Page 1

  ก

 ก   ก 

 ก .. ! " #$ก% & /()/ 

 ก  ก ก / ! / "ก 

# & * +#& , *.  ก #$ #& 'ก(

. --. "<=&>#$ "<=&&#$ "<=&>#& 'ก( "<=&&#& 'ก(

 ก%  "ก  BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAMME IN ADVERTISING

 "ก  . . (ก ) BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS (ADVERTISING) B.Comm.Arts (Advertising)

/. ก ก  . 01"" "2ก&+ " ก MNO ก


.

 ภภภ  ภภ . ภ !" ภภภ# $%( ภ)   ภ !ภภ"#!$ %.% ภ #! !&!' ภ (Credit) %.%.% & #ภ 0 1 "& 2 " 3 %.%.%.% !4!ภ56 78!!4!ภ 59 ' #& 2:-%:: =>-=? =:-=B >- ? :- B >>->? >:->B :-B?

"& A B+ B C+ C D+ D F

%.%.%. !4!ภ56 78!!4E'!ภ 59 3 78!& 5F  3  3 GHภ# 3 ภIJภ ' #& 2>-%:: 2:-2B =>-=? =:-=B >- ? :- B >>->? :->B

 ภ   ภ 

"& A B+ B C+ C D+ D F


.

%.%. & #กK' 0ก !!4 E' L "&5 ME"1ก1!4 %.% 01MN1O I ก I" "&ก#& $# $ ! "กP"01'Q!4#& $# $ (Mean) 56ก0 " C &01O I 9 $!4"1#ก& " 56ก0ก กP" ' # "& %. ก #! !&E'!' ก (Audit) 01 "&56"#!$ Mก 5  "& M' S E'M' U (. กก)"*+ ) ,-./"0 กก .% กP"01I '#ก 5 MKก O34ก 'ก ก ก #X 0Kก9ก Jก . ก ก ก  O I ก 5 Mก !# กJก0Kก  0Kก9ก Jก .Y ก ก ก  O I &Mก 0Kก9ก Jก ( "1#"13$ ก&Mก I"ก !ก ก I"ก Iก  5 ก &กก "&5 M7Z [0&'"1) .B ก ก ก  O I 159Kก 0Kก 9ก Jก ( "1##1 ก3$  &Mก  # กPL ก 0 19 ก#' กก "M7Z [0&'"1 ก กP" &" & 1) 1. กก)2 34กก* ก)5* Y.% ! IP ' ก !4กP"E 10กN 90 B-2 5\ก Jก Y. M'ก GHก#9/GHก5 ก  !O!4กP"0กN Y.Y E"1 "&Q!4"กN E'4Pก ' .::

 ก   ก 

=


.

 6 ภ7 8"4 .ภ * ภ)2 "4 9 %.% I"ภ & I"PN'3 ภ !4ภ!4 1#ภภ 5F # P I 0' 0 34# 1!4  M " !"ภN &ภ I"P !"#  (Course specification) %. 011 ' #ภภ ภ #I MN1!5 ภ %.Y I" &P / O!4!$# (mentoring system)&ภ'I 0' (.ภ7 8$5#% ภ#%ภ9$4 (..ภ7 8 ภภ4 ภ ภ)" ภ % 

.%.% I" #5F ภ ภ!4 ภ N5&ภ I"ภ !ภ "1 MN1 !56Pf ภ!4 ภ Z!ภ ภKZ0ภ &ภ "&5 M0  .%. K01MN11 ' ภ 0"1ภ !ภ O34 &ภ5!4 "gภMN134 3MN1 Pfภ (.( ภ7 8:ภ% ::7#"! ; ..% KMN1P# I!4565 ' K .. Oh01MN1E"1Jภ' &K01PP&'#"1 ภ ..Y 01MN1E"1!' ' 0ภ I"PภN 5 5 K#  3 OhภN 0' ..BK01MN1E"1 5 ภ I # "E5GHภ#0L 5 ภภ &K011 ' # ภ ภ#ภ !O O34IE"1 ! N1 !0' ..> K01MN1E501 ภ # ภ !4 #ภ 1#ภ # "& ##&# O3401 LP5 ภ Ohภ !ภ .. 5i"ภ 3I"#5 0ภ I"P ! &!0' j O34POhภ !ภ $#P " ภ0"1ภ I"K5ภ 5F ภ 01#5F ภ 01O!#O ..= I" #ภ !4 3Jภ"N#'# & 3 #ภ !O$#05 &'#5 ..2 5 ภภ! K&01 # O34ZP # ภI !4!K9O

 ภ   ภ 

2


.

 < กก $=>7 ก)5* . ก ก)5* % ก ?กก ก)5* 0@ %.% ก ! O 1ก'ก 5i"ก !ก - / O I # MN10 '#j $#O I &Mก %. ก "ก I"ก !ก - / "Mก 5 ก !ก Iกก 5 Iก' # # O3401 5kf K5 &!" L#MN1 %.Y ก "&5 M  - ก ก OhK9O& l ก O I 1&ก " 5 M 0Kก9ก Jก %.B 34 $K"9ก Jก // I"P ก 5 M MN1 "MN1 ! MN15 ก ## &MN15 M  %.> 34  > 5\ / ' กMN1 #K Kh /MN1 !4 fIก9ก!41 56ก ก OhกN & lก Jก# X Pก 5 K9OกN O34ก 5 5 K#&OhกN 01"1#ก 9 ก 5kIIK %. &'#$#ก ก 5 5 K#กN !4!IP &K กก# ก. O3401!ก 5 5 K#กN '#1Kก > 5\ "P "g# MN1 #K Kh ก ก ก !O  !O 0' MN10 1 5 กก O I O34ก 5 5 K#&OhกN 01"1#กก 5!4&5## lก I&#!4!Mก 'ก!4OJ#5 ## (. ก 7 กก ก)" .% ก  #5  Pก  #5 " . Oก ก !ก !4!N'" 1NIกPก &"# O 1# P #31# # &1N# #"1K5ก ก !ก 1#5F ก .Y ก I" Oก ก !ก O 4 .Y.%  I" #5 0ก I" Oก ก !ก P #31# # ก   ก 

?


.

.Y.  01MN1 1#ก Oก O34ก I" .Y.Y I ' ก5 KO34 #&MI"P1#5 K9 &K5ก ก !ก .B ก 5  O!#O# Oก .B.% P I 1#ก Oก ก !ก IกMN1&MN1 ! .B. 5  OO!## Oก ก !ก Kก  .B.Y K5&'# Oก ก !ก 0  & !4MN1&MN1 ! L0 1 ก E"1 Y. ก$4 

1. ก "4 9 Y.%.% ก กP"K

(%) K 4 E556E5 !# () K #MN1 - P gIก JกE'4Pก ' "5 ff"1    34   3 34!4ก!4 1# - !5 ก ก 356 ก O "1  3 !4 ก!4 1#0LK"Jก'#1 5\ & 3 - !5 ก 0ก P#0 3#0 34 j !4ก!4 1# #"1  '#1 5\ - 0ก !!4!5 ก 356I IกLก Jก34 IO I M# # ก 5 ก - กK E'56E51#1 01N'0"KO I#ก ก Kก #  56 ก !E5 - ก "3ก "ก 9 "ก ก Kก P&'# I  !4&'#$#" ' กMN1&IกGm ก & PกKก &""19#ก7 ก"1O  IกPกKก # Y. ก)99/"0$4 ก0% ก**% ก)5* Y..% I"5 KI 0 9ก Jก % $# O34 "Mก "P # &M5 IP5\# '!45 Kก ก ก X ก   ก 

=:


.

Y.. &'#$#ก ก 5 5 K#กN O34P1!4 ก  กN 5 IP5\ ก JกO34PE5N'ก 5 5 K#กN Y..Y P I 1#ก IกMN1!4ก!4 1#O34561N0ก 5 5 K#กN 1.1 ก%*90* @0$4 7 Y.Y.% !0ก fMN1 #K Kh 9ก ' 0# & ก 0 1# !41#ก  !4 fQO 34# 35 ก I # Y.Y. I" ก "3กI O & ก nJ4#56MN1 #K Kh 9ก "กP" กกO3456& #ก "3ก ' 5 ก P# 56MN1 !4 f0 !O/! M#56!4 3! 34!#0 !O 561 Y.Y.Y K ก f !# Y.Y.B I O 1#!&Mก PZ  !4X & กP"I"P 56& #0ก "5 #ก A. ก=$ ก) )=ก ก)" A. กก2$=) * B7)2 *2%90 B.%.% !ก กP"1!4&K Kก K01 #9 1!4!41# M " ก' 1P#0&'P&'# B.%. M'กก 9 &ก "IกPกKก &ก ก  I11!4#  !4E"1 ก &'#$#Iก "01 Pfก 5 ก  '# ก E O 0ก &ก1E5kf &ก0ก 5F #P&'#!4!'ก Kก I"ก !ก #I &กJก B.%.Y &X กก8 !0ก  Oก KKก !ก 01 ก ก $#&'ก กP"K ก ก "3ก ' # IK 5l  ก 1# fกP#0I&OhKก "I ก O I "! 0ก 5F # A.( ก 7 ก$5# 7!"กC *0 B..% ก I"GHก ก0"1ก 5F #01!4 ' ก 0 15 &ก O  ก 0 1 0Pก# #ZK ก &ก I ก 01 ก ก  ก"1ก 0 1K5ก # 561

 ก   ก 

=%


.

B.. '# ก &ก5!4 ! N1 ก I"ก  N1 (KM) & ก Jก"N#$# 90' #&' #34 B..Y K01Kก E"1 ' #กI 0 #ก ก Iก '# j #X O3456 ก Ohก9O#Kก K B..B 1# OhKก Kก !ก !4! L"""'01E"1Jก' ก 9ก 3 ก P1!4MN1 ' K Kh  !4 f"O I  . ก) )=% ก#$2%2 กก . ก#$2ก#:ก % "! ; %ก9 กก >.%.%  !ก ก "กJก P1!4'#  " K ก P##I !45 Jก0ก "N&0I0'กJก >.%. I KกP1!456I !45 Jก# ก &ก Iก &ก' กJก &1#I" # 01กJก1OO34 3P5 Jก >.%.Y I"I !45 Jก O34 5kf&& #ก &ก1E 5p#ก ' ก '#I >.%.B I" #ก && ก!4 กกN #&' O3401กJก 0กN L5 E"1'# >.%.> I" #ก 5"OI !45 Jก O34 !$&I#1N' !4IP56 & 5kf & #&ก1E01กกJก'E5 .( ก"=-/"0 กก  !ก I" !45i"ก01กJกKZ 0 34#'# j "QOก!4 ก ก I "!ก ก ก 56MN1"P ก O I P KZ '$ $#!$ 0156E5กF !##  6. $*#"0ก/"0* %00 ) 0$ % / !"$707"4/"05#:# * .% I"ก P I 1#ก #"& ## & OJ#O0I#MN10 1 ก'ก Oh 35 5 K#กN . 5 1#ก & ##5 IP5\Iก9 ก E"1#P# & #Mก P I 1#ก & ###' # ก &'#9ZK ก I!4 ก!4 1# .Y "1N N1&ก!456!41#ก #Kก () nJ4# ก   ก 

=


.

5!4&5# ก1 1#! ก &'##ก 1ZK ก Iก " && 1 ก 5!4&5#O7 ก #MN1 9 .B!&Mก I"ก P I OJ#O0I#MN10 1 34 กN O34 0 1561N0ก 5 5 K#กN $#'E5 .>& #ก 5 M# O I Iก5kII 1#ก #"& ## &Mก ! N1#  "#!$ %) !KZ &I Z '#&MN134 ! N1& 10I0 I &I Z # !O  ) ! N1 10I#"178!&5F 0 #"1 () O34 PE50 101"1#กก 5!4&5#Lก Y) !ก"15kff LN ก # N1#"1 () O34PE50 1 ' ก 34jE"1 B) !9 56MN1P&MN1 LP# ' กMN134&!K OZ!4"! 01 ' 3'#g L $#!I O345 ## '  >) !กก 0 1! O34ก 34 &ก 1 11N E"1'#& 1# -กK' '#!40 10ก 5 56MN10 1 0L5 กก ZK ก I () - ' # #ก 5  5\#Iก  ()1E5P#&1 <. * 90:@ ก2 0 ( Key Performance Indicator) =.% !ก I"P !"#กN & . !4"1#กก  lK Kh &'#  3 lK Kh /  (L1!) =. I 5 IP!' ' 0ก #&M " & ก "P # กN =.Y !ก I"P !"#  & !"#5 ก 9 (L1 !) & .Y & .B ก'ก 5i"01 Kก  =.B !ก I" #Mก "P ก #  & #Mก "P ก # 5 ก 9 (L1!) & .> & . 90 Y: # $K"9 ก Jก!45i"01 Kก  =.> !ก I"P #Mก "P ก #กN & .= 90 : # $K" 5\ก Jก ก   ก 

=Y


.

=. !ก Oh / 5 5 K#ก I"ก !ก กKZก  3 ก 5 Mก ! N1IกMก 5 ก "P #!4 #0 .= 5\!4&1 =.= !ก M7Z [#กJก lMก ! N1 !4กP"0 .Y & .B (L1!) '#1 1 > # !45i"0&'5\ก Jก =.2 I 0' (L1!) Kก E"1 ก 5l 3P&P"1ก I"ก ! ก =.? I 5 IPKกE"1 ก Oh# ก & / 3 !O '#15\ J4# $# =.%: IP Kก Kก !ก (L1!) E"1 ก Oh ก & / 3 !O E' 1ก ' 1 >: '5\ =.%% " OJ#O0I#กJก5\K"1 / 0'!4!'K9OกN Q!4E'1ก ' Y.> Iก&g >.: =.% " OJ#O0I#MN10 1 !4!' 0' Q!4E'1ก ' Y.> Iก &g >.:

 T ก % =0ก2 ก/"0 ก)5* . ก )- /"0ก)" . ก ก =-ก)" %.%.% ก 5 K ' ก#I 0  3 0 $# 0 N5&56#ก &E'56#ก O34&ก5!4 "gP&P1& IกI !4! N10ก 0 1กKZก O34PE5 #&MกKZก P  !4MN1&' M " %.%. ก "MIกกJกLJ#5 Z M#ก ! N1Iก Z!ก !40 1 " Z!ก P I&L ก กK' ก #กKก XX $#0 N5& 56#ก &E'56#ก '#9ก JกIกI MN1 I 0 &/ 3I '# O34Mก 5 !4!4# # 5 Iก9 กMก "1Mก ! %.%.Y ก 5 ก ! N1#กJก IกMก ! #!4E"1  ก Iก '# j

 ก   ก 

=B


.

%.%.B ก 5 Jก 3 3I"ก Iก    XX O34 Oh"1กKZก Iกก ก MN1 !4 f'# j O34Oh 5 5 K#กKZ01! N'" .( ก ก/"0"4 ก:#%ก =-ก)" %..% ก 5 ก 0  g# "กJก Kก59ก Jก nJ4## I56MN1"P ก 1N &&"#M56 K'MN1 %.. ก 5 ก #I '#E'56#ก Iกก L #กก LJ# Z!ก ! ก ก Iก #!4&ก'  "I MN10ก1 "ก กJก nJ4#II56 I 90 I !45 Jก &PM!4E"1I"ก  N1 ' กO34OhกKZก 01!5 Z 9O'E5 %..Y #E"1!ก 5i" '##0ก &"# "g0 g5En# www.nithed.com O3401กJกE"1&"# "g0Kก j "1 $#กKZก #I "1 nJ4#l1N"#ก' I!MN1  "ก # &P !0!45 KO34 305 "g'$ . ก ก)5*>7 .% 5 IกกJก!4กP#P gIก Jก0lMN1Jก0กN $#0 N5&56#ก &E'56#ก "0 1&L0 #ก 5kIQ  ก 9 ก กK'Iก &#กJก . 5 Iก !4Iก Jก&5F #0 !O " &#  ' กK' (Focus Group) O34P1NOh&5 5 K#กN 0 "1#กก P#I #0Lก 5kIIK .Y 5 Iกก กK' (Focus Group) Iก &ก !O MN15 กก !4 #E"1 ' #O34 LJ#ก9O# &K # !4OJ# 5 #O34P1NOhกN 01"1#ก 1#ก #"& ## .> 5 "L "gIกก O I กPก l ก nJ4# 56ก ก 9กLก!4 กกN !40 1 && 1#กN !4 Oh 3 5 5 K# .> 5 IกMN1 # Kh &/ 3MN15 9กIก 5 กK (QA)

 ก   ก 

=>


.

. 5 "&'#5k5 ก IกI 90 "Gm ก II" #O345 5 K#กN $#!$56ก 1N!4E"1 & '#กN O34 N 0Kก j > 5\ 1. ก ก2 0* " ก)5*  I"5 M7Z [#ก Jก#กJก Kก # !4E"1กP" 3 KE 10. Y "M'ก O I Iกก ก MN1 #K Kh 9ก & 3ก ก 90  กIก!$ # ก #I"01!ก 5 ก !ก 0"1'# j IกกJก & PMก 5 '##"! &I MN1 K A. ก ก % 0% =0 B.% I 5 IP  Mก 5 ก !ก 0 !4 M " 34 $K"9ก Jก &"P ก 5 5 K#0 1!4E"1 &E'56E5ก!4 # กP" B. 1 #&' 0lMN1 M " กN P1!4 O I & #ก 5 M &M& ' กก ก ก MN1 #K Kh Iก 9ก & 3ก ก 90 "P&'# O34"P #K9O# ก #&' B.Y I"5 Kก ก ก #  O34O I !"#  (. Y) ก'5i"9ก Jก "O I Kก !45i"0&'9ก Jก O3401& #ก KKก#3$  B.B I"5 KI 5 IPกN O34O I  K5Mก "P # กN O34 #&M5 5 K#ก "P # O340 105\ก Jก'E5

 ก   ก 

=


,4&$ก+2 - ( +33, .  . !" #$%# &''($)*+',- .. /ก0! ! (&' $!)1'&''($( . !*+$+2%2% $%#(!/ .  .. !*++2%(1+3 0!$452(1+ก .. . !*+!-ก1%กก* ก1+ก &ก',-671+ .. 8$(*+$+'*&'&(! /,-'4"ก2+(21+ก 2+'1+'(กก4!-$4(8ก . ก . 81 "4419 1:*+;(<3 0!$454"ก2+2ก 45(%(8ก 71+'&($+( .. 8$ก+78ก $'$$(2ก$ก+74=>71+'&($ +( . 8* ก'(*+(1+ก /,-':742+&ก',-6 71+ . ก !"#$%$ #& '()# ?. 8:(&ก)*+',-$!" /#!-1! 2+&,''&(98 ?.. !<4@)*+:$)*+ ก*+ +!- )1'8</'( '( ?. !%'/,-'4 '((& *. กก +!+( ,+$- ก./) %$ก0(+11$ 2+3 A. !82ก2+/,;B( $8 /,-'+'* :(1+ A.. !ก 2ก,-' กC=( ก/*1 ก'& ก! ก:' $ก,-'1+ </$!( 2+'1+'(กก"&4D71+'&( A. !ก ก2+ !/,-'ก,-' $ก+++'* 71+'&( $+( ก  ก 
1

2

3

1

2

3

ก ก ก ( /# ก ก ( &(" ,-' $ 4=>> $ ก2+ )1'  ! 1 2 3 1 2 3 1 2 3

▫ ▫

▫ ▪

▪ ▫

▪ ▫

▫ ▪

▪ ▪

▪ ▪

▪ ▪

▫ ▫

▪ ▪

▫ ▫

▪ ▪

▪ ▫

▫ ▫

▪ ▪ ▪ ▫

▫ ▫

▫ ▫

▪ ▪

▪ ▪

▪ ▫

▪ ▪

▪ ▫

▫ ▫

▫ ▫

▪ ▫

" # %#*+

! ' (+5' ก$" (!$ก CA.100 PRINCIPLES AND THEORIES OF COMMUNICATION CA.108 INTRODUCTION TO PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISING CA.110 INTRODUCTION TO MASS MEDIA CA.111 MARKETING COMMUNICATION CA.206 INTRODUCTION TO COMPUTER FOR COMMUNICATION ARTS CA.209 LAWS AND ETHICS FOR MASS COMMUNICATION CA.210 PRINCIPLES OF SPEECH COMMUNICATION CA.212 INTRODUCTION TO COMMUNICATION ARTS RESEARCH CA.213 WRITING FOR COMMUNICATION ARTS CA.214 AUDIENCE ANALYSIS CA.300 ENGLISH FOR COMMUNICATION ARTS ก$" (+)ก AD.101 ADVERTISING AND CONSUMER BEHAVIOR AD.102 ADVERTISING MANAGEMENT AD.201 COMMUNICATION ARTS AND ADVERTISING

ก  ก 

?


1 ▪ ▪

2 ▫ ▪

3 ▫ ▫

1 ▪ ▪

2 ▫ ▫

3 ▫ ▫

1 ▪ ▪

2 ▫ ▫

3 ▫ ▫

1 ▫ ▪

2 ▪ ▪

3 ▫ ▫

ก ก ( ก ,-' $ ก2+  ! 1 2 3 ▫ ▪ ▫ ▫ ▫ ▫

▪ ▪

▪ ▪ ▪

▫ ▫ ▪

▫ ▫ ▪

▪ ▪ ▪

▫ ▫ ▫

▫ ▫ ▫

▪ ▪ ▪

▪ ▪ ▫

▫ ▫ ▫

▪ ▪ ▪

▫ ▫ ▪

▫ ▫ ▫

▫ ▫ ▪

▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫

▪ ▪

▪ ▫ ▫ ▪ ▪ ▪

▪ ▪ ▪ ▫ ▫ ▫

▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

▪ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

▪ ▫ ▫ ▪ ▪ ▪

▪ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫

▫ ▪ ▫ ▪ ▪ ▪

▪ ▫ ▪ ▪ ▪ ▪

▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫

▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫

▫ ▪ ▫ ▫ ▫ ▫

▪ ▪

▪ ▪

" # %# AD.300 ENGLISH FOR ADVERTISING AD.301 STRATEGIC COMMUNICATION AD.302 ADVERTISING CREATIVE AND COPTWRITING AD.303 BRAND MANAGEMENT AD.304 ADVERTISING MEDIA PLANNING AD.305 ADVERTISING RESEARCH AD.306 PRESENTATION TECHNIQUE FOR ADVERTISING AD.307 ARTS DIRECTION FOR ADVERTISING AD.308 DIGITAL ART FOR ADVERTISING AD.310 PHOTOGRAPHY FOR ADVERTISING AD.311 EVENT MARKETING AD.401 SEMINAR IN ADVERTISING AD.402 ADVERTISING CAMPAIGN AD.404 PROFESSIONAL PRACTICUM IN ADVERTISING AD.405 COOPERATIVE EDUCATION FOR ADVERTISING ▪ )1'ก

*+

ก ( 4=>>

ก /# &(" $ )1'

▪ ▪ ▪ ▫ ▫ ▫

▫ )1''(

ก  ก 

A


.  ภภ ภภ!ภ " (Curriculum Mapping) ภ1 ! 2 ! 34ภ5 67 8. 9:; ; .) "#$%&'()#"ภ'"*+%&%& .,) -"ภ.* /. *. '0*+1* .) &0% * 23+% * 4ภ5*& .6) 4.'78&19%&:-"%3+ '4#; 0'ภ1<*%&(=; <. ,.) *-"'"#$ภภ'> 5*%&3?%*+@ภ ,.,) A'&-"1"%&$ภ'0&-"*+ภ ,.) 1ภ""&ภ*+*ภ(*+'(&'*:ภ0%ภ1B&*#& ,.6) A- ภ-"*+@ภ#"%1"%&ภ*+ภ*+"%&C1" . ภ5 7=>> .) A""%9$$& B"#$ ("%-$ภภD*+C1"$ภ'0&"%- 0& E 'B#"C1"%0&%% .,) @ภ 1 ';((19(8F0& E *+22"%C1"%0&(= .) A$ภ '%''&'ภ"C(8FC1"%1"%&ภภ%0& "& .6) #"ภ&(8FF1B&*($BC1"%0&*; ?. ภ5 @;A!" 9 6.) *; 4.*+1* *()4.'B&ภ:-"%3+C1" *G:-"B':-" *+ภ Aภ 6.,) *:1%0%%&#ภ@ภ*-"%0&0%3+%&'*:1%0%& 6.) *ภ4/%&'(F Dภ$4%4*& ภ  ภ 
B. ก5ก!A C ก D  ก1EE 3 .) *ก ก#" * 0 %4%43?D %%9#ก* 'ก1B&*($B .,) A1'ก"C(8F0& E กก 'A(;ก#ก 1B&*($BC1" .) 3+%ก; ก;0C1"?&G C'G %&ก> 3%G 0&(%3+ E C1" %0&*(.G4?&1"%&':03+%*+

ก  ก 

6


 !ภ ภภ2F!ภภ (Learning Outcomes) 1 TQF C 34ภ5 67

34ภ5 67

1"*+ 1 ; .$.

1"*+ 2 -"

1"*+ 3 ภ&(8FF

1"*+ 4 ภ4.0& ;':1%

1"*+ 5 1"ภภ& ภ 3+% 'ภ#"  *

1.1 "#$%&'()#" ภ'"*+ %&%& 1.2 -"ภ.* /.*.' 0*+1* 1.3 &0% * 23%+ * 4ภ5*& 1.4 4.'78& 19%&:-%" 3+ ' 4# ; 0'ภ1< *%&(= ; 

2.1 *-"'"#$ภภ '> 5*%&3%? *+ ภ@ 2.2 A'&-"1" %&$ภ'0&-" *+ ภ 2.3 1ภ""& ภ*+*ภ(*+'(& '* :ภ0%ภ1B&*# & 2.4 A- ภ-" *+ @ภ#"%1"%&ภ *+ ภ*+"%&C1"

3.1 A""%9$$& B "#$ ("%-$ภภD*C+ 1"$ภ'0&"%- 0& E ' B#"C1"%0& %% 3.2 @ภ 1 ';( (19(8F0& E *+2 2"%C1" %0&(= 3.3 A$ภ ' %''&'ภ"C(8FC1" %1"%&ภภ%0& "& 3.4 #"ภ&(8FF1B& *($BC1"%0&*;

4.1 *; 4.*+1* * ()4.'B&ภ:-"%3+ C1" *G:-"B ':-" *+ ภAภ 4.2 *:1%0%%&# ภ@ภ*-%" 0&0%3+%&'* :1%0%& 4.3 *ภ4/%&' (F Dภ$4%4*&

5.1 *ภภ#" * 0 %4%43?D %%9#ภ*'ภ 1B&*($B 5.2 A1'ภ"C (8F0& E ภภ 'A(;ภ#ภ 1B&*($BC1" 5.3 3+%ภ; ภ;0 C1"?& G C '/3% G %&ภ> G 0&(%3+ E C1"%0&* (.G4&? 1"%&':0 3+%*+

ภ9" 3 A

F S

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

1.GE 121 ภ1B&*#&P

70 30

O O O

O O

O OO

O O

O O2.GE 122 $43+%ภ1B&* 70 30

O O

O

3.GE 123ภ543+%ภ1B&* 50 50

O O4.GE 124 Dภ$4%4*&P

70 30O

O

OO

O O O O

O O O O

5.GE125ภ3+%'; 4. 6.GE 126 ภภภ;0' ภB&(=*

70 30O

OO

OO

O

O

O

O

OO

OO

O

O

OO

O

O

O

O70 30

!!9 Fภ A@& D:ภ*-"ภภ  ภ 

O A@& D:ภ*-"%& 


 !ภ ภภ2F!ภภ (Learning Outcomes) 1 TQF C 34ภ5 67

34ภ5 67

ภ9" 3 A

F S

7. GE. 127 ภ D % 8. GE 128 -"3?%&"ภ*+ภ ภ5% (2*%W)

50 50 50 50

1"*+ 1 ; .$.

1"*+ 2 -"

1"*+ 3 ภ&(8FF

1"*+ 4 ภ4.0& ;':1%

1"*+ 5 1"ภภ& ภ 3+% 'ภ#"  *

1.1 "#$%&'()#" ภ'"*+ %&%& 1.2 -"ภ.* /.*.' 0*+1* 1.3 &0% * 23%+ * 4ภ5*& 1.4 4.'78& 19%&:-%" 3+ ' 4# ; 0'ภ1< *%&(= ; 

2.1 *-"'"#$ภภ '> 5*%&3%? *+ ภ@ 2.2 A'&-"1" %&$ภ'0&-" *+ ภ 2.3 1ภ""& ภ*+*ภ(*+'(& '* :ภ0%ภ1B&*# & 2.4 A- ภ-" *+ @ภ#"%1"%&ภ *+ ภ*+"%&C1"

3.1 A""%9$$& B "#$ ("%-$ภภD*C+ 1"$ภ'0&"%- 0& E ' B#"C1"%0& %% 3.2 @ภ 1 ';( (19(8F0& E *+2 2"%C1" %0&(= 3.3 A$ภ ' %''&'ภ"C(8FC1" %1"%&ภภ%0& "& 3.4 #"ภ&(8FF1B& *($BC1"%0&*;

4.1 *; 4.*+1* * ()4.'B&ภ:-"%3+ C1" *G:-"B ':-" *+ ภAภ 4.2 *:1%0%%&# ภ@ภ*-%" 0&0%3+%&'* :1%0%& 4.3 *ภ4/%&' (F Dภ$4%4*&

5.1 *ภภ#" * 0 %4% 43?D %%9#ภ* 'ภ1B&*($B 5.2 A1'ภ"C (8F0& E ภภ 'A(;ภ#ภ 1B&*($BC1" 5.3 3+%ภ; ภ;0 C1"?& G C'/3% G %&ภ> G 0&(%3+ E C1"%0&* (.G4&? 1"%&':0 3+%*+

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3O

O

OO

O

O

OOOO

O

O

OO

O

O

O

O

OOOO

O

O

O

O O

 

 O O

O O

 

O O O  O O O  O O O A@& D:ภ*-"%&

O O

O O O

ภ9"953 A 1. GE 131 (ภ4/*

70 302. GE 132 ภ1&;:

70 30

O

3.GE 133ภภ4/; 

60 40O !!9 Fภ A@& D:ภ*-"ภภ  ภ S


 !ภ ภภ2F!ภภ (Learning Outcomes) 1 TQF C 34ภ5 67 1"*+ 1 ; .$.

1"*+ 2 -"

1"*+ 3 ภ&(8FF

1"*+ 4 ภ4.0& ;':1%

1"*+ 5 1"ภภ& ภ 3+% 'ภ#"  *

1.1 "#$%&'()#" ภ'"*+ %&%& 1.2 -"ภ.* /.*.' 0*+ 1* 1.3 &0% * 23%+ * 4ภ5*& 1.4 4.'78& 19%&:-%" 3+ ' 4# ; 0'ภ1< *%&(= ; 

2.1 *-"'"#$ภภ '> 5*%&3%? *+ ภ@ 2.2 A'&-"1" %&$ภ'0&-" *+ ภ 2.3 1ภ""& ภ*+*ภ(*+'(& '* :ภ0%ภ1B&*# & 2.4 A- ภ-" *+ @ภ#"%1"%&ภ *+ ภ*+"%&C1"

3.1 A""%9$$& B "#$ ("%-$ภภD*C+ 1"$ภ'0&"%- 0& E ' B#"C1"%0& %% 3.2 @ภ 1 ';( (19(8F0& E *+2 2"%C1" %0&(= 3.3 A$ภ ' %''&'ภ"C(8FC1" %1"%&ภภ%0& "& 3.4 #"ภ&(8FF1B& *($BC1"%0&*;

4.1 *; 4.*+1* * ()4.'B&ภ:-"%3+ C1" *G:-"B ':-" *+ ภAภ 4.2 *:1%0%%& #ภ@ภ*-%" 0&0%3+%& '*:1%0%& 4.3 *ภ4/%&' (F Dภ$4%4*&

5.1 *ภภ#" * 0 %4% 43?D %%9#ภ* 'ภ1B&*($B 5.2 A1'ภ"C (8F0& E ภภ 'A(;ภ# ภ1B&*($BC1" 5.3 3+%ภ; ภ;0 C1"?& G C'/3% G %&ภ> G 0&(%3+ E C1"%0&* (.G4&? 1"%&':0 3+%*+

F S

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

5.1

70 30

O O O O O OOOO OO O

O O O

O

O

OOO O O O O O

O O OO O

 

O O

O O O O O O

O O O O O O

34ภ5 67

ภ9"953 A 4.GE 134 (CP

5.GE 1351ภC'G-(8FFC 70 30 6. GE 136 ;*

70 30

7.GE 137 1*ภ; 

70 30

8.GE 138 (ภ'1&

70 30

9. GE 139 ภภ%3?%&"

50 50

!!9 Fภ A@& D:ภ*-"ภภ  ภ 

O

5.2

5.3

O

O O O O O O

O A@& D:ภ*-"%& X


 !ภ ภภ2F!ภภ (Learning Outcomes) 1 TQF C 34ภ5 67

34ภ5 67

ภ9"Y5 1.GE 101G C43+%ภ3+% 1

F

S

3.GE 111 G %&ภ> P (1)

50

4. GE 112 G %&ภ> P (2)

50

5.GE 113 G %&ภ> P (3)

50

6.GE 114 G %&ภ> P (4)

50

1"*+ 2 -"

1"*+ 3 ภ&(8FF

1"*+ 4 ภ4.0& ;':1%

1"*+ 5 1"ภภ& ภ 3+% 'ภ#"  *

1.1 "#$%&'()#" ภ'"*+ %&%& 1.2 -"ภ.* /.*.' 0*+ 1* 1.3 &0% * 23%+ * 4ภ5*& 1.4 4.'78& 19%&:-%" 3+ ' 4# ; 0'ภ1< *%&(= ; 

2.1 *-"'"#$ภภ '> 5*%&3%? *+ภ@ 2.2 A'&-"1" %&$ภ'0&-" *+ ภ 2.3 1ภ""& ภ*+*ภ(*+'(& '* :ภ0%ภ1B&*# & 2.4 A- ภ-" *+ @ภ#"%1"%&ภ *+ ภ*+"%&C1"

3.1 A""%9$$& B "#$ ("%-$ภภD*C+ 1"$ภ'0&"%- 0& E ' B#"C1"%0& %% 3.2 @ภ 1 ';( (19(8F0& E *+2 2"%C1" %0&(= 3.3 A$ภ ' %''&'ภ"C(8FC1" %1"%&ภภ%0& "& 3.4 #"ภ&(8FF1B& *($BC1"%0&*;

4.1 *; 4.*+1* * ()4.'B&ภ:-"%3+ C1" *G:-"B ':-" *+ ภAภ 4.2 *:1%0%%&# ภ@ภ*-%" 0&0%3+%&'* :1%0%& 4.3 *ภ4/%&' (F Dภ$4%4*&

5.1 *ภภ#" * 0 %4% 43?D %%9#ภ* 'ภ1B&*($B 5.2 A1'ภ"C (8F0& E ภภ 'A(;ภ#ภ 1B&*($BC1" 5.3 3+%ภ; ภ;0 C1"?& G C '/3% G %&ภ> G 0&(%3+ E C1"%0&* (.G4&? 1"%&':0 3+%*+

1.1

1.4

2.1

O O O O O OO 50 O 50 O 50 O 50 O 50 O !!9

50 50

2.GE 102G C43+%ภ3+% 2 50

1"*+ 1 ; .$.

1.2

1.3

2.2

2.3

O O2.4

3.1

3.2

O O   O O O  O O O O  O O O O  O O O O  O O O Fภ A@& D:ภ*-"ภภ  ภ 

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

5.1

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O A@& D:ภ*-"%&

5.2

5.3

   

Z


 !ภ ภภ2F!ภภ (Learning Outcomes) 1 TQF C 34ภ5 67

34ภ5 67

ภ9"Y5

F S

7.GE 115 G ]+& P

50 50

8. GE 116 G $* P

50 50

9. GE 117 G F*+(;^P

50 50

10.GE 118 G -P

50 50

11.GE 119 G 40P

50 50

1"*+ 1 ; .$.

1"*+ 2 -"

1"*+ 3 ภ&(8FF

1"*+ 4 ภ4.0& ;':1%

1"*+ 5 1"ภภ& ภ 3+% 'ภ#"  *

1.1 "#$%&'()#" ภ'"*+ %&%& 1.2 -"ภ.* /.*. ' 0*+1* 1.3 &0% * 23%+ * 4ภ5*& 1.4 4.'78& 19%&:-%" 3+ ' 4# ; 0'ภ1< *%&(= ; 

2.1 *-"'"#$ภภ' > 5*%&3?%*+@ภ 2.2 A'&-"1" %&$ภ'0&-" *+ ภ 2.3 1ภ""& ภ*+*ภ(*+'(& '* :ภ0%ภ1B&*#& 2.4 A- ภ-" *+ @ภ#"%1"%&ภ *+ ภ*+"%&C1"

3.1 A""%9$$& B "#$ ("%-$ภภD*C+ 1"$ภ'0&"%- 0& E ' B#"C1"%0& %% 3.2 @ภ 1 ';( (19(8F0& E *+2 2"%C1" %0&(= 3.3 A$ภ ' %''&'ภ"C(8FC1" %1"%&ภภ%0& "& 3.4 #"ภ&(8FF1B& *($BC1"%0&*;

4.1 *; 4.*+1* * ()4.'B&ภ:-"%3+ C1" *G:-"B ':-" *+ ภAภ 4.2 *:1%0%%&# ภ@ภ*-%" 0&0%3+%&'* :1%0%& 4.3 *ภ4/%&' (F Dภ$4%4*&

5.1 *ภภ#" * 0 %4%43?D %%9#ภ*'ภ 1B&*($B 5.2 A1'ภ"C(8F 0& E ภภ ' A(;ภ#ภ1B&* ($BC1" 5.3 3+%ภ; ภ;0 C1"?& G C '/3% G %&ภ> G 0&(%3+ E C1"%0&* (.G4&? 1"%&':0 3+%*+

1.1

1.2

1.3

1.4

O O O O O O O O O O O O O O O !!9 Fภ 

ภ  ภ 

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

O O O  O O O  O O O  O O O  O O O A@& D:ภ*-"ภ3.3

O O O O O O

3.4

4.1

4.2

4.3

5.1

O O O O O O O O O O A@& D:ภ*-"%&

5.2

5.3

  

\


 !ภ ภภ2F!ภภ (Learning Outcomes) 1 TQF C 34ภ5 67

34ภ5 67

1"*+ 1 ; .$.

1"*+ 2 -"

1"*+ 3 ภ&(8FF

1"*+ 4 ภ4.0& ;':1%

1"*+ 5 1"ภภ& ภ 3+% 'ภ#"  *

1.1 "#$%&'()#" ภ'"*+ %&%& 1.2 -"ภ.* /.*. ' 0*+1* 1.3 &0% * 23%+ * 4ภ5*& 1.4 4.'78& 19%&:-%" 3+ ' 4# ; 0'ภ1< *%&(= ; 

2.1 *-"'"#$ภภ' > 5*%&3?%*+ @ภ 2.2 A'&-"1" %&$ภ'0&-" *+ ภ 2.3 1ภ""& ภ*+*ภ(*+'(& '* :ภ0%ภ1B&*#& 2.4 A- ภ-" *+ @ภ#"%1"%&ภ *+ ภ*+"%&C1"

3.1 A""%9$$& B "#$ ("%-$ภภD*C+ 1"$ภ'0&"%- 0& E ' B#"C1"%0& %% 3.2 @ภ 1 ';( (19(8F0& E *+2 2"%C1" %0&(= 3.3 A$ภ ' %''&'ภ"C(8FC1" %1"%&ภภ%0& "& 3.4 #"ภ&(8FF1B& *($BC1"%0&*;

4.1 *; 4.*+1* * ()4.'B&ภ:-"%3+ C1" *G:-"B ':-" *+ ภAภ 4.2 *:1%0%%&# ภ@ภ*-%" 0&0%3+%&'* :1%0%& 4.3 *ภ4/%&' (F Dภ$4%4*&

5.1 *ภภ#" * 0 %4%43?D %%9#ภ*'ภ 1B&*($B 5.2 A1'ภ"C(8F 0& E ภภ ' A(;ภ#ภ1B&* ($BC1" 5.3 3+%ภ; ภ;0 C1"?& G C '/3% G %&ภ> G 0&(%3+ E C1"%0&* (.G4&? 1"%&':0 3+%*+

ภ9"A - :

F

S

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

1.GE 140 ภ(;ภAP

60

40

O

OOO

O

O

OO

O

OO

OO

2.GE 141 0 3.GE 142 +&'1"%43+% ภ+&3 4. GE 143 ภ(;ภ %4%#*($B 5. GE 144 ;G443+%*

60

40

O

OOO

O

O

OO

O

OO

OO

50

50

O

OOOO

OOO

O

60

40

O

OOO

O

OO

O

O

OOO

O

50

50

O O O  O O O O O O O O !!9 Fภ A@& D:ภ*-"ภO A@& D:ภ*-"%&

O

O

ภ  ภ 

S_


 !ภ ภภ2F!ภภ (Learning Outcomes) 1 TQF C 34ภ5 67

34ภ5 67

1"*+ 1 ; .$.

1"*+ 2 -"

1"*+ 3 ภ&(8FF

1"*+ 4 ภ4.0& ;':1%

1"*+ 5 1"ภภ& ภ 3+% 'ภ#"  *

1.1 "#$%&'()#" ภ'"*+ %&%& 1.2 -"ภ.* /.*. ' 0*+1* 1.3 &0% * 23+% * 4ภ5*& 1.4 4.'78& 19%&:-%" 3+ ' 4# ; 0'ภ1< *%&(= ; 

2.1 *-"'"#$ภภ' > 5*%&3?%*+ @ภ 2.2 A'&-"1" %&$ภ'0&-" *+ ภ 2.3 1ภ""& ภ*+*ภ(*+'(& '* :ภ0%ภ1B&*#& 2.4 A- ภ-" *+ @ภ#"%1"%&ภ *+ ภ*+"%&C1"

3.1 A""%9$$& B "#$ ("%-$ภภD*C+ 1"$ภ'0&"%- 0& E ' B#"C1"%0& %% 3.2 @ภ 1 ';( (19(8F0& E *+2 2"%C1" %0&(= 3.3 A$ภ ' %''&'ภ"C(8FC1" %1"%&ภภ%0& "& 3.4 #"ภ&(8FF1B& *($BC1"%0&*;

4.1 *; 4.*+1* * ()4.'B&ภ:-"%3+ C1" *G:-"B ':-" *+ ภAภ 4.2 *:1%0%%&# ภ@ภ*-%" 0&0%3+%&'* :1%0%& 4.3 *ภ4/%&' (F Dภ$4%4*&

5.1 *ภภ#" * 0 %4%43?D %%9#ภ*'ภ 1B&*($B 5.2 A1'ภ"C(8F 0& E ภภ ' A(;ภ#ภ1B&* ($BC1" 5.3 3+%ภ; ภ;0 C1"?& G C '/3% G %&ภ> G 0&(%3+ E C1"%0&* (.G4&? 1"%&':0 3+%*+

ภ9"A - :

F

S

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

6.GE 145 ภ(;ภ#" 7`ภ#*($B 7.GE 146 *ภภ (;ภ#"#*($B 8. GE 147 ภ'1

50

50

O

OO

O

O

O

OO

OO

O

O

O

50

50

O

OO

O

O

O

OO

OO

O

O

O

50

50

O

OO

O

O

O

OO

OO

O

O

O

!!9 Fภ A@& D:ภ*-"ภภ  ภ 

O A@& D:ภ*-"%& S


 !ก กก2F!กก (Learning Outcomes) 1 TQF C 34ก5 67

34ก5 67

1"*+ 1 ; .$.

1"*+ 2 -"

1"*+ 3 ก &(8FF

1"*+ 4 ก 4.0& ;':1%

1"*+ 5 1"ก ก& ก 3+% 'ก#"  *

1.1 "#$%&'()#" ก'"*+ %&%& 1.2 -"ก .* /.*. ' 0*+1* 1.3 &0% * 23%+ * 4ก5*& 1.4 4.'78& 19%&:-%" 3+ ' 4# ; 0'ก1< *%&(= ; 

2.1 *-"'"#$กก' > 5*%&3?%*+ @ก 2.2 A'&-"1" %&$ก'0&-" *+ ก 2.3 1ก""& ก*+*ก(*+'(& '* :ก0%ก1B&*#& 2.4 A- ก-" *+ @ก #"%1"%&ก *+ ก*+"%&C1"

3.1 A""%9$$& B "#$ ("%-$ก กD*C+ 1"$ก'0&"%- 0& E ' B#"C1"%0& %% 3.2 @ก 1 ';( (19(8F0& E *+2 2"%C1" %0&(= 3.3 A$ก ' %''&'ก"C(8FC1" %1"%&กก%0& "& 3.4 #"ก &(8FF1B& *($BC1"%0&*;

4.1 *; 4.*+1* * ()4.'B&ก:-"%3+ C1" *G:-"B ':-" *+ กAก 4.2 *:1%0%%&# ก@ก *-%" 0&0%3+%&'* :1%0%& 4.3 *ก4/%&' (F Dก$4%4*&

5.1 *ก ก#" * 0 %4%43?D %%9#ก*'ก 1B&*($B 5.2 A1'ก"C(8F 0& E กก ' A(;ก#ก1B&* ($BC1" 5.3 3+%ก; ก;0 C1"?& G C '/3% G %&ก> G 0&(%3+ E C1"%0&* (.G4&? 1"%&':0 3+%*+

ก9"@

F

S

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

1. GE 151 ก"& AG4&ก 2. GE 152 ก$ก ก 3. GE 153 (ก0%-" (a%&ก 4. GE 154 กก' ก$ 5. GE 155 ก$ก"$& '*

70

30

O

OO

O

O

O

O

O

O

O

O

70

30O

O

OO

O

O

O

O

70

30

O

OO

O

OO

OO

O

70

30OOO

OO

O

OO

O

70

30OO

OO

O

OO

!!9 Fก  A@& D:ก*-"ก ก  ก 

5.1

O

5.2

5.3

O

O A@& D:ก*-"%& S,


ก  ก 

S


.

 ก ก ก ก . ก ! "# ก$#%$&'ก%(ก$ "# ก$#%$ ". #ก - %& ก'(%)*% - % - % * - ก +,#ก%)กก -. # - / 0,#/ก +*#ก,# . # 1 - / 0 1&'(* - 501กก/ก (5*6ก - % 6/ก 7 88) - % 50 /ก (5*ก&&ก * =. #/1 - %&(7%)*% - - 0ก>508)?*0 - %1 <2ก/ก (@# - % *ก; . ก'(8) - ก 0# #% 8, *0 - % * ) 0# - ก -%)+-# - <%/ 0,# - + # 50 ,##ก - * -BAC(0?*0*%

ก )ก*ก&'ก%(ก$ - 1* #ก # - /0ก2ก%, , ++*# *3 ก%) กก +,#ก+ %) - *+ ก/ก +, - %ก4 % 0# - 9:ก9/ ; %/ 5-+ก < - +< ก86ก %)( - +*#/0# %*&

6ก - 9:ก*/ 0&

- 1* #ก <(3A- (8)# - / ; % - A>50- < 31/ %(, - ก - #ก 2ก - 9:ก#'ก +ก 12ก - #/ (8)/00 0;# *%) +ก&, - '-. /0# % - # ก +ก %2ก*0ก 

 ก   ก 

!


.

+. ก ! ,- ก .,/  +. "# * +.. ก "# (") %&7 +1 7 ,#+>508) () (ก4 % %  #, +% > * ,#+ # (=) % 50+ 0/1/1 +1 7 # %( +..+ ก ก .0! ก "# * (") >50-G0+/ 8)#ก ( ก4 % % *+ ก&7 1 7 + , 8>508) / % () , ก+*# *3/ 8)#ก กก. %ก 0 ; % *C(ก #, (=) Aก %('ก/0  50++ก-%)- ก *0 %(8) +ก,ก2ก ( ) + , ก #ก. % ก %  #, +% > * ,#+# +..1 ก  ก "# * (") / 0ก #ก(H ก ก %&7 1  +>508)/ ; % +/ 8 / 0ก %2ก*01 7 8)/ ; % () *1ก- + 6%)#ก2ก %)0 % # + )</ก 0 ; % (=) - >1กก 9:ก#/#ก 8)%)ก2ก09:ก# +.+ " +.+. ก " (") % 50 0/1#*0H4%+-. / #*0ก () % 50%)ก *1กก 5 ก *0ก , ก 8)J?*0 (=) 6+ # 50+05, ,#% (8)- &ก/ 0#/*0 ก /0*0#กก -%)+-#6ก +.+.+ ก ก .0! ก " (") ก '/ ; % +ก 8) + # ()  8)#/00 0+< #;#*%) +ก&, ก   ก 

D


.

(=) 9:ก-. ก <#*<H4%-G(8;M/ก % 50 ( ) ' - ก&, *#  * *%>50-G>50 &ก (K) ก 2ก*5#ก6%) (N) ก   8 ก (ก <+<1กก %( (O) ก 1*ก 1ก # +(8) *0ก %ก (!) ก 2ก1ก %2ก &ก %),/1/-B11& +.+.1 ก  ก " (") H4%+-. *ก  ,#'ก 2ก*0 7%ก ,# J () 0%ก#' +-' (=) - >1ก # ># ก < (H ก ก %, , PP 1ก# %) +.1 ก$ '233 +.1. ก ก$ '233 (") 6 *  &-- *3 *< 50;#'H4%+-.  - &ก/ 0/ก -. #1 #6ก ?*0,#+ 0# () 6+ก0?6ก +++ #/ก +ก0?-BA?*0,# + 0# (=) 65 ก # 50#*0ก (8)<?-/ 0 , ก 8)J ?*0 +.1.+ ก ก ก .0.ก ! ก ก$ '233 (") 1กก %2ก*0  7& ก 1%)ก%) 0# +ก 1 () ก ' - -Gก&, (=) ก <#%)?*0 /00 0 ( ) ก *>50 %) A 8>50- กก %)% < 31+ - ก # %( +.1.1 ก  ก ก$ '233 (") 'H4%+-. *ก  ,#'ก 2ก*0 7%ก ,#J () *ก 0%ก#'+-' (=) - >1ก # ># ก < (H ก ก %, , PP 1ก#%) ก   ก 

KL


.

+. ก$" / '4"" " 4 04 +. . ก ก$" / '4"" " 4 04 (") 6<# , ก>508)+%&(7%)*% /0 , 8,#3 6 () %' -G>50<+>50 ก 50 0%)  > * 6'(## (=) %1 (8)- ##,  +. .+ ก ก .0.ก ! ก ก$" / ' 4"" " 4 04 (") *+ ก8;ก%) กก <# , ก>508)+ก %&(7%)*% / ,#J () #-Gก&, ++,#0%) > * ก'/ก&, (=) 1*ก 1ก %)-5ก9B#1 <2ก/ก </0-G- ,# ,  +. .1 ก ก ก ก$" / '4"" " 4 04 (") - 1ก>##ก&,+>##>50 % () - # +- Q2)#ก+ก (=) / 0>ก - 1กก 9:ก# +.5 ก$ก " 0', & ก )  ก .0"66 % +.5. ก ก$ก " 0', & ก )  ก .0"66  % (") % 6/ก / 0 (8;M# +6 (8) 05 < #*0  () %ก/ก 8) ก RB# ก (5* ก , ก % ก < +ก 8) *0 '(+%# /0*0#กก&,-S?*0,# (=) %กก / 0% (8)ก 8) +ก 0 005 ?*0,#+ 0# 

 ก   ก 

K"


.

+.5.+ ก ก .0.ก ! ก ก$ก " 0', & ก )  ก .0"66 % (") 1*0#(8)-G5-. ก ก % 50 9:ก9 (8;M#  + 6 1ก (  +QR+ (8)ก  *ก + 8 &->ก -G05(8)/ 0/#*0  <  %)ก%) 0# () 9:กกก +ก0?-BA 81 %)0#/ 0กก #  +6 (8) #*0  (=) 1*0#(8)-G5-. ก /ก % 50 9:ก9'>,8),# J (# '( #8( (   3 PP ( ) 1*ก %ก +ก *- > 1กก 9:ก9/0ก2ก/ 0  *  (ก 1 + &- * *##(8)<,&8) *0 7%ก ก (K) 9:ก/0ก2ก?*05 ก  * ก +ก / 0% 0 *0 ก ;#/M>50 (Receiver) 05, >50/ 0 (Media User) 0 005, + >50,# (Sender) 1* 05, >, #1 #ก ก ก 2ก +.5.1 ก  ก ก$ก " 0', & ก )  ก .0"66 % (") - >1กก 0% +ก 9:กก +ก0?-BA1,# J () - >1ก # ก <># ก +*#0 ก -BA +ก +ก0?6ก C(0 (=) - >1ก * 0#  (/ก 9:ก9+*#ก,# J >,>#%)?*0 

 ก   ก 

K


.

. ก   ! "#" ! "..! # $ #%ก&

%"# &'

!.

 – ( ก

&ก  ( )

&'#" ! "! ' ( 

$   !+ #" .. ( 01ก ) #34'ก 

)* $ #% $  " +",, --!", -. ,

ก..(# ก 5ก)  )  1

CA.103 CA.108 AD.202 AD. 303 AD.402 AD.404

 "ก , !"#! CA.108 AD.101 AD. 303 AD.402 AD.404

.. (ก ) ก 3'0 .

$ กก  )# ?

.. ( 01ก ) #34'ก 

)* $ #% $  " "!-, -- " +- +

..(ก ) @ AB 3

 ก   ก 

AD.202 AD.302 AD.307 AD.401 AD.402 AD.404 AD.405

AD.302 AD.307 AD.401 AD.402 AD.404 AD.405

!


.

%"# &'

".

 – ( ก

&ก  ( )

&'#" ! "! ? .E ก& 3 

$   !+ #" .?. (015ก) #34'ก 

)* $ #% $  " !-!F -!- F! . .. ( 01ก ) #34'ก 

CA.103 AD.301 AD.305 AD.401 AD.402

 "ก , !"#! AD.301 AD.305 AD.401 AD.402

.. ()3ก ) @) 0 #กG#G3 ?ก ' .

 0 ก0' 0'0 01

. (? ) 0I3 ) ก 

)* $ #% $  " !--H -!..+ -+ ! $. (กJ $K) ก 

+.

 3 #

.. (ก 5กM&GNOE Jก 5กEP*') )* $ #% $   ? " F-H ---.H !.-" ..(ก ) @ AB 3

 ก   ก 

CA.108 AD.201 AD.306 AD.402 AD.404

AD.201 AD.306 AD.402 AD.404

CA.108 AD.110
.

".. # $ #% E 

%"# &'

!.

 – ( ก

&ก  ( )

&'#" ! "! '  $Q )* $ #% $  " !--H -""+ ! -

.

' O)* 3E'R?) ก # )* $ #% $  " ."-! ----. +" !

 

$ !+ #"

.. ( 01ก ) #34'ก 

CA.108

 "ก , !"#! CA.108

.. (ก $ 0IJ ก ) ก)  ?5*' ก  .. ( 01ก ) #34'ก 

CA.103 CA.108

CA.108

.. (ก $ 0IJ ก ) ก 

 ก   ก 

"


.

".." # 0 

%"# &'

!.

 â&#x20AC;&#x201C; ( ŕ¸

&ภ  ( )

&'#" ! "! 031 ' 3A3ภ )* $ #% $  " !-!+ -!!!H !! !

$   !+ #" .. (ภ P* ) I 

AD.202

 "ภ, !"#! AD.102

AD.304

AD.304

I..(ภ )  %J' I.. (ภ ?)  %J' .

ภ0' # ภ*% )* $ #% $  " F , ,-- - !"! .

.. ( 01ภ ) #34'ภ MA.(Master of International Communication)

MACQUARIE UNIVERSITY, Sydney Australia .. (ภ $ 0I) ภ3'0

 ภ   ภ 


.

%"# &'

".

 – ( ก

&ก  ( )

&'#" ! "! 3A0' I? 0I )* $ #% $  " !--, -+HF F. !

.

ก )$ ( $K )* $ #% $  " ,-,. --!!! +- !

$   !+ #" @.. (@$Qก ก) ) 0 #กGI3 )

AD.308

 "ก , !"#! AD.308

.. () )  ก

AD.308

AD.308

 ก   ก 

+


.

-. !ภ# ภ'ภ"#! #ภ$ ( (ภ./ภ ภ01ภ2) ภ noภ$ ภ AN ภ ) @3$ '0P*0 * &GJ $ ภ NGJภEภ5ภ ?noภ'ภE '  P )* ภ)* G'ภ3ภภ Jภ P* ภ ? 0P*NG)$ ภ Nภ $B ' 5ภ$QOJ I)ภ JภG$QO ?N G &G)*p?G5ภ$ 3ภภ@ภ # ' ANGภ ?&J'# ภ $q !H $? -.3 ( 45 ภ ',6! #ภ$ ( "ภ01ภ2 (7 .!.! $ 3ภN Gภภ J ? Rr) Gp$0 * %ON )0 @ ?  G G J #0P*0 *$ I A0Nภ %' .!. $B '?G  M ? sP*3# 0 *A M&G%Nภ %' &G#ภภ ? * G' JGN## ' )0 .!." JภG$QOt0GNภ %'0P*?$QONภ %' J0 * ภA0'3ภNJMภE' u )*ภ)* G' .!. E ภ $QO JJ 'JภGp E ภภM&G'O vGp?G .!.+ P* ภM&G E 'p?GE')$ I A0 @N G  p?Gภ ?ภ %' -.  ภ noภ$B ' Jภ#5ภNAภ 5ภ)* 'JMภ ) v$w)* ? ภ noภ$B 'pEGภE -- * ' ?noภE'G H * 'EP*'ภ E ภ#5ภ Gnoภ$B 'P$q0ภ''E 'vu $q pEGภE !H $? P ?P ?Eภ PpEGภE H-- * ' E'G H * ' EP*'ภ -. ภ"%   .".! ภ noภ$B 'ภ#5ภ#?x ! Aภ 5ภN?P0R# ภ @5'?Pภ3A0I  !H $? P ?P ?Eภ .". ภ noภ$B '$ภ #?N?P0R# ภ@5'?Pภ #?x  -- * 'EP*'ภ

 ภ   ภ 

H


.

8. 6ก% ก'ก"#ก&9" +.! %I ?E +. (Mก ) &G +." E ' +. #% E ก +.+ ก )ก +.H ก ก $ M -

 ก   ก 

F


. ก ก ก ก ก   ก!"

#.

ก ก ก !.!

" #ก$% "ก&ก ' "ก&ก () ! *"ก&ก () !. ก ก ก%&!  ก+$ก(ก,"-$.%/ก01$% +0#234.%( **4ก,ก. 53(5&5.6ก 3/ !.7 ก ' '('ก")

% 16( *. ก ก ก!"

*.# -)ก ก 'ก  "ก&ก () ! $'/8/&3$'8 "ก&ก () $'9-+ก/&3$'( "-$.% $' /&3$'9- " *.* ,- " .!ก (3ก  6$%ก&ก 6ก 5#:: 9.. ;< ,- " .! /0กก !. 0=+ก&ก 16)0ก6>&ก # '#ก((9 (#.) '( .%()ก3&ก >ก(6 '#ก((95.3 (#.) '#ก( (9  (#.) '(.%()ก3& ก > ก( 6 , * () ก&ก %&ก ก.6')3 #A . #24.%()0=+ก&ก 5#::( ,$&)3*%&ก 9')#:: (,') 7. 16#24.%()(#9-( ก- ก

 /0กก !. $ก$'ก . $ก$'ก30ก3 กกก8$&ก (ก.) ก3&ก >ก 7. $ก$'ก>(( '8 8B63')* ก  ก 


. 

<. $ก$'ก+ก4.%%&ก 6+ก58#:: '(6 ;. $ก% 3ก9 ก#2ก&ก % ;. ,%#21##ก3ก  '3 3ก *. /12 กก ก .7.! ก&ก (9'5D/3" 63# *+$,%( " 63#E90*ก $3 .7. ก&ก 316(ก ,ก,% (,3 .7.7 ก&ก 33(.%9'5D3169(39 *.3 ก',45)ก ก 67 ก8/12 / ก กก" *. .<.! +$$/3" 63#166ก *316/ ')9')#F31$%63(#>"9 .<. +$%3#Fก

 9')0$ก,ก(ก *ก 9).%$%9*ก,% (,3 .<.7 ก0$9')%3.%9'5D3,%กก&ก , #A*ก3ก( *.: .ก

 กก .! ;ก ก) ' : /< /<ก ก *::3 *::: *::? *::@ *::A

/< # :> :> :> :> :>

/< * :> :> :> :>

/< :> :> :>

/< 3 :> :>

 -="( ก ก :> $6+(4.%0=+ก&ก $ #>> ก. #A ;C )+#A #:> ก&ก ;;G *>> *:>

*.? / -". ,%3# *43ก  *.@

ก ก ก."#ก ,%*ก(,5( ก  ก 

!C


. 

*.A ก ' ('ก"B 'B ก  ' ''' (D) ก( +ก63/ #21#(3ก3&ก >ก*3 / . ก!"  '5.! .# ก!"

.#.# ('ก" 6ก$ก.16%ก6 !7H 6ก #2ก.*&ก = $%3กก Dก.$8$&ก .#.*  ก!"

+06ก$ก. 16%ก6 !7H 6ก ก. Bก8/ # ('ก" #ก$%&ก )1#ก*&ก )1#'ก $3(5 H 6ก &ก )1#ก *63ก#2 ; ก861$%*ก6 - ก863 H 6ก - ก868 7 6ก - ก86" ! 6ก *กก#2" 3ก- G 6ก " 1 < 6ก - ก86* < 6ก -ก869 ! 6ก &ก )1#'ก 16%ก6 ; 6ก +ก ; ก861$%*ก6 - ก863 - ก868 - ก86" - ก86* - ก869 ก  ก 

!!


. 

. BF6 8( 'ก( #ก$% 7 ก86 $3(5 -ก86ก", -ก86ก (16%ก6) -ก86 (16%ก6)

GG

('ก"

77 ;! !;

6ก 6ก 6ก

. B7 ก 8( 'ก( ? ('ก" #ก$%ก86'ก(", J */'ก86'ก ("ก J .#. 'B กก ก,%,ก. ก6 /&3 ก /&3 ก% /&3 ก . (GE.) /&3 ก . (CA.) /&3 ก 

. (AD.) /&3

0$3 0$3 5#A()#L$ $#

$&ก )1#8กก86 ก863 (ก86ก) ก863ก 

- Bก8/ +0 7! 6ก (#) ก,(B" 5 &ก )1#ก +0 H 6ก ,%( .!! ก$03(,38,6 7(7-C-H) GE.121 LIVING IN MODERN SOCIETY .!7 ก^9')ก$03( 7(7-C-H) GE.123 LAW FOR LIVING

ก  ก 

!


. 

&ก )1#'ก ,%'ก(+ก61#(5 .! +9')ก$03( 7(7-C-H) GE.122 PSYCHOLOGY FOR LIVING .!< Dก+99(3ก8 "9( 7(7-C-H) GE.124 SUFFICIENCY ECONOMY AND QUALITY OF LIFE .!; ก')*8 9> 7(7-C-H) GE.125 COMMUNICATION AND HUMAN RELATIONS .!H กกก86*ก03#2( 7(7-C-H) GE.126 GROUP PROCESS AND TEAM WORKING TECHNIQUES . !j ก D 7(7-C-H) GE. 127 INTRODUCTION TO ISLAMIC ECONOMICS . !j .%'53%ก()กก^ (l(m) 7(7-C-H) GE. 128 INTRODUCTION TO ISLAMIC LAWS (SHARI-AH) (*) ก,(B,'" 5 &ก )1#ก +0 7 6ก,%( .!7! #ก9B( GE.131 ART OF LIFE DEVELOPMENT &ก )1#'ก ,%'ก(+ก61#(5 .!7 ก$384 GE.132 LOGICAL THINKING . !77 กก9B8 GE.133 RELIGION AND HUMAN DEVELOPMENT .!7< #1*#21 GE.134 THAI HISTORY AND NATIONAL IDENTITY . !7; $ก1*".#o::1 GE.135 THAI HERITAGE AND WISDOM .!7H 8( GE.136 AESTHETICS ก  ก 

7(7-C-H)

7(7-C-H) 7(7-C-H) 7(7-C-H) 7(7-C-H) (-C-<)

!7


. 

.!7j GE.137 .!7G GE.138 . !7G GE.138

$(ก8 MUSIC AND HUMANITIES #ก*$3 PERFORMANCE ART กก'53% INTRODUCTION TO PRINCIPLES OF ISLAM

( ) ก,(B% &ก )1#ก +0 ! 6ก ,%( .!C! " 19')ก') ! GE.101 THAI FOR COMMUNICATION 1 .!C " 19')ก') GE.102 THAI FOR COMMUNICATION 2 .111 " 3ก- 9')ก') ! GE.111 COMMUNICATIVE ENGLISH 1 .!! " 3ก- 9')ก') GE.112 COMMUNICATIVE ENGLISH 2 .!!7 " 3ก- 9')ก') 7 GE.113 COMMUNICATIVE ENGLISH 3 .!!< " 3ก- 9')ก') < GE.114 COMMUNICATIVE ENGLISH 4 &ก )1#'ก ,%'ก(+ก61#(5 .115 " q)39')ก') GE.115 FRENCH FOR COMMUNICATION .!!H " +(9')ก') GE.116 CHINESE FOR COMMUNICATION .!!j " :()#8r9')ก') GE.117 JAPANESE FOR COMMUNICATION

ก  ก 

(-C-<) !(C--) 7(7-C-H)

(-C-<) (-C-<) (-C-<) (-C-<) (-C-<) (-C-<)

(-C-<) (-C-<) (-C-<)

!<


. 

.!!G GE. 118 .!! GE.119

" .9')ก') MALAY FOR COMMUNICATION " 969')ก') MYANMAR FOR COMMUNICATION

(-C-<) (-C-<)

(3) ก,('" 5 -"" 5 &ก )1#ก +0 4 6ก ,%( .!<! 6 (-C-<) GE.141 CONTEMPORARY MATHEMATICS . !< )3*$%9') ก)3' (-C-<) GE.142 ENVIRONMENTAL SCIENCE FOR SUSTAINABLE WORLD &ก )1#'ก ,%'ก(+ก61#(5 .!<C ก#8ก/,(#+0 (-C-<) GE.140 APPLIED STATISTICS IN EVERYDAY LIFE .!<7 ก#8ก9,(#+0 (!--<) GE.143 APPLIED COMPUTER IN EVERYDAY LIFE .!<< 8"99')( (!--<) GE.144 HEALTH FOR LIFE .!<; ก#8ก,%vLก,(#+0 (-C-<) GE.145 APPLICATION OF PHYSICS IN EVERYDAY LIFE .!<H (กก#8ก,%,(#+0 (-C-<) GE.146 APPLIED CHEMISTRY FOR DAILY LIFE .!<j ก*$ (-C-<) GE.147 EARTH SCIENCE AND ASTRONOMY

ก  ก 

!;


. 

(:) ก,(B6' &ก )1#ก +0 ! 6ก ,%( .!;; GE.155

ก+ก%+3*ก( !(C--) RHYTHMIC ACTIVITIES AND BALLROOM DANCING

&ก )1#'ก ,%'ก(+ก61#(5 .!;! ก%3/"93ก GE.151 PHYSICAL FITNESS .!; ก+กก GE.152 RECREATION ACTIVITIES .!;7 #ก6.%#w3ก GE.153 ARTS OF SELF DEFENCE .!;< กก*+ GE.154 PHYSICAL AND MENTAL EXERCISE

!(C--) !(C--) !(C--) !(C--)

- ก,(Bก%')- " 5 +0 77 6ก .!CC ก*- ^( 7(7-C-H) CA.100 PRINCIPLES AND THEORIES OF COMMNUNICATION .!CG ก#9>*ก '53% 7(7-C-H) CA.108 INTRODUCTION TO PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISING .!!C ')'53% 7(7-C-H) CA.110 INTRODUCTION TO MASS COMMUNICATION .CH 9'53%03 7(--H) CA.206 INTRODUCTION TO COMPUTER FOR COMMUNICATION ARTS .C ก^*+>') 7(7-C-H) CA.209 LAWS AND ETHICS FOR MASS COMMUNICATION .!C ก 7(7-C-H) CA.210 PRINCIPLES OF SPEECH COMMUNICATION .!! ก/6"93 7(--H) ก  ก 

!H


. 

CA.211 .! CA.212 .!7 CA.213 .!< CA.214 .7CC

PHOTOGRAPHY FOR COMMUNICATION ARTS ก+3 COMMUNICATION RESEARCH ก(3 WRITING FOR COMMUNICATION ARTS ก4.% AUDIENCE ANALYSIS " 3ก- 9')

CA.300

ENGLISH FOR COMMUNICATION ARTS

7(7-C-H) 7(7-C-H) 7(7-C-H) 7(7-C-H)

- ก,(B ก 8( 'ก( :# ('ก" (') ') 'B"( 8/H ('ก" ก8("ก( :# ('ก")

.!C! ก *9-ก4.% " 7(7-C-H) AD.101 ADVERTISING AND CONSUMER BEHAVIOR

.!C กก 7(7-C-H) AD.102 ADVERTISING MANAGEMENT

.C! #yก3 7(--H) AD.201 COMMUNICATION ARTS AND ADVERTISING

.7CC " 3ก- 9')3 7(7-C-H) AD.300 ENGLISH FOR ADVERTISING

.7C! ก')3ก8> 7(7-C-H) AD.301 STRATEGIC COMMUNICATION

.7C ก%3*ก( 7(--H) AD.302 ADVERTISING CREATIVITIES AND COPY WRITING

.7C7 ก+$ก% 7(7-C-H) AD.303 BRAND MANAGEMENT

.7C< ก3*4') 7(7-C-H) AD.304 ADVERTISING MEDIA PLANNING

ก  ก 

!j


. 

.7C; AD.305

.7CH AD.306

.7Cj AD.307

.7CG AD.308

.7!C AD.310

.7!! AD.311

.<C! AD.401

.<C AD.402

.<C< AD.404

.<C; AD.405

.<CH AD.406

.<Cj AD.407 - ก,(B

ก+ ADVERTISING RESEARCH ก003 RESENTATION TECHNIQUES FOR ADVERTISING กก0ก#y,3 ART DIRECTION FOR ADVERTISING #$+9')ก DIGITAL ART FOR ADVERTISING ก/6"9 PHOTOGRAPHY FOR ADVERTISING ก')ก$46ก+ก EVENT MARKETING ก SEMINAR IN ADVERTISING ก 33ก ADVERTISING CAMPAIGN กqzก3 PROFESSIONAL PRACTICUM IN ADVERTISING ก+&ก ก COOPERATIVE EDUCATION FOR ADVERTISING ก&ก ก E9')3 ! SELECTED TOPIC 1 ก&ก ก E9')3 SELECTED TOPIC 2

7(7-C-H) 7(--H) 7(--H) 7(--H) 7(--H) 7(--H) 7(7-C-H) 7(--H) 7(<00 .) H(H00 .) 7(7-C-H) 7(7-C-H)

+0 !; 6ก ,%'ก 1$%&)3 $(+06กก16)0ก6 !; 6ก

ก  ก 

!G


. 

- B7 ก +0 H 6ก #ก$% ก,(B7 ก %')- I ก&ก /+'ก(,$&)3()#L$", ก,(B7 ก %' ก- I ก&ก /+'ก('){ ()#L$ 63{ 3ก  '", ก&ก /'ก('ก(1$%53ก86'ก(", J *ก86'ก("ก J $%3(+06กก16)0ก6 H 6ก .#.3 .ก ก *ก+$ก5(*6"ก&ก ก.ก /<

1 2554

2 2555

%ก ก 1 GE.111 COMMUNICATIVE ENGLSIH 1 GE.101 THAI FOR COMMUNICATIONS 1 GE.121 LIVING IN MODERN SOCIETY CA.100 PRINCIPLES AND THEORIES OF COMMUNICATION CA.108 INTRODUCTION TO PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISING CA.110 INTRODUCTION TO MASS COMMUNICATION AD.101 ADVERTISING AND CONSUMER BEHAVIOR

%ก ก 2 2(1-2-4) GE.112 COMMUNICATIVE ENGLSIH 2 2(1-2-4) GE.102 THAI FOR COMMUNICATION 2 3(3-0-6) GE.123 LAW FOR LIVING GE.131 ART OF LIFE DEVELOPMENT 3(3-0-6) CA.210 PRINCIPLES OF SPEECH COMMUNICATION CA.214 AUDIENCE ANALYSIS 3(3-0-6) AD.102 ADVERTISING MANAGEMENT 3(3-0-6) 3(3-0-6)

2(1-2-4) 2(1-2-4) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6)

 7 B 19 ก.

 7 B GE.113 COMMUNICATIVE ENGLSIH 3 2(1-2-4) GE.114 COMMUNICATIVE ENGLSIH 4 GE.141 CONTEMPORARY MATHEMATIC 2(1-2-4) GE.142 SCIENCE AND QUALITY OF LIFE &ก )1#'ก 5 ก. GE.155 RHYTHMIC ACTIVITIES AND CA.206 INTRODUCTION TO COMPUTER FOR BALLROOM DANCING COMMUNICATION ARTS 3(2-2-6) CA.209 LAW AND ETHICS FOR MASS COMMMUNICATION CA.212 COMMUNICATION RESEARCH 3(3-0-6) AD.201 COMMUNICATION ARTS AND ADVERTISING 3(3-0-6) CA.211 PHOTOGRAPHY FOR COMMUNICATION ARTS CA.213 WRITING FOR COMMUNICATION ARTS AD.306 PRESENTATION TECHNIQUES FOR ADVERTISING AD.308 DIGITAL ART FOR ADVERTISING

19 ก. 2(1-2-4) 2(1-2-4)

 7 B

20 ก.

18 ก.

ก  ก 

 8 B

1(0-2-2) 3(3-0-6) 3(2-2-6) 3(3-0-6) 3(2-2-6) 3(2-2-6)

!


. /<

3 2556

%ก ก 1 CA.300 ENGLISH FOR COMMUNICATION ARTS AD.301 STRATEGIC COMMUNICATION AD.302 ADVERTISING CREATIVITIES AND COPY WRITING AD.304 ADVERTISING MEDIA PLANNING AD.310 PHOTOGRAPHY FOR ADVERTISING

,ก86 1 'ก( 1 

 7 B /<

%ก ก 1 AD.401 SEMINAR IN ADVERTISING AD.402 ADVERTISING CAMPAIGN AD.406 SELECTED TOPIC 1

,ก86 2 

3(3-0-6) 3(3-0-6)

3(2-2-6) 3(3-0-6) 3(2-2-6) ,ก86 2 'ก( 1 3 6ก 3 6ก 21 ก. 3(3-0-6) 3(2-2-6) 3(2-2-6) 6 6ก

4 2557

 5 B

%ก ก 2 AD.300 ENGLISH FOR ADVERTISING AD.305 ADVERTISING RESEARCH AD.307 ART DIRECTION FOR ADVERTISING AD.303 BRAND MANAGEMENT

15 ก.

ก  ก 

 7 B %ก ก 2 AD.404 PROFESSIONAL PRACTICUM IN ADVERTISING ' AD.405 COOPERATIVE EDUCATION FOR ADVERTISING

3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(2-2-6) 3(3-0-6) 6 6ก 3 6ก

21 ก.

3(400 .)

6(600 .)

 : ก ก ก ก AD.404 ก$%ก &'( )*กก&'(+ก, -ก 1 

 1 B 3-6 ก.

C


. 

.#.: 4 ' 'B ก ก0$,% (0>,ก. $(($ก % 0>ก. ก $3(5 ก8/

# ('ก"

(#) 'B)ก,(B% . #># %8'67 ก 7 # (-C-<) GE. 101 THAI FOR COMMUNICATION 1 3')13 : 16( กก,%" 9')ก') ก8#0:*ก+กกvo3 *ก6 ก>(ก9.$, ก63 { ก ก"#,ก86 ก#8 ก(33ก ก(3ก#8 ก(ก3ก ก( +$>8ก+ ก(0: ก((3%*ก%*ก(9')ก#9> %8'67 ก 7 * (-C-<) THAI FOR COMMUNICATION 2 3')13 : 1$% . !C! " 19')ก') ! #ก,%" 9')ก') ก( *ก#63+กกvo3 *ก6 กก,%#y ก"#,()#8> ก( ก( 33 ก(3%3 53%*ก% %ก3*ก#o:ก,%" 1, #o++8 . ### % ก&67 ก 7 # (-C-<) GE. 111 COMMUNICATIVE ENGLISH 1 3')13 : 16( กvo3 9.$ 6 *(9')ก') 1$%*ก6 กก ก*0 ก  *ก530/(),%,(#+0 1ก 59'5D9')ก01#,%9.$*(,% /.ก%3 ก6,$6%5 { ก(,$# 1$%63/.ก%3*ก,%9+8ก 9')$0

. #>* GE. 102

ก  ก 

!


. 

. 112 % ก&67 ก 7 * (-C-<) GE. 112 COMMUNICATIVE ENGLISH 2 3')13 : 1$% . !!! " 3ก- 9')ก') ! กvo3 9.$ 6 *(ก1ก ,$().3&5ก6()&)3 ก6,$6%()&5 *ก>(ก663{()0: 1$%*ก6 ก$30+ก ก')')3*,+0: *ก(,$# ()ll%ก&5 % ก&67 ก 7 (-C-<) COMMUNICATIVE ENGLISH 3 3')13 : 1$% . !! " 3ก- 9')ก') กvo3 9.$ 6 *(().3&5ก6()*% ก>(63 { ,ก6()ll% ก&5 1$%*ก6 ก0%33 ก6% ก6ก$ ก+$&ก6*ก8 #2% *ก(,$6%%()ก0$

. ## GE. 113

% ก&67 ก 7 3 (-C-<) COMMUNICATIVE ENGLISH 4 3')13 : 1$% . !!7 " 3ก- 9')ก') 7 กvo3 9.$ 6 *( 9')ก'),/ก 63{ ก63 + ก6+กก+3 ก(,$8E$

. ##3 GE. 114

%d 67 ก 7 

(-C-<) FRENCH FOR COMMUNICATION 3')13 : 16( กvo3 9.$ 9')ก'),(#+0 กก ก*0 ก *ก 530/(),%,(#+06336 { . ##: GE. 115

. ##? GE. 116

%67 ก 7 

CHINESE FOR COMMUNICATION 3')13 : 16(

ก  ก 

(-C-<)
. 

กvo3 9.$ 9')ก'),(#+0 กก ก*0 ก * ก530/(),%,(#+06336 { %2/,e67 ก 7 

(-C-<) JAPANESE FOR COMMUNICATION 3')13 : 16( กvo3 9.$9')ก'),(#+0 กก ก*0 ก * ก530/(),%,(#+06336 { . ##@ GE. 117

%'!67 ก 7 

(-C-<) MALAY FOR COMMUNICATION 3')13 : 16( 3%39'5D3" .,$'53% ก$%กvo3*ก6 ก63$%ก9.$*ก($%ก .( +ก$6(3 60* 3%3 # 36 { ก,%63 { ()(.%+กก9')ก . ##A GE. 118

%6(67 ก 7 

(-C-<) MYANMAR FOR COMMUNICATION 3')13 : 16( กvo3 9.$ 9')ก'),(#+0 กก ก*0 ก *ก530/(),%,(#+06336 { . ##G GE. 119

ก  ก 

7


. 

(*) 'Bก,(B" 5 ก B")',)( 7(7-C-H) LIVING IN MODERN SOCIETY 3')13 : 16( .%9'5D,ก$03(38 ก9B3 ก9Bก (* กก'5ก.3 ก(.%,8 9>63ก9B3 Dก+ * ก'3 ก#ก3D>.: %()9'3,3#>#1 ก #()*#333,8 ก" *ก63*$*%333 #o:33 *3#w3ก**ก%1 . #*# GE.121

"'67 ก B" 7(7-C-H) PSYCHOLOGY FOR LIVING 3')13 : 16( 9Bก38 $63($%9Bก3ก  3 #o:: *+> 38B"*ก(.% ก*ก%#o:*ก$,+ 8"9+*ก # ก9B8ก"9 *ก0+,%# 9')ก$03( . #** GE. 122

กj'67 ก B" 7(7-C-H) LAW FOR LIVING 3')13 : 16( () ก*63*ก#"3ก^ ก3,%ก^ .% ก()กก^()+0#26ก$03(,3 ก^6$%8 ก 9 $ก กก0:: ก3,%>3ก^ ก^*33 ก^93#o:: ก^ก()ก4.% " ก^ก()ก>%()59'5D3# ก^#ก3* ก^: . #* GE. 123

ก  ก 

<


. 

 lก6 6'ก ,-%6B" 7(7-C-H) SUFFICIENCY ECONOMY AND QUALITY OF LIFE 3')13 : 16( .%9'5Dก()ก#: Dก+99(3 #o:*9-ก1699(3 ,31 9>63 Dก+99(3ก8 "9( ก0*$ Dก+99(3 #8ก,ก$0(53,$8 3ก*8

. #*3 GE.124

ก 7  ,'645 7(7-C-H) COMMUNICATION AND HUMAN RELATIONS 3')13 : 16( .#*>(ก'),3+*+38*ก863 ()( 9>,(6 *ก3 #o++()(4ก69>38 ก%3*ก9B8 9> . #*: GE.125

ก ก ก,( ก /0 7(7-C-H) GROUP PROCESS AND TEAM WORKING TECHNIQUES 3')13 : 16( >3กกก86 กก'53%ก()กก03#2( *ก 9B(3 #o++()(>96#>"93( กก#F33( >(ก9) #>"93(*"4.%0 . #*? GE.126

ก l" 5 7(7-C-H) INTRODUCTION TO ISLAMIC ECONOMICS &ก 9'5D* 3%3 D *$**3*ก%1 * D *ก Dก+99(3กก ก>} $ก(5 > *#ก3,

.#*@ GE.127

ก  ก 

;


. 

.%'53%ก()กก^ (l(m) 7(7-C-H) INTRODUCTION TO ISLAMIC LAWS (SHARI-AH) &ก กกก^l(m 3l(m 0: %$9'5D #w *63() ก3,%*ก3 

. #*A GE.128

( ) 'Bก,(B,'" 5 / ก 6oB" 7(7-C-H) ART OF LIFE DEVELOPMENT 3')13 : 16( กก0$(8 8 6*#w3( #ก9B8 "9( ก qzกqก ก$ ก,%84 กก9'5D,ก**ก%#o:( 8("9 8*ก $8 $8"9*63(*ก9B(9'5D331

. # # GE. 131

ก B",. 7(7-C-H) LOGICAL THINKING 3')13 : 16( 0:*9Bก384," *ก') 9>384 ก09.$*" +3*84384 $+ก084 กก ก^ก *#"63 { 384 ,%,ก*3+3 . # * GE. 132

ก ก 6o,'5 7(7-C-H) RELIGION AND HUMAN DEVELOPMENT 3')13 : 16( 9'5D*$3ก>,()0:63 { 9>63 *3 B> >(#9 ( 9>( ^*D9>(()(4ก()')3 กก3(8 9'5D3 ก03()/.ก%3 9')กqzก#F9B8 6 8 "93 ,ก$03.6,36338 . # GE. 133

ก  ก 

H


. 

/ "" 58' /0B"8' 7(7-C-H) THAI HISTORY AND NATIONAL IDENTITY 3')13 : 16( # 1 9Bก3 +ก1 $% ก' 3 ก#ก3 3*B> 9>31ก63# 53*6ก6# /&3#o++8 $+ก%3)3*ก61 . # 3 GE.134

 ก8' %!/1228' 7(7-C-H) THAI HERITAGE AND WISDOM 3')13 : 16( 0: #" *ก#()*#33B>1 ') ก*3 #9 (1 Fก *(#y $( #ก */ก ".#o::1$%#o++() . # : GE. 135

, '" 5 7(7-C-H) AESTHETICS 3')13 : 16( 38( 8 ก#ก 33 ก9B# 4*'ก633 8 6*%,+,# $ก #(( กก38(9')0#.กqo3*9B31#.68 63#28 . # ? GE. 136

" ก ,'B" (-C-<) MUSIC AND HUMANITIES 3')13 : 16( ก%3*9Bก3$(+ก$(+/&3#o++8 3#ก3$( #"3$( *ก633$(,863{ $(1 $(ก $( 9>63$(ก#28 กvo3+ก')63{ 53กก*$3 *$($3ก6 . # @ GE. 137

ก  ก 

j


. 

/ ก !(C--) PERFORMANCE ART 3')13 : 16( กqzก*#F3ก ก*$3/$ 6 $(1 $(9'5'3 $(ก ' F#y . # A GE. 138

.# G GE.139

กก 7H " INTRODUCTION TO PRINCIPLES OF ISLAM &ก 3 8 กก>, กก#F38 ก#F: &ก %ก0$63{,')3ก$ ก/'($ ก+6lก$ ก#ก9>( m+ >*%()38 ก9+% 8 ก8 ,3 กก#F, (#+0 ก.66ก,3 63{ กก3 (3) 'Bก,(B'" 5 -"" 5

ก / ',ก"5D")B"/ (-C-<) APPLIED STATISTICS IN EVERYDAY LIFE 3')13 : 16( /*%. ก$* %.66ก3 กก=%.'53% กก0$ #ก*ก'กก8663 ก$กก+3%. /กก$,+ D* ก$D ก%.'53% ก0%. ก9>6336 ก40+$= #o:()%3,%/ /กก*ก%#o: . #3> GE. 140

ก  ก 

G


. 

-"" 5 (' (-C-<) CONTEMPORARY MATHEMATICS 3')13 : 16( ก$3 +0= 6 :(3qก ก+ก $"$ก(5+กก,%$ ก,%ก*ก%#o:,(#+0 ก0 #l= #"63{,% ก0 $ก(5$63{ ก0 "" ( ก0 *ก +ก3$' ก+"8+03*$ก(5 ก#ก " ก0

9'5D9')&ก *#((ก38,8%*#"63{ *ก+ก3 ,(#+0'){ . #3# GE. 141

'" 5 67 ก''7 (-C-<) ENVIRONMENTAL SCIENCE FOR SUSTAINABLE WORLD 3')13 : 16( กก3*ก*ก%#o:63#2 .%'53%ก()ก )3*$% 9ก> ก *933 ก#()*#3 "ก 4ก3ก%%3 (()(6)3*$%,#o++8 *3ก *ก%19') ก)3' ก8*ก0+$9 ก9B())3' ก8ก )3*$% ก+$ก )3*$% ก^* 3D$%)3*$%

. #3* GE. 142

ก / ',ก"5 6" 5)B"/ (!--<) APPLIED COMPUTER IN EVERYDAY LIFE 3')13 : 16( ก0339 #^ก ก,%lv*63{, (#+0 ( ก%3=9+ ก')6*1% ก,%99')ก&ก ก '% *ก . #3 GE. 143

ก  ก 
. 

,%667 B" (-C-<) HEALTH FOR LIFE 3')13 : 16( .%'53%ก()ก( 3%3*%()ก033* 63{363ก 9Bก363ก*+,+ 8 ก *ก0$ก "1%+=, #o++8 ก#w3ก '3( (+ ก638"9$% "ก 9') 8"9 กก*+

. #33 GE. 144

ก / ',ก"5)Bqrก5)B"/ (-C-<) APPLICATION OF PHYSICS IN EVERYDAY LIFE 3')13 : 16( .%'53%ก()กก#8ก,%vLก,(#+0 กvLก9')ก46 *3*#$" กก31,(#+0 ก0 '53%9331vvw3 ')3,%1vvw,%*>(ก'ก')3,%1vvw,% +*63*3 8("9*63(3 ')*6=ก1vvw(),%,(#+0 (933*63  (('53% 3$%8ก ก ก *ก*9 . #3: GE. 145

ก ก / ',ก"5)B)B"/ (-C-<) APPLIED CHEMISTRY FOR DAILY LIFE 3')13 : 16( .%3('53%*#Fก(()9,(#+0 0: 4ก 3(กก$0( &ก 4" ( *4ก,(#+0 ก,%3*ก $8 "9()ก()%3ก4" ')38# "* ",' * 4" 8"9 ')303 ก$,+'ก,%4" (63/.ก%3 #L (* 4" #L ( 1vvw(#8ก (ก9 )3*$% (ก#$",ก$03( . #3? GE. 146

ก  ก 

7C


. 

'" 5ก " 5 (-C-<) EARTH SCIENCE AND ASTRONOMY 3')13 : 16( .%'53%ก()ก ก $3 ก ก*ก#()*#3 #กFก 3> ( > ("*> (# 88กก#()*#3"3 ก 8ก *:: '"ก$+ก> $*#กFก 3$ 8 $-ก ก*=กl( ก"9 +ก *  (ก . #3@ GE. 147

(:) 'Bก,(B6' ก  

D%6ก' !(C--) PHYSICAL FITNESS 3')13 : 16( &ก  6 $+# 3กกก03ก9')%3 /"93ก 5กqzก"#Fก()ก กก >(ก *ก,%')3'#ก, ก%3/"93ก,%ก$ก9B&5 9')01#.6ก#Fก+,( #+0 63(#>"9 . #:# GE. 151

กก

ก

!(C--) RECREATION ACTIVITIES 3')13 : 16( &ก  ก 6 ##2 #" # *8 6 3ก .#* ก+$ก+กก,/()63{ ,% ก 3ก+$ ก+ก*ก()$( $+8 34.%0ก+กก . #:* GE. 152

ก  ก 

7!


. 

/ ก "( !/s ก" !(C--) ARTS OF SELF DEFENCE 3')13 : 16( &ก  863 6 ก^( *8 # 3#ก 6.%#w3ก ก(.%กก ก '53% ก,%63,ก6.%#w3ก,3>(ก #w3ก '.%+กก*ก%1#w3ก3,/ก E9% . #: GE. 153

ก

 ก'

 " !(C--) PHYSICAL AND MENTAL EXERCISE 3')13 : 16( &ก # 863 # ก*>(กก*+ $ 63,%ก$*$%3*0 (,6{ ,%#ก#268$ก ก #8ก6ก63{ . #:3 GE. 154

กก

 ก !(C--) RHYTHMIC ACTIVITIES AND BALLROOM DANCING 3')13 : 16( &ก  863 # 6*# 3ก+ก%+3 *ก( 9'5Dก')1#ก+3ก 63{ *ก( 9')69B* ก 1%l&)38"9()$( 533$%63ก +,+  *3 . #:: GE. 155

BF6 .#>> ก &j" 5 ( ->-?) CA.100 PRINCIPLES AND THEORIES OF COMMUNICATION 0:*#"3ก') #*Bก- ^(ก') *ก')38 กก*3#ก3ก') >9*4ก3ก ')()(68*3 $+*+03 *$*- ^(3ก')9'5D(),%,ก >9>63ก') 8*3,#o++8*

ก  ก 

7


. 

.#>A ก / B645 ก u- 7H " ( ->-?) CA.108 INTRODUCTION TO PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISING *$ - ^( กก9'5D*Bก3ก#9>*ก กก$03*9'5Dก%33#9>*3 0:3 ##wก8663{ ,ก#9>*ก 33ก >93ก #9>*ก ()(6ก86#w ก#((*ก63$%/8#3 .#* $"93ก#9>*ก 53+ 3ก#9> *ก .##> 7 B 7H " ( ->-?) CA.110 INTRODUCTION TO MASS COMMUNICATION &ก กก')534.%63 633ก')*4.% ก0$ Bก %() >9 4ก63 3%3 *กก43')#"63{ 1$%*ก6 8ก+(3 8 "9 ')ก*$3 '))399 *'),6'){ . *>? 6" 5 7H " " 5 (*-*-?) CA. 206 INTRODUCTION TO COMPUTER FOR COMMUNICATION ARTS .%'53%ก()ก9ก0339 6#ก3 9 ก'ก,%lv*,%ก3 ก,%3= +$ =กก ')31 .#*3'),6 ก'%%. ก4*96%.'6 = ก,% #*ก0=+.#,3ก 330 3ก*63"9 *30 53&ก +>*ก^()ก()%3ก9 .*>G กj' '4

7 B ( ->-?) CA.209 LAWS AND ETHICS FOR MASS COMMUNICATION >("938*')D>.: 4$6353 +>3') .%'53%ก()กก^') ก^()ก()%3กก 033')*363{ *ก (&ก 3ก^*+>,(9

ก  ก 

77


. 

.*#> ก' ( ->-?) CA.210 PRINCIPLES OF SPEECH COMMUNICATION 0: *#2$%3 (.%กก') $ ก9.$ #"3ก9.$9')+8$#363 { ก(')39')9.$ ##838ก"9 ก,%" ,ก%39')ก9.$ ก4.%vo3 qzก#F*กก+ ก9.$*63 { .*## ก D('%6" 5 (*-*-?) CA. 211 PHOTOGRAPHY FOR COMMUNICATION ARTS กก9'5D,ก/6"9'53%9'),%,ก') กก*"9+ก4.%63 /&34.%,%%,+3/8#33ก/6"9 ก,%*'ก,%8#ก /6"9 กก*,ก&ก"9 >(ก$*3 ก+$3#ก"9 ก,%8#ก 9 ,ก/6"9 ก/6"9#"63{ 53กqzก#Fก/6"9",*"ก/() ก+ก(53/&3ก/6"9 $%ก%3$+ ก99"9*ก%3"9$%')3 9 .*#* ก '" 5 ( ->-?) CA.212 COMMUNICATION RESEARCH *$ 0: #"*ก )1#ก()กก+3 กก*(>(+3 #"3%. ก%3')3'ก+ ก #4%. ก%. ก(3+ $+&ก /&3* %3ก+3 .*# ก '" 5 ( ->-?) CA.213 WRITING FOR COMMUNICATION ARTS กก #**$'53%3ก(9')ก') ก,%กก3 $ $%3*ก#8ก,%" ,%,ก/6$,3+ " *+" 46633ก')#"63 { 9')->4,ก') /8#3ก')()/.กก0$&5

ก  ก 

7<


. 

.*#3 ก  5.! 

( ->-?) CA.214 AUDIENCE ANALYSIS *$ - F( 9')ก4.% ก 3 3%333 + /(( ก'3 *B> $+9-กก')34.%,63{ ()9>ก ') 9')01#,%,3$% . >> % ก&67 " 5 ( ->-?) CA.300 ENGLISH FOR COMMUNICATION ARTS qzกก ก6 vo3 ( *'ก*#% ()046')63{ 9')01#,%, 3$% ก,(B ก

8( 'ก(

:#

('ก"

u-.#># ก u- 6&"ก

.!

% ( ->-?) AD.101 ADVERTISING AND CONSUMER BEHAVIOR ก 34.%  "*กก $  ,+l'5 34.%  " #o + + () (  > 9 6 ก $  ,+l'5 34.%  " *3,ก#() *#39- ก ก0- ^(* *$3+,%,ก u-.#>* ก

 ก u- ( ->-?) AD.102 ADVERTISING MANAGEMENT 3%3  ก+$ก63 กก$ ก03 กF*%3()ก()ก3 #29'5D3ก+$ก8ก 

ก  ก 

7;


. 

u-.*># /vก u- (*-*-?) AD.201 COMMUNICATION ARTS AND ADVERTISING - ^( ก() ก  #กก*#"6 3{ ก#8 ก , % - ^( () % , 3 #F  #2  ก ) 5 3 *6 ก ' ก $8 , ก กก*% E * 6 #ก') { ,')  3 ' 9 9  # #w  ก+ $ 0 +$ *46 9 *5 3 $%  $8 ') { u-. >> % ก&67 u- ( ->-?) AD.300 ENGLISH FOR ADVERTISING qzก ก ก6 vo 3 ( % ()046 ') #"63{ /&3 0 9 E9(),%03 u-. ># ก 7 Bก',45 ( ->-?) AD.301 STRATEGIC COMMUNICATION *$ - ^( *กก63{3ก')3ก8> 9'),%,ก') 53*6$ 8 % ก ก *3 ก53"D*ก /&3')3' * >(ก() 0,%,ก') 9'),%ก$# (#>"96%*กก 63 3ก /63{53,63D*ก ()/36 "ก+ /&3#w()3 1%1$% u-. >* ก 

5 ก ' u- ( ->-?) AD.302 ADVERTISING CREATIVITIES AND COPY WRITING กก$ ก%33 /&3กก >(ก( 3')63{ ()(*$%3*ก.6 $%,3ก#F 53$%ก$0: ก(% *ก  % ,$ 6 3{ () /$% 3ก  / 8 # 3 3 ก$ ,%(*6กก#()*#33#w

ก  ก 

7H


. 

u-. > ก

 " ( ->-?) AD.303 BRAND MANAGEMENT () 3#ก *กก$ ,ก%3%+ก0ก$*ก$ ,863{ ก% ก9B% ก,%'),ก')% >(กก$ % *ก$.*%53,63"D*ก u-. >3 ก .7 u- ( ->-?) AD.304 ADVERTISING MEDIA PLANNING กก*,ก3*4,%')*+$l'5') '5() ก4.% " % * %ก$ .6*63 #wE9 9')ก0$,%') ,%ก$>96 ก86#w ก%33ก0$ก,%') #((8 3')0ก E963 9>3ก,%') ก3# /&3ก##>4ก,%') u-. >: ก 'u- ( ->-?) AD.305 ADVERTISING RESEARCH ก#8 ก  ก ก * $ - ^( 3ก + 3 3  9') ,% , ก +  ก + 9- ก 4.%  " /& 3 กqz ก #F  ก 0 +  ก + 9- ก 4.%  " $+ก#8 ก 4 ก + ,% #  , 3 u-. >? ก  u- (*-*-?) AD.306 PRESENTATION TECHNIQUES FOR ADVERTISING - ^( กก ก3/8#3 ()%,3ก#F 53*6>(ก%38ก"9,ก 03 /&3กก$6 *ก$'ก')()0,%,ก03 กก**vw43 >(กก=43 ()+01# 53ก%3 *+039'),%#ก,ก03 

ก  ก 

7j


. 

u-. >@ ก กก /v)u- (*-*-?) AD.307 ART DIRECTION FOR ADVERTISING - ^( กก$ ,กก0ก#y,3 ก3ก8>*8>>(ก 3'5,()%,3ก#F#2ก 53,63ก$0')3 >(ก$'กก*$3 กก$'ก/(),ก/6"9)3 /6"9 กก*Eก * >(ก'ก$8(),%#กEก3 9'),%=+#253 ก /&3ก+$ก ก3/63 u-. >A / " 67 ก u- (*-*-?) AD.308 DIGITAL ART FOR ADVERTISING 3 #$ +  #"3 #$ + () 0 ,% ก  ก *8  3') 3' *6  $ () 0 ,% , ก $+5  ,ก) 3++กก () % , 3 ก#F  #2  ก u-. #> ก D('%6u- (*-*-?) AD.310 PHOTOGRAPHY FOR ADVERTISING กก กก ,ก/6"9 0%#"63 { ()*ก63ก ก*ก0$"9ก 34" ก+$3#ก,ก/6"9 ก+$*3 ก+$กก3/6"9 53,%3.$ **3> $%3#Fก u-. ## ก 7 ก ".(กก

 (*-*-?) AD.311 EVENT MARKETING ก ก 5  ก3*4 *ก8 > 3ก') ก$46  ก + ก,. # *6 3 { () ( 6 0 : ,ก 8 3 $% , 3 #F  ก 9') ,% % ,+/& 3 *3ก#F  3 6 3*% + 3

ก  ก 

7G


. 

u-.3># ก u- ( ->-?) AD.401 SEMINAR IN ADVERTISING กก*>(ก*ก%#o:ก$03,563 { 3ก 53*6#o:,ก 3*4ก ก+ ก4 *ก,%')9')ก $&ก +กก (&ก * %=++3ก()ก"9*#o:3ก 53,$(*#o++8*(.%8#63 { , ก #o:ก^ (%3 )3*$%()(>96ก 4ก$%63 { +กก 53,%ก&ก 1$%&ก ($3#o:3ก $+&ก /&3 *$34.%()(.% *#ก ,(99')0#8ก,%,ก* *ก%#o: u-.3>* ก

- 5ก u- (*-*-?) AD.402 ADVERTISING CAMPAIGN กก 39')ก $ก$ 4" *4.% " 9')()+0%.3 *4ก 3 *&ก >(ก'กก+ก#"63 { () ก()%3กก ()กก6&)3ก+ก 6 ก#9> ก63ก *ก63ก$ /&3ก')*') { qzก#F*4ก 363(#>"9*%3ก+ก5 { ,%ก$#2*3+.3,+64.% " u-.3>3 ก dwกu- (3>> B.) AD.404 PROFESSIONAL PRACTICUM IN ADVERTISING qzก3ก63 '  16%ก6 <CC ) 3 $qzก63% H ) 3 9'),%(#ก ,ก#F3 &ก #o:*>(ก*ก%#o: $,%.%()1$% &ก #8กก/ก +3 u-.3>: กกBก u- ?(?>>B.) AD.405 COOPERATIVE EDUCATION FOR ADVERTISING กqzก#F3,/#กก()ก()%3ก(9$%ก '#29ก3 3635 { #216%ก6 !H #$ ' < $' $6ก'16%ก6 HC ) 3 63% H ) 3 $ก&ก ()+%1#qzก3+%3(8 63 { 5346ก 9+ /&3 ก(9%$%63 { () กกก+&ก 3 ก  ก 

7


. 

ก0$ l&)3 กกก+&ก +0ก#4กqzก#F33ก&ก #2 :ก $9+ +ก3ก#F3 33+3 ก#4+ก/ #กก ก+$09> ก%6ก+ก63 { 3+ก=+5ก#F3 1$%*ก6 ก #8 " ก0 JJ (16%33( AD.<C< *ก() ก0$,%(ก ! ) u-.3>? ก กก u-F6 7 # ( ->-?) AD.406 SELECTED TOPIC 1 ก&ก $($&กl&53,')3,$')3&)3 ()6,+ ' #2#$=#o:, 3ก(9 *' ก3$%ก 53,$(*#o++8 $,%ก&ก %3+$0 3ก&ก ()3ก0$ u-.3>@ ก กก u-F6 7 * ( ->-?) AD.407 SELECTED TOPIC 2 ก&ก $($&กl&53,')3,$')3&)3 ()6,+ ' #2#$=#o:, 3ก(9 *' ก3$%ก 53,$(*#o++8 $,%ก&ก %3+$0 3ก&ก ()3ก0$ ก,(B ,% ' ก 1$%&) 3 $( +0 6 ก ก 16)0 ก6 !; 6 ก +ก '){ ", B7 ก $'ก( #ก$%ก86'ก(", J 'ก86'ก("ก J ,$'ก((5 ก&ก /+'ก(,$&)3()#L$",  ' ') { () #L$ 6 3 { 3 ก  $% 3( +06กก16)0ก6 H 6ก

ก  ก 

<C


. 

. .  ก .* . ก% P Q RR S ก & T U U P &UPVก'" . WXYW . 3%&4+ #$ ./ ก +$ก% Z กVกS=<=& #$$P . (#2##ก ! "" Q[ ก% Z&' ก . ก4 +--.ก25+160ก$ก% \Q RRS'"PS 7. !"3  ก.ก0)"# / 6"  ก  ก% Q Q U' .. WXXY Q]P&# ก VกS= M Q^ก Vก WXXY

ก ก #"ก $P\ >"& ก% <=&_&# &U \ก Q "U `'S= O/WXXN S= NM S WXXY # &U / >"&

 ก% \ก Q "U `'S= N/WXXY S= Wa WXXY 8. (#+#4"ก5.2 ก&#()3.#9" ก% S  & \ก b  ก% S= S U # T T U U P

Q RR S "ก  \Q^ก Vก WXXO :. &#!ก, + 160ก$ก% ก% S` $P & &ก

$ <= &\ กV กS= c ก V ก d_ '\&U ก ก & Q[V='&'ก <=& ก P$P & eU กc  eU กc<=&  <& eU กc&<=S=กS=&'ก 'P<=& ก P Pb%c ก Vก d<&ก_''\eU กc `$P & ก _'\bก ' ! bก '%ก bก&&ก

ก_ก

Qf bก'b<= &  <& '\ ก <=& ก Pb ก cก <=& U ก  $QdV'ก Q[b%Q ก& ก eU กcPก Q " e! Q[

"ก  ! ก 
. 

;. "#ก 01 " 1. "2 .()<ก$ก% 0=5+ 5 

 ก M.

&c ! T " N XNgg hhMNg ha g &c ! "ก  . . (ก ) ก U' (WXYh) ก.. (cก Vก)  S  Q (WXYX) .. ( ก ) cUi'ก ! (WXXM)

W.

&c !Q กก ScP N NMhg hhWYN Xh X &c ! "ก  . .(ก )  "# jU (WXYM) .. ( ก ) cUi'ก ! (WXYa)

N.

&c ! P . & ก% &U  N MhMk hMhYY kM a &c ! "ก  . .( S&Uก ) d S c&ก c U Pก ' (WXYY) .. ( ก ) cUi'ก ! (WXYX) .P. ( Vก) cUi'ก ! (WXXh)

Y.

&c ! ก!'! '! ! N MhhO hMaaX hX M &c ! "ก  . . (&&ก

Qf) ก (WXYO) .. (P S" eU!) ก ! (WXYN)

X.

&c ! ! U! c! N kWhO hhhaO MahN &c ! "ก  . .(ก ) d "# jU (WXYM) .. (ก Vกb%\Rก Vก&<=&') P (WXXN)

*>. !"&0 ก"ก" "ก  ! ก "ก  ! ก 
. 

**. !"ก)=3"ก ก <"&01?"+ "1#0)4"ก .5" ก **.* !"ก)= <"& %9ก0 MM.M.M ก Q[V='\ก ก <=& ก PS=S _ R&'=' \ก' ' QlccU & Q[ \c_ R&'ก Q ก& eU กc UกQ # MM.M.W b' &'Q $P& & V=' &'#% # &"S& <= &'ก Q^ '&%\_P M \ X &'&Uก ก\Q^ WXXW MM.M.N ก c' ''S= กPcกeU กcก <=& ก PS& %' S eU กcS=กS=&'ก ' `'' ''&& MM.M.Y ก ' ก &'\&Uก  _\กPก ก c $PS=cก ก &'' `'Pก'P>ก S=S=V` <=& m \QlccU MM.M.X ก eU กc&'Q S c_Q[&'\"ก Q[ <=&'<& _ R\ก <=& ก P **. !"ก)= <"& (#. <"@# MM.W.M ก QS=Q' <=&' e &'ก Q ก& eU กc `'\ 'Q _\&'\"ก  %Q

\ m _ก <=& ก P MM.W.W (ก S=QS=Q'&'b% # \QlccU cV'&' 

ก S ก & \&' ! %\m \ก b% S&'&<=&'&P MM.W.N ก P_'P \&' !ก 'm `'# &ก" # TSก QS=Q'&'&<=&' S ก n n&='V` MM.W.Y &' ก""SPก Sก Q QS=eS P %Q

ก  ' !' \ ก QS=Q' & 'ก \m S= กPV` \ ' ก & ' &<=&' *. 5ก&0ก + **.* . **. 2ก <" ก.(#ก + ก "@ก0 ! " *.* ก <" ก MW.M.M ก %  & 'S ก Q Q U ' QS= Q'  \ &P & 'ก

dก !' Tกc '  e S=QS=Q'&%&P MW.M.W &' ' ก% \S TQ[S=& `''#\'Q "ก  ! ก 
. 

MW.M.N ก% &'S'\ก S=c\b%c ก VกQ[S=&'ก &'eU กc ก  MW.M.Y ก% &' \b% SS d\ก  _c <=&  ' Q MW.M.X ก% &'$P ก c \S ก Z&'&'d= MW.M.O ก% &' \b% SSc \""S S %S=Q[ T \&' ! %\m &'&<=&'&P <=&\b% S ก ก $UP='&' ' Q[S=&'ก & &'P ''\กS=UP >S=UP *. (#ก + ก "@ก0 ! " MW.W.M d &'b S=S U ก# TQ[S=&'ก &' ' \ Q  &'ก P " MW.W.W d &' bP"& \ก P ก_ '"'"ก <=& U\ b% SS &\ก SUกP MW.W.N d &'Q['S= Q[b%_"'"ก ก c <=&ก  ' P\b% SS \ก  ' <&"U" MW.W.Y d &' \Sก กQS="'"ก \ ' c ! b% Sก \ 'd \'Q " <=&Q P Tก Vก\Q[ก กQS= ''ก $P&'SQ e# */. (# # "@= (!+#) ก  ก"&C "4"() / " ! " (2"&C "4 +ก()/ " + "0ก()/ ") */.* ก2# / 4" ก"D&C "E () /  / ก" กU"Vก =$Q $Pก กU" ! ! กU" ' ! กU"U! ! กU"# กU" */. ก2# / 4" ก"D&" ก$ก%0ก() /  / ก"#!# ", + Uก "\ ก% กVก"&<= d SQ[""<&ก S $P "ก  ! ก 


. 

*/./ ก 0 ก MN.N.M \Sก Q Vก <& 'b%& "S=&P /"/ ก% &<= <=&\$P<`& % ก'ก  &'ก &' ก% MN.N.W _ c &'ก "'""Scกb%Q ก& ก Pก  ก ก

b%& "S=&P /"/ ก% &<= MN.N.N c P `' ก ก <=& &'ก <&'<=&$ก S % ก ""SQ[ <=&'%'\ก Q Q U' "&<=

# & +#F ก *. - (#1( - . ! (=  ก *.* - ก"& )G กEH%) # -  ก "D b S= &'"ก "_RP""S ( U ) %c ก_ % "_R$Q\"Q "!ก&' ' ( U Q "!) &'d%ก&' P _V'dV' c '""SQ[ ก ( U e ) *. (#1( - ก"& )G กEH%) #(#1( - "D M.W.M b% S\S U ก d ' &'ก &' P ''\&Uก $ M.W.W b% S\S d\ก ' \P&Uก  P

ก PZ&'='\ P #%# &nS P ก M.W.N ' \กP <& <& 'd ก Vก '# T '# &ก" \ก & ก ก "ก ก c *./ ! (= ก"& )G กEH%) # ! (=1( - "D M.N.M S % d\ก ' !b'  กc '""S M.N.W S % \c'P(oSQj \ !'Pก <=&_$Q\" \&P &'ก ก QS=Q'dก ! "ก  ! ก 


. 

M.N.N S กPQlRR d % ก &' ! %'Pก <=&_$Q\" ก

 !&<=m$P M.N.Y S# Q[b%_b% d_' ก b%&<=SU e!S=PS \ "<&&'> d `'Sc&<=&Q "!&' '  M.N.X S กก \" S <=&ก <=& ก &% $P& ' ' ! . .5" <"  ก%  "ก  Sb Q Q U'S=S &SP&' bก  Ue !  '"S`ก Q Q U' PcP_ก >c#\ X Q^ cกQ]Pก Sก & ก% P 'S` .5" <" / ". ก&@=

 ก9" / 2 D M. Q Q U' ก% M. ' <&ก  2 D QS=Q'&' 'Q $ M. d &UPVก&<=S= &Uก ก  d &UPVก&<=S= P_ก Sก &P &'ก &' P_ก Sก &P ก  S=  <& eU กcก <=& ก P ก  <=& !d'V ก 'Q $ S &'ก $&ก N d ก QS=Q'&' W. c_ `'\ก Q "U &Uก ก S$&ก M `' / Q^

 ก9" 'ก Q "U W. _ c &'ก &' eU กcก 

"ก  ! ก 

 2 D M. c_ `'\ก _ c$ &ก W `' #\ & X Q^


. 

.5" <" / ".

W. Q Q U'Qlcc U ก Sก &

ก&@=

 ก9" / 2 D W. 'ก _ cP'&% &'& N Q P> <& - &'&Uก - U &' ''S=Q[S= &'ก - % กPก  S=c_Q[&ก _'

 ก9" 'ก _ c

_ c &'ก &' กVก 2 D b%& M. c_ `'\ก _ c$& ก M `' / Q^ W. 'ก _ cP'&% &'& N Q P> <& - %Q

Q ก &'Qlcc  US=Q[S=&'ก - QlR &UQ && \ก c Pก ก \"Qlcc U &'SQ e# - Q[$Q$P\ก  Q Q U'Qlcc U &&

 ก9" 'ก _ c

"ก  ! ก 


. 

"ก  ! ก 

ad54  

ad54 มคอ54

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you