Page 1


㟈䇏㗙ߑ จดหมายถึงผูอาน

บูธ สนพ.จีนสยาม

V02 โซน Plaza งานสัปดาหหนังสือแหงชาติ ครั้งที่ 46 มาถึงแลว ... ขอเชิญผูอาน “จีนไทย” ทุกทานที่ “บูธสํานักพิมพจีนสยาม V02” โซนพลาซา พบกับหนังสือเรียน หนังสือนําเขาภาษาจีน พรอมโปรโมชั่นพิเศษ ลดสูงสุด 50% ในงานนี้ สําหรับผูสมัครสมาชิก “จีนไทย” รูปแบบอีบุค 1 ป แถมฟรี กระเปาผาจีนไทย 1ใบ งานเริ่มตั้งแต 29 มีนาคม – 8 เมษายน 61 ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ แลวพบกันนะคะ...
ชิน ไทยภิรมยสามัคคี ⢁ゎ⹬㸫 คณะที่ปรึกษา x 㯶㕟⽉ Su Man-hong 㕎㯹㉞ นลินรัตน ธรรมพุฒิพงศ  㹃➺䊧ประยูร พิพัฒนวีรวัฒน ⨗⟇䎀 ผูพิมพ x 㑷 㑇 สุรพล พิทักษลิ้มสกุล 䓽⢁ゎ บรรณาธิการ x 㲘㏜䎋 กุศลิน ธรรมเจริญกิจ 䐕㾱䓽⢁ゎ บรรณาธิการบริหาร x 㲘⺛➓ กอศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ ࢟ᢗ㹼ᙫ㕆䗁 ผูชวยบรรณาธิการบริหาร x䎥ᆀ⩚ บุษรา เรืองไทย ⢩㓖ᢗㅄ ผูเขียนประจํา x⎧䱣ไห หยาง 㩕䬰઼ᒯ੺䜘 ฝายการตลาดและโฆษณาxઘᙍᘐ ณัฏฐนวัต จิวัฒนธนากุล ਢ䠁䠁 กาญจนา สืบวงศนิรัตน ᐼ Ი วรรณิศา พลายภิรมย ⺛㶃䄖㹒ⳃ䍚⤠ ฝายพัฒนาธุรกิจและตางประเทศ x䉝࡙ӱ เธียรศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ รัสสา ฉัตรแกวมณีกุล 㪈⧅ ประธาน x 䐴⧣⫐

 ㋐㹐䐕䍶 ใบอนุญาตเลขทะเบียนที่ 3/2545 ⨗⟇䈌ⳃ㾱ᷛ⼛㲊䓫䁗ⴟ㹒䇱㻿⹌㯟

เจาของ: บจก. แมนดารินไทย คอมมิวนิเคชั่น เซอรวิส ที่อยู: เลขที่ 1 (34/36) ซอย 50/1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 ⮈⿑ โทรศัพท : 086-342-2860 E-mail: chinasiam39@gmail.com พิมพท:ี่ บริษัท กูดเฮด ครีเอทีฟ เฮาส จํากัด 㧈䈜Ⰺ䊥〓⹛㕓㶚㠻䊴䐟᷍㤌㑋㻖

㩉㘉ⳤ㸫㶙䍟 9LVLWRXUZHEVLWH

㩉㘉⹹䓃 IDFHERRN /LNHXVRQIDFHERRN

㩉㘉⹹䓃 /,1( IROORZRXU/,1(

หากตองการสมัครสมาชิกหรือสั่งซื้อฉบับยอนหลัง กรุณาติดตอ 086-342-2860

⼛ 㲊

จีนไทย 


ปที่ 17 ฉบับที่ 190 มีนาคม 2561

42ঠ୰ᄫϢ⋄೑ঠ୰ḹⱘ⬅ᴹ

ที่มาของคําวาซังฮี้และสะพานซังฮี้ในไทย

06

 ቅϰ⋄ᅝ᳆䯰㘨㹖Ϟ᯹ᰮ㕢᱃᚞㡇Ё೑

ชวีฟูและไทอันแหงซานตงรวมกันจัดงานกาลาฉลองตรุษจีน ทัศนียภาพงดงามของจีนชวนใหตกตะลึง ᴀᳳᮄ䯏

ขาวประจําฉบับ ᱎ᜻ᄫ‫݌‬

พจนานุกรมเจาปญญา ೒⬏ᇣ䇈˖䰇ৄ

นิยายภาพ : ระเบียง ᄺᔧ∝䇁ᇐ␌˖ԯ䰔ϸᮕѠ໻ᓳᄤᰃ䇕˛

ฝกเปนมัคคุเทศกภาษาจีน : พระอัครสาวกสองพระองคของพระพุทธเจาคือใคร ⳟ䏃ᷛᄺ⋄䇁ⳟᣐ䷇ᄺ∝䇁˖

06

݇Ѣ໽⇨ⱘ㒣‫݌‬ᇍ䆱

ดูปายถนน เรียนภาษาไทย อานพินอิน เรียนภาษาจีน : สนทนาเรื่องดินฟาอากาศ ∝⋄℠䆡ᅸ˖໣᮹‫ݡ‬Ӯ

หองเรียนเพลงจีนไทย : หนารอนพบกันใหม ⫳ੑᆚⷕ

รหัสชีวิต সҷュ䆱˖ওᅬ⫳᮹

ขําขันโบราณจีน : วันเกิดนายอําเภอ  ⼛ 㲊

จีนไทย

18

 དкҟ㒡

แนะนําหนังสือดี


        䔀㕎⭧ โคมมายอง

    

[L̢QJFKX̣QẒQJ ̢Q VK̫ QḶQT̪QJ VK̫ T̵ M̪QJ VK̪ EL̥QOḶQJJ̤Q N̤R

W̳ ]K̮QJ N̥Q ML̥Q \̫

K̵ [̭QJ P̤ GH G̳ VK̲ U̧Q ML̢ ]̥L P̧Q O̯X VK̥QJJX̥

 ⴨ Ր ⦻ ᆹ⸣ᒤ 䖫 ᰦ৫Ӝᐸ ⊤ ằ 䎦㘳ˈ䙄 ѝ ⴻ㿱аᡧဃ傜Ⲵ䈫ҖӪᇦ൘ 䰘 ᾬ к ᤲ ]KH \̪ ]K̤Q ]̰X P̤ G̦QJ

G̦QJVK̥QJ [L̨ ]KH E̥Q I̵ GX̭ OḶQ

]̰X P̤ G̦QJ

G̦QJ P̤ ]̰X

G̦QJ [̪ P̤ W̫QJ E̵

\X̣Q ỌL ]K̩ K̵ U̧Q

⵰а ⳿ 䎠傜 ⚟ ˈ⚟ к ߉⵰ॺ࢟ሩ㚄˖Ā䎠傜 ⚟ ˈ⚟ 傜䎠ˈ⚟ ➴傜‫↕ڌ‬DŽā ৏ ᶕ䘉ᡧӪ ML̢ \̰X J̩ F̣L P̥RVKX̢QTX̣Q GH Q̸ ̧U \̥R ]K̢R [̵

]K̩ E̥Q I̵ OḶQ \̴ \̨ VK̭ ]K̩ JH F̣L P̥RVKX̢QJTX̣Q GH Q̸ ̧U [L̤QJ FK̲ ỌL

VKX̫ Q̧QJ

ᇦᴹњ᡽ 䊼 ৼ ‫ݯྣⲴ ޘ‬㾱 ᤋ Ⴏˈ䘉ॺ࢟㚄䈝ҏᱟ䘉њ᡽ 䊼 ৼ ‫ ݯྣⲴ ޘ‬ᜣ ࠪᶕˈ䈱 㜭 GX̭ VK̥QJ ML̵ Ķ VKX̫ ]X̱ I̲

ẒQJ ̢Q VK̫ [̪Q VK̤QJ ]K̩ OḶQ \̴ J̱X V̪ TL̤RPL̥R

̥Q

̥L P̵ VK̥QJ OH ]K̭ OḶQ U̧Q

ሩ к ቡ઼䈱‫ڊ‬ཛ࿫DŽ ⦻ ᆹ⸣⅓ 䍿 䘉㚄䈝ᶴᙍ ᐗ ࿉ ˈ᳇㠚⡡ច к Ҷࡦ㚄ӪDŽ

เลากันวา หวัง อันสือ สมัยยังหนุม ไปสอบจอหงวนที่เมืองเปย นเหลียงอันเปนเมืองหลวงในสมัยนั้น ระหวางทาง มองเห็นบานของบัณฑิต ตระกูลหมาแขวนโคมมายองบนซุมประตูบานดวงหนึ่ง บนโคมเขียนคําโคลงคูครึ่งบทเอาไว วา “โคมมายอง มาโคมยอง โคมดับมาหยุดเดิน” ที่แทบานนี้มีลูกสาวที่ทั้งฉลาดเฉลียวและงดงามกําลังเลือกคู คํา โคลงคูครึ่งบทนี้เปนลูกสาวคนฉลาดเฉลียวและงดงามคิดออกมา ใครแตงตอไดก็แตงงานกับคนนั้น หวัง อันสือชื่นชม ความคิดที่แยบยลในคําโคลงวรรคนี้ และแอบหลงรักคนที่แตงโคลงนี้  ⼛ 㲊

จีนไทย


       ẒQJ ̢Q VK̫ FK̲ ỌL ḴX

E̵ G̨QJ I̢ E̤QJ ML̵ [̪QJ \̩ ML̢Q FĶQJJ̤Q I̵ P̤ ML̢

Q̥ ]K̤Q WL̢R Q̸ [̵ GH ]̰X P̤ G̦QJ ḲL ]̥L

ẒQJ ̢Q

 ⦻ ᆹ⸣ࠪᶕਾˈн ㅹ ਁ ῌ ቡᱏཌެ 〻 䎦䎤傜ᇦDŽ䛓 ⳿ ᥁ྣႯⲴ䎠傜 ⚟ 䘈൘ˈ⦻ ᆹ VK̫ ML̵ \̱QJ N̤R JX̢Q FK̲ GH [L̥ OḶQ \̭QJ GX̭

]K̩ JH F̣L P̥RVKX̢QJTX̣Q GH Q̸ ̧U VKX̮ GX̭ Ģ PL̥R

]K̩ P̧Q K̲Q VK̭ ML̵ FĶQJ OH

⸣ቡ ⭘ 㘳 ᇈ ࠪⲴл㚄ᓄሩDŽ䘉њ᡽ 䊼 ৼ ‫ ݯྣⲴ ޘ‬䈤 ሩᗇ ࿉ ˈ䘉 䰘 ႊһቡ ᡀ ҶDŽ

หลังจากหวัง อันสือออกมา ไมรอใหประกาศผลสอบก็เดินทางขามวันขามคืนไปยังบานตระกูลหมา โคมมายอง เลือกคูดวงนั้นยังอยู หวัง อันสือจึ งนําคําโคลงวรรคหลังของประธานคุมสอบดังกลาวมาแตงตอ ปรากฏวาลูกสาวผู ฉลาดเฉลียวและงดงามคนนี้บอกวาตอไดเยี่ยม งานมงคลจึงไดจัดขึ้น E̥L WL̢Q G̭ GH Q̥ WL̢Q

K̲ \̰X E̥R ]̬

ỌL FKX̣Q

ẒQJ ̢Q VK̫ M̭Q VK̭

M̪Q E̤QJ W̫ P̫QJ

]K̩ N̨ ]K̦Q VK̭

[̬ VK̥QJ

ᤌཙൠⲴ䛓ཙˈᘭᴹᣕᆀᶕ Ր ˖Ā ⦻ ᆹ⸣䘋༛৺ㅜˈ䠁 ῌ 仈 ਽ ʽā䘉ਟ ⵏ ᱟௌ к WL̢Q [̬

\D

O̩ E̵ N̨ ]K̪ GH ẒQJ ̢Q VK̫ P̤ VK̥QJ ]̥L K̯QJ ]K̬ VK̥QJ KX̪ E̬ [L̨ [L̥ OL̤QJ J̩ OḶQ W̬

GH

WL̦ ]̥L P̧QVK̥QJ

]̥L

␫ௌੰʽҀнਟ᭟Ⲵ ⦻ ᆹ⸣傜 к ൘ 㓒 㓨 к ᥕㅄ߉л є њ䘎փⲴĀௌāᆇ䍤൘ 䰘 к ˈ޽ I̵ VK̪

\̭ VK̰X

TL̤R GX̭ OḶQ FĶQJVKX̢QJ [̬

]̰X P̤ I̦L K̴ MĻ

V̪ OX̯

G̱QJỊQJKX̢ ]K̳ W̫

M̪Q E̤QJ

[L̤RG̦QJ N̦ \̵ G̥ G̦QJ

䍻䈇а 俆 ˖Āᐗ ሩ㚄 ᡀ ৼ ௌⅼˈ䎠傜伎㱾㔃э㖇DŽ ⍎ ᡯ 㣡✋仈䠁 ῌ ˈሿ ⲫ 、䙷བྷ ⲫ N̦

、DŽā 、DŽ

ในวันไหวฟ าดินนั้น จูๆ ก็ มีผูสงขาวจากทางการมาแจ ง ว า “หวัง อันสือสอบไดตําแหนงบัณฑิตอันดับหนึ่ง” (หรือจอหงวน) นี่ นับวาเปนเรื่องยินดีซอนยินดีโดยแท หวัง อันสือดีใจจนเก็บอาการ ไมอยูรีบตวัดพูกันเขียนคําวา “ௌ” ติดกันสองตัวลงบนกระดาษแดง และติดไวบนประตู พรอมทั้งแตงกลอนอีกบทหนึ่ งวา “ตอโคลงได เปนมงคลคู มายองเสือบินผูกคูสราง แสงเทียนเรือนหอไดจอหงวน มงคลนอยคูมงคลใหญ”  ⼛ 㲊

จีนไทย


  T̴ I̵ ]K̪ VX̰ \̬ [L̤QJ \̵ TX̣Q TL̳

VK̭ \̴ N̰QJ

 ᴢ䱌ѻᡰԕ ӛ 䂹 ‫ˈ⨳ ޘ‬ᱟо ᆄ ]̬

GH P̫QJ ]̭

M̬Q P̭ [L̢QJ OḶQ GH

N̰QJ ]̬

VK̭ VK̭ ML̩

ᆀⲴ ਽ ᆇ㍗ᇶ ⴨ 䘎ⲴDŽᆄ ᆀᱟц⭼ VK̥QJ ]X̭ Z̨L G̥ GH ]Ķ [X̧ ML̢ ]K̪

]K̮QJJX̯ U̳

ML̢

\̪Q T̫ ]̥L ]K̮QJ JX̯ O̭

VK̬

к ᴰՏབྷⲴଢᆖᇦѻаˈѝ ഭ݂ᇦ

[X̧ S̥L GH FKX̥QJ VK̬ U̧Q

ᆖ⍮Ⲵ ࡋ ࿻ӪDŽഐަ൘ ѝ ഭশਢ Ķ VK̭ ML̩ G̮QJI̢QJZ̧Q KX̥ ]K̮QJ GH [L̤Q ]K̵ G̭ Z̩L

E̩L

઼ц⭼ ь ᯩ ᮷ॆ ѝ Ⲵᱮ㪇ൠսˈ㻛 VK̭ U̧Q ]̲Q FK̯QJ Z̧L VK̭ ML̩ V̢Q G̥ VK̩QJFĶQJ ]K̪

цӪሺ ጷ Ѫц⭼йབྷ ൓ ෾ ѻаDŽ

ชวีฟูมีช่ือเสียงขจรไกลไปทั่วโลก มีความ เกี่ยวพันอยางใกลชิดกับชื่อของขงจื๊อ ซึ่งเปน หนึ่ ง ในปราชญ ที่ ยิ่ ง ใหญ ที่ สุ ด ของโลก เป น บรมครูผูกําเนิดลัทธิขงจื๊อของจีน เนื่องจากชวีฟู มีสถานะสําคัญในประวัติศาสตรจีนและวัฒนธรรม ตะวันออกของโลก จึงไดรับการยกยองใหเปน หนึ่งในสามนครศักดิ์สิทธิ์ของโลกจากผูคนทั่วไป JX̢Q \̳ W̥L VK̢Q Ķ T̴ I̵ GH J̩QJGX̮ Q̩L U̯QJ

 ‫ ޣ‬Ҿ⌠ ኡ ઼ᴢ䱌Ⲵ ᴤ ཊ޵ ᇩ ˈ G̳ ]K̨

F̢Q \X̩

K̥Q W̥L

QḶQ

\X̩ ]̰QJ

䈫㘵ਟԕ৲䰵lj≹⌠NJᒤᴸ ᙫ G̭

T̪ GH

W̥L VK̢Q

Z̴ \X̩ G̳ ]̲Q

ㅜᵏⲴĀ⌠ ኡ üüӄዣ⤜ሺā઼ K̥Q W̥L

QḶQ

\X̩ ]̰QJ G̭

GH

lj≹ ⌠ NJ ᒤ ᴸ ᙫ ㅜ ᵏ Ⲵ G̮QJI̢QJVK̩QJFĶQJ

T̴ I̵

Ā ь ᯩ ൓ ෾ üüᴢ䱌āDŽ

สําหรับเรื่องราวเกี่ยวกับไทซานและชวีฟู ผูอานสามารถอานเพิ่มเติมไดจากบทความเรื่อง “ไทซาน สุดยอดในหาขุนเขา” จาก “จีนไทย” ฉบับที่ 6 เดือนตุลาคม 2545 และ “ชวีฟู ปราชญ แหงบูรพาทิศ” จาก “จีนไทย” ฉบับที่ 114 เดือน ตุลาคม 2554 䍋䓵ᷛ㪏㎗㩌⭥㸣Ⱙ

จาก : เซินหลันเซอเตอเวินตู

 ⼛ 㲊

จีนไทย


   䐱⺛⫔⧬ㅭⴑ㵴 ⱟ⫔⭽䓴ᷛ 㚇䜎佩䄗᱃➃㚲㵴

 

พระอัครสาวกสอง พระองคของ พระพุทธเจาทางฝาย มหายาน : พระ มหากัสสปะและพระ อานนท

  ẈQ O̤R VK̪

ML̵

\̬ Z̧L W̢ VKX̮ FX̱ OH

GX̭ ED

䉝㘱ᐸ˖֐ቡԕѪԆ 䈤 䭉Ҷˈሩ੗˛

อ.กอศักดิ์ ˖ หนูก็เลยนึกวาเขาตอบผิดละสิ ใชไหม VK̪

O̭ Z̢QJ

GX̭

Z̰ J̦Q W̢ VKX̮ VK̭ VK̨ O̭

I̳ Ķ P̵ TḶQ OḶQ

E̳ VK̭ P̯ K̦ ML̢ \̩ Ķ

̢ Q̣Q WX̯

䈇㦹 ⊚ ˖ሩDŽᡁ䐏Ԇ 䈤 ᱟ㠽࡙ᕇ઼ⴞ ⢽䘎ˈнᱟ᪙䇳䘖ਦ઼䱯䳮䱰DŽ

สิริวรรณ ˖ใชคะ หนูบอกเขาวาคือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะตางหาก ไมใชพระมหากัสสปะและพระอานนท ẈQ O̤R VK̪

T̫ VK̫

Q̬ ŞQJ \RX VKX̮ GH \̨ GX̭

䉝㘱ᐸ˖ަᇎ֐ ᴻ ৻ 䈤 ⲴҏሩDŽ

อ.กอศักดิ์ ˖ ที่จริงที่เพื่อนหนูพูดมาก็ถูกตองเหมือนกัน VK̪

O̭ Z̢QJ

Z̩L VĶQ PH

䈇㦹 ⊚ ˖Ѫ Ӱ Ѹ˛

สิริวรรณ ˖ ทําไมคะ ẈQ O̤R VK̪

]̥L ]K̮QJJX̯ G̥ FĶQJ ML̥R O̬

I̯ WX̯ OL̤QJṢQJ ̩U G̥ G̭

ML̵ VK̭ P̯ K̦ ML̢ \̩ Ķ

̢ Q̣Q WX̯

䉝㘱ᐸ˖൘ ѝ ഭབྷ ҈ ᮉ䟼ˈ֋䱰 є ᯱ Ҽབྷᕏᆀቡᱟ᪙䇳䘖ਦ઼䱯䳮䱰DŽ

อ.กอศักดิ์ ˖ เพราะในพุทธศาสนามหายาน พระอัครสาวกสองพระองคของพระพุทธเจาก็คือพระมหากัสสปะและพระ อานนท VK̪

O̭ Z̢QJ

]̨Q PH KX̭ VK̭ ]K̩ \̥QJ

䈇㦹 ⊚ ˖ᘾѸՊᱟ䘉 ṧ ʽ

สิริวรรณ ˖ ทําไมเปนอยางนี้ละคะ ⼛ 㲊

จีนไทย 


นิตยสารจีนไทย (E-Mag) MAR 2018  
นิตยสารจีนไทย (E-Mag) MAR 2018  

Chinese-Thai Monthly Magazine in Thailand (E-Magazine) นิตยสารจีนไทย สองภาษารายเดือน ฉบับแรกและฉบับเดียวในประเทศไทย (Pin-Yin) #นิตยสารเพื่อก...

Advertisement