Page 1
เรียนผูอานที่เคารพ เปนที่ทราบดีวา หลายปที่ผา นมา จีนและสหรัฐไดทําสงครามการคากันมาอยางยืดเยื้อ โดยตางฝายตางตั้งกําแพงภาษี สินคานําเขาจากอีกประเทศหนึ่งเพิ่มขึ้นเปนมูลคาหลายลานบาท โดยลาสุดการเจรจาขอตกลงการคาระหวางจีนกับสหรัฐก็ยัง ไมเสร็จสมบูรณ ขณะเดียวกัน จีนยังคงหาทางออกดวยการเดินหนายุทธศาสตรความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเสนทางหรือ “เสนทางสาย ไหมใหม” (ᯠ э 㔨 ѻ 䐟) เพื่อเชื่อมโยงการคาและการคมนาคมจากเอเชียสูยุโรปอยางตอเนื่อง โดยโครงการนี้คือการ เลียนแบบเสนทางสายไหมโบราณที่เชื่อมเสนทางการคาระหวางดินแดนตะวันอออกและตะวันตก เสนทางสายไหมโบราณเกิด ขึ้นมานานกวา 2,000 ปที่แลว เปนเสนทางในการสงสินคาพรอมทั้งแลกเปลี่ยนอารยธรรมของสองซีกโลก เกิดขึ้นครั้งแรกใน สมัยราชวงศฮั่นตะวันตก และเปดใชอีกครั้งในสมัยราชวงศถัง และกําลังจะเปดขึ้นอีกครั้งในยุคของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง โดยสังเกตไดวา ทุกครั้งที่มีการเปดเสนทางสายไหม มักมาพรอมกับความยิ่งใหญของประเทศจีนในประวัติศาสตร ยุทธศาสตรนี้ จึงเปนทีน่ าจับตามองอยางยิ่ง ลาสุด ระหวางการเดินทางเยือนยุโรปเมื่อเดือนที่แลวของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง อิตาลีก็เปนประเทศแรกของสมาชิก กลุมจี 7 ที่ลงนามเขารวมโครงการ “เสนทางสายไหมใหม” ซึ่งเรื่องนี้ไดนาํ เสนอรายละเอียดอยูในบทความ “᜿བྷ࡙᭟ᤱ аᑖа䐟ˈᗧഭ䇔ਟѝഭ * อิตาลีสนับสนุนหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง เยอรมนียอมรับ 5G ของจีน” ฉบับนี้แลว โดยหวัง วาจะทําใหผูอานไดเห็นแนวโนมสถานการณของจีนและปญหาทีม่ ีตอสหรัฐในปจจุบนั มากยิ่งขึ้น ขอแสดงความนับถือ กองบรรณาธิการ


㩉㘉ⳤ㸫㶙䍟 㶙䍟 9LVLWRXUZHEVLWH HEVLWH

 㪈⧅ 䐴⧣⫐ ⢁ゎ⹬㸫 㯶㕟⽉ 㕎㯹㉞ 㹃➺䊧 ⨗⟇䎀 㑷 㑇 䓽⢁ゎ 㲘㏜䎋 䐕㾱䓽⢁ゎ 㲘⺛➓ ࢟ᢗ㹼ᙫ㕆䗁 䎥ᆀ⩚ ⢩㓖ᢗㅄ ⎧䱣 㩕䬰઼ᒯ੺䜘 ઘᙍᘐ ਢ䠁䠁 ᐼ Ი ⺛㶃䄖㹒ⳃ䍚⤠ 䉝࡙ӱ

ประธาน ชิน ไทยภิรมยสามัคคี คณะที่ปรึกษา Su Man-hong นลินรัตน ธรรมพุฒิพงศ ประยูร พิพัฒนวีรวัฒน 㩉㘉⹹䓃 IDFHERRN 㩉 /LNHXVRQIDFHERRN /LNH XV

ผูพิมพ สุรพล พิทักษลิ้มสกุล บรรณาธิการ กุศลิน ธรรมเจริญกิจ บรรณาธิการบริหาร กอศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ ผูชวยบรรณาธิการบริหาร บุษรา เรืองไทย ผูเขียนประจํา ไห หยาง

㩉㘉⹹䓃 /,1( IROORZRXU/,1(

ฝายการตลาดและโฆษณา ณัฏฐนวัต จิวัฒนธนากุล กาญจนา สืบวงศนิรัตน วรรณิศา พลายภิรมย ฝายพัฒนาธุรกิจและตางประเทศ เธียรศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ รัสสา ฉัตรแกวมณีกุล ㋐㹐䐕䍶 ใบอนุญาตเลขทะเบียนที่ สสช 15/2562 ⨗⟇䈌ⳃ㾱ᷛ侀㔿䐱㸥⨗⟇㪈䇱㻿⹌㯟 เจาของ: บริษัท สํานักพิมพจีนสยาม จํากัด

ที่อยู: เลขที่ 1 (34/36) ซอย 50/1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 ⮈⿑ โทรศัพท : 02-869-6912, 086-342-2860 ⪌䎇 โทรสาร : 0-2457-1828 E-mail: chinasiam39@gmail.com พิมพที่: บริษัท กูดเฮด พริ้นทติ้ง แอนด แพคเกจจิ้ง กรุป จํากัด 㧈䈜Ⰺ䊥〓⹛㕓㶚㠻䊴䐟᷍㤌㑋㻖

⼛ 㲊

จีนไทย 

หากตองการสมัครสมาชิกหรือสั่งซื้อฉบับยอนหลัง กรุณาติดตอ 086-342-2860


ปที่ 01 ฉบับที่ 003 เมษายน 2562 (จีนไทย ปที่ 19 ฉบับที่ 203)

᮷ॆ䙊 

34

໽ቅ໽∴ ⢍བ໽๗⍂ぎ໽ϞҎ䯈㕢᱃

สระสวรรคแหงภูสวรรค ราววิมานกลางเวหา ความงามระหวางโลกกับสวรรค

 ᬭ㚆ㅔ䆃

ขาวการศึกษา

 དкҟ㒡

ĀЁ⋄㗏䆥ᑻ䇜Ӯā೼᳐䈋В㸠

แนะนําหนังสือดี

งานเสวนาไทย-จีน “ปริทัศนงานแปลและนโยบายสงเสริมงานแปล ไทย-จีน” จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ

 ೒⬏ᇣ䇈˖Ў㞾Ꮕᣪϔষѩ

นิยายภาพ : ขุดบอเพื่อตัวเอง

 စФㅔ䆃

ขาวบันเทิง

29 সҷュ䆱˖ᆊᬭ

ขําขันโบราณจีน : สอนในบาน 䈝䀰䙊 ༛ᖗϢ཭䇁˖䛁≿㢹

คมคิดคมคํา : กัว โมรั่ว ᱎ᜻ᄫ‫݌‬

พจนานุกรมเจาปญญา ∝⋄℠䆡ᅸ˖lj≦᳝ᛣ໪NJ

หองเรียนเพลงจีนไทย : “ไมมีอะไรผิด” 㫵ᕤസ㄀ϔ佪ܼЁ᭛ऩ᳆

ซิงเกิลภาษาจีนลวนเพลงแรกของ ไช สวีคุน (KUN) ᄺᔧ∝䇁ᇐ␌˖ࠄ㢁෸䲙ᤵᣒൗഒএ

06 ф⠭ࠋᯊˈ㽕⊼ᛣĀ䖭 ⚍ā

ฝกเปนมัคคุเทศกภาษาจีน : ไปเก็บขยะที่พัทยา ⳟ䏃ᷛᄺ⋄䇁ⳟᣐ䷇ᄺ∝䇁˖䇜䗝Вᡩ⼼

ดูปายถนน เรียนภาษาไทย อานพินอิน เรียนภาษาจีน : คุยเรื่องเลือกตั้ง

ซื้อแปรงสีฟน ตองใสใจ “สามสิ่งนี”้ ᰦһ䙊 ᛣ໻߽ᬃᣕϔᏺϔ䏃ˈᖋ೑䅸ৃЁ೑ *

อิตาลีสนับสนุนหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง เยอรมนียอมรับ 5G ของจีน

36

 ⋄೑ᮄ䯏

ขาวประเทศไทย Ё೑ᮄ䯏

ขาวประเทศจีน  ⼛д䖥ᑇ䖭Ͼࡼ԰᭄कᑈ᳾᳒ᬍব 㲊 จีนไทย

การกระทํานี้ของสี จิ้นผิง นับสิบปไมเคยเปลี่ยน

 ⫳ੑᆚⷕ

รหัสชีวิต 䅶䯙㸼

ใบสมัครสมาชิก
    

    

ဂູဂ‫ۀ‬ 䇭㧈㳍㈔ⶂ㋶ 㳍㩰㦬ヅ㗡㈑

สระสวรรคแหงภูสวรรค ราววิมานกลางเวหา ความงามระหวางโลกกับสวรรค

 ⢁ゎ⤠᷐กองบรรณาธิการ 

WL̢Q VK̢Q WL̢Q FK̫

VK̭ WL̢Q VK̢QVK̢Q P̥L G̮QJGX̥Q E̯ J̧ G̣ VK̢Q ]K̴ I̦QJ E̯ J̧ G̣ I̦QJ ĘL O̵ FK̵ GH \̫ J̩ E̪QJ Ṱ K̳

Z̩L \̳ [̪Q

ཙ ኡ ཙ⊐ˈᱟཙ ኡ ኡ 㜹 ь ⇥ ঊṬ䗮 ኡ ѫ ጠ ঊṬ䗮 ጠ े哃༴Ⲵањ ߠ ⻋⒆ˈսҾᯠ 

ML̢QJFK̢QJ M̫ ]K̮X I̵ N̢QJ VK̭ M̭QJ Q̩L

M̵ Z̲ O̴ P̵ T̫ VK̭ \X̦

J̮QJ O̬

WL̢Q FK̫

VK̭ [̪Q ML̢QJ ]K̵ P̫QJ GH O̸ \̯X VK̩QJ G̭

]K̮QJ

⮶ ᰼ ਹ ᐎ 䱌 ᓧ ᐲຳ޵ˈ䐍Ѽ励ᵘ喀ᐲ㓖 ‫ ޜ‬䟼DŽཙ⊐ˈᱟᯠ ⮶ 㪇 ਽ Ⲵ᯵⑨ 㜌 ൠˈ ѝ JX̯ ]X̭ ML̢

O̸ \̯X T̵ FK̵

]X̭ ML̢

]̪ \X̣QE̤R K̵ GH ]K̮QJJX̯ VK̫ G̥ I̦QJ M̬QJ P̫QJVK̩QJ T̲

]K̮QJJX̯ VK̫ G̥ P̩L O̭

[L̲ [ḶQ O̸ \̯X K̳ S̮

ഭᴰ֣᯵⑨৫༴ˈᴰ֣䍴 Ⓚ ‫؍‬ᣔⲴ ѝ ഭॱབྷ 仾 Ჟ ਽ 㜌 ४ˈ ѝ ഭॱབྷ兵࣋Ձ䰢᯵⑨⒆⋺DŽ ]̥L ]K̮QJJX̯ J̴ G̥L VĶQ KX̥ ]K̮QJ

]K̩ O̬

ḲL VK̭

[̪ ẒQJ P̴ QḶQJQLDQJ P̵ \̵ GH G̭ I̢QJ

൘ ѝ ഭਔԓ ⾎ 䈍 ѝ ˈ䘉䟼䘈ᱟ㾯 ⦻ ⇽ ၈ ၈ ⋀⎤Ⲵൠ ᯩ DŽ 

สระสวรรคแหงภูสวรรค คือ ทะเลสาบธารน้ําแข็งแหงหนึ่งตรงเชิงเขาทางเหนือของยอดเขาปวเกอตาซึ่งเปนยอดเขา หลักของภูเขาปวเกอตาทางตะวันออกของเทื อกเขาเทียนซาน (แปลวาภูสวรรค) ตั้งอยูในเขตเมืองฟูคัง เขตปกครอง ตนเองซินเจียงอุยกูร หางจากเมืองอุรุมชีประมาณ 110 กิโลเมตร สระสวรรค คือสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของซินเจียง ี ุดของจีน ทั้งยังเปนสิบเขตทิวทัศนมีชื่อของจีนที่อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติท่ดี ีที่สุด และสิบ สถานที่ทองเที่ยวที่ดีท่ส ทะเลสาบทองเที่ยวพักผอนที่มีเสนหของจีน ในเทพนิยายโบราณของจีน สถานที่แหงนี้ยังเปนสถานทีส่ รงน้ําของเจาแม ซีหวางหมูแหงสวรรคตะวันตกอีกดวย 

 䐱㲊㵉

ทองจีนไทย


 

WL̢Q FK̫

J̴ FK̦QJ

\̣R FK̫

WL̢Q FK̫

ཙ⊐ˈਔ 〠 Ā⪦⊐āDŽĀཙ⊐āа P̫QJ ỌL

]̭ TḶQ O̯QJ

QḶQ

J̮QJ \X̣Q

QḶQ

Z̲ O̴ P̵

਽ ᶕ 㠚 Ү 䲶 ᒤ ‫ ݳ ޜ‬ᒤ Ѽ 励 ᵘ T̫ G̲ W̰QJ G̥ FĶQP̫QJOL̥QJ [L̨ GH

O̫QJ VK̢Q WL̢Q FK̫ W̰QJ ]̣R VKX̬喀䜭 㔏 བྷ 㠓 ᰾ Ӟ ߉Ⲵlj⚥ ኡ ཙ⊐ 㔏 ࠯≤⑐⻁䇠NJ ѝ 䈤ˈĀ㿱 ⾎ ⊐⎙ ␬ ˈྲཙຳ⎞ オ āˈҾᱟ᪈ਕ ѝ ĀཙāǃĀ⊐āєᆇˈㅜа⅑ ભ ਽ Āཙ⊐ā

T̳ E̦

]K̮QJVKX̮

I̳ N̮QJ

ML̥Q VĶQ FK̫ K̥RPL̤R

\̳ VK̭ ]K̢L M̵ ]K̮QJ

F̭ P̭QJP̫QJ

WL̢Q

U̳ WL̢Q M̭QJ

FK̫

OL̤QJ

WL̢Q FK̫

สระสวรรค มีชื่อเดิมวา “สระหยก” “สระสวรรค” ชื่อนี้มาจาก “ศิลาจารึกสรุปเรื่องคลองสงน้ําสระสวรรค แหงภูศักดิ์สิทธิ์” ที่ หมิง เลี่ยง ขุนนางกลาโหมประจํา อุรุมชีเขียนขึ้นในรัชศกเฉียนหลง ปที่ 48 (ค.ศ. 1783) วา “เห็นสระเทพกวางใหญ ดุ จสวรรคกลางเวหา” ดังนั้นจึงนําคําวา “สวรรค” กับ “สระ” สองคําใน ประโยค มารวมกันตั้งเปนชื่อ “สระสวรรค” 

 

 ཙ⊐⒆ 䶒 ⎧ᤄ㊣ˈ 䮯 ㊣ˈᴰ ᇭ ༴㓖㊣ˈᴰ ␡ ༴䗮㊣ˈᰪ ≤ᰦ 䶒 〟䗮ᒣ ᯩ ‫ ޜ‬䟼ˈᙫ㫴≤ 䟿 ӯ・ ᯩ ㊣ˈᱟаᓗ։ зQḶQ \̬ TḶQ G̭FĶQJ GH J̢RVK̢QE̪QJ Ṱ K̳ผิ ว ทะเลสาบสระสวรรค มี ค วามสู ง จาก ระดับน้ําทะเล 1,910 เมตร ยาว 3,400 เมตร จุดที่กวางที่สุดประมาณ 1,500 เมตร จุดที่ลึก ที่สุด 105 เมตร ในฤดูน้ําหลากจะมีพื้นที่ถึง 4.9 ตารางกิโลเมตร ความจุน้ํารวม 160 ลาน ลูกบาศกเมตร เปนทะเลสาบธารน้ําแข็งบนเขา สูงที่เกิดจากปรากฏการณธารน้ําแข็งในยุคควอ เทอรนารี (Quaternary) เมื่อ 2 ลานกวาปกอน

  

WL̢Q FK̫ K̳ PL̥Q K̤L Ẹ

]X̭ NX̢Q FK̵ \X̦

Z̥QJ VKX̬ VK̫ PL̥Q M̪

[̵ VKX̬ OL̥QJ

O̭ I̢QJ P̬

FḲQJ

]X̭ VK̦Q FK̵ G̣

S̫QJI̢QJJ̮QJ O̬

VK̭

\̪ ]X̱

]̰QJ

\̳ Z̥Q

G̥ E̪QJ FKX̢Q KX̯ G̱QJ ]K̮QJ [̫QJ

ᒤԕ ࡽ ㅜഋ㓚བྷ ߠ ᐍ ⍫ ࣘ ѝ ᖒ ᡀ Ⲵ儈 ኡ ߠ ⻋⒆DŽ

䐱㲊㵉

ทองจีนไทย 


ᛣ໻߽ᬃᣕϔᏺϔ䏃ˈ ᖋ೑䅸ৃЁ೑ * อิตาลีสนับสนุนหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง เยอรมนียอมรับ 5G ของจีน ⢁ゎ⤠᷐กองบรรณาธิการ

 VK̥QJ J̩ \X̩ GH ̮X ]K̮X

\̰X JX̢Q]K̮QJJX̯ GH [L̢R [L

E̳ GX̥QFKX̣Q FK̲

VK̰X[L̢Q VK̭ ]̥L ]K̮QJJX̯ JX̯ ML̢ O̬QJ G̤R U̧Q I̤QJZ̩Q \̭ G̥

к њᴸⲴ⅗ ⍢ ˈᴹ ‫ ޣ‬ѝ ഭⲴ⎸᚟н ᯝ Ր ࠪDŽ俆 ‫ݸ‬ᱟ൘ ѝ ഭഭᇦ亶ሬӪ 䇯 䰞 ᜿བྷ

T̪ ML̢Q

\̭ G̥

O̭ EL̤R VK̭ ]K̪ FK̫ ]K̮QJJX̯

\̫ G̥L \̫

FK̥QJ \̭

O̭QJ Z̥L

]̥L

\X̩

Ģ JX̯

S̫Q S̴ M̭QJ EL̢R]K̩QJ

࡙ᵏ䰤ˈ᜿བྷ࡙ 㺘 ⽪᭟ᤱ ѝ ഭĀаᑖа䐟ā ّ 䇞DŽਖཆˈ൘ᴸᰕᗧഭ*仁䉡ㄎ ḷ ↓ VK̭ T̬ G̱QJ

PL̥Q GX̭ P̨L JX̯ GH Z̦L [Ļ

Ģ JX̯ ]̰QJ O̬

P̱ N̩ ̨U KX̫ \̭QJ E̵ KX̭ ṢL FK̳ W̩ G̭QJJX̯ ML̢ Ķ W̩ G̭QJ T̬ \̩

ᔿ੟ ࣘ ˈ 䶒 ሩ㖾ഭⲴေ㛱ˈᗧഭ ᙫ ⨶唈‫ݻ‬ቄഎᓄнՊᧂ䲔⢩ ᇊ ഭᇦ઼⢩ ᇊ ԱъDŽ

ยุโรปเมื่อเดือนที่ผานมา มีขาวเกี่ยวกับประเทศจีนออกมาไมขาดสาย กอนอื่นคือในชวงที่ผูนําประเทศจีนเยือน อิตาลี อิตาลีไดแสดงการสนับสนุนการริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง” นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 19 เมษายน เยอรมนีเริ่มเปด ประมูลคลื่นความถี่ 5G อยางเปนทางการ เผชิญกับการขมขูจากสหรัฐ อังเกลา แมรเคิล (Angela Merkel) นายกรัฐมนตรีเยอรมนีตอบกลับวาไมมีการยกเวนประเทศใดหรือธุรกิจใดเปนการเฉพาะ

 䐱㲊㵉

ทองจีนไทย
  㕓䁡㯃㬒᷍䄋䓃䅃᱑䎃 ⮄᱒ «×éÍá»Ã§ÊÕ¿˜¹ μŒÍ§ãʋ㨠“ÊÒÁÊÔ§è ¹Õé” ⢁ゎ⤠᷐กองบรรณาธิการ N̰X TL̢QJZ̩Q W̫

Ķ VKX̢ \̣ VK̭ K̨Q \̰X ]K̫ ML̦ JX̢Q [̭ GH

S̫QJ VK̫ VKX̢ \̣ GH I̢QJ VK̭ Ķ \̣ VKX̢ GH [X̤Q ]̧ G̮X GX̭ N̰X TL̢QJT̪QJ MĻ

ਓ 㞄 䰞 仈઼ ࡧ ⢉ᱟᖸᴹⴤ᧕ ‫ ޣ‬㌫Ⲵˈᒣ ᰦ ࡧ ⢉Ⲵ ᯩ ᔿ઼⢉ ࡧ Ⲵ 䘹 ᤙ䜭ሩਓ 㞄 ␵ ⌱ \̰X K̨Q G̥ GH ]X̱ \̱QJ

W̩ EĻ VK̭ \̣ VKX̢ GH [X̤Q ]̧

U̳ JX̰ W̥L OL̩ ]K̭ GH KX̥

N̨Q G̭QJ E̵ Q̧QJG̥R G̣ T̪QJ MĻ [L̥R J

VX̰ \̬

ᴹᖸབྷⲴ֌ ⭘ DŽ⢩࡛ᱟ⢉ ࡧ Ⲵ 䘹 ᤙˈྲ᷌ཚ࣓䍘Ⲵ䈍ˈ㛟 ᇊ н 㜭 ࡠ䗮 ␵ ⌱᭸᷌DŽᡰԕˈ P̤L \̣ VKX̢ VK̫

\̥R ]K̵ \̭

]K̩

GL̤Q

ỌL N̥Q NDQ ED

Ҡ⢉ ࡧ ᰦˈ㾱⌘᜿Ā䘉⛩ āˈа䎧ᶕⴻⴻ੗ʽ

ปญหาชองปากกับการแปรงฟนมีความเกี่ยวของกันโดยตรง โดยทั่วไปวิธีการแปรงฟนกับการเลือกแปรงสีฟน ตางมีบทบาทอยางมากกับการทําความสะอาดของชองปาก โดยเฉพาะการเลือกแปรงสีฟน หากดอยคุณภาพจนเกินไป แนนอนวายอมไดประสิทธิผลของการทําความสะอาดไมเต็มที่ ดังนั้น ขณะซื้อแปรงสีฟน ตองใสใจ “สามสิ่งนี้” มาดู ดวยกันเถอะ ˍǃ⊼ᛣĀࠋ༈āใสใจ VK̰X F̭ VK̭ VKX̢ W̯X

“หัวแปรง”

VKX̢ W̯X N̨

\̬ VKX̮ VK̭ \̣ VKX̢ ]X̭ ]ḴQJ \̥R GH \̫ J̩ E̵ IHQ

俆 ⅑ᱟ ࡧ ཤˈࡧ ཤਟԕ 䈤 ᱟ⢉ ࡧ ᴰ 䟽 㾱Ⲵањ䜘࠶

OH

W̢ \̥R Ķ Z̰ PHQ N̰X TL̢QJ T̪Q P̭ ML̦ FK̵

Z̩L OH G̣ G̥R J̩QJ K̤R GH T̪QJ MĻ [L̥R

Ҷˈᆳ㾱઼ᡁ Ԝ ਓ 㞄 Ӣᇶ᧕䀖ˈѪҶ䗮ࡠ ᴤ ྭⲴ ␵ ⌱ ᭸ JX̰

W̢ GH [̫QJ]KX̥QJ Ḙ

[̲ \̥R Ķ Z̰ PHQ N̰X TL̢QJJ̢R G̵ Ṱ Ķ

]K̩ \̥QJ VK̬ \̱QJ T̬

᷌ˈᆳⲴᖒ ⣦ ᗵ享㾱઼ᡁ Ԝ ਓ 㞄 儈ᓖཱྀਸˈ䘉 ṧ ֯ ⭘ 䎧 ỌL F̣L KX̭ J̩QJ VK̲ IX

̧U TL̨ N̰X TL̢QJ O̬ I̢QJPL̥Q \̨ Q̧QJT̪QJ MĻ G̥R Z̩L

VK̭ PL̥Q GH

ᶕ᡽Պ ᴤ 㡂ᴽˈ㘼фਓ 㞄 䟼 ᯩ 䶒 ҏ 㜭 ␵ ⌱ࡠսDŽᐲ 䶒 Ⲵ VKX̢ \̣

\̭ E̢Q G̮X VK̭ FḲQJI̢QJ [̫QJ Ķ WX̰ \X̣Q [̫QJ GH

]̥L P̤L GH VK̫ KRX \̥R N̢Q T̪QJVKX̢

ࡧ ⢉а㡜䜭ᱟ 䮯 ᯩ ᖒ઼Ὕ ശ ᖒⲴˈ൘ҠⲴᰦ‫ى‬㾱ⴻ ␵ ࡧ W̯X GH ḴX G̵

U̳ JX̰ FK̢RJX̱

ḲR P̬ GH KX̥

\̪ EL̤R VK̭ VKX̮

E̳ ML̥Q \̭ J̱X P̤L

ཤⲴ৊ᓖˈྲ᷌ 䎵 䗷∛㊣Ⲵ䈍ˈ⢉५ 㺘 ⽪ 䈤 ˈнᔪ䇞䍝Ҡˈ W̥L ḴX KX̭ U̯QJ \̭ V̴Q K̥L \̣ \̫Q

ཚ৊Պ ᇩ ᱃ᦏᇣ⢉喸DŽ VKX̢ W̯X \̪QJ J̢L FḲQJ \X̦

NX̢Q \X̦

FK̥ E̵ GX̮ I̵ J̥L OL̤QJ J̩ \̬ VK̥QJ GH \̣

ࡧ ཤᓄ䈕 䮯 㓖üৈ㊣ˈ ᇭ 㓖üৈ㊣˄ᐞнཊ㾶ⴆ є њԕ к Ⲵ⢉

FK̬

\̰X

ṢL VKX̢P̣R

P̨L ṢL

VK̵ VKX̢P̣R

\̣ VKX̢ W̯X TḶQGX̢Q\̪QJ Z̧L \X̣Q G̵Q [̫QJ

喯˅˗ᴹüᧂ ࡧ ∋ ˈ⇿ᧂüᶏ ࡧ ∋ ˗⢉ ࡧ ཤ ࡽ ㄟ ᓄѪ ശ 䫍ᖒDŽ

 䐱㲊㵉

ทองจีนไทย


นิยายภาพ⢁䅌䔊᷐แผนกแปลและเรียบเรียง

ၼᏴৰ၎ህପઠ ขุดบอเพื่อตัวเอง 㘘㎫⢁㸥 㿎㧑ⳳフ䐞 䍋䓵᱗㑍⿘⿎⡉᱘ 㛋⭻ 㠻䓽⭻ 㠻

หมิงหลาง/เรียบเรียง สวี่รุยเฟน/ตัดกระดาษ จาก “เหลียนหวนฮวาเปา” ฉบับที่ 593 เลมที่ 11 ค.ศ.2004

]K̬ \̥R Z̰ PHQ P̨L WL̢Q I̵ FK̲ ỌR G̱QJ

 ਚ㾱ᡁ Ԝ ⇿ཙԈࣣࠪ ࣘ ˈᡁ PHQEL̥Q \̫ G̭QJ KX̭ \̰X VK̮X KX̱

Ԝ ‫ ׯ‬а ᇊ Պᴹ ᭦ 㧧DŽ

ขอเพียงเราขยันหมั่นเพียรทุกวัน ตองไดรับผลตอบแทนแนนอน

F̯QJTḶQ \̰X OL̤QJ J̩ [L̤R Ķ VKDQJ

]K̵ ]̥L [L̢QJ O̫Q GH

 Ӿ ࡽ ᴹ є њሿ઼ ቊ ˈտ൘ ⴨ 䛫Ⲵ OL̤QJ ]X̱ J̢RVK̢QVK̥QJ

P̨L WL̢Q

W̢ PHQG̮X \̥R [L̥ VK̢Q

G̥R[L̤R [̪ EL̢Q WL̢R VKX̬

WL̢Q FḲQJ Ṷ

є ᓗ儈 ኡ к DŽ⇿ཙˈԆ Ԝ 䜭㾱л ኡ ML̴

W̢ PHQFĶQJ

ࡠሿⓚ 䗩 ᥁≤DŽཙ 䮯 ᰕѵˈԆ Ԝ ᡀ OH ŞQJ \RX

Ҷ ᴻ ৻DŽ

ในอดีตมีเณรนอยสองคน อาศัยอยูบนเขาสูง สองลูกติดกัน ทุกวัน พวกเขาตางตองลงเขามา หาบน้ําที่ลําธาร ผานไปเปนเวลานาน พวกเขาก็ กลายเปนสหายกัน  䐱㲊㵉

ทองจีนไทย

เรา


ขําขันโบราณจีน

Р䬛üü ⢁䅌䔊᷐แผนกแปลและเรียบเรียง

ᆊᬭ สอนในบาน \̫ GX̭ O̤R I̲

T̪ \̰X J̩ [L̤R ̧U

]L

VKX̮ KX̥ GL̢Q V̢Q

аሩ㘱ཛ࿫ᴹњሿ‫ݯ‬ᆀˈ䈤 䈍 仐 й G̤R V̭

GH

O̤R OL̤QJ N̰X E̥R\X̥Q E̵ ]K̪ VKX̫ E̤ ̧

‫ق‬ഋⲴˈ㘱 ‫ ؙ‬ਓᣡ ᙘ н⸕䈱ᢺ‫ݯ‬ᆀ ML̥R FĶQJ OH ]K̩ \̥QJ

ᮉ ᡀ Ҷ䘉 ṧ DŽ

สามีภรรยาผูเฒาคูหนึ่งมีลูกชายอายุนอยอยู คนหนึ่ง เปนคนพูดจาวกวน ทั้งสองพากันบน วาไมรูใครกันที่สอนจนลูกชายเปนเชนนี้ \̭ WL̢Q

аཙĂĂ

วันหนึ่ง.......

E̥ ED

N̨ E̵ Ģ OL̤R OH

]̣ ML̢ GH M̬QJ

W̢ GL̦

OḶQ KX̥ G̮X E̳ KX̭ VKX̮ OH

N̥Q Z̰ E̤ Q̬

㛄䎃㾂䓴᷍㑍⿑Ⱍ⤜。 㯖 㑬᷍㋕㸳➲㛄䄜

GL̥RG̥R QL̳

P̧Q N̤Q ]̬

WRX T̵ OH

⮕ ⭞㝄㏐㵘㦆㑬᷂

ทานพอ เกิดเรื่องใหญแลว บอของเรา ตกลงไปในวัวแลว

ḲL ]L

Q̬ ]K̩ [L̤R ]L

➷➷᷍㋪⤜⭤㑬㑬᷍䊼コ⭥㈏

Q̬ EĻ VK̦QJ Ṱ

]̣Q PHQP̥QP̥Q ML̥R W̢

W̪ G̥R ML̤R Z̥L T̵

㗦 ヘ䓴㳀⭞ㅦ㶃㦆᷂

เจาลูกคนนี้ ขนาดพูดยังพูดไมเปน เดี๋ยวขาจะเอา ธรณีประตูเตะเจาขามเทาไปเสียเลย

Q̤ Q̧QJ \̪ M̬QJ Z̢ N̰X TL̢R \D

⼃䓴㰜⮚᷍㛄⢑ 㪛 㡙᷍䊼 㗨 㕞 㕞 ㅭ㰜᷍㚥 ㅭ㰜᷍㚥 㚽 䄜㈏㵻㋻㣣䁞᷂ 䄜㈏㵻㋻ 㣣 䁞᷂ 

พอเจาหนูเอย ทานอยาโมโห พวกเราคอยๆ สอนเขาเถอะ ที่ไหนจะขุดจอบไดใน บอเดียวกันเลา

䐱㲊㵉

ทองจีนไทย 


ㅭ䈞ビ䁗ขาวการศึกษา

ĀЁ⋄㗏䆥ᑻ䇜Ӯā೼᳐䈋В㸠งานเสวนาไทย-จีน “ปริทัศนงานแปลและนโยบายสงเสริมงานแปลไทย-จีน” จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ 

      

䊎㵝 ภาพจาก : KWWSWKDLFULFQ

    

\X̩

]K̮QJ JX̯ N̦

]̪ OL̥R M̭Q FK̲ N̰X

 Ҿ ᴸ ᰕ ˈ ѝ ഭ 、 ᢰ 䍴 ᯉ 䘋 ࠪ ਓ J̮QJ V̪

W̥L JX̯ ]K̲ O̢ O̯QJJ̮QJ G̥ [X̧ N̰QJ ]̬ [X̧ \X̥Q Ķ ĘL

‫ ޜ‬ਨǃ⌠ഭᵡ᣹ 䲶 ࣏ བྷᆖ ᆄ ᆀᆖ 䲒 ઼े

M̪QJ Z̥L JX̯ \̴ G̥ [X̧ ]̥L P̥Q J̴ J̱QJW̯QJ M̴ E̥Q OH

]K̮QJ W̥L

Ӝཆഭ䈝བྷᆖ൘ ᴬ 䉧 ‫ ਼ ޡ‬Ѯ࣎ҶĀ ѝ ⌠ I̢Q \̭ ]X̱ ẈQ KX̭

ỌL

]̭ [X̧ VK̵ ML̩

VKX̢ ML̩ Ķ VK̢QJ \̩ ML̩

I̢Q \̭

ML̩

\̭Q

㘫䈁ᓗ䈸Պāˈᶕ㠚ᆖᵟ⭼ǃ㘫䈁⭼ǃঠ W̥L JX̯ ]K̮QJ Z̧Q ML̥R VK̪ Ķ GX̭

ࡧ ⭼ ઼ ୶ ъ ⭼ԕ ৺⌠ ഭ ѝ ᮷ ᮉᐸ ઼ ሩ

]K̮QJ W̥L I̢Q \̭ J̤Q [̭QJ T̵ GH U̧Q

GX̮ P̫QJ GH G̥L EL̤R F̢Q

 ѝ ⌠ 㘫 䈁 ᝏ ‫ ޤ‬䏓 Ⲵ Ӫ ཊ ਽ Ⲵ ԓ 㺘 ৲ ML̢

OH ]X̱ ẈQ KX̭

 ࣐Ҷᓗ䈸ՊDŽ

 䐱㲊㵉

ทองจีนไทย

เมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผานมา องคกรควบคุม และสงเสริมการสงออกสารสนเทศวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีแหงประเทศจีน สถาบันขงจื่อจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยภาษาตางประเทศ ปกกิ่ง รวมกันจัดงานเสวนาไทย-จีน “ปริทัศนงานแปล และนโยบายสงเสริมการแปลไทย-จีน” ที่กรุงเทพฯ โดยมีตัวแทนจากวงการวิ ชาการ วงการการแปล วงการการพิมพ และวงการธุรกิจ ตลอดจนครูสอน ภาษาจีนในประเทศไทย และผูสนใจการแปลไทย-จีน เขารวมเสวนา


㫵ᕤസ㄀ϔ佪ܼЁ᭛ऩ᳆

ซิงเกิลภาษาจีนลวนเพลงแรกของ ไช สวีคุน (KUN) QḶQ S̫QJ ML̩ FK̢R J̢R U̧Q Ṱ FK̲ G̥R GH F̥L [̳ N̲Q \̪Q \X̩

ᒤ ࠝ ُ 䎵 儈 Ӫ ≄ ࠪ䚃 Ⲵ 㭑 ᗀ ඔ 丣 Ҁ FĶQJ M̭

]K̫ I̦L FḲQJ OL̥QJ \̤Q

M̪Q Z̧L ]K̬

I̢ EL̤R

ᡀ 㔙 а ⴤ 䶎 ᑨ Ӟ ⵬ˈ䗴Ӻ Ѫ → ᐢ 䱶 㔝 ਁ 㺘 OH Z̴ VK̰XG̢Q T̴

P̨L \̪ VK̰X G̲ FKX̥QJ [L̥ \̮X \̭ GH FĶQJ M̭

Ҷӄ 俆 অᴢˈ⇿а 俆 䜭 ࡋ лՈᔲⲴ ᡀ 㔙DŽ ̧U ]X̭ [̪Q I̢ EL̤R GH G̭

OL̵ VK̰X G̢Q T̴

P̧L \̰X \̭ Z̥L

VK̭ W̢

㘼 ᴰ ᯠ ਁ 㺘 Ⲵ ㅜ ‫ ޝ‬俆 অ ᴢ lj⋑ ᴹ ᜿ ཆ NJᱟ Ԇ GH G̭

\̪ VK̰XTX̣Q]K̮QJZ̧QG̢Q T̴

W̢ W̩ EĻ \̢R ỌL W̢ VK̫ I̦Q [̪Q

Ⲵㅜа 俆 ‫ ޘ‬ѝ ᮷অᴢˈԆ⢩࡛䚰ᶕԆॱ࠶⅓ VK̤QJ GH \̪Q \X̩ U̧Q O̫Q \̱X ML̢ Ķ ]X̱

G̥L J̨L J̦ P̫ VK̫ I̦Q \̭ Z̥L

䍿 Ⲵ 丣 Ҁ Ӫ ᷇ᇕ హ ਸ ֌ˈᑖ 㔉ⅼ 䘧ॱ ࠶ ᜿ ཆ

GH M̪QJ [̬

ẈL Z̢Q ]K̵ P̫QJ J̦ VK̰X O̫Q \̱X ML̢ Z̩L OH F̥L [̳ N̲Q W̩

Ⲵ᛺ ௌ DŽਠ ⒮ 㪇 ਽ ⅼ ᡻ ᷇ᇕ హ Ѫ Ҷ㭑 ᗀ ඔ ⢩ EĻ WL̦ VK̦QJ G̤ ]̥R

VK̭ [L̢Q ]X̱ ]̳ J̮QJ N̩ \̣Q ML̲ W̱X FK̩ W̢ GH

࡛ 䍤 ༠ ᢃ 䙐 ˈһ ‫ ֌ ݸ‬䏣 ࣏ 䈮 ⹄ ウ 䘿 ᖫ Ԇ Ⲵ VK̦QJ [L̥Q W̩ ]K̭

[L̨ FK̲ OH ]K̩ VK̰X I̦L FḲQJ VK̭ Ķ F̥L [̳ N̲Q ]K̤Q

༠ 㓯 ⢩ 䍘 ˈ߉ ࠪ Ҷ 䘉 俆 䶎 ᑨ 䘲 ਸ 㭑 ᗀ ඔ ኅ

[L̥Q \̤Q FK̥QJ P̩L

GH T̴

]L

]̥L ML̢R \̯X F̥L [̳ N̲Q T̪Q

]̭ WḶQ

⧠ ╄ ୡ 兵 ࣋ Ⲵ ᴢ ᆀ ˈ޽ Ӕ ⭡ 㭑 ᗀ ඔ Ӣ 㠚 ປ F̫

J̱QJW̯QJ ẒQ FĶQJ OH ]K̩ VK̰X G̱QJ U̧Q GH VK̲ T̫QJ J̦ T̴

O̫Q

䇽ˈ ‫ ਼ ޡ‬ᆼ ᡀ Ҷ䘉 俆 ࣘ ӪⲴᣂ ᛵ ⅼᴢ DŽ᷇ \̱X ML̢ FK̳ OH ]X̱ T̴ ]K̪ Z̥L

ḘQJ TL̨ G̢Q U̩Q ]K̭ ]X̱ U̧Q

S̩L FK̥QJ

ᇕహ䲔Ҷ֌ᴢѻཆˈᒦ фᣵԫࡦ֌Ӫ৺䝽 ୡ ]K̭ ]X̱ U̧Q Ķ EL̢Q T̴

N̨ VKX̮ VK̭ P̤R ]̳ TX̣Q O̭

OL̤QJ U̧Q TḶQJ

ࡦ ֌ Ӫ ઼ 㕆 ᴢ ˈਟ 䈤 ᱟ ট 䏣 ‫ ࣋ ޘ‬DŽ є Ӫ ᕪ TḶQJ OḶQ VK̰X ]K̪ [L̥ JX̰ ỤQ FĶQJ M̭

E̵ ỊQ

]̥L G̥

T̲ VK̵

ᕪ 㚄 ᡻ ѻ л ᷌ ❦ ᡀ 㔙 н ࠑ ˈ൘ བྷ 䱶 ൠ ४ ᮠ

Z̩L VK̥QJ ML̥

M̬Q

M̬Q OL̤QJ I̦Q ]K̮QJ O̭

G̣ FĶQJ S̫QJ ẈL GH GL̢Q I̦QJ

ս к ᷦӵӵ є ࠶ 䫏 ・ণ䗮 ᡀ ᒣ ਠⲴ 仐 ጠ ]X̥Q VK̫ G̢Q T̴

ḘQJ TL̨ ĶQJ V̤R VX̰ \̰X \̪Q \X̩ E̤QJ GH JX̥Q M̲Q

䫫 ⸣অᴢˈᒦ ф ⁚ ᢛᡰᴹ丣Ҁ ῌ Ⲵ ߐ ߋDŽ

ความสามารถทางดานเสียงเพลงของ ไช สวีคุน ที่อาศัยการไดรับความนิยมอยางสูงเปดตัว ในป 2018 ไดรับ การจับตามองมาโดยตลอด จนถึงปจจุบันไดปลอยซิงเกิลออกมาแลว 5 เพลงอยางตอเนื่อง ทุกเพลงตางไดรับผลตอบรับ ที่ดีเยี่ยม แตเพลง “ไมมีอะไรผิด” ซึ่งเปนซิงเกิลที่ 6 ที่ปลอยออกมาลาสุด เปนซิงเกิลภาษาจีนลวนเพลงแรกของเขา เขาเชิญ หลิน ยิ่วเจีย คนดนตรีท่ีเขาชื่นชมอยางมากมารวมงานเปนพิเศษดวย สรางความยินดีอีกทั้งประหลาดใจ อยางยิ่งใหกับแฟนคลับ หลิน ยิ่วเจีย นักรองที่มีชื่อเสียงของไตหวันสรางงานโดยใหความสําคัญกับเสียงเปนพิเศษ ทําการบานเตรียมพรอมลวงหนาวิเคราะหลักษณะเสนเสียงของเขาอยางละเอียด แลวจึงแตงทํานองที่เหมาะให ไช สวีคุน แสดงเสนหในการขับรองอยางมากเพลงนี้ แลวสงให ไช สวีคุนเติมเนื้อรองดวยตัวเอง รวมกันทําเพลงบัลลาดที่ประทับใจ ผูคนเพลงนี้จนสําเร็จ หลิน ยิ่วเจีย นอกจากแตงทํานองแลว ยังทําหนาที่เปนโปรดิวเซอร โปรดิวเซอรเสียง และเรียบเรียง ดวย เรียกไดวาทุมเทอยางเต็มที่ ภายใตการรวมมืออยางแข็งแกรงของทั้งสองกอใหเกิดผลงานไมธรรมดาตามคาด เพลง ดิจิตอลวางจําหนายที่จีนแผนดินใหญเพียงสองนาทีก็กลายเปนซิงเกิลที่ไดอันดับสูงสุดของแพลตฟอรมทันที และยัง กวาดแชมปของชารตเพลงทั้งหมดดวย 䐱㲊㵉

ทองจีนไทย


ฝกเปนมัคคุเทศกภาษาจีน⢁ゎ⤠᷐กองบรรณาธิการ

    

㬏➬᱃⭞➦⭭䁦ヒ㬑㎍〙㦆18. ไปเก็บขยะที่พัทยาVK̪

O̭ Z̢QJ

O̤R VK̪

VK̥QJ J̩ \X̩ G̬

Z̰ GH ]K̮QJJX̯ ŞQJ \RX ]K̤R Z̰ J̦Q W̢

T̬ G̥R E̢ G̪ \̤ K̤L W̢Q ML̤Q VK̫ O̢

䈇㦹 ⊚ ˖㘱ᐸˈ к њᴸᓅˈᡁⲴ ѝ ഭ ᴻ ৻ ᢮ ᡁ䐏ྩа䎧ࡠ㣝๔䳵⎧┙ᦑ᤮ඳ൮৫DŽ

สิริวรรณ ˖ อาจารยคะ เมื่อปลายเดือนที่แลวเพื่อนชาวจีนของหนูชวนหนูไปเก็บขยะทีช่ ายหาดพัทยามาคะ ẈQ O̤R VK̪

Q̬ PHQ VK̭ F̢Q ML̢ ]K̭ \X̥Q ]K̨ O̸ \RX T̵ VK̭ ED

䉝㘱ᐸ ˖֐ Ԝ ᱟ৲࣐ᘇ ᝯ 㘵᯵⑨৫ᱟ੗ʽ

อ.กอศักดิ์ ˖ นาสนใจนี่ พวกหนูไปเที่ยวแบบจิตอาสากันมาละสินะ VK̪

O̭ Z̢QJ

VK̭ GH

]K̭ \X̥Q ]K̨ O̸ \̯X ML̵ VK̭

\̭ ]K̰QJVK̦QJ W̥L O̸ \̯X

P̵ G̭

ML̵ VK̭ TḶQJGL̥R KX̪ I̵ ]K̩QJ ]̥L

̩ KX̥ GH O̸ \̯X

䈇㦹 ⊚ ˖ᱟⲴDŽᘇ ᝯ 㘵᯵⑨ቡᱟа ⿽ ⭏ ᘱ᯵⑨ˈ ⴞⲴቡᱟ ᕪ 䈳 ᚒ༽ ↓ ൘ᚦॆⲴ᯵⑨ M̬QJ GL

JX̢Q [̪Q KX̣Q M̭QJ

Z̧L VK̩ T̲ FKX̥QJ ]̥R O̭

\̭ GH KX̯ G̱QJ

Ჟ⛩ǃ ‫ ޣ‬ᗳ ⧟ ຳǃѪ⽮४ ࡋ 䙐࡙⳺Ⲵ⍫ ࣘ DŽ

สิริวรรณ ˖ ใชคะ การทองเที่ยวแบบจิตอาสา ก็คือการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสิ่งแวดลอมประเภทหนึ่ง จุดประสงคเพื่อทํา กิจกรรมที่มุงเนนการฟนฟูสถานที่ทองเที่ยวที่กําลังทรุดโทรม ใสใจสิ่งแวดลอม สรางประโยชนใหชุมชน ẈQ O̤R VK̪

]K̩ JH KX̯ G̱QJ I̦L FḲQJ \̰X \̭

F̢Q ML̢ GH U̧Q GX̮ E̵ GX̮

䉝㘱ᐸ ˖䘉њ⍫ ࣘ 䶎 ᑨ ᴹ᜿ѹˈ৲࣐ⲴӪཊнཊ˛

อ.กอศักดิ์ ˖ เปนกิจกรรมที่นาสนใจมาก มีคนเขารวมเยอะไหม 

VK̪

O̭ Z̢QJ

Z̰ PHQ ]K̩ S̪ ]K̭ \X̥Q ]K̨ G̥ \X̦

U̧Q

G̥ ML̢ ]K̴Q E̩L K̤R O̢

M̪ VK̮X M̫

Ṱ Ķ O̢

G̥L

ML̵ G̥R E̢ G̪ \̤ ]K̮QJ E̵

䈇㦹 ⊚ ˖ᡁ Ԝ 䘉ᢩᘇ ᝯ 㘵བྷ㓖60Ӫˈབྷᇦ ߶ ༷ྭඳ൮ ᭦ 䳶ಘ઼ඳ൮㺻ˈቡࡠ㣝๔䳵 ѝ 䜘 K̤L W̢Q ML̤Q VK̫ O̢

T̵ OH

⎧┙ᦑ᤮ඳ൮৫ҶDŽ

สิริวรรณ ˖ จิตอาสาของเรากลุมนี้มีประมาณ 60 คน ทุกคนเตรียมอุปกรณเก็บขยะกับถุงเก็บขยะกันแลว ก็เดินทางไป เก็บขยะที่ชายหาดพัทยากลางคะ  䐱㲊㵉

ทองจีนไทย


ดูปายถนน เรียนภาษาไทย อานพินอิน เรียนภาษาจีน ⢁ゎ⤠᷐กองบรรณาธิการ

คุยเรื่องเลือกตั้ง 䇜䗝Вᡩ⼼ lj≹⌠NJ㠚ᙫ ᵏ࿻ˈṩᦞѝഭ䈫㘵Ⲵᔪ䇞ˈᔰ䗏Ҷ䘉њԕ㖇傜 ᔿ䈫丣Āᆖ⌠䈝āуḿˈĀ㖇傜ᔿ⌠䈝䈫丣о⌠䈝ሩ➗㺘ā઼Ā䈳 ٬āⲴሩ∄ˈ㿱ᙫlj≹⌠NJ ᵏDŽ

/̭\̣

ᷛ

GXHDQWK̭ O̢HR SṲWK̩W7KDLNK̯QJNKXQPLNDQOXH̥NW̥QJV̯ V̯ FK̥LP̣LNK̢ 

ลี่หยา

ᷛ

เดือนที่แลว ประเทศไทยของคุณมีการเลือกตั้ง ส.ส. ใชไหมคะ

VK̥QJ J̩ \X̩ Q̬ PHQ W̥L JX̯ M̴ [̫QJ G̥ [X̤Q W̯X SL̥R

GX̭ ED

ѭ䳵

ᷛ

6̴SKRQ

ᷛ

FK̥LNKU̢S ZDQWK̭ \̭ V̬SV̬ PLQDNKRP

สุพล

ใชครับ วันที่ 24 มีนาคม

㣿⳶

ᷛ

ᱟⲴˈᱟ3ᴸ24ᰕDŽ

/̭\̣

ᷛ

NKXQSDLOXH̥NW̥QJGX̥LP̣LNK̢ 

ลี่หยา

คุณไปเลือกตั้งดวยไหมคะ

ѭ䳵

ᷛ

֐৫ᣅ ⾘ ੇ˛

6̴SKRQ

ᷛ

Q̥HQRQNKU̢S 

สุพล

แนนอนครับ

ŞQ

ŞQ

к њᴸ֐ Ԝ ⌠ഭѮ㹼བྷ 䘹 ᣅ ⾘ ˈሩ੗ʽ

VK̭ GH

VK̭

\X̩

Q̬ T̵ W̯X SL̥R PD

G̢QJ ỤQ OR

㣿⳶

ᷛ

/̭\̣

ᷛ

NKRQSDLFK̢LV̬WOXH̥NW̥QJ\̮HP̣LNK̢ 

ลี่หยา

คนไปใชสิทธิเลือกตั้งเยอะไหมคะ

ᷛ

৫ᣅ ⾘ ⲴӪཊнཊ˛

ѭ䳵

 䐱㲊㵉

ทองจีนไทย

ᖃ ❦૟ ʽ

T̵ W̯X SL̥R GH U̧Q GX̮ E̵ GX̮


Profile for นิตยสารท่องจีนไทย

นิตยสารท่องจีนไทย (E-Mag) ฉบับที่ 003  

Chinese-Thai Monthly Magazine in Thailand (E-Magazine) นิตยสารท่องจีนไทย สองภาษารายเดือน มีพินอินประกอบการอ่าน (Pin-Yin)#ท่องโลกภาษา วัฒนธรร...

นิตยสารท่องจีนไทย (E-Mag) ฉบับที่ 003  

Chinese-Thai Monthly Magazine in Thailand (E-Magazine) นิตยสารท่องจีนไทย สองภาษารายเดือน มีพินอินประกอบการอ่าน (Pin-Yin)#ท่องโลกภาษา วัฒนธรร...

Profile for 599377