Page 1

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãîãî ìóæà, îòöà, äåäóøêó ÃÅÍÜ Èâàíà Èâàíîâè÷à! Æåëàåì ëþáâè è äîáðà â þáèëåé, Çäîðîâüÿ îòìåííîãî, áîäðîñòè, ñìåõà, Çàáîòëèâûõ áëèçêèõ, âåñåëûõ äðóçåé, Äîñòàòêà, âíèìàíèÿ, ìèðà, óñïåõà! Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñå, ÷òî åùå íå ñáûëîñü, Ïóñòü ãîäû òåêóò õîðîøî è êðàñèâî, ×òîá ñ ðàäîñòüþ æèòü äî 100 ëåò äîâåëîñü – Ñ äóøîé ìîëîäîé è óëûáêîé ñ÷àñòëèâîé! Æåíà, äåòè, âíóêè.

¹ 4 (9974) 19 ÿíâàðÿ 2013 ã., ñóááîòà Ìåñòíûå ñîâåòû: ïîëíîìî÷èÿ è ïðàêòèêà

«ÏÎ×ÅÌÓ ÌÛ ÑÒÀÂÈÌ «5»

Ïî èòîãàì îöåíèâàíèÿ ìåñòíûõ ñîâåòîâ â 2012 ãîäó, çà âûñîêèå ïîêàçàòåëè â ñôåðå ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ è ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé Áåëîãîðñêèé ðàéîííûé ñîâåò îòìåòèë áëàãîäàðíîñòüþ ðàáîòó Àðîìàòíîâñêîãî ñåëüñêîãî ñîâåòà è ðóêîâîäèòåëÿ äàííîé ãðîìàäû Ã. Ïåðåëîâè÷. Ñâîþ «5» ñåëüñêîìó ãîëîâå ñòàâèò è äèðåêòîð Àðîìàòíîâñêîé øêîëû Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷ Îâäèé. Òàê ÷òî æå òàêîå «îòëè÷íî», ãîâîðÿ î ìåñòíîì îáðàçîâàíèè, è ÷åì ðåàëüíî ìîæåò ïîõâàñòàòü îáû÷íàÿ ñåëüñêàÿ øêîëà íàøåãî ðàéîíà? Î äîñòèæåíèÿõ è ïåðñïåêòèâàõ – èç ïåðâûõ óñò îïûòíîãî ïåäàãîãà è äèðåêòîðà Í.Ô. ÎÂÄÈß. - Àðîìàòíîâñêàÿ øêîëà âñåãäà ñ÷èòàëàñü îäíîé èç ñèëüíåéøèõ â íàøåì ðàéîíå, ïî îêîí÷àíèè êîòîðîé ðåáÿòà øëè ïðîäîëæàòü ñâîå îáðàçîâàíèå äàëüøå ñ óæå èìåþùèìñÿ îïðåäåëåííûì çíàêîì êà÷åñòâà çíàíèé. Ñåãîäíÿ Àðîìàòíîâñêàÿ øêîëà çíàêîâà åùå è òåì, ÷òî íà åå áàçå ïðîâîäÿòñÿ òóðèñòè÷åñêèå ñëåòû, ñîðåâíîâàíèÿ, êàê ñðåäè ó÷àùèõñÿ, òàê è ñðåäè ïåäàãîãîâ. Ýòî áîëüøåé ÷àñòüþ áëàãîäàðÿ ãåîãðàôè÷åñêîìó ðàñïîëîæåíèþ âàøåé àëüìà-ìàòåð?.. - Íå òîëüêî. Ïðîâîäèòü òóðèñòè÷åñêèå ñëåòû òàì, ãäå æèâåøü, ãäå ïðîõîäèò äåòñòâî, ãäå ÷åëîâåê ñòàíîâèòñÿ ÷åëîâåêîì – íàøà äàâíÿÿ òðàäèöèÿ, òî, çà ÷òî ìû áëàãîäàðíû âî ìíîãîì ó÷èòåëþ ôèçêóëüòóðû íàøåé øêîëû À. Êàïðàëîâó. ×òî æå êàñàåòñÿ ñîðåâíîâàíèé ðàéîííîãî è äàæå ðåñïóáëèêàíñêîãî ìàñøòàáà, ïðîâîäèìûõ ó íàñ, òî çäåñü íåëüçÿ íå ñêàçàòü î ðîëè ñåëüñêîãî ãîëîâû. Ñåëüñêèé ñîâåò, åñòåñòâåííî, âñåãäà â ÷èñëå îðãàíèçàòîðîâ ýòèõ ìåðîïðèÿòèé, ïëþñ êî âñåìó, ó÷ðåæäåí ñïåöèàëüíûé êóáîê è ïðèç Àðîìàòíîâñêîãî ñåëüñêîãî ãîëîâû «Çà âîëþ ê ïîáåäå». Îêîí÷àíèå ïðîøëîãî ãîäà áûëî îçíàìå-

íîâàíî ïðîâåäåíèåì ó íàñ ñîðåâíîâàíèé ïîä ýãèäîé Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè, ìîëîäåæè è ñïîðòà «Òóðèçì â çàêðûòûõ ïîìåùåíèÿõ», íà êîòîðûå ïðèáûëè ðåáÿòà èç Êåð÷è, Ñèìôåðîïîëÿ, Ñåâàñòîïîëÿ è Õåðñîíà. Ñîñòÿçàíèÿ äëèëèñü äâà äíÿ. Ïî÷åìó ó íàñ?  ñïîðòèâíîì çàëå íàøåé øêîëû óñòàíîâëåí åäèíñòâåííûé â ðàéîíå ñêàëîäðîì.  ñâîå âðåìÿ (2006 ãîä), âèäÿ, êàêèå áîãàòûå ó íàøåé øêîëû òðàäèöèè, ÏÐÈÊ ÎÎÍ, â ðàñ÷åòå íà ïîääåðæêó ñåëüñêîãî ñîâåòà, îêàçàëà ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó â ðàìêàõ ïðîåêòà, êàñàþùåãîñÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà è ñïîñîáñòâîâàíèþ òîëåðàíòíîñòè ñðåäè ó÷àùèõñÿ.

È âîò òîãäà, êðîìå âñåãî ïðî÷åãî, â íàøåé øêîëå ïîÿâèëîñü îñíàùåíèå è êðàñèâîå óáðàíñòâîì â àêòîâîì è ñïîðòèâíîì çàëàõ. Ñ òîãî ìîìåíòà íàì íå ñòûäíî ïðèíèìàòü ãîñòåé äàæå ñàìîãî âûñîêîãî óðîâíÿ. - Ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ðàçëè÷íûìè ìåæäóíàðîäíûìè áëàãîòâîðèòåëüíûìè ôîíäàìè – ýòî âåäü òàêæå è

ðåçóëüòàò îïðåäåëåííîãî íàñòðîÿ, îãðîìíîãî æåëàíèÿ ïîëó÷èòü äîíîðñêóþ ïîìîùü (êñòàòè, âåñüìà íåìàëóþ). È ýòî âñå îáÿçàòåëüíî äîëæíî áûòü ïîìíîæåíî åùå è íà îãðîìíóþ ïîääåðæêó ñî ñòîðîíû ãðîìàäû. Êàê Âàì óäàåòñÿ óáåäèòü ìîáèëèçîâàòü ðåñóðñû, ÷òîáû, â èòîãå, Âàì ïîâåð è ë è : «äåíüãè í ó æ í î âêëàäûâàòü – äåëî òîãî ñòîèò»? Íàø îïûò ïî çàùèòå ïðîåêòîâ, íàïðàâëåííûõ íà óëó÷øåíèå æèçíè øêîëû áåðåò ñâîå íà÷àëî ñ 2004 ãîäà. Ïðè ïîääåðæêå ÏÐÈÊ ÎÎÍ, à òàêæå íàñåëåíèÿ è ñåëüñêîãî ñîâåòà â øêîëå áûëà ðåêîíñòðóèðîâàíà ñèñòåìà îòîïëåíèÿ. Áàòàðåè òåïåðü ãîðÿ÷èå, à êàê ñîõðàíèòü òåïëî ïðè îáâåòøàëûõ îêíàõ? Äîñòèæåíèå 2012 ãîäà: çàùèùåí ïðîåêò ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ, ïðåäëîæåííûé ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèåé ÌÐÃ, â ðàìêàõ êîòîðîãî áûëè çàìåíåíû 55 îêîí. Äà, áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä âûäåëèë íà ýòî íåìàëóþ ñóììó – 80 òûñ. ãðèâåí. Íî ñîáðàòü ñ æèòåëåé ñåëà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ýòîé çàäà÷è 27 òûñ. ãðèâåí, ïðè ýòîì âåäü â ñòîðîíå íå îñòàëèñü äàæå ïåíñèîíåðû – ÷üå ó÷àñòèå â ýòîì ïðîåêòå ñîñòàâèëî 2 òûñ. ãðèâåí, - ýòî óæå è çàñëóãà Àðîìàòíîâñêîãî ñîîáùå-

ñòâà «Ðîçåíòàëü» âî ãëàâå ñ Â. Öûãàíêîì, òåõ ëþäåé, êîòîðûå îáúåäèíèëèñü âîêðóã îáùåé ïðîáëåìû. - Ëþáîâü ê ðîäíîìó êðàþ – ýòî åùå è ïðèâèòèå óâàæèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê èñòîðèè. Êàê èçâåñòíî, ó Âàñ íà äîëæíîì óðîâíå íå òîëüêî ðàçâèòèå òóðèñòè÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ. Ðàññêàæèòå î ñâîåì óíèêàëüíîì ìóçåå. - Íàì è çäåñü, ïî ïðàâó, åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ.  2005 ãîäó â íàøåé øêîëå áûë âîññîçäàí èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé, â êîòîðîì èìååòñÿ íåñêîëüêî ðàçäåëîâ, è îäèí èç íèõ ïîñâÿùåí ïåðâîáûòíîìó ÷åëîâåêó, ñòîÿíêà êîòîðîãî áûëà îáíàðóæåíà â 1924 ãîäó â óðî÷èùå Êàéíàóò. Áûâøèé ó÷åíèê íàøåé øêîëû, íûíå ó÷åíûé-èñòîðèê À. ßõìåâè÷ ïîìîã íàì ñîçäàòü óãîëîê, â êîòîðîì èìåþòñÿ óíèêàëüíûå íàõîäêè òîãî ïåðèîäà. Êñòàòè, íà òåððèòîðèè íàøåãî ñîâåòà âåëèñü íåäàâíî ðàñêîïêè ñ ó÷àñòèåì è çàðóáåæíûõ ó÷åíûõ, è íàéäåííûå èìè àðòåôàêòû òåïåðü èìåþòñÿ â îòå÷åñòâåííûõ ìóçåÿõ, à íàó÷íûå âûâîäû â ðåçóëüòàòå ýòèõ èçûñêàíèé ëåãëè â îñíîâó èõ ìîíîãðàôèé. Ñëåäóþùèé ðàçäåë íàøåãî ìóçåÿ ïîñâÿùåí íåìåöêèì êîëîíèñòàì, ïðèáûâøèì â 1805 ãîäó. Èñòîðèÿ ñåë Ðîçåíòàëü, Ôðèäåíòàëü, Íåéçàö â ëèöàõ – ýòî òî, ÷òî ïîìîãëî ìíîãèì êðûìñêèì íåìöàì îòñëåäèòü ñâîþ ðîäîñëîâíóþ. Ôîòîãðàôèè, äîêóìåíòû, ïðåäìåòû áûòà, ñîáðàííûå çäåñü ïîìîãëè Õèëüäå Ðàéñ, íûíå æèâóùåé â Ãåðìàíèè, íàïèñàòü êíèãó î áûâøèõ æèòåëÿõ ýòèõ ñåë. Íó, à îñîáîå ìåñòî â íàøåì ìóçåå çàíèìàåò ðàçäåë î ãîäàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû: êàê âîçíèê è äåéñòâîâàë 18 ïàðòèçàíñêèé îòðÿä ñåìåéíîãî òèïà, î çàæèâî ñîææåííûõ ôàøèñòàìè 34 æèòåëÿõ ñåëà Ôðèäåíòàëü. Áåç ïðîøëîãî - íåò íàñòîÿùåãî, è ìû ó÷èì íàøèõ äåòåé ïîìíèòü îá ýòîì. - Íå ñåêðåò, ÷òî êðîìå áëàãîòâîðèòåëüíûõ ôîíäîâ, àðîìàòíîâöû îïèðàþòñÿ åùå è íà çíà÷èòåëüíóþ ñïîíñîðñêóþ ïîääåðæêó. Íàñêîëüêî îíà îùóòèìà äëÿ âàøåé øêîëû? - Ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó â øêîëå óñòàíîâëåíà íîâàÿ äâåðü ê öåíòðàëüíîìó âõîäó. Ïðèîáðåòåí øêîëüíûé àâòîáóñ. Íî ñàìîå ãëàâíîå: ó íàñ òåïåðü – äîáðîòíûé ñïîðòèâíûé ãîðîäîê ñ òóðíèêàìè, áðóñüÿìè, øâåäñêîé ñòåíêîé... Âåñíîé áóäóò óñòàíîâëåíû èãðîâûå ïëîùàäêè ïîä ìèíèôóòáîë, áàñêåòáîë è âîëåéáîë, íå îñòàíóòñÿ â ñòîðîíå è ìëàäøèå øêîëüíèêè, äëÿ íèõ òàêæå áóäóò ñäåëàíû ñïîðòèâíûå ñíàðÿäû è ïðî÷åå. Ñëîâîì, âñå òî, î ÷åì ìîãóò òîëüêî ìå÷òàòü øêîëüíèêè áîëüøèíñòâà íàøèõ øêîë. Ìû î÷åíü ãîðäèìñÿ è ëþáèì ñâîþ Àðîìàòíîâñêóþ øêîëó, è æåëàåì, ÷òîáû îíà ñòàíîâèëàñü âñå ëó÷øå è ëó÷øå. Áåñåäîâàëà Ë. ÄÆÀÍÄÆÀÊÎÂÀ.

Çàâòðà - Äåíü ÀÐ Êðûì Óâàæàåìûå êðûì÷àíå!  ýòè äíè êðûìñêîå ñîîáùåñòâî îòìå÷àåò Äåíü Àâòîíîìíîé Ðåñïóáëèêè Êðûì. 22 ãîäà íàçàä âïåðâûå íà ïîñòñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå ñîñòîÿëñÿ Âñåêðûìñêèé ðåôåðåíäóì. 93,26% ãðàæäàí, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè, âûñêàçàëèñü çà âîññîçäàíèå Àâòîíîìíîé Ðåñïóáëèêè. Âîññîçäàíèå àâòîíîìèè ñòàëî ïîâîðîòíûì øàãîì è â íîâåéøåé èñòîðèè Óêðàèíû. Ïðîÿâèâ ïîëèòè÷åñêóþ âîëþ è ãðàæäàíñêîå ñàìîñîçíàíèå, êðûì÷àíå îäíîçíà÷íî ñäåëàëè ðåøèòåëüíûé âûáîð ñâîáîäíîãî è ïðîãðåññèâíîãî ðàçâèòèÿ ñâîåãî ðåãèîíà, ðàâåíñòâà âñåõ ýòíîñîâ, ïîëíîöåííîãî ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Äåíü Ðåñïóáëèêè – ýòî ñâîåîáðàçíûé ýêçàìåí íà ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî â ðàçâèòîì ãðàæäàíñêîì îáùåñòâå íå äîëæíî áûòü áàðüåðà ìåæäó ãîñóäàðñòâîì è ãðàæäàíèíîì, ðåãèîíàìè è öåíòðàëüíûìè îðãàíàìè. Äåíü Ðåñïóáëèêè äàåò ïîâîä åùå ðàç îñîçíàòü ãðàæäàíñêóþ îòâåòñòâåííîñòü êàæäîãî çà «îáùåå äåëî», çà âñå, ÷òî äåëàåòñÿ íà çåìëå íàøåé ìàëîé ðîäèíû. Äåíü Ðåñïóáëèêè – ýòî ãîðäîñòü çà êàæäûé óãîëîê íàøåé áëàãîñëîâåííîé çåìëè, çà òî, ÷òî ìû ñîõðàíèëè ïîëó÷åííîå îò ïðîøëûõ ïîêîëåíèé íàñëåäñòâî è ñâîèì òðóäîì ñïîñîáñòâóåì ïðîöâåòàíèþ Êðûìà. Ìíîãîíàöèîíàëüíûé ñîñòàâ, ÿçûêîâîå ìíîãîîáðàçèå, äîáðîæåëàòåëüíîñòü ñîçäàþò óíèêàëüíûé êîä êðûìñêîãî ñàìîñîçíàíèÿ. È â ýòîì – ôóíäàìåíò íàøåãî îáùåãî áóäóùåãî. Ñòàðøåå ïîêîëåíèå îñòàâèëî íàì âåëèêèå öåííîñòè: ëþáîâü ê ñâîåìó êðàþ, áåðåæíîå îòíîøåíèå ê ìíîãîâåêîâîé èñòîðèè, êóëüòóðíóþ, ìåæêîíôåññèîíàëüíóþ è ÿçûêîâóþ òîëåðàíòíîñòü. Ìû äîëæíû ïåðåäàòü ýòè öåííîñòè íàøèì äåòÿì, óñèëèòü ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ. Èñêðåííå æåëàþ êðûì÷àíàì òâîð÷åñêîãî âäîõíîâåíèÿ è óñïåõîâ â òðóäå íà áëàãî íàøåãî ïðåêðàñíîãî ïîëóîñòðîâà! Ñ Äíåì Àâòîíîìíîé Ðåñïóáëèêè Êðûì! Âëàäèìèð ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂ, Ïðåäñåäàòåëü Âåðõîâíîé Ðàäû Àâòîíîìíîé Ðåñïóáëèêè Êðûì.  ýòîì ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 22 ãîäà ñî äíÿ ïðîâåäåíèÿ ðåôåðåíäóìà, âî âðåìÿ êîòîðîãî æèòåëè Êðûìà âûñêàçàëèñü çà âîññîçäàíèå àâòîíîìèè. Áûëà âîññòàíîâëåíà èñòîðè÷åñêàÿ ñïðàâåäëèâîñòü îá îñîáîì ñòàòóñå Êðûìà, êàê ñàìîóïðàâëÿåìîé òåððèòîðèè. Ýòà èñòîðèÿ èìååò äàâíèå êîðíè, êîòîðûå îáóñëîâëåíû öåëûì ðÿäîì îáúåêòèâíûõ ïðè÷èí, ñðåäè êîòîðûõ è òî, ÷òî Êðûì èñòîðè÷åñêè ÿâëÿåòñÿ ìíîãîíàöèîíàëüíûì. Ïóñòü æå äåâèç «Ïðîöâåòàíèå â åäèíñòâå» âîïëîùàåòñÿ â âåñîìûõ è äîáðûõ äåëàõ ëþäåé, íàñåëÿþùèõ ïîëóîñòðîâ. Ïîçäðàâëÿåì æèòåëåé ðàéîíà ñ ïðàçäíèêîì! Çäîðîâüÿ âàì, áëàãîïîëó÷èÿ è ìèðà! Ñ. ÕÓÄÎÁÀ, ïðåäñåäàòåëü Î. ÐÓÑÅÖÊÈÉ, ãëàâà ðàéîííîãî ñîâåòà. ðàéãîñàäìèíèñòðàöèè.

Íîâîå íàçíà÷åíèå Ðàñïîðÿæåíèåì ãëàâû Áåëîãîðñêîé ðàéãîñàäìèíèñòðàöèè íà äîëæíîñòü äèðåêòîðà Áåëîãîðñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî öåíòðà ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ (ïðåäîñòàâëåíèå ñîöèàëüíûõ óñëóã) íàñåëåíèÿ ÍÀÇÍÀ×ÅÍ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ ÇÀÁÀÐÀ, çàíèìàâøèé ðàíåå äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Áåëîãîðñêîãî ðàéîííîãî ñîâåòà. À.À. Çàáàðà îêîí÷èë Ïîëòàâñêèé óíèâåðñèòåò èì. Êîðîëåíêî, ôàêóëüòåò ïðàêòè÷åñêîé ïñèõîëîãèè. Áûë èçáðàí äåïóòàòîì Áåëîãîðñêîãî ðàéîííîãî ñîâåòà 5-ãî ñîçûâà (2006-2010 ãã.) è ðåøåíèåì ñåññèè èçáðàí íà äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ðàéîííîãî ñîâåòà. Äî èçáðàíèÿ íà ýòó äîëæíîñòü çàíèìàëñÿ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ðàáîòîé. Õîðîøèé îðãàíèçàòîð, ïðèíöèïèàëüíûé ðóêîâîäèòåëü.  ëþáîì äåëå îòñòàèâàåò èíòåðåñû ïðîñòûõ ãðàæäàí, íóæäàþùèõñÿ â ïîìîùè. È íîâàÿ äîëæíîñòü À.À. Çàáàðû òîëüêî ïîä÷åðêíóëà åãî ñòðåìëåíèÿ áûòü íåîáõîäèìûì ëþäÿì è çàáîòèòñÿ î òåõ, êòî â ýòîé çàáîòå íóæäàåòñÿ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Ïðèåì ãðàæäàí â Îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Ïàðòèè ðåãèîíîâ (óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 37) ñ 10.00 äî 12.00 âåäóò äåïóòàòû ðàéîííîãî ñîâåòà: 21 ÿíâàðÿ - Ëåîíèä Âëàäèìèðîâè÷ ÂÎËÎØÊÎ; 22 ÿíâàðÿ - Èâàí Âèêòîðîâè÷ ÌÅÒÅËÜÊÎÂ; 22 ÿíâàðÿ (12.00-14.00) - Îëüãà Þðüåâíà ÊÀÐÌÀÇÈÍÅÍÊÎ; 23 ÿíâàðÿ - Ñåðãåé Êèìîâè÷ ÌÀÕÎÍÈÍ; 23 ÿíâàðÿ (12.00-14.00) - Îëüãà Åâãåíüåâíà ÏÎÊËÎÍÑÊÀß; 24 ÿíâàðÿ - Íèêîëàé Âàëåðüåâè÷ ÑÒÅÃÀ×ÅÂ; 25 ÿíâàðÿ - Âèêòîð Ìóáàçèðîâè÷ ÃÎÄÆÀÅÂ; 25 ÿíâàðÿ (13.00-15.00) - Ëåîíòèé Ïàâëîâè÷ ßÍÀÊÈ.

Àâòîøê îëà Ä ÎÑÀÀ Ô Àâòîøêîëà ÄÎÑÀÀ ÎÑÀÀÔ

ÊÎÌÏËÅÊÒÓÅÒ ÃÐ ÓÏÏÓ ÃÐÓÏÏÓ ÍÀ ÊÓÐÑÛ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Â» (ëåãêîâîé àâòîìîáèëü).

Òåë.: 9-14-51, 9-28-01, 050-624-42-10.


2

«Ñåëüñêàÿ «Ñåëüñêàÿ íîâü» íîâü» ¹ ¹4 4

19 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà, ñóááîòà

Ñîöèàëüíûé ïðîåêò

Òâîè ëþäè, Áåë îãîðüå Áåëîãîðüå

«ÊÐÛÌ×ÀÍÈÍ! ÏÎÌÍÈ Î ÏÐÎØËÎÌ!»

Ê ÷èòàòåëÿì îáðàùàåòñÿ íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèîííîé è êàäðîâîé ðàáîòû ðàéãîñàäìèíèñòðàöèè Å. ÑÂÅÐ×ÊÎÂÀ: - Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè âàëèñü âîïðîñû âîçíèêíîâåîáùåñòâåííûõ, ðåëèãèîçíûõ, íèÿ ïðè÷èí îáùåñòâåííîãî íàáëàãîòâîðèòåëüíûõ îðãàíèçà- ïðÿæåíèÿ â Áåëîãîðñêîì ðàéîöèé, ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçîâ íå, îçäîðîâëåíèÿ äåòåé ðàéîíà è òâîð÷åñêèõ ñîþçîâ, îðãàíè- â ëåòíèé ïåðèîä, ñîõðàííîñòè çàöèé ðàáîòîäàòåëåé, íåãîñó- ïàìÿòíèêîâ ïðèðîäû, èñòîðèè äàðñòâåííûõ ñðåäñòâ ìàññî- è êóëüòóðû íà òåððèòîðèè ðàéâîé èíôîðìàöèè è äðóãèõ íå- îíà, ñîñòîÿíèÿ îõðàíû òðóäà, ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ îðãàíè- òåõíèêè áåçîïàñíîñòè è ïðîòèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé, ëåãàëèçî- âîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ó÷âàííûõ íà òåððèòîðèè Áåëîãîð- ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ ðàéîíà, ïîäãîòîâñêîãî ðàéîíà!  ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâ- êè îáúåêòîâ èíôðàñòðóêòóðû ëåíèåì Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ ðàéîíà ê ðàáîòå â îñåííå-çèìÓêðàèíû îò 3 íîÿáðÿ 2010 ãîäà íèé ïåðèîä, îïëàòû çà ýëåêòðî¹ 996 «Îá îáåñïå÷åíèè ó÷àñ- ýíåðãèþ â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîòèÿ îáùåñòâåííîñòè â ôîðìè- ìàõ Áåëîãîðñêîãî ðàéîíà, ñîðîâàíèè è ðåàëèçàöèè ãîñóäàð- çäàíèÿ îáùåñòâ ñîâëàäåëüöåâ ñòâåííîé ïîëèòèêè», äëÿ îáåñ- ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â Áåïå÷åíèÿ ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â óï- ëîãîðñêîì ðàéîíå, ýêñïåðòèçû ðàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûìè öåííîñòè äîêóìåíòîâ â ó÷ðåæäåëàìè, îñóùåñòâëåíèÿ îáùå- äåíèè, çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãóñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà äåÿ- ëèðóþùåãî âîïðîñû ïðåäîñòåëüíîñòüþ îðãàíîâ èñïîëíè- òàâëåíèÿ áåñïëàòíîé ïðàâîâîé òåëüíîé âëàñòè, îáåñïå÷åíèÿ ïîìîùè, âîïðîñû ïîðÿäêà âûïýôôåêòèâíîãî âçàèìîäåé- ëàò âêëàäîâ ãðàæäàíàì - âêëàäñòâèÿ òàêèõ îðãàíîâ ñ îáùå- ÷èêàì Ñáåðáàíêà áûâøåãî ñòâåííîñòüþ, ó÷¸òà îáùå- ÑÑÑÐ, õîäà ðåàëèçàöèè â Áåëîñòâåííîãî ìíåíèÿ â âîïðîñàõ ãîðñêîì ðàéîíå ñîöèàëüíîãî ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîåêòà «Êðûì÷àíèí! Ïîìíè î ïîëèòèêè ïðè Áåëîãîðñêîé ðàé- ïðîøëîì!» è ðåãèîíàëüíîãî ïðîãîñàäìèíèñòðàöèè ñîçäàí îá- åêòà «Ñîöèàëüíàÿ êàðòà êðûìùåñòâåííûé ñîâåò - ïîñòîÿí- ÷àíèíà». Ðåêîìåíäàöèè Îáùåñòâåííîíî äåéñòâóþùèé êîëëåãèàëüíûé âûáîðíûé êîíñóëüòàòèâ- ãî ñîâåòà ïðè Áåëîãîðñêîé ðàéãîñàäìèíèñòðàöèè ó÷èòûâàþòíî - ñîâåùàòåëüíûé îðãàí. Ñîãëàñíî ïîëîæåíèþ îá îáùå- ñÿ ïðè ðàçðàáîòêå ðàñïîðÿæåñòâåííîì ñîâåòå ïðè Áåëîãîð- íèé ðàéãîñàäìèíèñòðàöèè ïî ñêîé ðàéãîñàäìèíèñòðàöèè, âîïðîñàì ñîöèàëüíî-ïîëèòèîäîáðåííîìó íà çàñåäàíèè ó÷- ÷åñêîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçðåäèòåëüíîãî ñîáðàíèÿ îáùå- âèòèÿ ðàéîíà. Äëÿ ïîäãîòîâêè ó÷ðåäèòåëüñòâåííîãî ñîâåòà ïðè Áåëîãîðñêîé ðàéãîñàäìèíèñòðàöèè 28 íîãî ñîáðàíèÿ ïî ôîðìèðîâàôåâðàëÿ 2011 ãîäà, ñðîê ïîëíî- íèþ íîâîãî ñîñòàâà îáùåìî÷èÿ ÷ëåíîâ îáùåñòâåííîãî ñòâåííîãî ñîâåòà ïðè Áåëîãîðñêîé ðàéãîñàäìèíèñòðàöèè (äàñîâåòà - äâà ãîäà. Çà äâà ãîäà ðàáîòû (2011- ëåå - Îáùåñòâåííûé ñîâåò) ñî2012 ãã.) íà çàñåäàíèÿõ Îáùå- çäàíà èíèöèàòèâíàÿ ðàáî÷àÿ ñòâåííîãî ñîâåòà ðàññìàòðè- ãðóïïà, êîòîðàÿ íà ñâîåì çàñå-

äàíèè 10 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïðèíÿëà ðåøåíèå ïðîâåñòè çàñåäàíèå Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà 4 ìàðòà 2013 ãîäà, â 16.00, â êàáèíåòå ¹ 213 ðàéãîñàäìèíèñòðàöèè. Ñîñòàâ èíèöèàòèâíîé ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ïîäãîòîâêå ó÷ðåäèòåëüíîãî ñîáðàíèÿ îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè Áåëîãîðñêîé ðàéãîñàäìèíèñòðàöèè: Ïðåäñåäàòåëü èíèöèàòèâíîé ðàáî÷åé ãðóïïû: -Ñìûøëÿåâ Ìàêñèì Íèêîëàåâè÷, ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà ðàéãîñàäìèíèñòðàöèè. Ñåêðåòàðü èíèöèàòèâíîé ðàáî÷åé ãðóïïû: - Àáèáóëëàåâà Çåðà Ðèçâàíîâíà, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî âîïðîñàì âíóòðåííåé ïîëèòèêè, ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ, ïî äåëàì ïðåññû è èíôîðìàöèè îòäåëà îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû ðàéãîñàäìèíèñòðàöèè. ×ëåíû èíèöèàòèâíîé ðàáî÷åé ãðóïïû: - Ðàêîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ðóññêàÿ îáùèíà Áåëîãîðüÿ», ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè Áåëîãîðñêîé ðàéãîñàäìèíèñòðàöèè (ñ ñîãëàñèÿ); - Ãîðþíîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷, ïðåçèäåíò äåòñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè ìîëîäåæíîñïîðòèâíîãî êëóáà áîêñà è êèêáîêñèíãà «Ðèíã» (ñ ñîãëàñèÿ); - Êðûæàíîâñêèé Ñòàíèñëàâ Èâàíîâè÷, ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîé ðàéîííîé îðãàíèçàöèè ïàðòèè «Ñîþç», çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè Áåëîãîðñêîé ðàéãîñàäìèíèñòðàöèè (ñ ñîãëàñèÿ); - Ñâåð÷êîâà Åëåíà Âàëåðüåâíà, íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû ðàéãîñàäìèíèñòðàöèè. - Òåìïåð Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà, íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îò-

äåëà ðàéãîñàäìèíèñòðàöèè. - Ôåäîðåíêî Ïàâåë Àëåêñàíäðîâè÷, ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîé ãîðîäñêîé Âñåóêðàèíñêîé îðãàíèçàöèè «Ñîþç ìîëîäåæè Óêðàèíû» (ñ ñîãëàñèÿ). Äëÿ ó÷àñòèÿ â ó÷ðåäèòåëüíîì ñîáðàíèè îòâåòñòâåííîìó ëèöó (Àáèáóëëàåâîé Çåðå Ðèçâàíîâíå, êàáèíåò ¹ 309, òåë. 9-27-83, ýëåêòðîííûé àäðåñ: belogorsk org@ukr.net) ïîäàåòñÿ çàÿâëåíèå â ñâîáîäíîé ôîðìå, ïîäïèñàííîå óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì ðóêîâîäÿùåãî îðãàíà îáùåñòâåííîé, ðåëèãèîçíîé, áëàãîòâîðèòåëüíîé îðãàíèçàöèè, ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà, òâîð÷åñêîãî ñîþçà è äðóãèõ èíñòèòóòîâ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà, ëåãàëèçîâàííûõ íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Óêðàèíû. Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ: - ðåøåíèå ðóêîâîäèòåëÿ èíñòèòóòà ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî åãî óñòàâíûìè äîêóìåíòàìè, î äåëåãèðîâàíèè ïðåäñòàâèòåëÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â ó÷ðåäèòåëüíîì ñîáðàíèè, óäîñòîâåðåííîå ïå÷àòüþ (ïðè íàëè÷èè); - áèîãðàôè÷åñêàÿ ñïðàâêà äåëåãèðîâàííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ èíñòèòóòà ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà; - êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ëåãàëèçàöèè èíñòèòóòà ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà; - èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè èíñòèòóòà ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ äâóõ ëåò. Çà 10 êàëåíäàðíûõ äíåé äî ïðîâåäåíèÿ ó÷ðåäèòåëüíîãî ñîáðàíèÿ, òî åñòü 24 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà, ïðèåì çàÿâëåíèé ïðåêðàùàåòñÿ. Íà îñíîâàíèè ïîäàííûõ çàÿâëåíèé èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà ñîñòàâèò ñïèñîê ó÷àñòíèêîâ ó÷ðåäèòåëüíîãî ñîáðàíèÿ, êàíäèäàòóð â ñîñòàâ îáùåñòâåííîãî ñîâåòà.

Íàøà áàáóøêà äóøîþ ìîëîäà…

Íàøà äîðîãàÿ áàáóøêà Ôàèíà – ÔÐÎÌÎÂÀ (ÊÀÑÅÅÂÀ) Ôàèíà Àôàíàñüåâíà íà ýòîé íåäåëå îòìåòèëà ñâîé 89-é äåíü ðîæäåíèÿ. Íàì î÷åíü õî÷åòñÿ ðàññêàçàòü î íåé. Òåì áîëåå, ÷òî îíà ýòîãî âïîëíå çàñëóæèâàåò êàê çàìå÷àòåëüíûé ÷åëîâåê, äîëãîæèòåëü, æåíùèíà ñ íåïðîñòîé, ÿðêîé ñóäüáîé. Ðîäèëàñü íàøà áàáóëå÷êà â Êàðàñóáàçàðñêîì ðàéîíå, â ñåëå Êàðà÷îëü (íûíå ×åðíîïîëüå) â 1924 ãîäó. Ðàáîòàëà â ðîäíîì êîëõîçå ãåêòàðùèöåé.  ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû êàê ãðå÷àíêà áûëà ðåïðåññèðîâàíà â Ïåðìñêóþ îáëàñòü, ã. Ïîëîâèíêà. Òàì îíà âñòðåòèëà ñâîåãî ñóæåíîãî Äàâûäà.  1969 ãîäó âåðíóëàñü ñ ñåìüåé â ðîäíîå ñåëî. Ïîøëà ðàáîòàòü ïîâàðîì â ñåëüñêóþ ñòîëîâóþ, ãäå òðóäèëàñü äî ïåíñèè. Ô.À. Ôðîìîâà – ó÷àñòíèöà áîåâûõ äåéñòâèé, èìååò íàãðàäû çà ó÷àñòèå â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Íî ãëàâíûé å¸ ïîäâèã íå â ýòîì. Ïîäâîäÿ èòîãè ïðîæèòûõ

ëåò, åé åñòü ÷òî âñïîìíèòü. À ñàìîå ãëàâíîå: îíà âîñïèòàëà ÷åòâåðûõ äåòåé, îíà áîãàòàÿ áàáóøêà – ó íå¸ 18 âíóêîâ, 24 ïðàâíóêà è îäèí ïðàïðàâíóê. Ýòî ëè íå èñòèííîå áîãàòñòâî è ñ÷àñòüå äëÿ Æåíùèíû-ìàòåðè. Íèçêèé ïîêëîí òåáå, íàøà äîðîãàÿ ìàìî÷êà è áàáóøêà! Ìû òåáÿ ëþáèì, æåëàåì òåáå äîëãèõ-äîëãèõ è ñ÷àñòëèâûõ ëåò æèçíè, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, îïòèìèçìà, âíèìàíèÿ è çàáîòû áëèçêèõ, ëþáâè â ñåìåéíîì êðóãó è óþòà â òâî¸ì îãðîìíîì è ïðåêðàñíîì ñåðäöå! Íèçêèé òåáå ïîêëîí, ðîäíàÿ. Ó íàñ íåò ÷åëîâåêà äîðîæå òåáÿ! Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè, ðîäíûå. ññ. ×åðíîïîëüå, Òîïîëåâêà. ã. Áåëîãîðñê.

 ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Á³ëîã³ðñüêà ðàéîííàÿ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ â Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

18.12.2012 ð. ì. Á³ëîã³ðñüê ¹ 765-ð Ïðî îðãàí³çàö³þ îïëà÷óâàíèõ ãðîìàäñüêèõ ðîá³ò íà 2013 ð³ê. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 6, 7, 13, 23, 24, 41 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿», â³äïîâ³äíî äî ñò. 23 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàéíÿò³ñòü, íàñåëåííÿ» òà â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 10.09.2008 ¹ 839 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ îïëà÷óâàíèõ ãðîìàäñüêèõ ðîá³ò ³ âèçíàííÿ òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü; äåÿêèõ àêò³â Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè», ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ òèì÷àñîâî¿ çàéíÿòîñò³ îñ³á, çàðåºñòðîâàíèõ ÿê áåçðîá³òí³: 1. Îðãàí³çóâàòè â 2013 ðîö³ íàñòóïí³ âèäè îïëà÷óâàíèõ ãðîìàäñüêèõ ðîá³ò; ÿê³ âèçíà÷àþòüñÿ âèõîäÿ÷è ç ïîòðåá òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè Á³ëîã³ðñüêîãî ðàéîíó ³ ïîâèíí³ ñïðèÿòè éîãî ñîö³àëüíîìó ðîçâèòêó: 1.1. Áëàãîóñòð³é òà îçåëåíåííÿ òåðèòî𳿠íàñåëåíèõ ïóíêò³â, çîí â³äïî÷èíêó ³ òóðèçìó, ïðèëåãëèõ òåðèòîð³é, ïðèäîðîæí³õ ñìóã, äèòÿ÷èõ äîøê³ëüíèõ ³ øê³ëüíèõ çàêëàä³â, ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â, çàêëàä³â êóëüòóðè òà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, áóäèíê³â - ³íòåðíàò³â (ïàíñ³îíàò³â) äëÿ ãðîìàäÿí ïîõèëîãî â³êó, ³íâàë³ä³â òà ä³òåé, äèòÿ÷èõ îçäîðîâ÷èõ òàáîð³â, øê³ë-³íòåðíàò³â, ïðèòóëê³â äëÿ íåïîâíîë³òí³õ, ë³ñîñìóã, çåëåíèõ íàñàäæåíü âçäîâæ àâòîìîá³ëüíèõ ³ çàë³çíè÷íèõ øëÿõ³â ñïîëó÷åííÿ; 1.2. Ðîáîòè ïðè ïðîâåäåíí³ ðåìîíòó àáî ðåêîíñòðóêö³¿ îᒺêò³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè (äèòÿ÷èõ äîøê³ëüíèõ ³ øê³ëüíèõ óñòàíîâ, çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë, á³áë³îòåê, ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â íåçàëåæíî â³ä ñòàòóñó, ïðèçíà÷åííÿ ³ ôîðìè âëàñíîñò³, óñòàíîâ êóëüòóðè òà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, áóäèíê²â-³íòåðíàò³â (ïàíñ³îíàò³â) äëÿ ãðîìàäÿí ïîõèëîãî â³êó, ³íâàë³ä³â òà ä³òåé, äèòÿ÷èõ îçäîðîâ÷èõ òàáîð³â, øê³ë-³íòåðíàò³â, ïðèòóëê³â äëÿ íåïîâíîë³òí³õ), ñàíàòîðíî-êóðîðòíî¿ ñôåðè; 1.3. Ðîáîòè íà áóä³âíèöòâ³ òà ðåìîíò³ çîâí³øí³õ âîäîïðîâ³äíèõ, êàíàë³çàö³éíèõ ìåðåæ, äîð³ã; 1.4. Äîãëÿä òà íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã ëþäÿì ïîõèëîãî â³êó, ïåíñ³îíåðàì òà ³íâàë³äàì, à òàêîæ äîãëÿä çà õâîðèìè â çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, áóäèíêàõ-³íòåðíàòàõ (ïàíñ³îíàòàõ) äëÿ ïðåñòàð³ëèõ, ³íâàë³ä³â òà ä³òåé, â òåðèòîð³àëüíèõ öåíòðàõ ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ïåíñ³îíåð³â òà îäèíîêèõ íåïðàöåçäàòíèõ ãðîìàäÿí òà äîïîì³æí³ ðîáîòè ó äèòÿ÷èõ áóäèíêàõ ³ áóäèíêàõ ïðåñòàð³ëèõ, ðåàá³ë³òàö³éíèõ öåíòðàõ; 1.5. Íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã ³ç ñóïðîâîäó ñë³ïèõ; 1.6. Áëàãîóñòð³é òåðèòîð³é íàñåëåíèõ ïóíêò³â ç ìåòîþ ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, âèçíàíèõ ð³øåííÿì îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè; 1.7. Ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ç ë³êâ³äàö³¿ òà ïîïåðåäæåííÿ ïàâîäê³â; 1.8. Áëàãîóñòð³é ìåìîð³àë³â, ïàì’ÿòíèê³â, áðàòñüêèõ ìîãèë òà ³íøèõ ì³ñöü ïîõîâàííÿ çàãèáëèõ çàõèñíèê³â ³ò÷èçíè, óòðèìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ öâèíòàð³â; 1.9. Ðîáîòè ç â³äíîâëåííÿ çàïîâ³äíèê³â, ïàì’ÿòîê àðõ³òåêòóðè, ³ñòî𳿠òà êóëüòóðè, îçåëåíåííÿ òåðèòîð³é, ñêâåð³â, ïàðê³â, ïàì’ÿòíèõ ì³ñöü; 1.10. Ðîáîòè â ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³ íà ðåìîíò³ æèòëîâèõ ïðèì³ùåíü îäèíîêèõ îñ³á ç ÷èñëà âåòåðàí³â â³éíè òà ³íâàë³ä³â, ïåíñ³îíåð³â, ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ãðîìàäÿí, ÿê³ ïðîâîäÿòüñÿ çà ð³øåííÿì îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; 1.11. Ðîáîòè ç â³äíîâëåííÿ á³áë³îòå÷íîãî ôîíäó â á³áë³îòåêàõ, â ñõîâèùàõ ìóçå¿â; 1.12. ϳäñîáí³ ðîáîòè ïðè ïðîâåäåíí³ çàãàëüíîì³ñüêèõ ìàñîâèõ çàõîä³â, ñâÿò; 1.13. Ðîáîòè ç äîêóìåíòàö³ºþ ó çàêëàäàõ âñ³õ ôîðì âëàñíîñò³; 1.14. Ðîáîòè â ðàéâ³éñüêêîìàò³ ç äîêóìåíòàö³ºþ ó ïåð³îä ïðèçîâíî¿ êàìïàí³¿; 1.15. Êóð’ºðñüêà ðîáîòà; 1.16. Ðîáîòà â àðõ³âàõ ç äîêóìåíòàö³ºþ; 1.17. Äîïîìîãà ïðè óòî÷íåíí³ áóäèíêîâèõ êíèã; 1.18. Ðîáîòà ç ³íôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ ïðî ñóáñè䳿, ç ðîçïîâñþäæåííÿ ³íôîðìàö³éíèõ ìàòåð³àë³â, à òàêîæ ç òåõí³÷íî¿ îáðîáêè ³ êóð’ºðñüêî¿ äîñòàâêè ìàòåð³àë³â; 1.19. Îðãàí³çàö³ÿ ³íôîðìàö³éíî-êîíñóëüòàö³éíèõ ïóíêò³â ó ìåäè÷-

íèõ ñîö³àëüíèõ öåíòðàõ Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà; 1.20. ѳëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ðîáîòè (êóëüòèâàö³ÿ ³ îðàíêà çåìë³, ïåðåâåçåííÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ âàíòàæ³â, îáñëóãîâóâàííÿ åëåêòðîîáëàäíàííÿ íà òîêó, äîãëÿä çà òâàðèíàìè, äî¿ííÿ êîð³â, ðåìîíò ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè, çá³ð âðîæàþ ôðóêò³â ³ îâî÷³â, îáð³çêà äåðåâ, ï³äâ’ÿçêà âèíîãðàäó, öàï³âêà, ïðîòðóºííÿ ãðèçóí³â, çáèðàííÿ çåðíîâèõ òà ³íø³ âèäè ðîá³ò); 1.21. Çä³éñíåííÿ çàõîä³â ³ç çàë³ñíåííÿ çåìåëü. 2. Á³ëîã³ðñüêîìó ðàéîííîìó öåíòðó çàéíÿòîñò³: 2.1. Ïðîòÿãîì 2013 ðîêó çàáåçïå÷èòè îðãàí³çàö³þ ðîáîòè ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ òèì÷àñîâî íåçàéíÿòèõ ãðîìàäÿí òà áåçðîá³òíèõ çà ¿õ çãîäîþ íà îïëà÷óâàí³ ãðîìàäñüê³ ðîáîòè. 2.2. Ùîêâàðòàëó, äî 5 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, íàñòóïíîãî çà çâ³òíèì êâàðòàëîì íàäàâàòè óïðàâë³ííþ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ Á³ëîã³ðñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ³íôîðìàö³þ ïðî óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ç ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè òà ïðàöåâëàøòóâàííÿ îñ³á, çàðåºñòðîâàíèõ ÿê áåçðîá³òí³, íà îïëà÷óâàí³ ãðîìàäñüê³ ðîáîòè, òà ê³ëüê³ñòü ïðàöåâëàøòîâàíèõ íà îïëà÷óâàí³ ðîáîòè áåçðîá³òíèõ ãðîìàäÿí. 3. Þðèäè÷íîìó â³ää³ëó ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïîäàòè ðîçïîðÿäæåííÿ íà äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ äî Á³ëîã³ðñüêîãî ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ÀÐÊ. 4. Ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðຠ÷èííîñò³ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 41 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿». 5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ñòåãà÷îâà Ì.Â. Î. ÐÓÑÅÖÜÊÈÉ, ãîëîâà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Çàðåºñòðîâàíî â Á³ëîã³ðñüêîìó ðàéîííîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì 3 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó ¹ 01/204 Á³ëîã³ðñüêà ðàéîííàÿ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ â Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì

Äîäàòîê äî ðîçïîðÿäæåííÿ Á³ëîã³ðñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 18.12.2012 ¹ 766-ð Ïåðåë³ê ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, íà ÿêèõ çàáðîíüîâàí³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ ãðîìàäÿíàì, ùî ïîòðåáóþòü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, íà 2013 ð³ê.

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

18.12.2012 ð. ì. Á³ëîã³ðñüê ¹ 766-ð Ïðî áðîíþâàííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü äëÿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ îêðåìèõ êàòåãîð³é ãðîìàäÿí íà 2013 ð³ê. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 6, 7, 13, 23, 24, 41 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿», â³äïîâ³äíî äî ñò. 5, 20 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàéíÿò³ñòü íàñåëåííÿ», Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê áðîíþâàííÿ íà ï³äïðèºìñòâàõ, â îðãàí³çàö³ÿõ ³ óñòàíîâàõ ðîáî÷èõ ì³ñöü äëÿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîòðåáóþòü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 27.04.98 ¹ 578: 1. ϳäïðèºìñòâîì, óñòàíîâàì, îðãàí³çàö³ÿì, íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³ ³ ãîñïîäàðþâàííÿ: 1.1. Âñòàíîâèòè íà 2013 ð³ê êâîòó äëÿ ãðîìàäÿí, ùî ïîòðåáóþòü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³ íåçäàòí³ êîíêóðóâàòè íà ðèíêó ïðàö³ (çã³äíî ç äîäàòêîì). 1.2. Ó äâîòèæíåâèé ñòðîê ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîãîäèòè ç Á³ëîã³ðñüêèì ðàéîííèì öåíòðîì çàéíÿòîñò³ ïåðåë³ê ðîáî÷èõ ì³ñöü òà ïîêâàðòàëüíèé ãðàô³ê ïðàöåâëàøòóâàííÿ ãðîìàäÿí íà çàáðîíüîâàí³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ. 2. Á³ëîã³ðñüêîìó ðàéîííîìó öåíòðó çàéíÿòîñò³ ïðîïîçèö³¿ ïðî âñòàíîâëåííÿ áðîí³ òà êâîòè ðîáî÷èõ ì³ñöü íà íàñòóïíèé ð³ê äîâîäèòè äî ï³äïðèºìñòâ äëÿ ïîïåðåäíüîãî ¿õ óòî÷íåííÿ çà ì³ñÿöü äî âíåñåííÿ íà ðîçãëÿä Á³ëîã³ðñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðîåêòó ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî âñòàíîâëåííÿ áðîí³ òà êâîòè ðîáî÷èõ ì³ñöü íà ï³äïðèºìñòâàõ äëÿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîòðåáóþòü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó. 3. Þðèäè÷íîìó â³ää³ëó ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïîäàòè ðîçïîðÿäæåííÿ íà äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ äî Á³ëîã³ðñüêîãî ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ÀÐÊ. 4. Ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðຠ÷èííîñò³ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 41 Çàêîíó Óêðà¿íè ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿». 5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ñòåãà÷îâà Ì.Â. Î. ÐÓÑÅÖÜÊÈÉ, ãîëîâà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Çàðåºñòðîâàíî â Á³ëîã³ðñüêîìó ðàéîííîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì 3 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó ¹ 02/205

Ì. ÑÌÈØËߪÂ, êåð³âíèê àïàðàòó.


«Ñåëüñêàÿ «Ñåëüñêàÿ íîâü» íîâü» ¹ ¹4 4

19 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñóááîòà È â øóòêó è âñåðüåç…

Ñîâåòû ñâåêðîâè

Åñëè âû ïîëàãàåòå, ÷òî ÿ – íå-

âåñòêà, è ðåøèëà ïðåïîäàòü óðîê ñâåêðîâè, òî îøèáàåòåñü. Õîòÿ, êîíå÷íî, òóò äâà â îäíîì. Èñïîëüçóþò ñâîé îïûò (íåâåñòêîé áûëà ñòî ëåò íàçàä). Ñîâåòóþ äàìàì, îòíîñÿùèìñÿ ê ñîñëîâèþ «Ñâåêðîâü!». Ñëîâî-òî êàêîå! Áåç âàðèàíòîâ. Òåùà! Òåùåíüêà! – óìåíüøèòåëüíî-ëàñêàòåëüíîå, äîïóñêàåòñÿ õîðîøåå îòíîøåíèå. Ñâåêðîâü! – Ñâåêðóõà! Ýòî êàê ïóëÿ â ëîá. Àíåêäîòà äàæå îäíîãî ïðèïîìíèòü íå ìîãó. À î òåùå?!! Äàæå òîñò òèïà: «Õîðîøî ïîøëà, êàê òåùà ïîä ëåä» - çâó÷èò âåñåëî. Èòàê, ñâåðøèëîñü: Çàâòðà âû ïîëó÷àåòå íîâîå çâàíèå – ñâåêðîâü! Ðàäóéòåñü! Âàø ñûíîê ïåðåäàí â íåæíûå æåíñêèå ðóêè. Ãëàâíîå, âñòðåòüòå èçáðàííèöó âàøåãî ñûíà ñ èñêðåííåé ðàäîñòüþ è îãðîìíûì æåëàíèåì ïðèíÿòü, êàê äî÷ü. Ïîòîì åå îòíîøåíèå ê ìóæó, òî áèøü ê âàøåìó ñûíó, áóäåò ãëàâíûì êðèòåðèåì åå îöåíêè. Ïî÷àùå âñïîìèíàéòå ñâîå äàëåêîå ïðîøëîå, è ÷åñòíî ïðèçíàéòåñü ñåáå, ÷òî íåâåñòêîé âû ìîãëè áû áûòü è ïîëó÷øå. Ïîâñïîìèíàÿ íà äîñóãå, ïîñòàðàéòåñü âñåé äóøîé ïîëþáèòü íåâåñòêó, âåäü îíà - ìàòü âàøèõ âíóêîâ, à åñëè îáèäèò íåâçíà÷àé, òàê ìîæåò ýòî áóìåðàíã âåðíóëñÿ?.. À îíà, íåâåñòêà, çàìåòèâ ýòó ñàìóþ ëþáîâü, ìîæåò, õîòÿ áû îöåíèò âàøó äåëèêàòíîñòü, òàêòè÷íîñòü, òåðïåíèå, ñìèðåíèå è äðóãèå äîáðîäåòåëè, åñëè îíè âàì

ïðèñóùè, è ïîéìåò äëÿ íà÷àëà, ÷òî âû - íå âðàã. Íà ëþáîâü íå ðàññ÷èòûâàéòå. À åñëè âàø ñûí ñ÷àñòëè⠖ ðàäóéòåñü! Åñëè îïå÷àëåí è ñîæàëååò – äóìàéòå ïðî ñåáÿ: «Äëÿ ÷åãî òåáå, ñûíîê, ãëàçà-òî äàäåíû?». Äóìàéòå, íî îçâó÷èâàòü íå æåëàòåëüíî. Îí ñàì íå äóðàê – ïîíÿë. À òàê – ðàäóéòåñü! Óëûáàéòåñü ïî ïðè÷èíå è áåç, ïîìîãàéòå, åñëè åñòü ÷åì è åñòü ðåçîí. Áëàãîäàðíîñòè íå æäèòå – íå áóäåò!  ãîñòè õîäèòå ðåäêî è èñêëþ÷èòåëüíî ïî ïðèãëàøåíèþ. À ãëàâíîå - çàõâàòèòå ñ ñîáîé äæåíòåëüìåíñêèé íàáîð – ÷àé, êîôå, êîíôåòû, ñûð, êîëáàñó, õëåá… (çàâèñèò îò ñîäåðæèìîãî âàøåãî êîøåëüêà). Ñàìîâàð ìîæíî íå áðàòü. Òîãäà âàñ îáÿçàòåëüíî íàïîÿò ÷àåì, à â äóøåâíîé áåñåäå, çàâÿçàâøåéñÿ çà ÷àåïèòèåì, æåëàòåëüíî áîëüøå ñëóøàòü, íåæåëè ãëàãîëèòü.  ñòàðèíó ñ÷èòàëîñü: «Çàãîâîðè, ÷òîá ÿ òåáÿ óâèäåë», è åùå «Ãëóïîñòü ÷åëîâåêà âèäíà èç åãî äåéñòâèé, èëè åãî ñëîâ». Êàê ðàç â ðåçóëüòàòå òàêèõ áåñåä è ïîéìåòå, ÷òî çà ïòè÷êó ïîéìàë âàø ñûí (èëè â êàêèå ñåòè ïîïàë âàø ïòåíåö). Ãëàâíûé ñîâåò – íå äàâàéòå ñîâåòîâ. Ìîëîäûå â íèõ íå íóæäàþòñÿ. Íå çàñèæèâàéòåñü äîëãî (âîçìîæíî, ó íèõ êàêèå-òî ïëàíû). Åñëè âû ïðèøëè, à íåâåñòêè äîìà íåò, è âû ðåøèëè, äîæèäàÿñü åå, «óáðàòüñÿ» (ïîìûòü ïîñóäó, ïîë, ðàçëîæèòü ðàçáðîñàí-

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,

20 ÿíâàðÿ äåðæàâà. «ÈÍÒÅл

05.55 Õ/ô «Ïîëè: èñòîðèÿ ïîïóãàÿ». 07.20 Ì/ñ «Âèíêñ-5». 08.15 Ì/ñ «Ïàíäà Êóíãôó-2». 10.10 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 11.00 Õ/ô «Õî÷ó ðåá¸íêà». 13.00 Ò/ñ «×îêíóòàÿ». 16.25 Õ/ô «Å¸ ñåðäöå». 18.20,20.55 Ò/ñ «Øïèîí». 20.00,00.50 «Ïîäðîáíîñòè íåäåëè». 22.35 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå â ìàøèíå âðåìåíè». 01.30 Õ/ô «Âçðûâ èç ïðîøëîãî».

1+1

06.00 «Ãîëîñ. Äåòè». 07.50 Ì/ô. 08.10 «Ðåìîíò+». 09.00 «Ëîòî-Çàáàâà». 10.10, 10.35 Ì/ñ «×èï è Äåéë». 11.00 «Êóëèíàðíûå êóðñû ñ Þ. Âûñîöêîé». 11.25 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà». 13.00 Õ/ô «Íåâåðîÿòíûå ïðèêëþ÷åíèÿ èòàëüÿíöåâ â Ðîññèè». 15.10 Õ/ô «Áàáóøêà íà ñíîñÿõ». 19.30 «ÒÑÍ-íåäåëÿ». 20.15 Õ/ô «ãîëóøêà». 22.15 «Ñâåòñêàÿ æèçíü». 23.15 Õ/ô «Ïðàäà è ÷óâñòâà». 02.05 Õ/ô «Ìàéîð Äàíäè».

ÓÒ-1

06.00 Óòðåííÿÿ ìîëèòâà. 06.10,09.30 Øàã ê çâ¸çäàì. 06.40 Âðåìÿ êóëüòóðû. 07.10 Òâîé ãîëîñ. 07.30 Ñåëüñêèé ÷àñ. 08.00 Óêðàâòîêîíòèíåíò. 08.20 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì. 09.05 Çîëîòîé ãóñü. 10.10 ×åñòü èìåþ ïðèãëàñèòü. 10.55 Áëèæå ê íàðîäó: Áóðàíîâñêèå áàáóøêè. 11.30 15.10,02.00,03.30 Áèàòëîí. 13.00 Øåô-ïîâàð ñòðàíû. 13.50 Êðèâîå çåðêàëî. 15.00 Íàø ñïîðò. 16.50 Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà Âèòàñà «Ïåñíè ìîåé ìàìû». 18.05 Êðûì-music fest. 20.50,01.50 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà. 21.00,01.20 Èòîãè íåäåëè. 21.30 Ôåñòèâàëü ïåñíè è þìîðà â Êîáëåâî. 22.00 Ôîëüê-music. 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.05 Þáèëåéíûé âå÷åð À .Äåìèäåíêî

ÊÐÛÌ-ÒÂ

06.05 Ïîä³ÿ òèæíÿ. 06.35 ß çíàþ ÿê! 06.50 Óêðàèíà - ìîðñêàÿ

07.00 ³êîíå÷êî. 07.30 Õ/ô «Ëèëîâûé øàð». 08.45 ×óäåñíûé êàíàë. 09.10,19.30 Ì/ô. 09.30 Ðåñïóáëèêà Ä. 10.00 Êëóá «Øèêî». 10.10 Ïîìåñòüå. 10.35 Ïåøðàô. 11.00 Õ/ô «Èâàí Áðîâêèí íà öåëèíå». 12.30 Âûñøèé ïèëîòàæ! 13.00 Êðûì-êóðîðò. 13.25 Öèðêîâûå ôàíòàçèè. 14.15 Õ/ô «Ìåðñåäåñ» óõîäèò îò ïîãîíè». 15.30 Êðûìñêàÿ êóõíÿ. 16.00 Ñòóäèÿ «Áðèç». 16.30 Ãàëåðåÿ èñêóññòâ. 17.00 Êàêîé îí, êðûìñêèé ÷èíîâíèê? 17.25 Çåðíî èñòèíû. 17.50 гäíà õàòà. 18.20 Áåëàÿ ñòóäèÿ. 18.45 Òåìà íåäåëè. 19.00,23.00 Âðåìÿ íîâîñòåé. 19.40 Ñòîëèöû ìèðà. 19.55 Æèâàÿ òðàäèöèÿ. 20.10 Ìîÿ ëþáèìàÿ ðàáîòà. 22.30 Øåëëÿëå. 23.25,05.25 Ôåñò-òàéì. 23.50 Óêðàèíñêèé òåàòð íà ëüäó.

×ÒÐÊ

06.10 XiT-napaaFM-TV. 06.45 Íîâîãîäíèé ìóçûêàëüíûé êàëåéäîñêîï. 07.00 Ì/ô «Ëåòàþùèé äîì». 07.25 Èñïûòàíî íà ñåáå. 07.40,18.15,21.40 «180 ãðàäóñîâ». 08.00,17.50,21.05,04.40 Ñìàêè êóëüòóð. 08.25 Îòðàæåíèå. 09.00 Êðèáëå-êðàáëå-áóìñ! 09.35,13.25,18.40,06.00 Ñâ³ò òâàðèí. 10.05 Ìîðñêèå èñòîðèè. 10.50 Âñòðå÷à ñ êîìïîçèòîðîì. 12.10,05.05 Æèâàÿ âîäà. 11.50 Ì/ô «Ïîëÿíà Ëüâà Êèíãñëè». 12.10 Çäîðîâûé èíòåðåñ. 12.25 Ëåêöèè è ñîáûòèÿ. 13.15 Òåððèòîðèÿ ïðàâäû. 14.00,22.00 Êðûì÷àò. 14.45,01.00 Íàøå íàñëåäèå. 16.50 Øóáà-Äóáà-ZOO! 17.10 Ì/ô «Õðàíèòåëè èñòîðèè». 17.35 Áóäüòå çäîðîâû! 19.15 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â. 19.30 Ôîêóñ. 19.45,02.30 Ìåëîäèÿ äâóõ ñåðäåö 00.00 ÊëóáÍè÷êè.

íûå ïî êîìíàòå âåùè, òî ëó÷øå èñïîëüçóéòå ýòî ñëîâî â ïðÿìîì ñìûñëå – óéäèòå äîìîé! Âàøà ïîìîùü áóäåò ðàñöåíåíà êàê âìåøàòåëüñòâî â ëè÷íóþ æèçíü, «êîïàíèå â ÷óæîì áåëüå», è âàøå æåëàíèå ïîìî÷ü áóäåò âàì èñêëþ÷èòåëüíî âî âðåä. È íå âûãîâàðèâàéòå ñûíó çà áåñïîðÿäîê â êâàðòèðå - ó íåãî åñòü ãàçà. À åñëè âàøà íåâåñòêà îáëàäàåò îäíèì-åäèíñòâåííûì, íåîáõîäèìûì äëÿ ñ÷àñòüÿ, êà÷åñòâîì – äîáðîòîé – âàì ïîâåçëî! Âñå îñòàëüíîå ïðèäåò. Äîáðîòà ïîäðàçóìåâàåò – óì, ìèëîñåðäèå, ñîñòðàäàíèå, ïîíèìàíèå, òàêòè÷íîñòü. À óìåíèÿ è íàâûêè ïîÿâÿòñÿ ñî âðåìåíåì –

ðàíî èëè ïîçäíî. Åñëè ÷èñòþëÿ ãðóáà è áåñòàêòíà, ðàçâå îáðàäóåòåñü òàêîìó ïîðÿäêó? Òàê ÷òî, ïðèäåòñÿ âûáèðàòü – ÷òî áîëüøå íðàâèòñÿ. Âñå äîñòîèíñòâà â îäíîì ÷åëîâåêå – èç ñåðèè íåâåðîÿòíîãî. Íî ãëàâíûé ôóíäàìåíò âàøåé ñïîêîéíîé ñòàðîñòè è ñ÷àñòëèâîé ñåìåéíîé æèçíè âàøèõ äåòåé – íèêîãäà íå æèâèòå ñ íèìè íà îäíîé òåððèòîðèè. Íè äíÿ!!! Ïðè÷èí äëÿ ðàäîñòè ìíîãî. Äëÿ îãîð÷åíèé åùå áîëüøå. Íî íàì ðàäîâàòüñÿ ëó÷øå è ïîëåçíåå. Âîò ýòî è âûáèðàåì. À âû êàê äóìàåòå? Ñ èñêðåííèìè íàìåðåíèÿìè - è íåâåñòêà, è ñâåêðîâü.

Ïðàçäíèê Êðåùåíèÿ Ãîñïîäíÿ — îäèí èç ñà- õîì Çàâåòå. Âîäà — íà÷àëî æèçíè. Èìåííî èç âîäû,

ìûõ äðåâíèõ ïðàçäíèêîâ õðèñòèàíñêîé Öåðêâè. Åãî óñòàíîâëåíèå îòíîñèòñÿ åùå êî âðåìåíàì àïîñòîëîâ. Äðåâíåå íàçâàíèå ïðàçäíèêà — «Åïèôàíèÿ» — ÿâëåíèå, èëè «Òåîôàíèÿ» — Áîãîÿâëåíèå, òàêæå åãî íàçûâàëè «ïðàçäíèê Ñâåòîâ», «Ñâÿòûå Ñâåòû» èëè ïðîñòî «Ñâåòû». Èáî Áîã ïðèõîäèò â ìèð â ýòîò äåíü, ÷òîáû ÿâèòü ìèðó Ñâåò Íåïðèñòóïíûé. Ñëîâî «êðåùàþ», «êðåùó» â ïåðåâîäå ñ ãðå÷åñêîãî îçíà÷àåò «ïîãðóæàþ â âîäó». Íåëüçÿ ïîíÿòü ñìûñëà è âàæíîñòè êðåùåíèÿ, íå óÿñíèâ ïðåæäå ñèìâîëè÷åñêîãî è ðåàëüíîãî çíà÷åíèÿ âîäû â ÂåòÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,

21 ÿíâàðÿ 23.50 Êèíî â äåòàëÿõ. «ÈÍÒÅл 00.35 Ìåæäó ñòðîê. ÊÐÛÌ-ÒÂ

06.10 ÒÑÍ 06.45 «Çàâòðàê ñ «1+1». 07.25 Ì/ô «Ýñêèìîñêà». 09.25 Ì/ô. 09.50,17.15 Ò/ñ «Âåëè÷åñòâåííûå âåêà. Ðîêñîëàíà-2». 11.50 Õ/ô «Äîì ñ ñþðïðèçîì». 15.45 «Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû-2». 16.45 ÒÑÍ. 20.15,21.15 Ò/ñ «Âñ¸ íà÷àëîñü â Õàðáèíå». 22.15,02.30 «Äåíüãè». 23.35,03.35 Ò/ñ «Òåîðèÿ îáìàíà-3». 00.35,04.20 Õ/ô «Ðåâîëþöèÿ, ÿ ëþáëþ òåáÿ».

06.05 Âðåìÿ íîâîñòåé. 06.15,01.50 Óäîñâ³òà. 06.40 Ëþáèìàÿ ðàáîòà. 06.50 Ì/ô. 07.30 Óòðî. 09.00 Òåìà íåäåëè. 09.15 Íàëîãîâîå îáîçðåíèå. 09.40 Áûñòðåå, âûøå, ñèëüíåå. 10.00 Î íàáîëåâøåì. 10.30 Ãàëåðåÿ èñêóññòâ. 11.26 Ò/æ «Ñîäðóæåñòâî». 11.50 ÍÝÏ. 12.05 Íåòèäæå. 12.30 Õ/ô «Àóêöèîí». 14.00 Äíåâíîé ýôèð. 15.00,18.00 Õàáåðëåð. 15.15,20.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ». 16.10 Ñòóäèÿ «Áðèç». 16.35 Êèíî, êèíî... 17.15 Áàðåâ. 17.40 Ñòî øåäåâðîâ. 18.15 Àêòóàëü ìåâçóäà ñóáåò. 18.30 Êàêîé îí, êðûìñêèé ÷èíîâíèê? 19.30 Òåìà äíÿ. 19.45 102. 20.50 Âå÷åðíÿÿ ñêàçêà. 21.26 Õ/ô «Ñåìü íåâåñò åôðåéòîðà Çáðóåâà». 23.25,05.30 Ôåñò-òàéì. 23.50 Êèíîèñòîðèè íàøåãî âðåìåíè.

06.00 «Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!». 06.05 Íîâîñòè. 06.45 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì. 07.45 Êèíîæóðíàë «Õî÷ó âñ¸ çíàòü». 08.20 Ä/ô «À, Êàëÿãèí. ß îòêðûë ñåáÿ». 09.00 Èòîãè. 09.30 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà. 09.45,15.²0Ò/Ñ«Ìàðóñÿ». 11.20.Øåô-ïîâàð ñòðàíû. 12.15,19.00 Äåëîâîé ìèð. 12.30 Ïðàâî íà çàùèòó. 13.20 Õ/ô «Îñâîáîæä¸ííàÿ çåìëÿ». 14.40 Îêíî â Àìåðèêó. 15.05,05.50 Äåëîâîé ìèð. 16.00 Õ/ô «Äâîéíîé êàïêàí». 18.45,04.35 Ñåëüñîâåò. 19.20 Êðèâîå çåðêàëî. 21.30 Ìåñòî âñòðå÷è. 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷è. 23.20 Îò ïåðâîãî ëèöà.

06.45 Ñåìü ÷óäåñ Óêðàèíû. 07.05 Çíàê âîñêëèöàíèÿ. 07.35 Âîïðîñ íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè. 08.05 Ìîðñêèå èñòîðèè. 08.15 Ñ ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ. 08.30,11.25 Êëþ÷. 08.55 Èñïûòàíî íà ñåáå. 09.05 Ñìàêè êóëüòóð. 09.35 Ñâ³ò òâàðèí. 10.05,06.00 Íîâîãîäíèé ìóçûêàëüíûé êàëåéäîñêîï. 11.45 Çäîðîâûé èíòåðåñ. 12.05,02.35 Æèâàÿ âîäà. 12.30 Êëóá Ñóïåðêíèãè. 12.55, 16.40 180 ãðàäóñîâ. 13.20 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â. 14.00,22.00 Êðûì÷àò. 14.40 Ïîëèòêëóá. 17.45 Ñüîãîäí³. Äàéäæåñò. 18.35 Õðîíèêà ïðîèñøåñòâèé. 18.45 «Âîëíà». 19.00,19.50 Î ãëàâíîì. 20.50 Àëüáåðòýéíøòåéí. 00.00 ÊëóáÍè÷êè.

1+1

ÓÒ-1

Çèìíèå çàáàâû

29 äåêàáðÿ â Ìè÷óðèíñêîì ÄÊ áûë ïðîâåäåí Íîâîãîäíèé óòðåííèê äëÿ äåòåé «Îñòðîâ çèìíèõ çàáàâ». Ïðåäñòàâëåíèå áûëî ïîñòàâëåíî ðóêîâîäèòåëÿìè òåàòðà ýñòðàäû Ñ. Ïèõèä÷óê, Ì. Àðèôîâûì, ðóêîâîäèòåëåì íàðîäíîãî òåàòðà Ñ. Ñîòíèêîâûì è ó÷àñòíèêàìè õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè. Äåä Ìîðîç è Ñíåãóðî÷êà âîäèëè ñ äåòüìè õîðîâîä âîêðóã åëêè. Áûëè êîíêóðñû íà ëó÷øèé ñòèõ, èñïîëíåíèå ïåñíè, íîâîãîäíèõ êîñòþìîâ. Âñå ó÷àñòíèêè óòðåííèêà ïîëó÷èëè ïîäàðêè è ñëàäîñòè îò Äåäà Ìîðîçà. Ñïîíñîðû ïðàçäíèêà – ÷àñòíûå ïðåäïðèíèìàòåëè Ð. ×àêàë, Ð. Èáðàãèìîâ. Ìóçûêàëüíîå îôîðìëåíèå îáåñïå÷èëè Ý. è Ä. Çèíàäèíîâû.

* * *

Ñåãîäíÿ - Êðåùåíèå Ãîñïîäíå

05.30 Ò/ñ «Óëèêè». 07.00 Íîâîñòè. 07.10 «Óòðî ñ «Èíòåðîì». 07.30,20.30 Ñïîðò 09.10 Ò/ñ «Øïèîí». 12.35 «Äåòåêòèâû». 13.10 «Ñëåäñòâèå âåëè...». 14.35,18.10 Ò/ñ «Æèçíü, êîòîðîé íå áûëî». 16.20 «Æäè ìåíÿ». 20.00 «Ïîäðîáíîñòè». 20.35 Ò/ñ «Ìàðüèíà ðîùà». 22.15 Ò/ñ «Ïðåäàòåëü».

3

Êàìåðòîí ïðîøåäøèõ ïðàçäíèê îâ ïðàçäíèêîâ

×ÒÐÊ

îïëîäîòâîðåííîé æèâîòâîðÿùèì Äóõîì, ïðîèçîéäóò âñå æèâûå ñóùåñòâà. Ãäå íåò âîäû — òàì ïóñòûíÿ. Íî âîäà æå ìîæåò è ðàçðóøàòü, è óíè÷òîæàòü — êàê âîäîþ âåëèêîãî ïîòîïà Áîã çàëèë ãðåõè è ðàçðóøèë çëî ÷åëîâå÷åñêîå.  ïàìÿòü òîãî, ÷òî Ñïàñèòåëü Ñâîèì Êðåùåíèåì îñâÿòèë âîäó, áûâàåò âîäîñâÿòèå; íàêàíóíå ïðàçäíèêà âîäà îñâÿùàåòñÿ â õðàìàõ, â ñàìûé æå ïðàçäíèê Áîãîÿâëåíèÿ — â ðåêàõ èëè äðóãèõ ìåñòàõ, ãäå áåðóò âîäó. Êðåñòíûì õîäîì íà Èîðäàí íàçûâàåòñÿ øåñòâèå äëÿ îñâÿùåíèÿ ïðèðîäíûõ âîäîåìîâ.

31 äåêàáðÿ â Ìè÷óðèíñêîì äîìå êóëüòóðû áûë «Íîâîãîäíèé êàðíàâàë», êîòîðûé íà÷àëñÿ ñ òåàòðàëèçîâàííîé ñêàçêè, ïîñòàâëåííîé ðóêîâîäèòåëåì íàðîäíîãî òåàòðà Ñ. Ñîòíèêîâûì, ðóêîâîäèòåëÿìè òåàòðà ýñòðàäû Ì. Àðèôîâûì è Ñ. Ïèõèä÷óê.  èíñöåíèðîâêå áûëè çàäåéñòâîâàíû ó÷àñòíèêè õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè Ä. Êóçîâêèí, Áàðáîòêèí, Â. Êóäåëÿ. Õîðåîãðàôè÷åñêèé êîëëåêòèâ Ìè÷óðèíñêîãî ÄÊ âûñòóïèë ñ òàíöåâàëüíûìè íîìåðàìè.  ÷èñëå èñïîëíèòåëåé Ê. Àêèìîâà, Í. Êàìèëîâà, Ë. Ýìèðàëèåâà. Ç. Çèíàäèíîâà èñïîëíèëà ïåñíè, áûëè êîíêóðñû íà ëó÷øèé òàíåö. Ïîáåäèòåëè ïîëó÷èëè ïðèçû. Âñåì, ðîæäåííûì â ãîä Çìåè, áûëè âðó÷åíû ñóâåíèðû. Çàâåðøèëà ïðàçäíèê äèñêîòåêà. Ìóçûêàëüíîå îôîðìëåíèå îáåñïå÷èëà ðóêîâîäèòåëü Ä. Çèíàäèíîâà. Ë. ÂÀÑÈËÅÂÑÊÀß. ñ. Ìó÷óðèíñêîå. ÑÐÅÄÀ,

23 ÿíâàðÿ

Ñ Äíåì Àíãåëà!

20 ÿíâàðÿ - Ôåäîð, Þëèÿ; 21 - Ëóêà, Èâàí, Åâäîêèÿ; 22 - Ëóêà, Ñòåïàí, Ô¸äîð; 23 - Íàäåæäà.

«ÈÍÒÅл

05.30 Ò/ñ «Óëèêè». 07.00 Íîâîñòè. 07.10 «Óòðî ñ «Èíòåðîì». 07.30,20.30,01.55 Ñïîðò 09.10,20.35 Ò/ñ «Ìàðüèíà ðîùà». 11.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...» 12.55,18.10 Ò/ñ «Æèçíü, êîÂÒÎÐÍÈÊ, òîðîé íå áûëî». 22 ÿíâàðÿ 14.40 «Ñóäåáíûå äåëà». ñèìà. 15.20 «Ñåìåéíûé ñóä». «ÈÍÒÅл 23.20 Îò ïåðâîãî ëèöà. 16.15 Ò/ñ «Ñåðäöå Ìàðèè». 06.00 Ò/ñ «Óëèêè». 23.50 Âåëèêèå áèòâû. 20.00 «Ïîäðîáíîñòè». 07.00 Íîâîñòè 22.15 Ò/ñ «Ïðåäàòåëü». ÊÐÛÌ-Ò 07.10 «Óòðî ñ «Èíòåðîì». 07.30,20.30,02.05 Ñïîðò 06.05 Âðåìÿ íîâîñòåé. 23.55,02.00 Õ/ô «Àìåðèêàí09.10 Ò/ñ «Ìàðüèíà ðîùà». 06.15,02.40,Ïîâ³ðóñåáå. ñêèé íèíäçÿ-2: êîíôðîíòà11.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...». 06.40,16.30 Ìîÿ ëþáèìàÿ öèÿ». 12.55,18.10 Ò/ñ «Æèçíü, ðàáîòà. 1+1 09.40 Æèâûå èñòîðèè. êîòîðîé íå áûëî». 06.05 «Ñëóæáà ïîèñêà äå09.50 Áàðåâ. 14.40 «Ñóäåáíûå äåëà». òåé». 10.20,23.52 Êèíî, êèíî... 15.20 «Ñåìåéíûé ñóä». 06.10 ÒÑÍ. 16.15 Ò/ñ «Ñåðäöå Ìàðèè». 10.45, 16.45 Ì/ô. 06.45 «Çàâòðàê ñ «1+1». 11.25 Àêòóàëü ìåâçóäà ñó- 07.25 Ì/ô «Ýñêèìîñêà». 20.00 Ïîäðîáíîñòè. áåò. 22.15 Ò/ñ «Ïðåäàòåëü». 10.00,17.15 Ò/ñ «Âåëè÷å00.00,02.05 Õ/ô «Êðîâàâûé 11.40 Óðîê äëÿ áàòüê³â. ñòâåííûå âåêà. Ðîêñîëàíà12.05 Îáåðè æèòòÿ. ñïîðò». 2». 12.25 Õ/ô «Ñåìü íåâåñò åô1+1 12.00,13.00, 20.15 Ò/ñ «Âñ¸ 06.05 «Ñëóæáà ïîèñêà äå- ðåéòîðà Çáðóåâà». íà÷àëîñü â Õàðáèíå». 14.00 Äíåâíîé ýôèð. òåé». 14.00 «Íå âðè ìíå-3». 15.00, 18.00 Õàáåðëåð. 06.10 ÒÑÍ. 06.45 «Çàâòðàê ñ «1+1». 15.15,20.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ». 14.50,15.45 «Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû». 07.25 Ì/ô «Ýñêèìîñêà». 16.05 Êðûì-êóðîðò. 10.00,17.15 Ò/ñ «Âåëè÷å- 17.15 Áîëãàðñêèå âñòðå÷è. 16.45 «ÒÑÍ. Èçáðàííîå». 22.15 «Òàáó ñ Í. Âåðåñíåì». ñòâåííûå âåêà. Ðîêñîëàíà- 17.30 Çàìàíäàøëàð. 18.15 ÏðèâàòÁàíê. 2». 23.35,03.40 Ò/ñ «Òåîðèÿ îá12.00, 13.00 Ò/ñ «Âñ¸ íà÷à- 18.30 Ðåñïóáëèêà. ìàíà-3». 20.50 Âå÷åðíÿÿ ñêàçêà. ëîñü â Õàðáèíå». ÓÒ-1 21.25 Õ/ô «Àííà è êîìàí14.00 «Íå âðè ìíå-3». 06.00 «Äîáðîå óòðî, Óêðà14.50,15.45 «Ñåìåéíûå ìå- äîð». èíà!». 23.25,05.30 Ôåñò-òàéì. ëîäðàìû». 06.05,07.00,08.00,18.20,01.20 16.45,03.15 «ÒÑÍ. Èçáðàí×ÒÐÊ Íîâîñòè. íîå». 06.10 Ñüîãîäí³. 22.15,02.25 «Óêðàèíñêèå 06.35,08.50,18.35 Õðîíèêà 06.45 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì. ñåíñàöèè». ïðîèñøåñòâèé. 23.40,03.45 Ò/ñ «Òåîðèÿ 07.45 Êèíîæóðíàë «Õî÷ó 06.45 «Âîëíà». îáìàíà-3». âñ¸ çíàòü». 07.00 Î ãëàâíîì. 08.20 «Á. Òîêàðåâ. Òàéíà ÓÒ-1 09.30,21.40 Íîâîñòè ÀÒÍ. äâóõ êàïèòàíîâ». 06.00 «Äîáðîå óòðî, Óêðà- 09.45 Ðåãèîíû. 09.00,20.55 Îôèöèàëüíàÿ èíà!». 10.05,21.25,06.00 Íîâîãîä- õðîíèêà. 06.05 Íîâîñòè. ìóçûêàëüíûé êàëåé- 09.05 Íåäåëÿ êíèæíîé 06.45 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà íèé äîñêîï. ìîäû. äîì. 07.45 Êèíîæóðíàë «Õî÷ó 10.50 Àë üáåðò ýéíøòåéí. 09.35 Ïðàâèòåëüñòâî íà 11.40, 16.15,04.45 Ñìàêè ñâÿçè ñ ãðàæäàíàìè. âñ¸ çíàòü». 10.15, 15.15T/C «Ìàðóñÿ». 08.20,04.20,05.20 Ä/ô. êóëüòóð. 09.00,20.55 Îôèöèàëüíàÿ 12.10,15.25,02.35 Æèâàÿ 11.45 «Ñìåõîòâîðåö Ï. Ãëàâîäà. çîâîé». õðîíèêà. 09.05 Íåäåëÿ êíèæíîé 12.35,03.00 Êëóá Ñóïåðêíè- 12.20,18.45 Äåëîâîé ìèð. ãè. 12.30 Óêðàèíñêàÿ ïåñíÿ. ìîäû. 09.25,15.20 Ò/ñ «Ìàðóñÿ». 13.00,16.40,03.30 180 ãðà- 13.00,02.15Õ/ô«Èâàí Áàáóøêèí» 11.00 Òîðæåñòâà ê Äíþ äóñîâ. Ñîáîðíîñòè Óêðàèíû. 13.25 Êëþ÷. Æèòòºâ³ ðîçñ- 15.10,05.50 Äåëîâîé ìèð. 16.05 Õ/ô «Òàê è áóäåò». 12.25,18.45 Äåëîâîé ìèð. ë³äóâàííÿ. 19.00 Áåíåôèñ Åëåíû Âî12.35 «Ñåêðåòû óñïåõà». 14.00,22.00 Êðûì÷àò. 13.05,02.15 Õ/ô «Èâàí Áà- 15.50 Ì/ñ «Ïîëÿíà Ëüâà ðîáåé. áóøêèí» 20.50 Ìåãàëîò. Êèíãñëè». 15.15,05.50 Äåëîâîé ìèð. 17.00, 05.40 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â. 21.00,23.00,01.00 Èòîãè. 16.10 Õ/ô «Ñìåðòü ïîä ïà- 17.20,03.50 Ñï³ëüíà ïðàâ- 21.35 Êðèâîå çåðêàëî. ðóñîì». äà. 18.05,05.10Ñâ³ò òâàðèí. 22.50 Ñóïåðëîòî, Òðîéêà, 19.05 Êðèâîå çåðêàëî. 19.50 Ïîòîìó÷òî. Êåíî. 21.00,23.00,01.00 Èòîãè. 20.50 Âîïðîñ íàöèîíàëüíîé 23.20 Îò ïåðâîãî ëèöà. 21.25 Øîó «Àäðåíàëèí». áåçîïàñíîñòè. 23.50 Âåëèêèå áèòâû. 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ìàê- 00.00 ÊëóáÍè÷êè. 00.35 Ìåæäó ñòðîê.

01.45 Î ãëàâíîì. 04.25 Ñåëüñîâåò. 04.40 Êíèãà.èà. 05.00 «Âåðà. Íàäåæäà. Ëþáîâü».

ÊÐÛÌ-ÒÂ

06.05 Âðåìÿ íîâîñòåé. 06.15,01.30 Ðîçìîâà áåç íîòàö³é. 06.40 Ìîÿ ëþáèìàÿ ðàáîòà. 06.50 Çàðÿäêà. 07.30 Óòðî. 09.00,19.30 Òåìà äíÿ. 09.15 Ðåñïóáëèêà. 09.45 Áîëãàðñêèå âñòðå÷è. 10.00,00.50 гäíà õàòà. 10.25 Àä ëèáèòóì. 10.50,12.20,16.35 Ì/ô. 11.25 ×óäåñíûé êàíàë. 11.50 Äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê. 12.30 Õ/ô «Àííà è êîìàíäîð». 14.00 Äíåâíîé ýôèð. 15.00,18.00 Õàáåðëåð. 15.15,20.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ». 16.10 Ñòóäèÿ «Áðèç». 16.45 Ìèð èñëàìà. 17.15 Áûñòðåå, âûøå, ñèëüíåå. 17.30 Ñîõðàíèì âåðó. 18.15 Àêòóàëü ìåâçóäà ñóáåò. 18.30 Äèàëîã ñ âëàñòüþ. 19.45 Êëóá «Øèêî». 20.50 Âå÷åðíÿÿ ñêàçêà. 21.25 Õ/ô «Ñòàðøàÿ ñåñòðà». 23.25,05.30 Ôåñò-òàéì. 23.50 Êèíîèñòîðèè íàøåãî âðåìåíè.

×ÒÐÊ

06.10,08.55 Ñüîãîäí³. 06.35,08.50,18.35 Õðîíèêà ïðîèñøåñòâèé. 06.45 «Âîëíà». 07.05,08.05,19.05,20.05 Î ãëàâíîì. 07.50 Ïîòîìó ÷òî. 09.25,21.40 Íîâîñòè ÀÒÍ. 09.40, 11.20 Ðåãèîíû. 10.05,05.15,06.00 Íîâîãîäíèé ìóçûêàëüíûé êàëåéäîñêîï. 10.50 Âîïðîñ íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè. 11.40,16.20 Ñìàêè êóëüòóð. 12.10,15.25,02.35 Æèâàÿ âîäà. 12.35,15.50,03.00 Êëóá Ñóïåðêíèãè. 13.00 180 ãðàäóñîâ. 13.25,05.40 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â. 14.00,22.00 Êðûì÷àò. 14.40 Ñï³ëüíà ïðàâäà. 17.05,03.50 Êëàññèêà è äæàç. 18.05,03.50 Çíàê âîñêëèöàíèÿ. 19.50 Áóäüòå çäîðîâû! 20.50 Àêâàïàíîðàìà. 21.05 Ñâ³ò òâàðèí. 00.00 ÊëóáÍè÷êè.


4

«Ñåëüñêàÿ «Ñåëüñêàÿ íîâü» íîâü» ¹ ¹4 4

Îðãàíèçàöèÿ Àâòîíîìíîé Ðåñïóáëèêè Êðûì Îáùåñòâà Êðàñíîãî Êðåñòà Óêðàèíû ïðåäëàãàåò Âàøåìó âíèìàíèþ êóðñû «Ïåðâàÿ ïîìîùü»

Îñíîâû êóðñà - àëãîðèòì äåéñòâèé ïðè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ è îáíàðóæåíèè ïîñòðàäàâøåãî. • Êóðñ «Ïåðâàÿ ïîìîùü» ïîçâîëèò âàì äåéñòâîâàòü â íåîòëîæíûõ ñèòóàöèÿõ, îáëåã÷àÿ áîëü è ñòðàäàíèÿ, óìåíüøàÿ ïîñëåäñòâèÿ òðàâì. Ïîëó÷åííûå çíàíèÿ ïîìîãóò âàì ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ óâåðåííî â ñëîæíûõ ñèòóàöèÿõ. • Ïðèåìû îáó÷åíèÿ ïðîñòû è äîñòóïíû êàæäîìó. Îâëàäåâ èìè, âû ñòàíîâèòåñü æèçíåííî âàæíûì çâåíîì â öåïè ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. • Ñîâåðøåííî íîâûé ïîäõîä ê îáó÷åíèþ. Ïðîãðàììà àäàïòèðîâàíà ïîä ëþáóþ êàòåãîðèþ ñëóøàòåëåé. • Ïðèåìû îêàçàíèÿ ïåðâîé äîâðà÷åáíîé ïîìîùè ñîîòâåòñòâóþò Åâðîïåéñêèì ñòàíäàðòàì. • Êóðñ «Ïåðâàÿ ïîìîùü» ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ íà áàçå çàêàç÷èêîâ - ãðóïïà îò 6 äî 12 ÷åëîâåê • Ïðîäîëæèòåëüíîñòü îáó÷åíèÿ ñ 8 äî 12 ÷àñîâ. • Ïî îêîí÷àíèè îáó÷åíèÿ âûäàåòñÿ ñåðòèôèêàò, êîòîðûé ïðèçíàåòñÿ âî âñåõ åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ. Îáëàäàÿ ñïåöèàëüíûìè çíàíèÿìè ïî ïåðâîé ïîìîùè, âû ñìîæåòå ïîìî÷ü ñåáå è ÷ëåíàì ñâîåé ñåìüè, ñïàñòè æèçíè ëþäåé. Ïî âîïðîñó îáó÷åíèÿ îáðàùàòüñÿ: Áåëîãîðñêàÿ ðàéîííàÿ îðãàíèçàöèÿ Îáùåñòâà Êðàñíîãî Êðåñòà Óêðàèíû, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íèæíåãîðñêàÿ, 50. Òåë.: 9-52-28.

ÑÅÌÜß ÈÇ 3-Õ ×ÅËÎÂÅÊ ÑÍÈÌÅÒ ÊÂÀÐÒÈÐÓ. Âîçìîæíà îïëàòà íàïåðåä. Òåë.: 050-058-39-30.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß ÙÅÍÊÈ ÍÅÌÅÖÊÎÉ ÎÂ×ÀÐÊÈ. Òåë.: 095-52-22-451. ÏÐÎÄÀÌ ÄÎÌ â ã. Áåëîãîðñêå, óë. Êðàñíàÿ ãîðêà, 5-á. Îáðàùàòüñÿ: 050-24-34-600, Àéäåð, 050-86-16-622, Àëèå. ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÐÀÁÎ×ÈÅ íà ÷àñòíóþ ìèíè-ôåðìó, ðàñïîëîæåííóþ â ã. Áåëîãîðñêå. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: 095-490-90-54.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÄÎÌ Â Ñ. ÂÈØÅÍÍÎÅ. Òåë.: 050-88-93-480, Çèíà. ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÄÎÌ â ñ. Âàñèëüåâêà. 6 ñîòîê çåìëè, õîçïîñòðîéêè, ãàðàæ. Äîêóìåíòû â ïîðÿäêå. Òåë.: 099-326-326-9.

ÃÍÈ èíôîðìèðó åò èíôîðìèðóåò

19 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà, ñóááîòà

20 ÿíâàðÿ - Ä åíü Àâòîíîìíîé Ð åñïóáëèêè Êðûì Äåíü Ðåñïóáëèêè

Êðûì

ß ðîäèëñÿ, ãäå ëåñà è ãîðû, Ãäå ñàäû ðàñòóò è âèíîãðàä. Ñîëíöå ñâåòèò ÿðêî, åñòü è ìîðå, È êðàñèâûé âå÷åðîì çàêàò. ß ðîäèëñÿ, ãäå ïîëíû áàçàðû Îâîùàìè, ôðóêòàìè è âñåì, ×òî ñ òàêîé ëþáîâüþ è çàáîòîé Äàðÿò íàì çåìëÿ è ÷åëîâåê. ß ðîäèëñÿ, ãäå åñòü ãîðîä ñëàâû, Ñåâàñòîïîëü – íàøà ãîðäîñòü íà âåêà. Êîðàáëè ñòîÿò âñå ó ïðè÷àëà, Ñìîòðÿò âäàëü è çàùèùàåò áåðåãà.

Ñîâåòû âðà÷à

Ïîñâÿùàþ ìîåé ðîäèíå – ÀÐ Êðûì è âñåì êðûì÷àíàì

ß ðîäèëñÿ, ãäå âñå ëþäè – áðàòüÿ, Õîòü îáùàþòñÿ íà ðàçíûõ ÿçûêàõ. Íî ñòàíîâèòñÿ íàì ñðàçó âñå ïîíÿòíî, Ïîòîìó ÷òî: äðóæáà, ìèð è ëàä. ß ðîäèëñÿ, ãäå âñå ðàäû ëþäÿì, Êòî ê íàì ïðèåçæàåò îòäîõíóòü. È ïîëþáÿò íàøå ìåñòî, íå çàáóäóò, Ïîòîìó ÷òî, ýòî ìåñòî – Êðûì! Âàäèì ÏÎÄÎÁÅÄÎÂ. ñ. Êðûìñêàÿ Ðîçà.

ÊÀÊ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ ÈÇÌÅÐßÒÜ ÄÀÂËÅÍÈÅ?

×èòàéòå ðåêîìåíäàöèè âðà÷à-òåðàïåâòà Áåëîãîðñêîé ðàéîííîé ïîëèêëèíèêè Ç.Â. ÙÅÐÅÖÊÎÉ:

Ñàìîñòîÿòåëüíûé «äîìàøíèé êîíòðîëü ÀÄ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íàèáîåå ýôôåêòèâíûõ ìåòîäîâ, ïîìîãàþùèì âûÿâèòü ãèïåðòîíè÷åñêóþ áîëåçíü íà ðàííèõ ñòàäèÿõ. Äëÿ ïàöèåíòîâ ñ ïîâûøåííûì äàâëåíèì, äàííûå ïîëó÷åííûå â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ, ïîìîãàþò âðà÷ó îöåíèòü ïðîôèëü ÀÄ è íàçíà÷èòü áîëåå òî÷íóþ è íàäåæíóþ ãèïîòåíçèâíóþ òåðàïèþ. Çàìåðû äîëæíû ïðîâîäèòüñÿ â ñïîêîéíîé îáñòàíîâêå, æåëàòåëüíî â îäíî è òîæå âðåìÿ ñóòîê; Çà 30 ìèí. ïåðåä èçìåðåíèåì íå îáõîäèìî èñêëþ÷èòü ïðèåì ïèùè, êóðåíèå, ôèçè÷åñêîå íàïðÿæåíèå, âîëíåíèÿ è âîçäåéñòâèå õîëîäà; Ïðèìèòå óäîáíóþ ïîçó (ñèäÿ èëè ëåæà) íà 3-5 ìèíóò, äëÿ òîãî, ÷òîáû îðãàíèçì ïðèø¸ë â ñîñòîÿíèå ïîêîÿ; Ïðè èçìåðåíèè äàâëåíèÿ â ïîëîæåíèè ñèäÿ ñïèíà äîëæíà èìåòü îïîðó, ò.ê. ëþáûå ôîðìû ôèçè÷åñêèõ íàãðóçîê âûçûâàþò íåìåäëåííîå ïîâûøåíèå ÀÄ. Ñðåäíÿÿ òî÷êà ïëå÷à äîëæíà íàõîäèòüñÿ íà

óðîâíå ñåðäöà (4-å ìåæðåáåðüå); Íàäåíüòå ìàíæåòêó íà 2-3 ñì âûøå óðîâíÿ ëîêòåâîãî ñãèáà òàê, ÷òîáû âõîä òðóáêè â ìàíæåòó íàõîäèëñÿ íà óðîâíå ñåðäöà. (Äëÿ ïîëóàâòîìàòè÷åñêèõ ïðèáîðîâ ñòðàâèòå âîçäóõ èç ìàíæåòû). Çàòÿãèâàéòå ìàíæåòó ðàâíîìåðíî è ïëîòíî, ó÷èòûâàÿ êîíóñ ðóêè, íî íå òóãî; Âêëþ÷èòå ïðèáîð è äîæäèòåñü ïîÿâëåíèÿ íà äèñïëåå ñèìâîëà «0»; Íàêà÷èâàéòå âîçäóõ íà 30-40 mmHg âûøå ïðåäïîëàãàåìîãî äàâëåíèÿ (åñëè ó âàñ íå àâòîìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü òîíîìåòðà); Âî âðåìÿ èçìåðåíèÿ íå ðàçãîâàðèâàéòå è íå äâèãàéòåñü, äûøèòå êàê îáû÷íî, ñïîêîéíî, íå íàïðÿãàéòå ìûøöû, íå îáëîêà÷èâàéòåñü íà ðóêè. Åñëè âû èçìåðÿåòå äàâëåíèå íà çàïÿñòüå, ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû âàøå çàïÿñòüå íàõîäèëîñü íà óðîâíå ñåðäöà, à ëîêîòü èìåë îïîðó. Åñëè ÀÄ íà ïðàâîé è ëåâîé ðóêå ðàçëè÷àþòñÿ áîëåå, ÷åì íà 10 ìì ðò. ñò., â äàëüíåéøåì èçìåðåíèÿ íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü íà ðóêå ñ áîëüøèì äàâëåíèì (êðîìå çàïÿ-

ÏÐÎÄÀÌ ÊÎÌÁÀÉÍ «ÅÍÈÑÅÉ» - 1200, 1990 ã.â., íà õîäó. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.: 050 860 00 07. ÏÐÎÄÀÌ ÓÃÎËÜ âûñîêîãî êà÷åñòâà. Êà÷åñòâî è òî÷íûé âåñ ãàðàíòèðóþ. Ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê. Äîñòàâêà. Âûãðóçêà. Òåë.: 095 858 46 65; 098 341 61 60, Ñàøà.

Ïîëîæèòåëüíûå èçìåíåíèÿ: íàëîã è ïëàòåæè ïðè ïðîäàæå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ëåííîì Êàáìèíîì Óêðàèíû (äëÿ êàæäîé ìàðêè, ìîäåëè òàêèõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ó÷åòîì ãîäà âûïóñêà è ïðîáåãà, íà îñíîâàíèè àíàëèçà ôàêòè÷åñêèõ öåí ïðîäàæè ñîîòâåòñòâóþùèõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ), è îáíàðîäîâàòüñÿ íà îôèöèàëüíîì âåá-ñàéòå ýòîãî îðãàíà â ðåæèìå ñâîáîäíîãî äîñòóïà äî 10 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì êâàðòàëîì. Çàêîíîì òàêæå âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ, êàñàþùèåñÿ îïëàòû ñáîðà íà îáùåîáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå. Ñ 3 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ýòîò ñáîð áóäåò ïëàòèòüñÿ òîëüêî ïðè ïåðâîé ðåãèñòðàöèè ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé â Óêðàèíå. Ñåé÷àñ ýòîò ñáîð ïëàòèòñÿ ïðè ëþáîé (à íå òîëüêî ïåðâîé) ðåãèñòðàöèè (ïåðåðåãèñòðàöèè) ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé â ïîäðàçäåëåíèÿõ ÃÀÈ ÌÂÄ Óêðàèíû, ñâÿçàííîé ñ ïåðåõîäîì ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà òàêèå àâòîìîáèëè. Ñòàâêè ñáîðà óêàçàííûì çàêîíîì ñ 3 äåêàáðÿ 2012 ãîäà òîæå èçìåíÿþòñÿ è çàâèñåòü áóäóò îò ñòîèìîñòè ëåãêîâîãî àâòîìîáèëÿ: 3% - åñëè ñòîèìîñòü àâòî íå ïðåâûøàåò 165 ðàçìåðîâ ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà äëÿ òðóäîñïîñîáíûõ ëèö, óñòàíîâëåííîãî çàêîíîì íà 1 ÿíâàðÿ îò÷åòíîãî

ñòíûõ òîíîìåòðîâ, èìè èçìåðÿþò òîëüêî íà ëåâîé ðóêå). Ïðè èñïîëüçîâàíèè íåñîîòâåòñòâóþùåé ïî ðàç ìåðó ìàíæåòû öèôðû ÀÄ èëè çàâûøàþòñÿ (åñëè ìàíæåòà ìàëà), èëè çàíèæàþòñÿ (åñëè ìàíæåòà âåëèêà) íà 1040 ìì ðò. ñò. ïî ñèñòîëè÷åñêîìó è íà 5-10 ìì ðò. ñò. ïî äèàñòîëè÷åñêîìó ÀÄ. Åñëè âû íå óâåðåíû â ïðàâèëüíîñòè ïîëó÷åííîãî ðåçóëüòàòà, ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîâåñòè åù¸ äâà ïîâòîðíûõ èçìåðåíèÿ ñ èíòåðâàëîì 2-3 ìèíóòû è âçÿòü ñðåäíåå àðèôìåòè÷åñêîå.

Ð Å À Ë È ÇÓÅÌ ñåíî (óêîñ 2012 ã.) - öåíà: 15 ãðí. - òþê; ñîëîìà (ïðîñÿíêà) - öåíà: 20 ãðí. - òþê (ñ. Îõîòñêîå, Íèæíåãîðñêèé ð-í). Òåë.: 050 723 37 31; 096 596 43 30.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜ ïî îáó÷åíèþ àíãëèéñêîìó ÿçûêó íà äîìó â Áåëîãîðñêå. Òåë.: 050-397-60-10.

ÊÓÏËÞ ÆÈÂÛÕ ÈÍÄÞØÅÊ

ãîäà; 4% - åñëè ñòîèìîñòü àâòî ïðåâûøàåò 165, íî íå ïðå- Èçìåíåíû ñïîñîá èñ÷èñ- äâóõ è áîëåå îáúåêòîâ äâèâûøàåò 290 ðàçìåðîâ ïðîëåíèÿ è íåêîòîðûå ñòàâêè æèìîãî èìóùåñòâà â âèäå ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÔÅÐÌÀ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ. æèòî÷íîãî ìèíèìóìà äëÿ ïëàòåæåé, ñîïðîâîæäàþ- ëåãêîâîãî àâòîìîáèëÿ è/èëè òðóäîñïîñîáíûõ ëèö, óñòàÒåë.: 066-22-95-061. ùèõ ïðîäàæó (îò÷óæäåíèå) ìîòîöèêëà, è/èëè ìîïåäà, íîâëåííîãî çàêîíîì íà 1 ÿíòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ (àâ- îáëàãàåòñÿ ïî ñòàâêå 5%. âàðÿ îò÷åòíîãî ãîäà; òîìîáèëåé, ìîòîöèêëîâ, Îòíîñèòåëüíî ïîðÿäêà îï5% - åñëè ñòîèìîñòü àâòî ìîïåäîâ è äð.) ðåäåëåíèÿ ðàçìåðà íàëîãîïðåâûøàåò 290 ðàçìåðîâ Íîâûé çàêîí ¹ 5413-VI îò îáëàãàåìîãî äîõîäà, ïîëóïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà Íåò, ïåðåä ñìåðòüþ 2.10.2012 ã. çíà÷èòåëüíî óï- ÷åííîãî îò ïðîäàæè (îáìåäëÿ òðóäîñïîñîáíûõ ëèö, ìû íå âñå ðàâíû, ðîùàåò è óäåøåâëÿåò ïðî- íà) ëåãêîâîãî àâòîìîáèëÿ, óñòàíîâëåííîãî çàêîíîì íà öåäóðó îò÷óæäåíèÿ è ðåãè- ìîòîöèêëà, ìîïåäà, îïðåäåÎíà óïîðíî ëó÷øèõ âûáèðàåò... 1 ÿíâàðÿ îò÷åòíîãî ãîäà. ñòðàöèè òðàíñïîðòíûõ ëÿåòñÿ èñõîäÿ èç öåíû, óêà22 ÿíâàðÿ – 40 äíåé ñî äíÿ ñìåðòè Çàêîíîì ¹ 5413 âíåñåíû ñðåäñòâ. Êðîìå òîãî, ýòèì çàííîé â äîãîâîðå êóïëèíàøåãî äîðîãîãî ìóæà, ïàïû, äåäóøêè èçìåíåíèÿ â Äåêðåò î ãîñóÇàêîíîì èçìåíåí ïîðÿäîê ïðîäàæè (ìåíû). Îäíàêî, ÌÀÊÑÈÌÎÂÀ äàðñòâåííîé ãîñïîøëèíû, â îïðåäåëåíèÿ ñòîèìîñòè äëÿ öåëåé íàëîãîîáëîæåÂèêòîðà Âàñèëüåâè÷à. ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ â íèÿ äëÿ äîõîäà, îò ðàçìåðà Âñå, êòî çíàë åãî - ïîìÿíèòå. çà óäîñòîâåðåíèå äîãîâîöåëÿõ íàëîãîîáëîæåíèÿ. êîòîðîãî èñ÷èñëÿþò íàëîã ñ Óøåë èç æèçíè ëþáÿùèé ìóæ, îòåö, ðîâ îò÷óæäåíèÿ òðàíñïîðÑ 1.01.2013 ã. äîõîä ïîëó- äîõîäîâ ôèçè÷åñêèõ ëèö, äåäóøêà. òíûõ ñðåäñòâ, äðóãèõ ñàìî÷åííûé îò ïðîäàæè (îáìå- çàêîí óñòàíàâëèâàåò íèæÎ÷åíü ïîðÿäî÷íûé, ÷óòêèé, òðóäîõîäíûõ ìàøèí è ìåõàíèçíà) â òå÷åíèå îò÷åòíîãî íèé ïðåäåë. Îí ìîæåò îïëþáèâûé ÷åëîâåê, òàëàíòëèâûé ìîâ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïî(íàëîãîâîãî) ãîäà îäíîãî èç ðåäåëÿòüñÿ äâóìÿ àëüòåðîðãàíèçàòîð, ïðîôåññèîíàë. øëèíà óïëà÷èâàåòñÿ â ñëåîáúåêòîâ äâèæèìîãî èìó- íàòèâíûìè ñïîñîáàìè (íà Ðîäíîé íàø, òû áûë ñàìûì áëèçêèì ÷åëîâåêîì, æèë äëÿ äóþùèõ ðàçìåðàõ: ùåñòâà â âèäå ëåãêîâîãî âûáîð íàëîãîïëàòåëüùèêà): - ïðè îò÷óæäåíèè äåòÿì,ñåìüè è âñå äåëàë âî èìÿ êàæäîãî èç íàñ. àâòîìîáèëÿ è/èëè ìîòîöèê- ëèáî ýòî áóäåò îöåíî÷íàÿ îäíîìó èç ñóïðóãîâ, ðîäèÍåâûíîñèìà áîëü óòðàòû. ëà, è/èëè ìîïåäà íå ïîäëå- ñòîèìîñòü, îïðåäåëåííàÿ òåëÿì - â ðàçìåðå îäíîãî Ìû áåñêîíå÷íî ñêîðáèì. Òû ðÿäîì ñ íàìè. Âñåãäà. æèò íàëîãîîáëîæåíèþ. ñåðòèôèöèðîâàííûì ýêñíåîáëàãàåìîãî íàëîãîì ìèÆåíà, äåòè, âíóêè è âñå ðîäíûå. Ñåé÷àñ, äî âñòóïëåíèÿ â ïåðòîì, ëèáî ýòî áóäåò íèìóìà äîõîäîâ ãðàæäàí, ññ. Êóðñêîå, Ìè÷óðèíñêîå. ã. Ñèìôåðîïîëü. ñèëó ýòèõ èçìåíåíèé, âî ñðåäíåðûíî÷íàÿ ñòîòî åñòü 17 ãðí. (ñîãëàñíî âðåìÿ ïðîäàæè íå ÷àùå îä- èìîñòü ñîîòâåòñòâóþùåãî äåéñòâóþùåìó ïîðÿäêó íîãî ðàçà â îò÷åòíûé ãîä òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà. 1% ñòîèìîñòè òðàíñïîðòîäíîãî èç îáúåêòîâ äâèæèÑðåäíåðûíî÷íàÿ ñòîíîãî ñðåäñòâà); ìîãî èìóùåñòâà â âèäå àâ- èìîñòü ëåãêîâûõ àâòîìî18 ÿíâàðÿ èñïîëíèëîñü 9 äíåé, êàê íå ñòà- ïðè îò÷óæäåíèè äðóãèì òîìîáèëÿ, ìîòîöèêëà, ìî- áèëåé, ìîòîöèêëîâ, ìîïåëî íàøåãî äîðîãîãî îòöà, äåäà, ïðàäåäà. ëèöàì - â ðàçìåðå ïÿòè íåîòîðîëëåðà äîõîäû ïðîäàâ- äîâ áóäåò îïðåäåëÿòüñÿ ÎÏÀÐÀ Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâè÷à. áëàãàåìûõ íàëîãîì ìèíèöà, ïîëó÷åííûå îò òàêèõ åæåêâàðòàëüíî öåíòðàëüÒû æèçíü ïðîæèë äîñòîéíî, ìóìîâ äîõîäîâ ãðàæäàí, òî îïåðàöèé, îáëàãàþòñÿ ïî íûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüÎñòàâèâ ïàìÿòü åé íàâåê, åñòü 85 ãðí. (ñîãëàñíî äåé áåçìîëâíîì ìèðå ñïè ñïîêîéíî, ñòàâêå 1%. íîé âëàñòè, îáåñïå÷èâàþñòâóþùåìó ïîðÿäêó - 5% Ëþáèìûé íàìè ÷åëîâåê. Äîõîä, ïîëó÷åííûé íàëî- ùèì ôîðìèðîâàíèå ãîñóñòîèìîñòè òðàíñïîðòíîãî Ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì âñå, ãîïëàòåëüùèêîì îò ïðîäà- äàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñðåäñòâà). Óêàçàííûå èçìåêòî åãî çíàë. æè (îáìåíà) â òå÷åíèå îò- ñôåðå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçíåíèÿ âñòóïþò â ñèëó 3 äåÄåòè, âíóêè, ïðàâíóêè. ã. Áåëîãîðñê. ÷åòíîãî (íàëîãîâîãî ãîäà) âèòèÿ, â ïîðÿäêå, óñòàíîâêàáðÿ 2012 ãîäà. Ðåäàêöèÿ ìîæåò ïóáëèêîâàòü ìàòåðèàëû â äèñêóññèîííîì ïî- Ðåãèñòð. ñâèä. ÊÌ-1045 îò ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÍÀØ ÀÄÐÅÑ, ÒÅËÅÔÎÍÛ È ÔÀÊÑ ðÿäêå, íå ðàçäåëÿÿ âçãëÿäîâ àâòîðà. Çà òî÷íîñòü èçëîæåííûõ Áåëîãîðñêàÿ ðåäàêöèÿ 14.09.2004. Èíäåêñ 61433. îòâåòñòâåííîñòü íåñåò àâòîð. 97600, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 27 ôàêòîâ Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî íà ðåäàêòèðîâàíèå è Òèðàæ 2650. Çàêàç ¹ 10340. ãàçåòû «Ñåëüñêàÿ íîâü» E-mail: bgsnova@rambler.ru ñîêðàùåíèå òåêñòà. Ðåäàêòîð Ëè÷íîé ïåðåïèñêè ñ ÷èòàòåëÿìè ðåäàêöèÿ íå âåäåò, ñîîáùå- Ãàçåòà ñâåðñòàíà â ðåäàêöèè Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Ðåäàêòîð – 9-15-64, îòäåë ïèñåì è èí- íèÿ õàðàêòåðà ðåäàêöèÿ äåëàåò òîëüêî íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû «Ñåëüñêàÿ íîâü», ôîðìàöèè, îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü – ãàçåò,ðàçëè÷íîãî Áåëîãîðñêèé ðàéîííûé Ñ. ÌÀÕÎÍÈÍ ñîâåò, è ñ ó÷åòîì àêòóàëüíîñòè èíôîðìàöèè. 9-15-32, ãë. áóõãàëòåð (ôàêñ) – 9-23-98. Áåëîãîðñêàÿ ðàéãîÎòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ôèðìû «Íîâàÿ ýðà» ñàäìèíèñòðàöèÿ, êîëëåêÌàòåðèàëû, îáîçíà÷åííûå çíàêîì Ê, ïóáëèêóþòñÿ íà êîììåðÎòâåòñòâåííîñòü çà êà÷åñòâî òèâ áåëîãîðñêîé ðåäàêöèè ÷åñêîé îñíîâå. ÐR - ïîëèòè÷åñêàÿ ðåêëàìà. îðèãèíàë-ìàêåòà íåñåò ðåäàêöèÿ Îôñåòíàÿ ïå÷àòü ãàçåòû «Ñåëüñêàÿ íîâü» Îòäåë âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ÑÌÈ è îáùåñòâåííîñòüþ èíôîðìèðóåò ÷èòàòåëåé:

Òåë.: 050-360-61-10, Îëüãà Èâàíîâíà.

Ïîìÿíèòå

Ïîìÿíèòå

Номер 4 (2013)  
Номер 4 (2013)  

Газета "Сельская новь" г. Белогорск