Page 1

Óêðàèíà ïåðåõîäèò íà ëåòíåå âðåìÿ

¹ 23 (9993) 30 ìàðòà 2013 ã., ñóááîòà

Àíàòîëèé ÌÎÃÈËÅÂ: ÄËß ÊÐÛÌÀ ÁÎËÜØÀß ×ÅÑÒÜ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÒÜ ÓÊÐÀÈÍÓ ÍÀ «ÅÂÐÎÂÈÄÅÍÈÈ-2013»  ïåðâûå â èñòîðèè ñàìîãî ïðåñòèæíîãî â Åâðîïå ïåñåííîãî êîíêóðñà «Åâðîâèäåíèå» Óêðàèíó áóäåò ïðåäñòàâëÿòü êðûì÷àíêà — èçâåñòíàÿ è ëþáèìàÿ ìíîãèìè èñïîëíèòåëüíèöà Çëàòà Îãíåâè÷. Ïî ìíåíèþ ìóçûêàëüíûõ êðèòèêîâ, â ýòîì ãîäó Óêðàèíà áóäåò ïðåäñòàâëåíà íà êîíêóðñå áåçóïðå÷íûì äæàçîâûì âîêàëîì. Êðûì÷àíå, îñîáåííî æèòåëè ñîëíå÷íîãî Ñóäàêà, âíèìàòåëüíî ñëåäÿò çà òâîð÷åñêèìè óñïåõàìè ñâîåé çåìëÿ÷êè. Êñòàòè, íåêîòîðûå íå çíàþò, ÷òî Çëàòà Îãíåâè÷ — ýòî ñöåíè÷åñêèé ïñåâäîíèì, íà ñîçäàíèå êîòîðîãî ïåâèöó âäîõíîâèëî êðûìñêîå ñîëíöå. Êàê ãîâîðèò ñàìà èñïîëíèòåëüíèöà, «Çëàòà Îãíåâè÷» — ýòî ëþáîâü, òåïëî, ñîëíöå è íåæíîñòü. Ïåðâûå óñïåõè è ïîáåäû Çëàòû òåñíî ñâÿçàíû ñ Êðûìîì. Ñåãîäíÿ â àðñåíàëå òàëàíòëèâîé èñïîëíèòåëüíèöû íåìàëî äîñòèæåíèé. Ê ïðèìåðó, Çëàòà ñòàëà «×åëîâåêîì ãîäà – 2010» ïî âåðñèè Google, ïîáåäèëà íà ïåðâîì Ìåæäóíàðîäíîì ïåñåííîì êîíêóðñå Crimea Music Fest â ßëòå, íà åå ñ÷åòó íåñêîëüêî âåëèêîëåïíûõ êëèïîâ. Ñåãîäíÿ Çëàòà ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíûì ëèöîì êðûìñêîãî òóðèçìà, à Êðûì çíàåò è ëþáèò îãðîìíàÿ àóäè-

 íî÷ü íà âîñêðåñåíüå, 31 ìàðòà, Óêðàèíà ÏÅÐÅÕÎÄÈÒ ÍÀ ËÅÒÍÅÅ ÂÐÅÌß, òî åñòü â âîêðåñåíüå 31 ìàðòà ñòðåëêè ÷àñîâ áóäåò ïåðåâåäåíû íà ÷àñ âïåðåä. ÈÇÂÅÙÅÍÈß 4 àïðåëÿ (÷åòâåðã) ïðèåì ãðàæäàí Ìóðîìñêîãî ñåëüñêîãî ñîâåòà âåäåò çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ðàéîííîãî ñîâåòà Ãåííàäèé Ìèõàéëîâè÷ ÍÈÊÎËÀÅÂ. Ïðèåì ãðàæäàí áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â àäìèíèñòðàòèâíîì çäàíèè ìåñòíîãî ñîâåòà ñ 10.00 äî 12.00.

Ïðèåì ãðàæäàí â Îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Ïàðòèè ðåãèîíîâ (óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 37) ñ 10.00 äî 12.00 âåäåò äåïóòàò ðàéîííîãî ñîâåòà: 4 àïðåëÿ - Åâãåíèé Ãðèãîðüåâè÷ ÒÐÓÁÅÍÊÎ.

Ïîäïèñêà - 2013

Äîðîãèå äðóçüÿ! Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà «Ñåëüñêóþ íîâü» íà 2013-é ãîä

Îôîðìèòü ïîäïèñêó ìîæíî â ëþáîì îòäåëåíèè ñâÿçè, ó ïî÷òàëüîíà è â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ñåëüñêàÿ íîâü». ÖÅÍÀ ÏÎÄÏÈÑÊÈ ÍÀ 2013-É ÃÎÄ: íà ãîä - 83 ãðí. 70 êîï., 6 ìåñ. – 42 ãðí. 45 êîï., 3 ìåñ. – 22 ãðí. 05 êîï., 1 ìåñ. – 7 ãðí. 55 êîï. è, êàê âñåãäà, ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà: Íà ãîä - 81 ãðí. 90 ãðí., 6 ìåñ. – 41 ãðí. 55 êîï., 3 ìåñ. – 21 ãðí. 60 êîï. Ïîäïèñíîé èíäåêñ: îáùèé 61433, ëüãîòíûé - 08997. òîðèÿ îò Êàì÷àòêè äî Áåðëèíà. Êîíå÷íî, âñå ìû áóäåì ïîääåðæèâàòü íàøó çåìëÿ÷êó íà ýòîì ïðåñòèæíîì êîíêóðñå. Íå îñòàëàñü â ñòîðîíå è êðûìñêàÿ âëàñòü. Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìèíèñòðîâ Êðûìà Àíàòîëèé Ìîãèëåâ ïðåäëîæèë Çëàòå Îãíåâè÷ èíôîðìàöèîííóþ ïîääåðæêó íà êîíêóðñå. Ãëàâà ïðàâèòåëüñòâà àâòîíîìèè óáåæäåí, ÷òî øàíñû Çëàòû íà ïîáåäó âåëèêè. «Áåññïîðíî, ó÷àñòèå êðûìñêîé èñïîëíèòåëüíèöû â «Åâðîâèäåíèè» — ýòî ïëþñ èìèäæó ïîëóîñòðîâà â Åâðîïå. Ýòî íå òîëüêî áîëüøàÿ ÷åñòü äëÿ Êðûìà, íî è îòâåòñòâåííîñòü. ß âèäåë âûñòóïëåíèÿ Çëàòû, â òîì ÷èñëå íà ôåñòèâàëå «Êðûì Ìüþçèê Ôåñò», è óâåðåí,

÷òî îíà íà ãîëîâó âûøå äðóãèõ êîíêóðñàíòîâ. ß ãëóáîêî óáåæäåí, ÷òî Çëàòà íå òîëüêî äîñòîéíî ïðåäñòàâèò Óêðàèíó è Êðûì, â ÷àñòíîñòè, íà êîíêóðñå, íî è ïðèâåçåò ïîáåä ó.  ýòîì ñëó÷àå, Êðûì ñìîæåò ïðåòåíäîâàòü íà ïðîâåäåíèå «Åâðîâèäåíèÿ» â 2014 ãîäó», — ñêàçàë Àíàòîëèé Ìîãèëåâ íà âñòðå÷å ñ ïåâèöåé.  ñâîþ î÷åðåäü Çëàòà Îãíåâè÷ ïîáëàãîäàðèëà Àíàòîëèÿ Ìîãèëåâà çà ïîääåðæêó è çàâåðèëà, ÷òî ïðèëîæèò ìàêñèìóì óñèëèé äëÿ òîãî, ÷òîáû Óêðàèíà íà êîíêóðñå áûëà ïðåäñòàâëåíà íà âûñøåì óðîâíå. Êðîìå òîãî, èñïîëíèòåëüíèöà îò èìåíè æèòåëåé Ñóäàêà âûðàçèëà áëàãîäàðíîñòü Ïðåäñåäàòåëþ Ñîâåòà ìèíè-

ñòðîâ Êðûìà çà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ãîðîäà. «Äëÿ êàæäîãî èñïîëíèòåëÿ êðàéíå âàæíà ïîääåðæêà, î÷åíü ïðèÿòíî, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî àâòîíîìèè ãîòîâî îêàçûâàòü ñîäåéñòâèå êðûìñêèì òàëàíòàì. Ñòðàíà ìåíÿ âûáðàëà, è ÿ îáåùàþ, ÷òî íå ïîäâåäó», — çàâåðèëà Çëàòà Îãíåâè÷.  ýòîì ãîäó «Åâðîâèäåíèå» ïðîéäåò â ìàå â ãîðîäå Ìàëüìå (Øâåöèÿ). Ñâîå ó÷àñòèå â åæåãîäíîì ïåñåííîì êîíêóðñå óæå ïîäòâåðäèëè 39 ñòðàí Åâðîïû. Áåçóñëîâíî, òàëàíòëèâàÿ, ÿðêàÿ, óâëå÷åííàÿ ëþáèìûì äåëîì è ïîêðûìñêè ñîëíå÷íàÿ Çëàòà Îãíåâè÷ ïîêîðèò ñåðäöà ìíîãîìèëëèîííîé àóäèòîðèè «Åâðîâèäåíèÿ», êàê ïîêîðèëà ñåðäöà êðûì÷àí. Ìû — çà òåáÿ, Çëàòà!

Óïðàâëåíèå òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ÐÃ À èíôîðìèðó åò ÐÃÀ èíôîðìèðóåò

Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ËÜÃÎÒ Ì ÀÒ Å Ðß Ì - Ã Å Ð Î È Í ß Ì

Î ïðåäîñòàâëåíèè ëüãîò æåíùèíàì, óäîñòîåííûì ïî÷åòíîãî çâàíèÿ Óêðàèíû «Ìàòü-ãåðîèíÿ», ïðîæèâàþùèì â Àâòîíîìíîé Ðåñïóáëèêå Êðûì, ÷èòàòåëåé êîíñóëüòèðóåò çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ È. ÖÛÃÀÍÎÊ: - Ïîñòàíîâëåíèåì Ñîâå- óñëóãè òåïëî-, âîäîñíàáòà ìèíèñòðîâ Àâòîíîì- æåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ, íîé Ðåñïóáëèêè Êðûì îò êâàðòèðíîé ïëàòû (ñîäåð12 ôåâðàëÿ 2013 ã. ¹ 16 æàíèå äîìîâ, ñîîðóæåíèé óòâåðæäåí Ïîðÿäîê ïðå- è ïðèäîìîâûõ òåððèòîäîñòàâëåíèÿ ëüãîò æåíùè- ðèé), âûâîçà áûòîâîãî ìóíàì, óäîñòîåííûì ïî÷åò- ñîðà è æèäêèõ íå÷èñòîò. íîãî çâàíèÿ Óêðàèíû Îïðåäåëÿþò ïðàâî æåí«Ìàòü-ãåðîèíÿ», ïðîæè- ùèí, óäîñòîåííûõ ïî÷åòâàþùèì â Àâòîíîìíîé íîãî çâàíèÿ Óêðàèíû Ðåñïóáëèêå Êðûì, äåòè, «Ìàòü-ãåðîèíÿ», íà ëüãîòû êîòîðûõ äîñòèãëè ñîâåð- íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ è øåííîëåòèÿ, â âèäå ëüãî- ïðåäîñòàâëåííûõ äîêóòû ñ 25-ïðîöåíòíîé ñêèä- ìåíòîâ: êîé ïî îïëàòå çà ýëåêòðîà) êñåðîêîïèè óäîñòîâåýíåðãèþ, ïðèðîäíûé ãàç, ðåíèÿ î ïðèñâîåíèè ïî÷åò-

íîãî çâàíèÿ Óêðàèíû «Ìàòü-ãåðîèíÿ» è óäîñòîâåðåíèÿ î ïðèñâîåíèè ïî÷åòíîãî çâàíèÿ Óêðàèíû «Ìàòü-ãåðîèíÿ» (ïîñëå ïðîâåðêè äàííûõ âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ); á) êñåðîêîïèè ïàñïîðòà è ïàñïîðòà (ïîñëå ïðîâåðêè äàííûõ ïàñïîðò âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ); â) êñåðîêîïèè ñïðàâêè î ïðèñâîåíèè èíäèâèäóàëüíîãî íàëîãîâîãî íîìåðà. Ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ åæåìåñÿ÷íî, èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêîãî ïîòðåáëåíèÿ â ïðåäåëàõ òàêèõ íîðì; à) ïîòðåáëåíèå ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè - â ðàçìåðå 75 êÂò/÷. íà äîìîâëàäåíèå;

á) îïëàòà çà ïîëüçîâàíèå òåïëîâîé ýíåðãèåé äëÿ îòîïëåíèÿ æèëüÿ - 21ì 2 îòàïëèâàåìîé ïëîùàäè; â) îïëàòà çà óñëóãè âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ - â ïðåäåëàõ íîðì, óòâåðæäåííûõ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðèìåíÿåìûõ äëÿ áûòîâûõ íóæä; ã) îïëàòà çà ïîëüçîâàíèå æèëüåì - 21 ì 2. Æåíùèíà, óäîñòîåííàÿ ïî÷åòíîãî çâàíèÿ Óêðàèíû «Ìàòü-ãåðîèíÿ», èìåþùàÿ ïðàâî íà êîíêðåòíóþ ëüãîòó ñîãëàñíî íåñêîëüêèì íîðìàòèâíûì àêòàì, ïîëüçóåòñÿ ëüãîòîé â ñîîòâåòñòâèè ñ îäíèì íîðìàòèâíûì àêòîì ïî âûáîðó.

ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÌ: äëÿ ïîäïèñ÷èêîâ 2013 ãîäà ââåäåíà 20%-ÿ ñêèäêà ïðè îïëàòå îáúÿâëåíèé, ïîçäðàâëåíèé.

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè âñåãäà! Íàøè ê îíñó ëüòàöèè êîíñó îíñóëüòàöèè

ÍÀØÀ ÇÀÐÏËÀÒÀ

×èòàòåëÿì ðàññêàçûâàåò íà÷àëüíèê îòäåëà ñòàòèñòèêè â Áåëîãîðñêîì ðàéîíå Î. ßÐÎÑËÀÂÅÖ: - Ïî äàííûì Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ñòàòèñòèêè â Àâòîíîìíîé Ðåñïóáëèêå Êðûì â ÿíâàðå-äåêàáðå 2012 ãîäà ðàçìåð íîìèíàëüíîé ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû øòàòíûõ ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé ñ ÷èñëåííîñòüþ ðàáîòàþùèõ 10 è áîëåå ÷åëîâåê Áåëîãîðñêîãî ðàéîíà ñîñòàâèë 2170 ãðí. (81,8 % ê 62536,3 òûñ.ãðí.. Èç îáùåé ñóììû çàäîëæåííîñòè ðàáîòíèêàì ñðåäíåìó óðîâíþ ïî ÀÐÊ). Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåí- ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíûõ ïðåäíîñòü øòàòíûõ ðàáîòíèêîâ ïðèÿòèé íå âûïëà÷åíî 31311,1 ðàéîíà çà 2012 ãîä ñîñòàâèëà òûñ.ãðí., èëè 50,1%, äîëãè ýêîíîìè÷åñêè íåàêòèâíûõ ïðåä5965 ÷åëîâåê. Ñðåäè ðàéîíîâ íàèáîëüøèé ïðèÿòèé ñîñòàâèëè 4116,8 ðàçìåð ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðà- òûñ.ãðí., èëè 6,6%, íà äîëþ ïðåäáîòíîé ïëàòû áûë çàðåãèñòðè- ïðèÿòèé - áàíêðîòîâ ïðèõîäèòðîâàí â ×åðíîìîðñêîì ðàéîíå ñÿ 43,3%, èëè 27108,4 òûñ.ãðí.  òå÷åíèå ÿíâàðÿ òåêóùåãî (4438 ãðí.), à íàèìåíüøèé â Äæàíêîéñêîì ðàéîíå (1922 ãðí.). ãîäà îáùàÿ ñóììà çàäîëæåííîÏî ñîñòîÿíèþ íà 1.02.2013 ã. ñòè ïî âûïëàòå çàðàáîòíîé îáùàÿ ñóììà íåâûïëà÷åííîé ïëàòû â Áåëîãîðñêîì ðàéîíå çàðàáîòíîé ïëàòû íà ïðåäïðè- ñîêðàòèëàñü íà 978,4 òûñ.ãðí. è ÿòèÿõ, îðãàíèçàöèÿõ è ó÷ðåæ- íà 1 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ñîñòàäåíèÿõ ÀÐ Êðûì ñîñòàâèëà âèëà 826,0 òûñ.ãðí.

Ïðîãíîç ïîãîäû


2

«Ñåëüñêàÿ íîâü» íîâü» ¹ ¹ 23 23 «Ñåëüñêàÿ

 ïðîêóðàòóð³ ðàéîíó

«ÏÐÎ ÇÀÑÀÄÈ ÇÀÏÎÁ²ÃÀÍÍß ² ÏÐÎÒÈIJ¯ ÊÎÐÓÏÖ²¯»

Äî ÷èòà÷³â çâåðòàºòüñÿ ñòàðøèé ñë³ä÷èé ïðîêóðàòóðè Á³ëîã³ðñêîãî ðàéîíó ÀÐ Êðèì Î.Î. ÃÓÑÀÊÎÂ: - ²íôîðìàö³ÿ ùîäî ïðèòÿãíåííÿ îñ³á ïðîêóðàòóðîþ Á³ëîã³ðñüêîãî ðàéîíó ÀÐ Êðèì äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà â÷èíåííÿ êîðóïö³éíèõ ïðàâîïîðóøåíü ó 2012 ðîö³. Ïðîêóðàòóðîþ Á³ëîã³ðñüêîãî ðàéîíó ÀÐ Êðèì â³äïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàñàäè çàïîá³ãàííÿ ³ ïðîòè䳿 êîðóïö³¿» â³ä 7.04.2011 ðîêó, íàêàçó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðà¿íè ¹10 ãí â³ä 21.06.2011 ðîêó «Ïðî îðãàí³çàö³þ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â ïðîêóðàòóðè ó ñôåð³ çàïîá³ãàííÿ ³ ïðîòè䳿 êîðóïö³¿» òà Äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè ùîäî çàïîá³ãàííÿ ³ ïðîòè䳿 êîðóïö³¿ íà 2011-2015 ðîêè, çàòâåðäæåíîþ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 28.11.2011 ðîêó, ïîñò³éíî âæèâàþòüñÿ àíòèêîðóïö³éí³ çàõîäè ùîäî âèÿâëåííÿ êîðóïö³éíèõ ïðàâîïîðóøåíü òà ïðèòÿãíåííÿ îñ³á, ÿê³ ¿õ ñêî¿ëè äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ÷è êðèì³íàëüíî¿

â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ïðîêóðàòóðîþ Á³ëîã³ðñüêîãî ðàéîíó ÀÐ Êðèì ó 2012 ðîö³ ðîçñë³äóâàíî òà íàïðàâëåíî äî ñóäó 2 êðèì³íàëüí³ ñïðàâè ïðî çëî÷èíè ç îçíàêàìè êîðóïö³¿. Ç ÿêèõ çà ôàêòîì õàáàðíèöòâà - 1 êðèì³íàëüíà ñïðàâà ñòîñîâíî Ãîëîâíîãî ë³êàðÿ Á³ëîã³ðñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿. Òà îäíà êðèì³íàëüíà ñïðàâà çà ôàêòîì ðîçêðàäàííÿ ìàéíà (ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè), ñëóæáîâîãî ï³äðîáëåííÿ (ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè), íåçàêîííèõ ä³é ùîäî ìàéíà, ÿêå îïèñàíî (ñò. 388 ÊÊ Óêðà¿íè) ñòîñîâíî äèðåêòîðà ÊÏ «Êðèìñüêîðîç³âñüêîãî ñ³ëüêîìóíãîñïó». ²ç íàïðàâëåíèõ ïðîêóðàòóðîþ Á³ëîã³ðñüêîãî ðàéîíó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ ç îçíàêàì êîðóïö³¿ ñóäîì Á³ëîã³ðñüêîãî ðàéîíó çà ðîçãëÿíóòèìè êðèì³íàëüíèìè ñïðàâàìè ïîñòàíîâëåíî îáâèíóâàëüí³ âèðîêè ñòîñîâíî 2 êîðóïö³îíåð³â,

ÿêèì ïðèçíà÷åíî ðåàëüí³ ì³ðè ïîêàðàííÿ. Òàêîæ ïðîêóðàòóðîþ Á³ëîã³ðñüêîãî ðàéîíó ñêëàäåíî ³ íàïðàâëåíî äî ñóäó îäèí ïðîòîêîë ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå êîðóïö³éíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ñò. 1727 ÊÓïÀÏ (íàÿâí³ñòü êîíôë³êòó ³íòåðåñ³â) ñòîñîâíî íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Á³ëîã³ðñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Çà ðåçóëüòàòîì ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ïðàâîïîðóøíèêà ïðèòÿãíóòî äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó âèãëÿä³ øòðàôó. Ïðèòÿãíóòèé äî àäì³í³ñòðàòèâíîãî êîðóïö³éíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àðõ³òåêòîð áóâ çâ³ëüíåíèé ³ç çàéìàíî¿ ïîñàäè. Ïðîêóðàòóðîþ Á³ëîã³ðñüêîãî ðàéîíó ïðîäîâæóºòüñÿ ðîáîòà ùîäî ïðîòè䳿 êîðóïö³¿ òà ïðèòÿãíåííÿ îñ³á, äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà â÷èíåííÿ êîðóïö³éíèõ ïðàâîïîðóøåíü íà òåðèòî𳿠Á³ëîã³ðñüêîãî ðàéîíó ÀÐ Êðèì.

Äîáðûå äåëà - òåïëûå ñë îâà ñëîâà

×åëîâåê íà ñâîåì ìåñòå Âûðàæàþ áëàãîäàðíîñòü çàâåäóþùåé Âèøåíñêîé áèáëèîòåêè-ôèëèàëà öåíòðàëèçîâàííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû Áåëîãîðñêîãî ðàéîíà Ñ.Ì. Ìèíäîëèíîé. Ñâåòëàíà äîáðûé, ÷óòêèé ÷åëîâåê è çíàþùèé ñâîþ ðàáîòó áèáëèîòåêàðü, ó íåå âñåãäà óþòíî, ÷èñòî, êíèæíûå ñòåëëàæè îôîðìëåíû êðàñî÷íî, òàê è õî÷åòñÿ ÷òî-íèáóäü

âçÿòü è ïî÷èòàòü, îíà ñòàðàåòñÿ, ÷òîáû ÷èòàòåëÿì çäåñü áûëî èíòåðåñíî, â äîïîëíåíèå ê êíèãå ïîñîâåòóåò åùå ïàðó ïîäîáíûõ ïðîèçâåäåíèé. Âñåãäà î÷åíü äîñòóïíî, êðàòêî è óâëåêàòåëüíî îòâåòèò ëþáîçíàòåëüíûì øêîëüíèêàì íà ñîòíè âîïðîñîâ. Â. ÀÍÄÐÅÅÂÀ. ñ. Âèøåííîå.

30 ìàðòà 2013 ãîäà, ñóááîòà

Î Ò× Å Ò Ä Å Ï Ó ÒÀÒÀ

Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà îò Ïàðòèè ðåãèîíîâ Ôåäîðà Ãåííàäüåâè÷à ÒÀÃÈÐÎÂÀ: - ß áûë èçáðàí äåïóòàòîì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà VI ñîçûâà ïî îäíîìàíäàòíîìó ìàæîðèòàðíîìó îêðóãó ¹7. Ïðèíèìàë ó÷àñòèå âî âñåõ ñåññèÿõ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà, ÿâëÿþñü ÷ëåíîì ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåé çåìåëüíîé êîìèññèè, ïðèíÿë ó÷àñòèå â 30 çàñåäàíèÿõ êîìèññèè. Íà ñåññèÿõ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà âûíîñèë íà ðàññìîòðåíèå âîïðîñû «Îá óïîðÿäî÷åíèè ïî÷òîâûõ àäðåñîâ Áåëîãîðñêîãî è Òàéãàíñêîãî âîäîõðàíèëèù» è «Î ïåðåäà÷å ñïàñàòåëüíîé ñòàíöèè íà áàëàíñ Òàéãàíñêîãî ÌÓÂÕ» íà Òàéãàíñêîì âîäîõðàíèëèùå è áàçû îòäûõà «Ðîäíè÷îê» íà Áåëîãîðñêîì âîäîõðàíèëèùå. Ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ðàáîòå ñåññèé ×åðíîïîëüñêîãî ñåëüñêîãî ñîâåòà ïî âîïðîñàì âîññòàíîâëåíèÿ ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ ñåëà ×åðíîïîëüå è âîçîáíîâëåíèÿ ðàáîòû ÊÏ «×åðíîïîëüñêèé ñåëüêîììóíõîç». Íà ñåññèÿõ Êðûìñêîðîçîâñêîãî ñåëüñêîãî ñîâåòà ïîäíèìàë âîïðîñ î ñîñòîÿíèè îðîñèòåëüíîé ñèñòåìû îò Áàëàíîâñêîãî âîäîõðàíèëèùà è âîïðîñ îïëàòû çà îêàçàííûå

óñëóãè ïî ïîäà÷å âîäû. Íà ñåññèè Çóéñêîãî ïîñåëêîâîãî ñîâåòà âûíîñèë íà ðàññìîòðåíèå âîïðîñ «Îá óïîðÿäî÷åíèè ïî÷òîâîãî àäðåñà Áàëàíîâñêîãî âîäîõðàíèëèùà». Íåîäíîêðàòíî ïðèíèìàë ó÷àñòèå â îáùåñòâåííûõ ñîáðàíèÿõ, ñõîäàõ ãðàæäàí, íà êîòîðûõ ïîäíèìàëèñü âîïðîñû îáåñïå÷åíèÿ âîäîé æèòåëåé ãðîìàä. Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ñîñòàâèë 27 àêòîâ îáñëåäîâàíèÿ æèëèùíî-áûòîâûõ óñëîâèé. Åæåìåñÿ÷íî âåäó ïðèåì ãðàæäàí â Îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Ïàðòèè ðåãèîíîâ. Ïðîâåäåíî 15 ïðèåìîâ, íà êîòîðûõ áûëè ïðèíÿòû 19 æèòåëåé ãîðîäà Áåëîãîðñê.  ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ «Ñîöèàëüíûõ äîãîâîðîâ» ïðèíèìàë ó÷àñòèå â áëàãîóñòðîéñòâå ãîðîäà. Ïîä ýãèäîé áåññðî÷íîé àêöèè «Ñäåëàåì Êðûì ÷èñòûì» ìíîþ áûëà îðãàíèçîâàíà ïîñàäêà ñàæåíöåâ äåðåâüåâ êëåíà, áåðåçû è òîïîëÿ. Ñîâìåñòíî ñ ìîëîäåæíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèåé «Ìîëîäûå ðåãèîíû» áûë îðãàíèçîâàí è ïðîâåäåí ñóááîòíèê ïî óáîðêå áûòîâûõ îòõîäîâ â

ñåëå Êèçèëîâêà. Ñîäåéñòâîâàë Áåëîãîðñêîìó ãîðîäñêîìó ñîâåòó â îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ íîâîãîäíåé åëêè. Ðåãóëÿðíî îêàçûâàþ ïîìîùü ïîæèëûì ëþäÿì, ïåíñèîíåðàì, âåòåðàíàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è òðóäà, ó÷àñòíèêàì áîåâûõ äåéñòâèé, èíâàëèäàì, ìîëîäûì ñåìüÿì è ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì, îäèíîêèì ìàòåðÿì. Ìíîþ áûëà ïîäàðåíà ãîäîâàÿ ïîäïèñêà íà ðàéîííóþ ãàçåòó «Ñåëüñêàÿ íîâü» ïÿòåðûì âåòåðàíàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Îêàçûâàþ ïîääåðæêó ðàéîííîé îðãàíèçàöèè Îáùåñòâà ñëåïûõ Óêðàèíû (ïðåäñåäàòåëü Ñ. Ìàðóùåíêî).

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ è ïðîâåäåíèÿ «ãîðÿ÷èõ ëèíèé» ðóêîâîäñòâîì Áåëîãîðñêîé ðàéãîñàäìèíèñòðàöèè â àïðåëå 2013 ã.

Ñåêòîð ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ îòäåëà ÆÊÕ ÐÃ À èíôîðìèðó åò ÐÃÀ èíôîðìèðóåò

Î ÑÎÑÒÎßÍÈÈ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÒÐÀÂÌÀÒÈÇÌÀ  ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ

Ê ÷èòàòåëÿì îáðàùàåòñÿ ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ñåêòîðà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ îòäåëà ÆÊÕ Â. ÍÀÃÓËßÊ: - Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà òðóäà íåäîñòàòî÷íîé. â ñôåðå îõðàíû òðóäà ðåàëèÏðàêòè÷åñêè âñå íåñ÷àñòíûå çóåòñÿ íà îñíîâàíèè Çàêîíà ñëó÷àè íà ïðîèçâîäñòâå îáóñÓêðàèíû «Îá îõðàíå òðóäà» è ëîâëåíû ïðè÷èíàìè, óñòðàíåíàïðàâëåíà íà ñîçäàíèå íàä- íèå êîòîðûõ íå òðåáóåò ìàòåëåæàùèõ áåçîïàñíûõ è çäîðî- ðèàëüíûõ çàòðàò, à ëèøü íàäâûõ óñëîâèé òðóäà, ïðåäîòâ- ëåæàùåé îðãàíèçàöèè ðàáîò, ðàùåíèå íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ ñîáëþäåíèÿ ïðîèçâîäñòâåíè ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëå- íîé è òðóäîâîé äèñöèïëèíû è, âàíèé, ñâÿçàííûõ ñ ïðîôåñ- ãëàâíîå, íàëè÷èå êîíòðîëÿ çà ñèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ. ñîáëþäåíèåì ðàáîòíèêàìè Ïî îïåðàòèâíûì äàííûì çà ïðàâèë îáðàùåíèÿ ñ ìàøèíà12 ìåñÿöåâ 2012 ãîäà íà òåð- ìè è ìåõàíèçìàìè. ðèòîðèè ðàéîíà çàðåãèñòðèðîÍà ñåãîäíÿ íàèáîëåå àêòóàëüâàíî 7 ñëó÷àåâ ïðîèçâîä- íîé çàäà÷åé â ñèñòåìå îõðàñòâåííîãî õàðàêòåðà: â Áåëî- íû òðóäà è ïðîìûøëåííîé áåãîðñêîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé çîïàñíîñòè, òðåáóþùåé ñðî÷øêîëå ¹3, ôèëèàëå «Áåëî- íîãî ðåøåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ óñèãîðñêèé ðàéàâòîäîð» ÄÏ ëåíèå îòâåòñòâåííîñòè îðãà«Êðûìàâòîäîð», ÃÏ «Áåëî- íèçàòîðîâ (ñîáñòâåííèêîâ) ãîðñêîå ëåñíîå õîçÿéñòâî», ïðîèçâîäñòâà çà íàðóøåíèå ×Ï «Ñîíê», òåððèòîðèàëüíîì òðåáîâàíèé áåçîïàñíîñòè, íåöåíòðå ñîöèàëüíîãî îáñëóæè- ñâîåâðåìåííîå îïðåäåëåíèå âàíèÿ (ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöè- ïðîèçâîäñòâåííûõ ðèñêîâ è àëüíûõ óñëóã Áåëîãîðñêîãî ïðèíÿòèå ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ðàéîíà), ×Ï «Àëåêñååíêî», ìåð, îòñóòñòâèå âíèìàíèÿ ê ÎÎÎ «Ãîëóáàÿ íèâà» (ñî ñìåð- ðåøåíèþ ñîöèàëüíûõ âîïðîòåëüíûì èñõîäîì). ñîâ â óñëîâèÿõ ýêîíîìè÷åñ 1 êâàðòàëå 2013 ãîäà çàðå- êîãî êðèçèñà. ãèñòðèðîâàíî 2 ñë. ïðîèçâîä ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 21 ñòâåííîãî òðàâìàòèçìà (äåò- ÊÇîÒà Óêðàèíû ðàáîòîäàòåëè ñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé îáÿçàíû çàêëþ÷àòü òðóäîâîé äîì èíòåðíàò), â òîì ÷èñëå 1 äîãîâîð. ñë. ñî ñìåðòåëüíûì èñõîäîì Òðóäîâîé äîãîâîð ýòî ñîãëà(áûâøèé Çûáèíñêèé âèíîäåëü- øåíèå ìåæäó ðàáîòíèêîì è ÷åñêèé çàâîä). ñîáñòâåííèêîì ïðåäïðèÿòèÿ, Íåñìîòðÿ íà ïðèíèìàåìûå ó÷ðåæäåíèÿ, îðãàíèçàöèè èëè ìåðû ïî êîíòðîëþ çà ñîñòî- óïîëíîìî÷åííûì èì îðãàíîì ÿíèåì áåçîïàñíîñòè òðóäà èëè ôèçè÷åñêèì ëèöîì, ïî êîíà ïðîèçâîäñòâå, óðîâåíü òîðîìó ðàáîòíèê îáÿçóåòñÿ òðàâìàòèçìà íà ðÿäå ïðåä- âûïîëíÿòü ðàáîòó, îïðåäåëåíïðèÿòèé ðàéîíà îñòàåòñÿ íóþ íàñòîÿùèì ñîãëàøåíèåì, âûñîêèì, à îðãàíèçàöèÿ ðà- ñ ïîä÷èíåíèåì âíóòðåííåìó áîòû ïî âîïðîñàì îõðàíû òðóäîâîìó ðàñïîðÿäêó, à ñîá-

ñòâåííèê ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ, îðãàíèçàöèè èëè óïîëíîìî÷åííûé èì îðãàí èëè ôèçè÷åñêîå ëèöî îáÿçóåòñÿ âûïëà÷èâàòü ðàáîòíèêó çàðàáîòíóþ ïëàòó è îáåñïå÷èâàòü óñëîâèÿ òðóäà, íåîáõîäèìûå äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîòû, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì î òðóäå, êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì è ñîãëàøåíèåì ñòîðîí. Îñîáîé ôîðìîé òðóäîâîãî äîãîâîðà ÿâëÿåòñÿ êîíòðàêò, â êîòîðîì ñðîê åãî äåéñòâèÿ, ïðàâà, îáÿçàííîñòè è îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí (â òîì ÷èñëå ìàòåðèàëüíàÿ), óñëîâèÿ ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ è îðãàíèçàöèè òðóäà ðàáîòíèêà, óñëîâèÿ ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà, â òîì ÷èñëå äîñðî÷íîãî, ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ ñîãëàøåíèåì ñòîðîí. Ñôåðà ïðèìåíåíèÿ êîíòðàêòà îïðåäåëÿåòñÿ çàêîíàìè Óêðàèíû. Òðóäîâîé äîãîâîð ìîæåò áûòü: - áåññðî÷íûì, çàêëþ÷àåìûì íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê; - íà îïðåäåëåííûé ñðîê, óñòàíîâëåííûé ïî ñîãëàñîâàíèþ ñòîðîí; - çàêëþ÷àåìûì íà âðåìÿ âûïîëíåíèÿ îïðåäåëåííîé ðàáîòû.  ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 Çàêîíà Óêðàèíû «Îá îõðàíå òðóäà» ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí ñîçäàòü íà ðàáî÷åì ìåñòå, â êàæäîì ñòðóêòóðíîì ïîäðàçäåëåíèè óñëîâèÿ òðóäà â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíîïðàâîâûìè àêòàìè, à òàêæå îáåñïå÷èòü ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðàâàõ ðàáîòíèêîâ â îáëàñòè îõðàíû òðóäà.

Ïðèìå÷àíèå: ëè÷íûé ïðèåì çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ ñ 10.00 äî 12.00; ïðåäñåäàòåëÿ ðàéãîñàäìèíèñòðàöèè ñ 12.00. Âûåçäíûå ïðèåìû çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ - ñ 14.00 (äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ â ñîâåòå); «ãîðÿ÷èå» ëèíèè ïðîâîäÿòñÿ ñ 14.00 äî 15.00 ïî ðàáî÷èì òåëåôîíàì.

«×óâñòâî âðåìåíè»

ÂÈÐÒÓÀËÜÍÎ-ÎÐÈÅÍÒÈÐÓÞÙÀß ÑÐÅÄÀ  ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ Öåíòð äåëîâîé è þðèäè÷åñêîé èíôîðìàöèè Áåëîãîðñêîé öåíòðàëèçîâàííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû äëÿ ìîëîä¸æíîé ãðóïïû ïîñåòèòåëåé Èíòåðíåò-öåíòðà ðàçðàáîòàë íîâóþ ôîðìó ïðîâåäåíèÿ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðàâó «Âèðòóàëüíî-îðèåíòèðóþùàÿ ñðåäà â áèáëèîòåêå». Åæåìåñÿ÷íî âåäóùèé áèáëèîãðàô Ëàðèñà Ãîðøêîâà îôîðìëÿåò èíôîðìàöèîííî-ïðàâîâîé áëîê è ïðîâîäèò âñòðå÷è â ðàìêàõ Ìåæäóíàðîäíîãî êàëåíäàðÿ ïðàâîâûõ äàò «×óâñòâî âðåìåíè». Ìåæäóíàðîäíîìó Äíþ áîðüáû çà ëèêâèäàöèþ ðàñîâîé äèñêðèìèíàöèè áûëà ïðèóðî÷åíà âñòðå÷à «Ðàñîâàÿ äèñêðèìèíàöèÿ – ýòî ïðåñòóïëåíèå ïðîòèâ ÷åëîâå÷åñòâà». Ó÷àñòíèêàìè âñòðå÷è áûëè ó÷àùèåñÿ Áåëîãîðñêîãî ïðîôåññèîíàëüíî-òåõíè÷åñêîãî ó÷èëèùà ¹43. Ðåáÿòà ïîëó÷èëè èíòåðåñíóþ èíôîðìàöèþ îá èñòîðèè ýòîãî äíÿ, î ïðîâåäåíèè ñ 21 ïî 27 ìàðòà Íåäåëè ñîëèäàðíîñòè ñ íàðîäàìè, áîðþùèìèñÿ ïðîòèâ ðàñèçìà, òåìå Äíÿ 2013 ãîäà: «Ðàñèçì è ñïîðò». Àêòóàëüíûì ïîëó÷èëñÿ ðàçãîâîð î ôàêòàõ âàíäàëèçìà â Óêðàèíå è ÀÐ Êðûì íà ðàñèñòñêîé ïî÷âå, äèñêðèìèíàöèè ðîìîâ, âåá-ñàéòàõ, íà êîòîðûõ ïîÿâëÿþòñÿ ðàñèñòñêèå è êñåíîôîáñêèå ìàòåðèàëû. «Â Óêðàèíå íåäîñòàòî÷íàÿ àíòèäèñêðèìèíàöèîííàÿ çàêîíîäàòåëüíàÿ áàçà» - ýòî îòìå÷àëà Ìåæäóíàðîäíàÿ êîìèññèÿ.

 çàêëþ÷åíèå ó÷àñòíèêè âñòðå÷è ñ ïîìîùüþ Èíòåðíåò-ðåñóðñîâ íàøëè îïðåäåëåíèå ñëîâ «êñåíîôîáèÿ», «ðàñèçì», «ðàñîâàÿ äèñêðèìèíàöèÿ», «íåîôàøèçì».  ýòè äíè âñå ëþäè íà íàøåé ïëàíåòå äîëæíû çàäóìàòüñÿ î òîì, ñêîëüêî áåä è íåñ÷àñòèé ïðèíåñëà ðàñîâàÿ äèñêðèìèíàöèÿ. Ê ñîæàëåíèþ, ñåãîäíÿ íåëüçÿ ãîâîðèòü î ïîëíîì å¸ óñòðàíåíèè. Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ ñòðàí è òåððèòîðèé, íà êîòîðûõ óæèâàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ðàçíûõ ýòíè÷åñêèõ ãðóïï è êóëüòóð, âñå îíè äîëæíû íàó÷èòüñÿ ïîíèìàòü è ïðèíèìàòü äðóã äðóãà. Íèêòî íå äîëæåí ñ÷èòàòü ñâîþ íàöèþ âûøå äðóãèõ! Ë. ÃÎÐØÊÎÂÀ, âåäóùèé áèáëèîãðàô Áåëîãîðñêîé ÖÁÑ.


«Ñåëüñêàÿ íîâü» íîâü» ¹ ¹ 23 21 «Ñåëüñêàÿ

30 ìàðòà 2013 ãîäà, ñóááîòà

3

Ñëóæ áà ïî äåëàì äåòåé ðàéãîñàäìèíèñòðàöèè èíôîðìèðó åò ëóæáà èíôîðìèðóåò

Ïóñòü ìàìà óñëûøèò, ïóñòü ìàìà ïðèäåò, Ïóñòü ìàìà ìåíÿ íåïðåìåííî íàéäåò

Ðåáåíîê, ñåìüÿ, ðîäèòåëüñêàÿ òåïëîòà. Ñóòü ýòèõ ïîíÿòèé ðàñêðûâàåò ñïåöèàëèñò 1-é êàòåãîðèè ñëóæáû ïî äåëàì äåòåé ÐÃÀ Ä.Ê. ÈÁÐÀÃÈÌÎÂÀ: - Ýòè òðè ïîíÿòèÿ, íà ïåðâûé âçãëÿä, íå äîëæíû áûòü ïîðîçíü, íî ðåàëüíàÿ æèçíü ïîêàçûâàåò, ÷òî è òàê èíîãäà ñëó÷àåòñÿ. Äåòè ïî âîëå çëîé ñóäüáû ïîïàäàþò â ãîñóäàðñòâåííûå èíòåðíàòíûå ó÷ðåæäåíèÿ. Ñ öåëüþ âîçâðàùåíèÿ äåòåé èç ãîñóäàðñòâåííûõ èíòåðíàòíûõ ó÷ðåæäåíèé ïîëèòèêà ãîñóäàðñòâà íàïðàâëåíà íà ðàçâèòèå ñåìåéíûõ ôîðì âîñïèòàíèÿ. Îäíîé èç ôîðì ñåìåéíîãî âîñïèòàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðèåìíàÿ ñåìüÿ. Ïðèåìíàÿ ñåìüÿ - ñåìüÿ èëè îòäåëüíîå ëèöî, êîòîðîå íå íàõîäèòñÿ â áðàêå, êîòîðûå äîáðîâîëüíî âçÿëè íà âîñïèòàíèå è îáùåå ïðîæèâàíèå îò îäíîãî äî ÷åòûðåõ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, ëèøåííûõ ðîäèòåëüñêîãî ïîïå÷åíèÿ. Ïðèåìíûå äåòè âîñïèòûâàþòñÿ â ïðèåìíîé ñåìüå äî äîñòèæåíèÿ èìè 18-ëåòíåãî âîçðàñòà, à â ñëó÷àå ïðîäîëæåíèÿ îáó÷åíèÿ â ïðîôåññèîíàëüíî-òåõíè÷åñêèõ, âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ 1-4 óðîâíÿ àêêðåäèòàöèè - äî 23 ëåò ëèáî äî îêîí÷àíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ. Ïðèåìíûìè ðîäèòåëÿìè ìîãóò áûòü ñîâåðøåííîëåòíèå, òðóäîñïî-

ñîáíûå ëèöà. Óñòðîéñòâî äåòåé â ïðèåìíóþ ñåìüþ ïðîèçâîäèòñÿ ñ ó÷åòîì âîçðàñòà ïðèåìíûõ ðîäèòåëåé è äåòåé, ÷òîáû íà âðåìÿ äîñòèæåíèÿ îáîèìè ïðèåìíûìè ðîäèòåëÿìè ïåíñèîííîãî âîçðàñòà âñå ïðèåìíûå äåòè äîñòèãëè âîçðàñòà âûáûòèÿ èç ïðèåìíîé ñåìüè.  ñëó÷àå äîñòèæåíèÿ ïåíñèîííîãî âîçðàñòà îäíèì èç ïðèåìíûõ ðîäèòåëåé âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ äåòåé îïðåäåëÿåòñÿ ïî âîçðàñòó ìëàäøåãî èç ðîäèòåëåé.  îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí ïðèåìíàÿ ñåìüÿ ìîæåò ôóíêöèîíèðîâàòü è ïîñëå äîñòèæåíèÿ îáîèìè ïðèåìíûìè ðîäèòåëÿìè ïåíñèîííîãî âîçðàñòà, íî íå äîëüøå ÷åì ïÿòü ëåò. Ñîçäàíèå è ôóíêöèîíèðîâàíèå ïðèåìíîé ñåìüè ðåãóëèðóåòñÿ ñåìåéíûì êîäåêñîì Óêðàèíû (Çàêîí Óêðàèíû ¹ 2947-III îò 10.01.2002 ã.) è «Ïîëîæåíèåì î ïðèåìíîé ñåìüå» (Ïîñòàíîâëåíèå Êàáèíåòà ìèíèñòðîâ Óêðàèíû ¹565 îò 26.04.2002 ã.). Åñëè ó âàñ åñòü æåëàíèå ñîçäàòü ïðèåìíóþ ñåìüþ, æåëàíèå ïðèíÿòü ðåáåíêà-ñèðîòó, ðåáåíêà, ëèøåííîãî ðîäèòåëüñêîãî ïîïå÷åíèÿ â ñå-

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,

31 ìàðòà «ÈÍÒÅл ÊÐÛÌ-ÒÂ

06.15 «Øóñòåð Live». 09.55 «Æäè ìåíÿ». 11.25 «Áîëüøèå òàíöû». 14.10 Ò/ñ «Ñàìàÿ êðàñèâàÿ». 18.00 Ôåñòèâàëü «Þðìàëà». 20.00 «Ïîäðîáíîñòè». 20.30 Þáèëåéíûé êîíöåðò Þðèÿ Àíòîíîâà â Êðåìëå. 00.20 Õ/ô «Îãðàáëåíèå ïîèòàëüÿíñêè».

1+1

06.00 «Ðåìîíò +». 06.25 Õ/ô «Êðóòîé ïîâîðîò». 08.00 «Ñâåòñêàÿ æèçíü». 09.00 «Êòî òàì?». 10.10 Ì/ô «Ýíãðè Áüîðäñ». 10.15 Ì/ñ «×èï è Äåéë». 11.00 «Ìèð íàèçíàíêó-4». 12.00 «Òà÷êè». 12.25 «Ãîëîñ ñòðàíû -3». 14.35 Õ/ô «Äîêòîð Äóëèòòë-3». 16.30 «Âå÷åðíèé Êèåâ». 18.30 «Ðàññìåøè êîìèêà». 19.30,03.50 ÒÑÍ. 20.00,04.25 Õ/ô «Êâàíò ìèëîñåðäèÿ». 22.10 Õ/ô «Óãíàòü çà 60 ñåêóíä». 00.30 Õ/ô «Áîëüøîé ñîëäàò».

ÓÒ-1

06.00 Óòðåííÿÿ ìîëèòâà. 06.05,21.00,01.20 Èòîãè. 06.20 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì. 07.00 Êîíöåðò «À. Áàðûêèí. Íå çàáûâàé äðóãà...». 08.25 Áàðûøíÿ è êóëèíàð. 09.05 Æèçíü íà ðàâíûõ. 09.25 Îïûò. 10.45 Õ/ô «Áðîíçîâàÿ ïòèöà». 14.20 «Ñåêðåòû óñïåõà». 14.50  ãîñòÿõ ó Äì. Ãîðäîíà. 15.50 Çîëîòîé ãóñü. 16.25 Ýíåðãîáëîê. 16.35 «×åëîâåê ãîäà2012». Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ. 20.50 Ìåãàëîò. 21.25 Áåç öåíçóðû. 22.00Êàáìèí: ñîáûòèå íåäåëè. 22.10 Óêðàèíñêàÿ ïåñíÿ. 22.50 Ñóïåðëîòî, Òðîéêà, Êåíî. 23.00 Òâîé ãîëîñ. 23.30 Ýðà çäîðîâüÿ. 23.50 Êèíî â äåòàëÿõ. 00.40 Êëóá þìîðà. 01.45 «Ïîòîìêè».

07.30,12.00 Ì/ôèëüì. 07.45 Õ/ô «Êîãäà ÿ ñòàíó âåëèêàíîì». 09.20,1630 Êðûìñêàÿ êóõíÿ. 09.45 Ò/æ «Ñîäðóæåñòâî». 10.00 Òîê-øîó «Îòêðûòàÿ ïîëèòèêà». 11.00,19.00 Âðåìÿ íîâîñòåé. 11.30 Àëòûí áåøèê. 12.15 Ñêàçêè Íèêîëàåâñêîãî çîîïàðêà. 12.40 Ñâîèìè ãëàçàìè. 12.55 Æåíñêèé ìèð. 13.20 Õ/ô «Çàáûòàÿ ìåëîäèÿ äëÿ ôëåéòû». 15.30 Øåëëÿëå. 16.00 Ñòóäèÿ «Áðèç». 17.00 Êëóá «Øèêî». 17.15 Ýëåôòåðèÿ. 17.45 Áûñòðåå, âûøå, ñèëüíåå. 18.00 Íåòèäæå. 18.30 Î íàáîëåâøåì. 19.30 Êðûì-êóðîðò. 20.00 Ìîÿ ìàëåíüêàÿ ðîäèíà. Ïîìåñòüå. 20.30 Æèâûå èñòîðèè. 20.45 Èíòåðåñíîå êèíî. 21.05 Õ/ô «×åëîâåê ñ áóëüâàðà Êàïóöèíîâ». 22.45 Âûñøèé ïèëîòàæ. 23.10 Êðûìñêèé õèò-ïàðàä.

ìüþ, âàì íåîáõîäèìî ïîäàòü çàÿâëåíèå î æåëàíèè ñîçäàòü ïðèåìíóþ ñåìüþ â ðàéîííóþ ãîñóäàðñòâåííóþ àäìèíèñòðàöèþ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ â ñëóæáå ïî äåëàì äåòåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà â êà÷åñòâå ïðèåìíûõ ðîäèòåëåé è ïîëó÷èòü çàêëþ÷åíèå î âîçìîæíîñòè ñîçäàíèÿ âàìè ïðèåìíîé ñåìüè.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,

1 àïðåëÿ 18.55Aãpo-News. «ÈÍÒÅл

05.30 Ì/ô«Øðåê». 07.00 Íîâîñòè. 07.10,07.35,08.10,08.35 «Óòðî ñ «Èíòåðîì». 09.10 «Íîâîãîäíèé âå÷åð ñ Ìàêñèìîì Ãàëêèíûì è Íèêîëàåì Áàñêîâûì». 12.45 Ò/ñ «Ñàìàÿ êðàñèâàÿ». 16.15 «Æäè ìåíÿ». 18.05 «Âå÷åðíèé êâàðòàë». 20.00 «Ïîäðîáíîñòè». 20.30 Ò/ñ «Èäåàëüíûé áðàê». 22.40 Ò/ñ «Îïåðåæàÿ âûñòðåë». 00.50 Ò/ñ «Óëèöà ïîòðîøèòåëÿ».

1+1

19.25 Ñåëüñîâåò. 19.45 «Î æèçíè». 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà. 21.35 «Âåðà Íàäåæäà Ëþáîâü». 22.55 Òðîéêà, Êåíî 23.25 Êèíî â äåòàëÿõ. 00.40 Îò ïåðâîãî ëèöà.

2 àïðåëÿ - 2.00-4.00; 3 àïðåëÿ - 3.305.30; 9 àïðåëÿ - 6.00-9.00; 10 àïðåëÿ - 6.30 - 9.00; 17 àïðåëÿ - 11.00-14.00; 24 àïðåëÿ - 20.40-23.00; 27 àïðåëÿ - 23.30-2.00

ÑÐÅÄÀ,

3 àïðåëÿ

Ñ Äíåì Àíãåëà!

23.25 Õ/ô «Êëþ÷è îò áåçäíû». 31 ìàðòà - Äàíèèë, Êèðèëë, Òðîôèì; 00.40 Îò ïåðâîãî ëèöà. 1 àïðåëÿ - Äàðüÿ, Äìèòðèé, Êëàâäèé, Ñîôüÿ;

ÊÐÛÌ-ÒÂ

06.30 Âðåìÿ íîâîñòåé. 06.50 Çàðÿäêà. 07.00,08.00 Óòðî. 09.00,23.45 Êðûìñêèé õèòïàðàä. 09. 15 Ðåñïóáëèêà 09.45 Æèâûå èñòîðèè. 10.00 Áàðåâ. 10.30 Êèíî, êèíî... 11.30 Àêòóàëü ìåâçóäà ñóáåò. 11.45 Óðîê... äëÿ áàòüê³â. 12.15 Ì/ô. 12.25 Õ/ô «Ïå÷êè-ëàâî÷êè». 14.00 Ïîâ³ð ó ñåáå. 14.30 Äåëîâîé ðèòì. 15.00,18.00 Õàáåðëåð. 15.15,20.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ». 16.05 À. Àõìàòîâà. «ß íàó÷èëàñü ïðîñòî, ìóäðî æèòü». 16.30 Êðûì-êóðîðò. 17.15 Áîëãàðñêèå âñòðå÷è. 17.30 Çàìàíäàøëàð. 18.15 ÏðèâàòÁàíê. 18.30 Ðóêà íà ïóëüñå. 19.30,23.30 Òåìà äíÿ. 20.50 Âå÷åðíÿÿ ñêàçêà. 21.30 Õ/ô «Îòöû è äåäû». 23.00 ×àñ êðà¿íè.

2 - Àëåêñàíäðà, Âèêòîð, Ãåðìàí, Èâàí, Êëàâäèÿ, Ìàêñèì, Ìàðèÿ, Íèêèòà, Ðîäèîí, Ñâåòëàíà, Ñåðãåé, Þëèÿ, Óëüÿíà; 3 - Êèðèëë, ßêîâ.

«ÈÍÒÅл

05.15,22.40 Ò/ñ «Îïåðåæàÿ âûñòðåë». 07.00 Íîâîñòè. 07.10 «Óòðî ñ «Èíòåðîì». 09.10 Ò/ñ «Îòðàæåíèå». 13.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...». 13.55 «Ñóäåáíûåäåëà». 14.50 «Ñåìåéíûé ñóä». 15.45 Ò/ñ «Àíå÷êà». 17.40,18.55 Ò/ñ «Ñâàòû-5». 20.00 «Ïîäðîáíîñòè». 20.30 Ò/ñ «Èäåàëüíûé áðàê». 00.50 Ò/ñ «Óëèöà ïîòðîøèòåëÿ».

1+1

06.00 «Ñëóæáà ïîèñêà äåòåé». 06.05 ÒÑÍ. 07.25 Ì/ô «Áåðíàðä». 10.00,17.10Ò/ñ«Âåëè÷åñòâåííûåâåêà. Ðîêñîëàíà2». 11.45 Ò/ñ «Ëåäíèêîâ». 13.40,04.05 «Íå âðè ìíå-2». ×ÒÐÊ 14.45,04.55 «Ñåìåéíûå ìå06.10 Ñüîãîäí³. ëîäðàìû-3». 06.35,08.50,18.35 Õðîíèêà 15.45,00.05 «Ñåêðåòíûå ïðîèñøåñòâèé. ìàòåðèàëû øîó-áèçíåñà». 06.45 «Âîëíà». 16.45 «ÒÑÍ. Èçáðàííîå». 07.00 Î ãëàâíîì. 01.05 Õ/ô «Ãðå÷åñêèå ïîöå07.50 Ìî¸ ïðàâî. 09.25,21.50 ÍîâîñòèÀÒÍ. ëóè». ÓÒ-1 09.40 Ðåãèîíû. 06.00 «Äîáðîå óòðî, Óêðàè10.05 Ìîðñêèå èñòîðèè. 10.50 Ñìàêè êóëüòóð. íà1». 11.15Àêâàïàíîðàìà 06.05 Õ/ô «Óïðàâà», 3 ñ. 11.45 Ñâ³ò òâàðèí. 06.30 Èòîãè. 12.05,01.35 Æèâàÿ âîäà. 07.00 Íîâîñòè. 07.45 «Õî÷ó âñ¸ çíàòü». 12.30 Êëóá Ñóïåðêíèãè. 13.00,05.05 Çíàê îêëèêó. 08.15«Å.Ìåíüøîâ.Îñëåïèòåëüíûé ìèã». 13.45 7 ÷óäåñ Óêðàèíû. 09.15,20.55 Îôèöèàëüíàÿ 14.00,22.05 Êðûì÷àò. 16.00 Ò/ñ «Îòðÿä ñïàñåíèÿ õðîíèêà. 09.25 Ïðàâèòåëüñòâî íà 112». ñâÿçè ñ ãðàæäàíàìè. 17.35 Ñï³ëüíà ïðàâäà. 20.50 Âîïðîñ íàöèîíàëü- 10.15 Ò/ñ «Ìàðóñÿ. Âîçâðàùåíèå». íîé áåçîïàñíîñòè. 12.50,18.40 Äåëîâîé ìèð. 21.20 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â. 00.05 Àëüáåðò Ýíøòåéí. 13.00 Øàã ê çâ¸çäàì. 13.50 Õ/ô «×àñòíîå ëèöî» 15.15Euronews. 15.40 Äåëîâîé ìèð. 3. Ïðåçåíòàöèè. 15.50 Ñëóæáà ïîèñêà äå4. Òåêñòîâûå ðàáîòû. Íà òåìó: «Ñïîðò, êóëüòóðà, îòäûõ è òóðèçì òåé. 16.00 Õ/ô «Ñìåðòü ïîä ãëàçàìè ìîëîäåæè Áåëîãîðüÿ». Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïàðóñîì». â îòäåë ïî äåëàì ñåìüè, ìîëîäåæè è ñïîðòà Áåëî- 19.00 Òåàòðàëüíûå ñåçîíû. ãîðñêîé ðàéãîàäìèíèñòðàöèè, â òå÷åíèè 30 äíåé ñî 19.45 «Î æèçíè». äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ñòàòüè (êàáèíåò 403), çà äîïîë- 20.50 Ìåãàëîò. íèòåëüíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 9-22-04, 0660682245 - íà÷àëüíèê îòäåëà Òîêàðåâà 21.30 «Ïðåäâå÷åðüå». Âèêòîðèÿ Ëåîíèäîâíà, èëè íà ñàéòå Áåëîãîðñêîé 22.25 Ñâåò. 22.50 Ñóïåðëîòî, Òðîéêà, ðàéãîñàäìèíèñòðàöèè (http://beIorga.com/).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Ê ÎÍÊ ÓÐ Ñ! ÊÎÍÊ ÎÍÊÓÐ ÓÐÑ!

Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà ïðè ïðåäñåäàòåëå Áåëîãîðñêîé ðàéãîñàäìèíèñòðàöèè. Ïðàâî íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå èìåþò ãðàæäàíå â âîçðàñòå îò 14 äî 35 ëåò, ïðîæèâàþùèå íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêîãî ðàéîíà. Ó÷àñòèå â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíèìàòü: 1. Âèäåî – ðàáîòû: õóäîæåñòâåííûé ìèíèôèëüì (íå áîëåå 15 ìèíóò); äîêóìåíòàëüíûé ìèíè-ôèëüì (íå áîëåå 15 ìèíóò); ðåïîðòàæ. 2. Ôîòî – ðàáîòû.

Ïî÷åìó ìàëî ïðèåìíûõ ñåìåé? Íàøå îáùåñòâî ñëàáî ïîäãîòîâëåíî ê òàêîé ôîðìå âîñïèòàíèÿ? Òîëüêî åäèíèöû îñâåäîìëåíû, ÷òî òàêîå íà ñàìîì äåëå ïðèåìíàÿ ñåìüÿ, î ñàìîé ïðîöåäóðå âçÿòèÿ íà âîñïèòàíèå. Àëüòåðíàòèâíûå ôîðìû âîñïèòàíèÿ äåòåé - ïîêà â íîâèíêó. Áîëüøèíñòâî ëþäåé äàæå íå çíàåò, ÷òî äåòñêèé äîì ñåìåéíîãî òèïà è ïðèåìíàÿ ñåìüÿ - ýòî ðàçíûå ôîðìû âîñïèòàíèÿ äåòåé, ÷òî â ïðèåìíîé ñåìüå, â îòëè÷èå îò äåòñêîãî äîìà ñåìåéíîãî òèïà, ìîæåò âîñïèòûâàòüñÿ íå áîëåå 4 äåòåé; ÷òî ïðèåìíàÿ ñåìüÿ - ýòî íå êîëëåêòèâíàÿ ôîðìà âîñïèòàíèÿ. Òàêàÿ ñåìüÿ çàìåíÿåò ðåáåíêó ïðåáûâàíèå â äåòñêîì äîìå èëè ïðèþòå íà äîìàøíåå âîñïèòàíèå. Áîëåå ïîäðîáíóþ, îáøèðíóþ èíôîðìàöèþ î ñîçäàíèè ïðèåìíîé ñåìüè âû ìîæåòå ïîëó÷èòü â ñëóæáå ïî äåëàì äåòåé Áåëîãîðñêîé ðàéîííîé ãîñóäàðñòâåííîé àäìèíèñòðàöèè ëèáî â Áåëîãîðñêîì ðàéîííîì ÖÑÑÑÄÌ. Åñëè â âàøèõ ñåðäöàõ åñòü ìåñòî äëÿ ðåáåíêà-ñèðîòû, ðåáåíêà, ëèøåííîãî ðîäèòåëüñêîãî ïîïå÷åíèÿ, ïðîòÿíèòå ðóêó, îäàðèòå åãî òåïëîòîé è âíèìàíèåì, áûòü ìîæåò, è âàì îò ýòîãî ñòàíåò òåïëåå è óþòíåå.

ÂÒÎÐÍÈÊ,

2 àïðåëÿ ñèìà «ÈÍÒÅл

05.15,22.40 Ò/ñ «Îïåðåæàÿ âûñòðåë». 07.00 Íîâîñòè. 07.10,07.35,08.10,08.35 «Óòðî ñ «Èíòåðîì». 09.10 Ò/ñ «Îòðàæåíèå». 12.55 «Ñëåäñòâèå âåëè...». 13.50 «Ñóäåáíûå äåëà». 14.45 «Ñåìåéíûé ñóä». ÊÐÛÌ-Ò 15.45 Ò/ñ «Àíå÷êà». 17.40,18.55 Ò/ñ «Ñâàòû-5». 06.30 Âðåìÿ íîâîñòåé. 20.00 «Ïîäðîáíîñòè». 06.50 Çàðÿäêà. 20.30 Ò/ñ «Èäåàëüíûé 07.00 Óòðî. 09.00 Êðûìñêèé õèò-ïàðàä. áðàê». 09.15 Êàêîé îí, êðûìñêèé 00.50 Ò/ñ «Óëèöà ïîòðîøèòåëÿ». ÷èíîâíèê? 09.45 Áûñòðåå, âûøå, ñèëü1+1 íåå. 06.00 «Ñëóæáà ïîèñêà äå10.00 Î íàáîëåâøåì. òåé». 10.30 Ãàëåðåÿ èñêóññòâ. 06.05 ÒÑÍ. 10.45 Ýêîíîìè÷åñêèé èíòå- 06.45 «Çàâòðàê ñ «1+1». ðåñ. 07.25 Ì/ô «Áåðíàðä». 12.00 Íåòèäæå. 10.00Ò/Ñ «Âåëè÷åñòâåí12.30 Õ/ô «Ìèìèíî». íûå âåêà. Ðîêñîëàíà-2». 14.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. Â. 11.45 Ò/ñ «Ëåäíèêîâ». Çåëåíñêèé. 13.40,04.20 «Íå âðè ìíå-2». 14.30 Çâèòÿãà. 14.45,05.10 «Ñåìåéíûå ìå15.00,18.00 Õàáåðëåð. ëîäðàìû-3». 15.15,20.00Ò/ñ «Ðûæàÿ». 15.45,00.20 «Ñåêðåòíûå 16.00,23.05 «Ìèìèðè÷è». ìàòåðèàëû øîó-áèçíåñà». 17.15 Áàðåâ. 16.45,23.55 «ÒÑÍ. Èçáðàí17.45 Æèâûå èñòîðèè. íîå». 18.15 Àêòóàëü ìåâçóäà ñó- 22.10 «Ìåíÿþ æåíó-7». áåò. 01.20 Õ/ô «Êëóá «Âåíåðà». 18.30 Ðåñïóáëèêà. ÓÒ-1 19.30,23.30 Òåìà äíÿ. 06.00 «Äîáðîå óòðî, Óêðà19.45 ÍÝÏ. èíà!». 20.50 Âå÷åðíÿÿ ñêàçêà. 21.30 Õ/ô «Ïå÷êè-ëàâî÷êè». 06.05 Õ/ô «Óïðàâà», 2 ñ. 06.30 Èòîãè. ×ÒÐÊ 07.00 Íîâîñòè. 06.45,05.15 Ñâ³ò òâàðèí. 07.45 «Õî÷ó âñ¸ çíàòü». 07.05 Ì/ô «Ãåðáåðò». 08.15 «Ìèõàèë Äåðæàâèí. 07.35 Ôîêóñ. Ìíå âñ¸ åù¸ ñìåøíî». 07.50 Àêâàïàíîðàìà. 09.30 Øåô-ïîâàð ñòðàíû. 08.05 Çíàê îêëèêó. 10.20 Ò/ñ «Ìàðóñÿ. Âîçâðà08.30 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â. ùåíèå». 08.55 Èñïûòàíî íà ñåáå. 2.50,18.55 Äåëîâîé ìèð. 09.05,04.40 Ñìàêè êóëüòóð. 12.55 Óêðàèíñêàÿ ïåñíÿ. 09.35 Êëþ÷. 13.25,19.10 Î ãëàâíîì. 10.05 Çäîðîâûé èíòåðåñ. 13.50 Õ/ô «×àñòíîå ëèöî» 10.50 Ìîðñêèå èñòîðèè. 1ñ. 15.15 Euronews. 12.05,17.20 Æèâàÿ âîäà. 15.40,05.50 Äåëîâîé ìèð. 17.45 Ñüîãîäí³. Äàéäæåñò. 15.55 Ñëóæáà ïîèñêà äå18.35 Õðîíèêà ïðîèñøå- òåé. 16.00 Õ/ô «Êðàõ èíñòâèé. æåíåðà Ãàðèíà». 18.45,19.30,20.30 «Âîëíà». 18.45 Ìèð ñïîðòà. 19.00,20.05 Î ãëàâíîì. 19.45 «Î æèçíè». 19.50 Ìî¸ ïðàâî. 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðî21.50 Íîâîñòè ÀÒÍ. íèêà 00.55 Èãðà â ñëîâà è íå 21.15 Øîó «Àäðåíàëèí». òîëüêî. 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ìàê-

06.00 ÒÑÍ. 06.45 «Çàâòðàê ñ «1+1». 07.25 Ì/ô «Áåðíàðä». 10.00,17.10 Ò/ñ «Âåëè÷åñòâåííûå âåêà. Ðîêñîëàíà-2». 11.40 Õ/ô «Íå ìîæåò áûòü». 13.40 «Íå âðè ìíå-2». 14.45,03.25 «Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû-3». 15.45 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû øîó-áèçíåñà». 16.45 «ÒÑÍ. Èçáðàííîå». 20.15 Ò/ñ «Ëåäíèêîâ». 22.10,02.35 «Äåíüãè». 01.05 Õ/ô «29... è âñ¸ åù¸ ×ÒÐÊ 06.10,08.55 Ñüîãîäí³. äåâñòâåííèù». ÓÒ-1 06.35,08.50 Õðîíèêà ïðîèñ06.00 «Äîáðîå óòðî, Óêðàøåñòâèé. 06.45,07.30,08.30 «Âîëíà». èíà!». 07.00,07.50 Î ãëàâíîì. 06.05 Õ/ô «Óïðàâà» 06.30 Èòîãè. 09.25 Àêâàïàíîðàìà. 09.40 Çäîðîâûé èíòåðåñ. 07.00 Íîâîñòè. 10.05,01.15 Ïàòè ñ FM-TV. 07.45 «Õî÷ó âñ¸ çíàòü». 08.15 «Âèíîêóðñêèé ñîëî10.50 Øóáà-Äóáà-ZOO! âåé». 11.10 Ì/ñ «Ïîëÿíà Ëüâà 09.40 Áåç öåíçóðû. Êèíãñëè». 10.05,13.10 Êîíöåðòíàÿ 11.45 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â. ïðîãðàììà. 12.05,17.20,02.15 XiT- 12.10 Ýíåðãîáëîê. ïapaä NAVSl 100. 12.15 Äåëîâîé ìèð. 12.20 Æåëàåì ñ÷àñòüÿ. 12.55 Ìî¸ ïðàâî. 13.10 Òàêèå ðàçíûå äåòè. 12.40 Ïðàâî íà çàùèòó. 13.45 Ñòóäåíòñüêèé êâè- 13.00 Ò¸ìíûé ñèëóýò. 14.40 Îêíî â Àìåðèêó. òîê. 14.00,22.00,22.40 Êðûì÷àò. 15.15 Euronews. 15.30,05.50 Äåëîâîé ìèð. 16.00 Îòðàæåíèå. 15.35 Æèçíü íà ðàâíûõ. 16.30,21.05,00.00,03.05 Ò/ 16.00 Õ/ô «Êðàõ èíæåíåðà ñ «Îòðÿä ñïàñåíèÿ 112». Ãàðèíà» 18.10 Ìîðñêèå èñòîðèè. 18.45 Ìèð ñïîðòà. 18.30 Êîíöåðò «Íå äàé ÑͲÄó æîäíîãî øàíñó». 19.30,03.55 Ïîëèòêëóá. Áåëîãîðñêàÿ ðàéãîñàäìèíèñòðàöèÿ ïðèãëàøàåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå â ñîñòàâ 00.50 Ñìàêè êóëüòóð.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè àïðåëÿ

Ãî ñ óäàðñòâî îê àçûâàåò ïîñòîÿííóþ ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó ïðèåìíûì ñåìüÿì. Ôèíàíñèðîâàíèå ïðèåìíûõ ñåìåé îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà. Ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, ëèøåííûõ ðîäèòåëüñêîãî ïîïå÷åíèÿ, ñîñòàâëÿåò äâà ïðîæèòî÷íûõ ìèíèìóìà äëÿ äåòåé ñîîòâåòñòâóþùåãî âîçðàñòà, â òî âðåìÿ êàê äåòÿì ïîä îïåêîé âûïëà÷èâàåòñÿ ïîñîáèå èç ðàñ÷åòà îäíîãî ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà íà ðåáåíêà. Çà ïðèåìíûìè äåòüìè ñîõðàíÿþòñÿ ðàíåå íàçíà÷åííûå àëèìåíòû, ïåíñèÿ, äðóãèå âèäû ãîñóäàðñòâåííîé ïîìîùè. Ñóììû ñðåäñòâ, êîòîðûå ïðèíàäëåæàò ïðèåìíûì äåòÿì êàê ïåíñèÿ, àëèìåíòû, äðóãèå âèäû ãîñóäàðñòâåííîé ïîìîùè, ïåðåõîäÿò â ðàñïîðÿæåíèå ïðèåìíûõ ðîäèòåëåé è òðàòÿòñÿ èìè íà ñîäåðæàíèå ïðèåìíûõ äåòåé.  Áåëîãîðñêîì ðàéîíå íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ôóíêöèîíèðóåò 4 ïðèåìíûå ñåìüè, â êîòîðûõ âîñïèòûâàåòñÿ 8 äåòåé. Äëÿ íàøåãî ðàéîíà ýòîãî, êîíå÷íî æå, íå äîñòàòî÷íî.

Êåíî. 23.25 Õ/ô «Êëþ÷è îò áåçäíû» 00.40 Îò ïåðâîãî ëèöà.

ÊÐÛÌ-ÒÂ

06.30 Âðåìÿ íîâîñòåé. 06.50 Çàðÿäêà. 07.00,08.00 Óòðî. 09.00 Êðûìñêèé õèò-ïàðàä. 09.15 Ðóêà íà ïóëüñå. 09.45 Áîëãàðñêèå âñòðå÷è. 10.00 гäíà õàòà. 10.30 Ñêàçêè Íèêîëàåâñêîãî çîîïàðêà. 11.30 ×åäåñíûé êàíàë. 12.00 Õ/ô «Îòöû è äåäû». 13.20 Ì/ôèëüì. 13.35 Óäîñâ³òà. 14.00 Ôàáðèêà èäåé. 14.30 ×àñ çì³í. 15.00,18.00Õàáåðëåð. 15.15,20.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ». 16.10 Ñòóäèÿ «Áðèç». 16.35 Ïðîôñòàéë. 16.50 Ëþáèìàÿ ðàáîòà 17.15 Êèíîèñòîðèè íàøåãî âðåìåíè. 17.45 Êëóá «Øèêî». 18.15 Àêòóàëü ìåâçóäà ñóáåò. 18.30 Äèàëîã ñ âëàñòüþ. 19.30,23.30Òåìà äíÿ. 19.45 Êðûìñêèé öåíòð 20.50 Âå÷åðíÿÿ ñêàçêà. 21.30 Õ/ô «Âûéòè çàìóæ çà êàïèòàíà».

×ÒÐÊ

06.10,08.55 Ñüîãîäí³. 06.35,08.50,18.35 Õðîíèêà ïðîèñøåñòâèé. 06.45 «Âîëíà». 07.05,07.50 Î ãëàâíîì. 09.25,21.50 Íîâîñòè ÀÒÍ. 09.40,04.30 180 ãðàäóñîâ. 10.05,13.45,05.40 Êðûìñêèå ïóòåøåñòâèÿ. 10.50 Âîïðîñ íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè. 11,20 Ìîðñêèå èñòîðèè. 11.45 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â. 12.05 Æèâàÿ âîäà. 12.30 Êëóá Ñóïåðêíèãè. 13.00 Çíàê îêëèêó. 14.00,22.05 Êðûì÷àò. 16.00 Ñï³ëüíà ïðàâäà. 16.45 7 ÷óäåñ Óêðàèíû. 17.05,01.20 Ïîëèòêëóá. 19.50 Áóäüòå çäîðîâû! 20.50,00.05,03.40Ò/ñ «Îãðýäñïàñåíèÿ 112». 00.55,04.50 Ñâ³ò òâàðèí.


4

«Ñåëüñêàÿ «Ñåëüñêàÿ íîâü» íîâü» ¹ ¹ 23 23 Ïðàçäíèê

ÊÈÄîâöû ïðîâîäÿò äåíü ïàìÿòè

Ìû òåáÿ ïîìíèì, Íàòàøà

ÏÐÈØËÀ ÂÅÑÍÀ Ñ ÐÀÄÎÑÒÜÞ

 ñ. Êðèíè÷íîå ñòàëî äîáðîé òðàäèöèåé ïðàçäíîâàòü Øèðîêóþ Ìàñëåíèöó. Ñ âåñåëûìè ïðèáàóòêàìè âñòðå÷àëè ãîñòåé âåñåëûå ñêîìîðîõè (Â. Àðóøàíîâà, À. Ìàíþõèí), êðàñàâèöà-ìîëî-

30 ìàðòà 2013 ãîäà, ñóááîòà

Íî êàêîå æå íàðîäíîå ãóëÿíèå áåç êîíêóðñîâ, èãð è çàáàâ, òàêèõ, êàê «Ñèëà ìîëîäåöêàÿ» (ïîäíÿòèå ãèðè), «Íàãîòîâü áëèíîâ» è ò.ä. Çàêîí÷èëñÿ ïðàçäíèê ñîææåíèåì ÷ó÷åëà è óãîùåíè-

25 ìàðòà èñïîëíÿåòñÿ 21 ãîä ñî äíÿ òðàãè÷åñêîé ãèáåëè Íàòàëüè Ðûæåíêî, ó÷åíèöû íàøåé øêîëû, àêòèâíîãî êèäîâöà. «Ãëÿäÿ íà ìàðòîâñêîå íåáî ìû âñåãäà âñïîìèíàåì òåáÿ, Íàòàøà. Òâîþ êîðîòêóþ, ÿðêóþ æèçíü» Êîíå÷íî æå, ìû íå ó÷èëèñü â øêîëå â òî âðåìÿ è äàæå åù¸ íå ðîäèëèñü, íî ïî âîñïîìèíàíèÿì ñòàðøèõ ìû òåáÿ çíàåì, Íàòàøà... Îòëè÷íèöà ñ ïåðâîãî êëàññà, îêîí÷èëà øêîëó ñ ñåðåáðÿíîé ìåäàëüþ, ìå÷òàëà ñòàòü ó÷èòåëåì. Ìíîãî ÷èòàëà, áûëà ó÷àñòíèöåé è ïðèç¸ðîì ðàéîííûõ è îáëàñòíûõ îëèìïèàä, ñåññèé ÌÀÍ. Îíà áûëà ïîñòîÿííûì îðãàíèçàòîðîì øêîëüíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïî âîëåéáîëó è áàñêåòáîëó, òóðèñòè÷åñêèõ ïîõîäîâ. Àêòèâíûé êèäîâåö ñòàëà ó÷àñòíèöåé äâóõ Âñåñîþçíûõ ñë¸òîâ èíòåðêëóáîâ â ãîðîäàõ Êàëóøå è Ëüâîâå. Ÿ ëþáèëè îäíîêëàññíèêè,

îíà ìîãëà íàéòè ñëîâà, ïîíÿòü áîëü äðóãîãî.  Âèøåíñêîé øêîëå, ãäå îíà íà÷àëà ñâîé ó÷èòåëüñêèé ïóòü, ïîëüçîâàëàñü óâàæåíèåì ðîäèòåëåé, ó÷åíèêîâ è ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà, å¸ î÷åíü ëþáèëè äåòè... Âñåãäà ýíåðãè÷íàÿ, æèçíå-

ðàäîñòíàÿ, îíà, êàê è âñÿ ìîëîäåæü, ëþáèëà ìóçûêó, õîäèëà ñ äðóçüÿìè íà äèñêîòåêè. Ê íåé ïðèøëà íàñòîÿùàÿ, íåæíàÿ ëþáîâü. Âñ¸ îáîðâàëàñü â îäèí ìèã. Òðàãè÷åñêè è íåîáðàòèìî...  ýòè ìàðòîâñêèå äíè êèäîâöû ïðîâîäÿò Äåíü ïà-

ÊÎËËÅÊÖÈÎÍÅÐ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÒ îðäåíà è ìåäàëè ÑÑÑÐ, ñòàðèííûå èêîíû, ìîíåòû, êíèãè, ñòîëîâîå ñåðåáðî, ñòàòóýòêè, ïðåäìåòû áûòà è èíòåðüåðà. Òåë.: 050-92-16-949. ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÈÍÂÅÍÒÀÐÜ ÄËß Ï×ÅËÎÂÎÄÑÒÂÀ á/ ó: ìåäîãîíêà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè íà 4 ðàìêè, óëüÿ, íîâàÿ âîùèíà. Òåë.: 050-78-28-645, 9-19-28. äóøêà (Í. Èëüè÷åâà) è Çèìóøêà (Ä. Èñìàèëîâà). Ðàäîâàëè ãîñòåé çàäîðíûìè ïåñíÿìè, çàæèãàòåëüíûìè òàíöàìè êîëëåêòèâû ýñòðàäíîãî òàíöà «Êðèñòàëë» è «Ðàäîñòü», âîêàëüíûé àíñàìáëü «Ìîëîäóøêè».

åì âñåõ ãîñòåé ÷àåì ñ áëèíàìè, ïðÿíèêàìè è áóáëèêàìè. Êðèíè÷íåíñêèé ÄÊ èñêðåííå áëàãîäàðèò ïîñòîÿííûõ ñïîíñîðîâ è æèòåëåé ñ. Êðèíè÷íîå, êîòîðûå ïðèãîòîâèëè òàêèå âêóñíûå áëèíû. Ï. ÕËÓÄÎÂÀ, îáùåñòâ. êîðð. ñ. Êðèíè÷íîå.

ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÌ ÄÎÌ â ñ. ×åðíîïîëüå. 12 ñîòîê çåìëè, ìîëîäîé ñàä, áîëüøîé ïîäâàë, âîäîïðîâîä. Ïàêåò äîêóìåíòîâ. Äîì àâàðèéíûé. Òåë.: 066-557-64-59.

ÑÐÎ×ÍÎ ÑÍÈÌÓ 2-3-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ èëè ÄÎÌ â ã. Áåëîãîðñêå. Ïîðÿäî÷íîñòü è ñâîåâðåìåííóþ îïëàòó ãàðàíòèðóþ. Òåë.: 050-02-11-688.

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ïî äèëåðñêèì öåíàì - íàïðÿìóþ ñî ñêëàäà. Âåñü ñïåêòð - îò «ýêîíîì» äî «ýëèò».  ÍÀÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÌÅÁËÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÄÎÌ ñî âñåìè óäîáËÈ×ÈÈ ÏÎËÍÛÉ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÑÎÏÓÒÑÒÂÓÞÙÈÕ ÒÎÂÀÐÎÂ. ñòâàìè â ñ. ×åðíîïîëüå. Åâðîðåìîíò. Òðè êîìíàòû. 60 êâ.ì., Êîíñóëüòàöèè, ðàññ÷åòû, êîìïëåêòàöèÿ, äîñòàâêà. îòîïëåíèå ïå÷íîå, ïðèõîæàÿ 10 êâ.ì., ãàðàæ, òåïëèöà, ëåòíÿÿ Òåë.: 050-97-22-309. êóõíÿ, êîëîäåö, 24 ñîòêè çåìëè, ïîãðåá, áàññåéí, ñòàâîê. Ïàêåò äîêóìåíòîâ. Òåë.: 066-215-64-05.

ÊÐÛÌÑÊÈÉ ÁËÎÊ ÐÀÊÓØÍßÊ. ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÄÎÑÒÀÂÊÀ, ÑÓÏÅÐÖÅÍÀ! Òåë.: 067-558-15-50.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß: 2-ÝÒÀÆÍ. ÃÀÐÀÆ ñî âñåìè óäîáñòâàìè, 3-ÊÎÌÍ. ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà 2-ì ýòàæå â ìêðí. «Àâèñ». Òåë.: 095-566-92-35.

ÏÐÎÄÀÌ 4-ÊÎÌÍ. ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÅÍÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ íà 2ì ýòàæå 3-ýòàæí. äîìà ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Íèæíåãîðñêàÿ, 43. Æèëàÿ ïëîùàäü 90 êâ. ì, + áàëêîí è ëîäæèÿ. Ïîä äîìîì èìååòñÿ ãàðàæ ñ ïîäâàëîì. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 9-67-48, 095-35-25-148, Íàòàëüÿ. Âîçìîæíû âàðèàíòû îáìåíà.

ìÿòè Íàòàëüè. È ìû âìåñòå ñ ñåñòðîé Íàòàëüè Ëàðèñîé Êîíñòàíòèíîâíîé Áàðèëèíîé âñïîìèíàåì ñòàðøåãî äðóãà, êèäîâöà Ðûæåíêî Íàòàëüþ Êîíñòàíòèíîâíó. Ñîâåò èíòåðêëóáà «Èñêðà» èì. Àâèàïîëêà Íîðìàíäèÿ-Íåìàí» Âàñèëüåâñêîé øêîëû.

ÑÅÌÜß ÈÇ 3-Õ ×ÅËÎÂÅÊ ÑÍÈÌÅÒ ÆÈËÜÅ ñ óäîáñòâàìè è ìåáåëüþ - íà äëèòåëüíé ñðîê â ã. Áåëîãîðñêå. Ïîðÿäî÷íîñòü, ñâîåâðåìåííóþ îïëàòó ãàðàíòèðóåì. Îáðàùàòüñÿ: 095-8907-895.

Ïîìÿíèòå

Ñåãîäíÿ – ãîä ñî äíÿ áåçâðåìåííîé ñìåðòè íàøåãî äîðîãîãî ñûíî÷êà, áðàòà, äÿäè Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à ÖÛÃÀÍÎÂÀ. Îí áûë îòçûâ÷èâûì, ùåäðûì, íàäåæíûì ÷åëîâåêîì. Îñòàâèë ïîñëå ñåáÿ íà Çåìëå äîáðûå äåëà è ñâåòëóþ ïàìÿòü. Âñå, êòî çíàë Âëàäèìèðà, âñïîìíèòå åãî è ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì. Ëþáÿùèå ìàìà, ñåñòðà, ïëåìÿííèöû. ã. Áåëîãîðñê, ñ. ×åðåìèñîâêà.

Ïîìÿíèòå

30 ìàðòà – ãîä ñî äíÿ ñìåðòè íàøåé äîðîãîé ìàìî÷êè, áàáóøêè, ïðàáàáóøêè Àëëû Èâàíîâíû ×ÅÐÍÎÁÀÉ. Êàê õîòåëîñü, ÷òîáû òû åùå æèëà, ðàäóÿñü æèçíè, ïðåäàííî è ùåäðî çàáîòÿñü î íàñ. Òàê ìíîãî åùå çàìå÷àòåëüíîãî òû ñìîãëà áû ïðèâíåñòè â ýòîò ìèð. Íî ñóäüáà ðàñïîðÿäèëàñü èíà÷å... Âñå, êòî çíàë åå – ïîìÿíèòå. Äî÷ü, çÿòü, âíóêè, ïðàâíóê, ðîäíûå. ãã. Áåëîãîðñê, Òîêìàê.

Ïîìÿíèòå

Äëÿ ðàáîòû â ã. Áåëîãîðñêå ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÐÀÁÎ×ÈÅ: ÑÒÎËßÐ; ÏËÎÒÍÈÊ; ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ (âîçìîæíî – ñåìåéíàÿ ïàðà). Òåë.: 095-490-90-54.

-

È.î. ðåäàêòîðà Å. ÞÐ×ÅÍÊÎ

ÏÐÈÍÈÌÀÞ ÇÀÊÀÇÛ íà ñóòî÷íûõ áðîéëåðíûõ ö û ï ë ÿ ò, ó ò ÿ ò, è í ä þ ø àò. Òåë.: 095-68-91-365.

. ÈÇÄÀÒÅËÜ: Áåëîãîðñêàÿ ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ñåëüñêàÿ íîâü» Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Áåëîãîðñêèé ðàéîííûé ñîâåò, Áåëîãîðñêàÿ ðàéãîñàäìèíèñòðàöèÿ, êîëëåêòèâ áåëîãîðñêîé ðåäàêöèè ãàçåòû «Ñåëüñêàÿ íîâü»

Ï ÐÎÄ À Ì Ä Î Ì â ã. Á å ë î ãî ð ñ ê å , óë. Êðàñíàÿ ãîðêà, 5-á. Îáðàùàòüñÿ: 050-24-34-600, Àéäåð; 050-86-16-622, À ë è å .

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ, ÒÅËÅÔÎÍÛ È ÔÀÊÑ 97600, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 27 E-mail: bgsnova@rambler.ru

Ðåäàêòîð – 9-15-64, îòäåë ïèñåì è èíôîðìàöèè, îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü – 9-15-32, ãë. áóõãàëòåð (ôàêñ) – 9-23-98. Îòâåòñòâåííîñòü çà êà÷åñòâî îðèãèíàë-ìàêåòà íåñåò ðåäàêöèÿ

ÏÐÎÄÀÌ ÓÃÎËÜ. ÊÀ×ÅÑÒÂÎ È ÒÎ×ÍÛÉ ÂÅÑ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÞ. Îïòîâàÿ è ðîçíè÷íàÿ öåíà. ÃÈÁÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ. Àíòðàöèò âñåõ ìàðîê. Ãð ó ç î ï å ð å â î ç ê è ï î ãîðîä ó. ÏÐÈÅÌ ÌÀÊÓËÀÒÓÐÛ È ÏÎËÈÝÒÈËÅÍÀ ÏÎ ÂÛÑÎÊÎÉ ÖÅÍÅ. Òåë.: 095-858-46-65, 098-341-61-60.

1 àïðåëÿ – 5 ëåò ñâåòëîé ïàìÿòè Ãðèãîðèÿ Ãðèãîðüåâè÷à ÌÀÊÎÃÎÍÞÊÀ. Òû áûë ìíå äðóãîì, ìóæåì è ëþáèìûì. Òàêèì æåëàííûì è òàêèì íåïîâòîðèìûì. Òû ñíèøüñÿ ìíå âñåãäà, ÷òî òû æèâîé, ß îòïóñêàþ â Ðàé òåáÿ, òàì îáðåñòè ïîêîé. Ïîìÿíèòå âñå, êòî çíàë åãî. Æåíà, äåòè, âíó÷êà. ã. Áåëîãîðñê.

Ïîìÿíèòå

2 àïðåëÿ – 2 ãîäà ñâåòëîé ïàìÿòè íàøåãî äðóãà, äîðîãîãî ÷åëîâåêà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à ×ÅÐÍÎÌÎÐ×ÅÍÊÎ. Äîãîðåëà ñêîðáíàÿ ñâå÷à, È ãëàçà íàïîëíèëèñü ñëåçàìè. Òðóäíî æèòü áåç òâîåãî ïëå÷à È ïîâåðèòü â òî, ÷òî òû íå ñ íàìè Êòî çíàë – âñïîìíèòå. Êòî âñïîìíèë – ïîìÿíèòå. Äðóçüÿ è áëèçêèå.

Ðåäàêöèÿ ìîæåò ïóáëèêîâàòü ìàòåðèàëû â äèñêóññèîííîì ïîðÿäêå, íå ðàçäåëÿÿ âçãëÿäîâ àâòîðà. Çà òî÷íîñòü èçëîæåííûõ Ðåãèñòð. ñâèä. ÊÌ-1045 îò 14.09.2004. Èíäåêñ 61433. ôàêòîâ îòâåòñòâåííîñòü íåñåò àâòîð. Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî íà ðåäàêòèðîâàíèå è Òèðàæ 2650. Çàêàç ¹ 10340. ñîêðàùåíèå òåêñòà. Ëè÷íîé ïåðåïèñêè ñ ÷èòàòåëÿìè ðåäàêöèÿ íå âåäåò, ñîîáùå- Ãàçåòà ñâåðñòàíà â ðåäàêöèè íèÿ ðàçëè÷íîãî õàðàêòåðà ðåäàêöèÿ äåëàåò òîëüêî íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû «Ñåëüñêàÿ íîâü», ãàçåò, è ñ ó÷åòîì àêòóàëüíîñòè èíôîðìàöèè. Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè

Ìàòåðèàëû, îáîçíà÷åííûå çíàêîì Ê, ïóáëèêóþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. ÐR - ïîëèòè÷åñêàÿ ðåêëàìà.

ôèðìû «Íîâàÿ ýðà»

Îôñåòíàÿ

ïå÷àòü

Номер 23 (2013)  
Номер 23 (2013)  

Газета "Сельская новь" г. Белогорск

Advertisement