Page 1

Fashion Art and Modern Culture

MAGAZINE

Vol.04 No.23 March 15 April 15,2014

Facebook/sherbet

www.sherbetmag.com


CONTENT Sherbet Magazine

สรรหาพาไปกิน 7-9

Movie Attraraction 27

แฟชั่นประจ�ำฉบับ 12-23

Makeup 29

Gadgets & Accessories 24-25

Sunblog สวยรับซัมเมอร์ 34-35

SHERBET 3


CONTENT Sherbet Magazine

Best street style look at new york 40-45

ศิลป์ฮิมตาง 58-59

SHERBET 4

Fashion music style 52-55

ดวงประจ�ำเดือน 66-69

Trend hair color 2014 30-33 ขัวศิลปะ เชียงราย 60-65

CookieRun 38


1. อ่านผ่านทางเว็ปไซต์

www.issuu.com

คุณสามารถ Share ข้ อมูลไปยัง Facebook, Twitter และเลือก Function ในการอ่านรูปแบบต่างๆ

ซึง่ เป็ นเว็ปไซต์ที่นา่ เชื่อถือ มีนิตยสารให้ คณ ุ สามารถเลือก อ่านได้ ทวั่ โลก ท่านสามารถอ่านได้ ทงั ้

ระบบ Android ระบบ IOS และระบบ Window

2. อ่านผ่านทาง Fanpage : https://www.facebook.com/sherbetmag ได้ ทงั ้ Sherbet Magazine ฉบับล่าสุด และฉบับย้ อนหลัง ซึง่ เหมาะส�ำหรับผู้อา่ นที่ใช้ งานFacebook เป็ นประจ�ำ ้ ท่านสามารถอ่านได้ ใน ระบบ Windows เท่ านัน

3. อ่านผ่านเว็ปไซต์หลัก www.sherbet-cr.com

และอัพเดตข่าวสาวกิจกรรมอื่นๆ ท่านสามารถเข้ าถึงเว็ปไซต์ ได้ ทงั ้ ระบบ Android ระบบ IOS และระบบ Window

4. อ่านตัวอย่างเนื ้อหา และติดตามเนื ้อหาต่างๆ รายฉบับ

ได้ ผา่ น FREE COPY ขนาด A3 จ�ำนวน 3,000 แผ่นต่อรายฉบับ ซึง่ มีจดุ กระจายตามสถานต่างๆ ทัว่ จังหวัดเชียงราย ทังยั ้ งสามารถสแกนคิวอาร์ โค้ ดเพื่ออ่านนิตยสารออนไลน์ได้ ด้วยตรง และยังสามารถสแกนคิวอาร์ โค้ ดเพื่อค้ นหาข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้ า บริ การจากผู้สนับสนุนได้ อีกด้ วย

Madam suzy (Distribution)

Website : www.sherbet-cr.com Youtube : search Sherbet TV Or Madam zuzy Facebook : https://www.facebook.com/sherbetmag

Fanpage

Website


ภาพ : ไข่มขุ / คอลัมน์ : บายเฟิ ร์น


สวัสดีคะ่ กลับมาพบกันอีกครัง้ กับคอลัมน์สรรหาพาไปกินต้ อนรับ ฤดูร้อน อากาศร้ อนๆแบบนี ้คุณมีแพลนจะไปไปเที่ยวที่ไหน ไป ทานอะไร หรื อมีวิธีคลายร้ อนยังไงกันบ้ างค่ะ ถ้ าคุณยังไม่มีแพลน เราขอแนะน�ำวิธีคลายร้ อน ที่แสนง่าย และอร่อยมาฝากให้ คณ ุ ได้ ไปดับร้ อนกันคะ ดูจากรูปแล้ ว ฮัน่ แน่ะ เป็ นไงกันบ้ างคะ น่าชิมไหมหละ ร้ านเค้ า ชื่อร้ านบ้ านแม่ คำ� ใสค่ ะ

ร้ านบ้ านแม่ค�ำใสค่ะ เป็ นร้ านขายน� ้ำแข็งใสเล็กๆ ที่อบอุน่ น่ารักมากๆ เลยค่ะ ร้ านบ้ านแม่ค�ำใสเปิ ดมานานกว่า 30 ปี ซึง่ ถ้ าพูดถึงรสชาติ เป็ นรสชาติดงั ้ เดิมมากๆ บอกเลยค่ะ ว่าไม่เหมือนที่ไหนจริ งๆ ด้ วยประสบการณ์การขาย มายาวนาน ท�ำให้ รสชาติกลมกล่อม หอมหวาน แถมคุณยังสามารถเลือก ท็อปปิ ง้ น� ้ำแข็งใสได้ ถงึ 5 อย่างในราคาที่คณ ุ ต้ องตกใจ ราคาเพียง 20 บาท เท่านันค่ ้ ะ ไม่วา่ จะยังไงอย่าลืมไปลองชิมกันให้ ได้ นะคะ ร้ านอยู่ตรงข้ ามธนาคาร ทหารไทย ถนนธนาลัย อ.เมียงเชียงรายค่ ะ

ไปทานกันต่ อกับ ร้ านไอศครี มลุงชมค่ ะ เป็ นที่ร้ ูจกั กันเป็ นอย่าง ดี ที่ขึ ้นชื่อในเรื่ องของไอศครี มกะทิที่หอมหวานอร่อย และที่ส�ำคัญ ร้ านไอศครี มลุงชมมีเพียงสาขาเดียวเท่านันนะคะ ้ ร้ านเค้ าก็หากัน ไม่ยากค่ะ ร้ านตังอยู ้ ห่ ลังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (โรงพยาบาลไทย) ซึง่ มีป้ายบอกชัดเจนค่ะ


มาปิ ดท้ ายกับคอลัมน์สรรหาพาไปกินฉบับนี ้ กับร้ านมโนรมย์กนั ค่ะ ถือเป็ น อีกหนึง่ ร้ านในเชียงรายที่นา่ สนใจมากๆ เพราะทางร้ านเน้ นการตกแต่งเป็ น สไตล์วินเทจ เน้ นโทนสีขาวที่สบายตาส�ำหรับโซนด้ านนอกเหมาะส�ำหรับ คนที่ชอบนัง่ กับบรรยากาศเย็นแบบธรรมชาติ แต่ใครที่ไม่ชอบอากาศร้ อนก็ ต้ องโซนด้ านในเลยค่ะ จุดเด่นส�ำคัญของทางร้ าน คือ ร้ านมโนรมย์อยูต่ ดิ ริ ม น� ้ำกก คุณจะได้ สมั ผัสบรรยากาศอย่างใกล้ ชิด เหมาะมากส�ำหรับเก็บภาพ ความประทับใจ ซึง่ ทางร้ านเค้ ามีเครื่ องดื่ม และเค้ กอร่อยๆ คอยให้ บริ การ แถมพนักงานก็บริ การลูกค้ าใส่ใจอย่างทัว่ ถึงค่ะ ใครที่ยงั ไม่เคยมาสัมผัส บรรยากาศ และไม่เคยมาลิ ้มลองรสชาติเครื่ องดื่ม และเค้ กของที่นี่ ก็อย่า พลาดแวะมากันนะคะ ร้ านเค้ าตังอยู ้ ่ บ้ านร่องเสือเต้ น ซอย 5 ริ มกก เทศบาล นครเชียงราย เปิ ดให้ บริ การตังแต่ ้ เวลา 9.00 น. - 19.00 น.ค่ะ


www.facebook.com/wardrobemodenclothes Deathsent Again MOOD Hatehero ATTA Moshkids ALL inclusive Black moret Searching for Mango+


ร้ านเปิ ดให้ บริ การ เวลา 12.00น. - 22.00น.

ผมไม่ได้หวังที่จะร�่ำรวยอะไร ผมอยากน�ำแฟชั่นใหม่ๆ มาที่บ้านเกิดของผม ผมรักในการแต่งตัว หลงใหลในแนวแฟชั่น ผมอยากเห็นคนที่รักการ ไปไนท์บาร์ ซา่

แต่งตัวจริงๆ หาแนวทางของตัวเอง ให้เจอ แล้วคุณจะสนุกกับการแต่งตัว และคุณจะไม่เสียดายเงินที่ซื้อไปเลย หน้ า รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

WARDROBE หลัง รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

โรงแรม นิ่มซีเส็ง 3 แยก ไฟแดง โรงน� ้ำแข็ง

พบโปรโมชั่น สุดแรงได้เลย ตั้งแต่ วันที่ 5 - 20 เมษายนนี้ ติดตามได้ที่เพจร้านได้เลยคับ ติดต่อสอบถามโทร

0928148456 คุณเคน


Sherbet Magazine / March 15 - April 15,2014


Sherbet Magazine / March 15 - April 15,2014


Sherbet Magazine / March 15 - April 15,2014


Sherbet Magazine / March 15 - April 15,2014


Sherbet Magazine / March 15 - April 15,2014


Sherbet Magazine / March 15 - April 15,2014


Sherbet Magazine / March 15 - April 15,2014


Sherbet Magazine / March 15 - April 15,2014


Sherbet Magazine / March 15 - April 15,2014


Sherbet Magazine / March 15 - April 15,2014


Sherbet Magazine / March 15 - April 15,2014


Sherbet Magazine / March 15 - April 15,2014


Beats Studio Wireless ฟั งตัวใหม่ ล่าสุดจากแบรนด์ ดงั Beats by Dre เชื่อมต่ อด้ วย ระบบสัญญาณ Bluetooth ภายในตัวที่รองรั บระยะได้ ถงึ 9 เมตร! หูฟังแบบ Headphone ครอบหูที่มีสญ ั ลักษณ์เป็ นตัว b บนหูแต่ละข้ าง ที่เราเห็น คนใส่กนั อยูท่ วั่ ไปหมดในเวลานี ้ (นิยมขนาดจีนยังท�ำของก๊ อปออกมา) หลาย คนคงทราบกันดีอยูแ่ ล้ วว่ามันคือหูฟังยี่ห้อ “Beats by Dre” ก่อตังโดย ้ “Dr.Dre” แร็ ปเปอร์ ผิวสีรุ่นใหญ่ ผู้อยูเ่ บื ้องหลังและเป็ นคนปั น้ Hip-Hop รุ่นใหม่ๆออกมา มากมาย (เพลง In da Club ที่เป็ นเพลงแจ้ งเกิดของ 50 Cent ก็เป็ นผลงานของ เขา) วันนี ้เรามีหฟู ั งตัวใหม่ลา่ สุดของแบรนด์นี ้มาให้ ชมกัน จากรูปทรง ถ้ าคน เล่นหูฟังจะทราบกันดีวา่ มันคือหูฟังรุ่น “Studio” ที่ Beats เน้ นการออกแบบที่ เรี ยบง่าย Simple สุดๆ เน้ นที่ประสิทธิภาพการใช้ งาน เรี ยกว่าจ�ำลองหูฟังที่ใช้ ใน ห้ องอัดสตูดโิ อมาเลย ที่พิเศษครัง้ นี ้คือ เขาได้ อพั เกรดหูฟังรุ่น Studio เป็ นระบบ Wireless แล้ ว ด้ วยตัว Bluetooth ที่มีมาอยูข่ ้ างในเครื่ องเลยสามารถรองรับระยะ เชื่อมต่อได้ ถงึ 30 ฟุต หรื อเท่ากับ 9 เมตร! ไกลมาก! ถ้ าจะเอาไว้ ใช้ ในสตูดโิ อกัน จริ งๆก็เรี ยกว่าเดินได้ ทวั่ โดยไม่ต้องพะวงสายจะพันกันเลย ในรุ่นนี ้มีทงหมดให้ ั้ เลือกสามสี ราคาตกอยูท่ ี่ $379.95 เป็ นเงินไทยก็ประมาณ 12,000 บาท เรื่ อง ราคานี่หฟู ั ง Beats ไม่เป็ นสองรองใครเลยจริ งๆ แต่รับประกันว่ามาพร้ อมคุณภาพ แน่นอน กับ “Beats By Dre Studio Wireless”

Harman Kardon AURA Speaker (ล�ำโพงดีไซน์ สวยหรู เสียงสดใสทัง้ 360องศา)

ล�ำโพงไร้ สาย Harman Kardon AURA ล�ำโพงดีไซน์สวยหรู เสียงสดใส ทัง้ 360องศา ในราคา 15,900.- "สิทธิพิเศษ เป็ นเจ้ าของ ล�ำโพงไร้ สาย Harman Kardon AURA ก่อนใคร!!" ได้ ที่ร้าน iBeat by eSpace เท่านัน้ ในจังหวัดเชียงราย

Gadgets & Accessories iBeat by eSpace RR


Beats Studio Wireless/ Harman Kardon AURA Speaker/ SwitchEasy MOVE

https://www.facebook.com/pages/ IBeat-Chiang-Rai

SwitchEasy MOVE iPhone 5 / 5S

• Case made from super protective thermoplastic polyurethane (TPU) material • Touch-sensitive and highly transparent front cover • Covered volume and on/off buttons with easy-to-use tactility • Two armbands for different sizes • Integrated cable management • Pop-out integrated headphone jack connector protector • Retro reflective printing for superb illumination in the dark • Three active colors (red, purple, black)


7 9 9 3 6 .1 6 k o 7 o 3 p . el.08 .com/jack T ok ter o n b e e c c M .fa ร w า ก w ง w ร / ท่ตี ้งั โค ได้ที่ https:/ ติม เ ม ่ ิ พ เ น มผลงา


styleonthestreetblog.com

elle.ru

fashionising.com fashionising.com

dazeddigital.com

dazeddigital.com

becauseimaddicted.net

ss com fashionglo

เรื่ องของความสวยของสาวๆ ไม่มี ทางหยุดนิ่งคะ เพราะผู้หญิงอย่างเราต้ องไม่ หยุดสวย ประโยดเด็ดที่ไม่เคยตกยุคอย่าง ไก่งามเพราะคน คนงามเพราะแต่ง ก็ยงั ใช้ ได้ เสมอคะ ดังนันอย่ ้ ารอช้ า เรามาเริ่ มอัพเดท เทรนด์แต่งหน้ าในช่วงซัมเมอร์ ปี 2014 กันค่ะ เทรนด์ในปี ที่แล้ วก็ยงั คงเป็ นเสน่ห์หลักในการ แต่งหน้ าในปี 2014 กับการแต่งหน้ าแบบบาง เบา ดูเป็ นธรรมชาติ ในโทนสีน้ ดู โชว์สขุ ภาพ ผิวหน้ า ที่ท�ำให้ สาวๆ หันมาดูแลผิวกันมาก ขึ ้น จุดเด่นที่ออกมาให้ เห็นอย่างชัดเจนใน การแต่งหน้ าปี 2014 นี ้ คือการเพิ่มสีสนั จุดเด่นบนใบหน้ าของสาวๆ ทังในเวที ้ Fashion week ต่างๆ รวมถึงเหล่าบรรดา เครื่ องส�ำอางแบรนด์ดงั ที่แต่งหน้ าออกมา อัพเดทเทรนด์มากมาย เทคนิคที่ส�ำคัญที่ อยากแนะน�ำเพิ่มเติมให้ กบั สาวๆ คือ การเลือกจุดเด่นเพียงหนึง่ จุดเดียวบนใบหน้ า ในการแต่งแต้ มสีสนั หรื อเน้ นหนักในการลง โทนสีในการแต่งหน้ า จุดเด่นที่เทรนด์มาก ที่สดุ ในปี 2014 คือ สีของลิปสติก และสีสนั บางๆ ของอายชาโดว์ แต่ไม่เน้ นหลักใน การกรี ดอายไลเนอร์ คะ่ เชอร์ เบท แมกกาซีน หวังว่าสาวๆ จะได้ เทคนิคในการแต่งหน้ า เพื่อให้ คณ ุ ไม่ตกเทรนด์ในช่วงซัมเมอร์ 2014 นี ้กันนะคะ คอลัมน์ : ป้าแว่ น


แรง และแรงได้ อีก กับช่ วงซัมเมอร์ กต็ ้ องเป็ นสีผมค่ ะ กับค�ำถามทีค่ ้ ุนเคย ฉัน จะท�ำสีผมสีอะไรดีช่วงซัมเมอร์ แบบนี้ ป้าขอบอกเลยค่ ะว่ าเทรนด์ สีผมปี 2014 แรงมากกว่ าการแต่ งตัวรั บซัมเมอร์ ซะอีก โดยเฉพาะการท�ำสีผมทีม่ ากกว่ า 1 สีบน ผม โดยแบ่ งเป็ นเฉดๆ คุณจะยิง่ เทรนด์ แบบสุดขีด มาค่ ะอย่ ารอช้ ามาทีส่ ีแรกกัน

สีโกลเด้นบลอนด์

สีโกลเด้นบลอนด์ ดูสวยอบอุ่นเหมือนรวงข้าวฤดูเก็บเกี่ยว แม้ไม่แปลกใหม่ แต่ ก็ได้รับความนิยมเหนียวแน่นไม่เสื่อมคลาย เซเลบฯ และนางแบบหลาย ๆ คนก็ นิยมสีผมโกลเด้นบลอนด์นะจ๊ะ

ขอบคุณภาพและบทความจาก http://women.kapook.com /view79859.html


ชมพูฟิวเซีย (Fuchsia)

สีชมพูจี๊ด สีที่แรง ชัดเจน เป็นอีกสีที่เทรนด์ในปี 2014 สาวๆ คนไหน ที่ย้อมสีนี้ จะเด่นเป็นชัดเจนค่ะ และยิ่งท�ำสีตัดกับสีตรงกันข้ามอย่างสี ฟ้า สีด�ำ ยิ่งดูเทรนด์สุดๆ ค่ะ

ขอบคุณภาพและบทความจาก http://women.kapook.com /view79859.html


สีเรเดียนท์ ออร์คิด (Radiant orchid)

สีม่วง สีม่วงหวานๆ สีที่ช่างผมเกือนทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกัน ว่าเป็นสีที่มาแรงที่สุดในปีนี้ ซึ่งได้รับการประกาศจากแพนโทน (Pantone) ผู้เชี่ยวชาญด้านการท�ำสีผม ให้เป็นสีผมประจ�ำปี 2014 กันเลยทีเดียว

ขอบคุณภาพและบทความจาก http://women.kapook.com /view79859.html


สีแพลตตินั่มบลอนด์

สีบลอนด์สว่างเหลือบเทาเงินมาแรงส�ำหรับเทรนด์สีผมโลก ดูเบาสว่าง และเรียบง่าย แต่ถ้าใครกลัวซีดเกินไป จะลองเป็นสีบลอนด์เฉดอุ่น ๆ ขึ้นหน่อยก็ได้นะ

ขอบคุณภาพและบทความจาก http://women.kapook.com /view79859.html


SUNBLOG สวยรั บซัมเมอร์

ค่า “SPF” ในครี มกันแดด มันคืออะไร และบอกถึงอะไรบ้ าง วันนี ้เรามาเรี ยนรู้กนั ค่ะว่า เราควรใช้ คา่ SPF ในครี มกันแดดที่มีคา่ เท่าไรกัน SPF คืออะไร ค่า SPF หรื อ Sun Protection Factor เป็ นตัวระบุระดับการ ปกป้องผิวจากรังสี UVB หรื อ ก็คือจ�ำนวนเท่าของเวลาที่ผิวทนต่อรังสี อัลตราไวโอเลตได้ หลังจากทาครี มกันแดดแล้ ว ซึง่ โดยปกติผิวของเรา จะรับมือกับแสงแดดโดยปราศจากครี มกันแดดได้ ประมาณ 20-30 นาที ถ้ าครี มกันแดดหรื อผลิตภัณฑ์นนระบุ ั ้ ไว้ วา่ SPF30 ก็จะหมาย ถึง เราสามารถอยูก่ ลางแดดได้ ประมาณ 30×30 = 900 นาที หรื อ 15 ชัว่ โมง โดยที่ผิวไม่ไหม้ แดง แต่กระนันการค� ้ ำนวณอาจคลาดเคลื่อนได้ เนื่องเหงื่อออก หรื อท�ำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจ�ำวัน ทางที่ดีที่สดุ ควร ทาครี มซ� ้ำทุก 2 ชัว่ โมง เพื่อให้ ประสิทธิภาพในการป้องกันแดดเป็ นไป อย่างต่อเนื่อง

ท�ำไม SPF สูง ก็ไม่ ได้ ดกี ว่ าเสมอไป โดยทัว่ ไป ครี มกันแดด SPF ประมาณ 15 ก็เพียงพอแล้ วส�ำหรับ คนทัว่ ๆ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในแถบเอเชียอย่างเรา แต่ส�ำหรับคน ที่ผิวไวต่อแดด หรื อถูกผิวถูแผดเผาให้ หมองคล� ้ำได้ งา่ ยนัน้ ใช้ SPF 30 ก็ ถือว่าเพียงพอที่จะปกป้องผิวได้ แล้ ว แต่ถ้าอยากใช้ ที่มีคา่ SPF เยอะกว่านี ้ ก็ไม่วา่ กันนะคะ ค่า SPF สูง ๆ นัน้ ไม่ได้ หมายความว่า จะปกป้องแสดงแดดได้ ดีไปกว่า ค่า SPF ที่ต�่ำกว่า ในความเป็ นจริ งแล้ ว ค่า SPF สูง ๆ นันจะก่ ้ อให้ เกิดการ ระคายเคืองต่อผิวหนังส�ำหรับคนที่มีผิวแพ้ งา่ ย อาจท�ำให้ สีผิวของเราไม่ สม�่ำเสมอ เกิดรอยด่างขึ ้นได้ จึงแนะน�ำว่าควรใช้ ครี มกันแดดค่า SPF สูง (15 ขึ ้นไป) ในกรณีที่ต้อง ตากแดด เป็ นเวลานานติดต่อกันและใช้ คา่ SPF ต�่ำ ในกรณีที่โดนแดดเป็ น ครัง้ คราวระหว่างวันค่ะ

ภาพจาก flickr.com คอลัมน์ จาก ไขมุข


Oriental Princess Natural Sunscreen

ครี มกันแดดพิเศษเพิ่ม ความขาวเนียนส�ำหรับผิวหน้ า ป้องกันรังสี UVA-B ใช้ ประจ�ำ ทุกวันเพื่อผิวขาวใส L'oreal UV Perfect SPF50 PA+++ เป็ นโลชัน่ กันแดดเนื ้อบางเบา ไม่เหนียวเหนอะหนะ ปกป้องผิว จากรังสี UVA/UVB ตลอดวัน ป้องกันผิวจากจุดด่างด�ำ ความหมองคล� ้ำ และริ ว้ รอยก่อนวัย

Cute Press Moisture Milk SPF 50 PA++

ครี มกันแดดส�ำหรับผิวหน้ า สูตรกันน� ้ำ ปกป้องผิวจาก แสงแดด ด้ วยค่า SPF 50 ปกป้องผิว จากรังสี UVA และ UVB ผสาน Licorice Extract ช่วยให้ ผิวแลดูกระจ่างใส สามารถใช้ เป็ น ครี มรองพื ้นได้ ในตัว

ครีมกันแดด ท�ำงานอย่างไร

ส่วนผสมในครี มกันแดดจะท�ำหน้ าที่ในการปกป้องผิว จากรังสี UV ด้ วยการดูดซับรังสี ,ป้องกันแสง UV ไม่ให้ ผา่ น เข้ าไปถึงชั ้นผิว หรื อท�ำให้ รังสี UV แตกกระจายออกไปเพื่อไม่ให้ เข้ าท�ำร้ ายผิวโดยตรง ส�ำหรับค�ำแนะน�ำในการใช้ ครี มกันแดด ครี มกันแดดที่ดีที่สดุ คือครี มกันแดดที่สามารถที่จะป้องกัน Nivea Sun แสง UV ได้ เพียงพอ(ซึง่ อาจจะขึ ้นกับความแรงของแสง) Whitening เพื่อให้ ได้ ผลดีที่สดุ ควรทาครี มกันแดดก่อน Immediate Collage ออกไปสูท่ ี่มีแสงแดด 30 นาที DNA protect SPF 50 เป็ นครี มกันแดดที่สามารถ กันน� ้ำได้ SPF50 ป้องกันได้ ทั ้ง UVA และUVB ปกป้อง ทันทีที่ใช้ โดยไม่ต้อง รอ 20 นาที

ส�ำหรับซัมเมอร์นี้สาวๆ หนุ่มก็อย่าลืม ดูแล และปกป้องผิวด้วยครีมกันแดดนะคะ ป้องกันก่อนที่ผิวคุณจะหมองคล�่ำ อยากต้องการฟื้นฟูค่ะ Minus Sun Facial Sun Protection SPF 40 Ivory

เป็ นครี มกันแดดเนื ้อซิลโิ คน สามารถใช้ แทนรองพื ้นได้ ไม่มีแอลกอฮอล์ สามารถช่วย ปกปิ ดจุดด่างด�ำได้ ช่วย ปิ ดรูขมุ ขนและช่วยปรับ สีผิวให้ เรี ยบเนียน

คอลัมน์ : http://www.dek-d.com ภาพ : http://www.pinterest.com/


7

เหตุผล

ท�ำไม ต้อง !!

กาแฟถุงกระดาษ ฮิตระบาดทั่วไทย

กาแฟถุงกระดาษ

1. ราคาถูก ถุงใหญ่จุใจ : ราคาถุงละ 25 บาท บางเจ้าก็ราคา

5. คนอื่นท�ำรวยก็ท�ำบ้าง : เป็น

ธรรมดาอยู่แล้ว เมื่อเห็นว่าธุรกิจ หรืออาชีพใดที่ได้รับความนิยมก็ ย่อมมีผู้สนใจจ�ำนวนมากเข้าไปท�ำ บ้างประมาณว่า เห็นคนอื่นท�ำแล้ว รวยก็อยากรวยเหมือนเขา

6.

เย็นนานทานได้หลายชั่วโมง : กาแฟที่อยู่ในถุงรัดด้วยหนังสติ๊ก ที่ปิดสนิท เมื่ออยู่ในถุงกระดาษจะ สามารถเก็บความเย็นได้ 4-5 ชั่วโมง เมื่อน�ำกลับไปทานที่บ้านรสชาติจะ ไม่เปลี่ยนเพราะน�้ำแข็งยังไม่ละลาย

7. เป็นของฝากได้ : สามมารถซื้อ

ไปฝากเพื่อน แฟน ฝากครอบครัวได้ เพราะแพ็คเกจสวยดูดี ดูมีคุณค่าอยู่ แล้ว เดินทางเป็นชั่วโมงก็ไม่ท�ำให้ รสชาติเปลี่ยนอีกด้วย

ถุงละ 20 บาท ที่มาในถุงขนาดใหญ่ดื่มอิ่มจุใจ ดื่มได้ทุกเพศ ทุกวัยค่ะ

2. เมนูคุ้นเคยของคนไทย : แค่บอกว่าเป็น “กาแฟโบราณ”

ทุกคนก็รู้จักกันดี ไม่ต้องอธิบายมากเพราะคนไทยคุ้นเคยและ นิยมมายาวนาน แต่ในสมัยก่อนจะเป็นถุงพลาสติก มีหนังสติ๊ก รัดส�ำหรับไว้ถือ (ทันกันไหมคะ) แถมเมนูมากมายให้เลือกนอก เหลือจาก “กาแฟโบราณ”

3.

น�ำเสนอน่าสนใจ : การหยิบบรรจุภัณฑ์ “ถุงกระดาษ” มาใช้ เป็นกลยุทธ์น�ำเสนอสินค้าที่ง่ายแต่ได้ผลสร้างการจดจ�ำ แถมยังมีประโยชน์เก็บความเย็นได้ดี ประกอบกับโปรโมชั่นเพื่อ กระตุ้นยอดขาย ด้วยโปรโมชั่นซื้อครบ 10 ถุงแลกฟรี 1 ถุง

4. ท�ำง่าย-เงินลงทุนน้อย : ด้วยกระบวนการเริ่มธุรกิจค่อน ข้างง่าย ไม่จ�ำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะทางลึกซึ้ง ใช้เงินลงทุนแค่ หลักหมื่นบาท ก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้แล้ว ยิ่งซื้อแฟรนไชส์ก็ยิ่ง ง่ายเข้าไปอีก

ขอขอบคุณเนื้อหาหลักจาก :ASTV ผู้จัดการ


บริ ษัท ไลน์ (LINE) เปิ ดเกมส์ใหม่ออกมาเรื่ อยๆ แต่ยงั ไม่โดนใจผู้เล่นสักที จนมาถึงเกมส์ คุกกี ้ รัน ผจญภัยโลกแคน ดี ้ (Cookie Run) ซึง่ ได้ อดุ ช่องโหว่ของผู้เล่นต่างๆรวมถึงเพิ่มไอเดียความน่ารักของตัวการ์ ตนู คุกกี ้ และระบบปิ ดไม่รับ ข้ อความเวลาไม่อยากให้ ใครส่งมากวน ท�ำให้ พอลองเล่นดูร้ ูสกึ เพลินกว่าเกมอื่นๆของไลน์ ยิ่งเพื่อนเล่นกันเยอะมาก การ แข่งชิงอันดับสมัย ไลน์ ป๊ อป (Line Pop) กับมาอีกครัง้ จนกลายเป็ นกระแสฟี เวอร์ ปั๊ มเลเวลกันข้ ามวันข้ ามคืนกันเลยที เดียว ก่อนอื่นเลย เข้ า เพลย์สโตร์ (Play Store) บนแอนดรอย์ หรื อแอพสโตร์ (App Store) ค้ นหาค�ำว่า 'คุกกี ้รัน' (Cookie Run) พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเพื่อดาวน์โหลดติดตัง้ ถ้ าหาเกมไม่เจอแสดงว่าเครื่ องของคุณไม่รองรับ และเล่นไม่ได้ คะ่ ขอแสดง ความเสียใจด้ วย พอลงเกมส์พร้ อมแล้ ว ก็ไปเล่นกันเลยจ้ า วิธีเล่ นเกม 'คุกกีร้ ั น' ให้ เทพใน 3 โลกเริ่มด้ วยเข้ าใจตัวเกมส์ และเก็บของ ขันที ้ ่ 1 พยายามชวนเพื่อนเยอะๆ ชวนแล้ วจะได้ ไอเท็ม ถ้ ากลัวกวนเพื่อนๆลองหากลุม่ ที่เล่นเกมส์นี ้โดยเฉพาะ เพราะคุ๊กกี ้ บางตัวต้ องเชิญเพื่อให้ ครบตามจ�ำนวนถึงสามารถซื ้อได้ ด้วย คอยน์ (Coin) ค่ะ พวกคุกกี ้ คลาส S คุกกี ้ฮีโร่, คุกกี ้โจรสลัด เป็ นต้ น ขันที ้ ่ 2 ชวนรอบแรกได้ ของแล้ ว วันต่อไปก็ชวนต่อไปนะคะ เต็มที่ได้ วนั ละ 30 คน จะได้ คะแนน กิ๊ฟพอยต์ (Gift Point) เพื่อจับของขวัญ แล้ วเราจะได้ เงินมาเพิ่มอีกหลายเหรี ยญหรื อไอเท็มดีๆมาค่ะ แต่ไม่แนะน�ำให้ ใช้ ถ้ าได้ ไอเท็มที่ไม่ใช้ อัตโนมัติ เก็บไว้ ก่อน ขันที ้ ่ 3 พอเราเริ่ มเล่นต้ องเก็บหัวใจชีวิตค่ะ ส่งให้ เพื่อนที่ไม่ได้ ปิดระบบรับข้ อความ จะได้ คะแนน กิ๊ฟพอยต์ เช่นกันครบ 100 แต้ ม จับของขวัญได้ อีกนะจ๊ ะ


ขอยินดีต้อนรับ ฤดูกาลแห่ง summer 2014 แฟชั่นใน suumer นี้ ขอหยิบยก เอาแฟชั่นสตรีทแฟชั่นที่ดีที่สุดของsummer นี้ มาจาก newyork fashion week spring/summer 2014 มาหลายๆคอเลคชั่นที่ เป็นที่สะดุดตาของสาว นิวยอร์คและ สาวกที่ซูฮกแฟชั่นทั้งหลาย ในวีคนี้เห็นจะหนีไม่พ้นแฟชั่นเสื้อผ้าสีสันสดใจลายดอกไม้ และการสวมใส่ที่สะดุดตา วีคนี้เห็น จะมาแรงสุดคือกระโปรง และโรงเท้าส้นสูงของสาวๆ แต่ละคน ที่มีสีสันสดใส และฉูดฉาด ขับกับผิวสีแทนออกมาได้อยากดี ขอให้สาวๆหนุ่ม ทุกคนสนุกกับการแต่งตัวรับ summer นี้นะคะ ขอบคุณภาพจาก - http://www.thecitizensoffashion.com/fashion/best-street -style/looks-at-new-york-fashion-week-springsummer-2014/


ขอบคุณภาพจาก - http://www.thecitizensoffashion.com/fashion/best-street -style/looks-at-new-york-fashion-week-springsummer-2014/


ขอบคุณภาพจาก - http://www.thecitizensoffashion.com/fashion/best-street -style/looks-at-new-york-fashion-week-springsummer-2014/


ขอบคุณภาพจาก - http://www.thecitizensoffashion.com/fashion/best-street -style/looks-at-new-york-fashion-week-springsummer-2014/


ขอบคุณภาพจาก - http://www.thecitizensoffashion.com/fashion/best-street -style/looks-at-new-york-fashion-week-springsummer-2014/


ขอบคุณภาพจาก - http://www.thecitizensoffashion.com/fashion/best-street -style/looks-at-new-york-fashion-week-springsummer-2014/


ขอบคุณภาพจากhttp://www.dolcegabbana.com/man/advertising-campaign-gallery


ขอบคุณภาพจากhttp://www.dolcegabbana.com/man/advertising-campaign-gallery


STYLE FASHION PHOTO GALLERY# Noah Mills, Tony Ward, Adam Senn and Evandro Soldati in the Dolce&Gabbana Spring

ขอบคุณภาพจาก http://www.dolcegabbana.com/man/advertising-campaign-gallery ขอบคุณบทความจากhttp://www.swide.com/photo-gallery/dolce-and-gabbana-spring -summer-2014-campaign-ad-men-collection-photos-noah-mills-tonyward/2014/01/08/1-10


STYLE FASHION PHOTO GALLERY# Noah Mills, Tony Ward, Adam Senn and Evandro Soldati in the Dolce&Gabbana Spring

ขอบคุณภาพจาก http://www.dolcegabbana.com/man/advertising-campaign-gallery ขอบคุณบทความจากhttp://www.swide.com/photo-gallery/dolce-and-gabbana-spring -summer-2014-campaign-ad-men-collection-photos-noah-mills-tonyward/2014/01/08/1-10


ขอบคุณภาพจาก http://www.dolcegabbana.com/ woman/advertising-campaign-gallery/


ขอบคุณภาพจาก http://www.dolcegabbana.com/ woman/advertising-campaign-gallery/


แฟชั่นฮิปฮอปในยุคนั้นยังมีอิทธิพลต่อแฟชั่นระดับสูง ใน ช่วงปลายทศวรรษที่1980 Isaac Mizrahiได้รับอิทธิพล จากช่างลิฟท์ของเขาที่ใส่โซ่ทองชิ้นใหญ่คอลเลคชั่นนี้ของ เขาได้รับอิทธิพลอย่างสูง จากแฟชั่น ฮิปฮอปนางแบบใส่ เสื้อรัดรูปสีด�ำโซ่ทอง เข็มขัดชื่อสีทอง แจ็กเก็ตสีด�ำกับ หมวกเฟอร์ในต้นยุค 1990 แชนเนลมีการโชว์แฟชั่นที่ รับอิทธิพลจาก ฮิปฮอปอยู่หลายโชว์ หนึ่งในนั้น นางแบบ ใส่เสื้อแจ็กเก็ตหนังสีด�ำและมีโซ่ทองอีกชุด ใส่ชุดยาวสีด�ำ มีเครื่องประดับหนักๆ แก็งสเตอร์สไตล์ หรือที่คนไทย รู้จักกันในชื่อว่า "แนวแก๊งก์" แฟชั่นแบบแก็งสเตอร์เป็น สิ่งที่พบเห็นได้บ่อยในแฟชั่นฮิปฮอปในช่วงกลางทศวรรษ ที่ 1990 แฟชั่นฮิปฮอป ได้รับอิทธิพลจากการแต่งกาย ของอันธพาลข้างถนน และนักโทษ

RAP รากฐานที่แท้จริงของดนตรีจากคนผิวด�ำอีกแนว ที่ประทับตราได้เด่นชัดที่สุดกว่าแนว อื่นใดทั้งหมดที่เป็นของ พวกเขา เพราะเป็นดนตรีที่มาจากการพร�่ำบ่น การเปล่งเสียง ที่มาจากภายในของตัวคน ระบายออกมาเป็นท่วงท�ำนอง เป็น โคลง ฉันท์กาพย์กลอนพรรณนา และปาฐกถา โดยไม่จ�ำเป็น ต้องมีเสียงดนตรี ซึ่งแม้แต่จังหวะก็สามารถใช้เสียงในล�ำคอคอย ให้จังหวะได้ เนื้อหาก็ยังวนเวียนอยู่กับการถูกเอารัดเอาเปรียบ เหมือนเดิม เป็นดนตรีที่พูดถึงความจริงได้ชัดเจนที่สุด เพราะ เนื้อหาค่อนข้างเปิดเผย โผงผาง หยาบคายและด่าทอได้ถึงกึ๋น

ขอบคุณภาพและบทความจาก www.tumblr.com/tagged/hip-hopfashion,th.wikipedia.crg,http://board.postjung.com/412798.html


POP หรือดนตรีป๊อป Pop ย่อมาจากค�ำว่า Popular ที่มีความ หมายว่า เป็นที่นิยมชมชอบกันทั่วไปดนตรีป๊อปจึงมีลักษณะที่ฟัง ง่ายติดหูท�ำนองไพเราะ ดนตรีไม่มีความสลับซับซ้อน เนื้อหากล่าว ถึงความรักธรรมชาติ อารมณ์ต่างๆของผู้คนทั่วไปโดยรวมแล้ว ทุกๆเพลงจะมีลักษณะที่เด่นชัด ดังนั้นดนตรีป๊อปจึงอาจจะเป็น ดนตรี โพลค์ บูลส์ คันทรี่ ร็อค เฮฟวี่ แรป แด๊นซ์ ฯลฯ หรือดนตรี อะไรก็ตามที่ผู้คน ทั่วโลกชื่นชอบและฮิตเป็นบ้าเป็นหลัง การแต่งตัวแนว pop คือแนวทางการ แต่งกายแบบ เป็นตัวของ ตัวเองสไตล์ใครสไตล์มัน ใช้เสื้อผ้าแบบทั่วไป เช่น เสื้อยืด กาง เกงยีนส์ รองเท้าผ้าใบ หมวก แจ๊กเก็ต มามิกซ์แอนด์แมทต์ ที่ อาจไม่จ�ำเป็นต้องล�้ำมากแต่ก็ยังอยู่ใน เทรนด์แฟชั่น โดยเป็นชุด ที่เรามักจะใส่เวลาออกไปเดินตาม ท้องถนน เพื่อพบปะ เพื่อน ฝูงนอกบ้าน ตัวอย่าง StreetFashion ที่คนมักนึกถึงกัน เช่น แบบอเมริกันฮิปฮอป สวมเสื้อฮู้ดใส่คู่รองเท้ากีฬายี่ห้อดัง NIKE ,ADIDAS หรืออย่าง Street Fashionสไตล์คนญี่ปุ่นอันเป็นเอกลั กษณ์ บนถนนฮาราจูกุที่โด่งดังไปทั่วโลก ขอบคุณภาพและบทความจาก www.katykeok.com,http://hellomiki.com http://board.postjung.com/412798.html


คือ แนวเพลงที่ได้รับความนิยมในฝั่งตะวันตก ถึงแม้ว่าค�ำย่อของค�ำว่า อาร์แอนด์บี จะดูเชื่อมโยงกับเพลงริทึ่มแอนด์บลูส์ดั้งเดิม แต่ค�ำว่าอาร์แอนด์ บีในปัจจุบันมักจะใช้ระบุหมายถึง ดนตรีของชาวแอฟริกัน-อเมริกัน ที่มี ต้นก�ำเนิดหลังจากการจากไปของดนตรีดิสโก้ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1980 แนวเพลงใหม่นี้มีองค์ประกอบของดนตรีโซล ฟังก์แดนซ์ และตั้งแต่ปี 1986 เป็นต้นมาหลังการเกิดของเพลงนิวแจ็สสวิงที่เป็นเพลงอาร์แอนด์บี ฮิปฮอป ค�ำย่อ อาร์แอนด์บี โดยมากมักจะมีความหมายรวมทั้งหมดของริทึมแอนด์ บลูส์ถึงแม้ว่าบางแหล่งจะอ้างว่าหมายถึงเพลงแนวเออเบินคอนเทมโพรารี่ เพ ลงอาร์แอนด์บีร่วมสมัยเป็นงาน เพลงที่ลื่นไหล มีจังหวะดรัมแมชชีนเป็น เบื้องหลัง ในบางครั้งใช้จังหวะแซกโซโฟนร้อยเข้ากับจังหวะ ให้ได้ความรู้สึก แบบแจ๊สและดูนุ่มนวล การเรียบเรียงเสียงร้องอย่างโอ่อ่า ใช้จังหวะที่ได้รับ อิทธิพลจากเพลงฮิปฮอป ถึงแม้ว่าความกระด้างที่เป็นลักษณะทั่วไปของ ฮิปฮอปจะมีอยู่แต่ก็ลบและท�ำให้ดูนุ่มนวลลงในเพลงอาร์แอนด์บีร่วมสมัย

ขอบคุณภาพและบทความจาก httpiam.beyonce.comtaggedmy_work http://th.wikipedia.org


ROCK

เป็นดนตรีที่มีจังหวะจะโคนเร่งเร้ากระชับหนักแน่น โยกย้ายส่ายสะโพกไปมาตามจังหวะด้อย่างเมามัน โดยมีที่มา จากดนตรีร็อคแอนด์โรลยุค 50's ตอนปลายและยุค 60's ที่ เรียกกันว่า 'Rock A Billy' หรือจากเพลง 'Rock Around The Clock' มีกลองให้จังหวะพร้อมกับริธึ่มของกีตาร ์ที่หนัก แน่น และเสียงร้องกระแทก กระทั้นเพื่อปลุกเร้าคนฟังให้เกิด อารมณ์สนุก เมามันส์ และปลดปล่อยดนตรีร็อคได้พัฒนา ให้มีจังหวะที่หนักแน่นและมีรายละเอียด ในแง่ของลูกเล่นกีตาร์ มากขึ้น และเร็วขึ้นเลยเรียกว่า ฮาร์ด ร็อค(Hard Rock) และ พัฒนาให้มีความสลับซับซ้อนในโครงสร้างของเพลง และเนื้อหา ที่เป็นเรื่องราวที่เรียกว่า โปรแกรสซีฟ ร็อค (Progressive Rock) โดยมีเครื่องดนตรีอย่างคีย์บอร์ดและออร์แกนเข้ามามี บทบาท และพัฒนามาจนถึงมีความหนักแน่นกร้าวร้าวหยาบ คายทั้งในเนื้อหาและดนตรีที่เน้นหนักไปที่ กีตาร์ริธึ่มและโซโล่ เป็นพระเอกที่ เรียกว่า เฮฟวี่เมทอล (Heavy Metal) เช่นวง Mattallica, Nirvana เป็นต้น

ขอบคุณภาพและบทความจาก www.nyachii.wordpress.com, rock-style-fashion.tumblr.com,http://board.postjung.com/


ร่วมประชาสัมพันธ์กับเรา

SHERBET MAGAZINE ได้แล้ววันนี้ ในราคาประหยัดเริ่มต้นเพียง

1,000 บาท

คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์สุดคุ้ม - ประชาสัมพันธ์ผ่าน Free Copy กว่า 3,000 แผ่น - กระจายสื่อประชาสัมพันธ์ ฟรี - ออกแบบโฆษณา ฟรี ติดต่อเราได้แล้ววันนี้ โทร.083 982 9136 คุณปุ้ย Email : sherbet-cr@hotmail.com Website : www.sherbet-cr.com


"ศิลปะมันสามารถเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ ข้างทางก็ได้ ตรงไหนก็ได้ เราไม่จ�ำกัดว่าต้องเป็นใคร ต้องเป็นที่ไหน ต้องเป็นอะไร"

"ปลูกผักก็ได้ นั่นก็คือศิลปะ ทุกอย่างเป็นศิลปะ เราท�ำเองเราขายเอง คนซื้อจะได้รู้ว่า นี่คือแม่ครัว นี่คือคนท�ำ อะไรอย่างเนี้ย มันจะน่ารัก"

สวัสดี ค่ะเพื่อนๆ ทุกคนกลับมาอีกครั้งกับฉบับนี้ ที่สุดพิเศษ วันนีเ้ รามีคอลัมน์มาแนะน�ำเป็นคอลัมน์ ศิลป์ฮิมตาง จากแนวสร้างสรรค์เพื่อ "คนเชี ยงราย" ในแง่มุมศิลปะ "ศิลป์ฮิมตาง" หรือ "ศิลป์ริมทาง" ART ON STREET ณ พื้นที่เมตตาจิ ต ถนนสันโค้งน้อย ตรงข้ามสันโค้งน้อยซอย 4 เขตเทศบาลนครเชี ยงราย ตั้งแต่กลุ่มหนุ่มสาว เด็กเล็ก ผู้ ใหญ่ ทุกเพศทุกวัย เพื่อมาพบประกัน ซึ่งในสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมที่ ผ่านมาเราได้กลับมาพบปะกันอีกครั้งเมื่อวันที่ 7 – 8 มีนาคม บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและ อบอุ่น เราจะพาทุกคนมารู้จั ก "ศิลป์ฮิมตาง" กันค่ะ

เชอร์เบท : งาน "ศิลป์ฮิมตาง" จั ดขึ้นผ่าน มากี่ครั้งแล้วคะ แล้วผลตอบรับ เป็นอย่างไรบ้าง พี่ เนย : ผลตอบรับดี มากๆ ค่ะ เมื่อ เดือนมกราคมที่ผ ่านมาเราได้จั ดงาน "ศิลป์ฮิมตาง" เป็นครั้งที่ 1 คือเปิดตัวการจั ดงานขึ้นทุกวันศุกร์ ซึ่ง ได้พั กการจั ดงานไปหนึ่งเดือน ในเดือนกุมภาพั นธ์ แล้วก็กลับมาอีกครั้งในการจั ดงาน "ศิลป์ฮิมตาง" เป็นครั้งที่ 2 ค่ะ

ก่อนอื่นเรามาท�ำความรู้จั กกับงาน "ศิลป์ฮิมตาง" กัน ก่อนค่ะ วันนีเ้ รามีโอกาสได้พูดคุยกับพี่ เนย ซึ่งเป็นแกน หลักในการจั ดงาน "ศิลป์ฮิมตาง" เรามาเริ่มพูดคุยกับ พี่ เนยกันเลยค่ะ เชอร์เบท : จุดประสงค์หลักในการจั ดงาน "ศิลป์ฮิมตาง" ขึ้นเพื่ออะไรคะ พี่ เนย : จุดประสงค์หลักๆ ที่เราตั้งใจจั ดงาน "ศิลป์ฮิมตาง" รวมทั้ งกิจกรรมต่างๆ ก็เพื่อให้เกิดการ ปฏิสัมพั นธ์ ของคนในชุ มชน ในครอบครัวค่ะ เราอยาก ให้ทุกคนมาร่วมท�ำกิจกรรมกันในงาน "ศิลป์ฮิมตาง"

เชอร์เบท : จริงๆ ชื่ องาน "ศิลป์ฮิมตาง" มีความหมายมาจากอะไรคะ พี่ เนย : ชื่ องานนีม้ าจาก พี่ เหมียวค่ะ ซึ่งเป็นคนเริ่มต้นในการคิดที่อยากจะจั ดงานนีข้ ึ้น ความหมายก็มาจาก ศิลปะมันสามารถเกิดขึ้นที่ ไหน ก็ ได้ ข้างทางก็ ได้ ตรงไหนก็ ได้ เราไม่จ�ำกัดว่าต้อง เป็นใคร ต้องเป็นที่ ไหน ต้องเป็นอะไร เพื่อเป็น เปิดกว้าง ให้เด็กๆ ได้มโี อกาส มาโชว์ ได้มาแชร์ ได้ มาเวิ ร์คช็อป ใครมีอะไรก็มาแบ่งกัน มาขายก็ ได้ พี่ เนยยังพูดเสริมอีกว่า : พื้นฐานของกิจกรรม พี่ อยากจะเน้นเรื่องของเล่น วาดรูป ระบายสี วาดรูป ไม่เหมือน เรายังมีกิจกรรมของกลุ่มการจั ดงานที่ ไป ที่ ไหนเราก็จะไปหาเงินสมทบการจั ดงานกัน ก็จะมี แสดงหน้าขาว วาดรูปไม่เหมือน ขายโปสการ์ด ขาย ช็อกโกแลต และของที่เราท�ำเอง หารายได้ ให้ตัวเอง


สนุกด้วย ผลตอบรับที่เกิดขึ้น ท�ำให้เรามีความสุขดี ค่ะ ถ้าคนมาเยอะเราก็แฮปปี้ ซึ่งทีมงานทุกคนลงแรง เหนื่อยกันมากค่ะ เริ่มจั ดสถานที่กันตั้งแต่กลางวัน พวกเราเหนื่อยแต่ก็คิดเหมือนกันเสมอว่า ถ้าพวกเรา ไม่ท�ำ มันก็ ไม่ได้ ใครเริ่มท�ำ เราก็ท�ำไป อย่างที่เราท�ำได้ เชอร์เบท : การจั ดงาน "ศิลป์ฮิมตาง" ครั้งที่ 2 นีเ้ ป็นหัวข้ออะไรคะ พี่ เนย : เกษตรอินทรีย์ค่ะ ในหัวข้อ “แข็งแรงเพราะกินผัก” ตัวพี่ เนยเองเป็นคนชอบเกษตรออร์แกนิค เราก็เลยปรึ กษากันว่า เราอยากให้คนเชี ยงรายรู้ว่า ที่ ไหนมีผักออแกนิคขาย คนตัวเล็กๆท�ำของเล็กๆ ปลูกสตรอเบอรี่ของตัวเอง ปลูกนั่นท�ำนีข่ องตัวเอง เอามาขาย เอามาแบ่งปันคนคนก็จะได้รู้จั ก แล้ว เด็กๆ ก็จะได้นึกถึง จดจ�ำเรื่องราวเหล่านี้ เราอยากให้เด็กได้เห็นว่ามันเริ่มมี วัยรุ่นเข้ามาท�ำเรื่องพวกนี้ มัน ไม่ ใช่มีแต่คนแก่ๆ คนมีอายุ มาขายผัก ปลูกผักปลอดสารพิษ เด็กวัยรุ่นมาเลี้ยงแกะ มาปลูกข้าวเอง ปลูก สตรอเบอรี่ ในสวนหลังบ้าน ท�ำไมทุกคนถึงหันมาดูแลตัวเอง ท�ำไมต้องมาพึ่งตัวเอง ไม่พึ่งการซื้อ มันก็ เลยเป็นอะไรที่เราอยากให้สังคมได้เห็น ให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็น ได้สนุก ได้รับรู้ด้วย นอกจากนีส้ ิ่งที่มันเกิด ขึ้น ในกิจกรรมที่เราจั ดขึ้นก็มีพื้นฐาน ดนตรีก็มี เล่านิทานก็มี จริงๆ มีประกวดวาดรูปตามหัวข้อด้วยค่ะ เชอร์เบท : อยากให้พี่ เนบประชาสัมพั นธ์งานในครั้งหน้าซักนิดหน่อยคะ พี่ เนย : ในครั้งหน้าเราจะจั ดขึ้นในวันที่ 4- 5 เมษายนนีค้ ่ะ ในหัวข้อหนังสั้น ภายในงานก็จะการประกวด หนังสั้น เราอยากให้ทุกคสมาร่วมงานกันเยอะๆ ค่ะ จริงๆไม่ ใช่มีแต่เด็กๆเท่านั้น เราอยากให้ทุกวัยได้มา ร่วมงานกัน มาแชร์จิ ตนาการ ความสร้างสรรค์ กันค่ะ เชอร์เบท : งาน "ศิลป์ฮิมตาง" จั ดขึ้นเดือนละครั้งใช่ไหมคะ แล้วแต่ละครั้งมีตรีมที่แตกต่างยังไงบ้าง ค่ะ เราอยากเปิดพื้นที่ ให้คนแบบชอบ สนใจ เรื่องศิลปะ ของท�ำมือ ดนตรี หรือจริงๆ เป็นอะไรก็ ได้ที่อยาก แบ่งปัน ปลูกผักก็ ได้ นั่นก็คือศิลปะ ทุกอย่างเป็นศิลปะ เราอยากได้อะไรที่มันท�ำจากตัวเอง ปลูกผักก็ท�ำ จากตัวเอง แต่ไม่ ใช่รับของเค้ามาขาย ปลูกผักเอง ท�ำขนมเอง ขายเอง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง เราท�ำ เองเราขายเอง คนซื้อจะได้รู้ว่า นีค่ ือแม่ครัว นีค่ ือคนท�ำมานะ อะไรอย่างเนีย้ มันจะน่ารัก

https://www.facebook.com /silphimthang?fref=ts


ขัวศิลปะ

“ขัวศิลปะ" ก่อตั้งโดยกลุ่มศิลปินเชียงราย ขัว ในภาษาเหนือ แปลว่าสะพาน ขัวศิลปะ คือ สะพานที่จะเชื่อมศิลปะสู่สังคม ขัวศิลปะ มี ร้านอาหารครัวศิลปิน ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก รวมถึงโรงเรียน สอนศิลปะ(ซึ่งจะเปิดตัวในอนาคตอันใกล้) ขัวศิลปะมีห้องแสดงผล งานศิลปะแบบหมุนเวียน ของศิลปินเชียงรายทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ๆ รวมถึงศิลปินนานาชาติ”

นิทรรศการขัวศิลปะ ครั้งที่ 2 ( 2nd ArtBridge ChiangRai Art Exhibition)

ในช่วงนี้ขัวศิลปะมีการแสดงผลงานศิลปะของศิลปินในกองทุน ศิลปินเชียงราย ชื่อนิทรรศการว่า”ขัวศิลปะ ครั้งที่ 2” เป็นงานประจ�ำปี ของขัวศิลปะ ซึ่งมีผลงานของศิลปินรุ่นใหญ่อย่างอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี และอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ รวมถึงงานของ ศิลปินเชียงรายที่ มีชื่อเสียงท่านอื่นๆ, ศิลปินรุ่นใหม่ จ�ำนวน 174 คน เป็นงานจิตรกรรม ภาพถ่าย งานปั้น งานแกะสลัก งานเครื่องเงิน เซรามิค ที่มาชมนิทรรศการเดียว ได้ครบทุกรสของศิลปะ เปิดให้เข้าชมฟรี เวลา 10.00- 19.00 น. ทุกวันนิทรรศการจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

ขัวศิลปะ ค่ายศิลป์ สร้างสรรค์

ปิดเทอมภาคฤดูร้อนนี้ ทางขัวศิลปะ เชียงราย ได้จัด กิจกรรม “ขัวศิลปะ ค่ายศิลป์ สร้างสรรค์” ค่ายศิลปะส�ำหรับนักเรียน อายุ 8-13 ปี ที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดย ศิลปินและวิทยากรที่มีประสบการณ์ พร้อมทั้งการทัศนศึกษาบ้าน ศิลปินเชียงราย กิจกรรมนี้จัดระหว่างวันที่ 24-30 มีนาคม 2557 ระยะเวลา 7 วัน เวลา 10.30 - 15.00 น. ณ ขัวศิลปะ เชียงราย


ผลงานของเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์


ผลงานของเสงี่ยม ยารังสี เบิกบาน/JOYFULLสีน�้ำมันบนลินิน oil on Linin 100 ซม. x 120 ซม. 2556


ผลงานของอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ลมหนาวที่ดอยแม่สลองสี น�้ำมันบนผ้าลินิน 100 ซม.x130 ซม.


ผลงานของ นิตยา ตามวงค์ “หญิงสาวกับดอกไม้หลากสี” สีน�้ำมันบนผ้าใบ 50 ซม.x 50 ซม., 2557


ผลงานของ ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ

ขัวศิลปะ ArtBridgeChiangRai (ABCR)

หอศิลป์ ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ร้านอาหารครัวศิลปิน หอศิลป์ ร้านขายของที่ระลึก: เวลา 10.00 .- 19.00 น. (ไม่มีค่าเข้าชม) ร้านกาแฟ ร้านอาหารครัวศิลปิน : เวลา 10.00 - 22.00 น. ที่อยู่ :551 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ. เมือง จ. เชียงราย 57100 (ก่อนถึงแยกสนามบิน แม่ฟ้าหลวง ติดกับวัดขัวแคร่ ) โทรศัพท์. 053-166623 Fax. 053-166 624 มือถือ. 094- 605- 3030, 088-418 5431 e-mail: artbridge.cr@gmail.com ,www.facebook.com/artbridgechiangrai website : http://www.artbridgechiangrai.org/


มกราคม

ส�ำหรับผู้ที่เกิดในเดือนนี้ มีเกณฑ์เดินทางไกล เดินทางไปหาคนรัก หรืออาจ ไปเพื่อปรับเปลี่ยนหน้าที่การงาน ส�ำหรับผู้ที่ไม่ชอบเดินทาง รวมถึงผู้ที่ยังไม่มี คู่รัก สถานการณ์ในช่วงนี้แทบจะหยุดนิ่ง ไม่เคลื่อนย้ายทั้งตัว และหัวใจ แต่ไม่ ว่าอย่างไร ก็ยังคงต้องเดินทางเนื่อง ด้วยเหตุอันจ�ำเป็น แต่ไม่ต้องกังวลนะคะ การเดินทางที่คุณกลัวนั้นจะไม่น่าเบื่อย่างที่คิด เพราะนอกจากคุณจะได้ประสบ การณ์ใหม่ๆ จากการเดินทาง คุณยังจะได้โชคลาภจากการเดินทางอีกด้วยค่ะ สีอัปมงคล ท�ำรักล่มของผู้ที่เกิดเดือนนี้ นั่นก็คือ สีม่วง ขอบคุณตัวแทนจับไพ่ยิปซี : Noonancy Lemon

กุมภาพันธ์

ส�ำหรับผู้ที่เกิดในเดือนนี้ เรื่องการงานจะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ หากคุณ ก�ำลังคิดที่จะสมัครงาน หรือมองหางานใหม่ๆ เรื่องนี้คุณจะโดดเด่นเป็นพิเศษ เนื่องด้วยคุณมีคนคอยอุปถัมภ์ค�้ำจุนอยู่เสมอๆ รวมไปถึงความสามารถอัน ล้นเหลือของคุณด้วยค่ะ ส�ำหรับเรื่องของความรัก คนโสดเนื้อคู่ของคุณอยู่ ทางทิศตะวันออก คนมีคู่หากคุณก�ำลังเผชิญกับปัญหาของความรักคุณควร ใช้สติในการแก้ปัญหา แล้วคุณจะผ่านพ้นมันไปด้วยดี สีอัปมงคล ท�ำรักล่มของผู้ที่เกิดเดือนนี้ นั่นก็คือ สีชมพู สีฟ้า สีน�้ำเงิน สีน�้ำทะเล ขอบคุณตัวแทนจับไพ่ยิปซี : Lookpla Chan

มีนาคม

ส�ำหรับผู้ที่เกิดในเดือนนี้ คุณจะมีดวงทางด้านการพนัน หรือการเสี่ยง โชคเป็นพิเศษ หากเป็นเรื่องงานประจ�ำคุณอาจได้รับข่าวดี ได้เลื่อน ขั้นเลื่อนต�ำแหน่ง หรือหากเป็นงานพิเศษคุณก็จะได้เงินโบนัสอย่างน่า ประหลาดใจ ส�ำหรับเรื่องของความรัก คนโสดมีเกณฑ์เจอกับบุคคล นิรนาม เตรียมใจไว้ให้ดีนะคะ คนมีคู่ในตอนนี้ คุณอาจก�ำลังนึกถึงคน ที่อยู่ในใจมากกว่าคนที่อยู่ข้างกาย แต่ไม่ใช่ว่าคุณจะคิดนอกใจคนที่อยู่ ข้างๆ คุณนะ มันเป็นเพียงความคิดลึกๆ ภายในใจเท่านั้นเอง สีอัปมงคล ท�ำรักล่มของผู้ที่เกิดเดือนนี้ นั่นก็คือ สีแดง ขอบคุณตัวแทนจับไพ่ยิปซี : R'cha Rutjananon ขอบคุณภาพจาก httptrendland.commustafa-soydan-zodiacillustrations-for-trendland


เมษายน

ส�ำหรับผู้ที่เกิดในเดือนนี้ ช่วงนี้ทุกอย่างในชีวิตต้องมีกฎมีเกณฑ์ คุณ ควรเพิ่มความเข้มงวดในการใช้ชีวิตของคุณให้มากขึ้น รวมไปถึงเรื่อง งาน เพราะปกติคุณมีนิสัยชอบแหกกฎเป็นชีวิตจิตใจ ดังนั้นคุณจะต้อง ให้ความส�ำคัญในจุดนี้ให้มากขึ้น มิเช่นนั้นคุณอาจประสพกับความล้ม เหลวในหลายๆ ด้าน แม่หมอเตือนด้วยความหวังดีนะคะ ส�ำหรับเรื่องของความรัก คนโสดคุณตั้งสเปคไว้สูงเกินมาก ถ้าไม่โดนใจ ที่สุดก็ไม่เลือก คนมีคู่สิ่งใดๆ ที่คุณได้คาดหวังต่อคนรักของคุณไว้นั้น คุณควรลดลงมาบ้าง มิเช่นนั้นอาจจะมีปัญหากันถึงขั้นแตกหักกันเลย ทีเดียว สีอัปมงคล ท�ำรักล่มของผู้ที่เกิดเดือนนี้ นั่นก็คือ สีม่วง ขอบคุณตัวแทนจับไพ่ยิปซี : Kanruthai Manoruang

พฤษภาคม

ส�ำหรับผู้ที่เกิดในเดือนนี้ ดวงดาวแห่งความหวัง ส่งผลให้คุณสมหวังในเรื่องที่ เด่นที่สุด ณ ตอนนี้ แต่คุณต้องระมัดระวังให้ดีอะไรที่ได้มาง่ายๆ ก็มักจะเสีย ไปง่ายๆ เช่นเดียวกัน ท�ำอะไรต้องระมัดระวัง และมีสติให้มากๆ นะคะ แม่หมอ เตือนด้วยความเป็นห่วงจ้า ส�ำหรับเรื่องของความรัก คนโสดนี่เป็นโอกาสที่ ดีส�ำหรับคุณแล้วล่ะที่จะเดินหน้าเต็มก�ำลังให้เรื่องที่ค้างคาในใจเป็นความจริง เสียที คนมีคู่ หากคุณมีความคิดที่จะท�ำอะไรร่วมกับคนรัก ให้รีบลงมือท�ำ ทันทีเลยนะ มิเช่นนั้นคุณอาจจะต้องพลาดโอกาสไปอีกยาวนาน เนื่องจากไม่ ได้อยู่ด้วยกันนั่นเองค่ะ (ปล. แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น คุณทั้งสองต้องมีความคิดเห็นที่ ตรงกันก่อนนะคะ มิใช่คิดไปเพียงฝ่ายเดียว) สีอัปมงคล ท�ำรักล่มของผู้ที่เกิดเดือนนี้ นั่นก็คือ สีม่วง และ สีแดง ขอบคุณตัวแทนจับไพ่ยิปซี : ManOw Ppr

มิถุนายน

ส�ำหรับผู้ที่เกิดในเดือนนี้ คุณจะได้ใช้ไหวพริบ และความฉลาดที่มีใน ตัวคุณเพื่อบางสิ่งบางอย่างซึ่งมีความส�ำคัญกับชีวิตของคุณ และสิ่ง นั้นจะส�ำเร็จผลเพราะมันคือสิ่งพิเศษที่คุณมีมากกว่าราศีอื่นๆ ทางด้าน อุปสรรคต่างๆ ที่คุณได้เผชิญก็จะถูกคลี่คลายด้วยสติปัญญาอันชาญ ฉลาดของคุณ ส�ำหรับเรื่องของความรัก คนโสดในช่วงนี้ ถ้าแอบรักแอบ ชอบใคร จงพัฒนาจุดเด่นของคุณ ให้กลายเป็นเสน่ห์เพื่อดึงดูดเพศตรง ข้ามให้เข้ามาหาคุณได้ คนมีคู่ อาจมีปัญหากันบ้าง แต่คุณก็สามารถแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างลงตัว สีอัปมงคล ท�ำรักล่มของผู้ที่เกิดเดือนนี้ นั่นก็คือ สีผสม ขอบคุณตัวแทนจับไพ่ยิปซี : Nutchanon Jaiklr ขอบคุณภาพจาก httptrendland.commustafa-soydan-zodiacillustrations-for-trendland


กรกฎาคม

ส�ำหรับผู้ที่เกิดในเดือนนี้ คุณอาจะต้องพบกับอุปสรรคซึ่งเกี่ยวข้องกับ เรื่องงาน แต่คุณต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของการท�ำงานมักมีอุปสรรคเป็น เรื่องปกติ เพราะถ้าไม่มีอุปสรรคเลย คุณจะแสดงศักยภาพของคุณได้ อย่างไร ส�ำหรับเรื่องของความรัก คนโสดคุณบริหารเสน่ห์จนเกินควรแล้ว นะคะ อาจก่อความยุ่งยากให้แก่ผู้ที่มาพัวพันกับคุณ รวมไปถึงบุคคลที่ สาม ด้วยเช่นเดียวกัน เรื่องแบบนี้มันซับซ้อนนิดหน่อย แม่หมอไม่ยุ่งดีกว่า อิอิ คนมีคู่ ถ้าไม่ตัวคุณเอง ก็เป็นคนรักของคุณ ที่คอยแต่จะสร้างปัญหา ให้ต้องทะเลาะกันอยู่ร�่ำไป ช่วงนี้คุณอาจจะเครียด แต่เดียวมันจะผ่านพ้นไป สู้ๆ นะคะ แม่หมอเอาใจช่วย สีอัปมงคล ท�ำรักล่มของผู้ที่เกิดเดือนนี้ นั่นก็คือ สีม่วง และ สีแดง ขอบคุณตัวแทนจับไพ่ยิปซี : พอดี' คับ

สิงหาคม

ส�ำหรับผู้ที่เกิดในเดือนนี้ ช่วงนี้เสน่ห์ของคุณเพิ่มขึ้นมากเป็นพิเศษ เนื่องจาก คุณได้ท�ำการปรับเปลี่ยนตัวเองให้ดูดีขึ้น รวมไปถึงการได้รับความส�ำเร็จบาง อย่างซึ่งมีผลต่อจิตใจของคุณ จึงท�ำให้คุณท�ำอะไรต่างๆ ได้อย่างมั่นใจ ทาง ด้านการงาน คุณควรงัดจุดเด่นในตัวของคุณออกมาใช้ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีต่อ ตัวคุณเอง ส�ำหรับเรื่องของความรัก คนโสดเสน่ห์ในตัวคุณมีมากพอที่จะมัด ใจคนที่คุณก�ำลังจะจีบ แม่หมอยืนยันว่า จีบติดแน่นอนค่ะ คนมีคู่คุณควรเพ ลาๆ เรื่องการเอาแต่ใจลงบ้างนะคะ ประคับประคองกันไปให้ถึงจุดหมายดีกว่า บั่นทอนก�ำลังใจกันนะคะ สีอัปมงคล ท�ำรักล่มของผู้ที่เกิดเดือนนี้ นั่นก็คือ สีชมพู และสีบรอนซ์เงิน ขอบคุณตัวแทนจับไพ่ยิปซี : Best Gear Bit RaiDer

กันยายน

ส�ำหรับผู้ที่เกิดในเดือนนี้ เรื่องการท�ำงานเด่นชัดเป็นพิเศษ หากมีงาน ประจ�ำอาจได้เลื่อนขั้นเลื่อนต�ำแหน่ง หรือหากมีธุรกิจของครอบครัว จะมี การขยายกิจการสาขา สร้างก�ำไรอีกเป็นเท่าตัว เนื่องด้วยความสามารถที่ คุณมีจะช่วยเหลือให้ทั้งเจ้านายและลูกน้องเชื่อถือในการท�ำงานของคุณค่ะ ส�ำหรับเรื่องของความรัก คนโสดอาจได้รู้จักกับบุคคลซึ่งญาติน�ำพามาให้ รู้จัก และสามารถสานต่อได้ไปจนถึงการได้อยู่ร่วมกันค่ะ คนมีคู่มีเกณฑ์ ร่วมธุรกิจ ร่วมลงทุน ทั้งคู่สามารถเป็นที่ปรึกษาที่ดีของกันและกันได้โดย ปราศจากเงื่อนไขใดๆ ค่ะ สีอัปมงคล ท�ำรักล่มของผู้ที่เกิดเดือนนี้ นั่นก็คือ สีด�ำ และสีขาว ขอบคุณตัวแทนจับไพ่ยิปซี : Seenoom Hunter ขอบคุณภาพจาก httptrendland.commustafa-soydan-zodiacillustrations-for-trendland


ตุลาคม

ส�ำหรับผู้ที่เกิดในเดือนนี้ คุณจะพบเรื่องราว หรือผู้คนใหม่ๆ ที่คุณยังไม่ เคยได้พบเจอ หากเป็นเรื่องงานคุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการติดต่องาน ใหม่ หรือเลื่อนขั้นเลื่อนต�ำแหน่ง ถ้าคุณมีความกังวลใจไม่ว่ากับเรื่องใดๆ จงท�ำใจให้สบายๆ เดี๋ยวทุกอย่างจะคลี่คลาย และลงตัวอย่างสวยหรู อีกไม่ นานหรอกค่ะ ส�ำหรับเรื่องของความรัก คนโสดถ้าอยู่กับที่แล้วไม่เจอความ รักกับเค้าซักที คุณควรไปท่องเที่ยวที่ไกลๆ หรือไม่ก็เปลี่ยนที่อยู่ดูบ้างนะ คะ เผื่อจะหากันเจอซักที “คู่แท้นิรัดร์” คนมีคู่หากคุณทั้งสองได้ผ่านมรสุม ความรักกันมาพอสมควรแล้ว หลังจากนี้ท้องฟ้าจะสว่าง หัวใจจะเบิกบาน รักจะชุ่มฉ�่ำแล้วหล่ะค่ะ ยินดีด้วยนะคะ สีอัปมงคล ท�ำรักล่มของผู้ที่เกิดเดือนนี้ นั่นก็คือ สีม่วง สีกะปิ และสีผสม ขอบคุณตัวแทนจับไพ่ยิปซี : Mantana Zee

พฤศจิกายน

ส�ำหรับผู้ที่เกิดในเดือนนี้ ในช่วงนี้คุณท�ำงานหนักเป็นพิเศษ นั่นก็เพราะคุณได้ วางแผนการเงินเอาไว้ เพื่อการใช้ชีวิตในระยะยาว คุณเป็นคนเก็บเงินเก่ง ตรง กับสุภาษิตที่ว่า “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” บอกได้ค�ำเดียวเลยว่า คุ้มค่ากับการ อดทนแน่นอนค่ะ ส�ำหรับเรื่องของความรัก คนโสดท�ำงาน หาเงิน หนักจนลืม ใส่ใจเรื่องรักๆ ใคร่ๆ ไปเลยหล่ะค่ะ พักบ้างนะคะ แม่หมอเป็นห่วง คนมีคู่คุณ เอาใจใส่คนรักด้วยน�้ำเงิน หรือการเอาใจแบบผิดๆ เช่นการซื้อของตามใจคน รัก หารู้หรือไม่ว่า บางครั้งคนรักของคุณก็ต้องการหัวใจ มากกว่าเงินตรานะคะ สีอัปมงคล ท�ำรักล่มของผู้ที่เกิดเดือนนี้ นั่นก็คือ สีม่วง และ สีแดง ขอบคุณตัวแทนจับไพ่ยิปซี : C'rat Deawz

ธันวาคม

ส�ำหรับผู้ที่เกิดในเดือนนี้ คุณจะพบกับอุปสรรค ทั้งในเรื่องการงาน และ เรื่องราวต่างๆ ที่ประดังเข้ามาในชีวิตของคุณ นั่นก็เพราะปีนี้เป็นปีร่วมชง ของคนเกิดเดือนธันวาคมซะส่วนใหญ่ ในปีนี้ คุณต้องเผชิญกับผู้คน มากหน้าหลายตาที่ทั้งมาดี และมาร้าย คุณต้องใช้ไหวพริบ และสติต่อการ ด�ำเนินชีวิต เพื่อให้ตนเองไม่ตกเป็นเหยื่อของสิ่งต่างๆ รวมถึงสิ่งเร้นลับที่ มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าด้วยเช่นกัน ส�ำหรับเรื่องของความรัก คนโสดที่ คุณยังโสดก็เพราะคุณมีรักที่ฝังใจจากอดีตอันเลวร้าย จนกลัวการเริ่ม ต้นใหม่ จงอยู่กับสิ่งที่คุณคิดว่าสามารถสร้าง และบรรเทาความทุกข์ของ คุณได้ เพื่อความสบายใจต่อการอยู่เป็นโสด คนมีคู่รักที่คุณปรารถนา อาจไม่เป็นดังหวังในเวลาอันใกล้ ควรให้กาลเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์จุดยืน ของความรักจากทั้งสองฝ่ายค่ะ สีอัปมงคล ท�ำรักล่มของผู้ที่เกิดเดือนนี้ นั่นก็คือ สีม่วง ขอบคุณตัวแทนจับไพ่ยิปซี : Zue Seers Gypsies (แม่หมอเอง ขอบคุณภาพจาก httptrendland.commustafa-soydan-zodiac-illustrations-for-trendland


Sherbet Magazine No.23  
Sherbet Magazine No.23  

May - June 2013 “Emagazine & Free Copy” นิตยสารออนไลน์แฟชั่น ศิลปะและวัฒนธรรมสมัยใหม่(fashion art and modern culture) ของจังหวัดเชียงราย

Advertisement