Page 1

หาดทราย ปลายชล วารสารเพือ่ การศึกษา ฉบับที ่ ๑ ประจาไตรมาสที ่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

วิสยั ทัศน์ สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ สร้างองค์ความรู้ส่ปู ระชาคมอาเซียน บนพื้นฐานโอกาส และคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน เป็ นบุคคลทีม่ ี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครอบครัวและสังคม หาดทราย ปลายชล 1


ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓

นายวิชยั พวงภาคีศิริ รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓

นายเอกวัสส์ อุษณี ษ์พนั ธุ์

นายศุภมิ ตร ศิ รกัณฑะมากุล

ดร.จักรพงศ์ สุวรรณรัศมี

นายวีรวัฒน์ วันนา

นายศิ วะ ทาทราย หาดทราย ปลายชล 2


Money Talk โดย สรรัตน์ อัธยาตมวิ ทยา

สวัสดีค่ะ ได้รบั มอบหมายจากบรรณาธิการวารสารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ให้เขียนเรือ่ ง เกี่ยวกับสิ่งที่นา่ รู้ ควรรู้ และอาจน้าไปเป็นอุทาหรณ์ในการปฏิบตั ิงาน โดยเน้นย้้าว่า “เป็นเรื่องเบาๆ ฮาเฮ ตลก ขบขัน แต่แฝงด้วยสาระ” จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเกือบ 30 ปี ก็ท้าให้คิดหนักอยูเ่ หมือนกัน ว่าจะเขียนได้ไหม เพราะเรื่องการเงิน เป็นเรื่องใหญ่ เรื่องที่ต้องใช้กฎ ระเบียบ ข้อกฎหมาย ดังที่มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง เคยสอนไว้ตงั้ แต่ ตอนผู้เขียนได้เลื่อนระดับเป็น C 5 ประมาณปี พ.ศ. 2535 ว่า “การท้างานใดๆ ก็ตาม ต้องยึด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นแนวทางในการท้างาน งานอืน่ ๆ เช่น งานบริหาร งานวิชาการ งานการเจ้าหน้าที่ ฯลฯ แม้จะท้าผิด กฎ ระเบียบไปบ้างเขาก็ไม่มคี วามผิด แต่...งานการเงิน หากทาผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แม้เพียง จุดศูนย์หนึ่ง เปอร์เซ็นต์ ก็มีความผิดทั้งทางวินัย ทางแพ่ง และทางอาญา” ค้าสอนนี้ที่ท่านผู้ใหญ่มอบให้กบั ผู้เขียนโดยตรง ซึ่งก็ได้ยดึ ถือปฏิบัตมิ าโดยตลอดจนถึงปี พ.ศ. 2554 หลายท่านพอเริม่ อ่านก็อาจจะเริ่มเครียด ปวดหัว หากแต่ ในความน่าปวดหัว ก็มีความตลกแฝงอยู่หลายเรื่องที่ผู้เขียนอยากจะเขียนเพื่อเตือนใจ อย่าได้น้าไปท้าเป็น แบบอย่าง มิฉะนัน้ จะเหมือนเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ เรื่องนี้เกิดมานานแล้ว คือ ก่อนปี พ.ศ. 2535 เป็นเรื่อง Talk of the Town ของชาวการเงินที่เมื่อเข้ารับ การอบรมโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง วิทยากรจะยกมาเป็นกรณีตวั อย่างทุกครั้ง เป็นเรื่องของการ ก่อสร้างบ้านพักครู ในสังกัดส้านักงานการประถมศึกษาจังหวัดแห่งหนึ่ง (ไม่ขอเอ่ยชือ่ จังหวัดนะคะ) ได้จดั สรร งบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูให้กบั โรงเรียนในสังกัด 2 แห่ง มีครูผคู้ วบคุมงานการก่อสร้างทั้งสองโรงเรียน เมื่อการก่อสร้างของโรงเรียน ก เสร็จ ผู้รับเหมาก็ยื่นเรือ่ งส่งมอบงานเพื่อขอเบิกเงินตามระเบียบของทางราชการ ประธานกรรมการตรวจการจ้างก็นดั ตรวจงาน ถ่ายรูปบ้านพักครูเป็นหลักฐานการท้างานว่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนัน้ ก็สง่ เรื่องเพื่อขอเบิกเงินค่าก่อสร้างต่อ ส้านักงานการประถมศึกษาจังหวัด... รับเงินเสร็จ ต่อมาอีกไม่กวี่ นั ผู้รับเหมารายนี้ก็สง่ งานการก่อสร้างบ้านพักครูของโรงเรียน ข จัดส่งเอกสารตามระเบียบฯ ทุกประการ เหมือน โรงเรียน ก และได้รับเงินค่าก่อสร้างครบตามจ้านวนในสัญญาทุกประการ ถ้าทุกโรงเรียน ทุกส้านักงานฯ ท้างาน โดยยึดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยไม่หวังผลใดๆ เรื่อง การก่อสร้างบ้านพักครูทั้งสองโรงเรียนนี้ก็คงจบ คุณครู ได้เข้าอยู่อาศัย ไม่ต้องไปเช่าบ้านให้เสียงบประมาณแผ่นดินซ้้าสอง

หาดทราย ปลายชล 3


ปรากฏว่าปีต่อมา ส้านักงานตรวจเงิน แผ่นดินภูมิภาค...(สตง.) ได้เข้าตรวจสอบ งบประมาณของแผ่นดิน เกีย่ วกับการก่อสร้าง ที่ได้รบั งบมาเมื่อปีกอ่ นๆ ผลปรากฏว่า สตง. สะดุดที่การก่อสร้างบ้านพักครูของโรงเรียน ก และโรงเรียน ข ที่มีผู้รบั เหมารายเดียวกัน โดย สตง. ตรวจพบจากเอกสารว่ามีพิรุธอันจะน้า ไปสู่การทุจริตที่เป็นกระบวนการใหญ่ระดับ จังหวัด จึงได้ลงพื้นที่ คือ โรงเรียน ก และ โรงเรียน ข เพื่อดูบ้านพักครูดังกล่าว พบว่า บ้านพักครูโรงเรียน ก มีโครงสร้างการก่อสร้างบ้านพัก ด้านหน้าของ บ้านพักครูเสร็จเรียบร้อย ด้านหลัง และภายในไม่เรียบร้อย มีการถ่ายภาพให้ดวู ่าก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ตามรูปแบบทุกประการ ขณะที่ที่โรงเรียน ข ไม่มีการก่อสร้าง ท่านผู้อา่ นที่เคารพ นีค่ ือเรื่องจริงทีร่ ่วมกันกระท้า การทุจริต คอร์รัปชัน่ ที่เป็นกระบวนการ แต่ท่านทราบหรือไม่ ว่า สตง. ทีต่ รวจเพียงเอกสารอย่างเดียว ณ ส้านักงานการประถมศึกษาจังหวัด...ท้าไมเขาถึงได้รวู้ ่ามีการทุจริตการก่อสร้าง โปรดอ่านต่อนะคะจะเฉลยให้ ทราบ... เหตุที่ สตง. รู้ ก็คือ ภาพถ่ายบ้านพักครูของโรงเรียน ก และโรงเรียน ข ที่ส่งมาเบิกนั้น มีสุนขั ยืนอยู่ ตรงหน้าบ้านพักครูทกี่ ่อสร้าง ณ โรงเรียน ก ซึง่ เมื่อ สตง. สังเกต พบว่า เป็นสุนัขตัวเดียวกัน และยืนอยู่ในจุด ที่ใกล้เคียงกัน เพราะการถ่ายภาพจะต้องใช้หลายภาพ หลายมุม ดังนัน้ ความลับย่อมไม่มีในโลก สุดท้ายผู้รว่ ม กระท้าความผิดก็ได้รบั โทษตามกันไป แต่...ผูเ้ ขียนก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าสุนัขตัวนัน้ หลังจากนั้นมีชะตากรรม เป็นเช่นไร............ฮาๆๆๆๆๆๆ (แต่ในความเป็นจริง ข้าไม่ออกค่ะ) Money Talk นี้เป็นบทความครั้งแรกที่เขียน มิได้มีเจตนาอื่นใดแอบแฝง แต่ประสงค์อยากให้ ทุกท่านได้รับรูถ้ ึงกลโกงการทุจริต จะได้ระมัดระวัง ไม่นา้ ไปลอกเลียนแบบ หรือเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีในอนาคต ทั้งนี้ งบประมาณของแผ่นดิน ทุกบาททุกสตางค์ “ตกน้า้ ไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้” วันนี้ สตง. ยังไม่ทราบ แต่วนั หน้า เป็นสิ่งไม่แน่นอนค่ะ พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ

หาดทราย ปลายชล 4


กองบรรณาธิการ

หาดทราย ปลายชล 5

ฝึกทำวารสาร สพป.ชบ.3  
ฝึกทำวารสาร สพป.ชบ.3  
Advertisement