Page 1

salesmanship


คุณสมบัติทั่วไปของพนักงานขาย แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ 1. คุณสมบัติที่ติดตัวมาแต่กาเนิด ได้แก่ 1.1 รูปลักษณ์ (Physical Traits) 1.2 บุคลิกภาพที่อยู่ในตัว (Personality Attributes) 2. คุณสมบัติที่ได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนที่มีคุณภาพ และ ทัศนคติ (Acquire Personal Quality Attitudes) มี รายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติที่ติดตัวมาแต่กาเนิด 1.1 รูปลักษณ์ หรือกาย 1.1.1 ลักษณะรูปร่างหน้าตา 1.1.2 ภาษาพูดและน้าเสียง 1.1.3 กาลังกายแข็งแรง 1.1.4 สุขภาพอนามัยซึ่งสัมพันธ์กับกาลังกายแข็งแรง


1.2 บุคลิกภาพที่อยู่ในตัว และนิสัยหรือสันดาน รวมทั้ง ด้านจิตใจ จัดเป็นบุคลิกภาพภายใน เช่น 1.2.1 สติปัญญาเฉลียวฉลาด 1.2.2 มีอิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ ความพอใจ วิริยะ ความอุตสาหะ จิตตะ จิตใจฝักใฝ่ในการงาน วิมังสา หมั่นตรึกตรองพิจารณา 1.2.3 มีความซื่อสัตย์ คือ ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ต่อบริษัท และต่อเพื่อนร่วมงาน 1.2.4 ตรงต่อเวลา 1.2.5 รู้จักกาลเทศะ 1.2.6 มีความคิดสร้างสรรค์ 1.2.7 รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา 1.2.8 มีจิตใจเข้มแข็งมั่นคง 1.2.9 มีความเชื่อมั่นในตนเอง


2. คุณสมบัติที่ได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนมีคุณภาพ และทัศนคติ (Acquire Personal Quality & Attitudes) 2.1 ความรู้ 2.2 กิริยามารยาท 2.3 การพูด 2.4 ความสามารถในการฟัง 2.5 การวางแผน 2.6 การเสนอขาย 2.7 ทัศนคติ


1. รู้คุณค่าของเวลา 2. จัดหาแผนการ 3. คิดอ่านไว้ล่วงหน้า 4. พูดจาภาษาเดียวกัน

5. ฟังไว้ให้ได้ประโยชน์ 6. ขายอย่างมีหลักการ

9. มีความคิดริเริ่ม

7. มนุษยสัมพันธ์ดี

สร้างสรรค์

8. มีความมุ่งมั่น

10. มองกว้าง มองไกล


จรรยาบรรณ หรือจริยธรรม (Ethics) หมายถึง มาตรฐานของ ความประพฤติหรือศีลธรรมที่ก่อตัวขึ้นมาจากอารมณ์และทัศนคติ ของสังคมใดสังคมหนึ่งทั้งในอดีตและปัจจุบนั จริยธรรมทางธุรกิจจึงเกี่ยวข้องกับความถูกหรือผิดที่สังคมแต่ละ กลุ่มคาดหมายไว้ การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง


เพื่อให้ธุรกิจการค้าประสบความสาเร็จ พนักงานขายจาเป็นต้องมีจรรยาบรรณ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับองค์การ และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ คู่แข่งขัน ดังนี้


พนักงานขายจะต้องปฏิบัติกับลูกค้าของตนดังนี้ คือ 1. ปกปิดความลับของลูกค้า (Keeping Confidences) 2. มีความจริงใจต่อลูกค้า (Be Open to Customer) 3. หลีกเลี่ยงจากการกระทาที่ขัดผลประโยชน์ของ ลูกค้า (Conflicts of Interest) 4. หลีกเลี่ยงการให้ลูกค้าเลี้ยงต้อนรับ (Entertainment) 5. หลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติกับลูกค้า (Favoritism)


1. การไม่ขายสินค้าพ่วง (Moonlighting) 2. ไม่ขายสินค้าข้ามเขตของตน (Sell in Own Territory) 3. รักษาทรัพย์สินของบริษัท (Personal Use of Company Assets) 4. ไม่ดึงตัวเลขการขายในช่วงการ แข่งขันการขาย (Contests) 5. ไม่เบิกค่าใช้จ่ายเท็จ (Expense Account) 6. ไม่ลาออกจากบริษัทโดยไม่แจ้ง ล่วงหน้า (Resignation)


1. ไม่กล่าวให้ร้ายสินค้าของคู่แข่งขัน รวมถึง พนักงานขายของคู่แข่งขัน 2. ไม่ทาลายทรัพย์สินหรือผลงานของคู่แข่งขัน 3. ไม่แย่งส่วนแบ่งของพื้นที่โชว์สินค้าของคู่ แข่งขัน อย่างไม่เป็นธรรม

Satisfaction  

The Want Satfaction

Satisfaction  

The Want Satfaction