Page 1

ปที่ 5 ฉบับที่ 2 ( เลมที่ 18 ) ประจำเดือนเมษายน 2012

Chiangmai Chiangrai Payao Nan Phrae Lampang Lamphun Maehongson



http://www.cmdiocese.org

ปญหายาเสพติด ใในช นชววงเดือนที่ผานมา มีขาวเกี่ยวกับคดียาเส นชวง าเสพติดดเกื เกือบทกวั บท บทุกวัน ทั้งในโทรทั ใ ทรทัศน แล และหนั ล หนั หน งสือพิมพ มีรายงานว รายงานวาผูอู ำำนวยการโรงพยาบาลบางแหงในภาคเหนือทุจริตยาแกหวัด ซึง่ มีสว นประกอบของซูโดอีเฟดรีน ((ขนาด ขนาด นาด 60 มิลลิกรัม หรือ 1 เม็ด นำไปผลิตยาบาได 3 เม็ด) มีรายงานตำรวจภาค 5 วา “เจาหนาที่ของ สาธารณสุ สาธ าธารณสุุขขแม แมฮองสอนบางคนเปดรานขายยา ใกลกับโรงพยาบาลในอำเภอแมสะเรียง ซึ่งมีพฤติกรรม ใในการขายยาแก นการขายยาแก ารขายย แกไขหวัดใหกับกลุมชาวเขา และชุมชนกลุมนอย (เชียงใหมนิวส 30 มีนาคม 2555 หนา 2) หายาเสพติดเปนปญหาใหญของสังคม มีความเชือ่ มโยงระหวางการใชยาเสพติด ความรุนแรง และ ปญหา ญหา ออาชญากรรม าชญากรรม ผููคายาที่มีอิทธิพลมากสามารถบังคับคนยากจนที่สุดทำการผลิต การขายยาเสพติด เปนผล โโดยตรงของค ดยตรงของค ดย รงข งคานิยมในสังคมปจจุบันที่ไมเอาศาสนาเปนที่พึ่ง และสนใจเฉพาะความสำราญชั่วคราว โดยขาด หมายในการดำเนินชีวิต เปาหมายในการ คคริริสตช ตตชนที่มีสวนเกี่ยวของกับยาเสพติด เราถือวาผูนั้นกำลังทำบาปหนัก “สำหรับคนคายา หรือ เเปปนมือปนรับจางฆา ไมมีการกลับใจอยางชัดเจนและแทจริงกอนเสียชีวิต ใหงดการประกอบพิธีมิสซา ปลงศพแก ปปล ลงศพ งศพแก พแกบุคคลดังกลาว” ( สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ วันที่ 8 พฤษภาคม 2546) หมายความวาหาม เขขาวด าวัด รับศีลศักดิส์ ทิ ธิห์ า มไปสวดภาวนาทีบ่ า นของเขา เพราะเปนทีส่ ะดุด ขัดกับความเชือ่ จุดประสงค ตองการใ องการใหเขารูต วั สำนึกผิดและกลับใจ สำหรับคนเสพยา เราควรเชิญชวนเขาใหเลิกและหาคนชวยเขา เราไมหามมใหเขาเขาวัดแตหามรับศีลศักดิ์สิทธิ์ จนกวาจะเลิกเสพยา เเราขอสนั ร ขอส บสนุนผูน ำรัฐบาล ตำรวจ ผูน ำหมูบ า น และประชาชนทุกคน รวมมือกันตอตานทัง้ การผลิต ราขอส การขาย การขาย ขาย แและการเสพติด พยายามสรางระบบกฎหมายในทุกระดับใหมปี ระสิทธิภาพ ตอตานวัฒนธรรม ทุกรูปแบบที แบบ ่ชักชวนเด็กวัยรุนและเยาวชนใหมีสวนในขบวนการนี้ โอกาสสมโภชป สกา โอกาสฉลอง 25 ป ชุมชนคริสตชนเขตวัดนักบุญเปาโล นาเกียน อำเภอ โโอ อ ออมก มมกอย อย (29 เมษายน ) โอกาสฉลอง 25 ป ชีวิตสงฆของคุณพออันตน ธนัย สุวรรณใจ เจาอาวาส ดนักบุญ วัวัดนั ุ เปาโลแมสะเรียง (3 พฤษภาคม ) จึงขอขอบคุณพระเจา และขอพรพระองคใหเรารวมมือกัน สสรา งช งงชุมชนและครอบครัวใหเขมแข็งหางไกลยาเสพติด มีความเชื่อและความรักสามัคคีกันยิ่งๆขึ้น ( พร พระสั รระสงฆร ะ งฆร งฆราช ฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรัตน ) ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม

H APPY Easter ster 2012

ประวัติคณะอุรสุลิน

¹.2

¹.4

วัดคาทอลิกสังฆมณฑล เชียงใหม

¹.6 ติดตามอ่าน...


ประวัติคณะอุรสุลิน นักบุญอัญจลา เมริชี เกิิดทีี่เมืืองเดเซนซาโน โ ปประเทศอิิตาลี ประมาณ พ.ศ. 2017 (ค.ศ.1474) ดวยความรักอันรอนรนตอพระเจา และความตองการของพระศาสนจักร คาทอลิกสมัยนั้น สังคมกำลังเสื่อมทรามทางดานศีลธรรมผูคนแสวงหาแตความรูทางดาน วิชาการ แสวงหาอำนาจในการครอบครองประเทศที่ออนแอกวา ผูหญิงถูกดูหมิ่นศักดิ์ศรี นักบุญอัญจลาจึงไดตง้ั คณะนักบวชหญิงขึน้ มาชือ่ วา “คณะอุรส ลุ นิ ” เมือ่ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2078 (ค.ศ.1535) ที่เมืองเบรเชียเพื่อมุงชวยสตรีในวัยตาง ๆ ใหไดรับการศึกษาอบรม ที่มีศาสนาเปนหลักยึดมั่น ทานไดมอบคณะไวในความดูแลของนักบุญอุรสุลา นักบุญ อัญจลา ไดมรณกรรม เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2083 (ค.ศ.1540)

นักบุญอัญจลา เมริชี

ซิสเตอรจินตนา ฉัตรสุภางค เจาคณะภาค

ตราลัญจกรของคณะ

สมาชิกของบานเรยีนา-ปยะคำ ปจจุบันมี 13 ทาน ไดแก

จิตตารมณของคณะ

“มุงทำทุกสิ่งเพื่อเปนการสรรเสริญพระเจา และเพื่อประโยชนของเพื่อนมนุษย”

คติพจนของคณะ

สิริโรจนาการแดพระเจาแตผูเดียว คณะอุรสุลินเปนคณะนานาชาติ มีเอกลักษณ คือความเปนหนึ่งเดียวในความ แตกตาง ซึ่งไดแพรหลายไปยังประเทศตางๆ ทั่วโลก ประมาณ 26ประเทศ ในทุกทวีป มีสมาชิกทั้งหมด ประมาณ 2,000 คน มีศูนยกลางคณะอยูที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี เมื่อป ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) คณะ ไดฉลอง 100 ป แหงการรวมตัวกันเปนสหภาพโรมัน ภายใตสัญลักษณ INSIEME

ซิสเตอรเลติเซีย เดโซเนียร

ซิสเตอรมณี ภัคเกษม

ซิสเตอรวิมล สุทธปรีดา

ซิสเตอรรัชนี ดีสุดจิต

ซิสเตอรจุรี กีระกิตติวาทย อธิการบาน

ซิสเตอรอรศรี มนตรี ประจำที่โรงเรียนปยมาตย พะเยา

ซิสเตอรเพ็ญประภา วงศสาย ประจำที่บานอัญจลา เชียงคำ จ.พะเยา

ซิสเตอรสุจิตรา สุวาวัลย

ซิสเตอรเพ็ญศรี หอเร

ซิสเตอรนฤมล เจริญกุล

ซิสเตอรประภัสสร ศรีวรกุล

ซิสเตอรสองแสง ถิ่นวัลย ประจำที่โรงเรียนปยมาตย พะเยา

ประวัติคณะอุรสุลินในประเทศไทย

จากจุดเริ่มตนของการติดตอกันระหวางทานสังฆราชเรอเน แปรโรส ที่ประเทศสยามกับ คุณแม วินิเฟรด แหงสแตนสเต็ด แคนาดา ตอไปยัง มหาธิการิณีแองเจล โลเรน ซีอูตติ ที่โรม ในที่สุดนักบวชอุรสุลิน 4 ทาน ไดเดินทางจากประเทศฝรั่งเศสมายังประเทศไทย ถึงกรุงเทพฯ เมื่อปลายป พ.ศ. 2467 (ค.ศ.1924) เราขอสดุดีอุรสุลิน 4 ทานแรก เปนพิเศษดังนี้ - มาแมรมารี แทเรส เดอเลงฟอง เจซู แมรแตนส ( Mother Marie Therese de l'Enfant Jusus Mertens ) ชาวเบลเยี่ยม - มาแมรมารี ซาวีเอร เปยรซ ( Mother Marie Xaveria Pirc ) ชาวยูโกสลาเวีย - มาแมรมารี ราฟาแอล วูรนิค ( Mother Marie Raphael Vurnik ) ชาวยูโกสลาเวีย - มาแมรมารี อักแนส ดูการิสตี เดอแลตร ( Mother Marie Agnes de Eucharistic De Lattre ) ชาวฝรั่งเศส จดหมายของทาน สังฆราชแปรโรส ซึง่ มีขอ ความตอนหนึง่ วา "ทีป่ ระเทศสยาม ผูค นใหความสนใจการศึกษาของเด็กเปนอันดับหนึง่ " ซิสเตอร 4 ทาน ไดลงเรือฝาคลื่นลมมายังกรุงเทพฯ เมื่ออุรสุลิน 4 ทานมาถึง พระสังฆราชแปรโรสไมทันไดจัดเตรียมบานไวใหจึงตอง อาศัยโรงพยาบาลเซนตหลุยส เปนที่พำนักชั่วคราว และเดินทางไปทำงานที่วัดบุนกุย ( กาลหวาร ) ตลาดนอย กรุงเทพฯ - ป พ.ศ. 2468 (ค.ศ.1925)

ไดเริม่ ทีโ่ รงเรียนกุหลาบวัฒนา ตลาดนอย กรุงเทพฯ (ในสมัยนัน้ ยังเปนศูนยเด็กกำพรา ไมไดเปนโรงเรียน) โดยรับชวงงานตอจากคณะเซนตปอลเดอชารตร ในการดูแลเด็กกำพรา ทำงานวัด และดูแลรับผิดชอบ โรงเรียนของสังฆมณฑล ภายหลังไดขยายเพิม่ ขีน้ อีก 5 โรงเรียน

- ป พ.ศ. 2471 (ค.ศ.1928)

ไดเริม่ กอตัง้ โรงเรียนมาแตรเดอีวทิ ยาลัย ทีถ่ นนเพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ

และ โปสตุรันต เรติน พรสินโลก - ป พ.ศ. 2517 (ค.ศ.1974)

ไดเริม่ งานสังคมสงเคราะหและอภิบาลสัตบุรษุ ทีว่ ดั แมพระนิจจานุเคราะหทงุ เขาหลวง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี และงานพัฒนาชนบท ที่หมูบานซอนตา จังหวัดราชบุรี และไดเปดบานเบธานี เพื่อรับเด็กสาวชาวไทยภูเขาที่มารับการศึกษาอบรมในเมืองเชียงใหม

- ป พ.ศ. 2536 (ค.ศ.1993)

เปดบานอัญจลาทีอ่ ำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพือ่ รองรับเด็กสาวชาวไทยภูเขา และในชุมชนใกลเคียงใหไดรบั การดูแล โดยไมตอ งเปนเหยือ่ ของสังคมทีเ่ อารัดเอาเปรียบเด็กผูห ญิง ในปเดียวกันไดรบั งานโรงเรียนศิรมิ าตยเทวีของสังฆมณฑล เชียงใหม ทีอ่ ำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

- ป พ.ศ. 2475 (ค.ศ.1932)

- ป พ.ศ. 2546 (ค.ศ.2003)

- ป พ.ศ. 2498 (ค.ศ.1955)

- ป พ.ศ. 2553 (ค.ศ.2010)

ไดกอ ตัง้ โรงเรียนเรยีนาเชลีวทิ ยาลัย ทีถ่ นนเจริญประเทศ จังหวัดเชียงใหม ซึง่ ในป พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) โรงเรียนครบรอบ 80 ปี กอตั้งโรงเรียนวาสุเทวี ที่ซอยวัดไผเงิน ถนนจันทน กรุงเทพฯ และตอมาเริ่มงานศูนยกลางเทวี เพื่อชวยเด็กยากจนกอนวัยเรียนในบริเวณนั้นและไดเริ่มสถานเลี้ยงเด็กบานเทพฯ ที่ชุมชนสวนออย ซอย 6 กลวยน้ำไท กรุุงเทพฯ เพื่อชวยอบรมดูแลเด็กยากจนกอนวัยเรียน

เริม่ โครงการการศึกษาทางเลือกปยมาตยทจ่ี งั หวัดพะเยา และไดจดั ตัง้ เปนโรงเรียนอุรส ลุ นิ สหศึกษาประเภทการศึกษาสงเคราะห โดยมูลนิธิ ปยมาตยดูแลคาใชจายของโรงเรียนปยมาตยและบานอัญจลา เชียงคำเปนหลัก และไดรับการสนับสนุนระดมทุนโดยชมรมศิษยอุรสุลิน เปดบานที่พระตำบอง ประเทศเขมร

ปจจุบันสมาชิกของคณะอุรสุลินในประเทศไทยมีทั้งหมดจำนวน 40 คน โปสตุรันต 1 คน โดยมีเจาคณะภาค คนปจจุบันคือ ซิสเตอรจินตนา ฉัตรสุภางค

ขอมูลเพิ่มเติม



ปจจุบนั คณะอุรส ลุ นิ มิไดบริหารโรงเรียนกุหลาบวัฒนา และโรงเรียนศิรมิ าตยเทวี ซึง่ เปนโรงเรียนของสังฆมณฑลแลว รวมทัง้ ไมไดบริหาร หมูบานซอนตาและทุงเขาหลวงที่ราชบุรีดวย จากจุดเริม่ ตนเมือ่ 88 ปทแ่ี ลว คณะอุรส ลุ นิ ขอโมทนาคุณพระเจาสำหรับโอกาสและการสนับสนุนภารกิจแหงความรักดวยจิตตารมณ เซอรเวียม ที่ทานทั้งหลายไดใหกับคณะอุรสุลิน ทานนักบุญอัญจลาผูสถาปนาคณะอุรสุลินไดกลาวไววา " จงมองตัวเองเปนดัง่ บริกรผูร บั ใชดว ยการคิดคำนึงวา เรามีความจำเปนตองรับใชผอู น่ื มากกวาทีผ่ อู น่ื มีความจำเปนตองมีเราเปนผูร บั ใชหรือผูป กครอง "


พระสังฆราช พรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรัตน ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม อภิเษกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2009 Bishop Francis Xavier Vira Arpondratana Bishop of Chiang Mai Diocese Thailand

จังหวัดเชียงใหม มี 15 วัด 1. อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม (ค.ศ.1931) 2. วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร แมริม 3. วัดนักบุญมีคาแอล การีกอยส จอมทอง 4. วัดแมพระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค แมปอน 5. วัดพระวิสุทธิวงศ หวยบง 6. วัดนักบุญเปาโล หวยตอง 7. วัดนักบุญไมเกิล การีกอยส เชียงดาว 8. วัดนักบุญปาตริก ปาตึง 9. วัดพระคริสตแสดงองค ฝาง 10. วัดพระมหาไถ ศูนยโมงคาทอลิก 11. วัดแมพระบังเกิด อมกอย 12. วัดแมพระแหงเหรียญอัศจรรย แมแตง 13. วัดพระมารดานิจจานุเคราะห บานปาฝาง 14. วัดพระมารดานิจจานุเคราะห บานดินขาว 15. วัดนักบุญเปาโล บานนาเกียน

44 ผูชวยพระสังฆราชเขตปกครองวัด เขต 1

ผูชวยพระสังฆราชเขตปกครองวัด เขต 3

คุณพอเปโตร เมล็อตตอ

คุณพอปแอรลุยจี ซีวีเอโร

เขต 1 1.เชียงใหม 2.ลําพูน 3.ศูนยโมงคาทอลิก 4.แมริม 5.แมแตง 6.เชียงดาว 7.หวยบง

เขต 3 1.ลําปาง 2.แจหม 3.งาว 4.พะเยา 5.แพร 6.นาน

จังหวัดพะเยา 1. วัดแมพระปฏิสนธินิรมล เชียงคํา (ค.ศ.1971) 2. วัดนักบุญยอหนอัครสาวก พะเยา 3. วัดพระแมมารีย ปง จังหวัดลําปาง 1. วัดแมพระแหงลูรด อ.เมือง (ค.ศ.1951) 2. วัดแมพระแหงภูเขาคารแมล งาว 3. วัดแมพระราชินีแหงสันติภาพ แจหม

แมโถ Mae Tho

จังหวัดแมฮองสอน 10 1. วัดนักบุญเปาโล แมสะเรียง (ค.ศ.1956) 2. วัดนักบุญเปโตร แมลานอย 3. วัดนักบุญยอหนบัปติสต แมโถ 4. วัดนักบุญเซซีลีอา หวยตนนุน 5. วัดแมพระลูกประคํา ขุนยวม 6. วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร (ไมแงะ) 7. วัดแมพระทรงบังเกิด ปาย 8. วัดนักบุญเยนอเวฟา นาปาแป (เสาหิน) 9. วัดพระแมมารีย หนองแหง 10. วัดนักบุญเปโตร ขุนแมลา

จังหวัดแพร 1. วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร แพร (ค.ศ.1965)

ผูชวยพระสังฆราชเขตปกครองวัด เขต 4

จังหวัดนาน 1. วัดนักบุญเทเรซา นาน

คุณพอเจริญ นันทการ

เขต 4 เชียงราย 1.เวียงปาเปา 2.แมสรวย 3.พาน * สถาปนาเปนสังฆมณฑล วันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ.1959 พ.ศ.2502 * พื้นที่ 89,483 ตารางกิโลเมตร 4.เชียงคํา 5.แมขาวตม 6.แมจัน 7.เชียงแสน 8.เวียงแกน 9.แมสาย 10.เชียงของ 11.ฝาง 12.ปง * ประกอบดวย 8 จังหวัด คือ เชียงใหม เชียงราย นาน พะเยา แพร แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน ผูชวยพระสังฆราชเขตปกครองวัด เขต 5

จังหวัดลําพูน 1 1. วัดนักบุญฟรังซิสแหงอัสซีซี ลําพูน (ค.ศ. 2011)

จังหวัดเชียงราย 1. วัดนักบุญเทเรซา เวียงปาเปา (ค.ศ.1932) 2. วัดแมพระองคอุปถัมภ พาน 3. วัดแมพระบังเกิด อ.เมือง 4. วัดพระจิตเจา แมสรวย 5. วัดพระวิสุทธิวงค แมสาย 6. วัดพระตรีเอกภาพ เชียงของ 7. วัดพระกุมารเยซู เวียงแกน 8. วัดแมพระฟาติมา เชียงแสน 9. วัดนักบุญสเตเฟน แมจัน 10. วัดนักบุญคามิลโล บานแมขาวตม

* จํานวนประชากร 5,462,752 คน * จํานวนคาทอลิก 61,847 คน * จํานวนคริสตชนสํารอง 18,771 คน * พระสงฆสังฆมฑลเชียงใหม 30 องค * พระสงฆนักบวช ฯลฯ 57 องค * ภราดา 14 คน *ภคีนี 146 คน * ครูคําสอน 219 คน (สถิติประจําป ค.ศ. 2011)

คุณพอสมพงษ กัมพลกูล

ผูชวยพระสังฆราชเขตปกครองวัด เขต 2

คุณพอไชยยศ เจริญกูล

เขต 2 เชียงใหมบางสวน 1.จอมทอง 2.แมปอน 3.อมกอย 4.หวยตอง 5.ปาตึง 6.ปาฝาง 7.ดินขาว

เขต 5 1.แมฮอนสอน 2.แมสะเรียง 3.แมลานอย 4.เสาหิน 5.แมโถ 6.ขุนแมลา 7. หนองแหง 8.ขุนยวม 9.หวยตนนุน 10. ปาย

สื่อมวลชนคาทอลิก เชียงใหม


มาแมรมีเรียม กิจเจริญ เยี่ยมสมาชิก

โอกาสที่ มาแมรมีเรียม กิจเจริญ มหาธิการิณีคณะภคินีเซนตปอลเดอชารต ไดเดินทางมาเยีย่ มเยียนสมาชิกคณะทีป่ ระเทศไทย ในชวงเดือนกุมภาพันธ 2012 ทีผ่ า นมา มาแมร ไดถือโอกาสนี้ขึ้นมาเยี่ยมเยียนสมาชิกคณะที่ทํางานในสังฆมณฑลเชียงใหม ระหวางวันที่ 14-17 กุมภาพันธ 2012 ที่โรงเรียนเซนตโยแซฟ แมแจม (บานดินขาว) โรงเรียนเจาฟาอุบลรัตน และโรงเรียนศีลรวี เขียงดาว

เชียงใหมบวชพระสงฆสังฆมณฑล

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2012 สังฆมณฑลเชียงใหม ไดจัดใหมีพิธีบวช พระสงฆใหมใหกับ คุณพอยอแซฟ ศรชัย ดิพอ ที่วัดแมพระปฏิสนธินิรมล บานเมืองงาม อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม เนื่องจากคุณพอเปนลูกวัดของ หมูบานเมืองงามและเปนพระสงฆสังกัดสังฆมณฑลเชียงใหม องคที่ 30

วันนักบวชสากล

เมือ่ วันที่ 18 กุมภาพันธ 2012 คณะกรรมการนักบวชสังฆมณฑลเชียงใหม ไดจัดพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อโมทนาพระคุณพระเจาในโอกาสวันนักบวชสากล ที่วั ด พระจิ ต เจ า สวนเจ็ ด ริ น ซึ่ ง โอกาสนี้ ไ ด รั บ เกี ย รติ จ าก พระคุ ณ เจ า ฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรัตน เปนประธาน และหลังพิธีบูชาขอบพระคุณ พระคุณเจาไดพบปะกับบรรดานักบวชทัง้ ชาย-หญิง ที่มารวมงานในครั้งนี้ และ หลังอาหารเที่ยงเปนการแนะนํานักบวชแตละคณะ และการแบงปนเกี่ยวกับ ชีวิตจิตของนักบวชจาก ภราดาชุมพล ดีสุดจิต

ฝายการศึกษาประชุมวางแผนปการศึกษา 2555

เปดปเยาวชน 2012

คณะกรรมการบริหารการศึกษาสังฆมณฑลเชียงใหมไดจัด ประชุ ม เพื่ อ วางแผนงานของฝ า ยประจํ า ป ร ะหว า งวั น ที่ 20-21 กุมภาพันธ 2012 รุงุ อรุณ ุ สีสอรท อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม

เมื่ อ วั น ที่ 7 มกราคม 2012 ที่ วั ด แม พ ระปฏิ ส นธิ นิ ร มล บานเมืองงาม และกอนเริ่มพิธีบวชพระสงฆนั้น พระคุณเจา ฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรตั น ไดเปดปเยาวชนอยางเปนทางการ ดวยการมอบกางเขนและรูปแมพระประจักษที่ลูรดใหแกตัวแทน เยาวชนเพื่อแหไปตามเขตวัดตางๆ เพื่อจัดกิจกรรมตลอดป 2012

ฉลอง 25 ป “พระสังฆราช” ของ พระคุณเจายอแซฟ สังวาลย ศุระศรางค

เมือ่ วันที่ 26 มกราคม 2012 พระสงฆ จากเชียงใหมทพี่ กั ในเขตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยการนําของ คุณพอบุญเลิศ สรางกุศลในพสุธา (อาจารยบานเณรใหญแสงธรรม) คุณพอจีรภัทร รักสีขาว (อธิการบานเณรใหญเบธาราม) ไดนําบรรดาสามเณร ทั้งของ สังฆมณฑลเชียงใหม และเบธาราม รวมทั้งนักบวช นักศึกษาซีซี รวมกันจัดงานฉลอง หิรญ ั สมโภชใหพระคุณเจา ยอแซฟ สังวาลย ศุระศรางค ในฐานะอดีตประมุขสังฆมณฑล เชียงใหม ที่บานเณรเบธาราม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โอกาสนี้พระคุณเจา ฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรัตน ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม ไดนําบรรดาคุณพอจาก เชียงใหม 8 องค ซิสเตอรจากแมปอน 12 ทาน และซิสเตอรบานมารีนา 2 ทาน รวมทั้ง เจาหนาที่ศูนยตางๆ ของสังฆมณฑลฯ อีก 10 ทาน พรอมกับบรรดาพี่นองเยาวชนและ สัตบุรุษจาก เชียงใหมที่มาทํางานในกรุงเทพฯ รวมทั้งหมดประมาณ 100 คน ไดรวมกัน ถวายพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อโมทนาพระคุณพระเจาเปนพิเศษนี้

อบรมผูนําคริสตชนเขตแมสะเรียงและเขตแมลานอย

ระหวางวันที่ 3-5 กุมภาพันธ 2012 ศูนยประสานงานแพรธรรมประกอบดวย คุณครูจงดี วงศจอมพร คุณสุนทร วงศจอมพร และคุณถาวร กัมพลกูล รวมกับ คุณพอธนัย สุวรรณใจ เจาอาวาสวัดนักบุญเปาโลแมสะเรียง และคุณพอวศิน ฌาณอรุณ เจาอาวาสวัดนักบุญเปโตรแมลานอย ไดจัดใหมีการอบรมหัวหนา คริสตชนระดับหมูบาน ระหวางวันที่ 3-4 กุมภาพันธ 2012 ไดใหการอบรมแก หัวหนาคริสตชนของเขตวัดนักบุญเปาโล แมสะเรียง มีหัวหนาคริสตชน จากนั้น ระหว า งวั น ที่ 4-5 กุ ม ภาพั น ธ 2012 ให ก ารอบรมที่ วั ด นั ก บุ ญ เปโตรแมลานอย



บานมารีนามอบวุฒิบัตรแกเยาวสตรี

ระหวางวันที่ 20-24 กุมภาพันธ 2012 ซิสเตอรบานมารีนา (คณะธรรมทูตแหง พระหฤทัยพระเยซูเจาและพระนางมารีอา) ไดจัดอบรมประจําปใหกับเยาวสตรีมูลนิธิ บานมารีนา เปนปที่ 33 มีเยาวสตรีเขาอบรมกวา 80 คน และมอบวุฒิบัตรแผูที่จบ หลักสูตรจํานวน 24 คน โดย พระคุณเจาฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรตั น เปนประธานในพิธี

เชียงดาวจัดพิธีโปรดศีล กําลังประจําป 2012

แขงขันปสกาคัพครั้งที่ 6

กิจกรรมของแผนกเยาวชนเขต 1 ซึ่งนำโดยคุณพอสิริชัย บุหงาสวรรค จิตตาธิการ เยาวชนเขต 1 รวมกับคณะกรรมการเยาวชนเขต 1 และศูนยประสาน งานเยาวชนสังฆมณฑล เชียงใหมไดจัดกีฬาปสกาคัพครั้งที่ 6 เมื่อวันอาทิตยที่ 4 มีนาคม 2012 โดยมีจุดประสงคเพื่อเปนการสรางความสัมพันธที่ดีตอกันของเยาวชน และเปนการเตรียมเยาวชนเขาสูเทศกาลมหาพรต ในหัวขอ “เราจงพิจารณาหาทาง ปลุกใจกันและกัน ใหมีความรักและประกอบกิจการดี” (ฮบ 10:24) เริ่มดวยพิธีบูชา ขอบพระคุณที่อาสนวิหารพระหฤทัย โดยพระคุณเจาฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรัตน หลั ง พิ ธ ี บ ู ช าขอบพระคุ ณ แล ว เยาวชนได ไปรวมตั ว กั นที ่ ส นามกี ฬ าโรงเรี ย น มงฟอร ต วิ ท ยาลั ย แผนกประถมเพื ่ อ เป ด พิ ธ ี ก ารแข ง ขั น อย า งเป น ทางการ โดยไดรับเกียรติจากพระคุณเจาฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรัตน เปนประธาน มีเยาวชนเขต 1 เขารวมกิจกรรมกวา 300 คน

เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2012 วัดนักบุญไมเกิ้ลการีกอยส เชียงดาว ไดจดั ใหมพี ธิ โี ปรด ศีลกําลังใหกบั นักเรียน และ เยาวชนของเขตวั ด ก อ น จบป ก ารศึ ก ษา โดยได รั บ เกียรติจาก พระคุณเจาฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรตั น เปนประธาน ประกอบดวยนักเรียนจากโรงเรียน เจาฟาอุบลรัตน 35 คน นักเรียนโรงเรียนศีลรวี 13 คน และจากหมูบ า นอีก 8 คน พรอมกันนี้ มีพิธีรับศีลลางบาปผูใหญ 1 คน และรับศีลมหาสนิทครั้งแรก 8 คน ซึ่งเปนกิจกรรม หนึง่ ของเขตวัดนักบุญไมเกิล้ การีกอยส เชียงดาว ทีไ่ ดรว มกับโรงเรียนเพือ่ จัดใหนกั เรียนและ เยาวชนตางๆ ไดมีโอกาสเรียนคําสอนและรับศีลศักดิ์สิทธิ์ตามความเหมาะสมกอนที่จะจบ การศึกษาของแตละป


คณะเบเนดิกติน เชียงใหม กลับไปบวชที่เวียดนาม

เมือ่ วันที่ 21 มีนาคม 2012 สังฆานุกร นิโคลัส ดิง ตรุง ตำ ซึง่ เปนสมาชิกของคณะ เบเนดิกติน ชาวเวียดนาม ไดกลับไปบวชเปนพระสงฆทอ่ี ารามเทียนอาน ประเทศเวียดนาม โดยมี ตัวแทนสังฆมณฑลเชียงใหมสวนหนึ่งไปรวมยินดีดวย หลังบวชแลวคุณพอไดกลับมาประจำอยูที่ บานของคณะที่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมแทนคุณพอไซมอนทีไ่ ดยา ยกลับไปดูแู ลเณรของคณะ ทีป่ ระเทศเวียดนาม

ศูนยคําสอนแมริมมอบเกียรติบัตรแกนักศึกษารุนที่ 16

ศูนยคําสอนจััดอบรมเตรีียมตััวการจััดคายคํําสอน

ศูนย์คำสอนแม่ริม จัดอบรมเตรียมค่ายคำสอนฤดูร้อนให้กับคุณพ่อ ซิสเตอร์ ครูคำสอน และเจ้าหน้าที่ต่างๆ เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2012 ที่ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยพระคุณเจ้าวีระ อาภรณรตน เปนวทย อาภรณ์ รัตน์ และ คุณพ่พอเอกสทธ อเอกสิทธิ์ ทัทฬหะกุ ฬหะกุลธร เป็ นวิทยากร มีผู้เข้าร่วม 71 คน

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2012 ศูนยคำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม จัดใหมี พิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสปดปการศึกษา 2554 และพิธีมอบเกียรติบัตร แก น ั ก ศึ ก ษารุ  นที ่ 16 ซึ ่ ง สำเร็ จ การศึ ก ษาในป น ี ้ จ ำนวน 7 คน ณ ศู น ย ค ำสอน สังฆมณฑลเชียงใหม อ.แมริม โดยพระคุณเจาฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรัตน เปนประธานในพิธี

เจาหนาที่ศูนยสังฆมณฑลเชียงใหม รดนํ้าดําหัวพระคุณเจา

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2012 เจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ พร้อมกับลูกๆ หลานๆ ของเจ้าหน้าที่ได้จัดให้มีพิธีรดน้ำดำหัว พระคุ ณ เจ้ า และพระสงฆ์ ท ี ่ อ ยู ่ ป ระจำศู น ย์ สังฆมณฑลฯ และบ้า นเบธาราม ใต้อาคาร แฮร์รี่ทิล เนื ่ อ งในโอกาสปี ๋ ใ หม่ เ มื อ งซึง่ เป็น ธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องศูนย์ทด่ี ำเนินต่อเนือ่ งกันมา เพื่อแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ และขอพร ในโอกาสปีใหม่เมืองด้วย

สัปดาหศักดิ์สิทธิ์

ระหวางวันที่ 1 – 8 เมษายน 2012 อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม ได้จดั พิธกี รรม ในช่วงสัปดาห์ศกั ดิส์ ทิ ธิ์ เริม่ จากวันอาทิตย์ท่ี 1 เป็นวันอาทิตย์ ใบลาน พิธีเสกและแห่ใบลาน วันพุธที่ 4 พิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ รื้อฟื้น คำสัญญาของพระสงฆ์ วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤหัสฯ ศักดิ์สิทธิ์ พิธีล้างเท้า อั ค รสาวก ระลึ ก ถึ ง พิ ธ ี ต ั ้ ง ศี ล มหาสนิ ท และศี ล บวช วั น ศุ ก ร์ ท ี ่ 6 ศุ ก ร์ ศักดิ์สิทธิ์ พิธีระลึกถึงพระมหาทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้า พิธีนมัสการกางเขน พิธีรับศีลมหาสนิท โดย พระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์วรี ะ อาภรณ์รตั น์ เป็นประธาน ส่วนวันเสาร์ที่ 7 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ พิธีตื่นเฝ้า เสกน้ำ เสกไฟ มิสซาสมโภชปัสกา และวันอาทิตย์ที่ 8 วันอาทิตย์ปัสกา คุณพ่อวุ ฒิเ ลิศ แห่ล้ อม เจ้ าอาวาสอาสนวิ ห ารพระหฤทั ย เป็ นประธาน โดยมีบรรดาพระสงฆ์ นักบวช และสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมากจนล้นวัด

หิรัญสมโภช 25 ป ชีวิตสงฆของ คุณพออันตน ธนัย สุวรรณใจ

โอกาสฉลองหิรญ ั สมโภช 25 ปี ชีวติ สงฆ์ของ คุณพ่ออันตน ธนัย สุวรรณใจ ขอเชิญพีน่ อ้ งสัตบุรษุ เข้าร่วมพิธบี ชู าขอบพระคุณ ในวันพฤหัสบดีท่ี 3 พฤษภาคม 2012 เวลา 19.00 น. พิธีเสกและเปิดอาคารอภิบาล ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2012 เวลา 09.00 น. ณ วัดนักบุญเปาโล แม่สะเรียงโดย พระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ( เล่มที่ 18 ) ประจำเดือนเมษายน 2012 http://www.cmdiocese.org

E-mail: mission@loxinfo.co.th คุณพ่อบรูโน รอสซี่

E-mail: kang_narongchai@hotmail.com

E-mail: markmanop2002@gmail.com

สารสังฆมณฑลเชียงใหม่ ฉบับที่ 18