Page 1

salesmanship


การทักทายบุคคลที่มีวัยและคุณวุฒติ ่างกัน ผู้มีวัยและคุณวุฒิน้อยกว่า จะ เป็นผู้ไหว้พร้อมทัง้ กล่าวคาว่า “สวัสดี” ก่อน 2. การแนะนาบุคคลสองฝ่ายให้รู้จักกัน ควรคานึงถึงเวลา และสถานที่ โดย คานึง ถึงความเหมาะสม 3. คุณสมบัติของผู้แนะนาควรเป็นผูม้ คี วามรู้ในระเบียบของสังคม รู้ว่าควรพูด แนะนาใครให้รู้จักกับใคร รู้จักการใช้คาพูดแนะนาให้เหมาะกับกาลเทศะและ บุคคล มีบุคลิกภาพที่ดี มีไหวพริบดี มีความสามารถในการจาชือ่ ตลอดจนรู้ เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะถูกแนะนา 4. มารยาทของผู้ถกู แนะนา ผูถ้ กู แนะนาจะต้องแสดงออกด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม แจ่มใส แสดงความยินดีทจี่ ะได้รู้จกั กัน 1.


1. ผู้มีมารยาทย่อมมีกิริยาอันสารวมอยู่เสมอ 2. ผู้มีมารยาทย่อมยืนหรือเดินด้วยท่าทางอัน สุภาพ เรียบร้อย 3. ผู้มีมารยาทย่อมไม่พูดสอดหรือชิงพูด 4. เมื่อผู้ใหญ่พูดด้วยต้องหันมาฟังและรับคา ก่อน 5. ผู้มีมารยาทย่อมไม่ตะโกนคาที่หยาบคาย 6. ผู้มีมารยาทย่อมพูดจาด้วยถ้อยคาและสานวนอัน เรียบร้อย 7. ผู้มีมารยาทย่อมไม่ล้วง แคะ แกะ เกา หรือหาวเรอ


8. ผู้มีมารยาทย่อมไม่บ้วนน้าลายหรือสั่งน้ามูกลงบนถนนหรือที่สาธารณะใด ๆ 9. ผู้มีมารยาทย่อมไม่จ้องดูผู้ใดโดยเพ่งพิศนานเกินควร 10. ผู้มีมารยาทย่อมแสดงความขอบคุณต่อผู้แสดงความเมตตากรุณาตน 11. สุภาพบุรุษย่อมถอดหมวก 12. ก่อนจะทาสิ่งใด เนื่องด้วยร่างกายของผู้อื่น ควรขอโทษเสียก่อน 13. ในงานรื่นเริงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระอัครมเหสี หรือพระราชวงศ์ ผู้ใหญ่ชั้นพระเจ้าบรมวงศ์ เสด็จมาประทับเป็นประธาน ผู้ประกาศจะต้องถวายความ เคารพโดยควรแก่พระเกียรติยศ 14. ในสังคมปัจจุบัน สุภาพบุรุษย่อมเชิญสุภาพสตรีให้ เดินหน้า ให้เข้าประตูก่อน และให้ขึ้นรถก่อนเสมอ 15. ในสังคม สุภาพบุรุษย่อมลุกขึ้นยืนเมื่อสุภาพสตรีมา พูดด้วย และยังไม่นั่งจนกว่าสุภาพสตรีจะได้นั่ง


1. การรับประทานอาหารนั้นไม่ว่า การรับ ประทานแบบไทย หรือแบบฝรั่ง หรือ แบบของชาติใดย่อมใช้มารยาทเช่นเดียว กัน คือ ต้องนั่งโดยเรียบร้อย และใช้ เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารที่เป็น ส่วนของตน เช่น จาน มีด ช้อนส้อม ต้อง ใช้ช้อนกลางตักอาหารที่เป็นของกลาง 2. ผู้มีมารยาทถือช้อนด้วยมือขวา และถือ ส้อมด้วยมือซ้ายในเวลารับประทาน อาหาร

3. ในการรับประทานอาหาร ร่วม กับผู้อื่น ช้อนกาแฟหรือช้อนชา มีไว้สาหรับใช้คนกาแฟ หรือ น้าชาเท่านั้น


1. ผู้สนทนาควรหลีกเลี่ยงการสนทนาเกี่ยวกับเรื่อง ส่วนตัวของ บุคคลอื่น 2. ผู้สนทนาควรจะสนทนากันอย่างสุภาพเรียบร้อย 3. ผู้สนทนาควรพยายามหลีกเลี่ยงการโต้เถียงที่นาไปสู่ การวิวาท 4. เมื่ออยู่ในวงสนทนาควรจะเข้าร่วมในการสนทนาด้วย ไม่ทา ตนเป็นนิ่งเฉยหรือไม่ยอมพูดคุยกับผู้อื่น 5. อย่าสรรเสริญหรือยกยอคู่สนทนาจนเกินไป 6. เมื่อพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ตนไม่แน่ใจก็ไม่ควรพูดผูกมัด ตัวเอง หรือ พูดคลุมไปหมด 7. ควรใช้ภาษาสุภาพในการสนทนาและอย่าพูดภาษาที่


1. การยืนและการเดิน ท่าที่ยืนควรอยู่ใน ลักษณะ สุภาพ ขาทั้งสองข้างชิดกัน หรืออยู่ในท่าพัก แขนปล่อยแนบลาตัว หรือจะประสานไว้ข้าง หน้าเล็กน้อย 2. การนั่ง ในขณะที่นั่งควรนั่งให้สบายและสุภาพ ไม่ควรนั่งด้วยความระมัดระวังตัวอยู่เสมอ ท่า นั่งที่ดีคือ ก่อนจะนั่งลงนั้นให้ส้นเท้าทั้งสองอยู่ ใกล้กับขาเก้าอี้พอสมควร โดยพยายามให้นั่งลึก เข้าไปจนส่วนหลังแตะพนักเก้าอี้


การแต่งกายที่ดีถูกต้องและเหมาะสมนั้นควรคานึงถึงเวลา (Time) โอกาส (Occasion) สถานที่ (Place) หรือรวมเรียกว่า “TOP” การพัฒนาบุคลิกภาพทางด้านการแต่งกายมีหลักสาคัญดังต่อไปนี้ 1. แต่งกายให้สมฐานะ 2. แต่งกายให้สมกับโอกาส 3. การแต่งกายให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพ 4. การเสริมสวยตามความจาเป็น 5. การใช้เครื่องประดับที่มีค่า 6. การใช้สีกับเครื่องแต่งกาย สีก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับวัยและ โอกาส ทั้งนี้รวมถึงลวดลายการสลับสีต่าง ๆ สีเสื้อกับกระโปรง กางเกง งานมงคลไม่ควรแต่งสีดา สีม่วง สีน้าตาลไหม้คล้ายสีดา


1. เรียนรู้ที่จะยอมรับคาชมเชย และกล่าวคาขอบคุณ 2. เมื่อคุณผิดก็ยอมรับผิด 3. คอยระวังอัตตาของคุณไว้บ้าง คุณควรเน้นการสื่อสารของ คุณไปในด้านของการอธิบายว่าคุณจะสร้างผลประโยชน์ได้ อย่างไร และคุณได้เคยเกี่ยวข้องในการทางานกับคนอื่น ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ดีเลิศขึ้นมาได้อย่างไร 4. อย่าทาให้นามบัตรของคุณกลายเป็นแผ่นป้ายโฆษณา นามบัตรที่ดีที่สุดจะบอกอะไรน้อยมาก และนามบัตร นี่แหละที่จะสร้างความสงสัยให้กับลูกค้าว่าคุณนั้นทาอะไร สร้างการเชื่อมโยงไปยังความต้องการและความสนใจของ ลูกค้าแต่ละคน


ข าใช้ Resumeข คุณอาจจะต้องพัฒนา 5. อย่าได้ และอย่ ประวัติการ ทางานเพื่อจะสนองความต้องการของงานเอกสารของลูกค้า ที่มีอยู่ 6. อย่าได้โปรโมตตัวคุณเองผ่านทางฝ่ายบุคคล 7. อย่าได้ใช้การเชิญรับประทานอาหารกลางวันเป็น โอกาสขาย บริการ 8. เวลาทาการขายอย่าได้เป็นคนที่มีเหตุผลมาก


10. อย่าปล่อยให้ตัวเองชืด จงพยายามทาตัวให้ทันสมัยในสาขาวิชาการของคุณ 11. เมื่อคุณสื่อสารกับลูกค้าของคุณ อย่าได้สมมติอะไรทั้งนั้น 12. อย่าตามใจลูกค้าจนเกินไป 13. อย่าให้คนอื่นเห็นว่าคุณหิวธุรกิจจนเกินไป 14. อย่าไปว่าคู่แข่งของคุณเสีย ๆ หาย ๆ 15. ยึดถือมาตรฐานทางจริยธรรมและทางอาชีพ 16. จงมีความระมัดระวังเมื่อติดต่อขอธุรกิจโดยตรง

Sales organization  

Factor of organization

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you