Page 1

เหตุผลดี ๆ ที่ธุรกิจดิจิทลั ต้องมี Unique Branding

อย่าลืมว่า โลกดิจิทลั คือ โลกการค้ าไร้ พรมแดน หากธุรกิจนาเทคโนโลยีใหม่ควบคูก่ บั Digital Marketing เข้ ามาปรับใช้ ถกู ที่ถกู ทางก็จะเป็ นยาดีชว่ ยเติมพลังให้ ธุรกิจไปได้ ไกลกว่าเดิม แต่ถ้าปรับตัวเข้ าสูด่ จิ ิทลั ก็ แล้ ว มีเว็บไซต์ มีเฟซบุ๊ก มีทวิตเตอร์ มีแอปพลิเคชัน มีทกุ อย่างให้ ลกู ค้ าแล้ ว แต่ทาไม ? ยอดขายไม่ไปไหน และรายได้ ยงั ไม่เปลี่ยนแปลง ??? หลังจากเรี ยนรู้การสร้ างแบรนด์ให้ มีเสน่ห์ดงึ ดูดในโลกดิจิทลั ไปแล้ ว ไม่ เวิร์คแน่นอนหากธุรกิจดิจิทลั ที่โพสต์อะไร สร้ างคอนเทนต์มาร์ เก็ตติ ้งไปเท่าไหร่ก็เหมือนรดน ้าลงทะเลทราย เพราะแบรนด์ธุรกิจช่างไร้ ตวั ตน เพราะลูกค้ าจาไม่ได้ ว่า คุณคือใคร ทาอะไร ขายอะไร เพราะขาดความ ชัดเจนในการสร้ างแบรนด์ดิ ้ง (Branding) และสาเหตุทาให้ ธุรกิจดิจิทลั ของคุณหยุดโต ไม่ไปไหน ส่วนหนึง่ อาจเป็ นเพราะ “คุณลืมสร้ างเอกลักษณ์ให้ ตวั ตนบนโลกออนไลน์ (Unique Branding) ให้ กบั ธุรกิจ” จนกระทัง่ กิจการของคุณถูกกลืนหายไปในกระแส ยืนยันความสาคัญของแบรนด์ดิ ้ง จากคากล่าวของเจฟฟ์ เบโซส (Jaff bezos) ซีอีโอและผู้ก่อตัง้ Amazon อีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่แห่งอเมริกาที่เคยบอกไว้ วา่ “Your brand is what other people say about you when you’re not in the room.” แปลความหมายได้

ใจความว่า แบรนด์ของคุณ คือ สิ่งที่คนอื่นพูดถึงคุณ แม้ วา่ คุณจะไม่อยู่ตรงนันก็ ้ ตาม !!


นัน่ หมายความว่าเจ้ าพ่อแห่ง Amazon.com กาลังบอกไบ้ ว่า แบรนด์ของธุรกิจจะอยูท่ กุ ๆ ที่ ทัง้ ในตอนคุณตื่น และแบรนด์จะยังอยูเ่ มื่อตอนคุณหลับ พูดง่าย ๆ คือ แบรนด์จะอยูท่ กุ ที่ทกุ เวลากับ ธุรกิจคุณแบบ 24/7 หรื อ “Brand work twenty-four seven.” ตลอดเวลาไม่มีการหยุด พัก !!! และจะรู้ได้ อย่างไรว่า… แบรนด์ของคุณขาดความ Unique Branding มาเช็คลิสต์ไป พร้ อมกันเลยว่าธุรกิจดิจิทลั ของคุณมี 3 สิ่งเหล่านี ้หรือไม่ ?

1. ต้ องมีกลยุทธ์ แบรนด์ (Brand Strategy)

เพราะ การสร้างแบรนด์ไม่ได้จบสิ้นเพียงแค่ครีเอทโลโก้ (Logo) คิดดีไซน์สร้างอัต ลักษณ์แบบ CI Brand หรื อ Corporate Identity หรื อมองหาสี ประจาองค์กรที่ เหมาะกับธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความจดจา(Awareness) เท่านั้น แต่ ผูป้ ระกอบการและนักการตลาดต้องมีกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ (Brand Strategy) ร่ วมด้วยช่วยดันให้แบรนด์ของคุณโดดเด่นยิง่ ขึ้น เริ่ มตั้งแต่


-กำหนดวัต ถุ ป ระสงค์ ห ลัก ( Objective) - ภำรกิ จ

และพัน ธกิ จ ( Vision and mission)

-กลุ่ ม เป้ ำ หมำยของคุ ณ คื อ ใคร ( Target) -ควำมโดดเด่ น และควำมแตกต่ ำ งที ่ ธุ ร กิ จ เรำมี ( Unique of your business) -บุ ค ลิ ก ของแบรนด์ ต้ อ งกำรเป็ นแบบไหน ( Brand Personality)

-เป้ ำ หมำย ( Goal) ระยะสั้น

3

ปี และเป้ ำ หมำยระยะยำว

5-10

มองธุ ร กิ จ แบบไหน ? และต้ อ งกำร

อะไร

เพื่อให้การสร้าง Brand Awareness เป็ นไปได้ดว้ ยดี เพิ่มการมีส่วนร่ วม (Engagement) นาไปสู่ ยอดขายในที่สุด การสร้าง Brand Strategy ต้องเด็ดและตรงจุดซึ่ งอาจต้องใช้ ประสบการณ์จากผูเ้ ชี่ยวชาญ วางเป้าหมายและแนวทางธุรกิจให้ชดั เจน รู ้วา่ ปั ญหาธุรกิจคืออะไร พร้อมกับกาหนดปลายทางเป้าหมายแห่งความสาเร็ จ สาหรับสร้างความเข้าใจร่ วมกันกับทีมงาน และเข้าใจพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคด้วย ดัง่ เช่น การสร้างแบรนด์สไตล์ ริ ชาร์ด แบรนสัน (Richard Branson) เจ้าพ่ออาณาจักร Virgin Group ที่ประสบความสาเร็ จในการสร้างแบรนด์ธุรกิจที่มี

เอกลักษณ์เป็ นอย่างมากว่าเข้าถึงไลฟ์ สไตล์จริ ง ๆ


แม้ Virgin Group จะมีธุรกิจในเครื อมากมายทั้งธุรกิจท่องเที่ยว, ค้าปลีก, การเงินและประกันภัย, กลุ่มการสื่ อสาร เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ตามด้วยธุรกิจเครื่ องบิน และกาลังจะมี Virgin Galactic บริ การท่องเที่ยวทางอวกาศอีกด้วย แต่ผคู ้ นก็รู้จกั ด้วยกลยุทธ์ Monolithic Identity สร้างแบ รนด์ผา่ นโลโก้เดียว และมีเป้าหมายชัดเจนที่ทาให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกว่า Virgin คือแบรนด์ที่เข้าถึงไลฟ์ สไตล์คน การใช้ชีวิตจริ ง ๆ พร้อมกับแนวคิดที่ชดั เจน และหากไม่มีไอเดียสร้างและวางแผนกล ยุทธ์ Digital Marketing ให้กบั ธุรกิจ คุณผูอ้ ่านสามารถขอปรึ กษาจากทีมงานมืออาชีพจาก STEPS ACADEMY ได้เลยที่นี่


2. แบรนด์ ต้องมีเรื่ องเล่ า ( Brand Story) เมื่อมีกลยุทธ์ แล้ว เพื่อให้แบรนด์ธุรกิจดึงดูดลูกค้าให้มีปฎิสมั พันธ์กบั แบรนด์ได้อย่างต่อเนื่อง และรู ้สึกถึงความ คุม้ ค่า เกิดความไว้วางใจ เกิดความรู ้สึกภูมิใจที่ได้ใช้สินค้าและบริ การของธุรกิจเรา ทั้งที่สินค้าของ เรามีราคาไม่แตกต่างจากคูแ่ ข่งในตลาด การสร้าง Unique Branding จะแตกต่างอย่างโดดเด่น ได้ แบรนด์ก็ตอ้ งมีเรื่ องราว (Brand Story) มีเรื่ องเล่าที่เป็ นเอกลักษณ์น่าสนใจ เพื่อสร้าง ข้อความหลัก (Key Message) ที่ธุรกิจต้องการสื่ อสารให้ผคู ้ นเข้าใจเบื้องต้นว่า “เราเป็ นใครและ ทาอะไรอยู่ ?” ในที่น้ ีอาจเป็ นการบอกเล่าขมวดปมเรื่ องราวความเป็ นมา กาหนดบุคลิกแบรนด์ (Personal Branding) และ คาแรคเตอร์การตลาด (Character Marketing) ให้ชดั เจน ควบคู่กบั มองหาเสน่ห์คอนเทนต์ (Content) ที่มีตวั ตนชัดเจน ความเป็ นธุรกิจ เพื่อสร้างความเป็ น อันหนึ่งอันเดียวกับลูกค้า


เริ่มต้ นจากคาถามทีว่ ่ า “คุณต้องการให้ลูกค้าจดจาคุณในรู ปแบบไหน ?” ยกตัวอย่ างการ สร้ างเรื่ องราวให้ กบั แบรนด์ ธุรกิจ เช่ น กระทิงแดง หรื อเรดบูลส์ (Red Bull) เครื่ องดื่มชู กาลัง ของเจ้ าสัวเฉลียว อยู่วทิ ยา ทีเ่ ลือกโกอินเตอร์ ไปโด่ งดังในต่ างแดน ล่ าสุ ด ขยายธุรกิจครอบคลุมกว่ า 108 ประเทศทัว่ โลก

การเลือกรีแบรนด์ จากเครื่ องดื่มคนสู้ ชีวติ สู่ ตลาดพรีเมียมในนาม เรดบูลส์ อย่ างเต็มตัว สร้ างไลฟ์ สไตล์ เอ็กซ์ สตรีม วางเป้าหมายลูกค้ า คือ “คนรุ่นใหม่ ทชี่ ื่ นชอบใช้ ชีวติ และต้ องการมอง หาประสบการณ์ แปลกใหม่ ” เพื่อเป็ น Key Message หลัก ๆ ทีเ่ รดบูลส์ เลือกเล่ าบนเวทีโลก ผ่าน สื่ อหลากหลายแบบ Ultimate Media เพิม่ การเข้ าถึง (Awareness) พัฒนาแบรนด์ สินค้ าให้ ชัดเจนยิง่ ขึน้ เพื่อการพัฒนาแบรนด์ ให้ ก้าวสู่ การเป็ นเครื่ องดื่มให้ พลังงาน (Energy Drink) ที่ น่ าเชื่ อถือในระดับโลกทีม่ ากด้ วยความ Extreme ไม่ ว่าจะเป็ นรายการผจญภัย บันเทิง กีฬา และ ดนตรี เน้ นสร้ างแรงบันดาลใจ นอกจากนี้ ยังมีตดิ ปี กคอนเทนต์ เรดบูลส์ ผ่านช่ องทางครบครันทั้งสื่ อเก่ าและสื่ อใหม่ ช่ องทางออนไลน์ อย่ างwww.redbull.com รวมทั้งสื่ อโซเชียลมีเดียทุกช่ องทาง ตามด้ วยการ ผลิตเกม เช่ น Red Bull Air Race The Game ฯลฯ ตามสโลแกน “Red Bull gives you wings.”


การปรับองค์กรล้างไพ่ใหม่ของกระทิงแดง สู่ เรดบูลส์ ผลลัพธ์ที่ได้ตอ้ งบอกว่าคุม้ ค่า เพราะ ยอดผูต้ ิดตามในโซเชียลมีเดียของเครื่ องดื่มค่ายนี้ไม่ธรรมดา แค่เฟซบุ๊กก็โกยยอดไลค์จากคนทัว่ โลกไป 48 ล้านไลค์ ส่ วนอินสตาแกรมมี Followers ทั้งหมด 8.3 ล้านราย ถือว่าเป็ นตัวเลขที่ไม่ น้อย (ข้อมูลวันที่ 27 เมษายน 2561) บทเรี ยนที่ได้รับ : การรี แบรนด์ครั้งนี้ เรดบูลส์ เลือกส่ งต่อ ความ Extreme ให้คนทัว่ โลกจดจาได้แม่นยา !!! แต่ก็ไม่ใช่ทุกแบรนด์ที่จะประสบความสาเร็ จ ในการปั้ นแบรนด์ดิ้งให้แตกต่าง (Unique Branding) ดังนั้น นี่เป็ นอีกหนึ่งภารกิจท้าทายของ ผูป้ ระกอบการยุคดิจิทลั ต้องขบคิดเป็ นการบ้าน อย่างไรก็ดี การสร้างคอนเทนต์เรื่ องเล่าไม่ได้จากัด อยูแ่ ค่บทความบนเว็บไซต์เท่านั้น แต่ยงั ครอบคลุมไปถึงวิดีโอ ภาพถ่าย และอื่นๆ อีกมากมายที่ช่วย ส่ งเสริ มให้การเล่าเรื่ องของแบรนด์คุณสนุก สร้างการมีส่วนร่ วมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับลูกค้า (Evangelist Marketing) และเติมความน่าสนใจมากขึ้น สร้างยอดขายซื้ อซ้ าได้มากขึ้น (RePurchasing)

3.แบรนด์ ต้องมีทิศทางการสื่ อสารที่ชัดเจน (Clear Brand Guidelines) “Brand identity guidelines are a written manual that explains how a brand should be used internally and externally.” คานิ ยาม Brand Guidelines ของ ซูซาน เกลนเลียส นักการตลาดสาวและ CEO แห่ ง KeySplash Creative Inc. เพราะในโลกออนไลน์ไม่ได้มีแค่คุณเพียงคนเดียว สาหรับข้อนี้ เป็ นอีก

เช็กลิสต์สาคัญของ Unique Branding ว่าแบรนด์ธุรกิจดิจิทลั ของคุณมีแนวทางหรื อมี ทิศทางแบบไหน และมีสไตล์ชดั เจนหรื อไม่ ตั้งแต่การคิดตราสิ นค้า สัญลักษณ์ ดีไซน์ต่าง ๆ ไอคอน การออกแบบที่มีอตั ลักษณ์มากพอ สื่ อสารได้ เพียงแค่พบก็รู้เลยว่านี้คือธุรกิจ อะไร และต้องการพูดอะไรกับลูกค้า เพื่อสร้างการสื่ อสารในโลกออนไลน์ไม่ผดิ เพี้ยน ร่ วมกับการเล่าเรื่ องข้างต้น ช่วยสานต่อให้กลยุทธ์แบรนด์ประสบความสาเร็ จได้น้ นั เอง


ยกตัวอย่าง ภาพลักษณ์ความเป็ นแมคโดนัลด์ McDonald เพียงแค่เห็นตัว M สี เหลือง หรื อตัวตลกมาสคอตหน้าร้านผูค้ นก็รู้เลยว่าขายอาหารฟาสฟู้ด หรื อพูดง่าย ๆ ว่า เห็นปุ้บก็ หิ วปั๊ บ


You’re Turn อ่านมาถึงตรงนี้ คุณคงพอเข้าใจแล้วว่า ทาไมต้องสร้างแบรนด์ Unique

ั ธุรกิจ หยุด !!! ทาสงคราม Branding ดังนั้น อย่ามัวมุ่งแต่ยอดขาย จนลืมการสร้างแบรนด์ให้กบ ราคา และหันมาพัฒนา Branding ต่อยอดให้ธุรกิจดิจิทลั ยัง่ ยืน สู่ การเป็ นตัวจริ งในสนามธุรกิจ กันดีกว่า

อ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://stepstraining.co/entrepreneur/uniquebranding

Nutchaya  
Nutchaya  
Advertisement