Page 1

¹ 16 (9986) 2 ìàðòà 2013 ã., ñóááîòà Ïðîâîäû çèìû

ÏÐÈØËÀ ÂÅÑÍÀ, Î Ò Ê Ð Û Â À É ÂÎ Ð Î ÒÀ !

Íàøó äîðîãóþ è ëþáèìóþ æåíó, ìàìî÷êó, áàáóøêó Ãàëèíó Âàñèëüåâíó ÂÀËÜÊÎÂÓ ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! Ïîæåëàåì â îñîáóþ äàòó,  ýòîò ñëàâíûé, âîëíóþùèé äåíü Ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, äîñòàòêà È ëþáâè îò ðîäíûõ è äðóçåé. Ïðîöâåòàíèÿ, áëàãîïîëó÷èÿ È îãðîìíîé óäà÷è â ïóòè. Ïóñòü îêàæóòñÿ ñàìûìè ëó÷øèìè Òå ãîäà, ÷òî åùå âïåðåäè. Ðîäíûå, áëèçêèå, äðóçüÿ. 3 ìàðòà ñ. Ðóñàêîâêà, ã. Ñèìôåðîïîëü, ñ. Âàñèëüåâêà.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

5 ìàðòà (âòîðíèê) ïðèåì ãðàæäàí Âèøåíñêîãî ñåëüñêîãî ñîâåòà âåäåò ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî ñîâåòà Ñòåïàí Ñåðãååâè÷ ÕÓÄÎÁÀ. 7 ìàðòà (÷åòâåðã) ïðèåì ãðàæäàí Êðèíè÷íåíñêîãî ñåëüñêîãî ñîâåòà âåäåò çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ðàéîííîãî ñîâåòà Ãåííàäèé Ìèõàéëîâè÷ ÍÈÊÎËÀÅÂ. Ïðèåìû áóäóò îñóùåñòâëÿòüñÿ â àäìèíèñòðàòèâíûõ çäàíèÿõ ìåñòíûõ ñîâåòîâ ñ 10.00 äî 12.00.

Îôèöèàëüíî

 Áåëîãîðñêîì ðàéîíå ïðîâåëè I ýòàï IX êîíôåðåíöèè ðàéîííîé îðãàíèçàöèè Ïàðòèè ðåãèîíîâ 18 ôåâðàëÿ 2013 ã. ñîñòîÿëñÿ 1 ýòàï IX êîíôåðåíöèè Áåëîãîðñêîé ðàéîííîé îðãàíèçàöèè Ïàðòèè ðåãèîíîâ. Ïî óæå ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè ïîñëå òîðæåñòâåííîãî îòêðûòèÿ êîíôåðåíöèè ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîé ðàéîííîé îðãàíèçàöèè Ïàðòèè ðåãèîíîâ â ÀÐ Êðûì Îëåã Ðóñåöêèé âðó÷èë ïàðòèéíûå áèëåòû íîâûì ÷ëåíàì Ïàðòèè ðåãèîíîâ Èâàíó Ñîëåíûõ, Íàäåæäå Ïîÿòà, Îëüãå Òèòîâîé, à òàêæå ïîçäðàâèë çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Áåëîãîðñêîé ðàéîííîé îðãàíèçàöèè Ïàðòèè ðåãèîíîâ Âàñèëèÿ Ëþáîâåöêîãî ñ äíåì ðîæäåíèÿ, êîòîðûé ñîâïàë ñ äíåì ïðîâåäåíèÿ êîíôåðåíöèè. Âñåãî â ðàáîòå êîíôåðåíöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 29 äåëåãàòîâ è ïðèãëàøåííûå. Ïåðåä ñîáðàâøèìèñÿ î ïðîäåëàííîé ðàáîòå çà 2012 ãîä îò÷èòàëàñü ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà Áåëîãîðñêîé ðàéîííîé îðãàíèçàöèè Ïàðòèè ðåãèîíîâ Íàäåæäà Âîëêîâà, â ÷àñòíîñòè î ðàáîòå ïàðòèéíîé îðãàíèçàöèè â ïåðèîä èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè 2012 ãîäà, à òàêæå î âûïîëíåíèè ñîöèàëüíûõ äîãîâîðîâ íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêîãî ðàéîíà è ó÷àñòèè ïàðòèéíîé îðãàíèçàöèè â êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ðàéîíà. Êðîìå òîãî, íà êîíôåðåíöèè èçáðàëè äåëåãàòîâ íà XVIII êîíôåðåíöèþ Êðûìñêîé ðåñïóáëèêàíñêîé îðãàíèçàöèè Ïàðòèè ðåãèîíîâ.

Øóòêàìè, òàíöàìè è êîíêóðñàìè ïðîâåëè æèòåëè ãîðîäà Çèìó è âñòðåòèëè êðàñàâèöó-Âåñíó.  ïîñëåäíèé äåíü ôåâðàëÿ âî äâîðå Áåëîãîðñêîãî ïðîôåññèîíàëüíî-òåõíè÷åñêîãî ó÷èëèùà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ áûëî øóìíî è âåñåëî. Ó÷àùèåñÿ, ïðåïîäàâàòåëè, à òàêæå çàãëÿíóâøèå â ãîñòè øêîëüíèêè è æèòåëè ãîðîäà ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå â êîñòþìèðîâàííîì ïðåäñòàâëåíèè, ïîñâÿùåííîì Äíþ îòêðûòûõ äâåðåé. - Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé â íàøåì ó÷èëèùå ïðîõîäèò âïåðâûå, - îòêðûë ïðàçäíèê äèðåêòîð ÁÏÒÓ ÑÕÏ Ñåðãåé ×ëåê. – Ãëàâíàÿ öåëü ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ – ðàññêàçàòü þíûì áåëîãîðöàì, èõ ðîäèòåëÿì î ðàáîòå íàøåãî ó÷èëèùà, ïðîôåññèÿõ, ïî êîòîðûì ìû îáó÷àåì. Ñåãîäíÿ â ñòåíàõ íàøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ïîëó÷àþò ïðîôåññèþ áîëåå ïÿòèñîò ó÷àùèõñÿ, åùå áîëåå äâóõñîò – ó÷àòñÿ â Çîëîòîïîëåíñêîì

ôèëèàëå Êèðîâñêîãî ðàéîíà, à ëåòîì ýòîãî ãîäà ê íàì ïðèñîåäèíèòñÿ Íîâîñåëîâñêèé ôèëèàë, è òîãäà íàøå ó÷åáíîå çàâåäåíèå ñòàíåò ñàìûì êðóïíûì â Êðûìó ïî ÷èñëåííîñòè ñòóäåíòîâ àãðàðíîãî íàïðàâëåíèÿ. Ó íàøåãî ó÷èëèùà åñòü ãèìí è ãåðá, íåäàâíî ïîÿâèëàñü ñâîÿ Êíèãà ðåêîðäîâ, êóäà ìû áóäåì çàïèñûâàòü äîñòèæåíèÿ ó÷àùèõñÿ è ïðåïîäàâàòåëåé, à òåïåðü ïîÿâèòñÿ è òàêîé çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê, íà êîòîðîì æèòåëè ãîðîäà, ðàéîíà ñìîãóò íå òîëüêî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ æèçíüþ ó÷èëèùà, íî è âäîâîëü ïîâåñåëèòüñÿ íà ïðîâîäàõ çèìû. È õîòÿ â ýòîì ãîäó ïðàçäíîâàíèå ìàñëåíèöû ïðèõîäèòñÿ íà 11-17 ìàðòà, â Áåëîãîðñêîì ïðîôåññèîíàëüíîòåõíè÷åñêîì ó÷èëèùå ðåøèëè íå îòêëàäûâàòü â äîëãèé ÿùèê è ïðîâåñòè íàäîåâøóþ çèìó êàê ðàç â ïîñëåäíèé

äåíü åå öàðñòâîâàíèÿ. Âïðî÷åì, áåëîãîðöû èäåþ âñòðåòèëè ñ áîëüøèì âîñòîðãîì, òåì áîëåå ÷òî óíûâàòü íà ïðàçäíèêå äåéñòâèòåëüíî íå ïðèøëîñü. Òåàòðàëèçîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå ñ îçîðíûìè ñêîìîðîõàìè, Åìåëåé, Áàáîé ßãîé, Äåäîì Ìîðîçîì, Ìàòóøêîé-Çèìîé, Êðàñàâèöåé-Âåñíîé è äðóãèìè ôîëüêëîðíûìè ïåðñîíàæàìè, âñåâîçìîæíûå êîíêóðñû, øóòêè-ïðèáàóòêè, èãðû è ïëÿñêè, âûñòóïëåíèÿ êîëëåêòèâîâ õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè è, êîíå÷íî æå, ñæèãàíèå ÷ó÷åëà çèìû - âñå ýòî ñîçäàëî óäèâèòåëüíóþ àòìîñôåðó áåççàáîòíîãî âåñåëüÿ è äðóæáû, à ñîâñåì íå ïî-çèìíåìó ëàñêîâîå ñîëíöå òîëüêî ïðèáàâèëî óëûáîê íà ëèöàõ ãîðîæàí.

Ïîäïèñêà - 2013

Äîðîãèå äðóçüÿ! Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà «Ñåëüñêóþ íîâü» íà 2013-é ãîä

Êðîìå êîíêóðñîâ, âõîäÿùèõ â ñöåíàðèé òåàòðàëèçîâàííîé ïðîãðàììû, ïîïðîáîâàòü ñâîè ñèëû ìîæíî áûëî è âî âñåâîçìîæíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, íàïðèìåð, â ïðûæêàõ íà ñêàêàëêå èëè â òðàäèöèîííîé ìóæñêîé çàáàâå – áîðüáå íà ðóêàõ. Äëÿ òåõ æå, êòî ïðîãîëîäàëñÿ íà ñâåæåì âîçäóõå, ðàáîòàëè êîëîðèòíûå «òåðåìêè», çà ïðèëàâêàìè êîòîðûõ äåâóøêè â ñàðàôàíàõ è êîêîøíèêàõ óãîùàëè æåëàþùèõ ëàêîìñòâàìè, ïðèãîòîâëåííûìè óìåëûìè ðóêàìè þíûõ ïîâàðî⠖ ó÷àùèõñÿ ÏÒÓ. Àäìèíèñòðàöèÿ ÁÏÒÓ ÑÕÏ áëàãîäàðèò âñåõ, êòî ïðèíèìàë ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè ïðàçäíèêà, â ÷àñòíîñòè Áåëîãîðñêóþ êàçà÷üþ îáùèíó âî ãëàâå ñ àòàìàíîì À. Âàõðóøåâûì, îòäåë êóëüòóðû è êîëëåêòèâû ðàéîííîãî äîìà êóëüòóðû è äåòñêîé ìóçûêàëüíîé øêîëû. Âàëåíòèíà ÃÅÐÀÑÈÌÅÍÊÎ. Ôîòî Àëåêñàíäðà ÁÓÐÅÍÈÍÀ.

Îôîðìèòü ïîäïèñêó ìîæíî â ëþáîì îòäåëåíèè ñâÿçè, ó ïî÷òàëüîíà è â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ñåëüñêàÿ íîâü». ÖÅÍÀ ÏÎÄÏÈÑÊÈ ÍÀ 2013-É ÃÎÄ: íà ãîä - 83 ãðí. 70 êîï., 6 ìåñ. – 42 ãðí. 45 êîï., 3 ìåñ. – 22 ãðí. 05 êîï., 1 ìåñ. – 7 ãðí. 55 êîï. è, êàê âñåãäà, ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà: Íà ãîä - 81 ãðí. 90 ãðí., 6 ìåñ. – 41 ãðí. 55 êîï., 3 ìåñ. – 21 ãðí. 60 êîï. Ïîäïèñíîé èíäåêñ: îáùèé - 61433, ëüãîòíûé 08997. ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÌ: äëÿ ïîäïèñ÷èêîâ 2013 ãîäà ââåäåíà 20%-ÿ ñêèäêà ïðè îïëàòå îáúÿâëåíèé, ïîçäðàâëåíèé.

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè âñåãäà! Ïðîãíîç ïîãîäû


4

«Ñåëüñêàÿ «Ñåëüñêàÿ íîâü» íîâü» ¹ ¹ 16 16

SOS!

Ïîìîãèòå ñïàñòè æèçíü!

Íåðàâíîäóøíûå æèòåëè ðàéîíà! Îáðàùàþñü ê âàì ñ ïðîñüáîé î ïîìîùè. Âðà÷è ïîñòàâèëè ìîåé 11-ìåñÿ÷íîé äî÷åíüêå äèàãíîç «ïîðîê ñåðäöà, çàáîëåâàíèå ïî÷åê». Òðåáóåòñÿ ñðî÷íîå õèðóðãè÷åñêîå âìåøàòåëüñòâî, íî äåíåã íà îïåðàöèþ è ïîñëåäóþùóþ ðåàáèëèòàöèþ ó íàñ íåò. Ïîæàëóéñòà, ïîìîãèòå ñïàñòè æèçíü ìîåé äî÷åðè! Íîìåð êàðòû äëÿ îêàçàíèÿ ïîìîùè: Áàíê «Àâàëü»: ¹ êàðòû 4149-5315-1015-1788 ×åðàõ Ãóëþìñåð Ýñêåíäåðîâíà ïãò. Çóÿ, ñ. Íèæíèå Îðåøíèêè, óë. Îðåõîâàÿ, ä. 102.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Ê ÎÍÊ ÓÐ Ñ! ÊÎÍÊ ÎÍÊÓÐ ÓÐÑ!

Áåëîãîðñêàÿ ðàéîííàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà îáðàçîâàíèÿ (íà ïåðèîä îòïóñêà ïî óõîäó çà ðåáåíêîì îñíîâíîãî ðàáîòíèêà). Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïåäàãîãè÷åñêîå, îáðàçîâàíèå ïî îáðàçîâàòåëüíî-êâàëèôèêàöèîííîìó óðîâíþ ìàãèñòð, ñïåöèàëèñò; ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå íå ìåíåå 1 ãîäà èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè â äðóãèõ ñôåðàõ íå ìåíåå 3 ëåò, çíàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ÿçûêà, îñíîâíûõ ïðèíöèïîâ ðàáîòû íà êîìïüþòåðå. Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ âûõîäà îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ Áåëîãîðñêîé ðàéîííîé ãîñóäàðñòâåííîé àäìèíèñòðàöèè îïóáëèêîâàí íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ðàéãîñàäìèíèñòðàöèè (http://belorga.com/). Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé, â òîì ÷èñëå îòíîñèòåëüíî ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíà êàíäèäàòîâ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè, ïåðå÷íÿ âîïðîñîâ äëÿ ïðîâåðêè çíàíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà ñ ó÷åòîì ñïåöèôèêè ôóíêöèîíàëüíûõ ïîëíîìî÷èé ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ðàéãîñàäìèíèñòðàöèè, îñíîâíûõ ôóíêöèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé, ðàçìåðà è óñëîâèé îïëàòû òðóäà îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ìèðà, 1, ðàéãîñàäìèíèñòðàöèÿ, ñåêòîð ïî ðàáîòå ñ ïåðñîíàëîì (êàá. ¹317, òåë.: 9-10-99), åæåäíåâíî ñ 9.00 äî 12.00 ÷àñîâ, êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ïî îïðåäåëåíèþ èñïîëíèòåëåé óñëóã ïî ñáîðó è ïåðåâîçêå áûòîâûõ îòõîäîâ â ïðåäåëàõ îïðåäåëåííîé òåððèòîðèè Çóéñêîãî ïîñåëêîâîãî ñîâåòà

1. Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Çóéñêèé ïîñåëêîâûé ñîâåò Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 97630, Óêðàèíà, Àâòîíîìíàÿ Ðåñïóáëèêà Êðûì, Áåëîãîðñêèé ðàéîí, ï. Çóÿ, óë. Øîññåéíàÿ, 64. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè: Íîñèâåö Ë.È. 2. Èíôîðìàöèÿ îá îáúåêòàõ, âûñòàâëÿåìûõ íà êîíêóðñ: Ñáîð è ïåðåâîçêà áûòîâûõ îòõîäîâ ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûìè äëÿ ýòîãî òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè íà îïðåäåëåííîé òåððèòîðèè ï. Çóÿ è ñåë Çóéñêîãî ïîñåëêîâîãî ñîâåòà. Ïðîöåäóðà îñóùåñòâëåíèÿ ðàñêðûòèÿ êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé: îòêðûòîå çàñåäàíèå. 4. Ïîëó÷åíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè: Ìåñòî ïîëó÷åíèÿ: 97630, Óêðàèíà, Àâòîíîìíàÿ Ðåñïóáëèêà Êðûì, Áåëîãîðñêèé ðàéîí, ï. Çóÿ, óë. Øîññåéíàÿ, 64, Çóéñêèé ïîñåëêîâûé ñîâåò. Ñïîñîá: Ëè÷íî. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ âûäàåòñÿ áåçâîçìåçäíî. 5. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé: Ìåñòî: 97630, Óêðàèíà, Àâòîíîìíàÿ Ðåñïóáëèêà Êðûì, Áåëîãîðñêèé ðàéîí, ï. Çóÿ, óë. Øîññåéíàÿ, 64, Çóéñêèé ïîñåëêîâûé ñîâåò. Ñïîñîá: Ëè÷íî. Êîíå÷íûé ñðîê ïîäà÷è ïî èñòå÷åíèè 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ. 6. Ðàñêðûòèå êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé: Ìåñòî: 97630, Óêðàèíà, Àâòîíîìíàÿ Ðåñïóáëèêà Êðûì, Áåëîãîðñêèé ðàéîí, ï.Çóÿ, óë.Øîññåéíàÿ, 64, Çóéñêèé ïîñåëêîâûé ñîâåò.

2 ìàðòà 2013 ãîäà, ñóááîòà

Êðèìèíàëüíàÿ õðîíèêà

Ïüÿíûé ïîõèòèòåëü êîëáàñû çàñíóë ïðÿìî íà ìåñòå ïðåñòóïëåíèÿ

×èòàòåëåé èíôîðìèðóåò ñòàðøèé èíñïåêòîð ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ Áåëîãîðñêîãî ÐÎ Â.Â. ËÓÊÜßÍÎÂÀ: - Êóðüåçíûé ñëó÷àé ïðîèçîÍà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ íåøåë â îäíîì èç ñåë Áåëîãîðñ- ìåäëåííî âûåõàë ó÷àñòêîâûé êîãî ðàéîíà. Ïüÿíûé âîðèøêà èíñïåêòîð ìèëèöèè Ìàêñèì ×åçàñíóë â îáíèìêó ñ ïîõèùåí- ïóðíûé. Âîéäÿ â äîì çàÿâèòåëüíîé êîëáàñîé â ÷óæîì æèëèùå. íèöû, îí îáíàðóæèë òàì ìèðíî Áóäèë çëîóìûøëåííèêà ó÷àñò- ïîõðàïûâàþùåãî íåçâàíîãî ãîêîâûé èíñïåêòîð ìèëèöèè. ñòÿ. Õîçÿéêà ðàññêàçàëà, ÷òî åé 15 ôåâðàëÿ â äåæóðíóþ ÷àñòü ïîçâîíèëà ñîñåäêà è ñîîáùèëà, Áåëîãîðñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà ÷òî êàêîé-òî íåçíàêîìåö õîäèò ìèëèöèè îáðàòèëàñü 43-ëåòíÿÿ ó íèõ ïî äâîðó. Âìåñòå ñ ìóæåì æèòåëüíèöà îäíîãî èç ñåë ðàé- îíè ñðàçó æå ïîåõàëè äîìîé è îíà è ñîîáùèëà, ÷òî â åå êóõíå îáíàðóæèëè òàì íåèçâåñòíîãî. Ìóæ÷èíó ðàçáóäèëè è äîñòàâèíàõîäèòñÿ ïîñòîðîííèé ìóæ÷èíà. ëè â ðàéîííûé îòäåë ìèëèöèè äëÿ

ÁÎÒÓËÈÇÌ - ÒßÆÅËÎÅ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÅ!

Êàê óáåðå÷ü ñåáÿ îò çàáîëåâàíèÿ áîòóëèçìîì, ðàññêàçûâàåò âðà÷-èíôåêöèîíèñò Â.Â. ÐÀÇÓÂÀÅÂ: - Áîòóëèçì - òÿæåëîå çàáîëå- áîëåâàíèÿ. Ïîðàæàþùèì ôàêâàíèå, ïðîòåêàþùåå ñ ïîðàæå- òîðîì ÿâëÿåòñÿ áîòóëîòîêñèí íèåì íåðâíîé ñèñòåìû è äàþ- - ñàìûé ñèëüíûé ÿä íà Çåìëå: ùåå âûñîêóþ ñìåðòíîñòü. Ïî- íåñêîëüêèõ äåñÿòêîâ ãðàììîâ ðàæàåòñÿ ñàìîå «ñåðäöå» ìîç- òîêñèíà äîñòàòî÷íî, ÷òîáû ãà - ñòâîë, ãäå ðàñïîëîæåíû óáèòü âñå íàñåëåíèå çåìíîãî æèçíåííî âàæíûå öåíòðû äû- øàðà. Ïàëî÷êà âûäåëÿåò òîêõàíèÿ è êðîâîîáðàùåíèÿ. ñèí òîëüêî â óñëîâèÿõ îòñóòÂîçáóäèòåëåì áîòóëèçìà ÿâ- ñòâèÿ êèñëîðîäà, â ÷àñòíîñòè, ëÿåòñÿ áîòóëèíè÷åñêàÿ ïàëî÷- â êîíñåðâàõ, îêîðîêàõ, áàëûêà, øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííàÿ êàõ, èêðå ðûáû, âÿëåíîé ðûáå, â ïî÷âå â âèäå ñïîð.  ïî÷âó òóøåíêå äîìàøíåãî ïðèãîòîâîíà ïîïàäàåò ñ èñïðàæíåíèÿ- ëåíèÿ. Îñîáåííî îïàñíû äîìè æèâîòíûõ è ÷åëîâåêà. Íî ìàøíèå êîíñåðâû, òàê êàê ïðèñàìà ïàëî÷êà íå âûçûâàåò çà- ìèòèâíàÿ ñòåðèëèçàöèÿ íå

ÏÐÎÄÀÅÒÑß 3-ÊÎÌÍÀÒÍÀß ÊÂÀÐÒÈÐÀ â öåíòðå ã. Áåëîãîðñêà. Îáùèé äâîð, õîçïîñòðîéêè, îáùàÿ ïëîùàäü 58 êâ. ì. Îòîïëåíèå ïå÷íîå. Òåë.: 050-88-26-389.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÄÎÌ â ñ. Êèçèëîâêå. Èìåþòñÿ õîçïîñòðîéêè, ãàðàæ, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 0,25 ãà. Ãîñàêò. Òåë.: 095-52-61-984. ÏÐÎÄÀÌ ÄÎÌ â ã. Áåëîãîðñêå, óë. Êðàñíàÿ ãîðêà, 5-á . Îáðàùàòüñÿ: 050-24-34-600, Àéäåð, 050-86-16-622, Àëèå.

Ñêðûòûé ïåðèîä çàáîëåâàíèÿ äëèòñÿ îò íåñêîëüêèõ ÷àñîâ äî 7-8 äíåé. ×åì îí êîðî÷å, òåì òÿæåëåå ïðîãíîç. Áîòóëèçì - êèøå÷íàÿ èíôåêöèÿ, õîòÿ êèøå÷íûå ðàññòðîéñòâà çà÷àñòóþ ìèíèìàëüíûå: òîøíîòà, îäíîêðàòíûå ðâîòà è æèäêèé ñòóë. Èíîãäà îíè âîâñå îòñóòñòâóþò. Íà ïåðâûé ïëàí âûñòóïàþò ïîðàæåíèÿ íåðâíîé ñèñòåìû: ðàññòðîéñòâî çðåíèÿ - òóìàí, ñåòêà ïåðåä ãëàçàìè, ñóõîñòü âî ðòó, ðåçêàÿ ìûøå÷íàÿ ñëàáîñòü, ãîëîâîêðóæåíèå. Äîìà íå ëå÷èòåñü, è ïðè ïåðâûõ ïðèçíàêàõ çàáîëåâàíèÿ îáðàùàéòåñü çà ïîìîùüþ ê âðà÷ó!

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ ÂÀÇ-2106. Òåë.: 099-039-26-32. ÊÐÛÌÑÊÈÉ ÁËÎÊ ÐÀÊÓØÍßÊ, ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÄÎÑÒÀÂÊÀ, ÑÓÏÅÐÖÅÍÀ! Òåë.: 067-558-15-50. ÈÙÓ ÅÄÈÍÎÌÛØËÅÍÍÈÊΠÏÎ ÎÐÃÀÍÈ×ÅÑÊÎÌÓ ÇÅÌËÅÄÅËÈÞ ÄËß ÑÎÇÄÀÍÈß ÊËÓÁÀ. Òåë.: 066-622-30-26. ÏÐÎÄÀÌ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ Á/Ó â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë . : 0 5 0 - 6 4 - 4 2 - 8 5 2 .

ÏÐÎÄÀÌ ÂÜÅÒÍÀÌÑÊÈÕ ÏÎÐÎÑßÒ (3 ìåñ.) ÊÐÎËÜ×ÈÕ ÊÎÒÍÛÕ è ÌßÑÎ ÊÐÎËÈÊÎÂ. Òåë.: 050-944-99-28, 095-19-40-210.

ÏÐÎÄÀÌ ÂÜÅÒÍÀÌÑÊÈÕ ÏÎÐÎÑßÒ 3-õ è 4-õ ìåñÿöåâ. ÏÐÎÄÀÌ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ – 1200 ãðèâåí. Òåë.: 066-23-08-182. ×ÀÑÒÍÎÌÓ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ È ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÙÈÊ. Òåë.: 095-490-90-54. ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ 6,7 ñîòêè â öåíòðå ã. Áåëîãîðñêà ïî óë. Êàëèíèíà. Âðåìÿíêà (ñòàðàÿ ïîñòðîéêà), âîäà íà óëèöå è â äîìå, õîçïîñòðîéêè, ãîñàêò. Òåë.: 095-009-12-54, 050-193-39-99.

ÏÐÈÍÈÌÀÞ ÇÀÊÀÇÛ íà ñóòî÷íûõ áðîéëåðíûõ öûïëÿò, óòÿò, èíäþøàò. Òåë.: 095-68-91-365.

ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÌ ÄÎÌ â ñ. ×åðíîïîëüå. 12 ñîòîê çåìëè, ìîëîäîé ñàä, áîëüøîé ïîäâàë, âîäîïðîâîä. Ïàêåò äîêóìåíòîâ. Äîì àâàðèéíûé. Òåë.: 066-557-64-59. ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÌÅÁËÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÄÎÌ ñî âñåìè óäîáñòâàìè â ñ. ×åðíîïîëüå. Åâðîðåìîíò. Òðè êîìíàòû. 60 êâ.ì., îòîïëåíèå ïå÷íîå, ïðèõîæàÿ 10 êâ.ì., ãàðàæ, òåïëèöà, ëåòíÿÿ êóõíÿ, êîëîäåö, 24 ñîòêè çåìëè, ïîãðåá, áàññåéí, ñòàâîê. Ïàêåò äîêóìåíòîâ. Òåë.: 066-215-64-05.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Áåëîãîðñêèé ðàéîííûé ñîâåò, Áåëîãîðñêàÿ ðàéãîñàäìèíèñòðàöèÿ, êîëëåêòèâ áåëîãîðñêîé ðåäàêöèè ãàçåòû «Ñåëüñêàÿ íîâü»

óíè÷òîæàåò âîçáóäèòåëÿ, à õðàíåíèå êîíñåðâîâ â óñëîâèÿõ êîìíàòíîé òåìïåðàòóðû íå ïðåïÿòñòâóåò òîêñèíîîáðàçîâàíèþ, ïðè ýòîì âêóñîâûå êà÷åñòâà ïðîäóêòà íå èçìåíÿþòñÿ. Èíîãäà íàáëþäàåòñÿ òàê íàçûâàåìûé «áàìáàæ» - âçäóòèå êðûøêè, ïîñêîëüêó îáðàçîâàíèå òîêñèíà ñîïðîâîæäàåòñÿ âûäåëåíèåì ãàçà.  Êðûìó íàèáîëåå ÷àñòîé ïðè÷èíîé çàáîëåâàíèÿ áîòóëèçìîì ÿâëÿåòñÿ óïîòðåáëåíèå êîíñåðâîâ èç ãðèáîâ, áàêëàæàíîâ, êàáà÷êîâ, áàëûêîâ, âÿëåíîé ðûáû, ìÿñíîé òóøåíêè äîìàøíåãî ïðèãîòîâëåíèÿ.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß: ÕÎÐÎØÀß ÑÒÅËÜÍÀß ÄÎÉÍÀß ÊÎÐÎÂÀ (5-é îòåë) – 6800 ãðèâåí, 2-ìåñÿ÷íûé áû÷îê – 1300 ãðí., áàðàíû íà ìÿñî – æèâîé âåñ – 18 ãðí., ÿ÷ìåíü îçèìûé – 2,6 ãðí. ñ. Ìè÷óðèíñêîå. Òåë.: 050-67-54-608.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÔÅÐÌÀ. ÍÅÄÎÐÎÃÎ. Òåë.: 066-22-95-061.

Ðåäàêòîð Ñ. ÌÀÕÎÍÈÍ

êîëáàñó è êóñîê ñûðîãî ìÿñà. Òîëüêî âîò âûéòè íà óëèöó çëîóìûøëåííèê òàê è íå ñìîã, ïîòîìó ÷òî áûë èçðÿäíî ïüÿí. Ïîýòîìó, î÷åâèäíî, äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ñèë, óëåãñÿ è çàñíóë ïðÿìî íà ìåñòå ïðåñòóïëåíèÿ, ãäå åãî è çàñòàë ó÷àñòêîâûé. Ïî äàííîìó ôàêòó îòêðûòî óãîëîâíîå ïðîèçâîäñòâî ïî ÷. 3 ñò. 185 ÓÊ Óêðàèíû. Çà ñîâåðøåíèå êðàæè ñ ïðîíèêíîâåíèåì â æèëèùå çëîóìûøëåííèêó ãðîçèò íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû íà ñðîê îò 3 äî 6 ëåò.

Ñîâåòû âðà÷à

ÏÐÎÄÀÌ ÊËÅÒÊÈ äëÿ ïåðåïåëîâ è ÈÍÊÓÁÀÒÎÐ íà 1000 ÿéöåìåñò. Òåë.: 050-908-01-41.

ÈÇÄÀÒÅËÜ: Áåëîãîðñêàÿ ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ñåëüñêàÿ íîâü»

âûÿñíåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ. Òàì æå áûëà óñòàíîâëåíà ëè÷íîñòü çëîóìûøëåííèêà - èì îêàçàëñÿ 33-ëåòíèé ðàíåå ñóäèìûé æèòåëü Áåëîãîðñêà. Ïðàâîîõðàíèòåëÿì îí ïîÿñíèë, ÷òî ïðîíèê â äîìîâëàäåíèå ñ öåëüþ ÷åì-íèáóäü ïîæèâèòüñÿ. Íà âñÿêèé ñëó÷àé äåðíóë âõîäíóþ äâåðü, è, ê åãî îãðîìíîé ðàäîñòè, îíà îêàçàëàñü íåçàïåðòîé. Çàéäÿ íà êóõíþ, ñòàë øàðèòü â ïîèñêàõ ñúåñòíîãî, à êîãäà îáíàðóæèë õîëîäèëüíèê, òî, íåäîëãî äóìàÿ, ïðèõâàòèë îòòóäà ñàëî, äîìàøíþþ

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ, ÒÅËÅÔÎÍÛ È ÔÀÊÑ 97600, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 27 E-mail: bgsnova@rambler.ru

Ðåäàêòîð – 9-15-64, îòäåë ïèñåì è èíôîðìàöèè, îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü – 9-15-32, ãë. áóõãàëòåð (ôàêñ) – 9-23-98. Îòâåòñòâåííîñòü çà êà÷åñòâî îðèãèíàë-ìàêåòà íåñåò ðåäàêöèÿ

Ïîìÿíèòå

2 ìàðòà - äâà ãîäà, êàê íåò ñ íàìè íàøåãî äîðîãîãî ìóæà, îòöà, äåáóøêè Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à ÏÓÇÀ×ÅÂÀ. Òû â íàøåé ïàìÿòè îñòàíåøüñÿ íàâåêè, È áîëü äóøè íè÷åì íå çàãëóøèòü. Ðîäíîé òû íàø, ïîêà æèâåì íà ñâåòå, Ìû áóäåì ïîìíèòü è ëþáèòü. Ïîìíèì. Ëþáèì. Ñêîðáèì. Æåíà, äî÷ü, âíóê, ðîäñòâåííèêè. ã. Áåëîãîðñê.

Ïîìÿíèòå

Ñåãîäíÿ èñïîëíÿåòñÿ 40 äíåé ñî äíÿ ñìåðòè íàøåé äîðîãîé äî÷åíüêè, ìàìî÷êè, áàáóøêè Íàòàëüè Ïàíòåëååâíû ÏÎËÈÒÈÖÊÎÉ. Òû ñîðîê äíåé òîìó íàçàä Óøëà îò íàñ è íå ïðîñòèëàñü, È ñîðîê äíåé ñåðäöà áîëÿò, Íàâåêè áîëü â íèõ ïîñåëèëàñü… Ïîìÿíèòå âñå, êòî çíàë è ïîìíèò. Ðîäíûå, áëèçêèå. ãã. Áåëîãîðñê, Ôåîäîñèÿ.

Ðåäàêöèÿ ìîæåò ïóáëèêîâàòü ìàòåðèàëû â äèñêóññèîííîì ïîðÿäêå, íå ðàçäåëÿÿ âçãëÿäîâ àâòîðà. Çà òî÷íîñòü èçëîæåííûõ Ðåãèñòð. ñâèä. ÊÌ-1045 îò 14.09.2004. Èíäåêñ 61433. ôàêòîâ îòâåòñòâåííîñòü íåñåò àâòîð. Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî íà ðåäàêòèðîâàíèå è Òèðàæ 2650. Çàêàç ¹ 10340. ñîêðàùåíèå òåêñòà. Ëè÷íîé ïåðåïèñêè ñ ÷èòàòåëÿìè ðåäàêöèÿ íå âåäåò, ñîîáùå- Ãàçåòà ñâåðñòàíà â ðåäàêöèè íèÿ ðàçëè÷íîãî õàðàêòåðà ðåäàêöèÿ äåëàåò òîëüêî íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû «Ñåëüñêàÿ íîâü», ãàçåò, è ñ ó÷åòîì àêòóàëüíîñòè èíôîðìàöèè. Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè

Ìàòåðèàëû, îáîçíà÷åííûå çíàêîì Ê, ïóáëèêóþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. ÐR - ïîëèòè÷åñêàÿ ðåêëàìà.

ôèðìû «Íîâàÿ ýðà»

Îôñåòíàÿ

ïå÷àòü


«Ñåëüñêàÿ íîâü» ¹ 16

2 ìàðòà 2013 ãîäà, ñóááîòà

3

Óïðàâëåíèå òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ èíôîðìèðó åò èíôîðìèðóåò ×èòàòåëåé êîíñóëüòèðóåò íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ÐÃÀ È.Ë. ×Ó×ÓÊ: - Ìèíèñòåðñòâî ñîöèàëüíîé ïîëè- íè, ïðåäóñìîòðåííîé â àáçàöå ïåðòèêè Óêðàèíû â ïèñüìå ¹ 9050/0/ âîì ýòîãî ïóíêòà äëÿ ëèö ñîîòâåò14-12/13 îò 21.08.2012ã. óòâåðäèëî ñòâóþùåãî âîçðàñòà; íîðìû ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷å2) äëÿ ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ íà ðàãî âðåìåíè íà 2013 ãîä. Ïðè ðàñ÷åòå áîòàõ ñ âðåäíûìè óñëîâèÿìè òðóíîðìû ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷å- äà, - íå áîëåå 36 ÷àñîâ â íåäåëþ. ãî âðåìåíè íåïîñðåäñòâåííî íà Ïåðå÷åíü ïðîèçâîäñòâ, öåõîâ, ïðåäïðèÿòèè ñëåäóåò ðóêîâîäñòâî- ïðîôåññèé è äîëæíîñòåé ñ âðåäâàòüñÿ íèæåñëåäóþùèì. íûìè óñëîâèÿìè òðóäà, ðàáîòà â Êàê ïðåäóñìîòðåíî ÷àñòüþ ïåðâîé êîòîðûõ äàåò ïðàâî íà ñîêðàùåíñòàòüè 50 Êîäåêñà çàêîíîâ î òðóäå íóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åãî Óêðàèíû (äàëåå - ÊÇîÒ), íîðìàëü- âðåìåíè, óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åãî íèåì Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèâðåìåíè ðàáîòíèêîâ íå ìîæåò ïðå- íû îò 21.02.2001 ã. ¹163. Êðîìå âûøàòü 40 ÷àñîâ â íåäåëþ. Ïðåä- òîãî, çàêîíîäàòåëüñòâîì óñòàíàâïðèÿòèÿ è îðãàíèçàöèè ïðè çàêëþ÷å- ëèâàåòñÿ ñîêðàùåííàÿ ïðîäîëæèíèè êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà ìîãóò òåëüíîñòü ðàáî÷åãî âðåìåíè äëÿ óñòàíàâëèâàòü ìåíüøóþ íîðìó îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî âðå- (ó÷èòåëåé, âðà÷åé è äð.). ìåíè, ÷åì ïðåäóñìîòðåíî â ÷àñòè Ñîêðàùåííàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïåðâîé ýòîé ñòàòüè. Ïðè óñòàíîâ- ðàáî÷åãî âðåìåíè ìîæåò óñòàíàâëåíèè ìåíüøåé íîðìû ïðîäîëæè- ëèâàòüñÿ çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ òåëüíîñòè ðàáî÷åãî âðåìåíè ñëåäó- ñðåäñòâ íà ïðåäïðèÿòèÿõ è â îðãàåò èìåòü â âèäó, ÷òî îïëàòà òðóäà â íèçàöèÿõ äëÿ æåíùèí, èìåþùèõ äåýòîì ñëó÷àå äîëæíà îñóùåñòâëÿòü- òåé â âîçðàñòå äî 14 ëåò èëè ðåñÿ ïî ïîëíîé òàðèôíîé ñòàâêå, ïîë- áåíêà-èíâàëèäà. Ñîãëàñíî ñòàòüå íîìó îêëàäó. 69 Õîçÿéñòâåííîãî êîäåêñà ÓêðàèÑîãëàñíî ÷àñòè ïåðâîé ñòàòüè 51 íû, ïðåäïðèÿòèå ñàìîñòîÿòåëüíî ÊÇîÒ, ñîêðàùåííàÿ ïðîäîëæèòåëü- óñòàíàâëèâàåò äëÿ ñâîèõ ðàáîòíèíîñòü ðàáî÷åãî âðåìåíè óñòàíàâëè- êîâ ñîêðàùåííûé ðàáî÷èé äåíü è âàåòñÿ: äðóãèå ëüãîòû. 1) äëÿ ðàáîòíèêîâ â âîçðàñòå îò Ïðè ðàñ÷åòå áàëàíñà ðàáî÷åãî 16 äî 18 ëåò - 36 ÷àñîâ â íåäåëþ, äëÿ âðåìåíè ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî ëèö â âîçðàñòå îò 15 äî 16 ëåò (ó÷à- ñîãëàñíî ñòàòüå 53 ÊÇîÒ íàêàíóíå ùèõñÿ â âîçðàñòå îò 14 äî 15 ëåò, ïðàçäíè÷íûõ è íåðàáî÷èõ äíåé ðàáîòàþùèõ â ïåðèîä êàíèêóë) - 24 (ñò.73 ÊÇîÒ) ïðîäîëæèòåëüíîñòü ÷àñà â íåäåëþ. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáîòû ðàáîòíèêîâ, êðîìå ðàáîòðàáî÷åãî âðåìåíè ó÷àùèõñÿ, ðàáîòà- íèêîâ, óêàçàííûõ â ñòàòüå 51 ÊÇîÒ, þùèõ â òå÷åíèå ó÷åáíîãî ãîäà â ñâî- ñîêðàùàåòñÿ íà îäèí ÷àñ êàê ïðè áîäíîå îò ó÷åáû âðåìÿ, íå ìîæåò ïÿòèäíåâíîé, òàê è ïðè øåñòèäíåâïðåâûøàòü ïîëîâèíû ìàêñèìàëüíîé íîé ðàáî÷åé íåäåëå, à íàêàíóíå ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî âðåìå- âûõîäíûõ äíåé ïðîäîëæèòåëüÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,

3 ìàðòà ñâåòó. «ÈÍÒÅл

06.00 Õ/ô «Ñåìüÿ íàïðîêàò». 07.40 Õ/ô «Ìû èç äæàçà». 09.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 0.05 «Þðìàëà-2012». 2.05 Ò/ñ «Íà ñîëíå÷íîé ñòîðîíå óëèöû». 17.50 Õ/ô «Ñäåëêà». 20.00 «Ïîäðîáíîñòè». 20.55 Õ/ô «Âîë÷èé îñòðîâ». 22.55 Õ/ô «Ñïåöíàç ãîðîäà àíãåëîâ». 01.15 Õ/ô «Äåëî î ïåëèêàíàõ». 1+1 06.05 Õ/ô «Ïîòîìó ÷òî áåðåìåííà». 07.50 Ì/ô. 08.10 «Ðåìîíò+». 09.00 «Ëîòî-Çàáàâà». 10.10 Ì/ñ «×èï è Äåéë». 11.00 «Êóëèíàðíûå êóðñû ñ Þëèåé Âûñîöêîé». 11.25 «Øåñòü êàäðîâ». 12.20 «Âîñêðåñåíüå ñ «Êâàðòàëîì». 13.20 Õ/ô «Âàøà îñòàíîâêà, ìàäàì». 15.20,03.05 Õ/ô «Ïîöåëóé ñóäüáû». 19.30,00.35 «ÒÑÍ-íåäåëÿ». 20.15 Õ/Ô «Ñâèäàíèå». 22.10 «Ñâåòñêàÿ æèçíü». 23.10 ×òî? Ãäå? Êîãäà? 01.20 Õ/ô «Ãëàçà Ëàóðû Ìàðñ».

ÓÒ-1

06.00 Óòðåííÿÿ ìîëèòâà. 06.10 Ìèð ïðàâîñëàâèÿ. 06.40,00.50 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì. 07.10 Ñåëüñêèé ÷àñ. 07.40,23.40 «Æåíà». 09.05,04.20 Êòî â äîìå õîçÿèí? 09.30 Øàã ê çâ¸çäàì. 10.10 Êàðàîêå äëÿ âçðîñëûõ. 10.55 Øåô-ïîâàð ñòðàíû. 11.45 ×åñòü èìåþ ïðèãëàñèòü. 12.30,15.55 Áèàòëîí. Êóáîêìèðà 13.25 Áëèæå ê íàðîäó. 14.00,04.40 Õ/ô «Ðàáîòà íàä îøèáêàìè». 15.20 Çîëîòîé ãóñü. 16.55 Íåäåëÿ. 17.25  ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà. 18.15 «Ñåêðåòû óñïåõà». 18.50 Êîíöåðò 20.40 Ãëàâíûé àðãóìåíò. 20.50,01.45 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 21.00,01.20 Èòîãè. 21.25,02.05 Òî÷êà çðåíèÿ. 21.50 Ïóòåøåñòâóé ïî

22.20 Ôîëüê-music. 22.55 Òðîéêà, Êåíî 23.00 Ýðà áèçíåñà

ÊÐÛÌ-ÒÂ

07.30,15.35 Ì/ôèëüì. 08.00 Õ/ô «Íà çëàòîì êðûëüöå ñèäåëè». 09.30 Ðåñïóáëèêà Ä. 10.00 Ìîÿ ìàëåíüêàÿ ðîäèíà 10.30 Òàíöû íà ÒÂ. 11.00 Õ/ô «Âàðâàðà-êðàñà, äëèííàÿ êîñà». 12.20 ×óòü ìåðöàåò ïðèçðà÷íàÿ ñöåíà 13.00 Âûñøèé ïèëîòàæ. 13.30 Êðûì-êóðîðò. 14.00 Õ/ô «Áðèëëèàíòîâàÿ ðóêà». 15.45 Ãàëåðåÿ èñêóññòâ. 16.00 Ñòóäèÿ «Áðèç». 16.30 Êðûìñêàÿ êóõíÿ. 17.00 Êàêîé îí, êðûìñêèé ÷èíîâíèê? 17.30 Çåðíî èñòèíû. 18.10 гäíà õàòà. 18.35 Ëþáèìàÿ ðàáîòà. 18.45 Ñ ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ. 19.00 Âðåìÿ íîâîñòåé. 19.30 Æèâàÿ òðàäèöèÿ. 19.45 Êðûìñêèé õèò-ïàðàä, 20.00 Êèíî, êèíî... 21.05 Õ/ô «Òðè äíÿ âíå çàêîíà». 22.05 Ñòîëèöû ìèðà 22.35 Øåëëÿëå.

×ÒÐÊ

ÍÎÐÌÛ ÐÀÁÎ×ÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ

íîñòü ðàáîòû ïðè øåñòèäíåâíîé ðàáî÷åé íåäåëå íå ìîæåò ïðåâûøàòü 5 ÷àñîâ. Ñîãëàñíî ñòàòüå 73 ÊÇîÒ, â 2013 ãîäó íà ïðåäïðèÿòèÿõ, â ó÷ðåæäåíèÿõ, îðãàíèçàöèÿõ ðàáîòà íå ïðîâîäèòñÿ â òàêèå ïðàçäíè÷íûå è íåðàáî÷èå äíè: - 1 ÿíâàðÿ - Íîâûé ãîä; - 7 ÿíâàðÿ - Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî; - 8 ìàðòà - Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü; - 1 è 2 ìàÿ - Äåíü ìåæäóíàðîäíîé ñîëèäàðíîñòè òðóäÿùèõñÿ; - 5 ìàÿ - Ïàñõà; - 9 ìàÿ - Äåíü Ïîáåäû; - 23 èþíÿ - Òðîèöà; - 28 èþíÿ - Äåíü Êîíñòèòóöèè Óêðàèíû; - 24 àâãóñòà - Äåíü íåçàâèñèìîñòè Óêðàèíû; Ñîãëàñíî ÷àñòè òðåòüåé ñòàòüè 67 ÊÇîÒ, â ñëó÷àå, êîãäà ïðàçäíè÷íûé èëè íåðàáî÷èé äåíü (ñò.73 ÊÇîÒ) ñîâïàäàåò ñ âûõîäíûì äíåì, âûõîäíîé äåíü ïåðåíîñèòñÿ íà ñëåäóþùèé ïîñëå ïðàçäíè÷íîãî èëè íåðàáî÷åãî. Ïîýòîìó ïî ãðàôèêó ïÿòèäíåâíîé ðàáî÷åé íåäåëè ñ âûõîäíûìè äíÿìè â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â 2013 ãîäó âûõîäíîé äåíü â âîñêðåñåíüå 5 ìàÿ äîëæåí áûòü ïåðåíåñåí íà ïîíåäåëüíèê 6 ìàÿ, âûõîäíîé äåíü â âîñêðåñåíüå 23 èþíÿ äîëæåí áûòü ïåðåíåñåí íà ïîíåäåëüíèê 24 èþíÿ, âûõîäíîé äåíü â ñóááîòó 24 àâãóñòà - íà ïîíåäåëüíèê 26 àâãóñòà. Êàê ïðàâèëî, ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ïðàçäíîâàíèÿ, à òàêæå ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè ðàñïîðÿæåíèÿìè Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû ðåêîìåíäóåòñÿ ïåðåíîñèòü ðàáî÷èå äíè äëÿ ðàáîòíèêîâ, êîòî-

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,

4 ìàðòà 23.20 Êèíî â äåòàëÿõ. «ÈÍÒÅл 00.15 Îò ïåðâîãî ëèöà. 05.15 Õ/ô «Ñäåëêà». ÊÐÛÌ-Ò 07.00 Íîâîñòè. 07.10 «Óòðî ñ «Èíòåðîì». 09.10,12.25 Ò/ñ «Òàíêè ãðÿçè íå áîÿòñÿ». 13.30 «Ñëåäñòâèå âåëè...». 16.15 «Æäè ìåíÿ». 18.10 Ò/ñ «Áðàê ïî ç àâåùàíèþ-2: âîçâðàùåíèå Ñàíäðû». 20.00 «Ïîäðîáíîñòè». 20.30 Ò/ñ «Âòîðîå äûõàíèå». 00.00 Õ/ô «Ñïåöíàç ãîðîäà àíãåëîâ». 1+1 06.00 ÒÑÍ. 07.25 Ì/ô «Áåðíàðä». 10.00,17.10Ò/Ñ «Âåëè÷åñòâåííûå âåêà. Ðîêñîëàíà2». 12.00 Õ/ô «Ñâèäàíèå». 13.55,03.35 «Íå âðè ìíå-3». 15.00,04.25 «Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû». 16.00 «Ïðîñòî øîó». 16.45 «ÒÑÍ. Èçáðàííîå». 20.15 Õ/ô «Èùèòå ìàìó». 22.15,02.30 «Äåíüãè». 23.35,05.10 Ò/ñ «Íåçàáûâàåìîå». 00.35 Õ/ô «Îôèöèàíòêà».

ÓÒ-1

06.00 «Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!». 06.05 Íîâîñòè. 06.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì. 07.45 «Õî÷ó âñ¸ çíàòü». 08.15 Õ/ô «Êîëäóíüÿ» 09.05 Èòîãè. 09.50 Áåç öåíçóðû. 10.15,03.55 Ò/ñ «Ìàðóñÿ. Âîçâðàùåíèå». 11.50Îôèöèàëüíàÿõðîíèêà. 12.10,18.55 Äåëîâîé ìèð. 12.25 Ñâåò. 12.50 Ïðàâî íà çàùèòó. 13.10Ò¸ìíûé ñèëóýò. 13.30 Õ/ô «Òåíè èñ÷åçàþò â ïîääåíü» 14.40 Îêíî â Àìåðèêó. 15.15 Euronews. 15.30,03.50 Äåëîâîé ìèð. 15.40 «Ëåãêî áûòü æåíùèíîé». 16.20 Ò/ñ «ÌîñêâàÒðè âîêçàëà». 17.10 Õ/ô «Âå÷íûé çîâ» 18.45 Arpo-News. 19.10 Ñåëüñîâåò. 19.25 Òâîð÷åñêèé âå÷åð Þ. Ðûá÷èíñêîãî 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷è.

06.30 Âðåìÿ íîâîñòåé. 06.50 Çàðÿäêà. 07.00,08.00 Óòðî. 08.45,19.30,23.30 Òåìà äíÿ. 09.00 Êðûìñêèé õèò-ïàðàä. 09.15 Ðåñïóáëèêà 09.45 Áûñòðåå âûøå, ñèëüíåå. 10.00 Î íàáîëåâøåì. 10.30 Ãàëåðåÿ èñêóññòâ. 10.45 Ýêîíîìè÷åñêèé èíòåðåñ. Ï.ÇÎÝëåôãåðèÿ. 12.00 Íåòèäæå. 12.30 Õ/ô «Ãðóç áåç ìàðêèðîâêè». 14.00 Óäîñâ³òà. 14.30 Çâèòÿãà. 15.00,18.00 Õàáåðëåð. 15.15,20.00T/C «Ðûæàÿ». 16.05 Êèíîèñòîðèè íàøåãî âðåìåíè. 16.35 Îò÷¸ò íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðàèíû Þ.˸âî÷êèíîé. 17.15 Áàðåâ. 17.45 Æèâûå èñòîðèè. 18.15 Àêòóàëü ìåâçóäà ñóáåò. 18.30 Êàêîé îí, êðûìñêèé ÷èíîâíèê? 19.45 ÍÝÏ. 20.50 Âå÷åðíÿÿ ñêàçêà. 21.30 Õ/ô «Â íåáå «íî÷íûå âåäüìû». 23.00 ×àñ êðà¿íè.

×ÒÐÊ

06.45 Äåëîâàÿ êóõíÿ. 07.05 Ì/ô «Ãåðáåðò». 07.35 Ôîêóñ. 07.50 Àêâàïàíîðàìà 08.05,11.00 Çíàê îêëèêó. 08.30 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â. 08.55 Èñïûòàíî íà ñåáå. 09.05,04.40 Ñìàêè êóëüòóð. 09.35 Êëþ÷. 10.05 Çäîðîâûé èíòåðåñ. 10.50 Ìîðñêèå èñòîðèè. 12.05 Æèâàÿ âîäà. 12.30 Êëóá Ñóïåðêíèãè. 12.55,03.25 180 ãðàäóñîâ. 13.45 Ïàòà ñ FM-TV. 14.00,22.05 Êðûì÷àò. 16.00,20.50,00.05,03.45 Ò/ñ «Îòðÿä ñïàñåíèÿ 112». 17.45 Ñüîãîäí³. Äàéäæåñò. 18.35 Õðîíèêà ïðîèñøåñòâèé. 18.45,19.30,20.30 «Âîëíà» 19.00 Î ãëàâíîì. 19.50 Ìî¸ ïðàâî. 21.50 Íîâîñòè ÀÒÍ. 00.55 Èãðà â ñëîâà è íå òîëüêî.

06.10,16.50,01.55 Õ³òïapaä FM-TV. 06.45 Àêâàïàíîðàìà. 07.00 Ì/ô «Ëåòàþùèé äîì». 07.25,10.05 Èñïûòàíî íà ñåáå. 08.00 Ñìàêè êóëüòóð. 08.25 Îòðàæåíèå. 09.00 Êðèáëå-êðàáëå-áóìñ! 09.20 Ìîðñêèå èñòîðèè. 09.35,18.40 Ñâ³ò òâàðèí. 10.50 Çäîðîâûé èíòåðåñ. 11.05,18.20 Êðûìñêèå ïóòåøåñòâèÿ. 11.15 Ì/ô «Ïîëÿíà Ëüâà Êèíãñëè». 12.00 Ïîëèòêëóá. 14.00,22.00 Êðûì÷àò. 16.00,21.05,00.00,03.45 Ò/ñ «Îòðÿä ñïàñåíèÿ 112». 17.25 Øóáà-Äóáà-ZOO! 18.05 Áóäüòå çäîðîâû! 19.10,00.50 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â. 3, âîñêðåñåíüå; 5, âòîðíèê; 7, ÷åò19.40 Ôîêóñ. âåðã; 11, ïîíåäåëüíèê; 18, ïîíåäåëü19.55,01.40 Ðåãèîíû. íèê; 21 ÷åòâåðã; 24, âîñêðåñåíüå; 20.10,02.55 Tender news. 25, ïîíåäåëüíèê. 01.10 Îòâåòû.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè ìàðòà

ðûì óñòàíîâëåíà ïÿòèäíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ ñ äâóìÿ âûõîäíûìè äíÿìè â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå.  ñâÿçè ñ òåì, ÷òî óêàçàííîå ðàñïîðÿæåíèå èìååò ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð, ðåøåíèå î ïåðåíîñå ðàáî÷èõ äíåé ïðèíèìàåòñÿ ðàáîòîäàòåëåì ñàìîñòîÿòåëüíî ïóòåì èçäàíèÿ ïðèêàçà èëè äðóãîãî ðàñïîðÿäèòåëüíîãî äîêóìåíòà. Ïðèíÿòîå ðàáîòîäàòåëåì ðåøåíèå î ïåðåíîñå ðàáî÷èõ äíåé èçìåíÿåò ãðàôèê ðàáîòû ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ, îðãàíèçàöèè è íîðìó ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî âðåìåíè â ìåñÿöàõ, â êîòîðûõ âíåäðåí ïåðåíîñ ðàáî÷èõ äíåé. Ïîýòîìó âñå äåéñòâèÿ îòíîñèòåëüíî ïðåäîñòàâëåíèÿ îòïóñêîâ, âûõîäà íà ðàáîòó äîëæíû îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî èçìåíåííîìó â ñâÿçè ñ ïåðåíîñîì ðàáî÷èõ äíåé ãðàôèêó ðàáîòû ïðåäïðèÿòèÿ. Ïðè ýòîì ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî â ñëó÷àå ïåðåíîñà ðàáî÷åãî äíÿ, êîòîðûé ïðåäøåñòâóåò ïðàçäíè÷íîìó èëè íåðàáî÷åìó äíþ, íà äðóãîé âûõîäíîé äåíü, äëÿ ñîõðàíåíèÿ áàëàíñà ðàáî÷åãî âðåìåíè çà ãîä ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáîòû â ýòîò ïåðåíåñåííûé ðàáî÷èé äåíü, äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïðåäïðàçäíè÷íîãî ðàáî÷åãî äíÿ, êàê ýòî ïðåäóñìîòðåíî ñòàòüåé 53 ÊÇîÒ. Çàêîíîäàòåëüñòâîì íå óñòàíîâëåíà åäèíàÿ íîðìà ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî âðåìåíè â ãîä. Ýòà íîðìà ìîæåò áûòü ðàçíîé â çàâèñèìîñòè îò òîãî, êàêàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ óñòàíîâëåíà íà ïðåäïðèÿòèè (ïÿòèäíåâíàÿ èëè øåñòèäíåâíàÿ), êàêàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü åæåäíåâíîé ðàáîòû, êîãäà óñòàíîâëåíû âûõîäíûå äíè, à ïîýòîìó íà ïðåäïðèÿòèÿõ, â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíèçàöèÿõ íîðìà

ÂÒÎÐÍÈÊ,

5 ìàðòà 19.00,01.35 Î ãëàâíîì. «ÈÍÒÅл

05.40 Ò/ñ «Ãîþðèò ïîëèöèÿ!». 07.00 Íîâîñòè. 07.10 «Óòðî ñ «Èíòåðîì». 09.10 Ò/ñ «Ðîáèíçîí». 11.05,12.15 «Ñëåäñòâèå âåëè...». 14.05 «Ñóäåáíûå äåëà». 15.05 «Ñåìåéíûé ñóä». 16.05 Ò/ñ «Àíå÷êà». 18.10Ò/ñ«Áðàêïîçàâåùàíèþ-2: âîçâðàùåíèå Ñàíäðû». 20.00,03.45 «Ïîäðîáíîñòè». 20.30 Ò/ñ «Âòîðîå äûõàíèå». 00.00 Õ/ô«Ñèðèàíà».

1+1

06.00 «Ñëóæáà ïîèñêà äåòåé». 06.05 ÒÑÍ. 07.25 Ì/ô «Áåðíàðä». 10.00,17.10 Ò/Ñ «Âåëè÷åñòâåííûå âåêà. Ðîêñîëàíà-2». 12.00 Õ/ô «Èùèòå ìàìó». 13.50 «Íå âðè ìíå-3». 14.55,04.45 «Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû». 15.55 «Ïðîñòî øîó». 16.45 «ÒÑÍ. Èçáðàííîå». 20.25 «Ñïåöâûïóñê 95 êâàðòàëà Î ñïîðòå è íå òîëüêî». 21.30 Ôóòáîë. 00.05 Ò/ñ «Íåçàáûâàåìîå».

ÓÒ-1

06.00 «Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!». 06.05 Íîâîñòè. 06.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì. 07.45 «Õî÷ó âñ¸ çíàòü». 08.15 Õ/ô «Êîëäóíüÿ» 09.00 Èòîãè. 09.25 Òåàòðàëüíûå ñåçîíû. 10.15,04.00 Ò/ñ «Ìàðóñÿ. Âîçâðàùåíèå». 11.55,20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 12.10,18.45 Äåëîâîé ìèð. 12.20 Øåô-ïîâàð ñòðàíû. 13.10 Øàã ê çâ¸çäàì. 13.55 Õ/ô «Òåíè èñ÷åçàþò â ïîääåíü» 15.15 Euronews. 15.30,03.55 Äåëîâîé ìèð. 15.40 «Ëåãêî áûòü æåíùèíîé». 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà.Òðè âîêçàëà». 17.10 Õ/ô «Âå÷íûé çîâ», 15ñ. 18.40 Ìèð ñïîðòà.

19.25221. Íåäåëÿ. 20.10 Êîíöåðò ïàìÿòè Ì. Áåðíåñà 21.30 «Àäðåíàëèí». 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ìàêñèìà 23.20 Ò/ñ «Ìóæñêàÿ ðàáîòà-2». 00.15 Îò ïåðâîãî ëèöà.

ÊÐÛÌ-ÒÂ

06.30 Âðåìÿ íîâîñòåé. 06.50 Çàðÿäêà. 07.00,08.00 Óòðî. 08.45,19.30,23.30Òåìà äíÿ. 09.00,22.45,23.45 Êðûìñêèé õèò-ïàðàä. 09.15 Êàêîé îí, êðûìñêèé ÷èíîâíèê? 11.30 Àêòóàëü ìåâçóäà ñóáåò. 11.45 Óðîê... äëÿ áàòüê³â. 12.10 Îáåðè æèòòÿ. 12.25 Õ/ô «À÷ûå ïàðóñà». 13.50 Ì/ôèëüì. 14.00 Ïîâ³ð ó ñåáå. 14.30 Äåëîâèé ðèòì. 15.00,18.00 Õàáåðëåð. 15.15,20.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ». 16.05 Ñâîèìè ãëàçàìè. 16.30 Êðûì-êóðîðò. 17.15 Áîëãàðñêèå âñòðå÷è. 17.30 Çàìàíäàøëàð. 18.15 ÏðèâàòÁàíê. 18.30 Ðóêà íà ïóëüñå. 20.50 Âå÷åðíÿÿ ñêàçêà. 21.30 Õ/ô «Ðàç íà ðàç íå ïðèõîäèòñÿ». 23.00 ×àñ êðà¿íè.

×ÒÐÊ

06.10 Ñüîãîäí³. 06.35,08.50,18.35 Õðîíèêà ïðîèñøåñòâèé. 06.45 «Âîëíà». 07.00 Î ãëàâíîì. 07.50 Ìî¸ ïðàâî. 09.25,21.50 Íîâîñòè ÀÒÍ. 09.40 Ðåãèîíû. 10.05 Ìîðñêèå èñòîðèè. 10.50,03.45 Ñìàêè êóëüòóð. 11.15Àêâàïàíîðàìà. 11.45,04.40 Ñâ³ò òâàðèí. 12.05,01.35 Æèâàÿ âîäà. 12.30 Êëóá Ñóïåðêíèãè. 13.00,05.05 Çíàê îêëèêó. 13.45 7 ÷óäåñ Óêðàèíû. 14.00,22.05 Êðûì÷àò. 16.00 Ò/ñ «Îòðÿä ñïàñåíèÿ 112». 17.35 Ñï³ëüíà ïðàâäà. 18.25 Êðûìñêèå ïóòåøåñòâèÿ. 20.50 Âîïðîñ íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè. 21.20,05.30 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â. 00.05 Àëüáåðòýéíøòåéí.

ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî âðåìåíè íà ãîä îïðåäåëÿåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé ñòàòåé 50-53, 67 è 73 ÊÇîÒ. Ïðèâîäèì ïðèìåð ðàñ÷åòà íîðìû ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî âðåìåíè íà 2013 ãîä, ðàññ÷èòàííîé ïî êàëåíäàðþ ïÿòèäíåâíîé ðàáî÷åé íåäåëè ñ äâóìÿ âûõîäíûìè äíÿìè â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå ïðè îäèíàêîâîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè âðåìåíè ðàáîòû çà äåíü â òå÷åíèå ðàáî÷åé íåäåëè è ñîîòâåòñòâóþùèì óìåíüøåíèåì ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáîòû íàêàíóíå ïðàçäíè÷íûõ è íåðàáî÷èõ äíåé. Ïðè óêàçàííûõ óñëîâèÿõ, â çàâèñèìîñòè îò ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åé íåäåëè, íîðìà ðàáî÷åãî âðåìåíè íà 2013 ãîä áóäåò ñîñòàâëÿòü: ïðè 40-÷àñîâîé ðàáî÷åé íåäåëå 2002,0 ÷àñ; ïðè 39-÷àñîâîé ðàáî÷åé íåäåëå - 1957,8 ÷àñ; ïðè 38,5-÷àñîâîé ðàáî÷åé íåäåëå - 1932,7 ÷àñ; ïðè 36-÷àñîâîé ðàáî÷åé íåäåëå - 1807,2 ÷àñ; ïðè 33-÷àñîâîé ðàáî÷åé íåäåëå - 1656,6 ÷àñ; ïðè 30-÷àñîâîé ðàáî÷åé íåäåëå - 1506,0 ÷àñ; ïðè 25-÷àñîâîé ðàáî÷åé íåäåëå - 1255,0 ÷àñ; ïðè 24-÷àñîâîé ðàáî÷åé íåäåëå 1204,8 ÷àñ; ïðè 20-÷àñîâîé ðàáî÷åé íåäåëå - 1004,0 ÷àñ; ïðè 18-÷àñîâîé ðàáî÷åé íåäåëå - 903,6 ÷àñ. Êîíñóëüòàöèè ìîæíî ïîëó÷èòü ñ 8.00 äî 17.00, êðîìå âûõîäíûõ, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Îñòðîâñêîãî, 3, êàáèíåò ¹3 èëè ïî òåëåôîíó: 9-66-64. ÒÅËÅÔÎÍÛ «ÃÎÐß×ÈÕ» ËÈÍÈÉ: - óïðàâëåíèÿ òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ - 9-15-56. - Ìèíèñòåðñòâà ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè ÀÐÊ - (0652) 25-99-75. ÑÐÅÄÀ,

6 ìàðòà

Ñ Äíåì Àíãåëà!

3 ìàðòà - Äàíèèë, Ïàâåë; 4 - Ìàðèàííà, Ðîìàí, Ô¸äîð; 5 - Âàñèëèé, Âèêòîð, Ëåâ; 6 - Åâãåíèé, Ìàêàð, Ìàêñèì, Íèêèòà; 19.00,01.35 Î ãëàâíîì. «ÈÍÒÅл 05.40 Ò/ñ «Ãîâîðèò ïîëè- 19.25 «Òðåìáèòàðü óêðàèíñêîé äóøè» È. Ïîïîâè÷. öèÿ!». 20.50 Ìåãàëîò. 07.00 Íîâîñòè. 07.10 «Óòðî ñ «Èíòåðîì». 21.00,23.00 Èòîãè. 21.30221. Íåäåëÿ. 09.10 Ò/ñ «Ðîáèíçîí». 12.15 «Ñëåäñòâèå âåëè...». 22.20 Êîíöåðò ê 60-ëåòèþ Í. Ãíàòþêà «Âðåìÿ ðåêîé 14.05 «Ñóäåáíûå äåëà». ïëûâåò». 15.05 «Ñåìåéíûé ñóä». 22.50 Ñóïåðëîòî, Òðîéêà, 16.05 Ò/ñ «Àíå÷êà». 18.10 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùà- Êåíî. íèþ-2: âîçâðàùåíèå Ñàíä- 23.20 Ò/ñ «Ìóæñêàÿ ðàáîòà-2». ðû». 00.15 Îò ïåðâîãî ëèöà. 20.00 «Ïîäðîáíîñòè». ÊÐÛÌ-Ò 20.30 Ò/ñ «Âòîðîå äûõà06.30,07.30,11.00,17.00,19.00,21.00 íèå». Âðåìÿ íîâîñòåé. 06.50 Çà00.00 Õ/ô «Âàì ïèñüìî». ðÿäêà. 07.00,08.00 Óòðî. 1+1 08.45,19.30,23.30 Òåìà äíÿ. 06.00 «Ñëóæáà ïîèñêà äå- 09.15 Ðóêà íà ïóëüñå. òåé». 09.45 Áîëãàðñêèå âñòðå÷è. 06.05 ÒÑÍ. 10.00 гäíà õàòà. 07.25 Ì/ô «Áåðíàðä». 10.30 Ñêàçêè Íèêîëàåâñêî10.00,17.10 Ò/ñ «Âåëè÷å- ãî çîîïàðêà. ñòâåííûå âåêà. Ðîêñîëà- 12.00 Õ/ô «Ðàç íà ðàç íå íà-2». ïðèõîäèòñÿ». 11.55 «Íå âðè ìíå-3». 13.45 Ì/ô. 13.00,13.55,04.40 «Ñåìåé- 14.00 Ðîçìîâà áåç íîòàö³é. íûå ìåëîäðàìû». 14.30 ×àñ çì³í. 14.55 «Ñïåöâûïóñê 95 15.00,18.00 Õàáåðëåð. êâàðòàëà Î ñïîðòå è íå 15.15,20.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ». òîëüêî». 16.10 Ñòóäèÿ «Áðèç». 15.55,00.35 «Ïðîñòî øîó». 16.45 Ïðîôñòàéë. 16.45,05.25 «ÒÑÍ. Èçáðàí- 17.15 Êèíîèñòîðèè íàøåãî íîå». âðåìåíè. 20.15 Õ/ô «Ìàøà». 17.45 Êëóá «Øèêî». 23.35,03.55 Ò/ñ «Íåçàáûâà- 18.30 Äèàëîã ñ âëàñòüþ. åìîå». 19.45 Ëþáèìàÿ ðàáîòà. 20.50 Âå÷åðíÿÿ ñêàçêà. ÓÒ-1 06.00 «Äîáðîå óòðî, Óêðà- 21.30 Õ/ô «Âëþáë¸ííûå». 23.00 ×àñ êðà¿íè. èíà!». ×ÒÐÊ 06.05 Íîâîñòè. 06.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 06.10,08.55 Ñüîãîäí³. äîì. 06.35,08.50,18.35 Õðîíèêà 07.45 «Õî÷ó âñ¸ çíàòü». ïðîèñøåñòâèé. 08.15 Õ/ô «Êîëäóíüÿ» 06.45 «Âîëíà». 09.05,11.55,20.55 Îôèöè- 07.05 Î ãëàâíîì. 09.25,21.50 Íîâîñòè ÀÒÍ. àëüíàÿ õðîíèêà. 09.40,04.30 180 ãðàäóñîâ. 09.10 Îêîëèöà. 09.35 Ïðàâèòåëüñòâî íà 10.05,13.45,05.40 Êðûìñêèå ïóòåøåñòâèÿ. ñâÿçè ñ ãðàæäàíàìè. 10.15,04.00 Ò/ñ «Ìàðóñÿ. 10.50 Âîïðîñ íàöèîíàëü î ç â ð à ù å í è å » . íîé áåçîïàñíîñòè. 12.10,18.45,21.20 Äåëîâîé 11.20 Ìîðñêèå èñòîðèè. ìèð. 12.20 Æåëàåì ñ÷àñòüÿ. 11.45,05.15 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â. 13.05 Óêðàèíñêàÿ ïåñíÿ. 12.05 Æèâàÿ âîäà. 13.45 Õ/ô «Èùè âåòðà». 12.30 Êëóá Ñóïåðêíèãè. 13.00 Çíàê îêëèêó. 15.15 Euronews. 15.30,03.55 Äåëîâîé ìèð. 14.00,22.05 Êðûì÷àò. 15.40 «Ëåãêî áûòü æåíùè- 16.00 Ñï³ëüíà ïðàâäà. 16.45 7 ÷óäåñ Óêðàèíû. íîé». 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè 17.05,01.20 Ïîëèòêëóá. 19.50 Áóäüòå çäîðîâû! âîêçàëà». 00.55,04.50 Ñâ³ò òâàðèí. 17.05 Õ/ô «Âå÷íûé çîâ» 18.40 Ìèð ñïîðòà. 03.00 Îòâåòû. 05.55 Ðåãèîíû.


2

«Ñåëüñêàÿ «Ñåëüñêàÿ íîâü» íîâü» ¹ ¹ 16 16 ̲ͲÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÁÎÐÎÍÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÍÀÊÀÇ

â³éñüêîâîãî êîì³ñàðà Á³ëîã³ðñüêîãî ðàéîííîãî â³éñüêîâîãî êîì³ñàð³àòó Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì 21.02.13 ã. ì. Á³ëîã³ðñüê ¹ 27 Ïðî ïðèçîâ íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó ãðîìàäÿí 1988-1995 ðîê³â íàðîäæåííÿ ïðè ïðèçîâ³ âåñíîþ 2013 ðîêó. Íà ï³äñòàâ³ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî â³éñüêîâèé îáîâ’ÿçîê òà â³éñüêîâó ñëóæáó» òà Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 09.11.2012 ðîê ó ¹ 635\2012 ÍÀÊÀÇÓÞ: 1. Ïðîâåñòè ïðèçîâ ãðîìàäÿí íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó. 2. ßâö³ íà ïðèçîâíó ä³ëüíèöþ Á³ëîã³ðñüêîãî ðàéîíó äëÿ ïðèçîâó íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó ï³äëÿãàþòü óñ³ ãðîìàäÿíè 1995 ðîêó íàðîäæåííÿ, ÿêèì â ïåð³îä ÷åðãîâîãî ïðèçîâó âèïîâíþºòüñÿ 18 ðîê³â, à òàêîæ ãðîìàäÿíè, ÿê³ íàðîäèëèñÿ ó 1994-1988 ðîêàõ, ó ÿêèõ çàê³í÷èâñÿ òåðì³í â³äñòðî÷êè â³ä ïðèçîâó àáî íå ïðèçâàí³ íà â³éñüêîâó ñëóæáó ç ð³çíèõ îáñòàâèí. Ç. Óñ³ ãðîìàäÿíè, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ïðèçîâó íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó, çîáîâ’ÿçàí³ ïðèáóòè íà ïðèçîâíó ä³ëüíèöþ çà àäðåñîþ: ì. Á³ëîã³ðñüê, âóë. Ëóíà÷àðñüêîãî, 23, â çàçíà÷åíèé ÷àñ ç äîêóìåíòàìè, ùî âêàçàí³ â îñîáèñòèõ ïîâ³ñòêàõ. Ãðîìàäÿíè, ÿê³ íå îòðèìàëè ïîâ³ñòîê äëÿ ïðèçîâó íà ñòðîêîâó â ³ é ñ ü ê îâ ó ñ ë ó æ áó, çî áîâ’ÿçàí³ ïðèáóòè äî â³éñüêîâîãî êîì³ñàð³àòó 10 êâ³òíÿ 2013 ðîêó, ì à þ ÷ è ï ð è ñ î á ³ ä î êó-

ìåíòè, ÿê³ çàñâ³ä÷óþòü îñîáó. 4. Óñ³ ãðîìàäÿíè ïðèçîâíîãî â³êó, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ïðèçîâó íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó ³ òèì÷àñîâî ïåðåáóâàþòü íà òåðèòî𳿠ðàéîíó, çîáîâ’ÿçàí³ íåãàéíî ïîâåðíóòèñÿ äî ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ òà ç’ÿâèòèñÿ ó ðàéîííèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò äëÿ ïðîõîäæåííÿ ïðèçîâíî¿ êîì³ñ³¿. 5. Ãðîìàäÿíè, ÿê³ óõèëÿþòüñÿ â³ä ïðèçîâó ³ íå ç’ÿâèëèñÿ çà ïîâ³ñòêîþ äî â³éñüêîâîãî êîì³ñàð³àòó, íåñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì. 6. Íà ï³äñòàâ³ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî â³éñüêîâèé îáîâ’ÿçîê òà â³éñüêîâó ñëóæáó» êåð³âíèêè ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, òà íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, íåçàëåæíî â³ä ï³äïîðÿäêóâàííÿ òà ôîðì âëàñíîñò³, çîáîâ’ÿçàí³ âèêëèêàòè ïðèçîâíèê³â ç â³äðÿäæåíü äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñâîº÷àñíîãî ïðèáóòòÿ ¿õ íà ïðèçîâíó ä³ëüíèöþ. 7. Íàêàç äîâåñòè äî îñîáîâîãî ñêëàäó â ÷àñòèí³ ùî éîãî ñòîñóºòüñÿ. 8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì íàêàçó ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà â³éñüêîâîãî êîì³ñàðà ìàéîðà Äóõíîâñüêîãî Î.Ì. Þ. ÊÀÌÈØÅÍÊÎ, â³éñêîâèé êîì³ñàð Á³ëîã³ðñüêîãî ðàéîíó, ïîëêîâíèê.

2 ìàðòà 2013 ãîäà, ñóááîòà

Êàìåðòîí ïðîøåäøèõ ïðàçäíèê îâ ïðàçäíèêîâ

«À ÌÍÅ ÎÏßÒÜ ÑÅÌÍÀÄÖÀÒ܅»

Èìåííî ïîä òàêèì íàçâàíèåì â êàíóí Äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà ïðîøëà âñòðå÷à â Áåëîãîðñêîì èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå, îðãàíèçàòîðàìè êîòîðîé âûñòóïèëè äåïóòàò ãîðñîâåòà, ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîé ðàéîííîé ìîëîäåæíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ìîëîäûå ðåãèîíû» Ïàâåë Ôåäîðåíêî, äèðåêòîð ìóçåÿ Ìàðêëåíà Êåëÿìîâà è áèáëèîòåêàðü Ëàðèñà Ñûñîåâà. Íà âñòðå÷ó ñ ó÷àùèìèñÿ ÁÏÒÓ ÑÏÕ áûëè ïðèãëàøåíû ïîäïîëêîâíèê â îòñòàâêå, âåòåðàí âîéíû Íèêîëàé Àêèìîâè÷ Çàïîðîæåö è âîåííûé êîìèññàð ðàéîíà, ïîëêîâíèê Þðèé Àíàòîëüåâè÷ Êàìûøåíêî. Íèêîëàé Àêèìîâè÷ Çàïîðîæåö, ó÷àñòíèê òðåõ âîéí: ôèíñêîé, ÿïîíñêîé è Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé, ðàññêàçàë, êàêîé áûëà àðìèÿ

70 ëåò íàçàä. Îí íà÷àë ñëóæáó â 37-îì ãîäó, êîãäà åìó áûë âñåãî 21 ãîä. Áûëî âèäíî, ÷òî âåòåðàíó òÿæå-

ÑÀÌÛÅ ËÓ×ØÈÅ ÏÀÐÍÈ

22 ôåâðàëÿ êî Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà â Áåëîãîðñêîì ðàéîííîì äîìå êóëüòóðû ñîñòîÿëàñü êîíêóðñíî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà «Íàøè ñàìûå ëó÷øèå ïàðíè».  ïðåäïðàçäíè÷íûé âå÷åð, âñÿ æåíñêàÿ ïîëîâèíà ñàìîäåÿòåëüíûõ êîëëåêòèâîâ Äîìà êóëüòóðû ðåøèëà ïðåïîäíåñòè ñþðïðèç ñâîèì ðåáÿòàì, äëÿ êîòîðûõ îí áûë âåñüìà íåîæèäàííûì, à èìåííî: ïðîâåñòè öåðåìîíèþ íàãðàæäåíèÿ. Âñÿ ìóæñêàÿ ïîëîâèíà òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ áûëà íàãðàæäåíà ìåäàëÿìè, íà êàæäîé èç êîòîðûõ áûë èçîáðàæåí ñìàéëèê, õàðàêòåðèçóþùèé òîãî èëè èíîãî íàãðàæäàåìîãî. À òàêæå ðåáÿòà ïðèíÿëè ó÷àñòèå â âåñåëûõ è óâëåêàòåëüíûõ êîíêóðñàõ, çà ÷òî áûëè íàãðàæäåíû ïàìÿòíûìè ïîäàðêàìè, ïðåäîñòàâëåííûìè äåïóòàòîì ÂÑ ÀÐÊ, ïðåäñåäàòåëåì Áåëîãîðñêîé ðàéîííîé îðãàíèçàöèè Ïàðòèè ðåãèîíîâ Ðóñåöêèì Îëåãîì Ëåîíèäîâè÷åì. Êîíå÷íî æå, íå ìîãëè íå ïîçäðàâèòü ñ ïðàçäíèêîì âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ â çàëå ìóæ÷èí è ñàìîäåÿòåëüíûå êîëëåêòèâû Äîìà êóëüòóðû: íàðîäíûé àíñàìáëü òàíöà «Áåëîãîðüå» - ðóêîâîäèòåëü Âåðà Òåðëåöêàÿ, îáðàçöîâî-ïîêàçàòåëüíûé êîëëåêòèâ «Ëîðä» - ðóê. Àííà Ðåèçîâà, õîðåîãðàôè÷åñêèé êîëëåêòèâ äåòñêîé ìóçûêàëüíîé øêîëû «Àëëåãðî» - ðóê. Îëüãà ×èæèíñêàÿ è ñîëèñòêè ÐÄÊ – Ðèììà Êóçíåöîâà è Âëàäà Ãóäêîâà. Ïðàçäíèê óäàëñÿ íà ñëàâó, âñå çðèòåëè ïîêèäàëè çàë â õîðîøåì íàñòðîåíèè, îæèäàÿ íîâûõ ìåðîïðèÿòèé.

Ð ÐÛ ÛÖ ÖÀ ÀÐ ÐÑ ÑÊ ÊÈ ÈÉ É ÒÒ Ó ÓÐ ÐÍ ÍÈ ÈÐ Ð

Äîáðûå äåëà - òåïëûå ñë îâà ñëîâà

Ñ Ñï ïà à ññ è èá áî î çç à à â âà àø ø òò ð ðó óä ä !!

Îò âñåé äóøè áëàãîäàðþ ñîòðóäíèêà Çóéñêîãî îòäåëåíèÿ ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà äîìó Ìàøàíîâó Ãàëèíó Âèêòîðîâíó çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä, ÷åñòíîñòü, âíèìàòåëüíîå, îòíîøåíèå ê ëþäÿì, êîòîðûì íóæåí óõîä. ß ìîãó åé äîâåðèòüñÿ, ïîãîâîðèòü î ñâîèõ áåäàõ, ïðîáëåìàõ. ß ê íåé îòíîøóñü ñ óâàæåíèåì, ëþáëþ åå, êàê äî÷ü. Áëàãîäàðþ ñîòðóäíèêîâ Çóéñêîãî ÎÑÏ çà òî, ÷òî îíè ó íàñ åñòü. Áîëüøîå ñïàñèáî Ò.À. Ñàâåëüåâîé, È.À. ×ìèëü çà èõ íåëåãêèé, îòâåòñòâåííûé òðóä. Ë. ×ÅÐÅÏËÅÂÀ. ï. Çóÿ.

Î÷åðåäíàÿ ðàäóøíàÿ, òåïëàÿ âñòðå÷à ñ îäíîñåëü÷àíàìè ñîñòîÿëàñü â Ëå÷åáíîâñêîì ñåëüñêîì êëóáå â ÷åñòü Äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà íà ðûöàðñêîì òóðíèðå. Åãî ó÷àñòíèêàìè áûëè ðåáÿòà Ðåôàò Ëÿòèôîâ, Äàíèèë ßâîðñêèé, Àðòóð Ìèòÿíñêèé, Ýñêåíäåð Ìóðàòîâ, ó÷åíèêè 5, 6, 8 êëàññîâ Ìè÷óðèíñêîé øêîëû. Öåëüþ ñîñòÿçàíèé áûëî ïðîâåðèòü áîéöîâñêèå êà÷åñòâà ìàëü-

Áåë îãîðñêèé ÐÎ ÃÓ ãîñòåõíîãåíáåçîïàñíîñòè èíôîðìèðó åò Áåëîãîðñêèé èíôîðìèðóåò

ÏÎÆÀÐ ËÅÃ×Å ÏÐÅÄÓÏÐÅÄÈÒÜ

Î äåéñòâèÿõ ïðè ïîæàðå ðàññêàçûâàåò èíñïåêòîð Áåëîãîðñêîãî ÐÎ ÃÓ ãîñòåõíîãåíáåçîïàñíîñòè â ÀÐ Êðûì Ñ. ËÀÃÎÄÍÛÉ: - Âàæíûì ôàêòîðîì áå- ñòî÷íûì òðóáàì è ñòîéçîïàñíîñòè è ñîõðàíåíèÿ êàì, â ÷àñòíîñòè ñ ïîìîæèçíè ëþäåé ïðè ëþáîé ùüþ ïðîñòûíè è âåðåâîê áåäå ÿâëÿåòñÿ çíàíèå ïðà- (åñëè â ýòîì íåò ñàìîé âèë ïîâåäåíèÿ â ðàçëè÷îñòðîé íåîáõîäèìîñòè, íûõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóà- ïàäåíèå ïî÷òè âñåãäà íåöèÿõ. Íàïîìíèì îñíîâíûå èçáåæíî); äåéñòâèÿ âî âðåìÿ ïîæàÏîìíèòå, ÷òî â ïåðâóþ ðà. Âî-ïåðâûõ, ÷åãî íå ñëå- î÷åðåäü âàì íåîáõîäèìî äóåò äåëàòü â ñëó÷àå ïî- ñîîáùèòü î ïîæàðå ïî òåæàðà â äîìå (êâàðòèðå): ëåôîíó «101». Çàòåì íàäî • áîðîòüñÿ ñ ïëàìåíåì âûâåñòè íà óëèöó äåòåé è ñàìîñòîÿòåëüíî, íå âûçïðåñòàðåëûõ. Äàëåå ïîâàâ ïîæàðíûõ (åñëè âû íå ïðîáîâàòü ñàìîñòîÿòåëüñïðàâèëèñü ñ îãíåì çà íå- íî ïîòóøèòü ïîæàð, èññêîëüêî ñåêóíä, åãî ðàñïðî- ïîëüçóÿ ïîäðó÷íûå ñðåäñòðàíåíèå ïðèâåäåò ê ñòâà (âîäó, ñòèðàëüíûé ïîáîëüøîìó ïîæàðó); ðîøîê, ïëîòíóþ òêàíü). Ïðè • âûõîäèòü ÷åðåç çàäûì- îïàñíîñòè ïîðàæåíèÿ ëåííûé êîðèäîð èëè ëåñò- ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì îòíèöó (äûì î÷åíü òîêñè÷åí, êëþ÷èòå ýëåêòðîýíåðãèþ ãîðÿ÷èé âîçäóõ ìîæåò òàê(àâòîìàòû â ùèòêå íà ëåæå îáæå÷ü ëåãêèå); ñòíè÷íîé êëåòêå). Íå çàáû• ñïóñêàòüñÿ ïî âîäî- âàéòå: ëåãêîâîñïëàìåíÿþ-

ëî âñïîìèíàòü î ñòðàøíûõ ãîäàõ âîåííîãî ëèõîëåòüÿ, íî îí ñóìåë ïåðåäàòü äóõ è ïàòðèîòèçì îôèöåðà, çà-

ùèòíèêà ñâîåãî Îòå÷åñòâà. Ìíîãî âîïðîñîâ ðåáÿòà, ó÷àñòíèêè âñòðå÷è, çàäàëè è âîåííîìó êîìèññàðó Þ. Êàìûøåíêî. Èõ èíòåðåñîâàëà ñëóæáà â àðìèè, óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ êîíòðàêòíîé ñëóæáû, ÷òî íàäî çíàòü è óìåòü âîèíó äâàäöàòü ïåðâîãî ñòîëåòèÿ? Âñòðå÷à ïðîõîäèëà â î÷åíü òåïëîé è óþòíîé îáñòàíîâêå. Öåëü âñòðå÷è ñîñòîÿëà â òîì, ÷òîáû ïîçíàêîìèòü ðåáÿò ñ ëåãåíäàðíîé èñòîðèåé íàøåé àðìèè, èñòîðè÷åñêèìè ñîáûòèÿìè, ïðîõîäèâøèìè â íàøåì ãîðîäå, è, êîíå÷íî æå, ïîìî÷ü ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ ñîðèåíòèðîâàòüñÿ â âûáîðå ìåñòà áóäóùåé ñëóæáû. Íàäååìñÿ, ÷òî òàêèå âñòðå÷è ñòàíóò ïîëåçíûìè äëÿ ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ è ïðîéäóò åùå íå îäèí ðàç. Ï. ÔÅÄÎÐÅÍÊÎ.

ùèåñÿ æèäêîñòè òóøèòü âîäîé íåýôôåêòèâíî, ëó÷øå âñåãî âîñïîëüçîâàòüñÿ îãíåòóøèòåëåì, ñòèðàëüíûì ïîðîøêîì, à ïðè åãî îòñóòñòâèè - ìîêðîé òðÿïêîé. Âî âðåìÿ ïîæàðà íåîáõîäèìî âîçäåðæàòüñÿ îò îòêðûòèÿ îêîí è äâåðåé äëÿ óìåíüøåíèÿ ïðèòîêà âîçäóõà. Åñëè â êâàðòèðå ñèëüíî çàäûìëåíî è ëèêâèäèðîâàòü ãîðåíèå ñàìîñòîÿòåëüíî íåâîçìîæíî, íåìåäëåííî ïîêèíüòå êâàðòèðó, ïðèêðûâ çà ñîáîé äâåðü. Ïðè íåâîçìîæíîñòè ýâàêóàöèè èç êâàðòèðû ÷åðåç ëåñòíè÷íûå ìàðøè èñïîëüçóéòå áàëêîííóþ ëåñòíèöó, à åñëè èõ íåò, òî âûéäèòå íà áàëêîí, çàêðûâ çà ñîáîé ïëîòíî äâåðü, è ïîñòàðàéòåñü ïðèâëå÷ü ê ñåáå âíèìàíèå ïðîõîæèõ è ñïàñàòåëåé. Ïî âîçìîæíîñòè, îðãàíèçóéòå âñòðå÷ó ïîæàðíî-

ñïàñàòåëüíûõ ïîäðàçäåëåíèé, óêàæèòå íà ìåñòî ïîæàðà. Åñëè âû íå ìîæåòå âûéòè èç êâàðòèðû, ñëåäóåò çàêðûòü îêíà, íî íå îïóñêàòü æàëþçè, çàòêíóòü âñå çàçîðû ïîä äâåðüìè ìîêðûìè òðÿïêàìè; îòêëþ÷èòü ýëåêòðè÷åñòâî è ïåðåêðûòü ãàç, íàïîëíèòü âîäîé âàííó è äðóãèå áîëüøèå åìêîñòè, ñíÿòü çàíàâåñêè, òàê êàê ñòåêëà ïîä âîçäåéñòâèåì òåïëà ìîãóò òðåñíóòü, è îãîíü ëåãêî ïåðåêèíåòñÿ íà øòîðû, îòîäâèíóòü îò îêîí âñå ïðåäìåòû, êîòîðûå ìîãóò çàãîðåòüñÿ, îáëèòü ïîë è äâåðè âîäîé, ïîíèçèâ òàêèì îáðàçîì èõ òåìïåðàòóðó. Íî ïîìíèòå ãëàâíîå: ïîæàð ëåã÷å ïðåäóïðåäèòü, ÷åì ïîòóøèòü! Òîëüêî ñîáëþäàÿ ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè, âû ñìîæåòå èçáåæàòü áåäû!

÷èøåê, ãîòîâíîñòü áóäóùèõ ïðèçûâíèêîâ ê ñëóæáå â àðìèè. Èíäèâèäóàëüíîñòü è æèçíåííûå óñòðåìëåíèÿ êàæäîãî ó÷àñòíèêà òóðíèðà ðàñêðûëèñü óæå â ïåðâîì êîíêóðñå, êîòîðûé íàçûâàëñÿ «Âèçèòíàÿ êàðòî÷êà».  êîíêóðñàõ «Èíòåëëåêòóàëüíàÿ ðàçâåäêà» è «Ëè÷íîå ïîëå» ðåáÿòà ïîêàçàëè ñâîå îòíîøåíèå ê ñëóæáå â Âîîðóæåííûõ ñèëàõ Óêðàèíû. Íî îñîáåííî ïîêîðèë çðèòåëåé è áóêâàëüíî âçîðâàë âåñü çàë øóòî÷íûé êîíêóðñ «Ýñòðàäíàÿ ïåâèöà». Åãî ó÷àñòíèêè ïåðåîäåâàëèñü â æåíñêèå íàðÿäû è âûñòóïàëè â ðîëè èçâåñòíûõ çâåçä øîó-áèçíåñà. Âçðûâàëèñü îò ñìåõà çðèòåëè, âñòðå÷àÿ ëåãåíäàðíóþ Âåðêó Ñåðäþ÷êó â èñïîëíåíèè Àðòóðà Ìèòÿíñêîãî. Íåìàëî óäîâîëüñòâèÿ äîñòàâèëè çðèòåëÿì è ìóçûêàëüíûå ïàóçû, ïðîâîäèâøèåñÿ ìåæäó êîíêóðñàìè. Çàæèãàòåëüíûì öûãàíñêèì òàíöåì ïîðàçèëà Èðèíà Ëàïàòþê. Çàõâàòûâàþùèé ðèòìè÷íûé òàíåö èñïîëíèëà Íàñòÿ Êóçîâêèíà, óêðàèíñêèé – Äàøà Øåõîâöîâà. Ïîáåäèòåëåì ðûöàðñêîãî òóðíèðà, ïî åäèíîäóøíîìó ìíåíèþ æþðè è ìíåíèþ çðèòåëåé, ñòàë – Ýñêåíäåð Ìóðàòîâ, ðûöàðåì ÷åñòè – Ðåôàò Ëÿòèôîâ, ðûöàðü-ñìåëîñòü – Àðòóð Ìèòÿíñêèé, áëàãîðîäíûé ðûöàðü – Äàíèë ßâîðñêèé. Ðåáÿòàì âðó÷åíû ïàìÿòíûå ïðèçû, ãðàìîòû çà ó÷àñòèå â êîíêóðñå. Îñòàëèñü äîâîëüíû ïðàçäíèêîì è íàøè îäíîñåëü÷àíå, õîðîøî îòäîõíóâøèå îò äîìàøíèõ çàáîò. Òàêèå ïðàçäíèêè ñïîñîáñòâóþò îáùåíèþ ìîëîäåæè, ðàçâèòèþ èõ òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé. Ô. ËßÒÈÔÎÂÀ, çàâ. êëóáîì. ñ. Ëå÷åáíîå.

Òâîð÷åñòâî þíûõ

ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÏÐÈÐÎÄÓ!

Åñëè âñïîìíèòü èñòîðèþ, òî ëþäè âñåãäà ñåëèëèñü âîçëå âîäû: ðå÷åê, îçåð, ðîäíèêîâ. Ãäå âîäà - òàì è æèçíü. Âîò è íàø ãîðîä Áåëîãîðñê ñòîèò íà ðåêå Áîëüøàÿ Êàðàñåâêà (ÁèþêÊàðàñó). Åå êðàñèâûå ïîêàòûå áåðåãà - ìåñòî îòäûõà ãîðîæàí, íî ýòî îêîëî ìîñòà, ãäå êóïàþòñÿ âçðîñëûå è äåòè. À ÷åì äàëüøå â ãîðîä - êðàñàâèöó-ðå÷êó íå óçíàòü. Íà åå áåðåãàõ - ãîðû ìóñîðà: âàëÿþòñÿ áàíêè, áóòûëêè ñòåêëÿííûå, ïëàñòìàññîâûå, ïàêåòû ñ ìóñîðîì, áóìàãà. Âåòåð ðàçíîñèò âñå, ÷òî ëåòàåò, ïî åå áåðåãàì, ÷àñòü ïîïàäàåò â ðåêó. ×òî íå ìîæåò óïëûòü, îñåäàåò íà äíî. Òàê çàãðÿçíÿåòñÿ è ðåêà, è îêðóæàþùàÿ òåððèòîðèÿ. Äåðåâüÿ ïüþò ãðÿçíóþ âîäó ñ ðåêè, íå óñïåâàþò î÷èùàòü ãðÿçíûé âîçäóõ. Íà÷èíàåò áîëåòü íå òîëüêî ïðèðîäà, íî è ëþäè.

È ÷òî ñàìîå óäèâèòåëüíîå: íàñ, äåòåé, âçðîñëûå ó÷àò íå ìóñîðèòü, íå çàãðÿçíÿòü îêðóæàþùóþ ïðèðîäó. ß äàæå ôàíòèêè îò êîíôåò áðîñàþ â ìóñîðíûé áàê. Âçãëÿíèòå íà áåðåã ðåêè âîçëå íàøåé òðåòüåé øêîëû! Îí ÷èñòûé, óõîæåííûé. À ïðîòèâîïîëîæíûé? Ìóñîðíàÿ ñâàëêà! Ýòî æå íå äåòè ïåðåõîäÿò â áðîä ðå÷êó, ÷òîáû âûêèíóòü íà ïðîòèâîïîëîæíîì áåðåãó ïèùåâûå îòõîäû, ìóñîðíûå ïàêåòû. Óâàæàåìûå âçðîñëûå! Øêîëüíèêè! Äàâàéòå î÷èñòèì áåðåãà íàøåé ðå÷êè îò ìóñîðà. Äàâàéòå íå áóäåì çàãðÿçíÿòü ïðèðîäó, à áóäåì äûøàòü ÷èñòûì âîçäóõîì, ïèòü ÷èñòóþ âîäó, êóïàòüñÿ â íåé, ëþáîâàòüñÿ êðàñîòîé íàøåãî ãîðîäà. Íèêîëàé ÓÑÒÅÍÊÎ, ó÷àùèéñÿ 5-Ð êëàññà Áåëîãîðñêîé ÎØ ¹3, âîñïèòàííèê êðóæêà «Þíûå ïîýòû, æóðíàëèñòû, ïðîçàèêè».

Номер 16 (2013)  

Газета "Сельская новь" г. Белогорск