Page 42

~

'~

] ~

::ι.

'c:l

;s

15 ~

φ

~

16

oc.

ΜΔ

~

Στον παρακάτω πίνακα, zητείται να συμπληρώ-

Έτσι θα έχετε πάρει ένα σχήμα.

Μπορεfτε να

σετε rις σrήλες που εfναι κενές. Έτσι θα έχεrε βρεί

ro

χρωματίσετε ή αν θέλετε να

βρείτε το εμβαδόν του.

rις συvrεrαγμένες όλων των σημεfων Α, Β, Γ, Δ, Ε,

Μπορείτε ακόμα αν θέλετε να δημιουργήσετε

Ζ, Η, Κ, Λ, Μ και Ν. Στη συνέχεια βρεfτε τα σημεfα

και ένα δικό σας και να μας το σrείΛεrε. Εμείς θα

αυτό σε ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων, (τε­

δημοσιεύσουμε.

ro

rραγωνωμένο χαρτn και ενώστε τα σημεία με τον εξής rρόπο:

Α-Β-Γ-Δ-Ε-z-Η-Θ-1-Α και

z-κ-Λ-Μ-Ν

,.

-

Γ----τ~;~~i~

ι

_

1

is Ι

I

·-~nμει~~

χ+2

---~Α;.~ντn-~~-Γ Τετ-α-yμέ~-n-~· I ,. _____J _________~ __ σn._μ_ε_ι_ο_"~

= 5

ήχ

= ;

21 : _7.,-=___:_;-----r-----i-------~

i

i

1

(8+3)·2=;

iΑnάντnσn :Συντεταyμένn Ι Σημείου

I

·

~------~~-- ----~----------·--L-

(1-2_)·9-;

---'~~-----~------τ--------

r 52 + 4 i (12 - 9) · (6 - 4) = ; Ι-Δ- ----εμβaδό~ !εiραγeδ~ου---t-Περίμετι:;σς-·-t--·_:_ο_ρ~θ-._π__._aρ-αλλ~-η-=-λ-.~----'-----τ--~~~r---~--i i. 2 I 1

1

1

1

I

I

ι----

- - - - - · ·-- .. ·-

4 · 5,5 + :

----------

= 45

ιz-1300cm= ... m

~ ~:~:=: ΙΘ

: i

Αυτός ο ακέραιος διαιρεί όσους τελειώνουν

i i ~-----=-=τ- χ2 -=-2=s=-,--c(x->---:O=-,-x-=_____,;)---------τ-----------1 !

1

I1

i

. -·------------------r----c---

I •

σε

ο η'5 .

.-- ι __ -----k2----;-;-)_·_4_-_8_,8---~---~---------1

8·(3-3)=;

!

(~-1~)·~·~·8=;

Ι

----------.. -----~------------r --------~---~---------1 4 +; Ο ! Ο αριθμός των πλευρών

=

f-------=-----:------:::-::------~,-~--------1 εξαyω_'ν_ο_υ_ _ _ _ _ _~-~----'---------1

I I

κ

τ 0 μισό του

Λ

Η μέση rιμ. των aριθμ.

Μ

χ3 = 1000

I Ι IΝ 1

26

10 και 16

χ =;

Τόσες παλάμες έχει το μέτρο

I

----1-

32 + 1

=;

= 21, Ο, χ = ;

I χ2- 100

~ν χ > f

i

[

Ο μικρότερος

διψήφιος περιπός

1 Διαιρεί μόνο Ι όσους τελειώνοuν σε ο

' - - - - - - -- - - - - · - - - - - · - - - - - - __ _ι_ _ _ _ _

-------~----------_j

Ευκλείδης α' τόμος κη' τεύχος 15 ιαν μαρ 1995  
Ευκλείδης α' τόμος κη' τεύχος 15 ιαν μαρ 1995  
Advertisement