Issuu on Google+

ภ ภ    ภ! !ภ ภ"# $ " % ภ&' "!  ภ ("# )  ภ" % ภภ ภ"*ภ ' $ภ+ ภ) ภ , - " ( ( ภ ภภ+" ภ &"# ภภ" ./ ' .ภ  0ภ.'ภภ%$ ภ) ภ ภ& '&ภ.ภ $& .- ) "+ - $ ' &"!  ภ (1-21ภ3 !'.  $ ( 1. ภ ภภ '&ภ.ภ & ภ ภ- 

 '. 4 - '&ภ.ภ !"# $% ภ) " ภ " % ภ ) -5!ภ) ภ'ภ"%ภ) " ( ภ! ) " ( /ภ& .- ) "+ ภ 

( . ภ) . ภ'4 - '&ภ.ภ-%"& ภ'('. "4 &ภ "-%%ภ6%"# 

2& 1 2- &" - "! 

(& "%ภ! ภ .ภ &ภ47 ภ& .- ) "+$!1(

2. ภ"*"+ $+ ,ภ ภภ - ภ (ภ/' ..ภ &"ภ ( / ภ! 5 21ภ3 "4" $ http://www.ismed.or.th/knowledge/alpha/body1/body1.htm % ภ&". ภ- http://www.thairegistration.com/ ภ% ภ - ภ" P 3" $ &P 3'- "4 ภ  / ภ  http://www.ismed.or.th/knowledge/alpha/body1/body1.htm % ภ 4 ภ http://www.rd.go.th


$+ ,ภ / ภ * # $+ ภ $ - ภ ภ ภ   ภ ! "#$ %!& & '& (ภ &! )*ภ+,! http://www.bma.go.th/html/body_ser_envelop4.html - ภ ภภ-ภ. 125 ' ! "#$ %!& & '& (ภ &! )*ภ+,! http://www.bma.go.th/html/body_ser_envelop5.html - ภ% ! (Q &) &P 3Q  RS $ ) ภ "! &""4" 21ภ3 $ http://www.bma.go.th/html/body_page422.html ภ% %" - ภ' ภภ ภW0' '&ภ.ภ&  ภ.ภ% %" "4%% &". 4 ภ  - &% ) &P 3 4 $ 6 % .. ภ &) &P 3 ภ  ภ !"  ภ ภ!ภ !" #!$ %&' ( $) ภ " * ภ!ภ)!&+ )!&! &""4" 21ภ3 $ http://www.exd.mof.go.th/tax/tax0104.html ภภ"+ - 6 6. ภ "# ภ ภ &"2 '&ภ.ภ& % ) &P 3ภ ) "! ภภ.ภภ"+ "4%$! ) ภ  'ภ& ภ$ '&ภ.ภ21ภ3 &""4" % $ ภภ- - ! ภ ภภ- &"2 ( 13 44/100 6

.

() -

. ) .. ภ& . ) "P"% 

. 11000


/. 02-547-4734-7 http://www.dft.moc.go.th/document/commodity_trade/service/import/coffeei.htm (ภภ & "ภภภ. ") ( 3 & 4 44/100 - &ภ ' -(%(! 11000 /.0-2 547-4753-6, 0-2547-4837-9 / 0-2547-4757 %!ภ $' - .ภ"ภ`a0ภ4 ` -) !/b3`  ภ. %!ภ $' ภ& ` ! http://www.fda.moph.go.th/fdanet/html/product/food/Advert_Food/Advert_Food.pdf - .&ภ2ภ& ` ! (f.. 197) 4.2.2543 "%ŕ¸

http://www.thaifoodmanufacturer.com/function/0_Law&Regulations/notification/no197.h tml 3. ภ"* 1ภ2ภ'( &&" 3 l 4  ( ภ ภ ภ" ./ "+ "+ $ " ภ,  %." % ภภ ภ 5 , ภ &"2"!  ภ ( " m'm' ภ 0.- 0 P 4ภ  - -1ภ-ภ& % ภ.ภภ ภ"#  ภ!`&"ภ

ภ& - ภ%ภ!- $ภ+"" $ ภ" - $ %ภ) "+'ภ "#

 5 n. - $$ "! ภ-. ภ ภ '  &ภ. . ภ2% 0 ) .ภ%ภ ภ!1(

( ( ภภ ) 4o ภภ%ภ!- $ 4.2. 2543 /2' 0ภภ $4. - $ ภ%ภ- ) ภ"f 200 ภ/- / "%".ภ.- 6."" " 5S %ภ"f 500 ภ/- / !`& "ภ%ภ"f 700 ภ/- / (

ภ%ภ!- $ - 1 / "4 '!1( " ( ) ภ )  ภ( $ &   "!  ภ ภP 4ภ !!  /1'"% &  " % ภ ภ 5 n. ภ" ภ!  - &.ภ" % , " ! "-ภ-ภภ( m 0 . .ภ " 0" + ภ.'ภ- "% & ! "# "%ภภ.'./P ภ ภ $ &ภ.ภ.-ภ  ภ ภ !!  1$ %"


" ก $ก+ ก !!  - / !1( '&ก.ก 1  p

ก. - &.ก  6 . - ก !'./P-$!1(

%+'+ ก"* . ก  !ก ก n. $"

ก " % ก'&ก.ก  ' ก ("# $ &   61ก ) " กก+' .. ก ก ก $ -`P 4 & - - $ก+ ก ก 4 .- , $ ( 1. ก'(3'(4,%&2ก"+  ก " ( 5.ก'ก- &.. - - /"f 65 . !1( $ ก 0.- 0 6%$ "# ' )  ( - %" &"# . 0 ก&"2"ก 0.- 0"!  $"% 4.2. 2541 '! !ก "# 

ก - -`P 4 6. ก &"2 P  %& 4 0&"P 

4.)  ก "4%- '"%  , "กก.ก ก'ก- 0.- 01"#  -'./P- ก &..  " % ) ! & ` 25 ! (Thailand Restaurant News, 2544)  % , '  ( $ ก m'm'ก /. ก" 0 -

u 0 "# 

2. ก'( ก "+ % '*&4  " ก " -

u "0 -

u. 0 ) .-

u"0"#  - ! %" ก ( -

u "0"* 4.2. 2540/ ก กo3 &"* ! ก  ABAC .ก ก21ก3 $ ' ก ( -

u"0ก+! ! $ 66

 " .ก กก - )  ก!1( n. -

u "0ก) ! ! $ 2' 0ก - " "m+ .xกm / ' ..ก ก  -  ก  ("# ก $ &ก

) "! ก &"2 - ก ! ' 45 l 65 .  ก n. -

u "0) ! & ` 30 ! (ก  2545) 3. ก'( 4#  '5*% ''(4,%& ก ก ( ! ( ! "+ก$ 61! 5 /" & & .- ) "+"#  ก &.. $ 0 $ ก .+- - m1ก ( !1(  2536 .+- - $fก ก ) ก  $ ก" ก 


"* ! ก -.-'ก.ก !   .+- - " &ก'ก- &.ก $ 61&.. "# ก- ) &ก-.- - )  ก ' 45 l 65 . .+- - '! - !ก ก ก 1 m 1 ก "+ก 70 % "# 4 0  .ก !/-ก &ก 30% "#

"+ก

) "! ก &"2 n. .+- - ) ! & ` 76 ( P 3`0, .. 2545) ก ก ( .+- - $! ก "! $

&"2 -/0 & / &! ก $ &"2 ""m &

** 0 ก % , ก ( $ ก 94 Coffee, The Coffee Maker, Barista 

" ()  ก -`P 4ก"-ก.ก ก 5, - 6'กก (6% "# ก "*/ก './P- "%ก ) .ก %ก "4!1(

4. ก'( 45*+ก78#! ก " (" .ก'ก- "#

ก"  - ก &$ ' ก "f& ` 30-45 .  ก ก (" ก "# &กm%(! $4ก. n{ () . 0, " . ก ก.n{ JET ก . " ก.n{ .  ก.n{. ก ก / 2 . 05!n{ () ) . 0"+ก, ! ก ก ! $ "+ ) . ก ก ( . ก 6% "# ก & .- ) "+"#  ก ! n. & ` 80 ( P 3`0, .. 2545) ก"*) " ก ( 2540 " !. ก ' ก ก .. "กก3`0"f4 & . ก 21' ก%ก $"# 

ก กก ."# กก   ก ก ก"#

)  ก 5 " (& ' ..ก (Corner/Kiosk) %6"!+

(Cart) " $ ก ก '&ก.ก 5 ก & ) "! P`a0ก

&"# ')  ก`0 & 6. , ก.'&ก.ก  (

'&ก.ก 5," ( 1.ก -) 1ก3 ก ) ก ก. ก

 , "4%"# )  ก`0ก &"+ก ก 5 " ($ ก . ก / ก . " ก  "# 

 กP 4 ก '&ก.ก " ก" 4&! ! ก "4!1(

 '&ก.ก , "!   " % !`&ก 21ก3 ( - $%ก  ` ก - $ € $ 0!- $ก+" /  ./P-ก ก '!1( " (


("+ /ก ก ) ก ก "*ก ก ก "4 '&ก.ก &"!  ก (

ก ก& 2กP 4 ก !   4 ` ' ..ก " &  n. '&ก.ก ' "%กก ( '!ก m%(  $ 0 ก .3 !  $ 0 %ก "! ก..3 . 05, ก "!  2 ก3`& ( '&ก.ก & 21ก3 "% $! 55 ก  (& - "# !.3 .-.  ' -21ก3 ก , & ) ".".ก ก  "%ก ก..3.3 1 ก "%ก 1-% ก  . 0!1( " n.

( "%กก  $"% ก "4 &ก !! - !  ก 4%( ) ก ' /"f4 & 2' 0ก - 6 '&ก.ก $ 4 0 ก & . 0$ !+4 ก "* ก&) $ ก '&ก.ก , ก  . 0! "&$/ก " "4 &&" ก (

'&ก.ก & "  . 0! " !+ ก ก"Q ก "4 &  './P-ก  6 ."# ก, $ก ก " ก ก" -) -% - ) 1ก "# 

( ( ก ") ก '&ก.ก -"%ก) " (" & /21ก3 ."`) " "%ก ( ก'ก- 4o ก.%ก ก -$ & & ก ( -' !$ $ ) './P-"%ก%ก ! %&$) ก ก $ ก % , '&ก.ก  ก "!  - - ก $ ก'&ก.ก 5  (' ..ก ก &  ! - " ('&ก.ก & 4 ` .-.ก  "*ก ก

ก+ก9$ 1ก2$ก'1ก2

ก+9$ ก n. ก'ก- "Q ก, $ ก กก ก21ก3 - ) &

ก" 1ก2$ก'1ก2% ก . &$ก ! ก "# ก " 0.- 0 ก" 0 -

u 0 ก . %" "%! ! " "-ก -กก( $2ก m 0 ) ! "#

ก" ก.ก  ก " ( $ ก / %" "% m 0 .+- -

 %" "%ก !  ก.ก "# f& ( '&ก.ก  ก 1  - " "! ! ก.ก "4%1ก'ก- "4 ก!1(


%+ % ก"* '% .ก %ก ก- ) -5ก.  - &. ก 2!ก % ก '&ก.ก ก 1 - ) -5ก. , ( * ":;& ก ก  กก ) "+' "%! กก &ก "   % กก -ก 5 ก %ก  ก . - .%ก  "!! . -

.%ก ก "("+ก  (  P`a0 ' - "% $ ( ' & -- <%" *ก'($$ก$%," &ก  - ก !'./P- ( P`a0 ก&. ก  & P -  ก'./P-$  P &'./P- "%ก ก  ) -5&) P`a0!'&ก.ก   %$.ก .. ก'./P- -%ก <'2:;&  / " & ก $ ก -  "4% . ก 2!ก %ก $ !1(

 ก% "% (Brand)  &"# ) $  " . ก ) " ก "

-) &ก ) - "ก-  &)  - ก ก!1( % 0.- 0 .+- - & -

u"0 ก+ / ก ) .  - ! " './P-&&1ก61  - ( , " "% ก %ก "

.+- - 

 -0!- กก ‚ "+ -ก &$6 "%ก% ก .+- - 

-

u"0 Where the World Meet‚ P 4! 6 %ก m1" & ก "#

 4. ("4%ก  -0 &"4%ก  ก Lavita  " ก $‚ " - "# ก $  " " m1"# !ก  " 1!/ก f& ( '&ก.ก &  - (-`P 4 - P ' ..ก .P`a0  &  - " (&ก  - & .- ) "+ $ !1(


 *%D 6 ) .&ก.ก ก

- ) -5 ก ก กก "%ก) " ก 5 &ก 6 P ."` &   ( ( " % ก ' ..ก ./P-ก !- $ " $ ก ก ก ก "# ! "+ก %6"!+ '&ก.ก  5"#   n. - $

 %ก -. ก . ก 2 &ก ก  %"กก 

ก 4" (Premium) ' ..! ก n. 16'ก ก ' - /" "% - & &ก . &. ก 2 - " &&"! $ 4ก - ( ("4 &'ก- ก"Q ! ก 5&"#

กก ก21ก3 & ก" ' ..ก  ก 4" &- ก.

0 'Q$ -%" ก 4%(  "ก&/ 0 ' / 1 ก2* ก:&  ,"+ / $3 "4%  ก  ก4%( P  - ! ) ก ' ) ( !. "4%"ก+. ก`0 , "# &".. ก ก ( ' กEFก ก &".. "#

 $"

( ก 4%(  ก+&ก. "ก-( 2 ก* #" "+ / $$%#%* ( ก ก .-) m%( ก'ก- &ก ) &" ก !( 

( ก ก&"# ก 4%( "ก& P 4

ก ) ก4 ก ) 'ก- $.ก .ก &ก "+!1(

 ก 4" " 0.- 0 m'm'ก .+- - % -

u"0 P 

" (&  ( &"2 & &"2 " $.ก 'ก- f& ( ก ก 6 & ก  . ก 2P  ก 1"# ) -5  6 .- ก !ก'ก- "Q 


 ,+ ก2*2!$+ ก  5& ก )  $ ก " & 6  , ( -  4 - - m"0 0"ก+ 5 , - ก 6 . ก 21ก3 - ก/P 4 0 - n{ () 

 "-%%ก ก $ &. - ( 20 . $ 61 100 ก .  5 ก ( - 4 ` ก  6. )  ก ก 4 0 .ก & - & `ก/ก& 100 l120 . 'ก 4 0/. & ` 3l4 "  - !ก -" +& 'ก ก . ก ( - 300-400 . $ 61 700 . !1( $ ก 1-`P 4  &ก ก ก $ ) .ก ) "! ก &"2 - & '!1( $ก " ก"4 &' ) "! " P 3 '61 95 % ( - "-%% !1( 1 ก ก $   6. )  .กก.-  ,

ก ) "  /ก ก)  - '&ก.ก & 4 ` " & ก.-`P 4 &ก'ก- "Q  ก%+ %ก ก ก ก " ก !  $ (  5ก ก &ก,% 1& +% % &'' + $ Direct Mail "4 & %" ( ) " "+ P 4ก3`0! - % - &  - "4% - "! 61'./P-$"+  ) !`&ก " ก ! ' ..ก /b3` % /2 0 (

 ก " % ก  ' ก & 4 0ก -%ก  p ! "# .!'./P- 

) $ .กก ก ..ก"+ ก ($ ก ) .ก ก

 '&ก.ก %+ %ก *'"+ / " ก // กm%(!&1ก % "2ก ) -5 , ก+ & ) ก . ก  - "4%'./P- %ก

ก ก!1( %'&ก.ก กก ก"4%1'./P-"! .-( ก!1(


 " ภภ Cupping Sessiong ภ" -

u 0 ภภภ "*/ภ'./P-$ . !ภ& -` . $ &6%"# ภ- ' ภ'./P-$ 4. ภ " ภ"# 4%"5" ./ $ "! %( 6. ภ ภ( ภ$ 4 "!  &"2 6."" & ภ"f 2 3 17 & 18 ) .&"2$ ( 6% "#

 ภ2ภP 4 ' 1 "" & ภ"f  ภ&"2 / "m &&"2 " "+ภ $ &"2$ &- ) -5 "4 `0 2 4 0 -% 4 0 .ภ ภ. 4 0/. ภN:4 - 4 0 .ภ "5" ./ $ 4%( ' , & ` 800 61 1,500 "  ภ&. () &" "4 &'ภ ) -5 1' 6. P -" %!&"2 " " " )  ภ4 0 .ภ 'ภ"( &' ภ3 ภ&"+ภ  &ภ ภ- 4 0/. "5" ./ $ . ) "4 &'ภ ) -51' P - !&"2$ ( 4$ ภ4 0/. 'ภ -  /- '  ภภ 4 0 .ภ "+ภ4 0/. &-`P 4 ) &$ - - 16'ภภ 4 0 .ภ ภ !ภ4 0/.  5&6'ภ) ) "# ŕ¸

) "+' &" , $ 6 ภ`0 n. & - (!'ภ"4 &'ภ'  621ภ3 &""4" $ "+.$m 0 ภ ภ"ภ3  "24% ŕ¸

http://www.itdoa.com/crop_itda/menu/menu_h5.htm http://www.doa.go.th/home/publication/pub/scientific_1-4/scientific_1/coffee/coffee1.html

#" ภ " *ภ'(%*


ภ ./P-ภ   ( $ ภ"+!ภm1! "+ภ - " !( ภ) "-%%ŕ¸

( " ภ1. ! ภ'(%'* 4*ภ ภภm1) $ 2 - Dry Process ) ภ ภ & ` 2 l 3 0 ภ& ภ&" &"%ภภ- Wet Process ) ภ )  /ภ.`P' 70 l 80 2 " $W 0 3 )  () )  ภ&" &"%ภภ'&ภ.ภ 621ภ3 !( ภ ) "+ภ "-%%ภ$ "+.$m0 Thanksgiving Coffee Co http://www.thanksgivingcoffee.com/galry_1_2_29.html 2. !O*ภ'(* (% ) 4* ภ-ภ&`P' 180 l240 2 "m"m " & ` 10 l20 `P' &&&" -"+ภ& 4 0ภ. ภ-ภ /$ &"P!ภ- .ภ , $"#

- ภ- (Light roast) $ ภ Cinnamon Roast - ภ- ภ ( Medium roast) $ ภ Vienna Roast, City Roast - ภ-"! (Dark roast) $ ภ French Roast, Italian Roast, Espresso Roast ภ- &"+ภ () & "( ภ-"! - !&"4!1( ภ-"!& () "!"ภ%.) & () m1 ภ "-%."+  $"( ภ-"! ) $) "-%% Espresso ภ-ŕ¸

 $ &) ภ'5" -`- $ f& ( '-ภ1 ภ3&- ) 5 && .ภ`0'4 - "4%"+ภ-"ภภ3`0"f4 & &  ภ ' "%ภ- &"-%-"+ภ 6 !'"4" $ ภ ภ"ภ3 %    32 f.. 1 ภ - l - 2545, ภ- (Roasted Coffee ) 4 `2 ภ 2' 0 &RÂ&#x2030;ภ. ' -`&"ภ3 2 0 ." 3. ภ %ภ'( (Blend) -% ภ ) ภ4 0 ,  ภ ' "f4 &!'- & "4%$ภ  ภ $ 4 0ภ/$' 2 4 0 -% 4 0 .ภ &4 0/. 4 0  .ภ &ภ  $"!! 4 0/.  "!! - &ภ 4 0 .ภ ภ ภ. &". 0ภ-ภภ2 4 0 ("! ภ  &"# ' "f4 &! & $


4. ก*% ก (Cup Test) "# ก .-`P 4 Š. ก /"+ก ."4 "+ก & ` 100 l 200 ก - "4%' "+ก -  $ 5. ก* (Grinder) "# ก ) ก - .&" - &"!ก .&"# ก)   ก ) -5 1 ก .ก - &" ก " ( ก+ "%ก" & ก. ก  ( ก, '$* ก ()  ก . ก& 3ก ("+ $ ก"-% ก

(Drip) ! '$ ก ก ' .. ($ 61 ก ก $ ก "# "4 &`P'! () &ก& 3ก &)  !ก " $ $ ก .. ( ก"-% Drip Brewer " +ก 4  ก 6'ก. ."ก $ 6 "-%" กก 6  ก

6'ก.&""ก $ ก, ' % %WX ก ( "-%" "4 /m m1กก ) ! (Espresso) &.. $ () ()  ก . ก .." "4 /m&1  &ก !ก $ & P 4 ก &-(-

 ` -% 1 ½ 0 ก ) / ( .&" ก , ก "-%" +ก 25  ก 6'ก. ."ก $ &6 "-% " กก 30  ก 6'ก.&""ก $ ก, '(,& % ก (&) $  &ก !ก  / ก`0 (French Press) ) .ก ก "ก Plunger pot ก ." &ก.ก ( "# ก . . ก, ) -5 ก .ก -% ' $.ก  ` ก"ก $ ) .ก &-( "4 & ก 6'ก. ก !ก &"6'ก)  &"%ก 6'ก ก 2"# " , &) - !ก 6. ก, (Brewing) ก ก &!1( 'ก.n  , ( -ก'( "%กก -`P 4 ก&. ก - . &"ก+.ก3 6'ก - () & ก ก "4 & () %ก &)  !ก

"4( $ `P'! () " & ก ก ก '& ` 94 l98 2 "m"m - ก:& "-% &ก . - 4 0ก ก  ก .&" "ก $ &" กก ก &) ก  ! ก . ."ก $ &" 


ภ ภ ) ภ$ "% ( ("4 & () ภ/ภ'm. & ŕ¸

 ภ  ภ$1 ภ /$ ' ภภ& `ภ2 / Â&#x2039;& 

() 6 m0 &ภ ภ6 '- 6ภ" ภ "4%"ภ+.- !ภ !1(

 &""%"+ภ-"-%. "-%ภ&ภภภ'&ภ.ภ 6

"4" $ ภ.3"#  )   ( ..ภ. " ) ภ http://coffeefresh.velocall.com ..ภ ) ภ http://www.maesalongcoffee.com/ ... ภ(&"2$) ) ภ http://www.boncafe.co.th/ .."-' ) ภ http://www.k2.co.th Ultimate Beverage Product Co.,Ltd. (94 Coffee) .."&-

u"-"ภ0 ) ภ '  Q 4&. '&6P0 /-ภ47 

Tel. 0-2801-7428 ภ 1 Tel. 0-5321-1825 Tel. 0-2693-2570 Tel. 0-2513-7525 Tel. 0-25306730 Tel. 0-2573-5080 

http://www.doitung.org/features/thai/coffee/index.htm

%" *ภ'( ภ 5& ' ภภ"f4 &! " ภ"-%%ภ & 1% "ภ ภ ภ$ ' "# ภ &'ภภ / , $ $ ภ %%WX+ (Espresso) ภ ) ภ .ภ -"! .. " / 0 % " " /m/ 0 . ()  ` 1-1 ½ m0 -( $-ภ" " /m-(& ภภ 2 m0 "4 &)  ภ ,W+ (Cappuecino) " " /m ภ. (150-170 2 "m"m ) &*  (Foamed milk) ` 6 m0  $ภ 6 "# - '/ "+ &- 

 %"W" (Ristretto) " " /m () ภ ภ-1 1 &$" " /m "!!

 + (Mocca) ภ" () "%+-/ภ %-- ภ ภ " " /m 1 m0 &*.- / +-/ภ "ภ+% '((bc " " /m 1 m0   " +6 *.   


(Caffee Latte)$ '((bc W "& (Caffee Au Lait)

(Foamed milk) Ÿ ( /"ภ++-/ภ

ภภOภNภ'( *%g% ภ"ภ+.ภ3 ภ&) ภ- P 4- $ (  &ภ n ) -5 -) 161 ภ"ภ+.ภ3 ภ$ ภ `P'  ภ2 - %( ) .!-Â&#x160;. ภ "ภ+.ภ3 ภ-% - "ภ+.ภ$ P &* - "ภ+.ภ$ "+ ภ/ - %  "4 &ภ !ŕ¸

  $ "+ - $-"ภ+.ภ$ '"+ "4 &ภ&'m." ภ   , '"+ "! $

ภ ภ( ภ.P &.ภ"! ภ ภ'"+ .-( ภ "ภ- %( !1( $ - -."+ภ `" & ภ. ภ./P- $-.ภ($  "ภ 1 "%

'$+ %D$*ภ " E-Magazine http://emag.ratchaburi.com/articles/article_coffe_2001082201_1.html

Moka Coffee http://www.mokacoffee.com/home.html .3ภ. " ) ภ http://www.coffeefresh.velocall.com/

.3. ภ(&"2$) ) ภ http://www.boncafe.co.th/

.3 .+- - (&"2$) ) ภ http://blackcanyoncoffee.com


5. ก$ ก "# ก& 47 - &ก3 p ก .ก  " % (

ก ก 1 &..ก . ก ( .- ก &..ก ! &ก .ก &.. - - ก  & P 4 $"

(   !ก '!1( $ '&ก.ก & .- ) "+ ก ( 5& ) " &.."-/ / "2 IT "!  -.-'   , ( ก 'กก &..$& . ก !  "กก.&...5 /&.. ก ) &" `.! %"ก Point Of Sale (POS) ก ! "# $- "+ & &ก 'ก- &.. . 

(&"ก+. &"!'ก m%(( (!'&"Pก !  " ก m%(! ก &! $ &

ก$ % "%"ก+.!' `.!  &.. IT & !' "-%-4" 0 Server ' "4%&..- - &.. . 

(&.ก$ `." (  - --"%' " & "  - ‹ก" 4ก.- ก !'ก- 

( ' 6 ) $ -) `&&" m%( &&&" ! 6.$ ) !1( "4%ก -`P 4 '" ก . &..- - &  -  &- '5" "ก!1( $ ก"*


!'($ ก&.. . &6'ก )  ก  ก  ก ) " ก !  , "4%ก3 'ก- $ ) . ก ! "+ก $$ ) &.. IT "!  ก . ก ก+ 6

) " กก . ก $. "4 ' & --.- .ก ก . ก 1"# $ & P 4

ก กก .   , ก  '&ก.ก ( - ) -5ก. ก . .- ก ("%ก R‰ก. "4%- '- "! "%ก ก4 ก ก&4 ก

 6 .-) 6 !'ก- &ก .ก ก'ก- $ $61ก  ก ก . 

 4 ก &ก /ก 4 ก ก- Š.  " "ก

'W % &ก /- -0ก&!1( 'ก.! !ก ก ! "+ก 'ก "4-

" %4 ก 1-2 - /- -0ก1$-- m.m ก ! 5 ) !  ( ' ../- -0ก&- m.m '!1( (

%&'()*+&,-./

01)*.ก3)*ก4)3 (ก

01)*.ก3)*5)6789*

),ก,*-. ), ),ก $ 5 $ 6 &" %ก &" 0 1 1 1 &"#2 &"ก 2 2 2 &"" ก &"%".

'.

#$0ก-

),ก)/.. &"1ก% &"%* &"34ก 

$ 1

5)6ก4)3

$ 2

'.

$ 3

$ 4

 1

 1 1 2

 2 2
!! $1,%.ภ ภ+&ภ)/

6. ภ ภ ภภ3`&ภ 3 ' ..ภ, (  (Stand-Alone) "# - &%" 4%( & ` 50 ... !1( $ Stand-Alone  ('   4 - - ) ภ %4 m 5, -0" 0 (Corner/Kiosk) ภ! ภ 4%( & ` 6 ...!1( $ ภ3`&"# ภP  - 2' 0ภ- %4 m ภ&"P ( ) "+ภ 6"!+ (Cart) ภ! "+ภ4%( & ` 3 ... 6"-% $ &ภ ) " ( $ ) "! 61 $ภ&. " &  - !ภ) ภ& ภ $ ! &' ..!ภ ภ $!  ( ' ( Stand-Alone ) W % ภ  ภ ' .. Stand Alone &" " ภ& ` 800,000 61 1,500,000 . m1/-   ! ภ' .. ( 5&' ภ3`&ภ"-ภ -% 1.  406 & ` 90% $ ภ - - ภ  ภ.. & ภ 6 - - &.. , ($

Q () & /240 &.."ภ+." ) - - ภ`0 2. "  " "4%"# - " & ` 10 % $ ภ - - 6. - - - .P`a0 - - 4 ภ

- - " 4%( - - () - $


- -  ก ! &. */- ก !  $ กก P 3`0'&ก.ก 4  "% กก - 2545 ก ก "# "4  '&ก.ก $"+ ' ..ก !

ก .. Stand Alone - , ก'&ก.ก . - 4 406 . ก %-  & 6  $"! $ ก.- &"ก!1( '&ก.ก ก+ 6.  ! 406 %"  " & ) "# - " $ f& (  /- ก 1 !1( 'ก.- " & ก!'&ก.ก " 1ก!:'ก ก'( Stand Alone ก` ก  4 - ! 4%( & ` 60 " 55 " 10 '&ก.ก " " ก& ` 1.42 . ."# ก  406 1.27 . "# "  " "4%- " & ` 1.48 . "% & ก'&ก.ก  6 )  ก $& ` 150 ก  - "f 55 . / &"& ก) !1( "4%ก -) ` ( (1) ! ก - &)  $ & 150 ก -"# ) 54,750 ก/ (2) ก ก  & ก -  10 -- " % - (3) ก`0  5 -- " % - (4) - &.. , "# -  &&" 5 

:ก ก - ก  ก .. & ก 6 - &..$

Q - &..& - &../240 - &.."ก+."

  ก:&

2! () 800,000 50,000 15,000 5,000 50,000 920,000


"-%ก

"-%.ก

"-%nu

"-%$

Q ก`0"-%- , ก`0"-%" "-%"ก+."

+ ก:&  % &D "  "

 # %# :ก+,2+"+ * ♦ "% ก ก

() () !+

 ( ! ! % )  +ก/ก +

() 

() m -m % , - 6. 2:;& ก R $-200,000 30,000 40,000 20,000 20,000 20,000 20,000 350,000 1,270,000 147,500 1,417,500

2! (/'ก) 5.0 0.5 5.0 2.0 0.5 0.5 1.0 0.5 15 1.6 0.7 0.2 0.1


' % , - .P`a0 "ก'("+ $+ "%"+ * (150 x 18 x 30) ♦ +2 ก (/* )  1 -

4 ก 1 -

4 ก ' - & 1 -

- 4 ก

0.2 0.2 3.0 18.00 = 81,000 /* 12,000 7,000 5,500 24,500

♦ +,+ # (/* ) ♦ +#! +4( (/* ) ♦ +,2+ก '$ (/* ) ($ ก - ! - ก  - " ก ! ) :ก+,2+"+ * ()

30,000 7,000 5,000 147,500

%" W ก ก ) ก )  ( ก/ ) " 1. - ก  ก .. ก 6 2. - " % - - (800,000/ 10) 3. - &..$

Q 4. - &..& 5. - &../240

  b 0

$+ : ก*! b 1 54,750

800,000 80,000 50,000 15,000 5,000


6. - &.."ก+."

7. - &..  ( 120,000 / 5) 8. - ก`0 8. - " % - ก`0 (350,000 /5) " ' 9. - 6. &.P`a0 10. - 4 ก

11. - " 4%( 12. - () - $

13. -  ก ! &. " "r"+ 'ก  "f =  1 ) ! = 1,944,000 54750 =

35.51

50,000 24,000 350,000 70,000

1,270,000

972,000 294,000 360,000 84,000 60,000 1,944,000

+)//<ก=>

กก!$*  - ! !ก &6 &6'กก) !1( ก  .กก) $'&ก.ก ก  / 5 ก ( - !'&ก.ก & -) 161 - ! !'&ก.ก % , ก 'ก- "Q "ก  " ก`! ก ก) $ ( .ก'ก- "Q  &.. m1 - )  ก  &. ( '& ` 45-65 . ก ก)  - 6-) ` $ (  1 1,957,500 .  `! ก ( /) 54,750 .   - ก& 35.51 . ก ก) $ 55% 19.53 .  - ! ก& 55.04 . 


*3 'ก

55.00 

4* $!ก"ก ก ! x - - = 54750 x 55

ก!4 * ก !  ก ) " 

- 6. &.P`a0 - 4 ก

- " 4%( - () - $

ก!4 #" - ก ! &. - " % - - - &..  - " % - ก`0 ก!4%1ก+ $กN P 3" $ .-- 30% ก!4%1$ $กN

3,011,250 . 

2! ( /b ) 3,011,250 972,000 294,000 360,000 84,000 1,301,250 60,000 80,000 24,000 70,000 1,067,250 320,175 747,075


"ภ!4"+ *  ภ) $ ! = ภ) $ ภP 3 * 100 ! = (747,075*100) 3,011,250 = 24.81% 

" 

 . 

0 1 2

-1,270,000

0 921,075 921,075

 .  ( . -" ) -1,270,000 -348,925 572,150

$$" . "# !ภ) $ .ภ- " % - - " %ภ`0 &-   

 ภ ' .." && `ภ $ &  -  , !ภ)  ($!  4. ภ ภ &$. . -"# ภ) $ 747,075 . / "%.ภภ.- " % - - " %ภ`0 & - &..   . $ "# "

921,075 . / ภ` . $" ภ ภ ภ  (& 6-% $ &&" 2 &$.ภ) $  2 "# " 572,150 . '&ภ.ภ  6 download file excel ภ "4% ) $."  & . " & ภ.' ..ภ !'&ภ.ภ" $ Download file EXCEL ภ

' & &'D O ภ ' .. Corner &" " ภ& ` 250,000 61 800,000 . 

' .. Cart " " 80,000 61 600,000 . ภ ' ..-0" 0 &6"!+ ภ -) `" "ภ.' ..! "4 /- " !-0" 0 &6"!+ &  ภ $ ภ Stand Alone (


" +  ก'(' &'D O ก & & D O () () 1. - ก .. ก 250,000 70,000 2. - &..$

Q 30,000 3. - &../240 5,000 4. "-%ก

200,000 50,000 5. "-%."+ก

30,000 6. "-%nu

40,000 7. "-%$

Q % , 10,000 8. ก`0"-%- , 10,000 10,000 9. "-%"ก+."

30,000 ""D*( ..-0" 0 &6"!+  "ก.ก .. %+"ก *! '"ก '$ & ก ก $ - " & '&ก.ก & `ก  -  &! ก !1( ) -) `/ก  ! 

7.  4 ' 2!ก*%!g ก ) " (&- ! ก "4 &) "ก6'ก'&ก.ก 5"! . '&ก.ก 5" .ก'ก-  ) ก !! ' ก  &"!  1- ! - " " % ก'&ก.ก 5" ' & - ' "-/ /ก 8. 722!$ก!1ก2ก'(%%!O2 '.  $&"ก.ก ' ก " ก ) " ( &ก ก .. ก " & ก.ก'ก- "Q  ก ก!( 6'ก-.- & P './P- 6. &ก`0ก $ p

ก 47 -`P 4! - &.ก  " %


'$+

 ก`ก 0 & “, 2*กก"* N'O' (4) 2!ก*, P 3`0/ 4` Pก, 1 ก-. 2545 2ก“ ” 20, 2*ก4 Ultimate Beverage Product Co.,Ltd., P 3`0 / 4` Pก, 3 ก-. 2545. ก ., กก 2*ก N* ((bcก & 2!ก*, P 3`0/ 4` Pก, 2 ก-. 2545. &0  420, กก 2*กN 'O' (4) 2!ก*, P 3`0/ 4` Pก, 1 ก-. 2545 4 `2 ก. ก - Roasted Coffee. $ 32 ( ก - l - 2002) : 17- 21. ก 4" 5"* ' ก. THAILAND RESTAURANTNEWS 2 ( 16 Nov l 15 Dec 2001 ) : 4 l 6, 26. "4 0 , 1$ N ก'4+ (4) 2!ก*, P 3`0/ 4` Pก 1 ก-. 2545


ภภ- &"2 http://www.dft.moc.go.th/document/commodity_trade/service/import/coffeei.htm ภ ภ"ภ3  "24% http://www.itdoa.com/crop_itda/menu/menu_h5.htm http://www.doa.go.th/home/publication/pub/scientific_1-4/scientific_1/coffee/coffee1.html .3ภ. " ) ภ http://www.coffeefresh.velocall.com/ .3ภ ) ภ http://www.maesalongcoffee.com/ .3 0.- 0 (&"2$) ) ภ http://www.starbucks.com .3 .+- - (&"2$) ) ภ http://www.blackcanyoncoffee.com/ .3ภ..$ (&"2$)) ภ http://www.banriacoffee.com 2' 0ภภ$ http://www.tfrc.co.th Moka Coffee http://www.mokacoffee.com Thai Foods Commercial Networks Co., Ltd http://www.thaifoodmanufacturer.com/function/0_Law&Regulations/notification/no197.html

E-Magazine http://emag.ratchaburi.com/articles/article_coffe_2001082201_1.html '  Q 4&. '6P0 /-ภ47  http://www.doitung.org/features/thai/coffee/index.htm

$$" â&#x20AC;˘ !'ภ "# "4ภ- '".%( " (

â&#x20AC;˘ ภ"ภ+.!'$) " ภ &&" 1" ( ( !' ภ" $ 6 ภ`0 , "! ภ&. ภ f& ( ) .'-& ภ&"P ( 6!-) 1ภ3 "4" $ RS .ภ1ภ3 & ) ภ! 6 . 47 ภ! ภ &! (ISMED) ".0/. 0-25644000แผนธุรกิจร้านCoffeeshop