Page 1

ภู ภูมมใจนำ ใจนำำำ เสนอ เสนอ สื สื่อ่อกำรสอนชุ กำรสอนชุดด ““ชนิ ชนิดดของคำ ของคำำำ คำคำำำสรรพนำม สรรพนำมคำคำำำกริ กริยยำ)ำ)” ”

โดย

นำงสำวจุฑ ำมำศ ถำโคตร

(คำ (คำำำนำม นำม


จุดประสงค์ กำรเรียนรู้ a. สำมำรถจำำแนกคำำนำม คำำสรรพนำม และคำำกริยำได้ b. สำมำรถนำำคำำนำม คำำสรรพนำม คำำกริยำ ไปใช้ ได้ อย่ ำงถูกต้ องและเหมำะสม


เข้ ำสู่ บทเรียน


ชนิดของคำำ คำำในภำษำไทย มีท้งั หมด ๗ ชนิด ดังนี้ ๑.คำำนำม ๓.คำำกริยำ

๒.คำำสรรพนำม

๔.คำำวิเศษณ์

๖.คำำสั นธำน

๕.คำำบุพบท

๗.คำำอุทำน

(ในทีน่ ีจ้ ะกล่ ำวถึง ๓ ชนิด คือ คำำนำม คำำสรรพนำม และคำำกริยำ)


๑. คำำนำม คำำนำม คือ คำำที่ใช้เรี ยก

คน

สั ตว์

สิ่ งของ

สถำนที่


เช่ น น้น้อองง เสืเสื้อ้อ วัวัวว วัวัดด

ครู ครู เก้เก้ำำอีอี้ ้

แมว แมว โรงเรี โรงเรียยนน

นก นก

นันักกเรีเรียยนน นำฬิ นำฬิกกำำ หมี หมีแแพนด้ พนด้ำำ

โรงพยำบำล โรงพยำบำล

สวนสั สวนสัตตว์ว์


หน้ ำทีข่ องคำำนำม ๑. ทำำหน้ ำทีเ่ ป็ นประธำนของประโยค เช่ น นำรีชอบวิง่ เล่น แก้ วน้ำ ำตกแตก

แม่ ลำ้ งจำน นักเรียนอ่ำนหนังสื อ


๒. ทำำหน้ ำทีเ่ ป็ นกรรมของประโยค

เช่น

น้องตัดเล็บ

แอมเลี้ยงแมว

แม่เป็ นคุณครู

บ๊ะเตะฟุตบอล


ลองทำำแบบฝึ กดูดกี ว่ำ


๑. คำำว่ ำ “ สถำนีตำำ รวจ ” เป็ นคำำนำม

ถถูกูก

ผิผิดด


๒. จำกข้อ ควำม “ คุณ แม่ไ ปซือ ้ ของที่ ตลำดเพื่อ นำำ มำทำำ อำหำรเย็น ” ข้อ ใดเป็น คำำ นำม

ไป ไป

ซื ซื้อ้อ

ตลำด ตลำด

ทำ ทำำำ


๓. ให้ นักเรียนวงรอบคำำทีเ่ ป็ นคำำนำม เ ชื อ ก ถ น น ส

ตี ก ำ ร บ้ ำ น ก

ย ป ร ะ เ ท ศ น

ง นิ ถ โ น ย ง ห

ส ท ย ป ล ำ นิ ล

โ ำ น ร ำ พิ น ำ

อ น ต์ ง ห ษ ก น

ต ล ำ ด ำ ว ไ ถ

ำ ร ท ะ เ ล ย พ


๒.คำำสรรพนำม

คือ คำำทีใ่ ช้ แทนคำำนำม เพือ่ ให้ ใช้ ภำษำในกำรพูด หรือกำรเขียนได้ สละสลวยไม่ ใช้ คำำ ซ้ำ ำไปซ้ำ ำมำ

เช่ น ข้ ำพเจ้ ำ เธอ

เขำ

กระผม คุณ

ฉัน ใคร

มัน


หน้ ำทีข่ องคำำสรรพนำม ๑. ทำำหน้ ำทีเ่ ป็ นประธำนของประโยค

เช่น

มันชอบกินปลำทู

ใคร ๆ ก็ชอบฟังเพลง

นี่คือบ้ำนของฉัน

เขำชื่อภุมริ นทร์


๒. ทำำหน้ ำทีเ่ ป็ นกรรมของประโยค

เช่น

คุคุณณครู ครูดดุฉัฉุฉัฉนั นั

ฉัฉันนร้ร้อองเพลงให้ เเขำฟั งเพลงให้เขำฟั เขำ ขำ งง

ผมชอบ ผมชอบคุคุณณ

เธอเขี เธอเขียยนจดหมำยถึ นจดหมำยถึงงใคร ใคร


มำทำำแบบฝึ กกัน


๑. คำำว่ ำ “กระรอก”เป็ นคำำสรรพนำม

ถูถูกก

ผิผิดด


๒. คำำใดเป็ นคำำสรรพนำม

กระดูก

กระโปร ง

กระผม

กระบะ

Timer


๓. จงเลือกคำำสรรพนำมวำงในกล่องข้อควำม ฉัฉันน กิกินน เธอ เธอ เรำ เรำ คุคุณณ มัมันน

กระโดด กระโดด กระผม กระผม เหมื เหมืออนน ควำมจริ ควำมจริงง ใคร ใคร เขำ เขำ


คำำกริยำ คือ คำำทีแ่ สดงอำกำร กำรกระทำำของคน สั ตว์ และสิ่ งของ เช่ น กระโดด กระโดด

กิกินน

เขีเขียยนน เดิเดินน

มอง มอง เป็เป็นน

ชอบ ชอบ


หน้ ำทีข่ องคำำกริยำ แสดงอำกำรหรือกำรกระทำำของประธำนในประโยค เช่ น พ่พ่ออเป็เป็นทหำร นทหำร

บูบูมมกิกินนก๋ก๋ววยเตี ยเตี๋ย๋ยวว

ออมดู ออมดูโโทรทั ทรทัศศน์น์

ภูภูมมิอิอ่ ำ่ ำนหนั นหนังงสืสืออ


ลองทำ ลองทำำำแบบฝึ แบบฝึกกั กกันนเถอะ เถอะ


๑. ข้อ ใดคือ คำำ กริย ำ

Timer

สีส ้ม

ร้ องไห้

ผลไม้

ขนมหวำน


๒. เติมคำำลงในช่ องว่ ำงให้ เหมำะสม เดิน

โอม________จดหมำยถึงเพือ่ น

สวม

มุก________ไปซื้อของทีต่ ลำด

เป็ น

ฟ้ำ________หมวกสี ชมพู

เขียน

นุ้ย_______ลูกคนโต


๓. วงกลมล้อมรอบคำำที่เป็ นกริ ยำ วิง่ เธอ คุณพ่อ ทุ่งนำ เก้ำอี้ กระโดด ตะเกียบ นัง่ เขียน หนังสื อ ดินสอ มัน กิน อำหำร เดิน สมุด อ่ำน เรำ นอน

ชนิดของคำ  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you