Page 1

Ïîäïèñêà-2013

Äîðîãèå äðóçüÿ! Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà «Ñåëüñêóþ íîâü» íà 2013-é ãîä

Îôîðìèòü ïîäïèñêó ìîæíî â ëþáîì îòäåëåíèè ñâÿçè, ó ïî÷òàëüîíà è â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ñåëüñêàÿ íîâü». ÖÅÍÀ ÏÎÄÏÈÑÊÈ ÍÀ 2013-É ÃÎÄ: íà ãîä - 83 ãðí. 70 êîï., 6 ìåñ. – 42 ãðí. 45 êîï., 3 ìåñ. – 22 ãðí. 05 êîï., 1 ìåñ. – 7 ãðí. 55 êîï. è, êàê âñåãäà, ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà: Íà ãîä - 81 ãðí. 90 ãðí., 6 ìåñ. – 41 ãðí. 55 êîï., 3 ìåñ. – 21 ãðí. 60 êîï. Ïîäïèñíîé èíäåêñ: îáùèé - 61433, ëüãîòíûé - 08997. ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÌ: äëÿ ïîäïèñ÷èêîâ 2013 ãîäà ââåäåíà 20%-ÿ ñêèäêà ïðè îïëàòå îáúÿâëåíèé, ïîçäðàâëåíèé.

Ñ çàñëóæåííîé íàãðàäîé!

¹ 22 (9992) 27 ìàðòà 2013 ã., ñðåäà Â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ «Øèðî êàÿ ìàñëåíèöà» «Øèðîêàÿ

Õîðîâîäû, ïåñíè, ïëÿñêè Ýòî Ìàñëåíèöà-ñêàçêà!

17-ãî ìàðòà â Åâïàòîðèè ñîñòîÿëñÿ VII-îé ðåñïóáëèêàíñêèé êîíêóðñ «Îé, òû, òåùà, äðóã ðîäíîé!» â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ «Øèðîêàÿ Ìàñëåíèöà». Áåëîãîðñêèé ðàéîí ïðåäñòàâëÿëà òâîð÷åñêàÿ êîìàíäà Çóéñêîãî äîìà êóëüòóðû âî ãëàâå ñ õóäîæåñòâåííûì ðóêîâîäèòåëåì Ä.Ã. Êâà÷. Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü ãîðîäà áûëà çàïîëíåíà äî îòêàçà. Åâïàòîðèéöû äàâíî ïîëþáèëè çðåëèùíûå ìàñëåíè÷íûå çàáàâû è íàðîäíûå èãðèùà. Óäèâëÿòü èõ ñ êàæäûì ãîäîì ñòàíîâèòñÿ âñ¸ òðóäíåå. Íî ó íàñ ïîëó÷èëîñü! Ñîãëàñíî æåðåáüåâêå çóéñêèé êîëëåêòèâ ïåðâûì îòêðûâàë íà÷àëî ïðàçäíèêà è âåëèêîëåïíî ñïðàâèëñÿ ñ ïîñòàâëåííîé çàäà÷åé. Çàëèõâàòñêèå ïåñíè, õëåñòêèå ÷àñòóøêè, âåñåííèå çàêëè÷êè, ïëÿñîâûå äðîáè - âñå ýòî îò ÷èñòîãî ñåðäöà äàðèëè çóé÷àíå õîçÿåâàì è ãîñòÿì ïðàçäíèêà. Ïóáëèêà ðóêîïëåñêàëà àðòèñòàì è ñîïðîâîæäàëà èõ ñî ñöåíû êðèêàìè «áðàâî» è «áèñ»! À ñîïåðíèêè â ýòîò ðàç ïîäîáðàëèñü î÷åíü ñåðüåçíûå, âñå âîñåìü êîëëåêòèâîâ áûëè íàñòðîåíû òîëüêî íà ïîáåäó. Ïîñëå ïðåäñòàâëåíèÿ âèçèòíîé êàðòî÷êè êàæäîé êîìàíäîé íà÷àëñÿ îçîðíîé è íåïðåä-

Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðåäñåäàòåëÿ Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÀÐ Êðûì îò 4 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 44-í çà çíà÷èòåëüíûé ëè÷íûé âêëàä â ðàçâèòèå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è â ñâÿçè ñ Äíåì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è 15-ëåòèåì ñî äíÿ ñîçäàíèÿ Àññîöèàöèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àâòîíîìíîé Ðåñïóáëèêè Êðûì è ã. Ñåâàñòîïîëÿ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ Ïðåäñåäàòåëÿ Âåðõîâíîé Ðàäû Àâòîíîìíîé Ðåñïóáëèêè Êðûì ÎÁÚßÂËÅÍÀ: Ñèäûêå Àáäóðàõìàíîâíå ÀÏÏÀÇÎÂÎÉ – ñåêðåòàðþ Çåìëÿíè÷íåíñêîãî ñåëüñêîãî ñîâåòà; Âëàäèìèðó Ïåòðîâè÷ó ÃÎËÎÂÖÎÂÓ – äåïóòàòó Áåëîãîðñêîãî ðàéîííîãî ñîâåòà.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

29 ìàðòà (ïÿòíèöà), ñ 10.00 äî 12.00, â Îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Ïàðòèè ðåãèîíîâ (óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 37) ïðèåì ãðàæäàí âåäåò äåïóòàò ÂÑ ÀÐÊ, Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ ÊÎËÈÑÍÈ×ÅÍÊÎ. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåë.: 9-63-27.

Áåëîãîðñêèé ðàéîí ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â àêöèè «Êðûìñêèå ðåêè è îçåðà» Àêöèÿ!

ñêàçóåìûé êîíêóðñ, ñðîäíè íàñòîÿùèì «Âåñåëûì ñòàðòàì». Çÿòüÿ íà ñêîðîñòü áåãàëè ñ ïîëíûì âåäðîì âîäû, íîñèëè ïðè õîðîøåì âåòåðêå òàðåëêó ñ ìóêîé è óæ ñîâñåì âèðòóîçíî óìóäðÿëèñü ïðîéòè äèñòàíöèþ, äåðæà ÿéöî â ïëàñòìàññîâîé ëîæêå, çàæàòîé â çóáàõ. À òåùè ïîêàçûâàëè ñâîå óìåíèå â ïðèãîòîâëåíèè áëèííîãî òåñòà, ïîòîì îò äóøè êîðìèëè

ðàçãîðÿ÷åííûõ çÿòüåâ áëèíàìè ñî ñìåòàíîé, áåãàëè ñ íèìè ýñòàôåòó â îáùèõ ñåìåéíûõ øîðòàõ, è àïîãååì âñåãî êîíêóðñà ñòàëî çàäàíèå ïðîíåñòè òåùó íà ðóêàõ. È äàæå çäåñü ïîáåäíóþ òî÷êó ïîñòàâèëà çóéñêàÿ êîìàíäà! Ñòðîãîå æþðè êîíêóðñà (ïðåäñåäàòåëü - çàâåäóþùàÿ îòäåëîì íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà Êðûìñêîãî Ðåñïóáëèêàíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð êóëüò óðû, èñêóññòâ è íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà», Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Ë.Â. Ñàïîæíèêîâà) òðè ðàçà âûçûâàëî íà ñöåíó ïðåäñòàâèòåëåé Çóéñêîãî äîìà êóëüòóðû. Ïî÷åòíûì äèïëîìîì ôåñòèâàëÿ áûë íàãðàæäåí êîëëåêòèâ íàðîäíîãî òåàòðà ýñòðàäû (ðóêîâîäèòåëü Þ.Ê. Ëåáåäåâà) è, êîíå÷íî æå, ãëàâíûå ãåðîè ïðàçäíèêà - òåùà Ñ.Þ. Àëåíèêîâà â íîìèíàöèè «Ñàìàÿ âåñåëàÿ è çàäîðíàÿ òåùà», è çÿòü Ý.Á. Êóðáåòäèíîâ â íîìèíàöèè «Ñàìûé ìóæåñòâåííûé çÿòü». Çàâåðøèëñÿ êîíêóðñ òðàäèöèîííûì ñîææåíèåì ÷ó÷åëà Ìàñëåíèöû. Äî ñâèäàíèÿ, Åâïàòîðèÿ! Æäè íàñ íà ñëåäóþùèé ãîä! Ìû ïðèåäåì çà íîâîé ïîáåäîé! Â. ÒÀÁÓÍÙÈÊÎÂÀ, äèðåêòîð Çóéñêîãî ÄÊ.

Ê ÷èòàòåëÿì îáðàùàåòñÿ íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ àãðîïðîìûøëåííîãî ðàçâèòèÿ Â. ÌÀÌÎÍÒÎÂ: - 22 ìàðòà îòìå÷àëñÿ Âñå- ïðîáëåìà âîäû è ñîõðàíåíèÿ ìèðíûé äåíü âîäû, êîòîðûé âîäíûõ ðåñóðñîâ ÷ðåçâûÿâëÿåòñÿ óíèêàëüíîé âîç- ÷àéíî àêòóàëüíà äëÿ Áåëîìîæíîñòüþ íàïîìíèòü îáùå- ãîðñêîãî ðàéîíà. Ñîãëàñíî ñòâó î âàæíîñòè âîäíûõ ðàñïîðÿæåíèþ Áåëîãîðñêîé îáúåêòîâ äëÿ æèçíåäåÿòåëü- ðàéãîñàäìèíèñòðàöèè â ðàìíîñòè ÷åëîâåêà è âñåãî æè- êàõ ó÷àñòèÿ â àêöèè ïðîéäåò âîãî íà çåìëå. Ïî èíèöèàòè- ðÿä ìåðîïðèÿòèé, ïðèçâàíâå Ðåñïóáëèêàíñêîãî êîìèòå- íûõ îáðàòèòü âíèìàíèå áåòà ÀÐÊ ïî âîäîõîçÿéñòâåííî- ëîãîðöåâ íà íåîáõîäèìîñòü ìó ñòðîèòåëüñòâó è îðîøàå- ñîõðàíåíèÿ âîäíûõ ðåñóðìîìó çåìëåäåëèþ åæåãîäíî â ñîâ: â øêîëàõ áóäóò ïðîâåìàðòå ïðîâîäèòñÿ àêöèÿ äåíû òåìàòè÷åñêèå óðîêè, ñå«Êðûìñêèå ðåêè è îçåðà», ìèíàðû è «êðóãëûå ñòîëû», ó÷àñòèå â êîòîðîé ïðèíèìà- ïîâñåìåñòíî ïî ðàéîíó áóþò âñå ðåãèîíû ïîëóîñòðîâà. äóò îðãàíèçîâàíû ñóááîòíè«Êðûìñêèå ðåêè è îçåðà» - êè ïî î÷èñòêå îðîñèòåëüíûõ ýòî ñåðèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ñåòåé, áåðåãîâ Òàéãàíñêîãî, î÷èñòêå, áëàãîóñòðîéñòâó, Áåëîãîðñêîãî è Áàëàíîâñêîîçåëåíåíèþ òåððèòîðèé ãî âîäîõðàíèëèù, òåððèòîâáëèçè âîäíûõ îáúåêòîâ, â ðèé âáëèçè âîäíûõ îáúåêòîâ, ïðèáðåæíûõ çàùèòíûõ ïîëî- èñòî÷íèêîâ, ïðèáðåæíûõ çàñàõ è âîäîîõðàííûõ çîíàõ ñ ùèòíûõ ïîëîñ è âîäîîõðàíïðèâëå÷åíèåì îáùåñòâåí- íûõ çîíàõ, îçåëåíåíèþ ïðèíîñòè, íàñåëåíèÿ, ó÷àùèõñÿ, áðåæíûõ òåððèòîðèé. Îñîáîå ñòóäåíòîâ, îðãàíèçàöèé. âíèìàíèå áóäåò óäåëåíî âû Áåëîãîðñêîì ðàéîíå èìå- ÿâëåíèþ è óñòðàíåíèþ íååòñÿ 234 âîäîåìà, îáùàÿ ñàíêöèîíèðîâàííûõ ñáðîñîâ ïëîùàäü âîäíîãî çåðêàëà íå÷èñòîò è ìóñîðà â ðåêè è êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò 512,15 âîäîåìû ðàéîíà. ãà. Ïî òåððèòîðèè ðàéîíà Ïðèçûâàåì ïðåäïðèÿòèÿ è ïðîòåêàþò ðåêè Áèþê-Êàðà- îðãàíèçàöèè ðàéîíà, âñåõ áåëîñó, Ìîêðûé Èíäîë, Áóðóëü- ãîðöåâ ïîääåðæàòü àêöèþ ÷à, Çóÿ, èìåþòñÿ òðè âîäî- «Êðûìñêèå ðåêè è îçåðà» è ïðèõðàíèëèùà, íî, òåì íå ìåíåå, íÿòü â íåé àêòèâíîå ó÷àñòèå!

Ãîñïîääåðæêà - â äåéñòâèè

ÁÞÄÆÅÒÍÀß ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄ×ÅÑÊÀß ÄÎÒÀÖÈß È ÃÎÑÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄΠ ÄÅÉÑÒÂÈÈ

×èòàòåëÿì ðàéîíà ðàçúÿñíÿåò íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ àãðîïðîìûøëåííîãî ðàçâèòèÿ Â. ÌÀÌÎÍÒÎÂ: - Îäíèì èç íàïðàâëåíèé ñîâðåìåííîãî ðîïðîèçâîäèòåëè âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñîâöåâîäñòâà ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ îñâîåíèå òè íà 10 òûñÿ÷ ãîëîâ îâöåìàòîê è ÿðîê ñòàðïóñòûííûõ, ïîëóïóñòûííûõ, ãîðíûõ è âû- øå îäíîãî ãîäà. Ñîãëàñíî åæåãîäíîãî ó÷åòà ïîñîêîãîðíûõ ïàñòáèù äëÿ ïîëó÷åíèÿ äåøå- ãîëîâüÿ ïî ñåëüñêèì ñîâåòàì â ðàéîíå èìåâîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîé îâöåâîä÷åñêîé ëîñü áîëåå 18 òûñÿ÷ ãîëîâ îâöåìàòîê è ÿðîê ïðîäóêöèè. ñòàðøå îäíîãî ãîäà, ñëåäîâàòåëüíî ïîëîâèíà Îñíîâíîé öåëüþ ÿâëÿåòñÿ ïðåîäîëåíèå ïîãîëîâüÿ íå ïîïàëè ïîä äîòàöèþ ïî ïðè÷èãëóáîêîãî êðèçèñà â îâöåâîäñòâå ïóòåì íàì îòñóòñòâèÿ èäåíòèôèêàöèè è îòñóòñòâèÿ ðåøåíèÿ êîìïëåêñà âçàèìîóâÿçàííûõ çàïèñåé â ïîõîçÿéñòâåííûõ êíèãàõ. òåõíîëîãè÷åñêèõ, ñåëåêöèîííûõ, îðãàíèÍà ðàññìîòðåíèè Êàáèíåòà ìèíèñòðîâ çàöèîííûõ, íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ è ýêî- Óêðàèíû íàõîäèòñÿ ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ íîìè÷åñêèõ ïðîáëåì. Êàáèíåòà ìèíèñòðîâ ïî óòâåðæäåíèþ äî 2005 - 2010 ãîäû â Áåëîãîðñêîì ðàéîíå òàöèé íà 2013 ãîä. Îäíèì èç ïóíêòîâ ïîåæåãîäíî íàáëþäàëñÿ ñòàáèëüíûé ðîñò ñòàíîâëåíèÿ ïðåäóñìîòðåíà äîòàöèÿ íà îâåö îñíîâíîãî ñòàäà â ÷àñòíîì ñåêòîðå îâöåìàòîê è ÿðîê ñòàðøå 1 ãîäà ïðè íàëèíà 2,0-2,5 òûñÿ÷è ãîëîâ, èç ãîñóäàðñòâåí- ÷èè íà 1 ÿíâàðÿ íå ìåíåå 30 ãîëîâ, è èäåííîãî áþäæåòà íà ïîääåðæêó îâöåâîäñòâà òèôèêàöèè ïîãîëîâüÿ, è ñîõðàííîñòè â çà óâåëè÷åíèå è ñîõðàííîñòü ïîãîëîâüÿ îâ- òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäóþùèõ ëåò.  ñëó÷àå öåìàòîê è ÿðîê ñòàðøå îäíîãî ãîäà âûäåëÿ- óìåíüøåíèÿ ïîãîëîâüÿ äîòàöèÿ â ïîëíîì ëàñü ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà.  ñðåäíåì îáúåìå âîçâðàùàåòñÿ â ãîñóäàðñòâåííûé åæåãîäíî ïîëó÷àëè äîòàöèþ ñåëüõîçòîâà- áþäæåò.

Ïðîãíîç

ïîãîäû


2

«Ñåëüñêàÿ íîâü» íîâü» ¹ ¹ 22 22 «Ñåëüñêàÿ

27 ìàðòà 2013 ãîäà, ñðåäà

˳òåðà çàêîíó

Ó ÑÔÅв ÇÁÅÐÅÆÅÍÍß ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÌÀÉÍÀ ×èòà÷³â ³íôîðìóº ìîëîäøèé ðàäíèê þñòèö³¿ Ì. ÐÅÄͲʲÍ: - Ïîñò³éíèé ñèñòåìíèé ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèíàãëÿä çà äîäåðæàííÿì çà- ùåì â³éñüêîâîãî ìàéíà íà êîíîäàâñòâà ó ñôåð³ çáå- ñóìó ïîíàä 115 òèñ. ãðí.. ðåæåííÿ äåðæàâíîãî ìàé- Âêàçàíà îñîáà âèçíàíà íà òà âèêîðèñòàííÿ çåìåëü âèííîþ ó ³íêðèì³íîâàíîìó îáîðîíè ïîñàäîâèìè îñî- ¿é çëî÷èí³ òà çàñóäæåíà. Íà âèêîíàííÿ ð³øåííÿ áàìè â³éñüêîâèõ ÷àñòèí çä³éñíþº ѳìôåðîïîëüñüêà ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ÀÐ ïðîêóðàòóðà ç íàãëÿäó çà Êðèì çà ïîçîâîì â³éñüêîäîäåðæàííÿì çàêîí³â ó âîãî ïðîêóðîðà ѳìôåðîïîëüñüêîãî ãàðí³çîíó â ³íòåâîºíí³é ñôåð³. ßê ïîâ³äîìèâ ïðîêóðîð ðåñàõ äåðæàâè â îñîá³ ö³º¿ ïðîêóðàòóðè ìîëîäøèé ̳í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðàäíèê þñòèö³¿ Ðåäí³ê³í M.B., ðà¿íè òà Äåðæàâíîãî ó 2012 ðîö³ çàçíà÷åíîþ ïðî- ï³äïðèºìñòâà ÌÎ Óêðà¿íè êóðàòóðîþ ïîðóøåíî êðè- «Óêðâ³éñüêêóðîðò» ѳìôåì³íàëüíó ñïðàâó ùîäî íà- ðîïîëüñüêîþ ïðîêóðàòó÷àëüíèêà ïðîäîâîëü÷î¿ ðîþ ç íàãëÿäó çà äîäåðæàíñëóæáè îäí³º¿ ç â³éñüêîâèõ íÿì çàêîí³â ó âîºíí³é ñôåð³ ÷àñòèí êàï³òàíà Ñ. çà ôàê- âèòðåáóâàíî ç íåçàêîííîòîì ïðèâëàñíåííÿ íèì ãî âîëîä³ííÿ ïðèâàòíîãî øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ï³äïðèºìñòâà «Ôîðìàò X»

òà ïîâåðíóòî äî ñôåðè â³äàííÿ ̳í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè áóä³âëþ ãîòåëþ «Çîðÿíèé» âàðò³ñòþ ïîíàä 6 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Âîäíî÷àñ â õîä³ ðåàëüíîãî âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêîþ ñóäó ÀÐ Êðèì ïî ñïðàâ³ çà ïîçîâîì â³éñüêîâîãî ïðîêóðîðà ѳìôåðîïîëüñüêîãî ãàðí³çîíó â ³íòåðåñàõ äåðæàâè â îñî̳᳠í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè òà â³éñüêîâîãî ðàäãîñïó «Ãóðçóôñüêèé» ïîâåðíóòî çàçíà÷åíîìó ðàäãîñïó íåçàêîííî âèëó÷åíó ç³ ñôåðè êîðèñòóâàííÿ ̳í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè Çåëåíîã³ðñüêîþ ñ³ëüñüêîþ ðàäîþ Á³ëîã³ðñüêîãî ðàéîíó ÀÐ Êðèì çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ùî çíàõîäèòüñÿ ó íàñåëåíèõ ïóíêòàõ ñ. ̳æã³ð’ÿ, ñ. Îâðàæêè,

çàãàëüíîþ ïëîùåþ ìàéæå 69 ãà âàðò³ñòþ ïîíàä 913 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Íå ìåíø àêòèâíî çä³éñíþºòüñÿ íàãëÿä çà äîäåðæàííÿì çàêîí³â ó âèùåâêàçàíèõ ñôåðàõ ³ ó ïîòî÷íîìó ðîö³. Òàê, ëèøå çà 2 ì³ñÿö³ 2013 ðîêó ѳìôåðîïîëüñüêîþ ïðîêóðàòóðîþ ç íàãëÿäó çà äîäåðæàííÿì çàêîí³â ó âîºíí³é ñôåð³ äî ñôåðè êîðèñòóâàííÿ ̳í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè âæå ïîâåðíóòî 6 çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê çàãàëüíîþ ïëîùåþ 12 ãà. Êð³ì òîãî, íàéáëèæ÷èì ÷àñîì âæå çàïëàíîâàíî ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíèõ ïåðåâ³ðîê äîäåðæàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ï³äíàãëÿäíèõ â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü çàêîíîäàâñòâà ó ñôåð³ çáåðåæåííÿ äåðæàâíîãî ìàéíà.

Î Ò × ÅÒ Ä Å Ï Ó Ò À Ò À

Áåëîãîðñêîãî ðàéîííîãî ñîâåòà ÀÐÊ îò Ïàðòèè ðåãèîíîâ Çàáàøòàíîâîé Íàòàëüè Ìèõàéëîâíû çà ïåðèîä íîÿáðü 2010 - ìàðò 2013 ãã.

- Çà îò÷åòíûé ïåðèîä áûëî ðàññìîòðåíî îêîëî 30 çàÿâëåíèé, îáðàùåíèé è ïîæåëàíèé ãðàæäàí, èç íèõ 70% âîïðîñîâ ðåøèëèñü ïîëîæèòåëüíî, ýòî êàïèòàëüíûé è òåêóùèé ðåìîíò äîðîã ïî óëèöàì, ðàçúÿñíåíèÿ ïî îáðàùåíèÿì è îáðàùåíèÿ â ÐÝÑ, Ïåíñèîííûé ôîíä, çåìðåñóðñû. Ïðè ïîääåðæêå íàðîäíîãî äåïóòàòà ÂÐ Óêðàèíû Äåé÷à Á.Ä., äåïóòàòîâ ÂÑ ÀÐÊ Ðóñåöêîãî O.Ë. è Êîëèñíè÷åíêî Í.Ï. áûë ðåøåí âîïðîñ ñ âîäîâîäîì ñ. ßáëî÷íîå, ñ. Áåëàÿ Ñêàëà, îòîïëåíèå â

äåòñêîì ñàäó «Æóðàâóøêà». Ïî îñòàëüíûì âåäåòñÿ ðàáîòà, ýòî êàïèòàëüíûé ðåìîíò äîìà êóëüòóðû, äåòñêîãî ñàäà è ñïîðòçàëà â øêîëå. Îðãàíèçîâûâàëà è ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â ñóááîòíèêàõ ïî îçåëåíåíèþ òåððèòîðèè è óáîðêè ñåëà. Âåäó ïðèåì ãðàæäàí â Îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Ïàðòèè ðåãèîíîâ è íà òåððèòîðèè Âèøåíñêîãî ñåëüñêîãî ñîâåòà. Âìåñòå ñ ãîëîâîé Âèøåíñêîãî ñåëüñêîãî ñîâåòà Òàíàøåâè÷ Ñ.Ë. è äåïóòàòàìè ñåëüñêîãî ñîâåòà âåäó ðàáîòó ñ

Ïèñüìà â «Ñåëüñêóþ íîâü»

æèòåëÿìè ãðîìàäû ïî ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíûõ äîãîâîðîâ.  ñâîåé ðàáîòå ÿ ðåøèòåëüíî íàñòðîåíà âûðàæàòü è çàùèùàòü èíòåðåñû èçáèðàòåëåé, âûïîëíÿòü èõ ïîðó÷åíèÿ â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé, ïðåäîñòàâëåííûõ çàêîíîì.

Êàìåðòîí ïðîøåäøèõ ïðàçäíèêîâ

Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé Æåíñêîìó äíþ Ïðèøëà âåñíà ñ ðàäîñòüþ

7 ìàðòà â Íîâîæèëîâñêîì äîìå êóëüòóðû ïðîøåë ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé 8 Ìàðòà. Ïåðâîå ñëîâî äëÿ ïîçäðàâëåíèÿ áûëî ïðåäîñòàâëåíî Íîâîæèëîâñêîìó ñåëüñêîìó ãîëîâå Òèìóðó Ýíâåðîâè÷ó Ìåäæèòîâó. Âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ óäèâèëè âèäåîïîçäðàâëåíèÿ äåïóòàòà ÂÑ ÀÐÊ Í.Ï. Êîëèñíè÷åíêî, äîêòîðà Íîâîæèëîâñêîé àìáóëàòîðèè ñåìåéíîé ìåäèöèíû À. Óìåðîâà, äèðåêòîðà Íîâîæèëîâñêîé ÎØ À.Ê. Áîäíàðà, äèðåêòîðà ÎÎÎ «Íîâîæèëîâñêèé» Í.È. Ëèõà÷åâà, ó÷àñòêîâîãî èíñïåêòîðà Ñ. Ìàìóòîâà, äåïóòàòà ðàéñîâåòà Ë.À. Øàáóòîâà, äåïóòàòà ìåñòíîãî ñîâåòà Â.Ì. Öàðàí, êîòîðûå áûëè çàïèñàíû è ïîêàçàíû íà íîâîé àïïàðàòóðå. Áîëüøóþ ðàáîòó ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ êîíöåðòà ïðîâåëè äèðåêòîð ÐÄÊ Ìàðèÿ Òèìîôååâíà Áîðçåíêî, õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü Þëèÿ Âëàäèìèðîâíà Áàëàêëååö è ñîòðóäíèêè ÄÊ. Çâó÷àëè ïåñíè, òàíöû, ñòèõè, áûëè ïîêàçàíû ñöåíêè. Îñîáûìè àïëîäèñìåíòàìè áûëè íàãðàæäåíû ñîëèñòû Âàëåðèé Ñåðãååâè÷ Ìå-

ñèùåâ è Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ Õàí ñ äî÷åðüìè Âèêîé è Þëèåé, òàíöåâàëüíàÿ ãðóïïà «Íåïîñåäû», äåòñêèé õîð, Ñàáðèå Çåÿòäèíîâ, Èáðàãèì Øàáóòîâ, Ñåìåí Áàëàêëååö, Íàñòÿ Ïåðåïåëÿê, Ìèøà Âûñîêîñ, Ðóñëàí Ñìàèëîâ, Åëèñåé Îðëîâñêèé, Àãàòà Ñåìåãåí, Åëèçàâåòà ßöóí, Íàäèñèå Ìóðàòîâà.  çàêëþ÷åíèå áûëè ïîäâåäåíû èòîãè êîíêóðñà ðèñóíêîâ íà òåìó: «Åñòü êðàé, ãäå òû íà ñâåò ðîäèëñÿ», â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ó÷àùèåñÿ ìëàäøèõ êëàññîâ Íîâîæèëîâñêîé øêîëû. Ïîáåäèòåëÿì áûëè âðó÷åíû ïðèçû. Ðàáîòíèêè ÄÊ è ó÷àñòíèêè õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè áëàãîäàðÿò è æåëàþò êðåïêîãî çäîðîâüÿ âñåì, êòî îêàçàë ïîìîùü â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè ýòîãî ïðàçäíèêà. Îò âñåé Íîâîæèëîâñêîé ãðîìàäû - áîëüøîå ñïàñèáî ñîòðóäíèêàì Íîâîæèëîâñêîãî ÄÊ çà òî, ÷òî îíè äàðÿò íàì ðàäîñòü. Â. ÌÅÑÈÙÅÂ, îáùåñòâ. êîðð. «ÑÍ». ñ. Íîâîæèëîâêà.

Åñòü â ñåëå Ëå÷åáíîå ñåëüñêèé êëóá, ãäå òðóäÿòñÿ ëþäè, êîòîðûå ïðèâëåêàþò ê òâîð÷åñòâó îäíîñåëü÷àí è ìîëîäåæü ñåëà. 8 ìàðòà áûë ïðîâåäåí ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé Ìåæäóíàðîäíîìó æåíñêîìó äíþ. Ñ êîíöåðòíîé ïðîãðàììîé âûñòóïèëè ó÷àñòíèöû õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè Íàñòÿ Êó-

íûé ïîçèòèâ, îòêðûâàÿ íîâûå òàëàíòû, âîçâðàùàÿ âçðîñëûõ â äåòñòâî è äàðÿ íàäåæäó íà ñ÷àñòëèâîå áóäóùåå íàøèõ äåòåé. Ðóêîâîäñòâî êëóáà áëàãîäàðèò ó÷àñòíèêîâ ñàìîäåÿòåëüíîñòè çà òî, ÷òî îíè

Äîáðûå äåëà - òåïëûå ñë îâà ñëîâà

Ñïàñèáî çà ðåìîíò äîðîã

Ïðèåìíàÿ ñåìüÿ Õóòîðíûõ áëà-

ãîäàðèò ÎÎÎ «Áåëîãîðñêîå êàðüåðîóïðàâëåíèå» â ëèöå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Êîñìàðîâà È.À., Áåëîãîðñêîå ÏÒÓ ÑÕÏ â ëèöå äèðåêòîðà ÁÏÒÓ ÑÕÏ ×ëåêà Ñ.À., à òàêæå ñåìüþ Êîíîâàëîâûõ çà ïîìîùü â ðåìîíòå äîðîãè ïî óë. Âèíîãðàäíàÿ. Ñ. ÕÓÒÎÐÍÎÉ. ã. Áåëîãîðñê.

Áëàãîäàðèì çà ïîìîùü äåòÿì Êîëëåêòèâ ÊÐÓ «Áåëîãîðñêèé

äåòñêèé äîì-èíòåðíàò» ñåðäå÷íî áëàãîäàðèò Çóáêîâà Î.À. çà îêàçàííóþ äåòñêîìó äîìó ôèíàíñîâóþ ïîìîùü. ÊÐÓ «Áåëîãîðñêèé äåòñêèé äîìèíòåðíàò» ÿâëÿåòñÿ ñîöèàëüíîìåäèöèíñêèì ó÷ðåæäåíèåì, åäèíñòâåííûì â Êðûìó äëÿ äåòåé ñ îñîáûìè ïîòðåáíîñòÿìè. Ýòî ðîäíîé äîì äëÿ äåòåé,

íóæäàþùèõñÿ â çàáîòå, âíèìàíèè, ïîìîùè âçðîñëûõ â âîññòàíîâëåíèè çäîðîâüÿ, ñîöèàëüíîïñèõîëîãè÷åñêîé ðåàáèëèòàöèè, îâëàäåíèè íîðìàìè ñîöèàëüíîãî ïîâåäåíèÿ. Ñïàñèáî Âàì, Îëåã Àëåêñååâè÷, çà íåðàâíîäóøíîå îòíîøåíèå ê ñóäüáå äåòåé-ñèðîò! Àäìèíèñòðàöèÿ è êîëëåêòèâ Áåëîãîðñêîãî äåòñêîãî äîìà-èíòåðíàòà.

çîâêèíà, Èðèíà Ëàïàòþê, Êðèñòèíà Ãîëóáÿòíèê, ßíà Ðÿçàíîâà, Ýëüâèíà Ìóñòàôàåâà, Ïîëèíà Ðÿçàíîâà, Àëèìå Ëÿòèôîâà. Âçðûâàëèñü îò ñìåõà çðèòåëè, âñòðå÷àÿ ëåãåíäàðíóþ Âåðêó Ñåðäþ÷êó â èñïîëíåíèè Àðòóðà Ìèòÿíñêîãî. Ïîêîðèë çðèòåëåé èñïîëíåíèåì ïåñåí Ýñêåíäåð Ìóðàòîâ. Çàë ïðîñòî çàìåð, êîãäà Ýñêåíäåð èñïîëíèë çàæèãàòåëüíûé äàãåñòàíñêèé òàíåö. Çâó÷àëè òåïëûå ñëîâà ïîæåëàíèé. Òàêèå êîíöåðòû íåñóò îãðîì-

Ìèë îñåðäèå Ìèëîñåðäèå Äîáðî è ÷åëîâå÷íîñòü – ìåðèëà íðàâñòâåííîñòè îáùåñòâà Íåäàðîì ìóäðåöû ãîâîðèëè, ÷òî óðîâåíü ðàçâèòèÿ ëþáîãî íàðîäà èçìåðÿåòñÿ îòíîøåíèåì ê ñòàðèêàì, äåòÿì è èíâàëèäàì. Êàæäûé ÷åëîâåê äîñòîèí âíèìàíèÿ. Íà òåððèòîðèè Çóéñêîãî ïîñåëêîâîãî ñîâåòà ñ 2004 ãîäà ñóùåñòâóåò îòäåëåíèå ñîöèàëüíîáûòîâîé àäàïòàöèè ïåíñèîíåðîâ è èíâàëèäîâ.  îòäåëåíèè ñîöèàëüíî-áûòîâîé àäàïòàöèè ïåíñèîíåðû è èíâàëèäû ìîãóò ïîëó÷èòü ñîöèàëüíî-áûòîâûå, ñîöè-

àëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèå, ñîöèàëüíî-ìåäèöèíñêèå, ýêîíîìè÷åñêèå è èíôîðìàöèîííûå óñëóãè. Êîëëåêòèâ îòäåëåíèÿ äåëàåò âñå äëÿ òîãî, ÷òîáû ïåíñèîíåðû è èíâàëèäû áûëè îêðóæåíû çàáîòîé è âíèìàíèåì. Ïîääåðæèâàþò æèçíåñïîñîáíîñòü è àêòèâíîñòü – ïðåäîñòàâëÿÿ åæåäíåâíûå çàíÿòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé, çàíÿòèÿ íà òðåíàæåðàõ, ïðîõîæäåíèå êóðñà ìàññàæà è ôèçèîëîãè÷åñêèõ ïðîöåäóð, àóòîòðåíèíãà è ôèòîòåðàïèè.

Ñîòðóäíèêàìè îòäåëåíèÿ ñîöèàëüíî-áûòîâîé àäàïòàöèè âûÿâëÿþòñÿ è ïðèâëåêàþòñÿ íå òîëüêî ãðàæäàíå ïðåêëîííîãî âîçðàñòà è èíâàëèäû îáùåãî çàáîëåâàíèÿ, à òàêæå èíâàëèäû äåòñòâà, äîñòèãøèå âîñåìíàäöàòèëåòíåãî âîçðàñòà. Äëÿ ïîëíîöåííîé àêòèâíîé æèçíè èíâàëèäîâ, íåîáõîäèìî âîâëå÷åíèå èõ â îáùåñòâåííî-ïîëåçíóþ äåÿòåëüíîñòü, ðàçâèòèå è ïîääåðæàíèå ñâÿçåé èíâàëèäîâ ñî çäîðîâûì îêðóæåíèåì. ×åëîâåê ñ îã-

ðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè äîëæåí áûë ïîëíîïðàâíûì ÷åëîâåêîì îáùåñòâà, ÷óâñòâîâàòü ñâîþ çíà÷èìîñòü, äîëæåí èìåòü äðóçåé… Ñ êàæäûì äíåì îíè ñòàíîâÿòñÿ âñå áîëåå ðàñêðåïîùåííûìè, ðàñêðûâàþò â ñåáå íîâûå âîçìîæíîñòè. Êîëëåêòèâ îòäåëåíèÿ ïîìîãàåò êëèåíòàì ðàñøèðèòü ðàìêè îáùåíèÿ, âûéòè èç çàìêíóòîãî ñîñòîÿíèÿ. Ã. ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ, çàâ. îòäåëåíèåì ñîöèàëüíîáûòîâîé àäàïòàöèè òåðöåíòðà ï. Çóÿ.

íàõîäÿò âðåìÿ è æåëàíèå êóëüòóðíî ñàìîâûðàæàòüñÿ, ÿâëÿÿñü äîáðûì ïðèìåðîì äëÿ îäíîñåëü÷àí. Ð. ËßÒÈÏÎÂÀ, îáùåñòâ. êîðð. ñ. Ëå÷åáíîå.

ÍÀÌ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÂÀØÅ Ó×ÀÑÒÈÅ

Îò âñåé äóøè áëàãîäàðþ ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà Çóéñêîãî îòäåëåíèÿ ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà äîìó Ìàøàíîâó Ãàëèíó Âèêòîðîâíó çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä è ÷åñòíîå, âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ê ñâîèì ïîäîïå÷íûì, âåòåðàíàì âîéíû è òðóäà. Âîò óæå ìíîãî ëåò ïðèõîäèò îíà êî ìíå, ÷òîáû ïîìî÷ü àáñîëþòíî âî âñåì: ïðèíåñåò ëåêàðñòâî èç àïòåêè, êóïèò è ïðèíåñåò ïðîäóêòû, îïëàòèò êîììóíàëüíûå óñëóãè, çàíåñåò â äîì òîïëèâî íà íåñêîëüêî äíåé, ñîïðîâîäèò â áîëüíèöó, ïðåäâàðèòåëüíî çàíÿâ î÷åðåäü ê âðà÷ó, íà íåîòëîæíûå ïðîöåäóðû.

Ãàëèíà Âèêòîðîâíà – âíèìàòåëüíàÿ, îòçûâ÷èâàÿ, äîáðîæåëàòåëüíàÿ è èñïîëíèòåëüíàÿ. Îíà âñåãäà âîâðåìÿ ïðèãëàñèò â êâàðòèðó ìàñòåðà Ïåòðîñîâà Âàëåðèÿ, êîòîðûé êóïèò è çàìåíèò íåèñïðàâíûé êðàí, óñòàíîâèò íîâûé âûêëþ÷àòåëü èëè ðîçåòêó. Ïî÷èíèò íåçàêðûâàþùóþñÿ äâåðü è ìíîãîå äðóãîå. Áîëüøîå ñïàñèáî çàâåäóþùåé Ò.À. Ñàâåëüåâîé, çàìåñòèòåëþ çàâåäóþùåé È.À. ×ìèëü, Ã.Í. Êîëåñíèêîâîé çà èõ íåëåãêèé, îòâåòñòâåííûé òðóä, çà ìóäðîå ðóêîâîäñòâî êîëëåêòèâîì. Òàêèå ëþäè î÷åíü íóæíû íàì – ïîæèëûì ëþäÿì, ó÷àñòèå èõ â íàøåé æèçíè íåîáõîäèìî. Å. ÑÎÒÍÈÊÎÂÀ. ï. Çóÿ.


«Ñåëüñêàÿ íîâü» ¹ 22

27 ìàðòà 2013 ãîäà, ñðåäà Ïðàçäíèê íåæíîñòè è êðàñîòû

3

ÓÒÑÇÍ èíôîðìèðó åò èíôîðìèðóåò

ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ ÄÅÍÜ ÊÀËÅÍÄÀÐß ÎÏËÀÒÀ ÒÐÓÄÀ ÐÀÁÎÒÍÈÊΠ ìàðòå âñÿ ïðåêðàñíàÿ ïîëîâèíà ÷åëîâå÷åñòâà îæèäàåò ïðèáëèæåíèÿ ïåðâîãî âåñåííåãî ïðàçäíèêà – ïðàçäíèêà íåæíîñòè, êðàñîòû è òåïëà. Âìåñòå ñ ïðèðîäîé, êàæåòñÿ, îæèë è ãîðîä. Ýòà ïðåäïðàçäíè ÷íà ÿ ñ ó å ò à ñ â û á î ð î ì ï î ä àð ê î â , î÷å ð å ä è â ï àð è êìàõåðñêèõ, ìå ëü êàþùèå ïðîõîæèå ñ ïðåêðàñíûìè áóêåòàìè â ðóêàõ. Âåäü âåñíà è æåíùèíà òàê ïîõîæè. Íàêàíóíå ïðàçäíèêà ðàéîííûé ÄÊ ñîáðàë ïîëíûé çàë. Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà, ïîñâÿùåííàÿ Ìå æ ä óí à ð î äíîìó æåíñêîìó äíþ, îáåùàë à áûòü ìíîãîîáðàçíîé è ÿðêîé. Òåïëûìè ñëîâàìè ïîçäðàâèëè æåíùèí ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî Âå÷åðîì 7 ìàðòà â ðàéîííîì ÄÊ çðèÑîâåòà Õóäîáà Ñ.Ñ, ïåðâûé çàìåñòè- òåëåé îæèäàëà êîíöåðòíî-ðàçâëåêàòåëüòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Áåë îãîðñê îé ÐÃÀ íàÿ ïðîãðàììà â ÷åñòü Æåíñêîãî Äíÿ. Ñòåãà÷åâ Í.Â., Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé ãî- Êàê è ïîëîæåíî, íà ñöåíå ïðîãðàììó âåëîâà Êàíãèåâ À.Î. äóò òîëüêî ìóæ÷èíû. Îðèãèíàëüíî íà÷àò Îðãàíèçàòîðû êîíöåðòà ñîñòàâèëè ñöå- êîíöåðòíûé âå÷åð ñ ïîçäðàâëåíèé îò íàðèé òàê, ÷òî òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ãëàâ ìóæ÷èí è ïàðíåé, ñèäÿùèõ â çàëå, ïðåðàéîíà è ãîðîäà ÷åðåäîâàëèñü ñ ÿðêèìè êðàñíûì äàìàì. âûñòóïëåíèÿìè ñàìîäåÿòåëüíûõ êîëëåêÑòðàñòíûé èñïàíñêèé òàíåö â èñïîëòèâîâ ÐÄÊ. Íå îñòàâèëè ðàâíîäóøíûìè íåíèè Äèàíû Ôóðñîâîé íå îñòàâèë íèçðèòåëåé òðîãàòåëüíûå ëèðè÷åñêèå ïåñ- êîãî ðàâíîäóøíûì, à Ýëÿ Áàåâà áûëà íåíè â èñïîëíåíèè Ýíâåðà Àáèáóëëàåâà è æíà è ëåãêà íà ïóàíòàõ, êàê ôèàëî÷êà. ÄàëüÂëàäû Ãóäêîâîé, à òàêæå çàæèãàòåëüíàÿ íåéøåãî çàäîðà è íàñòðîåíèÿ äîáàâèëè âûïåñíÿ Àíàñòàñèè Ìèðîøíèêîâîé. Ðàçíî- ñòóïëåíèÿ õîðåîãðàôè÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ õàðàêòåðíûìè òàíöåâàëüíûìè êîìïîçè- ÐÄÊ è ÄÌØ «Ëèëèÿ», «Àëëåãðî», «Ëîðä». Êîöèÿìè ïîðàäîâàëè õîðåîãðàôè÷åñêèå íå÷íî, â ïðåäïðàçäíè÷íûé äåíü ïðèøëîñü êîëëåêòèâû ÄÌØ «Ëèëèÿ» è «Àëëåãðî» . ïîòðóäèòüñÿ íà ñöåíå è ïðåêðàñíîé ïîëîÇðèòåëè ïðîíèêëèñü êàæäûì âûñòóïëå- âèíå, ñîëèñòêàì Ðèììå Êóçíåöîâîé, Àðèíèåì àðòèñòîâ, âñòðå÷àëè è ïðîâîæàëè íå Ìàõîíèíîé, Ìàðèíå Ùåðáèíîé. Íî ýòî äëÿ èõ ãîðÿ÷èìè àïëîäèñìåíòàìè. Íå îñòà- íèõ ñîâñåì íå òðóäíî, âåäü òâîð÷åñòâî – âèòü íè îäíîãî ðàâíîäóøíîãî çðèòåëÿ â ýòî ÷àñòü èõ æèçíè. À âûñòóïëåíèå Âëàäû çàëå, ñîçäàòü ïðèïîäíÿòîå ïðàçäíè÷íîå Ãóäêîâîé è õîðåîãðàôè÷åñêîãî àíñàìáëÿ íàñòðîåíèå - âîò, íàâåðíîå, îñíîâíàÿ çà- «Àëëåãðî» âûçâàëî âñïëåñê áóðíûõ äà÷à, ñ êîòîðîé òàê èñêóñíî ñïðàâèëèñü ýìîöèé è àïëîäèñìåíòîâ â çðèòåëüíîì îðãàíèçàòîðû è èñïîëíèòåëè ïðàçäíè÷íîé çàëå. êîíöåðòíîé ïðîãðàììû. Ò. ×ÀËÀØÅÂÀ, ìåòîäèñò ÐÄÊ.

×ÅÒÂÅÐà Ã,, 28 ìàðòà

Ñ Äíåì Àíãåëà!

ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ ÑÔÅÐÛ

×èòàòåëåé èíôîðìèðóåò íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ È.Ë. ×Ó×ÓÊ: -  ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëèòèêè áûë ïîäãîòîâëåí è ðàçúÿñíåíèÿìè Ìèíèñòåð- ïîäàí íà ðàññìîòðåíèå Êàñòâà ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè áèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû Óêðàèíû (ïèñüìî ¹ 959/0/ ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ, êîòî14-13/13 îò 29.01.2013 ã.) î ðûì ïðåäóñìàòðèâàëîñü óññèòóàöèè ñ îïëàòîé òðóäà òàíîâëåíèå äîëæíîñòíîãî ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîé îêëàäà (òàðèôíîé ñòàâêè) ñôåðû óïðàâëåíèå òðóäà è ðàáîòíèêà 1-ãî òàðèôíîãî ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëå- ðàçðÿäà â ðàçìåðå 852,0 ãðí. íèÿ Áåëîãîðñêîé ðàéãîñàä- Îäíàêî ïðîåêò äàííîãî ïîìèíèñòðàöèè èíôîðìèðóåò. ñòàíîâëåíèÿ áûë îòîçâàí íà Ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ â 2013 çàñåäàíèè Êàáèíåòà ìèíèãîäó äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ñòðîâ Óêðàèíû 28 ÿíâàðÿ ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîé 2013 ãîäà. ñôåðû è íåäîïóùåíèÿ óâåÏîñòàíîâëåíèå Êàáèíåòà ëè÷åíèÿ äåíåæíîãî ðàçðûâà ìèíèñòðîâ Óêðàèíû, êîòîìåæäó äîëæíîñòíûì îêëà- ðûì îïðåäåëÿëñÿ áû ðàçìåð äîì ðàáîòíèêà 1-ãî òàðèô- òàðèôíîé ñòàâêè (äîëæíîñíîãî ðàçðÿäà Åäèíîé òàðèô- òíîãî îêëàäà )ðàáîòíèêà 1-ãî íîé ñåòêè (ETC) è ìèíèìàëü- òàðèôíîãî ðàçðÿäà íà 2013 íîé çàðàáîòíîé ïëàòîé Ìè- ãîä, äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íèñòåðñòâîì ñîöèàëüíîé íå ïðèíÿòî.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà íåîáõîäèìî ïðèìåíÿòü ðàçìåðû äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ (òàðèôíûõ ñòàâîê), äåéñòâîâàâøèå â äåêàáðå 2012 ãîäà, óñòàíîâëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ Êàáèíåòà ìèíèñòðîâ Óêðàèíû «Î ïîâûøåíèè îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé, çàâåäåíèé è îðãàíèçàöèé îòäåëüíûõ îòðàñëåé áþäæåòíîé ñôåðû» îò 11.01.2012 ã. ¹10. Íà äàííûé ìîìåíò áàçîâûé äîëæíîñòíîé îêëàä ðàáîòíèêà 1 òàðèôíîãî ðàçðÿäà ETC îñòàåòñÿ â ðàçìåðå, êîòîðûé áûë â äåêàáðå 2012 ãîäà 839,0 ãðí., à ðàáîòíèêàì 1-2 òàðèôíûõ ðàçðÿäîâ äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ äîïëàòà ê ðàçìåðó ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû - 1147,0 ãðí.

Ê ÷èòàòåëÿì îáðàùàåòñÿ íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ È. ×Ó×ÓÊ:

ãîðñêîãî ðàéîíà ìîãóò â óïðàâëåíèè òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ (óë. Îñòðîâñêîãî, 3). Óïðàâëåíèåì òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ íà÷àò ïðèåì äîêóìåíòîâ íà êîìïåíñàöèþ ñòîèìîñòè òâåðäîãî òîïëèâà è ñæèæåííîãî ãàçà. Ñóùåñòâóåò âîçìîæíîñòü ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî òåë.: 9-15-56. Òåëåôîí «ãîðÿ÷åé ëèíèè»: 9-15-56. Ìèíèñòåðñòâî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè ÀÐÊ, «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»: 0652 25-99-75.

Ñîöèàëüíûå íóæäû óêðàèíöåâ ãëàâíûé ïðèîðèòåò ïðàâèòåëüñòâà

- Óïðàâëåíèå òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Áåëîãîðñêîé ðàéãîñàäìèíèñòðàöèè ïðîäîëæàåò ïðèåì äîêóìåíòîâ íà íàçíà÷åíèå æèëèùíûõ ñóáñèäèé íàñåëåíèþ íà 2013 ãîä.  ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè â Ïîñòàíîâëåíèå Ñîâåòà ìèíèñòðîâ Àâòîíîìíîé Ðåñïóáëèêè Êðûì îò 29.05.2012 ã. ¹134 «Î íàòóðàëüíûõ íîðìàõ îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ òâåðäûì òîïëèâîì è ñæèæåííûì ãàçîì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ

ëüãîò è æèëèùíûõ ñóáñèäèé», ñ ó÷åòîì ïðîãíîçíîãî èíäåêñà ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí 104,8%, óïðàâëåíèå òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ èíôîðìèðóåò, ÷òî â 2013 ã. äëÿ íàçíà÷åíèÿ æèëèùíîé ñóáñèäèè è ëüãîò ïðèìåíÿþòñÿ: Ñòîèìîñòü òâåðäîãî òîïëèâà - 995,60 ãðí. çà 1 òîííó; Ñòîèìîñòü ñæèæåííîãî ãàçà - 127,73 ãðí. çà 1 áàëëîí. Îôîðìèòü ñóáñèäèþ è ïîëó÷èòü áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ æèòåëè Áåëî-

ÑÓÁÁÎ Ò À, ÑÓÁÁÎÒ 30 ìàðòà

ÏßÒÍÈÖÀ, 29 ìàðòà «ÈÍÒÅл ÊÐÛÌ-ÒÂ

30 ìàðòà, â 06.30,07.30,11.00,17.00,19.00,21.00 17.00, â ðàéîííîì 28 ìàðòà - Àëåêñàíäð; 29 - Àëåêñàíäð, Äåíèñ, Èâàí, Ðîìàí; 07.00 Íîâîñòè. äîìå êóëüòóðû ñîñòî07.10,07.35,08.10,08.35 «Óòðî ñ «Èí- Âðåìÿ íîâîñòåé. 30 - Àëåêñåé, Äàíèèë, Êèðèëë. 06.50 Çàðÿäêà. èòñÿ êîíöåðò «Ñåðäöå ñ äóòåðîì». 07.00,08.00 Óòðî. øîþ â äóýòå ïîþò» íàðîäíî09.10 Ò/ñ «Âîçìåçäèå». íîâîñòåé. «ÈÍÒÅл ãî âîêàëüíîãî àíñàìáëÿ 09.00,23.45 Êðûìñêèé õèò-ïàðàä. 06.50 Çàðÿäêà. 12.55 «Ñëåäñòâèå âåëè...». 05.30 Ò/ñ «Îáúåêò ¹11». «Ïðåñòèæ». 09.15 Êðûìñêèå àñïåêòû. 07.00.08.00 Óòðî. 13.50 «Ñóäåáíûå äåëà». 07.00 Íîâîñòè. 31 ìàðòà, â 11.00 - ñîñòî09.00,23.45 Êðûìñêèé õèò-ïàðàä. 09.45 Æèâàÿ òðàäèöèÿ. 14.45 «Ñåìåéíûé ñóä» 07.10 «Óòðî ñ «Èíòåðîì». èòñÿ êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé 09.15 Äèàòîã ñ âëàñòüþ. 10.00 Õîôôíóíã.

09.10 Ò/ñ «Âîçìåçäèå». 12.55 «Ñëåäñòâèå âåëè...». 13.50 «Ñóäåáíûå äåëà». 14.45 «Ñåìåéíûé ñóä». 15.45 Ò/ñ «Àíå÷êà». 17.40, 19.00 Ò/ñ «Ñâàòû-5». 20.00,04.10 «Ïîäðîáíîñòè». 20.30 Ò/ñ «Îäíîëþáû». 01.00 Õ/ô « Öåëóÿ äåâóøåê».

1+1

06.00 «Ñëóæáà ïîèñêà äåòåé». 06.05 ÒÑÍ. 06.45 «Çàâòðàê ñ «1+1». 07.25 Ì/ô «Áåðíàðä» 10.00 Ò/ñ «Âåëè÷åñòâåííûå âåêà. Ðîêñîëàíà-2». 11.55, 12.50,20.15 Ò/ñ «Ëåäíèêîâ». 13.50, 14.50,03.30 «Íå âðè ìíå-2». 15.55,05.10 «Ïðîñòî øîó». 16.45.23.50 «ÒÑÍ. Èçáðàííîå». 22.15,02.25 «Ìîÿ õàòà ñ êðàþ». 00.15 Õ/ô «×óæèå».

ÓÒ-1

06.00 «Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!». 06.05.07.00,08.00,12.30,15.00,18.20,01.20, 02.05,03.20 Íîâîñòè. 06.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì. 07.45 «Õî÷ó âñ¸ çíàòü». 08.15 «Â. Ñòðæåëü÷èê. Âåëüìîæíûé ïàí ñîâåòñêîãî ýêðàíà». 09.05,21.00,23.00,01.00,05.35 Èòîãè. 09.25 Ò/ñ «Ìàðóñÿ. Âîçâðàùåíèå». 12.45. 18.55,21.15Äåëîâîé ìèð. 12.50,20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà. 13.05,04.45 Çäîðîâüå. 13.55 Õ/ô «Ïðîôåññèÿ - ñëåäîâàòåëü» 15.15 Euronews. 15.40,05.50 Äåëîâîé ìèð. 16.00 Õ/ô «Èâàí Áàáóøêèí». 18.45 Ìèð ñïîðòà. 19.10, 01.35 Î ãëàâíîì. 19.35,03.40 221. 20.25.21.25 Îïûò. 22.50 Òðîéêà. Êåíî, Ìàêñèìà. 23.25 Õ/ô «Êëþ÷è îò áåçäíû». 00.25 Îò ïåðâîãî ëèöà.

ÊÐÛÌ-ÒÂ

063). 0730.11.00,17.00,19.00 Âðåìÿ

09.45 Ãîðîäñêîå êîëüöî. 10.15 ÍÝÏ. 10.30 Àëòûí áåøèê. 11.30 Çåðíî èñòèíû. 12.10 Õ/ô «Êîðîíà Ðîññèéñêîé Èìïåðèè, èëè Ñíîâà íåóëîâèìûå». 13.05 Ì/ô. 14.00 Êèíîèñòîðèè íàøåãî âðåìåíè. 14.30 Ðîçìîâà áåç íîòàö³é. 15.00, 18.00 Õàáåðëåð. 15.15,20.00Ò/Ñ «Ðûæàÿ». 16.15 Åíåðãîìàí³ÿ. 16.45 Äî ðå÷³ ïðî ðå÷³. 17.15 Õîôôíóíã. 17.45 Ñâîèìè ãëàçàìè. 18.15 Áûñòðåå, âûøå, ñèëüíåå. 18.30 Êðûìñêèå àñïåêòû. 19.30,23.30 Òåìà äíÿ. 19.45 Ñ ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ. 20.50 Âå÷åðíÿÿ ñêàçêà. 21 .00 «Îòêðûòàÿ ïîëèòèêà». 22.00 Æèâàÿ òðàäèöèÿ. 22.15 Ìîÿ ìàëåíüêàÿ ðîäèíà. Ïîìåñòüå. 23.00 ×àñ êðà¿íè.

15.45 Ò/ñ «Àíå÷êà». 17.40,19.00 Ò/ñ «Ñâàòû-5». 20.00,03.45 «Ïîäðîáíîñòè». 20.30 «Øóñòåð Live». 00.30 Õ/ô «Â ÷óæîì ðÿäó». 02.15 Õ/ô «Ïîêà íå ñûãðàë â ÿùèê». 04.15 «Íèêèòà Ìèõàëêîâ. Ñàìè ñ óñàìè».

06.10,08.55 Ñüîãîäí³. 06.35,08.50,18.35 Õðîíèêà ïðîèñøåñòâèé. 06.45,07.30,08.30,18.45,19.30,20.30 «Âîëíà». 07.05,09.40 Êëþ÷. 07.50 Áóäüòå çäîðîâû! 08.05, 19.00,20.00 Î ãëàâíîì. 09.25,21.50 Íîâîñòè ÀÒÍ. 10.05,13.45,02.10,05.55 Êðûìñêèå ïóòåøåñòâèÿ. 10.50 Ñìàêè êóëüòóð. 11.15 Ðåãèîíû. 11.45,16.50,02.25 Ñâ³ò òâàðèí. 12.05,02.50 Æèâàÿ âîäà. 12.30 Êëóá Ñóïåðêíèãè. 13.00 Çíàê âîñêëèöàíèÿ. 14.00,22.05 Êðûì÷àò. 16.00,20.50,00.05,03.40 Ò/ñ «Îòðÿä ñïàñåíèÿ 112». 17.10 Øóáà-Äóáà-ZOO! 17.30,03.15 Ì/ô «Ãåðáåðò». 17.50,01.25,04.30 Tender news. 19.50 Èñïûòàíî íà ñåáå. 00.55 Îòâåòû.

06.00 «Äîáðîå óòðî. Óêðàèíà». 06.05,07.00,08.00,12.20,15.00,18.20,01.20, 02.15,03.30 Íîâîñòè. 06.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì. 07.45 «Õî÷ó âñ¸ çíàòü». 08.15 «Åëåíà Ñîëîâåé. Ðàáà ëþáâè». 09.05,21.00,23.00,05.25 Èòîãè. 09.20 Ò/ñ «Ìàðóñÿ. Âîçâðàùåíèå». 12.30,18.50,21.25 Äåëîâîé ìèð. 12.35 Àäðåíàëèí. 14.05 Õ/ô «Ïðîôåññèÿ - ñëåäîâàòåëü» 15.15,05.50 Äåëîâîé ìèð. 15.25,04.55 Îêîëèöà. 16.00 Õ/ô «Èâàí Áàáóøêèí». 18.45 Ìèð ñïîðòà. 19.10,01.45 Î ãëàâíîì. 19.35 Óêðàèíñêèé ðåòðî-õèò. 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà. 21.35,03.45 Ôàïüê-music. 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷è. 23.15,00.10 Õ/ô «Êëþ÷è îò áåçäíû».

×ÒÐÊ

10.30 Ðåñïóáëèêà Ä. 11.30 Çàìàíäàøëàð. 12.00 Àáåòêà çäîðîâ’ÿ. 12.25 Õ/ô «Êîðîëåâñòâî êðèâûõ çåðêàõ 13.55 Ì/ôèëüì. 14.10 Åêîíîì³÷íå êîëî. 15.00,18.00 Õàáåðëåð. 1+1 15.15,20.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ». 06.05 ÒÑÍ. 16.05 Êèíî, êèíî... 06.45 «Çàâòðàê ñ «1+1». 16.30 Âèíòàæ. 07.25 Ì/ô «Áåðíàðä». 10.00,17.10 Ò/ñ «Âåëè÷åñòâåííûå 17.15 Ò/æ «Ñîäðóæåñòâî». 17.30 Æåíñêèé ìèð. âåêà. Ðîêñîëàíà-2». 18.15 Êëóá «Øèêî». 11.55, 12.50 Ò/ñ «Ëåäíèêîâ». 18.30 Ðåñïóáëèêà. 13.50, 14.50 «Íå âðè ìíå-2». 19.30,23.30 Òåìà äíÿ. 15.55 «Ïðîñòî øîó». 19.45 Âåñòíèê ÂÑ Êðûìà. 16.45 «ÒÑÍ. Èçáðàííîå». 20.50 Âå÷åðíÿÿ ñêàçêà. 20.15 «Ñêàçî÷íàÿ Ðóñü». 21.30 Õ/ô «Ïîëûíü - òðàâà ãîðüêàÿ» 20.40 «Âå÷åðíèé Êèåâ». 23.00 ×àñ êðà¿íè. 22.35 Õ/ô «×óæèå». ×ÒÐÊ 03.15 Õ/ô «Óãíàòü çà 60 ñåêóíä». 06.10,08.55 Ñüîãîäí³.

ÓÒ-1

ïðàçäíèêó «Íàâðåç». 31 ìàðòà, â 14.00 – ñîñòîèòñÿ ïîëóôèíàë òàëàíò-øîó «Íà ïóòè ê ñëàâå» 1 àïðåëÿ, â 17.00 - ñîñòîèòñÿ ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà êî äíþ ñìåõà «Íà âîëíàõ ñìåõà».

Àíîíñ!

«ÈÍÒÅл

06.15 «Øóñòåð Live». 09.55 «Æäè ìåíÿ». 11.25 «Áîëüøèå òàíöû». 14.10 Ò/ñ «Ñàìàÿ êðàñèâàÿ». 18.00 Ôåñòèâàëü «Þðìàëà». 20.00 «Ïîäðîáíîñòè». 20.30 Êîíöåðò Þ. Àíòîíîâà 00.20 Õ/ô «Îãðàáëåíèå ïî-èòàëüÿíñêè». 02.20 Õ/ô «Çà ãðàíüþ».

1+1

06.00 «Ðåìîíò +». 06.25 Õ/ô «Êðóòîé ïîâîðîò». 08.00 «Ñâåòñêàÿ æèçíü». 09.00 «Êòî òàì?». 10.10 Ì/ô «Ýíãðè Áüîðäñ». 10.15, 10.40 Ì/ñ «×èï è Äåéë». 11.00 «Ìèð íàèçíàíêó-4». 12.00 «Òà÷êè». 12.25 «Ãîëîñ ñòðàíû -3». 14.35 Õ/ô «Äîêòîð Äóëèòòë-3». 16.30 «Âå÷åðíèé Êèåâ». 18.30 «Ðàññìåøè êîìèêà». 19.30,03.50 ÒÑÍ. Õ/ô «Êâàíò ìèëîñåðäèÿ». 06.35,08.50,18.35 Õðîíèêà ïðîèñ- 20.05 22.10 Õ/ô «Óãíàòü çà 60 ñåêóíä». øåñï 00.30 Õ/() «Áîëüøîé ñîëäàò». 06.45,07.30,08.30,18.45,19.30,20.30 02.15 Õ/ô «Îòïóñòè ìåíÿ». «Âîëíà» ÓÒ-1 07.00,08.00,19.00,19.50 Î ãëàâíîì. 06.00 Óòðåííÿÿ ìîëèòâà. 06.05,21.00,01.20 Èòîãè. 07.50 Èñïûòàíî íà ñåáå. 06.20 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì. 09.25,21.50 Íîâîñòè ÀÒÍ. 07.00 Êîíöåðò «À. Áàðûêèí. Íå çà09.40,13.45 Àêâàïàíîðàìà. áûâàé äðóãà...». 08.25 Áàðûøíÿ è êóëèíàð. 10.05 Ìîðñêèå èñòîðèè. 09.05 Æèçíü íà ðàâíûõ. 10.50 Ñâ³ò òâàðèí. 09.25 Îïûò. 11.15 Ìî¸ ïðàâî. 10.45 Õ/ô «Áðîíçîâàÿ ïòèöà». 11.45.18.00,05.25 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â. 14.20 «Ñåêðåòû óñïåõà». 14.50  ãîñòÿõ ó Äì. Ãîðäîíà. 12.05 Æèâàÿ âîäà. 15.50 Çîëîòîé ãóñü. 12.30 Êëóá Ñóïåðêíèãè. . 16.25 Ýíåðãîáëîê. 13.00.04.35 Çíàê îêëèêó. 16.35 «×åëîâåê ãîäà-2012». Öåðå14.00.22.05 Êðûì÷àò. ìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ. 16.00.20.50.00.05.03.45 Ò/ñ «Îòðÿä 20.50 Ìåãàëîò. 21.25 Áåç öåíçóðû. ñïàñåíèÿ 112». 22.00 Êàáìèí: ñîáûòèå íåäåëè. 16.30 Øóáà-Äóáà-ZOO 22. 20 Óêðàèíñêàÿ ïåñíÿ. 17.10 Êðûìñêèå ïóòåøåñòâèÿ 22.50 Ñóïåðëîòî, Òðîéêà, Êåíî. 23.50 Êèíî â äåòàëÿõ. 18.20 Çäîðîâûé èíòåðåñ 00.55 Èãðà â ñëîâà è íå òîëüêî 00.40 Êëóá þìîðà. 01.45 «Ïîòîìêè».

ÊÐÛÌ-ÒÂ

07.30,12.00 Ì/ôèëüì. 07.45 Õ/ô «Êîãäà ÿ ñòàíó âåëèêàíîì». 09.20,16.30 Êðûìñêàÿ êóõíÿ. 09.45 Ò/æ «Ñîäðóæåñòâî». 10.00 «Îòêðûòàÿ ïîëèòèêà». 11.00,19.00 Âðåìÿ íîâîñòåé. 11.30 Àëòûí áåøèê. 12.15 Ñêàçêè Íèêîëàåâñêîãî çîîïàðêà. 12.40 Ñâîèìè ãëàçàìè. 12.55 Æåíñêèé ìèð. 13.20 Õ/ô «Çàáûòàÿ ìåëîäèÿ äëÿ ôëåéòû». 15.30 Øåëëÿëå. 16.00 Ñòóäèÿ «Áðèç». 17.00 Êëóá «Øèêî». 17.15 Ýëåôòåðèÿ. 17.45 Áûñòðåå, âûøå, ñèëüíåå. 18.00 Íåòèäæå. 18.30 Î íàáîëåâøåì. 19.30 Êðûì-êóðîðò. 20.00 Ïîìåñòüå. 20.30 Æèâûå èñòîðèè. 20.45 Èíòåðåñíîå êèíî. 21.05 Õ/ô «×åëîâåê ñ áóëüâàðà Êàïóöèíîâ». 22.45 Âûñøèé ïèëîòàæ. 23.10 Êðûìñêèé õèò-ïàðàä.

×ÒÐÊ

06.10,08.55 Ñüîãîäí³. 06.35,08.50 Õðîíèêà ïðîèñøåñòâèé. 06.45,07.30,08.30 «Âîëíà». 07.00,07.50 Î ãëàâíîì. 09.25,05.55 Àêâàïàíîðàìà. 09.40 Çäîðîâûé èíòåðåñ. 10.05,01.15 Ïàòè ñ FM-TV. 10.50,01.30 Øóáà-Äóáà-ZOO! 11.10 Ì/ñ «Ïîëÿíà Ëüâà Êèíãñëè». 11.45 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â. 12.05,17.20 XiT-ïapaä NAVSI 100. 12.55 Ìî¸ ïðàâî. 13.10 Òàêèå ðàçíûå äåòè. 13.45 Ñòóäåíòñüêèé êâèòîê. 14.00,22.00,22.40 Êðûì÷àò. 16.00 Îòðàæåíèå. 16.30,21.05,00.00,03.05 Ò/ñ «Îòðÿä ñïàñåíèÿ 112». 18.10 Ìîðñêèå èñòîðèè. 18.30 Êîíöåðò 19.30,03.55 Ïîëèòêëóá. 00.50 Ñìàêè êóëüòóð.


4 Â

«Ñåëüñêàÿ íîâü» ¹ 22

27 ìàðòà 2013 ãîäà, ñðåäà

 ãîðîäñêîì ñîâåòå

ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 Çàêîíà Óêðàèíû «Î ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè â Óêðàèíå», ðåøåíèå 43-é ñåññèè 6-ãî ñîçûâà ¹535 îò 27.02.2013 ãîäà «Î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé», Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé ñîâåò óâåäîìëÿåò î íà÷àëå ïðîöåäóðû ðàññìîòðåíèÿ è ó÷åòà ïðåäëîæåíèé îáùåñòâåííîñòè ïî âîïðîñó ïðèñâîåíèÿ îäíîé èç ïëîùàäåé öåíòðàëüíîé èñòîðè÷åñêîé ÷àñòè ãîðîäà Áåëîãîðñêà èìåíè îáùåñòâåííîãî è ãîñóäàðñòâåííîãî äåÿòåëÿ, èçäàòåëÿ è æóðíàëèñòà, ãîðîäñêîãî ãîëîâû ã. Áåëîãîðñêà (ã. Êàðàñóáàçàðà) ñ 1906 ïî 1907 ãã. Àáäóðåøèäà Ìåäèåâà. Ìåñòî è ñðîêè îçíàêîìëåíèÿ ñ ðåøåíèåì - îôèöèàëüíûé ñàéò Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñ-

Ôóòáîë

êîãî ñîâåòà http://belogorsk.crimea.ua; âåñòèáþëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 13, 1 (îäèí) ìåñÿö ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî óâåäîìëåíèÿ. Îòâåòñòâåííûé çà îðãàíèçàöèþ ðàññìîòðåíèÿ ïðåäëîæåíèé - çàìåñòèòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ãîëîâû ïî âîïðîñàì äåÿòåëüíîñòè èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ñîâåòà ×îëàõàåâ À.Ð. Ñðîê è ìåñòî âíåñåíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ ïðåäëîæåíèé - âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé â ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî óâåäîìëåíèÿ ñ 27.03.2013 ã. ïî 27.04.2013 ã. â èñïîëêîì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà ïî àäðåñó: 97600, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 13.

16 ìàðòà íà áàçå «Êðû-

ìîïòà» ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå ôóòáîëüíîé àññîöèàöèè Áåëîãîðñêîãî ðàéîíà ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Ð.Ð. Âåëèëÿåâà. Íà çàñåäàíèè ïðèñóòñòâîâàëè òðåíåðû, èíñòðóêòîðû êîìàíä, êîòîðûå ïðèìóò ó÷àñòèå â ïåðâåíñòâå ðàéîíà ïî ôóòáîëó ñåçîíà 2013 ãîäà. Òàêæå áûë ðàññìîòðåí âîïðîñ î ïðîâåäåíèè êóáêà ðàéîíà «Áåëîãîðñêèé ïîäñíåæíèê». Ðåøåíèåì âñåõ ó÷àñòíèêîâ çàñåäàíèÿ êóáîê ïðîéäåò 30 ìàðòà íà ôóòáîëüíûõ ïîëÿõ ñ.

×åìïèîíàò ñòàðòóåò â àïðåëå

Êðèíè÷íîå, ñ. Öâåòî÷íîå è ã. Áåëîãîðñêà, à ÷åìïèîíàò ñòàðòóåò 6 àïðåëÿ ñîãëàñíî êîëåíäàðþ èãð. Âñåãî – 11 êîìàíä: «Àäàëåò» ã. Áåëîãîðñê, «Ôåíèêñ» ã. Áåëîãîðñê, ÔÊ «Àðîìàòíîå», «Äíåïð» ñ.

Âàñèëüåâêà, «ÒàòÁàðñ» ã. Áåëîãîðñê, «Êàðàáè» ñ. Çåëåíîãîðñêîå, ÔÊ «Çóÿ», ÔÊ «Öâåòî÷íîå», «Áåã è Êî» ñ. ×åðíîïîëüå, ÔÊ «Áåëîãîðüå», ÔÊ «Ìîëîäûå ðåãèîíû» ã. Áåëîãîðñê. Òàêèì îáðàçîì, ôóòáîëüíàÿ àññîöèàöèÿ Áåëîãîðñêîãî ðàéîíà ïðèãëàøàåò íà ôóòáîëüíûå ïîëÿ âñåõ ëþáèòåëåé ôóòáîëà è áîëåëüùèêîâ. Â. ÏÈ×ÓÃÈÍ.

Ñòàëè ïðèçåðàìè ïî âîëüíîé áîðüáå

Áîëåå äâóõñîò áîðöîâ âîëüíîãî ñòèëÿ ñî âñåãî Êðûìà ñîáðàëî ñîñòîÿâøååñÿ íåäàâíî â Åâïàòîðèè ïåðâåíñòâî, ïðîâîäèìîå ïîä ýãèäîé Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè, ìîëîäåæè è ñïîðòà ÀÐÊ. Ñâîå ñïîðòèâíîå ìàñòåðñòâî äåìîíñòðèðîâàëè þíîøè 1996-1998 è 1999-2000 ãîäîâ ðîæäåíèÿ, â ÷èñëå êîòîðûõ áûëè è 18 âîñïèòàííèêîâ òðåíåðîâ Áåëîãîðñêîé ÄÞÑØ Ìóðàòà Äæàááàðîâà è Ëåíóðà Ñìàèëîâà. Êàê îáû÷íî, äîìîé áåëîãîðñêèå áîðöû âåðíóëèñü ñ âåñîìûìè òðîôåÿìè. Ïåðâîå ìåñòî â ñâîåé âîçðàñòíîé ãðóïïå â óïîðíûõ ïîåäèíêàõ çàâîåâàë Àìåò Àáäóëêåðèìîâ (46 êã), âòîðîå ìåñòî â ñâîåé ïîäãðóïïå äîñòàëîñü Ìåìåòó Àáäóë-

êåðèìîâó. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî Ôèêðåòó Ôåòëÿåâó äîñòàëñÿ â ïîñëåäíåì ïîåäèíêå ñîïåðíèê è ñòàðøå, è òÿæåëåå ïî âåñó, âîëåâûå êà÷åñòâà è ñïîðòèâíûå íàâûêè áåëîãîðñêîãî þíîøè ïîçâîëèëè ïî íàáðàííûì î÷êàì òàêæå çàíÿòü íà ïüåäåñòàëå ïî÷åòà âòîðóþ ñòóïåíüêó.  ñâîèõ âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ è âîçðàñòíûõ ïîäãðóïïàõ òðåòüè ìåñòà áûëè ïðèñóæäåíû Ýáàìóñëèìó Êàðàõàëèëîâó, Ôàõðè Ìàìáåòîâó, Àéäåðó Êóðîøó è Äèëÿâåðó Ìóñòàôàåâó. Ó÷àñòèå â äàííîì òóðíèðå íàøèõ ñïîðòñìåíîâ ñîñòîÿëîñü áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå îòäåëà îáðàçîâàíèÿ Áåëîãîðñêîé ðàéãîñàäìèíèñòðàöèè. Ë. ÄÆÀÍÄÆÀÊÎÂÀ.

Ï Î Ï ÐÀ Â Ê À

 ìàòåðèàëå «Ïðè ïîêóïêå êîëáàñû - îòïðàâëåíèå â ïîäàðîê», îïóáëèêîâàííîì íà 2 ñòð. «ÑÍ» ¹ 21 îò 23.03.2013, â ïðåàìáóëå ê ìàòåðèàëó âìåñòî «ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ÐÃÀ Â. ÑÒÀØÊÎ ñëåäóåò ÷èòàòü «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÐÃÀ Â. ÑÀØÊλ.

ÏÐÎÄÀÌ ÓÃÎËÜ.

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ È ÒÎ×ÍÛÉ ÂÅÑ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÞ. Îïòîâàÿ è ðîçíè÷íàÿ öåíà. ÃÈÁÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ. Àíòðàöèò âñåõ ìàðîê. Ãð ó ç î ï å ð å â î ç ê è ï î ãîðîä ó. ÏÐÈÅÌ ÌÀÊÓËÀÒÓÐÛ È ÏÎËÈÝÒÈËÅÍÀ ÏÎ ÂÛÑÎÊÎÉ ÖÅÍÅ. Òåë.: 095-858-46-65, 098-341-61-60.

ÏÐÎÄÀÌ 2-ÝÒÀÆÍÛÉ ÊÎÒÒÅÄÆ (112 êâ.ì.) è áàíþ (20 êâ.ì.) íà áåðåãó ðå÷êè (Áåëîãîðñêèé ðàéîí, ñ. Êðàñíîñåëîâêà). Äî ìîðÿ - 17 êì., âîêðóã ëåñ, ðûáàëêà â 100 ì, ôðóêòîâûé ñàä (52 äåðåâà). 130000 ó.å. Òåë.: 099-723-62-93, 067-489-27-68.  êîìïàíèþ ïî ýêñïðåññ-äîñòàâêå ïîñûëîê è ãðóçîâ ïî òåððèòîðèè Óêðàèíû ÒÐÅÁÓÅÒÑß ñîòðóäíèê íà âàêàíñèþ ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÏÊ – ìóæ÷èíà 25-35 ëåò, êîììóíèêàáåëüíûé.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 050-54-29-888, Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷.

ÏÐÈÍÈÌÀÞ ÇÀÊÀÇÛ íà ñóòî÷íûõ áðîéëåðíûõ ö û ï ë ÿ ò, ó ò ÿ ò, è í ä þ ø àò. Òåë.: 095-68-91-365. ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÌ 1ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ.1-é ýòàæ 2-ýòàæíîãî äîìà. Åâðîðåìîíò, ìåáåëü, ðåøåòêè, êâàðòèðà óòåïëåíà. Îáùàÿ ïëîùàäü – 28,1 êâ.ì. Æèëàÿ ïë. – 16,3 êâ.ì. Êóõíÿ – 7 êâ.ì. Öåíà – 17 òûñ. ó.å. – âîçìîæåí òîðã. Îáðàùàòüñÿ: 050-39710-28, 050-497-69-36, 097-552-86-38.

ÊÓÊÓÐÓÇÀ ÑÓÕÀß ×ÈÑÒÀß ïî 2,40 ãðí./êã ñâûøå 1 òîííû. Òåë.:

099-263-64-42; 068-090-35-77.

ÊÓÊÓÐÓÇÍÀß ÌÓÊÀ (ÄÅÐÒÜ) ïî 2.00 ãðí./êã ñâûøå òîííû. Òåë.: 099-26-36-442, 068-090-35-77.

ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÌÅÁËÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÄÎÌ ñî âñåìè óäîáñòâàìè â ñ. ×åðíîïîëüå. Åâðîðåìîíò. Òðè êîìíàòû. 60 êâ.ì., îòîïëåíèå ïå÷íîå, ïðèõîæàÿ 10 êâ.ì., ãàðàæ, òåïëèöà, ëåòíÿÿ êóõíÿ, êîëîäåö, 24 ñîòêè çåìëè, ïîãðåá, áàññåéí, ñòàâîê. Ïàêåò äîêóìåíòîâ. Òåë.: 066-215-64-05.

ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÌ ÄÎÌ â ñ. ×åðíîïîëüå. 12 ñîòîê çåìëè, ìîëîäîé ñàä, áîëüøîé ïîäâàë, âîäîïðîâîä. Ïàêåò äîêóìåíòîâ. Äîì àâàðèéíûé. Òåë.: 066-557-64-59. ÏÐÎÄÀÅÒÑß 3-ÊÎÌÍÀÒÍÀß ÊÂÀÐÒÈÐÀ â ã. Áåëîãîðñêå ïî óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 5/5, ïë. 62 êâ. ì. Åâðîðåìîíò, âñòðîåííàÿ ê ó õîííàÿ ìåáåëü, óêîìïëåêòîâàííàÿ âàííàÿ êîìíàòà, êàôåëü, äâåðíûå áëîêè èç íàòóðàëüíîãî äåðåâà, ëàìèíàò, àâòîíîìíîå îòîïëåíèå, îòäåëüíîå ýëåêòðîïèòàíèå 380 Â. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.: 067-653-14-12, 099-065-38-55.

È.î. ðåäàêòîðà Å. ÞÐ×ÅÍÊÎ

ÈÇÄÀÒÅËÜ: Áåëîãîðñêàÿ ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ñåëüñêàÿ íîâü» Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Áåëîãîðñêèé ðàéîííûé ñîâåò, Áåëîãîðñêàÿ ðàéãîñàäìèíèñòðàöèÿ, êîëëåêòèâ áåëîãîðñêîé ðåäàêöèè ãàçåòû «Ñåëüñêàÿ íîâü»

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ, ÒÅËÅÔÎÍÛ È ÔÀÊÑ 97600, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 27 E-mail: bgsnova@rambler.ru

Ðåäàêòîð – 9-15-64, îòäåë ïèñåì è èíôîðìàöèè, îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü – 9-15-32, ãë. áóõãàëòåð (ôàêñ) – 9-23-98. Îòâåòñòâåííîñòü çà êà÷åñòâî îðèãèíàë-ìàêåòà íåñåò ðåäàêöèÿ

ÏÐÎÄÀÌ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ Á/Ó â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë.: 050-64-42-852.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÊÀÌÅÍÜ-ÐÀÊÓØÅ×ÍÈÊ. Äîñòàâêà è ðàçãðóçêà áåñïëàòíî. Òåë.: 066-95-86-718, 096-48-99-405.

ÑÄÀÅÒÑß ÊÂÀÐÒÈÐÀ  ÖÅÍÒÐÅ ÃÎÐÎÄÀ. Òåë.: 050-011-55-42. ÑÒÀÐÒÎÂÛÅ ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ äëÿ âñåõ âèäîâ ïòèö ÁÌÂÄ è ÏÐÅÌÅÊÑÛ äëÿ ýôôåêòèâíîãî âûðàùèâàíèÿ ïîðîñÿò ÒÌ DOSSCHE, ÒÌ SANO ïðîèçâîäñòâà Ïîëüøè: æìûõ ïîäñîëíå÷íûé, ñîåâûé, ïøåíèöà, äåðòü ïøåíè÷íàÿ, ÿ÷ìåííàÿ, êóêóðóçíàÿ, îòðóáè, êîðìîâûå äîáàâêè: ìÿñîêîñòíàÿ, ðûáíàÿ ìóêà, ìåë è ò. ä. Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà îò 500 êã. Òåë.: 098-89-15-587. Äëÿ ðàáîòû â ã. Áåëîãîðñêå ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÐÀÁÎ×ÈÅ: ÑÒÎËßÐ; ÏËÎÒÍÈÊ; ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ (âîçìîæíî – ñåìåéíàÿ ïàðà). Òåë.: 095-490-90-54.

Ïîìÿíèòå

24 ìàðòà – äâà ãîäà, êàê íåò ñ íàìè íàøåãî äîðîãîãî, ëþáèìîãî ñûíî÷êà, ìóæà, áðàòà, ïàïî÷êè, äåäóøêè Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à ÏÐÎÍÈÍÀ. Ðîäíîé, ëþáèìûé íàø, Ãîðå íàøå áåçìåðíî. Ñëîâàìè íå âûñêàæåøü áîëè, Âðåìÿ íå ñóøèò ñëåçû, Íå ëå÷èò äóøåâíûå ðàíû. Òû áûë è áóäåøü æèòü âå÷íî â íàøèõ ñåðäöàõ, â íàøèõ äóøàõ. Ëþáèì, òîñêóåì, ïîìíèì. Ðîäíûå. ã. Ìîñêâà, ï. Ùåëêèíî, ñ. Ðóñàêîâêà.

Ïîìÿíèòå

28 ìàðòà èñïîëíÿåòñÿ ãîä ñî äíÿ ñìåðòè íàøåãî äîðîãîãî ìóæà, áðàòà, äÿäè ÄÀÍÈËÞÊ Èâàíà Ñåìåíîâè÷à. Öåëûé ãîä áåç òåáÿ ìèíîâàë, Ãîðå äàâèò ñèëüíåå íà ïëå÷è. Ýòî êòî-òî íåïðàâäó ñêàçàë, ×òî áîëü è òîñêó âðåìÿ ëå÷èò. Ïîìÿíèòå âñå, êòî åãî çíàë. Æåíà, ñåñòðû, ïëåìÿííèêè.

Ðåäàêöèÿ ìîæåò ïóáëèêîâàòü ìàòåðèàëû â äèñêóññèîííîì ïîðÿäêå, íå ðàçäåëÿÿ âçãëÿäîâ àâòîðà. Çà òî÷íîñòü èçëîæåííûõ Ðåãèñòð. ñâèä. ÊÌ-1045 îò 14.09.2004. Èíäåêñ 61433. ôàêòîâ îòâåòñòâåííîñòü íåñåò àâòîð. Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî íà ðåäàêòèðîâàíèå è Òèðàæ 2650. Çàêàç ¹ 10340. ñîêðàùåíèå òåêñòà. Ëè÷íîé ïåðåïèñêè ñ ÷èòàòåëÿìè ðåäàêöèÿ íå âåäåò, ñîîáùå- Ãàçåòà ñâåðñòàíà â ðåäàêöèè íèÿ ðàçëè÷íîãî õàðàêòåðà ðåäàêöèÿ äåëàåò òîëüêî íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû «Ñåëüñêàÿ íîâü», ãàçåò, è ñ ó÷åòîì àêòóàëüíîñòè èíôîðìàöèè. Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè

Ìàòåðèàëû, îáîçíà÷åííûå çíàêîì Ê, ïóáëèêóþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. ÐR - ïîëèòè÷åñêàÿ ðåêëàìà.

ôèðìû «Íîâàÿ ýðà»

Îôñåòíàÿ

ïå÷àòü

Номер 22 (2013)  

Газета "Сельская новь" г. Белогорск

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you