2618-582


Gospodar Jevremova 53 Palmotićeva 5, tel. 011-334-1845; sms 063-5-999-79 www.lilasvetizobilja.weebly.com; e-mail: lila.si@open.telekom.rs

RADNO VREME PONEDELJAK-PETAK 08-22 VIKEND 10-22

Restoran LILA - svet izobilja LILA je veg&indian restoran Novu lepotu već poznatih ı egzotıcnıčnih namirnica pokazaće vam način pripreme kojim se čuva kvalitet i slast svakog sastojka. U pripremi koristimo preko 70 različitih egzotičnih začina i masala. Uz tolike začine, povrće, voće, mahunarke, vegetarijanska kuhinja pokazuje svu svoju lepotu, šarm i iznad svega ukus. U LILA kuhinji, nerafinisana hladno ceđena ulja, prirodni zaslađivači i morska so se podrazumevaju. Pripremamo sto i jedan sabđi (povrće dinstano u sopstvenom sosu uz odgovarajuću začinsku grupu). Svakog dana možete probati desetak sabđija sa našeg dnevnog menija. Uz sabđi možete odabrati pakore, čatni, bađi, somose, parate, kofte,... Od još uvek toplog integralnog brašna, samlevenog na našem vodeničnom kamenu, a bez dodatka aditiva, pravimo hlebove, peciva, kolače, pite, mafine, bulgur i mnoge druge poslastice. Sveže cedjeni sokovi voća i povrća čajevi (topli, hladni), lasi (slatki, slani) upotpunjuju obrok i zaokružuju užitak. Sami odabirate jela, kombinujete obrok i određujete količinu, za ovde ili za poneti ili ih dostavljamo na vašu adresu.

Indeks + Lila

= 20% više


7PEJʊi#FPHSBEJ[TUVEFOUTLPHVHMBw

ULICA OTVORENOG SRCA 1. januara svake godine, u Svetogorskoj i Makedonskoj ulici, Nakon novogodišnje noći, prošetajte ovim ulicama i učestvujte u tradicionalnom okupljanju. Ispred zgrade pozorišta održava se kulturno-zabavni program u kojem učestvuju glumci, pevači i drugi učesnici. Program za decu (glumci, muzičari, Deda Mraz) i odrasle (kuvana rakija i vino za dobro jutro) počinje u podne. Tradicionalna novogodišnja povorka sa kočijom koju prate izvođači započinje svoju turu gradskim ulicama, donoseći karnevalsku atmosferu uz pesmu, muziku i igru. www.tob.co.rs

FEST FEST – međunarodni filmski festival Predstavlja filmska ostvarenja najviših dometa svetske kinematografije, pobednike i učesnike drugih festivala. Festival se održava u februaru, nešto pre dodele nagrade Oskar. www.fest.rs

FESTIVAL GUITAR ART Ovaj festival okuplja izvođače na klasičnoj gitari, od učenika muzičkih škola i njihovih profesora do umetnika svetskog renomea. Festival se održava jednom godišnje, i organizuje master klase, predavanja, muzička takmičenja, koncerte, premijere i izložbe. www.gaf.rs

DANI BEOGRADA Od 2002. godine, Dani Beograda obeležavaju se u periodu između dva važna događaja u istoriji Beograda – od 16. do 19. aprila. Slovensko ime Beograd prvi put je pomenuto 16. aprila 878. godine u jednom pisanom dokumentu, a 19. aprila 1867.

76

godine Beograd je oslobođen od Turaka. Tokom ovih dana organizuju se mnogobrojne izložbe, koncerti, predstave i svečane akademije. Skupština Grada Beograda dodeljuje Nagrade Grada Beograda i Nagradu Grada Beograda za stvaralaštvo mladih. www.danibeograda.org

FASHION SELECTION April u Beogradu je nakratko obogaćen jedinstvenim modnim događajem, pod nazivom Fashion Selection! Svi ljubitelji mode i stila upijaju nove modne trendove, estete i vizionari zadrhte pred originalnim i impresivnim lokacijama, dok drugi jednostavno uživaju u elitnom društvu, dobroj atmosferi i šolji odlične kafe! www.fashionselection.org

BEOGRADSKI MARATON Beogradski maraton obuhvata glavnu trku na 42 km i Trku zadovoljstva na 5 km. Nedelju dana pred veliki maraton održava se Dečiji maraton, trka koja se organizuje za najmlađe učesnike. Maraton se održava sredinom aprila. www.bgdmarathon.org

BEOGRADSKA NEDELJA MODE Jedan od najznačajnijih događaja u gradu – Beogradska nedelja mode – održava se dva puta godišnje: krajem oktobra i sredinom aprila. Beogradska nedelja mode ne sme se zaobići jer na jednom mestu okuplja najznačajnije domaćih dizajnere i modne kuće, atraktivne inostrane brendove sa domaćeg tržišta, talentovane mlade dizajnere, studente Fakulteta primenjenih umetnosti, zanimljive dizajnere iz inostranstva i brojne medije. www.belgradefashionweek.com

NOĆ MUZEJA Noć muzeja se organizuje od 2005. godine u proleće i jesen, kada za cenu jedne karte možete posetiti desetine beogradskih muzeja, galerija i drugih kulturnih institucija i uživati u bogatom umetničkom programu. www.nocmuzeja.org.

BELGRADE DESIGN WEEK Ovaj događaj jednom godišnje okuplja mlade predstavnike kreativnih industrija istočne Evrope. Moderna regionalna izložba dizajna, uz mnogo zabave – koju garantuje reputacija Beograda: kao prestonice vrhunske hrane i noćnog života nove Evrope. www.belgradedesignweek.com

BELGRADE SPORT FEST Moto ovog jedinstvenog festivala koji okuplja veliki broj mladih glasi: „Steknite prijatelje i uživajte u prirodi kroz sport“. Svrha ovog događaja jeste promocija rekreativnog sporta i zdravog stila života. Bandži skokovi, demonstracije borilačkih veština, međunarodna takmičenja u odbojci na pesku, košarci i fudbalu, kao i regate jedrilica i kajaka, samo su neke od atraktivnih disciplina koje se organizuju već pet godina za redom na “moru Beograda”. Ovo sportsko slavlje održava se poslednje nedelje u maju, na Adi ciganliji! www.belgradesportfest.com


MEĐUNARODNI VITEŠKI TURNIR SVIBOR Atraktivni međunarodni viteški turnir održava se na beogradskoj tvrđavi Kalemegdan u junu. Turnir se organizuje na veliki hrišćanski praznik Duhovi i podseća nas na turnire koji su se održavali tokom petnaestog veka za vitezove i plemiće, tokom vladavine despota Stefana Lazarevića. www.svibor.rs

BELEF Beogradski letnji festival je međunarodni festival pozorišta i igre, vizuelnih umetnosti i muzike. Ovaj festival predstavlja inovativne umetničke programe na trgovima i ulicama Beograda, pozorištima i drugim lokacijama. Festival producira i organizuje Centar BELEF, i održava se u periodu od jula do avgusta. www.belef.org

BELGRADE BEER FEST BELGRADE BEER FEST je postavio nove standarde za slične manifestacije, i predstavlja uzor za druge manifestacije koje se održavaju u prirodi u pogledu organizacije, produkcije i realizacije. Belgrade Beer Fest je oborio sve rekorde. Kada planirate svoje letnje aktivnosti, svakako isplanirajte i posetu Beer Fest-u. Festival se održava u avgustu. www.belgradebeerfest.com

BELGRADE BOAT CAR-

NIVAL BELGRADE BOAT CARNIVAL održava se u junu, tokom popodneva, na rekama Sava i Dunav. Prateći program karnevala: program jedriličarskih klubova Beograda, program veslačkih i kanu klubova Beograda, , Jet Ski program– atrakcije na reci, dečiji karneval i karneval brodova. www.tob.co.rs

DANI EVROPSKE BAŠTINE Ova turističko-kulturna manifestacija održava se u Beogradu od 2002. godine. Cilj Dana evropske baštine jeste promovisanje kulturnog i prirodnog nasleđa kao zajedničke baštine evropskih naroda. www.beograd.rs

BITEF BITEF – Beogradski međunarodni festival pozorišta Festival predstavlja međunarodnu smotru pozorišnog stvaralaštva – novih pozorišnih tendencija međunarodnog i srpskog teatra. Festival je takmičarskog karaktera, a organizuje ga BITEF teatar. Festival se održava u septembru i traje oko 15 dana. www.bitef.rs

MEĐUNARODNI SUSRET DECE EVROPE – RADOST EVROPE Međunarodna manifestacija tokom koje se deca druže i pred-

stavlja umetničko stvaralaštvo dece iz zemalja Evrope (muzičko, muzičko-scensko i likovno). Održava se u prvoj nedelji oktobra i traje nedelju dana. www.joyofeurope.rs

BEMUS BEMUS – Beogradske muzičke svečanosti Međunarodna muzička manifestacija gde se muzički ansambli i solisti predstavljaju delima klasične umetničke i etno muzike, kao i delima savremenog muzičkog stvaralaštva. Manifestaciju organizuje “Jugokoncert”. Održava se u prvoj nedelji oktobra i traje oko 15 dana. www.jugokoncert.rs

OKTOBARSKI SALON Salon predstavlja najznačajnija skorašnja ostvarenja domaćih autora u oblasti lepih i primenjenih umetnosti i dizajna. Organizuje Kulturni centar Beograda. Održava se u oktobru u trajanju od 25 dana. www.oktobarskisalon.org

DOČEK NOVE GODINE 31. decembra organizuje se slavlje na najvećim gradskim trgovima i ulicama, uz živu muziku i vatromet. Svi restorani i diskoteke pripremaju specijalne programe. Zbog velikog broja gostiju iz inostranstva, preporučujemo rezervisanje hotelskog smeštaja najmanje mesec dana pre praznika. www.beogradskanovagodina. org


7PEJʊi#FPHSBEJ[TUVEFOUTLPHVHMBw

POZORIŠTA

NARODNO POZORIŠTE 13. јula 1868. – оsnovano je Narodno pozorište u Beogradu. Zgrada pozorišta je građena po uzoru na Milansku skalu u periodu od 1868.-1869. 22. novembra 1868. – оdržana je prva predstava , „Đurađ Branković“ Каrolja Obernjaka. Taj dan se slavi kao Dan pozorišta. U okviru pozorišta postoje tri scene: Velika scena, Scena V sprat i Scena Raša Plaović, nazvana po doajenu Narodnog pozorišta. Pozorište sačinjavaju tri ansambla: Drama, Opera i Balet. I za sve studente važi popust: pola sata pred početak predstave karta je 100 din Francuska 3 TEL: 2620-946

78


OLUPCBSHPEJOF

OPERA I TEATAR â&#x20AC;&#x17E;MADLENIANUMâ&#x20AC;&#x153;

Madlenianum se nalazi u nekadaĹĄnjoj zgradi zemunske scene Narodnog pozoriĹĄta. Objekat je rekonstruisan i proĹĄiren 1998.godine kada i dobija novo ima Madlenianum po osnivaÄ?u i donatoru gospoÄ&#x2018;i Madleni Zepter. PozoriĹĄte poseduje sale i foajee, a sastoji se od Opere,Baleta i Teatra. Glavna 32, Zemun Naravno, postoji popust za studente.

Tel: 316-27-97(blagajna Madlenianum), 33-00-111(blagajna u Knez Mihailovoj)

POZORIĹ TE NA TERAZIJAMA Istorija PozoriĹĄta na Terazijama poÄ?inje 1949. godinĐľ. Ä&#x152;esto je tokom pola veka postojanja menjalo svoje ime. Osnovano каО HumoristiÄ?ko pozoriĹĄte, veÄ&#x2021; 1954. godine menja ime i sve do 1959. godine se zove Beogradska komedija. Spajanjem sa Beogradskim dramskim pozoriĹĄtem, u jesen 1959. godine postaje Savremeno pozoriĹĄte, s tim da se predstave igraju na obe dosadaĹĄnje pozornice: Scena na Crvenom Krstu i Scena na Terazijama. Sa novom sezonom 1975/76. ponovo postaje samostalno i to pod sadaĹĄnjim imenom â&#x20AC;&#x201C; PozoriĹĄte na Terazijama. U vreme rekonstrukcije matiÄ?ne zgrade predstave su prikazivane na sceni Teatra T. U poÄ?etku je pozicionirano kao pozoriĹĄte lakog i komediografskog Ĺžanra, ali sa svakom sezonom postajalo je repertoarski ambicioznije i kod naĹĄe kulturne javnosti sve viĹĄe se vrednuje kao pozoriĹĄna ustanova visokog potencijala i relevantnih umetniÄ?kih dostignuÄ&#x2021;a. PozoriĹĄte ima 4 umetniÄ?ka ansambla: dramski, baletski, horski i orkestarski, aproseÄ?na meseÄ?na poseta je oko 7000 gledalaca. Terazije 29 Uz indeks popust za studente je 30%. Tel: 330-26-23, 322-99-43

4QFDJKBMOPJ[BEBOKFNBHB[JOBi4UVEFOUw

79


7PEJʊi#FPHSBEJ[TUVEFOUTLPHVHMBw

JUGOSLOVENSKO DRAMSKO POZORIŠTE

Jugoslovensko dramsko pozorište osnovano je 1947. godine kao reprezentativno pozorište nove Jugoslavije (po uzoru na ruski MAHT). Današnji raskošni izgled je zgrada pozorišta dobila rekonstrukcijom nakon velikog požara 1997.godine. Repertoar se sastoji u izvođenju svetske i domaće klasike. Klasika na nov način, domaća i strana, savremeni međašnji komadi, a uvek i na prvom mestu domaći tekstovi – kad se dogode, smelost u otvorenosti formi predstava - to su stubovi na kojima, u skladu sa sopstvenom tradicijom, počiva visoka zgrada duha, stila i ukusa zvana Jugoslovensko dramsko pozorište. Pozorište ima : Veliku scenu, Teatar „Bojan Stupica“ (po svom prvom upravniku) i studio JDP. Studenti Pravnog, Ekonomskog i Građevinskog fakulteta mogu nabaviti karte sa popustom na svom fakultetu. Za ostale studente: prvog dana sezone karte su 100 din.,kao i na sam dan predstave, za Veliku scenu(poslednji red,balkon). Srpskih vladara 50 TEL: 3061-957,3061-900

BEOGRADSKO DRAMSKO POZORIŠTE Beogradsko dramsko pozorište postoji više od šezdeset godina a preispitivanje o ciljevima i smislu njegovog delovanja traje i dalje. Osnovano je daleke 1947. godine, pod imenom Gradsko pozorište, a prva predstava “Mladost otaca” u režiji Petra S. Petrovića, po tekstu Borisa Gorbatova, odigrana je 20.februara 1948. godine. Bilo je godina kada su izvođene samo dve predstave nedeljno, bilo je i pozorišnih sezona kada je Teatar izveo tek jednu jedinu premijeru. Danas se, medutim, predstave izvode na dve scene, sedam dana nedeljno, a ansambli redovno gostuju po Srbiji i u inostranstvu. Do zaključenja ovog Vodiča nismo mogli da dobijemo informacije o eventualnim popustima za studente. Raspitajte se i obavezno posetite BDP.

Mileševska 64a Tel: 2837-000
OLUPCBSHPEJOF

MUZEJI

ISTORIJSKI MUZEJ SRBIJE Koren nastanka svih muzeja u Srbiji, pa i Istorijskog muzeja nalaze se u u osnivanju Narodnog muzeja 1844.godine. Đ&#x153;uzej je joĹĄ 1971.godine poÄ?eo arheoloĹĄka iskopavanja jednog od najstarijih i najznaÄ?ajnijih srednjovekovnih gradova â&#x20AC;&#x201D; Stari Ras kod Novog Pazara, koja su trajala 15 godina i dala znaÄ&#x2021;ajne podatke za srednjovekovnu istoriju Srbije, zatim na Vojnom utvrÄ&#x2018;enju Gradina, gde je otkrivena kovÄ?nica novca Kralja Radoslava i na Buzdovan, XV vek drugim mestima.Đ&#x153;uzej ima svoju stalnu publikaciju â&#x20AC;&#x201D; Zbornik Istorijskog muzeja Srbije, Ä&#x2021;iji su prvi brojevi (1954-1965) izaĹĄli u Muzeju Prvog srpskog ustanka. Zbornik izlazi godiĹĄnje i objavljuje Ä?lanke, rasprave, studije, , kao i druge priloge iz istorije, kulture,muzikologije. Za izuzetan doprinos razvoju kulture u Republici Srbiji i svesrpskom kulturnom podruÄ?ju muzej je dobio 1997.godine Vukovu nagradu.Za sve studente je 50% popust na ulaznice (50 dinara ). Ä?ure JakĹĄiÄ&#x2021;a 9 Tel:3287-242, 2187-360

NARODNI MUZEJ Muzej je osnovan 10.maja 1844. ukazom tadaĹĄnjeg ministra prosvete Jovana Sterije PopoviÄ&#x2021;a. MenjajuÄ&#x2021;i lokacije i imena, tek 1950.godine biva useljen u velelepnu zgradu u kojoj se i danas nalazi. Delatnost muzeja obuhvata aktivnost zaĹĄtite pokretnih kulturnih dobara. U sastavu muzeja nalazi se : Galerija fresaka, Muzej Vuka i Dositeja, Spomen muzej NadeĹžde i Rastka PetroviÄ&#x2021;a, muzej â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;Lepenski virâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; i ArheoloĹĄki muzej Ä?erdapa. Zbirku muzeja Ä?ini preko 400 000 arheoloĹĄki i istorijsko umetniÄ?kih predmeta. MeÄ&#x2018;u njima posebno mesto zauzimaju Lepenski vir, VinÄ?anske statue, Miroslavljevo jevanÄ&#x2018;elje, slike Paje JovanoviÄ&#x2021;a i Save Ĺ umanoviÄ&#x2021;a. Zatvoren je 1.juna 2003. zbog rekonstrukcije. Stalna postavka je povuÄ?ena i do daljnjeg je nedostupna za javnost. Trg Republike 1a Tel: 3306-000

4QFDJKBMOPJ[BEBOKFNBHB[JOBi4UVEFOUw
7PEJʊi#FPHSBEJ[TUVEFOUTLPHVHMBw

MUZEJ VAZDUHOPLOVSTVA

Muzej jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva bogastvom eksponata, vazduhoplovne literature, fotografija, video i filmskih zapisa, tehničke dokumentacije i istorijske građe o jedinicama i ustanovama RVO i PVO-V i PVO, preko pedest godina predstavljaju svojevrstan hram naše vazduhoplovne misli i vazduhoplovne kulturne baštine. Osnovan je 1957.godine u Komandi Ratnog vazduhoplovstva, kao Odsek za istoriju i muzej. Pored neponovljivog vizuelnog doživljaja, koji nudi izložbeni prostor grupnim posetama u

Muzeju vazduhoplovstva na raspolaganju su stručni vodiči i univerzalna bioskopska dvorana sa savremenom audio-vizuelnom opremom. U holu Muzeja vazduhoplovstvana nalazi se specijalizovana prodavnica suvenira, maketa i vazduhoplovne literature. Osim toga posetioci mogu da predahnu i osveže se u prigodnom bifeu. Po podacima Beogradskog turističkog saveza, Muzej JRV je značajna destinacija za veliki broj posetilaca glavnog grada iz inostranstva. Muzej posećuje i veliki broj diplomatsko-konzularnih i vazduhoplovnih delegacija koja su u poseti Vojsci Srbije, vazduhoplovnim i drugim državnim strukturama. Uz indeks popust za studentcena karte je 170dinara Aerodrom ’’ Nikola Tesla ’’ Surčin Tel; 2670-992, 3104-749

MUZEJ NAUKE I TEHNIKE Cilj Muzeja je zaštita naučno-tehničke baštine na teritoriji Srbije. Osim prikupljanja, istraživanja i zaštite tehničkih kulturnih dobara, zadatak Muzeja je i njihovo predstavljanje javnosti u cilju podizanja naučno-tehničke kulture, kao i popularizacija nauke i savremenih naučnih dostignuća. Muzej nauke i tehnike u Beogradu pri osnivanju 1989. godine nije dobio inicijalnu zbirku oko koje bi se formirao fond. Drugim rečima, fond Muzeja su prikupili sami kustosi, najčešće putem poklona. Prikupljanje predmeta je počelo osnivanjem Muzeja, od inventarskog broja 1. Kustosi su tokom godina istražili: laboratorije univerziteta Srbije, privatne kolekcije, fabrike i animirali javnost preko medija, a ličnim kontaktima motivisali vlasnike da učine poklone Muzeju. U celoj akciji formiranja fonda do danas, a i u buduće, bitnu ulogu ima lična motivacija zaposlenih koja je bila i ostaje glavni instrument sprovođenja razvojne politike Muzeja. Od svog osnivanja kustosi Muzeja nauke i tehnike prikupili su preko 5 000 predmeta, koji su klasifikovani u muzejske zbirke. Ulaznica za student je 150 dinara. Skender-begova 51 Tel: 303-7850
OLUPCBSHPEJOF

ETNOGRAFSKI MUZEJ Etnografski muzej je jedan od najstarijih muzeja na Balkanskom poluostrvu. Nedavno je proslavio jedno stoleÄ&#x2021;e postojanja. S punim pravom se moĹže nazvati Ä?uvarem neizmernog blaga tradicionalne kulture. Osnovan je 1901.godine na predlog Stojana NovakoviÄ&#x2021;a. Prva stalna postavka je sveÄ?ano otvorena 1904.godine. Od 1984. je muzej na sadaĹĄnjoj adresi. Do danas, prireÄ&#x2018;eno je oko 300 povremenih izloĹžbi i otvoreno 8 stalnih postavki. Simbol muzeja je DeÄ?anska Ä?esma smeĹĄtena u samom centru. Prvi sprat muzeja predstavlja Narodni sabor, drugi je vezan za izradu tkanina, a treÄ&#x2021;i se odnosi na kulturu stanovanja. Od 1992. godine, pod pokroviteljstvom muzeja, odrĹžava se i festival etnoloĹĄkog filma. Za sve studente (izuzev stranaca) vaĹži popust uz indeks- ulaznica je simboliÄ?nih 60 dinara. Studentski trg 13 Tel: 328-1888

MUZEJ NIKOLE TESLE Muzej Nikole Tesle nalazi se u centru Beograda i predstavlja jedinstvenu nauÄ?nu i kulturnu instituciju u svetu. Jedini je muzej koji Ä?uva izvornu i liÄ?nu zaostavĹĄtinu Nikole Tesle. SadrĹži izuzetno vredne zbirke: - Preko 160.000 originalnih dokumenata - preko 2.000 knjiga i Ä?asopisa - preko 1.200 istorijskih i tehniÄ?kih eksponata - preko 1.500 fotografija i staklenih negativ i pozitiv fotoploÄ?a, originalnih tehniÄ?kih predmeta, instrumenata i ureÄ&#x2018;aja - preko 1.000 nacrta i crteĹža Sa karticama euro 26 studenti imaju popust 50 % za ulazak u muzej.

Adresa: Krunska 51, tel. 243 3886 Radno vreme: Utorak â&#x20AC;&#x201C; Petak: 10 â&#x20AC;&#x201C; 18 Ä?asova, Subotom i nedeljom: 10 â&#x20AC;&#x201C; 13 Ä?asova www.tesla-museum.org 4QFDJKBMOPJ[BEBOKFNBHB[JOBi4UVEFOUw
7PEJʊi#FPHSBEJ[TUVEFOUTLPHVHMBw

POPUSTI

Imena muzeja

Popust za studente

Narodni muzej

8

Nema popusta

Muzej primenjene umetnosti

9

Za sve studente ulaz je 100.00 rsd Za studente srodnih fakulteta ulaz je besplatan ( Akademija lepih umetnosti, Arhitektonski fakultet i sl.)

Muzej Nikole Tesle

9

Sa karticama euro 26 studenti imaju popust 50 % za ulazak u muzej

Muzej savremene umetnosti

9

Cena ulaznice je 50.00 rsd za više od sedam osoba

Etnografski muzej

9

Cena ulaznice je 60.00 rsd u indeks

Istorijski muzej Srbije

9

Studenti imaju 50% popusta na trenutnu cenu ulaznice

Muzej afričke umetnosti

9

Stdentima je ulaz sa indeksom besplatan

Muzej nauke i tehnike

9

Popust uz indeks

Imena pozorištaPopust za studente

Vrsta popusta

Vrsta popusta

Jugosovensko dramsko pozorište

9

1-og dana sezone cene karata su 100.00 rsd za sve scene. Karte sa popustom možete podići na matičnim fakulteteima.

Narodno pozorište

9

Pola sata pre prikazivanja, ukoliko ima neprodatih , cena karata za studente iznosi 150.00 rsd

Atelje 212

9

Za studente postoji nekoliko vrsta popusta. “Desetaka” u indeksu svakom studentu donosi simboličnu cenu karte od 212.00 rsd.

Pozoriše na Terazijama

9

Studenti imaju 50% popusta na trenutnu cenu ulaznice.

Dadov

9

Studenti imaju 50% popusta na trenutnu cenu ulaznice.

Pozorište “Slavija”

9

Studenti imaju 40% popusta na trenutnu cenu ulaznice

Madlenijanum

9

Beogradsko dramsko pozorište

8

Nema popust


 

 

' #& &$&#) !* !'# $% %$&"!!(!! 


Vodič "Beograd iz studentskog ugla"  

Specijalno izdanje časopisa "Student"

Advertisement