a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

CMYK

“her diliminde ayrı bir mutluluk”

ALAÇAT 668 03 00

EŞEN 637 20 00

Tel: 0252 614 50 00

KARAMERSİN 635 71 00

BAŞKAN KARACA PARTİ SÖZCÜLERİYLE BİR ARAYA GELDİ Sayfa 5'te 24 Mart 2020 Salı

Sayı:19002

Günlük Bağımsız S yas Gazete

İlk Yayın Tar h 30 N san 1962

Fiyat: 50 Kuruş

www.beskazagazetes .com 5kazagazetes @gma l.com

Feth ye Antalya Çevreyolu

AÇILDI

Ne Mutlu Türküm D yene

BÜYÜKLERİMİZ BİZİM İÇİN DEĞERLİSİNİZ

# fethiye

EVDE KAL SİZ HABERSİZ KALMAYIN DİYE BİZ DIŞARIDAYIZ Lütfen Sağlık Bakanlığı tedbirlerine uyalım.

SİZ EVDE KALIN !


2

www.beskazagazetes .com

Ne Mutlu Tüm D yene

www.beskazagazetes .com

24 Mart 2020 Salı

MEHMET DEMİR “YAŞLILARIMIZIN YANINDAYIZ VE EMRİNDEYİZ”

Cumhur yet Halk Part s Feth ye İlçe Başkanı Mehmet Dem r; 65 yaş ve üstü büyükler m z n yanındayız, ded . İç şler Bakanlığı tarafından korona v rüsü salgını tedb rler kapsamında geçt ğ m z Cumartes geces saat 24.00’den t baren uygulamaya konulan genelge le lg l 65 yaş ve üstü yaşlıların sokağa çıkma sınırı get r ld . Bunun üzer ne harekete geçen Cumhur yet Halk Part s Feth ye İlçe Başkanı Mehmet Dem r; yaşlılarımızın sokağa çıkamadıklarından dolayı ht yaçlarının ve alışver şler n n g der lmes nde yardımcı olacağız, ded . Sosyal Medya

uymasının önem nden bahseden Mehmet Dem r; CHP’n n bu zor süreçte ht yacı olanların yanında olacağını söyled . Mehmet Dem r açıklamasında “Korona v rüs salgını sebeb yle çok olağanüstü b r dönem yaşıyoruz. Bazı ülkeler salgınla mücadelede başarılı örnekler ver rken, bazıları se çok kötü örnekler ver yor. Ülkem zde de Sağlık B l m Kurulu salgının başından t baren tedb rler almış ve uygulamalar ortaya koymakta ve b ld r mler yapmaktadır. Sağlık B l m Kurulu’nun v rüsten korunma ve h jyen konusundak uyarılarına hep b rl kte eks ks z ve t t zl kle uymamız, uymayanları uyarmamız büyük hesabından paylaşımda önem arz etmekted r. Öncel kle bulunan CHP Feth ye İlçe kend canlarını ortaya koyarak Başkanı Mehmet Dem r çalışan sağlık çalışanlarımız “Sokağa çıkma yasağına uyan olmak üzere tüm 65 yaş üstü vatandaşlarımıza çalışanlarımıza Feth ye alışver şler nde yardımcı Beled yes ve Muğla Büyük oluyoruz. Telefon Şeh r Beled yes olarak numaralarımız 24 saat açıktır. gereken her türlü kolaylığı ve CHP her kes ç n var” ded . desteğ sağlamaktayız. “YAŞLILARIMIZIN Ülkem z n başarıyla bu kr z b r YANINDAYIZ VE an önce atlatmasının en EMRİNDEYİZ” öneml noktası b rl ktel ğ m z ve Cumhur yet Halk Part s dayanışmamızdır. Zaman para Feth ye İlçe Başkanı Mehmet kazanma dönem değ l Dem r; 65 yaş ve üstü kron k nsanımızı kurtarma dönem d r. hastalığı bulunan Ülkem zde 65 yaş üzer büyükler m z n dışarıya 7.550.000 nsanımız çıkmaması ç n tüm alışver ş ne bulunmakta, bunlarında destek olacaklarını açıkladı. maalesef k 1.500.000’ü yalnız Korona v rüs salgınına karşı yaşamaktadır. İlçem zde de b r vatandaşların tedb rlere çok yalnız yaşayan

65 YAŞ VE ÜSTÜ VATANDAŞLARIMIZIN İHTİYAÇLARI GİDERİLECEKTİR

T.C. İç şler Bakanlığı, bu gece 24.00'ten t baren 65 yaş ve üstü olanlar le kron k rahatsızlığı bulunanların kametler nden dışarı çıkmalarının, park, bahçe g b açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını b ld rmes n n ardından Seyd kemer Beled ye Başkanı Yakup Otgöz'den açıklama geld . Başkan Otgöz, bu süreçte 65 yaş ve üstü vatandaşların ht yaçların beled ye ek pler ve muhtarlar tarafından g der leceğ n söyled . Türk ye korona v rüs salgınıyla mücadeles ne bu akşam alınan kararla b r yen s n daha ekled . Özell kle

'evde kal' çağrısına uymayan yaşlı vatandaşlar, daha çok r sk grubunda olduğu ç n İç şler Bakanlığı, bu gece 24.00'dan t baren 65 yaş ve üstü olanlar le kron k rahatsızlığı bulunanlara sınırlama get rd . Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu gece yarısı saat 24.00 t barıyla 65 yaş ve üstü ayrıca kron k rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın kametler nden dışarı çıkmaları, park, bahçe g b açık alanlarda dolaşmaları İl İdares Kanunu'nun 11. maddes ve Umum Hıfzıssıhha

Kanunu'nun 27. maddes kapsamında sınırlandırılmıştır." fades ne yer ver ld . Seyd kemer Beled ye Başkanı Yakup Otgöz, İç şler Bakanlığı tarafından yapılan bu açıklamanın ardından b r b lg lend rme yaptı. Başkan Otgöz, yaşlı ve kron k rahatsızlığı olanların ht yaçların g der leceğ ne d kkat çekerek, "65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağından dolayı ht yaçları sosyal yardımlaşma ek pler beled ye ek pler ve muhtarlar tarafından g der lecek" ded Haber/Foto - Ergün Tos

büyükler m z, hastalarımız, düşkünler m z n dışarıya çıkmasının uygun olmadığı bu günlerde bu nsanların ht yaçlarını sosyal teması koruyarak g dermem z gerekmekted r. Bakanlığın yayınladığı 14 kuralın dışında bütün hemşer ler mden özell kle r ca ed yorum. Dışarı çıkmak zorunda olanlar har ç olmak üzere; İht yaçlarınızı karşılamak har c nde ev n zden dışarıya çıkmayınız. Çıkmak durumunda kaldığımızda mutlaka sosyal mesafen z koruyun. Mümkün olduğunca h çb r yere temas etmey n. El n z yüzünüze temas ett rmey n. Eve geld ğ n zde eller n z sabunla yıkarken

özell kle cep telefonunuzu dezenfekte etmey unutmayın. Ayrıca; m safirl klere b r müddet ara ver n. H ç k mseye ısrarcı olmayın. Sevd kler m zle daha fazla telefonla görüntülü ve sesl konuşarak moral destek vereb l rs n z. H ç k mse ama h ç k mse yalnız olduğunu h ssetmes n. Yapacağımız bu davranışlar le çalışmak durumunda kalan nsanlarımızı da koruduğumuzu şler n kolaylaştırdığımızı asla unutmamalıyız. B z Cumhur yet Halk Part s olarak bu zor süreçte; lçem zde bulunan 65 yaş ve üzer , kron k hastalığı bulunan büyükler m z n yanındayız ve emr ndey z” ded .

BELEDİYE, TÜM ECZANELERİ DEZENFEKTE EDİYOR

Bodrum Beled yes , salgın dönemler nde en r skl meslek gruplarından b r olan eczaneler dezenfekte etmeye başladı. Bodrum Beled yes ’n n korona v rüsü salgınına yönel k aldığı tedb rler kapsamında, en r skl meslek grupları olan berberler n ardından, lçedek eczaneler de baştan aşağı dezenfekte ed lmeye başlandı. Beled ye Başkanı Ahmet Aras’ın tal matıyla başlatılan uygulama kapsamında, nöbetç eczaneler akşam saatler nde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ek pler tarafından solüsyonlu sularla laçlanıyor. Bazı eczacılar se çer dek dezenfeks yon şlemler n yaptıklarını bel rterek, ek pler n sadece eczane g r ş n ve dışını laçlamasını talep ed yor. Hastane ve a le sağlığı merkezler n n kend h jyen tedb rler n uyguladığını bel rten Başkan Aras, “B r nc basamak sağlık h zmet veren eczanelerdek r sk sev yes , kolaylıkla ulaşılab l r

olmalarından dolayı yüksel yor. Ayrıca, SGK’nın ‘Kron k Hastalıklarda Reçetes z İlaç Tem n ” kararı le hastalar doğrudan eczanelere g derek laçlarını tem n etmeye başladı. Hasta yoğunlunun fazlalaşmasından dolayı, eczane ortamının ster l tutulması da zorlaşmakta. Dolayısıyla Beled ye olarak toplum sağlığının korunması ç n kr t k b r görev yer ne get ren tüm eczaneler m z dezenfekte etmek amacıyla ek pler m z eczanelere yönlend rd k. Düzenl olarak dezenfeks yon şlem m z devam edecek” ded . Öte yandan Bodrum Beled yes ’n n dezenfeks yon ek b , gündüz saatler nde de kamusal alanlarda laçlama ve ster l zasyon çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Aras, “Halk sağlığı şu anda tek öncel ğ m z. Bütçey düşünmüyoruz. Malzeme tedar k ett kçe, dezenfeks yon çalışmamız devam edecek” d ye konuştu.(HABER MERKEZİ)

www.beskazagazetes .com

Ne Mutlu Tüm D yene

24 Mart 2020 Salı Yıl: 56 Sayı 19002 F yat: 50 Kuruş (kdv Dah l) Yayın Yer : Çarşı Caddes No:148/A Feth ye İlet ş m İç n: 0 252 612 00 95 Sah b ....................................................................: Nur İl k Sorumlu Yazı İşler Müdürü....................................: Mustafa Taşkın Sayfa Sekreter ......................................................: Bahadır Konuk Muhab r...................................................................: Ergün Tos Muhab r...................................................................: Gökhan Ayyıldız Baskı Yer : MERİN Gazetec l k Matbaacılık Yayıncılık Reklam Organ zasyon T caret ve Sanay L m ted Ş rket Matbaası Adres:Cumhur yet Mah. Çarşı caddes No:148/A Feth ye İlet ş m ç n: 0252 612 00 95

web : www.beskazagazetes .com e-ma l : 5kazagazetes gma l.com - haberc beskaza@hotma l.com Bu Gazete, Basın Ahlâk Yasasına Uymayı, Ulusal Çıkarlara Ters Haber ve Yazı Yayımlamamayı Taahüt Eder. Yayınlanan S yas Yazıların F kr Sorumluluğu Yazarına A tt r.


24 Mart 2020 Salı

www.beskazagazetes .com

Ne Mutlu Tüm D yene

www.beskazagazetes .com

3 2

KÖPEĞE ÇARPAN OTOMOBİL DEVRİLDİ; 6 KİŞİ YARALANDI Feth ye'de köpeğe çarpan otomob l n devr lmes sonucu 3'ü çocuk 6 k ş yaralandı. Feth ye-Antalya Karayolu Çırpı mevk nde kaza meydana geld . Antalya'dan Feth ye st kamet ne seyreden Havva Karakaş dares ndek 48 H

8997 plakalı otomob l, an den yola fırlayan köpeğe çarptıktan sonra kontrolden çıktı. Yoldan çıkarak ters dönen otomob ldek 3'ü çocuk 6 k ş yaralandı. Kazayı görenler n yardım stemes üzer ne olay yer nde sağlık ve pol s ek pler

sevk ed ld . Yaralılar ambulanslarla lçedek hastanelere götürülerek tedav ye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının y olduğu kayded l rken pol s ek pler kazaya l şk n soruşturma başlattı. Haber/Foto - Ergün Tos

SEYDİKEMER'DE MOTOSİKLET KAZASI; 1 ÖLÜ, 1 YARALI

SOKAĞA ÇIKAMAYAN ŞEHİT BABASININ İHTİYACINI POLİS KARŞILADI 76 Yaşındak kron k rahatsızlığı bulunan şeh t babası Kazım Alsan'ın market ht yacı, Menteşe İlçe Emn yet Müdürlüğü'ne bağlı pol sler Seyd kemer'de kontrolden d reğ ne çarptı. Yola savrulan tarafından karşılandı. çıkan motos klet n beton sürücü Karakuş yaralanırken, Ülkem z genel nde 65 yaş üstü elektr k d reğ ne çarpması arkasındak Veysel Özmen ve kron k rahatsızlığı bulunan sonucu sürücü Hal l Karakuş olay yer nde hayatını kaybett . vatandaşlara yönel k yaralanırken, arkasındak Karakuş ambulansla Feth ye uygulanmaya başlanan sokağa Veysel Özmen (18) hayatını Devlet Hastanes 'ne sevk çıkma yasağının ardından, bu kaybett . ed ld . Özmen' n cesed se k ş ler n alış ver ş ht yaçlarının Eşen Mahalles Uzunduvar yapılan ncelemen n ardından ne şek lde karşılanacağı mevk nde meydana geld . Hal l defned ld . Eşen Jandarma gündeme geld . Bu bağlamda Karakuş dares ndek 09 Y Karakol Komutanlığı'nın Muğla 'nın Menteşe İlçes nde 6096 plakalı motos klet kazaya l şk n soruşturması kamet eden Kazım Alsan kontrolden çıkarak yol sürüyor. market ht yacı ç n Menteşe kenarındak beton elektr k Haber/Foto - Ergün Tos İlçe Emn yet Müdürlüğü

görevl ler ne ulaştı.76 Yaşında olan ve kron k rahatsızlığı bulunan, aynı zamanda da şeh t babası olan Kazım Alsan'ın market ht yacı, Menteşe İlçe Emn yet Müdürlüğü 'ne bağlı pol sler tarafından karşılandı. Kısa süre çer s nde pol sler tarafından kamet ne gel nerek market ht yaçları kend s ne tesl m ed len Kazım Alsan'ın duygulandığı görüldü. Market ht yaçları karşılan Kazım Alsan pol slere teşekkür ederek şunları söyled : “Ben 76 yaşındayım ve kron k rahatsızlığım bulunmakta.

Dışarı çıkma yasağı get r ld ğ nden dolayı kend m de emekl pol s memuru olduğumdan meslektaşlarımdan yardım sted m. Sağ olsunlar kısa süre çer s nde market ht yaçlarımı karşıladılar. Kend ler ne teşekkür ed yorum.” Menteşe İlçe Emn yet Müdürlüğü ek pler nce gün çer s nde sokağa çıkma yasağı get r len 65 yaş ve üstü vatandaşlar le kron k rahatsızlığı bulunan vatandaşlara benzer yardımların yapıldığı öğren ld . Haber Merkez


2 4

www.beskazagazetes .com

Ne Mutlu Tüm D yene

www.beskazagazetes .com

24 Mart 2020 Salı

FETHİYE’DE KONUT ALAN HER ZAMAN KAZANIR

Feth ye Emlakçılar Derneğ Başkanı Serdar Oğuz açıklamasında “korona v rüsünden emlak p yasasında geç c b r azalma gözlemlemektey z. Bu normal b r durumdur. Vatandaşlarımız sağlıklarını ön planda tutmaları lazım. Bu nedenle emlak p yasası k nc plandadır önce sağlığı korumak gerek yor” ded . serdar Oğuz “sağlıkla lg l kaygılar ortadan kalktıktan sonra emlak p yasasının geçen

yıldan daha y olacağını söyleyeb l r z” ded . “DÜŞÜK KREDİ FAİZ ORANLARI EMLAK PİYASASINI DESTEKLEYECEKTİR” “Feth ye’de konut alan her zaman kazanır” d yen Feth ye Emlakçılar Derneğ Başkanı Serdar Oğuz “Bu dönemde yurt ç nde ve dışında düşen kred fa z oranları emlak p yasasını destekleyecekt r. Korona v rüs salgını sona

erd kten sonra da; fa zler hemen yükselmez, p yasanın normal seyr ne devam etmes ç n b r müddet düşük sev yelerde kalacağını düşünüyoruz” ded . Bu salgının sona ermes n n ardından emlak p yasasında canlanma olacağını kaydeden Oğuz, “Korona v rüsünden dolayı alınan tedb rler ve dünya p yasasında yaşanan gel şmeler n emlak p yasasına yansıması olacaktır. Son günlerde p yasanın yavaşladığını görmektey z. Emlak satışından z yade şu anda nsanların öncel ğ sağlık olmuştur. Bu konular k nc planda kalmaktadır” ded . Türk ye genel nde alınan korona v rüsü tedb rler ne Feth ye’de hassas yetle uyulduğunu hatırlatan Feth ye Emlakçılar Derneğ Başkanı Serdar Oğuz, nsanların lk plana sağlık konusunu aldığını söyled . Feth ye özel nde se emlak p yasasında b r düşme olmayacağını vurgulayan Oğuz, genel anlamda yüksel ş n devam edeceğ

yönünde görüş b ld rd . “ŞU ANDA İNSANLARIN ÖNCELİĞİ SAĞLIK OLMUŞTUR” Feth ye Emlakçılar Derneğ Başkanı Serdar Oğuz yaptığı açıklamada, “Devlet n aldığı önlemler hastalığın yayılmasını önlemede çok etk l oldu ve olmaya da devam ed yor. Feth ye’de halkımız bu tedb rler hassas yetle uygulamaktadır. Bu yönde gereken de yapıyor. Bazı bölgeler esk s g b yoğun değ l. İnsanlar esk s g b fazla sokağa çıkmıyorlar. Zamanlarını evler nde geç renler var. Tedb rlere uyulmakta, anlatılanların doğru anlaşıldığı ve alınanlar önlemler uygulamaya çalıştığını düşünüyorum. Bu bakımdan başarılı b r süreç yaşıyoruz. Korona v rüsünden dolayı alınan tedb rler ve dünya p yasasında yaşanan gel şmeler n emlak p yasasına yansıması olacaktır. Son günlerde p yasanın yavaşladığını görmektey z. Emlak satışından z yade şu

anda nsanların öncel ğ sağlık olmuştur. Bu konular k nc planda kalmaktadır. Ancak bu salgının düzelmes le emlak satışlarında b r artış olacağını söyleyeb l r z. Dünya genel nde fa zlerde c dd b r düşüş oldu. Küresel p yasaların yavaşlamasının önüne geçmek, ekonom ler n canlılığını devam ett rmek adına fa zlerde c dd düşüşler meydana geld . Türk ye de bu düşüş trend ne g rd . Dolayısıyla bu durum ortadan kalkınca emlak p yasasında daha güzel günler göreceğ z” ded . Açıklamasını sürdüren Oğuz, “Her zaman söyled ğ m z g b Feth ye emlak p yasasında b r düşme olmaz. Genel anlamda yüksel ş m z sürdüreceğ m z düşünüyorum. B z alıcılara Feth ye’n n her zaman yatırım ç n en uygun bölge olduğunu söylüyoruz. Feth ye’de emlak alan zarar etmez. Feth ye’ye yurt ç nden ve dışından talep var. Feth ye’de konut ve emlak alan her zaman kazanır” ded . Haber/Foto - Gökhan Ayyıldız

ARAS “E-HACİZ İŞLEMLERİNİ DURDURDUK”

Bodrum Beled ye Mecl s , korona v rüs salgını le mücadele konusunda Bodrum’da alınan tedb rler ve Beled yen n bu konudak kısa, orta ve uzun vadel çalışma programını görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Kapalı oturumda gerçekleşt r len toplantıda mecl s üyeler n , yapılan faal yetler ve alınması gereken tedb rler konusunda b lg lend ren Bodrum Beled ye Başkanı Ahmet Aras, 16 Mart 2020 tar h t bar yle Bodrum lçes nde toplam 4200 km yol, 44 dar b na, 3200 çöp noktasının Beled ye ek pler tarafından dezenfekte ed ld ğ n açıkladı. Türk ye'de koronav rüs (Cov d 19) salgını le lg l sürec n başlamasıyla b rl kte Bodrum Beled yes ’n n hayata geç rd ğ salgınla mücadele uygulamaları hakkında b lg veren Başkan

Aras, “Unutulmamalıdır k beled yen n bu konuda alacağı kararlar kend mevzuatı çerçeves nde olacaktır. Burada tek yetk l Kaymakamımız, İlçe Salğık Müdürümüz ve Hıfzısıhha Kuruludur. B z onların salgın ve pandem konusunda aldığı kararları uygulamakla sorumluyuz. Bunun dışında halk sağlığını lg lend ren tüm konularda görevler m z sürdürüyoruz.”d ye konuştu. “DEZENFEKTASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR” Bodrum Beled ye Başkanı Ahmet Aras, okulların tat l ed ld ğ 16 Mart günü t bar yle salgına yönel k önlem ve uygulamalarına hız veren Bodrum Beled yes 'n n çalışmalarını şu sözlerle fade ett "İlk olarak başkan yardımcılarımızdan oluşan

v rüsle mücadele koord nasyon kurulu ve hemen ardından b r kr z masası oluşturduk. Arkasından ac l eylem planı devreye alınarak, lk kararları ve tedb rler uygulamaya başladık. Bu çerçevede, kamusal alanların, parkların, pazaryerler n ve sokakların laçlanmasına karar ver ld . 16 Mart tar h nden bu yana Bodrum’da 4200 km yol, 44 dar b na, 3200 çöp noktası da dezenfekte ed ld . Bu faal yetler per yod k olarak malzeme tem n sağlandıkça devam edecek. Bakanlığımız ve hıfzıssıhhadan gelen tebl gatları uyguluyoruz” ded . “AMAÇ, HALK SAĞLIĞINI KORUMAK” İnsanların yoğunluk oluşturduğu ve uzun sürel kaldıkları mekanlarda v rüs tehd d n n had safhada olduğunu hatırlatan Başkan Aras, halk sağlığı düşünülerek kapatılan şletmelerle lg l olarak da şunları söyled "Temel ht yaç olan gıdanın hemen karşılanab leceğ , nsanların yemek y yeb leceğ lokantaların açık olması söz konusuydu. Maksat, nsanların sosyal alanlardan uzak kalmasını sağlamaktı. Bu süreçte yapılan tartışmalarda maksattan b raz uzaklaşıldığını düşünüyorum. B z, üç beled ye kafeteryasını sadece bu amaçla, lokanta g b şleyecek durumda açık bıraktık. Tepk ler görünce, onları b le kapattık. Amaç burada nsanların zole olmalarıydı” ded . “65 BİN MASKE DAĞITILACAK” Gıda pazarlarında denet mler n arttığını ve k ş sel h jyen kuralları le lg l olarak esnafın sürekl b lg lend r ld ğ n anlatan Başkan Aras, Bodrum

genel nde alınan tedb rler şöyle özetled "Temel ht yaç ürünler dışında kalan g y m k nc el eşya, el sanatları esnafını kapattık. Arkasından bütün Pazar yerler m ze mask, eld ven ve dezenfektan sorumluluğu get rd k. Pazar yerler ne ve pazarcı esnafımıza maske dağıtıyoruz. Y ne 65 b n maske s par şler m z var. Maskeler m z gelecek, dağıtımına başlayacağız. Açıkta satılan gıda ürünler n n poşetle koruma altına alınması konusunda Pazar esnafımıza uyarılarda bulunduk. Denet mler n de Zabıtamız düzenl olarak yapıyor. Y ne, ekmek ve unlu mamuller n denet mler n zabıta ek pler m zle sürdürüyoruz. Hastaneler ve a le sağlığı merkezler kend dezenfeks yonlarını yapıyor, b z eczanelerde ek pler m z tarafından dezenfeks yon çalışmalarını gerçekleşt r yoruz” ded . “BODRUM BELEDİYESİ HER AN GÖREVE HAZIRLIKLI” Beled yen n r sk grubunda bulunan yaşlı, engell ve evden çıkamayacak durumda olan vatandaşlara alışver ş ve ulaşım desteğ sağladığını anlatan Aras, “B ze ulaşan bazı ht yaç sah pler ne, temel gıda yardımları yapıyoruz. Gıdaya ulaşamayanlara ve madd gücü yeters z kalan vatandaşımıza mümkün olduğu kadar gıda malzemes tem n ederek ulaşmaya çalışıyoruz.” Ded . Beled ye h zmet b nalarında ve vatandaşların yoğun olarak geld ğ yerlerde de tedb r aldıklarını anlatan Beled ye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Beled yes ’n n korona v rüsü le mücadele tedb rler

kapsamında 5 sağlık personel , 32 dezenfektan personel , 22 araç ve şoför le göreve hazır olduğunu kaydett . “E-HACİZİ KALDIRDIK” Vatandaşların Beled yeye gelmeden nternet üzer nden ve telefonla şlemler n yapması konusunda uyardıklarını da kaydeden Başkan Aras, “Beled ye alacaklarının tak b konusunda e-hac z kaldırdık. Şu anda durum düzelene kadar e- hac z yapmıyoruz. Durum tesp t yapıyoruz. H ç k msey buradan mağdur etmeyeceğ me söz ver yorum" ded . İnşaat sektörüne de değ nen Başkan Aras, Bodrum'da nşaatların devam ett ğ n , şant yelerde çalışan ve konteynırlarda, koğuşlarda kalan şç ler ç n uygun şartların sağlanması ç n gerekl denet mler yapacaklarını söyled . Başkan Aras, nşaat yasağı le lg l süren n de bu durumda uzatılab leceğ s nyal n verd . "UMARIM GÜZEL YAZ GÜNLERİNE DÖNERİZ” Bodrum halkına her zaman destek olacaklarını fade eden Başkan Aras sözler n şöyle tamamladı: ”B z önlemler m z alalım. İnşallah b r an önce bundan kurtuluruz. Güzel yaz günler ne ger döner z. Tat lc ler m z , tur zmc ler m z , herkes güldürecek sürece tekrar g rer z d ye düşünüyorum” ded . Bodrum Beled ye Mecl s kapalı oturumu, Mecl s üyeler n n görüşler le devam ett . Bodrum Beled ye Başkanı Ahmet Aras, AK Part ve İYİ Part l Beled ye Mecl s üyeler n n süreçle lg l öner ler n alarak lg l konu le lg l başkan yardımcılarına tal mat verd .(HABER MERKEZİ)


24 Mart 2020 Salı

www.beskazagazetes .com

Ne Mutlu Tüm D yene

www.beskazagazetes .com

2 5

BAŞKAN KARACA PARTİ SÖZCÜLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Ç n'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etk s altına alan Korona v rüs ç n Feth ye'de çalışmalar devam ed yor. Başkan Karaca İlçe Part Grup Sözcüler n makamında ağırlayarak, Korona v rüsle lg l b r toplantı gerçekleşt r ld . Ülkem zde de

can kayıplarına yol açan Korona v rüs ç n Feth ye Beled ye Başkanı Al m Karaca lçe genel nde önlemler arttırdı. CHP Grup Sözcüsü Vel Pabuşcu, Ak Part Grup Sözcüsü Turhan Kovancı ve M ll yetç Hareket Part s Grup Sözcüsü Sa t Avcı'yla b r araya

gelen Başkan Karaca, Feth ye genel nde bugüne dek alınan önlemler ve yapılan çalışmalarla lg l b lg ler verd . B rl k ve beraberl k ç nde çalışmalara devam ed ld ğ sürece bu sıkıntılı sürec n atlatılacağına vurgu yapan Başkan Karaca, “Feth ye'de

çalışmalarımız s zler n de desteğ yle devam ed yor. Bu sıkıntılı sürec b rl k ve beraberl k çer s nde atlatacağımıza nanıyorum. B zler üzer m ze düşen görevler eks ks z b r şek lde yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan

da Bakanlığımızın 'Evde Kal' çağrısına uymalarını tekrar r ca ed yorum” ded . İlçe Part Sözcüler Vel Pabuşcu, Turhan Kovancı ve Sa t Avcı da Başkan Karaca'ya eller nden gelen desteğ vermeye devam edecekler n söyled ler. Haber/Foto - Gökhan Ayyıldız

KANUN TEKLİFİMİZİ VERDİK

İşç kökenl CHP Muğla M lletvek l Süleyman G rg n, emekç lere büyük etk eden Küresel Koronav rüs Salgını neden yle bu hafta verd ğ kanun tekl fiyle; ödeneğ n kısa çalışmaya geçen şyerler nde hal hazırda s gortalı olan herkes kapsayacak hale get r lmes ve bu süreç boyunca yapılacak ödemeler n İşs zl k S gortası ödemeler nden düşülmeyecek şek lde uygulanmasını tekl f ett . “Evden çıkmayın ded ğ n z nsanların gel r durumunu da düşünmek zorundasınız” d yen G rg n, kısa çalışma ödeneğ başvurularının 23 Mart’ta başlayacağını ancak s gortalı olarak çalışmakta olan

herkes n bu haktan yararlanamayacağını, bu mağdur yet n önlenmes ç n şartsız olarak s gortalı herkese kısa çalışma ödeneğ n n ver lmes ç n yasal düzenleme yapılmalıdır” ded . “UNUTMAYALIM; EN BÜYÜK SORUNUMUZ İŞSİZLİK” G rg n şu açıklamalarda bulundu: “Küresel Koronav rüs Salgını hayatımızı altüst eden etk ler yaratmayı sürdürüyor. Bu etk ler n en can yakıcılarından b r kuşkusuz çalışma yaşamının sekteye uğrayacak hale gelmes . Salgın önces nde, emekç halkımızın yaşamını altüst eden der n b r ekonom k kr z çer s ndeyd k. Ş md salgınla

beraber, şartlar g derek ağırlaşıyor. Bu kr z n en büyük gösterges : İşs zl k” ded . G rg n Tü k rakamlarına dayanarak şu stat st kler verd : “ şs zl k oranı yüzde 13,7 oldu. Geçe sene 4 m lyon 302 b n olan şs z sayısı 92 b n k ş daha artarak 4 m lyon 394 b n k ş ye yükseld . İşs zl k oranına ş aramayıp çalışmaya hazır olanlar le mevs ml k çalışanları dah l ett ğ m zde şs z sayısı 6 m lyon 984 b ne yükseld . Zamana bağlı eks k st hdam ve yeters z st hdam da eklend ğ nde gen ş tanımlı şs z sayısı 8 m lyon 172 b n k ş olurken şs zl ğ n de yüzde 23,6’ya yükseld ğ n görmektey z. Salgına karşı gerekl bütün b l msel tedb rler uzlaşı yoluyla almamız gerek rken, en büyük sorunumuz olan şs zl ğ de unutmamalıyız” ded . “KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BÜTÜN SİGORTALILARI KAPSAMALI” “Küresel koronav rüs salgını çerçeves nde kısa çalışmaya geçen ya da kapanan şyerler n n şs zl ğ arttıracağı, emekç halkımızı mağdur edeceğ açıktır” d yen G rg n şöyle devam ett : “ Yasalarımızda Kısa Çalışma Ödeneğ (KÇÖ) d ye b r uygulama var. KÇÖ eğer b r şyer haftalık çalışma süres n en az üçte b r oranında azaltıyorsa, ya da faal yet n

tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durduruyorsa, şyer nde üç ayı aşmamak üzere Cumhurbaşkanı kararı le 6 aya kadar uzatılab l rs gortalılara çalışamadıkları dönem ç n gel r desteğ sağlayan b r uygulama. Fakat şç n n KÇÖ alab lmes ç n şu şart var: İşç n n kısa çalışmanın başladığı tar hte, çalışma süreler ve şs zl k s gortası pr m ödeme gün sayısı bakımından şs zl k ödeneğ ne hak kazanmış olması gerek yor. Bu da kısa çalışmanın başladığı tar hten öncek son 120 gün çalışmış olmak ve son üç yıl ç nde en az 600 gün süreyle şs zl k s gortası pr m ödem ş olmak anlamına gel yor. Ayrıca KÇÖ kapsamında yapılan ödemeler başlangıçta bel rlenen şs zl k ödeneğ süres nden düşülüyor. Yan 3 aylık KÇÖ aldığınızda ve daha sonra şs z kalıp şs zl k ödeneğ talep ett ğ n zde, 3 ay eks k olacak şek lde şs zl k maaşı alıyorsunuz” ded . “VATANDAŞ TAŞ MI YİYECEK?” G rg n “Korona belasına ev nde hap s, şs z, parasız, köşeye sıkışmış vatandaşın, ‘'elektr k, su, doğalgazı nasıl ödeyeceğ m’' feryadına karşı açıklanan tedb rler h çb r yaraya merhem değ ld r. İkt darın dalga geçer g b

nternetten ödey n demes de ayrı b r vahamett r. Ev nden çıkamayan vatandaş 3 öğün taş mı y yecek? Evden çıkmayın ded ğ n z nsanların gel r durumunu da düşünmek zorundasınız. Dolayısıyla bütün s gortalılara kısa çalışma ödeneğ h çb r şart aranmadan ver lmel d r” ded . Verd ğ m z kanun tekl fiyle, Küresel koronav rüs salgını neden yle kısa çalışmaya geçen şyerler nde kısa çalışma ödeneğ şartları ortadan kaldırılarak, ödeneğ n kısa çalışmaya geçen şyerler nde hal hazırda s gortalı olan herkes kapsaması ve bu süreç boyunca yapılacak ödemeler n İşs zl k S gortası ödemeler nden düşülmemes n hedefled k” ded . “İŞSİZLİK SİGORTASI ŞARTLARI HAFİFLETİLMELİDİR” KÇÖ ç n ön şart olan şs zl k s gortası ödeneğ hak etmen n şartlarının da adalets z olduğunu bel rten G rg n, “2019’un Ocak ayında şs zl k s gortasından yararlanma koşullarının hafiflet lmes amacıyla da b r kanun tekl fi verm şt k. İşs zl k Fonu’nun şs zler ç n kullanılması durumunda bu fonun şs zler m z n ht yacını karşılayacağı açıktır. Fakat, kt dar ne yazık k bu fonu sermayeye destek ç n kullanıyor” ded .

(HABER MERKEZİ)


2 6

www.beskazagazetes .com

Ne Mutlu Tüm D yene

www.beskazagazetes .com

24 Mart 2020 Salı

PAZARLARDA POŞETLİ DÖNEM BAŞLADI Buna göre, pazar yerler nde tezgah aralıkları mümkün olduğunca gen ş tutulacak, ambalajsız satılan sebze ve meyveler seç lmeden alınacak. Bu kapsamda T caret Bakanlığı İç T caret Genel Müdürlüğü le Türk ye Sebzec ler Meyvec ler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu yayınladıkları genelge le odaları b lg lend rd . Feth ye Sab t ve Seyyar Pazarcılar ve Manavlar Odası Başkanı Adem Hıra yen uygulama kapsamında sebze ve meyveler n poşetlenerek satılacağını kaydederek; Şeffaf poşetler çers nde Korona v rüs (Cov d-19) vatandaşların duyarlı olmasını, salgınına karşı alınan tedb rler satışa sunulan sebze ve pazarcıların da h jyen meyveler vatandaş y ne kapsamında halk ve semt görerek almış olacak. Herkes n kurallarına uymasını sted . pazarlarında sebze ve “TEHLİKEYE GEÇİNCEYE meyveler n poşetlenerek satışa ellem ş olduğu ürünler n satışı KADAR POŞETLENEREK engellenerek korona v rüs sunulma uygulaması HALKIMIZA SUNULACAK” bulaşma r sk bu şek lde en Feth ye'de de başladı. T.C. Feth ye Sab t ve Seyyar aza nd r lm ş olduğu fade T caret Bakanlığı tarafından Pazarcılar ve Manavlar Odası ed ld . alınan tedb rler n Val l klere Başkanı Adem Hıra yaptığı “VATANDAŞLARIMIZIN let lmes n n ardından açıklamada, “Dünyada etk l DUYARLI OLUP ANLAYIŞ Feth ye'de de pazarlarda olan korona v rüsü neden yle GÖSTERMELERİNİ RİCA meyve ve sebzeler ülkem zde de çeş tl tedb rler EDİYORUZ” poşetlenerek satılmaya alınmakta ve bunlar b rer b rer başladı. Bundan sonra T.C. T caret Bakanı Ruhsar hayata geç r l yor. T caret pazarlarda korona v rüsü Pekcan, korona v rüsü Bakanlığımız tarafından önleme tedb rler kapsamında neden yle sebze ve meyven n vatandaşların sağlığı ç n toptan ve perakende satışında federasyonumuza, federasyonumuz aracılığı le meyveler ve sebzeler b rer ve alınan tedb rler açıkladı. de odalarımıza b r genelge k şer k loluk şekl nde Alınan bu tedb rler hakkında poşetlenerek vatandaşa satışa halkı b lg lend ren Feth ye Sab t gönder ld . Buna göre pazar yerler nde satılan yaş sebze ve sunulacak. ve Seyyar Pazarcılar ve K m vatandaş uygulamadan Manavlar Odası Başkanı Adem meyve le gıda maddeler n n tehl keye geç nceye kadar dolayı memnun olurken bazı Hıra, “Bu uygulamanın halk poşetlenerek halkımıza vatandaşlarda seçerek alma sağlığına yönel k olduğunu, şlem n n b tmes nden dolayı vatandaşlarımızın duyarlı olup sunulacak. Ürünlere elle temas ed lmemes hususuna tepk l davranmakta. Feth ye'de anlayış göstermeler n r ca değ n ld . Bu uygulamanın halk Cumartes günler kurulan ed yoruz. En kısa sürede bu sağlığına yönel k olduğunu, Patlangıç semt pazarında sıkıntının atlatılmasının vatandaşlarımızın duyarlı olup; pazarcı esnafı zabıta ardından, tekrar önceden anlayış göstermeler n r ca ek pler n n gözet m nde eld ven olduğu g b alışver şler n ed yoruz. En kısa sürede bu ve maske takarak satacağı yapab leceklerd r. Burada sıkıntının atlatılmasının ürünler b rer ve k şer k loluk pazarcılarımıza düşen görev ardından, tekrar önceden poşetler hal nde hazırlayarak h jyen kurallarına uyması ve olduğu g b alışver şler n satışa sundu. Vatandaşlarda eld ven takarak satışlarını yapab leceklerd r” ded . h jyen b r şek lde ürünler satın yapması” ded . T caret Açıklamasını sürdüren Hıra, aldılar. Korona v rüs bulaşma Bakanlığı korona v rüsü r sk n en aza nd ren bu s stem tedb rler kapsamında bakanlık “Burada pazarcılarımıza düşen görev h jyen kurallarına uyması le tüm yurtta olduğu g b olarak yaş sebze le ve eld ven takarak satışlarını Feth ye'de de vatandaşlar meyveler n toptan ve yapması. Alışver şler nde sebze ve meyveler perakende satışına yönel k poşetlenm ş olarak alacaklar. bazı tedb rler aldıklarını bel rtt . mesafe kuralına r ayet etmeler

hem kend sağlıkları hem de halk sağlığı ç n büyük önem arz etmekted r. B z m semt pazarlarımızın mevcut düzen nde stantlar arasında

yeterl boşluk bulunmaktadır. Pazarcılarımızın arasında da tezgah boyu yan 4-5 metre b r boşluk olduğundan böyle b r sıkıntı yok” fadeler n kullandı. Haber/Foto - Gökhan Ayyıldız

GİRGİN “DEVLETİN VERGİ ELÇİLERİNE KULAK VERİLSİN” taşıyan CHP Muğla M lletvek l Süleyman G rg n, bu kez de Küresel Korona v rüs Salgını neden yle alınan önlemler n muhasebec ve mal müşav rlere yönel k herhang b r tedb r çermemes n Mecl s gündem ne taşıdı. G rg n şu açıklamalarda bulundu: “SİYASET TEK ADAM’IN İKİ DUDAĞI ARASINA KİLİTLENDİ” “Türk ye’de s yaset Tek Adam’ın k dudağı arasına k l tlend . B z CHP M lletvek ller olarak, her ne kadar kt dar kulaklarını tıkasa da, halkımızın sorunlarını d le get rmey , demokrat k b r toplum perspekt fin ayakta tutmayı görev b l yoruz. Bunun ç n Mecl s’ n bütün mkanlarını

sonuna kadar kullanacağız.” “KÜRESEL KORONAVİRÜS SALGINI ANTİ DEMOKRATİK YÖNTEMLERLE AŞILAMAZ” G rg n şöyle devam ett : “Tek Adam’ın Küresel Koronav rüs salgını le mücadeles de demokrat k b r yaklaşımdan uzak. Koronav rüs salgını sürec n n başından ber b r toplumsal uzlaşı le yönet lmes gerekt ğ n vurguladık, vurgulamaya devam ed yoruz.Bu süreç başta Türk Tab pler B rl ğ olmak üzere tüm Meslek örgütler , send kalar ve s v l toplum örgütler n n akt f katılımıyla yürütülmel d r.” “EN ANLAMLI ÖRNEKLERDEN BİRİ MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİR ARKADAŞLARIMIZIN DURUMU” “En anlamlı örneklerden b r

muhasebec ve mal müşav r arkadaşlarımızın durumu” d yen G rg n şöyle devam ett : Dün (20 Mart) muhasebec ve mal müşav r arkadaşlarımız sesler n n duyulması ç n kend ler n Haz ne ve Mal ye Bakanlığı’na z nc rled ler, ne yazık k , gözaltına alındılar. Arkadaşlarımızın temel taleb şuydu: Korona v rüs salgını neden yle Beyanname ve B ld rgeler n ertelenmes . Oysa bu zor günler aşmak ç n toplumsal uzlaşıya, şeffaflığa ve demokrat k kültüre ht yacımız var” “DEVLETİN VERGİ ELÇİLERİ” Meslek mensuplarının beyannameye şleyecekler b lg ve belgeler tem n edeb lmek ç n müşter ler le yakın temas hal nde oldukları ve belgeler n tasn fi sürec nde de b r çok evraka temas ett kler n söyleyen G rg n

toplum sağlığının ve yaşam hakkının her şeyden üstün olduğunu ve Bakanlıkların kend paydaşları ç n aldıkları önlemler n serbest muhasebec ve mal müşav rler açısından da gündeme alınması gerekt ğ n fade ett . Devlet n verg elç ler olan serbest muhasebec ve mal müşav rler n Ankara'da basın açıklamasına tahammül ed lmey p gözaltına alınmalarını eleşt ren G rg n, hem meslek grubu açısından hem de mal ye çalışanları açısından talep ed len önlemler gerekl l kt r ded . CHP'l G rg n 20 Mart’ta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yayınlaması stem yle verd ğ soru önerges nde şu soruları sordu: 1- Muhtasar ve Pr m H zmet Beyannames , Konaklama Verg s , Ger Kazanım Katılım Payı

Beyannames g b uygulamaların bu süreçte ac len ertelenmes ya da beyan dönemler n n yen den düzenlenmes ç n b r çalışmanız var mıdır? 2-Defter beratlarının yüklenmes , Ba/Bs b ld r mler g b kamu finansmanı le doğrudan bağlantılı olmayan tüm beyan ve b ld r mler n ertelenmes yönünde b r çalışmanız var mıdır? 3-Salgının yayılım durumuna göre, 213 sayılı Verg Usul Kanununun 13 maddes uyarınca, salgının mücb r sebep lan ed lmes , bu mümkün görülmez se, aynı kanunun 17 maddes uyarınca tüm ülke genel nde geçerl olmak üzere verg muameleler ne l şk n ödevler n yer ne get r lmes ç n süre uzatılmasına yönünde b r çalışmanız var mıdır?(HABER MERKEZİ)


24 Mart 2020 Salı

www.beskazagazetes .com

Ne Mutlu Tüm D yene

www.beskazagazetes .com

7 2

BERBER’LER VE KUAFÖR’LER KAPANDI İç şler Bakanlığı, 81 l val l ğ ne “corona v rüs tedb rler ” konulu ek b r genelge daha gönderd . Genelge le corona v rüs tedb rler kapsamında; berber, kuaför, güzell k merkezler n n faal yetler Cumartes günü saat 18.00 t bar yle geç c sürel ğ ne durduruldu. Bakanlık söz konusu tedb rlere l şk n val l k ve kaymakamlar tarafından l ve İlçe beled yeler le şb rl ğ ç nde lg kanun hükümler çerçeves nde gerekl tedb rler n ved l kle planlanması, uygulanması ve kolluk b r mler tarafından konunun tak p ed lerek uygulamada herhang b r aksaklığa meydan ver lmemes n sted . “CUMARTESİ SAAT 18.00 İTİBARİYLE DURDURULDU” İç şler Bakanlığı, 81 l val l ğ ne gönderd ğ korona v rüsü tedb rler konulu ek genelgede, berber, kuaför, güzell k merkezler n n faal yetler n n

cumartes saat 18.00 t barıyla geç c sürel ğ ne durdurulacağını b ld rd . Korona v rüsünün yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla daha önce bazı umuma açık yerler n faal yetler n n geç c sürel ğ ne durdurulması ç n llere genelgeler gönderen İç şler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı le yapılan değerlend rmeler sonucunda, alınan tedb rlere lave olarak b r genelge daha gönderd . Genelgeyle, yapılan şlem sırasında b rçok kez fiz ksel temasın olması neden yle, berber, güzell k salonu/merkez , kuaför g b ş yerler n n faal yetler Cumartes saat 18.00 t barıyla geç c sürel ğ ne durdurulacak. Bakanlık, söz konusu bu tedb rlere l şk n val ve kaymakamlar tarafından l ve lçe beled yeler le ş b rl ğ ved l kle planlanması ve uygulanması le kolluk b r mler tarafından konunun tak p ed lerek ç nde lg l kanun hükümler çerçeves nde gerekl tedb rler n uygulamada herhang b r aksaklığa meydan ver lmemes n sted . Haber/Foto - Gökhan Ayyıldız

İç şler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Saat 24.00 t barıyla 65 yaş ve üstü ayrıca kron k rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın kametler nden dışarı çıkmaları sınırlandırılmıştır" den ld . İç şler Bakanlığı, 81 l val l ğ ne konuyla lg l genelge gönderd . 65 yaş üstünün ht yaçları ç n sosyal destek grubu oluşturulacak. Yasaklama get r lenler 112, 155, 156'ya ht yaçlarını b ld recek. İht yaçlar ç n kolluk b r mler ve kamu görevl ler çalışacak. İç şler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumartes günü saat 24.00 t barıyla 65 yaş ve üstü ayrıca kron k rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın kametler nden dışarı çıkmaları, park, bahçe g b açık alanlarda dolaşmaları İl İdares Kanunun 11. Maddes ve Umum Hıfzıssıhha Kanunun 27. Maddes kapsamında sınırlandırılmıştır” fadeler ne yer ver ld . “81 İLE GENELGE GÖNDERİLDİ” İç şler Bakanlığı, 81 l val l ğ ne 65 yaş ve üzer le kron k rahatsızlığı bulunanlar ç n "İkametten ayrılma kısıtlaması ve yasaklanması" konulu genelge gönderd . Genelgede 65 yaş ve üzer le bağışıklık s stem düşük, ve kron k akc ğer hastalığı, astım, KOAH, kalp ve damar hastalığı, böbrek, h pertans yon ve karac ğer hastalığı olanlar le bağışıklık s stem n bozan laçları kullanan vatandaşlar saat 24.00’dan t baren kametler nden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları le seyahat etmeler sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklandı. İht yaç olması hal nde özell kle tek başına yaşayan ve ht yaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü le kron k rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur

65 YAŞ VE ÜSTÜ KİŞİLERE SINIRLAMA olmaması; temel ht yaçlarını karşılamak ç n val /kaymakamların başkanlığında 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulacak. Vefa Sosyal Destek Grubu; l ve lçe emn yet müdürü, l ve lçe jandarma komutanı, val ve kaymakamlar tarafından bel rlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının tems lc ler , yerel yönet mler, AFAD, Kızılay ve ht yaç duyulacak s v l toplum kuruluşları tems lc ler nden oluşturulacak. İllerde val ler, lçelerde kaymakamlar tarafından 65 yaş ve üzer le kron k vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel ht yaçlarının karşılanması ç n gerekl tedb rler alınacak. İkametler nden ayrılmalarına kısıtlama ve yasaklama get r len vatandaşlarımız 112, 155, 156 numaraları üzer nden ht yaçlarını b ld reb leceklerd r. Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekl h zmetler n üret lmes ç n ht yaç duyulacak sayıda başta kolluk b r mler olmak üzere yeter kadar kamu görevl s /ek p ve araç görevlend r lecek. “İç şler Bakanlığının 81 le gönderd ğ genelge şu şek lde” B rçok ülkede olduğu g b ülkem zde de nsan hayatı açısından son derece tehl kel olan yen t p koronav rüs (Kov d-19) salgını neden yle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ed yor. Kov d-19 salgınında en temel r sk unsuru toplumsal alanlarda v rüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması ve 65 yaş ve üzer , bağışıklık s stem düşük, ve kron k akc ğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, h pertans yon ve karac ğer hastalığı olanlar le bağışıklık s stem n bozan laçları kullanan nsanların üzer nde c dd sağlık sorunları

oluşturarak nsan hayatını tehd t ed yor. Devlet m z tüm kurumları le bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehd t etmes n engellemek ç n zorunlu ht yaçların tem n noktasındak umuma açık yerler n faal yetler n n durdurulması başta olmak üzere b rçok tedb r almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları bel rleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır. Yaşanan salgının b ran önce engellenmes ç n alınan önlemlere tüm vatandaşlarımızın st snasız uyması büyük önem arz ed yor. Ancak 65 ve üzer yaşlardak vatandaşlarımız le yukarıda anılan kron k rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız büyük r sk altında olmasına rağmen toplumsal hareketl l ğ n ç ne g rmekte; halka açık alanlarda, parklarda b r araya gelmekte, zorunlu olmamalarına rağmen toplu taşıma araçlarında seyahat ederek hem kend ler hem de toplum sağlığı açısından r sk oluşturmaya devam ed yor. Bu durumun devam etmes 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız le kron k rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız kend hayatlarını ve toplum sağlığı açısından c dd r sk oluşturarak salgının yayılmasını; vaka sayısı ve tedav gereks n m arttırarak, vatandaşlarımızın

hayatlarını kaybetmes r sk le toplum sağlığı ve kamu düzen n n c dd şek lde bozulmasına sebep olacaktır. Yukarıda açıklanan nedenler, Sağlık Bakanlığı ve B l m Kurulunun tavs yeler doğrultusunda, l val ler tarafından, İl İdares Kanununun 11/C maddes ve Umuma Hıfzısıhha Kanunun 27 nc ve 72 nc maddes kapsamında; 21.03.2020 tar h saat 24.00’den sonra 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız le anılan kron k rahatsızlıklara sah p vatandaşlarımızın kametler nden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları le seyahat etmeler sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklanması amacıyla gerekl kararların ved l kle alınması gerekmekted r. Anılan kararlar yürürlüğe g rd kten sonra; 1- İht yaç olması hal nde özell kle tek başına yaşayan ve ht yaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü le kron k rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması; temel ht yaçlarını karşılamak ç n val /kaymakamların başkanlığında 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulacaktır. 2- Anılan Grup; l/ lçe emn yet müdürü, l/ lçe jandarma komutanı,

val /kaymakamlar tarafından bel rlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının tems lc ler , yerel yönet mler, AFAD, Kızılay ve ht yaç duyulacak s v l toplum kuruluşları tems lc ler nden oluşturulacaktır. 3- İllerde val ler, lçelerde kaymakamlar tarafından 65 yaş ve üzer le kron k vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel ht yaçlarının karşılanması ç n gerekl tedb rler alınacaktır. İkametler nden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama get r len vatandaşlarımız 112, 155, 156 numaraları üzer nden ht yaçlarını b ld reb leceklerd r. Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekl h zmetler n üret lmes ç n ht yaç duyulacak sayıda başta kolluk b r mler olmak üzere yeter kadar kamu görevl s /ek p ve araç görevlend r lecekt r. Söz konusu tedb rlere l şk n Val ler/kaymakamlar tarafından gerekl kararların ved l kle alınması, uygulamada herhang b r aksaklığa meydan ver lmemes ve mağdur yetlere neden olunmaması ç n lg l b r m/kurum yetk l ler le gerekl koord nasyonun yapılması, Bakanlığımızın tüm sıralı/sorumlu am rler tarafından uygulamanın yak nen tak p ed lerek, herhang b r aksaklığa meydan ver lmemes önemle r ca olunur, den ld . (HABER MERKEZİ)


CMYK İlk Yayın Tar h 30 N san 1962

www.beskazagazetes .com

www.beskazagazetes .com

Günlük Bağımsız S yas Gazete

www.beskazagazetes .com

www.beskazagazetes .com Ne Mutlu Türküm D yene

FETHİYE’DE VEFA DESTEK GRUBU GÖREVE BAŞLADI sınırlandırıldı. Tüm Türk ye’de olduğu g b Feth ye’de de; Feth ye Kaymakamı Muzaffer Şah ner başkanlığında Feth ye’de Vefa Destek grubu kuruldu.

Ç n’ n Vuhan kent nde başlayarak tüm dünyayı tehd t etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Pandem ” olarak n telend r len Korona V rüs (Kov d-19) salgınından ülkem z ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önley c tedb rler almaya devlet m z ve hükümet m z aralıksız devam ed yor. Geçt ğ m z Cumartes günü ek genelge olarak yayınlanan önley c tedb rler kapsamında; 65 yaş üzer le

bağışıklık s stem düşük ve kron k akc ğer hastalığı, astım, koah, kalp ve damar hastalığı, böbrek, h pertans yon ve karac ğer hastalığı olanlar le bağışıklık s stem n bozan laçları kullanan vatandaşlar ç n 21.03.2020 Cumartes gününden t baren sokağa çıkma yasağı get r ld . Bu kapsamda 65 yaş ve üstü vatandaşlar; kametler nden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları le seyahat etmeler

612 18 38 , emn yet (0-252), 612 21 34 (0-252), 614 46 21(0-252).

“65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIMIZIN İHTİYAÇLARINI “FETHİYE VEFA DESTEK KARŞILANACAKTIR” GRUBU OLUŞTURULDU” Feth ye Kaymakamı Muzaffer Feth ye Kaymakamı Muzaffer Şah ner yapmış olduğu Şah ner başkanlığında göreve açıklamada “65 yaş ve üstü le başlatan Feth ye Vefa Destek kron k rahatsızlığı olanlara Grubu; Feth ye Beled ye sokağa çıkma yasağı get ren Başkanı Al m Karaca, Feth ye genelge gereğ nce İlçe Emn yet Müdürü Cem l vatandaşlarımızın sağlıkları Emre Süel, İlçe Jandarma başta olmak üzere tüm temel Komutanı B nbaşı Rüştü Şen, ht yaçlarının karşılanması ç n İlçe Sağlık Müdürü Ruhsar alınan tedb rler kapsamında Doyuk, Sosyal H zmet Merkez vatandaşların b ld rd kler Müdürü Sev m Ser ngen, ht yaçların cevaplandırılması Feth ye İlçe Müftüsü Kam l ve h zmetler n üret lmes ç n Oktay, Feth ye İlçe M ll Eğ t m ekl l stede bel rt len kamu Müdürü Faruk Kaya, Sosyal personel görevlend r lm şt r. Bu Yardımlaşma ve Dayanışma kapsamda talepler lk olarak Vakfı Müdürü Hasan Kuşgöz, 112 Çağrı Merkez nden, Feth ye T caret ve Sanay İlçem z Sosyal H zmet Odası başkanı Osman Çıralı, Merkez n n ekte bel rt len sab t Feth ye Esnaf ve Sanatkarlar telefonuna yönlend r lecek olup Odası Başkanı Mehmet gelen talebe göre göreve Soydem r le Feth ye Kızılay Sosyal H zmet Merkez ndek Şubes Başkanı Burhanett n görevl personel, ekte let ş m Tuna’dan oluşmakta. b lg ler yer alan kamu İkametler nden ayrılmalarına görevl ler ne talep sah b n n kısıtlama ve yasaklama taleb ve b lg ler n aktararak get r len vatandaşlarımız 112, vatandaşımızın ht yacı 155, 156 numaralar üzer nden karşılanacaktır. Ekl l stede yer ht yaçlarını b ld recekler. İrt bat alan ek p Saat 08.30-18.00 kurulacak d ğer numaralar; arası görev yapacak olup saat Kaymakamlık ve sosyal 18.00’den sonra gelen talepler h zmetler; 614 00 29 (0-252), bölges ne göre Emn yet ve

Jandarma Harekat Merkez ne let lecekt r. Sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan 65 yaş üzer ve kron k rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın talepler PTT Müdürlüğü rt bat görevl ler ne de let lecek olup PTT Müdürlüğünce 80 yaş ve üzer evde h zmet uygulaması yapılacaktır. Ek pler m z; vatandaşlarımızın kametler ne maske ve eld ven le h jyen kurallarına r ayet ederek g tmeler n , çers nde bulunduğumuz bu hassas ve zor dönemde vatandaşlarımızın ht yacını karşılamak noktasında azam hassas yet göster lerek herhang b r ver lmemes ne özen göster lecekt r” ded . Haber/Foto - Gökhan Ayyıldız

MİRAY SOYDEMİR

Beslenme ve Diyet Uzmanı

Sağlıklı Beslenme Ve D yet Uygulamaları Zayıflama Yöntemler Ve Akt f Yaşam M rplus D yet Merkez Tuzla Mahalles 526 sokak No:11 kat:1 GSM: 0 532 692 34 89 Feth ye şeh r stadyum ana g r ş kapısı karşısı www.m raysoydem r.com, soydem rm ray@gma l.com

Profile for 5kazagazetesi

24032020  

24032020  

Advertisement