Page 31

Πολλές φορές θα ακούτε από τα μέσα μαzικής

διαφέρον ή όχι την συγκεκριμένη εκπομπή, τότε θα

ενημέρωσης, ή διαβάzετε σε εφημερίδες ή περιοδικά

μπορούσε να ξέρει την πραγματική -ακριβή- ακροα­

για τα αποτελέσματα κάποιας "στατιστικής έρευνας" γύ­

ματικότητα της. Κάτι τέτοιο, αν και "θεωρητικά", του­

ρω από την επίδραση του καπνίσματος στην εμφάνιση

λάχιστον, μπορεί να γίνει, απαηεί πολύ χρόνο, χρη­

καρκίνου του πνεύμονα ή για την εξέλιξη του αριθμού

ματική δαπάνη κ.ίΊ.π. γιατί οι τηίΊεθεατές της χώρας

των γεννήσεων σε κάποια χώρα την τελευταία 15-ετία.

πίΊηrnάzουν τα

10.000.000 -πολύ

μεγάλος αριθμός-.

Σήμερα η Στατιστική έχει εξελιχθεί σε επιστήμη

Αφού είναι πολύ δύσκολο να ρωτήσει όλους τους

που με τη βοήθεια των Μαθηματικών (κυρίως της

Έλληνες τηλεθεατές περιορίzεται στο να ρωτήσει με­

θεωρίας Πιθανοτήτων) συλλέγει στοιχεία, μελετά

ρικές μόνο χιίΊιάδες. Πόοες χιλιάδες όμως; Kai Πώς

και αναλύει τα στοιχεία αυτά και διατυπώνει διάφο­

θα διαίΊέξει αυτούς που θα ρωτήσει; Θα είναι όλοι κά­

ρα χρήσιμα συμπεράσματα. ΑΙ\Λά χρήσιμα σε ποιόν;

τοικοι μόνο των μεγάλων πόλεων, ή και των ι.iικρότε­

Αρκετές φορές θα έχετε ακούσει μεγάλους να δια­

ρων κωμοπόλεων και χωριών απ' όλη την Ελλάδα;

μαρτύρονται, ότι οι δρόμοι της πόλης που zείτε είναι

Νομίzω ότι όλοι συμφωνείτε ότι πρέπει να ερω­

στενοί και έτσι είναι δύσκολη η κυκλοφορία των αυ­

τηθούν άτομα απ' όλη την Ελλάδα, ανάλογα με τον

τοκινήτων με αποτέλεσμα χάσιμο πολύτιμου χρό­

πληθυσμό που έχει κάθε πόλη κωμόπολη ή χωριό

νου, μόλυνση περιβάλλοντος κ.ίΊ.π. Ή και σεις ακό­

και να διαλεχτούν άτομα στη "τύχη". π.χ. ρωτά κα­

μη μπορεί να παραπονιέσθε ότι δεν υπάρχουν σχο­

νείς άτομα που συναντά στη κεντρική αγορά της πό­

λικά κτίρια με αποτέλεσμα την λειτουργία των Λυ­

λης σε μια εργάσιμη μέρα, ή εκλέγει τυχαία μερικά

κείων και Γυμνασίων σε κύκλους (πρωΙ-απόyευμα)

σπίτια, όπου ρωτά τους ενοίκους για την εκπομπή.

και ότι φταίει η ποληεία που δεν πρόβλεψε ης ανά­

(Θα μπορούσατε να σκεφθείτε και σεις τρόπους).

Αν ρωτηθούν

γκες σε σχολικά κτίρια, ώστε να τα κατασκευάσει

έγκαιρα και εκεί που θα εμφανισθούν ανάγκες. Όμως πώς γίνονται οι προβλέψεις; Ο άνθρωπος σήμερα έχει στα χέρια του πολλά "ερyαίΊεία" που του προσφέρουν οι επιστήμες, ικανά να τον βοηθήσουν αποφασιστικά για να γίνουν οι προβλέψεις, να βγουν

10.000

άτομα και τα

7.000

απα­

ντήσουν όη βλέπουν την εκπομπή και τους αρέ­

σει, ενώ οι

3.000

απαντήστουν όη δεν τους αρέ­

σει, τότε βyάzουμε το συμπέρασμα ότι ποσοστό

7.αχ> 10.000

=

70 ή 70% των ερωτηθέντων απάντησαν 100 εκπομπής. Το ποσοστό 70% είναι λογικό

συμπεράσματα που θα προσεyyίzουν ικανοποιητικά

υπέρ της

την μείΊίΊοντική πραyμαηκότnτα. Τέrοια ερyαί\εία προ­

να δεχθούμε όπ πλησιάzει πάρα πολύ το πραyμαη­

σφέρει και η Στατιστική και έτσι γίνεται ένας πολύτι­

κό ποσοστό που θα βρίσκαμε αν ρωτούσαμε όλον

μος aρωγός της ποληείας ή ιδιωτών επιχειρηματιών,

τον πληθυσμό. Από κει και πέρα η διοίκηση της

ή επιστημόνων ερευνητών για τον σχεδιασμό του

Ε.Ρ.τ θα πάρει ης αποφάσεις της.

μέλλοντος, ή για την παραπέρα επιστημονική έρευνα.

Το σύνολο των τηλεθεατών λέγεται "πληθυ­ σμός", τον οποίο εξετάzουμε ως προς το αν αρέσει

2.

Προβλιίματα

Στατισι:ικιί

(i)

-

nov

αντιμετωοίzονται με

Βασικές έννοιες.

Η ακροαματικότητα μιας εκπομπής από την τη­

λεόραση. Η διοίκηση της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεο­

ή όχι μια εκπομπή. Και λέμε όπ το χαρακτηριστικό

ως προς το οποίο εξετάzουμε τον πληθυσμό είναι: «Π γνώμη για την εκπομπή». Βέβαια εμείς δεν ρωτήσα­

με όλον τον "πληθυσμό", αλλά ένα τυχαία επιλεγμέ­ νο μέρος του, ή όπως λέμε ένα δείγμα του πληθυ­

ράσεως (Ε.Ρ.Τ.) ενδιαφέρεται να μάθει, αν μια συ­

σμοu. Ο αριθllός

γκεκριμένη της εκπομπή από την τηλεόραση (π.χ. η

ατόμων) λέγεται μέγεθος του δείγματος, και λέμε όπ

10.000

(αριθμός ερωτηθέντων

"Κινηματογραφική Λέσχη", παρακολουθείται από

κάνουμε δειγματοληψία. Αν ρωτούσαμε όλα τα άτο­

πολύ ή λίγο κόσμο, ώστε να αποφασίσει για την συ­

μα του πληθυσμού θα είχαμε κάνει μια απογραφή.

γκεκριμένη εκπομπή π.χ. αν θα την αναμορφώσει,

αν θα την αφήσει όπως έχει, ή θα την καταργήσει.

(ii)

Ενδιαφέρεται δηίΊαδή να μάθει την "ακροαματικό­

σn

τητα" της εκπομπής.

Πώς οιίyε ο τά~n σε μια yραοτιί ε~έτα­

-

οοια τά~n οιίyε καλύτερα.

Α Ο καθηγητής των μαθηματικών μπαίνει στο

lo

Αν μπορούσε η Ε.Ρ.Τ να είχε την απάντηση από

τμήμα της Γ' τάξης την επόμενη από ένα διαγώνισμα

κάθε τηλεθεατή της χώρας, αν παρακολουθεί με εν-

και οι μαθητές τον ρωτουν εναγώνια πως γράψανε.

Ευκλείδης α' τόμος κη' τεύχος 15 ιαν μαρ 1995  
Ευκλείδης α' τόμος κη' τεύχος 15 ιαν μαρ 1995  
Advertisement