Page 1

ที ศธ 0210.02/

สํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300 กรกฎาคม 2553

เรื อง

การสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ่ วมกิจกรรม/โครงการ/ผูร้ ับบริ การการเรี ยนรู้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2553

เรี ยน

ผูอ้ าํ นวยการหน่วยงาน / สถานศึกษา กศน. ทุกแห่ง

สิ งทีส่งมาด้วย

แบบสอบถามความพึงพอใจของผูร้ ่ วมกิจกรรม/โครงการ/ผูร้ ับบริ การการเรี ยนรู้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2553

ตามเอกสารงบประมาณฉบับที 3 งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2553 กําหนดให้ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน/ผูร้ ับบริ การทั9งในมิติของการมีส่วนร่ วมกิจกรรมหรื อการรับ บริ การ และการนําประสบการณ์การเรี ยนรู้หรื อความรู้ทีได้รับไปใช้ประโยชน์ในชี วิตประจําวัน เป็ นเป้ าหมาย และตัวชี9วดั การให้บริ การ ผลผลิตของหน่วยงานทีรับผิดชอบในแต่ละผลผลิต ซึงทุก ปี งบประมาณ หน่ วยงานที รั บผิดชอบต้องรายงานผลการดําเนิ นงานตามเป้ าหมาย และตัวชี9 วดั ดังกล่าวให้สาํ นักงบประมาณทราบ ทั9งนี9 ในส่ วนของสํานักงาน กศน. รั บผิดชอบเป้ าหมายการ ให้บริ การผลผลิตที 4 ผูร้ ับบริ การการศึกษานอกระบบ และผลผลิตที 5 ผูร้ ับบริ การการศึกษาตาม อัธยาศัย เพือให้เป็ นไปตามเงือนไขข้อกําหนดดังกล่าว สํานักงาน กศน.โดยกลุ่มแผนงาน จึงได้จดั สร้างแบบสอบถามเพือสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ่ วมกิจกรรม/โครงการ/ผูร้ ับบริ การการ เรี ยนรู้ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2553 เพือให้ สถานศึกษา กศน.ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจากกลุ่มเป้ าหมายโดยกําหนดให้เก็บ รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้ าหมาย 5 คน ต่อ 1 กิ จกรรม/บริ การการเรี ยนรู้ ตามบทบาทภารกิจของ แต่ละสถานศึกษา ซึงดําเนินการในช่วงเดือนตุลาคม 2552 – กรกฎาคม 2553 โดยใช้แบบสอบถามที แนบมาพร้อมนี9 หรื อสามารถดาวน์โหลดได้ทีเว็บไซต์ www.nfe.go.th ตั9งแต่บดั นี9 เป็ นต้นไป แล้วรวบรวมส่งกลุ่มแผนงาน ภายในวันที 6 สิ งหาคม 2553 เพือกลุ่มแผนงาน จักได้ดาํ เนินการ

/ประมวลผล...


ประมวลผล วิเคราะห์ขอ้ มูล และจัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงบประมาณ และสํานักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการต่อไป ทั9งนี9สาํ หรับ กศน.อําเภอ/เขต ให้สาํ นักงาน กศน.จังหวัด/ กรุ งเทพมหานคร ต้นสังกัดเป็ นผูร้ วบรวมส่งกลุ่มแผนงานตามช่วงระยะเวลาดังกล่าว จึงเรี ยนมาเพือพิจารณาดําเนินการและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี9 ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มแผนงาน โทร. 0 2281 5436 โทรสาร 0 2280 1688

150_3  
150_3  

/ประมวลผล... ขอแสดงความนับถือ