ΕΚΕΙΝΟΣ ΚΙ ΕΚΕΙΝΟΣ

Page 1∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΩΣΤΑ ΜΟΥΡΣΕΛΑ

Ε Κ Ε Ι Ν Ο Σ

K I

Ε Κ Ε Ι Ν Ο Σ

η παρ άστ αση ε ίναι αφιε ρωµένη στους πρώτους διδάξαντε ς Βασίλ η ∆ι αµαντ όπου λο & Γιώ ργο Μιχαλακόπουλο Πρώτη παράσταση: 22 Ιουνίου 2011 – Ανοιχτό Θέατρο ΠαπάγουΕΚΕΙΝΟΣ κι ΕΚΕΙΝΟΣ του Κώστα Μουρσελά σκηνοθεσία – µουσική επιµέλεια: Γιάννης Καραχισαρίδης σκηνικά-κοστούµια: Αντώνης Χαλκιάς φωτισµοί: Σάκης Παπαδόπουλος επιµέλεια κίνησης – βοηθός σκηνοθέτη: Αγνή Παπαδέλη - Ρωσσέτου

τους ρόλους ερµηνεύουν

Σόλων: Τάσος Χαλκιάς Λουκάς: Πάνος Σκουρολιάκος Ελένη: Ηλιάνα Μπάλλα Υπάλληλος: ∆ηµήτρης Παπανικολάου 2 NOWRXRSNMP R>RIMP RMS <OAMS C>K?G )HC>KMP H?G^ CHC>KMP! 6M )HC>KMP HG )HC>KMP! C>K?G KG? N?O?II?A= NMS QSK?KRG<R?G QSUK; 6EK SGMFCR=Q?JC H?G AG? RE BGCSHXISKQE REP BG?TEJGQRGH=P NOM@MI=P


∆ΗΠΕΘΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

O T Z T U R ^ T U Z

] _ W M Z _ V T Z

[\ZPO\Z] Uv„rh Uhrvjlxgkv| LX^T[\ZPO\Z] Np…xjvy Lkhsgkny WPVR Lohtdzpvy Mhxeqhy ]v„rh Nl€xjdqh Pxxgqvy Ohipkƒwv|rvy Vl|{exny Prl|olxpdkny Exny Uv|xqv„{hy Slvk…xh ]hiigkv| Psshtv|nrgkv| Nxnjƒxpvy ^mv|slxqp…{ny Wht…rny Whxqƒwv|rvy adxny Nlrhkdxny

^v OR [P SP UZQLXR] lwp~vxnjlg{hp hwƒ {v _wv|xjlgv [vrp{pzsv„ qhp ^v|xpzsv„ {v Ofsv Uvmdtny qhp {nt [lxp}exlph O|{pqfy Whqlkvtghy


]l sph lwv~f wv| n qxgzn jgtl{hp vrveth wpv et{vtn ]l sph lwv~f wv| ƒrvp wxvzwhov„t th qh{hrdiv|t ]l sph lwv~f wv| v qƒzsvy oe{lp lx€{fsh{h qhp hthmn{lg k„zqvrly hwht{fzlpy ^v OR [P SP Uvmdtny lwpsetlp th kgtlp {v whxƒt Lkpdrlpw{h qhp wdt{h qvt{d shy ]|ssl{e~lp sl lx€{fsh{h sl hwht{fzlpy sl |whptpjsv„y qhp wdt€ hwˆ ƒrh sl hthmf{nzn [hxv|zpdmvt{hy {v pz{vxpqƒ exjv {v| U…z{h Wv|xzlrd CPqlgtvy qhpŒ lqlgtvyD shy qdtlp qhp wdrp qvpt€tv„y {ny o|svzv}ghy {v| ]ƒr€th qhp {v| Vv|qd Nph {v|y whrpƒ{lxv|y vp k„v wlxpwrht…sltvp dz{ljvp lgthp hqƒsh qhp zfslxh znslgv hth}vxdy Tkphg{lxh z{py sexly shy e~v|sl wvrrd th wv„sl shmg {v|y ^v OR [P SP Uvmdtny kgtvt{hy wdt{h {v whxƒt qlxkgmlp {v ltkph}exvt qhp {v zlihzsƒ ƒr€t shy qhp qh{hklpqt„lp ƒ{p n kph{fxnzn {v| olzsv„ n ilr{g€zn qhp n |wvz{fxpuf {v| hwƒ {nt [vrp{lgh lgthp wph hthjqhgh qhp lwpilirnsetn # Ofshx~vy Uvmdtny /;D?OMP 0?IMYR?P


Wl {n z{holxf wlwvgonzn ƒ{p v olzsƒy {€t Onsv{pq…t [lxp}lxlp hq…t Sld{x€t hwv{lrlg lxjhrlgv wvr„{psv jph {v lrrntpqƒ oeh{xv qhp {nt wtl|sh{pqf m€f z{nt wlxp}exlphŒ Wezh zl sph qxgzn wv| ihohgtlp qhp wv| n vpqvtvspqf k|zwxhjgh sljhr…tlp {h lswƒkph qhp wvrrhwrhzpdmlp {py k|zqvrglyŒ ]l wlgzsh {€t qhpx…t z{v OR [P SP Uvmdtny z|tl~gmv|sl {nt ~€xgy kphqvwf knspv|xjgh ]{v hieihpv qhrvqhgxp {v| hwv}hzgzhsl th hqvrv|ofzv|sl {h ƒtlpxh qhp {py hthmn{fzlpy {v| Vv|qd qhp {v| ]ƒr€th O„v wlxpwh{n{ey {ny m€fy wv| hwƒ ~xƒtph wlxpwrhtpv„t{hp wh xh{nxv„t qhp ltkvzqvwv„t Z ]ƒr€thy qp v Vv|qdy oh vknjfzv|t {h ifsh{d shy † ƒw€y {v|y lswtl„z{nql qhp shy {v|y whxek€zl v U…z{hy Wv|xzlrdy [exhzht qpƒrhy z~lkƒt ~xƒtph hwƒ {ƒ{l wv| hqv„z{nql n }€tf {v|y jph wx…{n }vxd ^…xh {v gkpv lwgqhpxvp †ƒw€y {ƒ{l† oh qv|ilt{pdzv|t qhp wdrp shmg shy R [xƒlkxvy {v| O ] {v| OR [P SP .MYI? .?IMACO>BMS


Uc]^L] WZ_\]PVL] Z U…z{hy Wv|xzlrdy jlttfonql z{vt [lpxhpd Pqlg {lrlg€zl qhp {v V„qlpv ^v wx€ {vl{fy }vp{n{fy {ny Xvspqfy z|rrhsidtl{hp €y z{erl~vy {n P[ZX qhp kpqdml{hp hwƒ eq{h q{v z{xh{vkpqlgv {ny lwv~fy |wƒolzn Wwlrvjpdttn Nph ~xƒtph zwv„khml ipvrg se~xp wv| {v kpeqv•l ƒ{ht dx~pzl th {vt oerjlp {v oeh{xv ]wv„khzl qhp tvspqd hrrd rgjv wxpt wdxlp {nt dklph kpqnjƒxv| ljqh{hrlgwlp {n kpqnjv xgh qhp kpvxgml{hp lxjdml{hp €y knsƒzpvy |wdrrnrvy se~xp {v vwƒ{l {vt hwvr„lp n ~v„t{h Fq{v{l h}vzp…onql vrvqrnx€{pqd †qhp lwhjjlrsh{pqd wph z{v jxd•psv oeh{xv {nrlƒxhzn zltdxpv knsvzpvjxh}gh kvqgspv qhp {…xh wlmvjxh}gh Fxjh {v| whg~{nqht hwƒ opdzv|y {v| Prl„olxv| Sld{xv| hwƒ {v Potpqƒ Seh{xv {v Seh{xv ^e~tny {v Uxh{pqƒ Seh{xv Mvxlgv| Prrdkvy hwƒ Onsv{pqd Seh{xh lwgzny z{v lu€{lxpqƒ Nhrrgh Nlxshtgh U„wxv Wlxpqvg {g{rvp exj€t {v| wv| whxv|zpdz{nqht qh{d qhpxv„y Pwpqgtk|tv }vx{gv † c {p qƒzsvy swhswd † Zp }grvp † Pt|kxlgv † L|{g {v| Lreuhtkxv| † R U|xgh klt wlt olg † Wh~hgxp z{v qƒqhrv qrw ]{v wrh{„ qvptƒ ejptl jt€z{ƒy hwƒ {nrlvw{pqey whxv|zpdzlpy exj€t {v| Wpqxey Ljjlrgly † ]pjd n wh{xgkh qvpsd{hp † ^v xvrƒp qho…y qhp hwƒ {n zh{pxpqf zlpxd lwlpzƒkph {v| Pqlgtvy qhpŒ Pqlgtvy ^v s|opz{ƒxnsd {v| Mhsseth qƒqqpth shrrpd wv| q|qrv}ƒxnzl hwƒ {vt UPO\Z {v e~lp sl{h}xhz{lg z{h hjjrpqd jhrrpqd jlxshtpqd {v|xqpqd qhp lixh•qd ^v {lrl|{hgv {v| s|opz{ƒxnsh Urlpz{ƒt rƒj€ slrhj~vrghy q|qrv}ƒxnzl {v qhp hwƒ {ƒ{l e~lp wv| rfzlp ht{g{|wh


2 .%,4)86+5 627 02745)/% Z U…z{hy Wv|xzlrdy htfqlp zl lqlgtn {n spqxf hrrd k|thspqf vsdkh wv| hthte€zl {n olh{xpqf shy qh{ˆ hx~dy olsh{pqf hrrd lsido|tl qhp z{nt hth mf{nzn z{exl€t xpm…t {ny olh{xpqfy jxh}fy [gz€ hwƒ h|{f {nt vsdkh z{donql wh{exhy qhp wxvz{d{ny v hlgstnz{vy Td q€ivy Uhswhterrny kpƒ{p sl {v h|{vknspv„xjn{v qhp Chzwv„kh~{vD exjv {v| ewlpzl ƒrv|y {v|y k|tdslp {hrht{v„~v|y {ny jxh}fy w€y ~€xgy th ~rl|dmv|t {n jt…zn qhp {n zwv|kf ht hthjt…zv|t sl hjdwn qhp vu|kex qlph {v ipirgv {ny qvpt€tghy ht lswlpxpqd zq„•v|t qhp slrl{fzv|t {py htvp ~{ey wrnjey {ny qhxkpdy shy {ny jltpdy shy qhp {py z{xlir…zlpy {€t olzs…t z|tdsh sl {nt qhwnrlgh {€t hup…t oh ixv|t {v kxƒsv th {h hwlpqvtgzv|t zl olh{xpqd qlgslth klkvsetv| w€y hwƒ {nt lwv~f {v| ]hguwnx C{v oeh {xv lgthp v qhoxe}{ny ƒwv| n qvpt€tgh ht{pqxgmlp {vt lh|{ƒ {nyD


Z Wv|xzlrdy hwƒ {nt wx…{n {v| ls}dtpzn z{n olh{xpqf shy wtl|sh{pqf hjvxd wxpt wlxgwv| wltft{h ~xƒtph sl svtƒwxhq{h wvr„wxhq{h exjh hrrd qhp lwp ol€xnzphqd tv„slxh qhp {nrlvw{pqey h|{ƒtvsly zlpxey ƒw€y {v htlwhtd rnw{v CPqlgtvy qp PqlgtvyD eklpul w€y f{ht ethy l|hgzon{vy keq{ny {€t qvpt€tpq…t hrrd qhp {€t |whxuphq…t {hxh~…t ethy kplpzk|{pqƒy whxh{nxn {fy {€t whovjlt…t olzs…t pkl…t qhp hup…t q|xg€y {v| sl{hwvrlspqv„ qhp lpkpqƒ{lxh {v| sl{ls}|rphqv„ shy pz{v„ ethy lgx€thy sl z|thpzonsh{pqey z~lkƒt xvsht{pqey ht{pkxdzlpy ethy tvz{hrjƒy {v| fov|y {€t rh•q…t wh rhp…t {lrl{…t {ny l|zeilphy wxvy {nt }„zn qhp {h {pshr}f {v| wvrp{pzsv„ qhp ethy wvrespvy {ny |wvqxpzghy {ny hthrjnzghy {€t tlƒwrv|{€t {v| q|tpzsv„ {€t sh{hpƒkvu€t {ny qhxpexhy {ny wvrp{pqfy z|thrrhjfy Z Wv|xzlrdy lpx€tl„l{hp z|~td zhxqdmlp hrrd hwƒ hwlrwpzgh ƒ~p hwƒ qh qlt{xe~lph [pz{l„lp w€y v dtox€wvy ƒw€y wgz{l|l qhp v ]€qxd{ny lgthp hwƒ {n }„zn {v| hjhoƒy hrrd hrrvp…tl{hp hwƒ {v|y sn~htpzsv„y {ny luv| zghy {nt hwrnz{gh qhp {h hqƒxlz{h wdon wv| knspv|xjv„t vp z{xlirvg tƒsvp qhp {h hkn}djh z|s}exvt{h Lt u„zlpy rgjv {nt hwlrwpzgh {€t exj€t {v| Wv|xzlrd oh hthqhr„•lpy {v whxdwvtv ltƒy l}fiv| wv| wxvkƒonqht {h ƒtlpxd {v| qhp •hrpkgz{nqht {h }{lxd {v| Pgthp {v whxdwvtv {ny sljdrny wrlpvtƒ{n{hy {€t sl{hwvrlspq…t jltp…t sƒtv wv| v Wv|xzlrdy qhp n spqxf vsdkh {€t z|thker}€t {v| lt old{x€ eqhtht {v whxdwvtv {e~tn oeh{xv qxh|jf lpx€tlgh qhp qvpt€tpqf kphshx{|xgh

.ZQR?P 'CWOAMSQXNMSIMP Tv„tpvy


)HC>KMP H?G ^ CHC>KMP Wl {v exjv c {p qƒzsvy swhswd v Wv|xzlrdy klg~tlp ƒ{p e~lp s|nolg z{vt q…kpqh {ny rh•qfy }dxzhy qhp ƒ{p e~lp h}vsvp…zlp {nt {e~tn {€t whrhp…t shz{ƒx€t {ny honth•qfy lwpol…xnzny [hxls}lxfy {l~tpqf ~€xgy {h lwpol€xnzphqd z{vp~lgh qhp {h {xhjv„kph hrrd sl {v z„t{vsv qhp w|qtƒ rƒjv wv| ltlxjlg €y hqhxphgv ~{„wnsh |wdx~lp qhp z{nt wlxg}nsn zlpxd svtƒwxhq{€t wv| ejxh•l v Wv|xzlrdy jph {nt {nrlƒxhzn sl {g{rv Pqlgtvy qhp Œ lqlgtvy ^h svtƒwxhq{h h|{d dx~pzht th jxd}vt{hp fkn {v lt… n {nrlvw{pqf {v|y wxvivrf dx~pzl {vt Tv„tpv {v| qhp vrvqrnx…onql zl lwlpzƒkph L|{d knsvzpl„{nqht z{nt l}n slxgkh ^h Xeh qhp slxpqd lqkƒonqht zl k|v {ƒsv|y hwƒ {vt ‡Uekxvˆ ^h exjh h|{d d}nzht lwv~f ~dxn z{n jr…zzh {v|y q|xg€y hrrd qhp lwlpkf hteklpuht eth lqwrnq{pqƒ |wvqxp{pqƒ kgk|sv {vt Mhzgrn Ophsht{ƒ wv|rv qhp {vt Np…xjv Wp~hrhqƒwv|rv wv| ltzdxq€tht {v Vv|qd qhp {v ]ƒr€th• k|v wxƒz€wh wv| qh{d jvt{hp hwƒ {vt `hzv|rf qhp {vt [lxpqre{v {vt avt{xƒ qhp {vt Vpjtƒ {vt Eswv{ qhp {vt Uvz{errv {vt Mrht{psgx qhp {vt Pz{xhjqƒt {v| Wweql{ qhp z~l{gmvt{hp lt sexlp sl {vt [gwn qhp {vt Nhixgrn hwƒ {v|y X| ~{v}„rhqly {v| ]{xh{f Uhxxd wv| jxd}{nqht wxpt hwƒ {n kpq{h{vxgh qhp }|zpqd sl {vt [e{xv qhp {vt [h„rv hwƒ {v|y X{ht{dkly {v| ]qv„x{n vp vwvgvp wxvex~vt{hp sl {n zlpxd {v|y qhp hwƒ {vt ]{erpv qhp {vt Wwdswn {ny L|rfy {v| Uhswhterrn ^h svtƒwxhq{h hwƒ {v Pqlgtvy qhp Œ lqlgtvy p~tnrh{v„t ifsh ifsh {nt lrrntpqf qvpt€tgh {ny klqhl{ghy {v| qhp hwvqhr„w{v|t sl {v hwhxdsprrv jr€zzpqƒ {v|y ƒxjhtv {nt qh{d~xnzn {v| knsvzgv| ~xfsh{vy {vt wvrp{pqƒ {|~vkp€q{pzsƒ {nt •l|kvrvjgh {nt hthupvqxh{gh qhp {h xv|z}e{ph {nt hkph}vxgh {ny luv|zghy sezh hwƒ {h wvrrd {ny wxvz€wlgh {nt wvkvz}hpxvwvgnzn {v| wv rp{pqv„ igv| {nt qvssh{pqf |wv{erlph {vt qh{hthr€{pzsƒ qhp {nt nopqf {ny xlsv„rhy


3OMQWOGK<P BG?NGQRZQCGP Jz{lxh hwƒ {nt whxhwdt€ z„t{vsn wlxpkpdihzn z{h olh{xpqd exjh {v| U…z{h Wv|xzlrd oh rejhsl w€y n kxhsh{v|xjgh h|{f hwˆ {n sph slxpd whxv|zpdmlp sljdrv ltkph}exvt {ƒzv jph {n olsh{pqf {ny ƒzv qhp jph {vt {xƒwv wv| z{v~l„lp {n olsh{pqf h|{f• hwƒ {nt drrn slxpd hwv{lrlg etht wvr„ jƒtpsv {ƒwv ol€xfzl€t {v| lr rntpqv„ sl{hwvrlspqv„ old{xv| ^h exjh wv| hth}exhsl klt swvxv„t l„qvrh th |wh~ov„t zl sph qh{njvxgh f zl sph {l~tv{xvwgh jxh}fy ]l wvr„ jltpqey jxhs sey qptv„t{hp z{vt l|x„{h{v ~…xv {v| xlhrpzsv„ {v| qxp{pqv„ xlhrpzsv„ lpkpqƒ{lxh klt wlxpvxgmvt{hp ƒs€y zl h|{ƒt [vr„ z|~td whxh{nxv„t{hp z{vp~lgh hwƒ {v oeh{xv {v| whxhrƒjv| {nt lwpol…xnzn {n }dxzh {n zd{pxh {n sh„xn q€s€kgh qhp {v jqxv{ezqv [pv l„qvrv lgthp th lt{vwpz{lg v z{ƒ~vy {€t exj€t wv| qh{h rhsidtlp qhp {v qet{xv {ny zqe•ny {v| Wv|xzlrd lgthp v dtox€wvy {ny sl{hwvrlspqfy Prrdkhy wv| }exlp t€wey {py stfsly qhp htvp~{d {h {xh„sh{h {ny Uh{v~fy qhp {v| Ps}|rgv|• v dtox€wvy v vwvgvy hthjqdml{hp lg{l th jrlg•lp {py wrnjey {v| lg{l th {py lwv|r…zlp wxƒ~lpxh sl pklvrvjpqey lwhrlg•lpy qhp qh{hthr€{pqd lwp oesh{h wv| jxfjvxh ƒs€y sl{h{xewvt{hp zl tlvwrdzsh{h wv| lq}|rgmv|t {n m€f {v| Lwƒ sph jltpqƒ{lxn dwv•n {v exjv {v| Wv|xzlrd vknjlg {v slrl{n{f {v| zl vxpzsetly kphwpz{…zlpy wv| h}vxv„t {nt lrrntpqf sl{hwvrlspqf kxhsh{v|xjgh F~v|sl sph sh{pd wv| hjqhrpdmlp sl wgqxh hrrd qhp sl {x|}lxƒ{n{h {nt lrrntpqf wxhjsh{pqƒ{n{h {h wvrp{pqd kx…slth {py qvpt€tpqey hthqh{h{dulpy hrrd qhp {py h{vspqey wlxpwe{lply F~v|sl sph jr…zzh hwrf rp{f qhp dslzn z|~td zqrnxf qhp hslgrpq{n wv| }{dtlp ihopd se~xp {v qƒqhrv wv| ~xnzpsvwvplg ht{pwlxpzwhzsv„y qhp wxv zwvpfzlpy h}v„ klt vtvsdmlp xn{d {nt h}vxspzsetn wrnjf hrrd {nt h}ftlp th }htlg esslzh hwƒ {h z|s}xhmƒslth qhp {v|y |whptpjsv„y F~v|sl sph wxvz€wv jxh}gh eswlpxv| jr„w{n wv| jt€xgmlp qhrd qhp {nt jqxpsd{zh qhp {v z{|rpmdxpzsh {ny htox…wptny }|zpvjt€sghy {py qhsw„rly {py j€tgly ƒw€y qhp {py hs|~ey wv| wxewlp th zspre•lp Lwƒ {nt dwv•n h|{f v Wv|xzlrdy {vwvol{lg{hp htdslzh z{v|y xlhrpz{ey z|jjxh}lgy wv| hth{estv|t {nt lrrntpqf wxhjsh{pqƒ{n{h qh{hjxd }vt{hy qhp hthr„vt{hy {h ~hxhq{nxpz{pqd {ny qhp zl lqlgtv|y vp vwvgvp v qhoethy sl {vt {xƒwv {v| zqdiv|t qd{€ qhp wexh hwƒ {nt wxhjsh{pqƒ{n{h h|{f Pwpwrevt {v exjv {v| q|xg€y {v wx…psv lgthp ~hxhq{nxpz{pqƒ sphy pkphg{lxny z|jjxh}pqfy {dzny wv| ulqgtnzl wvr„ t€xgy z{py hx~ey fkn {ny klqhl{ghy {v| ~€xgy pkphg {lxly lwpkxdzlpy qhp ‰kpkdjsh{hŠ hwƒ {v lu€{lxpqƒ qhp hthw{„~onql qhp z{nt lwƒsltn klqhl{gh wxvz}exvt{hy exjh znsht{pqd {ƒzv jph {nt hth{xlw{pqf {v|y k„ thsn ƒzv qhp jph {nt wx€{v{|wgh {ny }ƒxshy {v|y F{zp {v Etox€wvp qhp drvjh qhp hxjƒ{lxh {v Pwpqgtk|tv }vx{gv R U|xgh klt wltolg f ^v h|{g {v| Lreuhtkxv| wxewlp th z|tlq{ps…t{hp sl {v wx…psv exjv {v| Uhswhterrn {ny Lthjt€z{dqn {v| Qp…jh f {v| Wd{lzp Lt n lwpzfshtzn h|{f z{vp~lpvol{lg k„v wlxpƒkv|y z{n kxh sh{v|xjpqf wvxlgh {v| Wv|xzlrd• sph wx…psn hth{xlw{pqf qhp sph „z{lxn qxp{pqd ‰xlhrpz{pqfŠ• {ƒ{l v z„tklzsvy {€t wlxpƒk€t h|{…t lgthp n whxhsƒtpsn hthmf {nzn {ny h|olt{pqƒ{n{hy {€t htox€wgt€t z~ezl€t lg{l sl {n svx}f {ny }prghy lg{l sl {n svx}f {v| ex€{h Z lx€{pzsƒy kl wv| lqweswv|t {h wlxpzzƒ{lxh exjh {v| lgthp qh{ˆ v|zght v iho„{lxvy wƒovy {€t htox…w€t th qlxkgzv|t f th hthq{fzv|t etht h|olt{pqƒ lh|{ƒ ltdt{ph z{py z|sidzlpy {v| hz{pqv„ €}lrpspzsv„

'GZOAMP 3 3CT;KEP R dssvy {v| qlpsetv| B Lpzon{pqd qhp Oxhsh{vrvjpqd Sesl{h z{v Prrntpqƒ Seh{xv B Pqkƒzlpy [hwhmfzn B Lofth


%NX REK REICXO?QE QRM F<?ROM Olt lgthp z|tnopzsetv th sl{h}exl{hp sph {nrlvw{pqf zlpxd z{v oeh{xv R sl{h}vxd {v| Pqlgtvy qhp Pqlgtvy rvjpqd oh vknjv„zl zl sph zwvtk| r€{f whxdz{hzn l}ˆ ƒzvt qhp {h lwlpzƒkph lg~ht sph h|{v{erlph Pu drrv| † ƒw€y hth}exlp qhp v N [l}dtny † h|{d {h qlgslth e~v|t qh{h~€xnolg €y svtƒwxhq{h ^v exjv ƒs€y ƒw€y oh whxv|zphz{lg e~lp {nt ltƒ{n{h qhp {n xvf ltƒy wrfxv|y olh{xpqv„ exjv| Up h|{ƒ lwp{|j~dtl{hp ~€xgy th wxv njnolg n ƒwvph kphzql|f Z z|jjxh}ehy lg{l zqƒwpsh lg{l {|~hgh ls}htg mlp z{h lwlpzƒkph sv{gih qhp z~vrphzsv„y {v| Vv|qd qhp {v| ]ƒr€th wv| hth}exvt{hp zl wxvjltez{lxh jljvtƒ{h F{zp sph wxvzlq{pqf lwprvjf lwlp zvkg€t sl {nt qh{drrnrn zlpxd knspv|xjv„t sph ltphgh h}fjnzn qhp {lrpqd eth ltphgv exjv Np h|{ƒ {v rƒjv lwpre~onql qp ethy ltphgvy zqntpqƒy ~…xvy Irh kphkxhsh{gmvt{hp wgz€ hwƒ sph jpjht{vh}gzh eth xlhrpz{pqƒ {vwgv lj qh{drlp•ny ƒwv| klt z|~tdmv|t vp Cqhtvtpqvg dtox€wvpD Pqlg v ]ƒr€t qp v Vv|qdy hthsl{xpv„t{hp sl {v sljdrv hgtpjsh {ny qhonslxptfy m€fy

%KZKSJMG HG CNZKSJMG Pqlgtvy qp lqlgtvy ƒw€y whxv|zpdmvt{hp z{vt {g{rv {v| exjv| svpdmv|t ht…t|svp ~hsetvp z{v wrfovy ul~hzsetvp hwƒ {vt qƒzsv z{v wlxpo…xpv Is€y v ethy vtvsdml{hp ]ƒr€t qhp v drrvy vtvsdml{hp Vv|qdy F~v|t vtƒ sh{h wv| {h svpxdmvt{hp sl{hu„ {v|y Pqlgtvy qp lqlgtvy e~v|t vtƒsh{h dxh |wdx~v|t Uhp |wdx~v|t jph{g ƒw€y retl Ce~v|t lswpz{vz„tn v ethy z{vt drrvD Pswpz{vz„tn ~€xgy kl„{lxly zqe•lpy ~€xgy |wv•gly ~€xgy z|tvs€zgly F~v|t {n ilihpƒ{n{h {ny hrrnrljj„ny Up e{zp wvxl„vt{hp wdt{h shmg Pw…t|svp {lrpqd ht qhp }hptvsltpqd ht…t|svp


(CK <UMSK RE NOXFCQE K? ?K?RO<VMSK RM QYQREJ? Pqlgtvy qp lqlgtvy klt qh{htvv„t {vt qƒzsv wrfx€y ]|tht{dtl ket{xh uhwvz{hgtv|t z{n zqpd {v|y hrrd {v kdzvy wv{e klt oh {v kv|t Lrrd qp lslgy vp Cqhtvtpqvg dtox€wvpD wv| sl lj€pzsƒ }exv|sl {n ilihpƒ{n{h {ny jt…zny wvr„ z|~td qp hwxƒzslth hthqhr„w{v|sl ƒ{p {v kdzvy lgthp hrrv„ Pslgy vp Cqhtvtpqvg dtox€wvpD i|opzsetvp zl lssvtey qhp pklvrn•gly tvsgmv|sl ƒ{p uexv|sl hrrd z~lkƒt wdt{h hjtvv„sl Mp…tv|sl {nt wrdtn shy se~xp n {lrpqf hrfolph th shy hwvqhr|}olg Z Vv|qdy qp v ]ƒr€t klt shy klg~tv|t {v kxƒsv wv{e klt shy kpkdzqv|t Olt lqweswv|t qhspd h„xh pklvrvjghy Pgthp eu€ hwƒ {v z„z{nsh hrrd klt shy z|siv|rl„v|t th ijv„sl qp lslgy Pgthp sph lwprvjf {v|y hrrd h|{f n lwprvjf klt kphsvx }…onql sezh hwƒ eth z„z{nsh pkl…t Olt e~v|t sph zh}f ht{grn•n jph {v w…y wxewlp th lgthp n qvpt€tgh {€t htox…w€t R ~rpkf klt ixgzql{hp z{nt hwetht{p ƒ~on Lt{gol{h {nt lwp o|sv„t hrrd klt uexv|t w…y th {nt hwvq{fzv|t ~€xgy th o|zpdzv|t h|{ƒ wv| lgthp Pqlg tvy qp lqlgtvy {xhiv„t {n wxvzv~f shy ez{€ qp ht klt shy wxvz}exv|t sph Cr„znD ^xhiv„t {n wxvzv~f shy jph{g ƒw€y erljl qp v Ww Wwxl~{ Cqd{€ hwˆ {v vpqlgv hthqhr„w{v|t {v wh xdkvuv qd{€ hwƒ qhonslxptƒ ulzqlwdmv|t {v htlufjn{vD

(CK C>K?G NOXRSN? C>K?G ?OU<RSN? Z ]ƒr€t qp v Vv|qdy klt lgthp k|v ~hxhq{fxly wxvy sgsnzn Olt znsh{vkv{v„t qhteth wxƒ {|wv Olt lgthp }|zpvjt€sgly wxvy {h„{pzn Z Vv|qdy qp v ]ƒr€t klt lwprejv|t {nt lxjhzgh {nt qhxpexh {v|y z{ƒ~v|y wv| ƒrvp lslgy vp Cqhtvtpqvg dtox€wvpD h|oƒxsn{h lwprejv|sl Lrrd {h|{ƒ~xvth klt hwvxxgw{v|t {gwv{h hwˆ ƒrh h|{d Uptv„t{hp zl htlulxl„tn{ly ~hxhsd kly {ny m€fy Tzvxxvwv„t sl |whptpjsv„y qhp ƒ~p sl oezlpyŒ Iwvpvy olh{fy sl lwpsvtf hth mn{dlp kpkdjsh{h f wlxpzwv„khz{h snt„sh{h ƒwvpvy wlxpsetlp hwƒ {v oeh{xv {nt lwpilihg€zn {€t wxvz~nsh{pzset€t pkl…t {v| oh hwvjvn{l|olg hwƒ {v|y k„v }grv|y Pqlgtvy qp lqlgtvy mv|t sˆ etht {xƒwv wv| zl qhspd qvpt€tgh klt lgthp hwvklq{ƒy Olt jgtvt{hp •n}gkly sphy


whxhj€jpqfy sn~htfy jph{g Ce~v|t {ƒzh th wv|t {ƒzh th qdtv|tD Lwvxxgw{v|t {nt et{hun jph{g hwrd C}viv„t{hp {v ht{drrhjshD Qv|t {nt qdol sexh ul~€xpz{d ƒw€y {„~lp ~€xgy z~ekpv ~€xgy wxvvw{pqf […y rvpwƒt h|{vg vp k„v dtox€wvp th jgtv|t wxƒ{|wh jph shy Uhtlgy klt lwpo|slg th kphsetlp z{v wpodxp {v| Opvjetn ƒrvp ƒs€y wxvze~v|t {h rƒjph {v| Nph{g {h hx~e{|wh zl ht{golzn sl {h wxƒ{|wh lgthp wnjey eswtl|zny qp ƒ~p sgsnzny f {h„{pzny Z ]ƒr€t qhp v Vv|qdy shy ulth jv„t zl etht {ƒwv qhp shy }htlx…tv|t etht {xƒwv F{zp …z{l ƒ{ht uhthj|xgzv|sl z{nt qhtvtpqf m€f shy z{nt lxjhzgh z{nt qhxpexh z{v|y z{ƒ~v|y shy oh lgshz{l † ~€xgy th {v qh{hrdiv|sl † wpv zv}vg Sh lgshz{l zl oezn shqxpd wrevt hwƒ {v|y k|v wlxpwrht…sltv|y }grv|y th ht{e ~v|sl wlxpzzƒ{lxv th lgshz{l wpv |wvsvtl{pqvg sl {v|y drrv|y th hthjt€xgmv|sl l|qvrƒ{lxh {v rdovy shy Up e{zp th {v|y hthwvrv„sl

#OAM HI?QGHX Z U…z{hy Wv|xzlrdy {hugkl•l wgz€ qhp htez|xl hwƒ {v qvpt€tpqƒ hz|tlgkn{v eth hx~e{|wv Fth hx~e{|wv wv| lq}xdml{hp hwƒ {vt ]ƒr€th qhp {vt Vv|qd k„v whxlgzhq{v|y {ny m€fy wv| zht wrdtn{ly pwwƒ{ly ip…tv|t qhp z~vrpdmv|t {py wlxpwe{lply {v|y [vxl„vt{hp sƒtvp {v|y zˆ etht qƒzsv hqh{htƒn{v {vt qƒzsv {ny qhonslxptfy m€fy R z~ezn {v|y whxdjlp q€s€kgh qhp n ho€ƒ {n{h {v|y hwxƒzsltly zqe•lpy v Vv|qdy qhp v ]ƒr€t hwvqhr„w{v|t {nt hoeh{n wrl|xd ltƒy qƒ zsv| wv| v qdol hwrƒy dtox€wvy ip…tlp z{nt qhonslxptƒ{n{h {v| a€xgy sljhrlwfivrly wxvoezlpy lxfsnt hwvj|st…tv|t qh{lz{nsetly ht{prf•lpy qhp hwvs|ovwvpv„t {v|y s„ov|y shy Z U…z{hy Wv|xzlrdy z|tejxh•l eth qrhzpqƒ exjv ewrhzl k„v qrhzpqv„y ~hxhq{fxly Onrhkf wexh hwƒ {v ~xƒtv qhp shqxpd hwƒ {v lwgqhpxv Irh {h qrhzpqd exjh ƒ{ht n hwƒz{hzn lwpilihp …zlp h|{f {v|y {nt pkpƒ{n{h hwv~hpxl{v„t {vt z|jjxh}eh {v|y qhp jgtvt{hp q{fsh {ny z|rrvjpqfy z|tlgknzny


+ N?O;QR?QE Z z|jjxh}ehy ƒ{ht ejxh}l {v|y kphrƒjv|y lg~l z{v tv| {v| {v {ƒ{l qvpt€tpqƒ wlxpidrrvt R qh{dr|zn {ny wtl| sh{pqfy lrl|olxghy hwƒ {nt ~v„t{h f{ht {v qgtn{xv {v| Z ]ƒr€t qp v Vv|qdy jlttfonqht zl sph lwv~f rvjvqxpzghy qhp ht{gz{hzny ]fslxh ƒs€y wv| n kphqgtnzn {€t pkl…t klt e~lp qhteth lswƒkpv {p e~v|t th shy wv|t vp k„v }grvp R whxdz{hzn hwv}dzpzl ƒ{p klt ~xlpdml{hp th {v|y wxv zhxsƒzv|sl z{n kpqf shy lwpqhpxƒ{n{h Olt ~xlpdml{hp th {v|y lt{duv|sl z{py kpqey shy pkely qhp z{h kpqd shy z|s idt{h Sh f{ht plxvz|rgh th {v|y qdtv|sl }lxe}€td shy th hrrvp…zv|sl {py zqe•lpy {v|y qhp {py whxdkvuly hthmn {fzlpy {v|y ]{nt whxdz{hzn lqlgtvy qp lqlgtvy whxeslptht k„v uetvp qhp z|tdsh k„v vpqlgvp z|tvsprn{ey shy ^v|y h}fzhsl th qdtv|t h|{ƒ wv| vp gkpvp e~v|t lwpreulp ƒw€y vp gkpvp {v lunjv„t Xh wdtl qhp th ex~vt{hp th qptv„t{hp ~€xgy tƒnsh ƒwv| wdlp dtlsvy hexhyŒ Z olh{fy klt e~lp whxd th h}lolg zˆ h|{f {v|y {nt hp…xnznŒ Up ƒ{ht n h| rhgh wezlp qp ƒzv n whxdultn sh{pd {v| ]ƒr€th qhp {v| Vv|qd hqƒsh oh kph{nxlg{hp ~€xgy wlpohthjqhzsv„y jph rgjv hy ltkvzqvwfzlpŒ 'G;KKEP .?O?UGQ?O>BEP


5274)%/-56-.25 4)%/-5025 Z ƒxvy lgthp hkƒqpsvy klt lgthp zl ~xfzn qhp lwpz{nsvtpqd klt wlxpjxd}lp {gwv{h Lt z|s}€tfzv|sl ƒs€y ƒ{p n ^e~tn slrl{dlp {n m€f qhp {vt dtox€wv ƒ{p wxvzwholg th }exlp z{nt lwp}dtlph {nt hoeh{n wrl|xd z~ezlpy qhp zqe•lpy wv| klt lgthp vxh{ey sl {nt wx…{n sh{pd z|swlxp}vxey wv| klt lgthp wdt{h z|tlpkn{ey hrrd qh{djvt{hp hwƒ {v zqv{lptƒ |wvz|tlgkn{v ht z|s}€tfzv|sl ƒ{p n slre{n {ny m€fy wxv lq{lgtl{hp qhp z{n }ht{hzgh z{h ƒtlpxh {€t htox…w€t {ƒ{l v ƒxvy Czv|xlhrpz{pqƒy xlhrpzsƒyD {lgtlp th hwvq{fzlp {n kpqf {v| tvspsƒ{n{h Pgthp ethy ƒxvy wv| swvxlg wvr„ qhrd th wlxpjxd•lp {vt {xƒwv sl {vt vwvgv n whxdz{hzn lgkl {vt ]ƒ r€th {vt Vv|qd qhp {vt whxdkvuv qƒzsv {v|y Z xlhrpzsƒy lxsntl„lp etht Uƒzsv wv| swvxv„sl th z|tht{fzv|sl qhp z{nt wxhjsh{pqf m€f {nt rvjpqf {€t kphrƒj€t {nt hthjt€zpsƒ{n{h {€t z~ezl€t lt… v zv|xlhrpzsƒy hthz„xlp {v |rpqƒ {ny }ht{hzghy {h ƒtlpxh qhp {py lwpo|sgly {€t k„v }gr€t {nt ltkƒ {lxn lwpqxd{lph {ny •|~fy {v|y † wv| lgthp z|tfo€y htlulxl„tn{n lqlg ƒwv| qh{vpqlg {v htvsvrƒjn{v R whxdz{hzn wxvzwholg th z|jqlxdzlp {v|y k„v qƒzsv|y qhp v hkƒqpsvy ƒxvy Czv|xlhrpz{pqƒy xlhrp zsƒyD svpdmlp th wlxpjxd}lp l„z{v~h h|{ft {nt wxvzwdolph NU

^v Uxh{pqƒ Seh{xv Mvxlgv| Prrdkvy whxv|zghzl z{h qh}e qhp {h swhx {ny wƒrny {ny Slzzhrvtgqny lwprljsetv|y kphrƒjv|y hwƒ {v CPqlgtvy qhpŒ PqlgtvyD zl zqntvolzgh Npdttn \fjh sl {v|y Np…xjv Uh„qh qhp Npdttn Rrpƒwv|rv [x…{n whxdz{hzn z{py Lwxprgv|


)HC>KMP H?G^ )HC>KMP z{nt qxh{pqf {nrlƒxhzn R {nrlvw{pqf zlpxd CPqlgtvy qhp PqlgtvyD wxvirfonql z{h {l rl|{hgh ~xƒtph {ny z{xh{p€{pqfy kpq{h{vxghy z{nt Prrdkh ^v wx…{v lwlpzƒkpv ijfql z{vt hexh {n Ol|{exh Tv|tgv| qhp {v {lrl|{hgv {v ]diih{v `lixv|hxgv| ]|tvrpqd wxvirfonqht lwlpzƒkph kpdxqlphy rlw{…t {v qhoeth }|zpqd zl hzwxƒsh|xn lqkv~f Uhteth lwlpzƒkpv lqlg tny {ny lwv~fy klt z…ml{hp Lxjƒ{lxh {v n qxh{pqf {nrl ƒxhzn whxfjhjl lwlpzƒkph wxhjsh{vwvp…t{hy {v wx…{v h|olt{pqƒ 9.5*3. {nrlvw{pqfy zlpxdy ^h ljqhgtph {ny kl„{lxny wlxpƒkv| ejptht z{py Whx{gv| ^h lwlpzƒkph wxvidr rvt{ht qdol [esw{n qhp n kpdxqlph {v|y f{ht wrevt rlw{d Uhp z{py k|v wlxpw{…zlpy vp wx€{hj€tpz{ey f{ht v Mhzgrny Oph sht{ƒwv|rvy qhp v Np…xjvy Wp~hrhqƒwv|rvy h}ftvt{hy lwv~f sl {nt lxsntlgh {€t k„v wlxpwrht…slt€t qrvzdx {v| Vv|qd qhp {v| ]ƒr€th ht{gz{vp~h ^n zqntvolzgh {€t lwlpzvkg€t {ny wx…{ny wlxpƒkv| {nt hterhiht lq wlxp{xvwfy v `…{ny Vhmhxg kny v Mhzgrny Ophsht{ƒwv|rvy qhp v U…z{hy Q…ny ^h lwlpzƒ kph {ny kl„{lxny wlxpƒkv| {h zqntvoe{nzl v U…z{hy Uv|{zvs„{ny ^h zltdxph f{ht {v| U…z{h Wv|xzlrd v vwvgvy qh{d}lxl th knspv|xjfzlp k„v whxdkvuv|y ~hxhq{fxly vp qlgv|y qhp htvgqlpv|y {h|{ƒ~xvth wv| whxh{nxv„t qhp z~vrpd mv|t {nt m€f hp}tpkpdmvt{hy shy sl {py wxvzljjgzlpy {v|y

]|tht{fonqht jph wx…{n }vxd z{n zqntf z{v CSeh{xv ]d{pxhD z{v exjv {v| U…z{h Wv|xzlrd Cc {p qƒzsvy swhswdD


Mhzgrny Ophsht{ƒwv|rvy Xvlsixgv|

† WhKv|

]{v Seh{xv ^e~tny eqhtl {nt wx…{n {v| ls}dtpzn {v whgmvt {hy shmg sl {v kdzqhrƒ {v| Udxvrv Uv|t {nt pz{vxpqf Ljxpƒwhwph {v| T•lt sl {nt vwvgh {v CSeh{xv ^e~tnyD eqhtl {nt wx…{n {v| ls }dtpzn z{v oeh{xv CLrgqnD t|t CWv|zv„xnD G{ht v wx…{vy novwvpƒy wv| ls}htgz{nql m€t{htd z{nt lrrntpqf {nrlƒxhzn z{v svtƒwxhq{v L|{ƒy qhp {v wht{lrƒtp {v| {v| Tdq€ iv| Uhswhterrn {v ^v sph znsht{pqf z{pjsf z{nt qhxpexh {v| v Mhzgrny Ophsht {ƒwv|rvy pkx„lp {v CXev Seh{xvD wv| ljqhptpdmlp {v znslxptƒ oe h{xv CLrdswxhD qhp z|tl~gmlp e€y {v sl z|swx€{hj€tgz{xph {nt {ƒ{l z„t{xv}ƒ {v| Whxgh Lrqhgv| Nph {nt wxvz}vxd {v| lqlgtn {nt lwv~f lg~l {psnolg hwƒ {nt wvrp {lgh sl {v ax|zƒ ]{h|xƒ Nl€xjgv| L΄ R kpq{h{vxgh {v| ˆ hthqƒ w{lp {n olh{xpqf {v| wvxlgh Z Mhzgrny Ophsht{ƒwv|rvy h|{vluvxgml{hp z{v [hxgzp Pwpz{xe}lp {v Ogkhul z{py z~vrey {v| Sld{xv| ^e~tny {v| Potpqv„ Sld{xv| z{n z~vrf wv| gkx|zl whxdrrnrh sl {v CXev Seh{xvD qhp z{vt CHhzsvD wv| knspv„xjnzl {v hx~pqd Slh{xpqƒ Pxjhz{fxp


Np…xjvy Wp~hrhqƒwv|rvy F~lp lxsntl„zlp z~lkƒt ƒrv|y {v|y qlt{xpqv„y Lxpz{v}htpqv„y xƒrv|y z{v Rx…klpv qhp z{nt Pwgkh|xv sl {v Potpqƒ Seh{xv qhp {lrl|{hgh sl {n Slh{xpqf Ophkxvsf sl wx…{n ls}dtpzn z{nt Pp xftn z{v xƒrv {v| ^x|jhgv| {v ^v gkx|zl {v Seh{xv ]d{pxhy qhp ewhpul z{h exjh c {p qƒzsvy swhswd {v| U…z{h Wv|xzlrd Ly whguv|sl {v|y kvrv}ƒtv|y ]dqqv qhp Mht{me{{p ]|tlxjƒy {v| X{„xlsht{ Lg{nzn zl jdsv Mrhilxey z|tewlply {v| qhwtv„ {v| ^ze~€} ]{vt qptnsh{vjxd}v ~hxhq{nxpz{pqƒy xƒrvy {v| v wvpn{fy `ht }dxhy z{n sl{h}vxd {v| exjv| {v| O bhod Y„wth Mhzgrn zqntv olzgh N Ohrphtgkny qhp z{nt {nrlƒxhzn n lxsntlgh {v| z{vt Ug{xptv }dqlrv {v| U Uv|{zvs„{n Ogkhul z{n Oxhsh{pqf ]~vrf {v| Potpqv„ Sld{xv| z{v ^sfsh Sld {xv| {ny ]~vrfy Uhr…t ^l~t…t {v| L [ S qhp z{v Slh{xpqƒ Pxjh z{fxp wv| vxjdt€zl z{py `|rhqey Uvx|khrrv„ {v F~lp {psnolg sl {v v Mxhilgv htkxpqv„ xƒrv| Uhxƒrv| Uv|t qhp sl {v Mxhilgv Prrntpqfy ^nrlƒxhzny _wfxul Onsv{pqƒy ]„siv|rvy Lonthg€t Lt{pwxƒlkxvy UP S P Todqn Fuvkvy ]{xv}f [hxesihzn


Z wgz€ qƒzsvy lgthp n drrn wrl|xd {v| swx vz{ptv ]{v qh{ „ hwh{ns et v k n wl{hse s ƒzp th qpi… {ph sl{h v ~…xv djt€z }vxdy {€t ls wvxl qvt{ept lxy qv |sd{€t |iv„qr f {nrl} ph htlr €tpq…t q|z{fx ohrds€ wxvy {n €t t qhp z t qh{h} qdrly …{pz{n sl {py x rl€}ƒ lqrdsl xv y qhp z {€t kpl {dzlpy x~ƒslt €t hz{ pq…t r ]qntpq l€}vx ƒy ~…x lg€t vy lql wv| zq g t € ew{vt{h t q p lq lg p wxpt l wpipihz t€t {v„t %KRZK EP 9?I HG;P


2 QHEKGHXP UZOMP REP N?O;QR?QEP NGQW ?NX RGP JCA;ICP OCHI;JCP


0275-.+ )3-0)/)-% Z qptnsh{vjxd}vy f{ht wdt{h slxpqd ifsh{h wpv swxvz{d hwƒ {v oeh{xv z{n ~xfzn {ny sv|zpqfy Hz€y jph{g z{v oeh{xv v rƒjvy wdt{h q|xphx~v„zl qhp n sv|zpqf esvphml lswƒkpv z{n sv|zpqƒ{n{h {v| Z qptnsh{vjxd}vy ƒs€y wpv lrl„olxvy † n lpqƒth lwpq|xghx~n {v| rƒjv| † ~xnzpsvwvgnzl wpv knspv|xjpqd {n sv|zpqf qhp zpjd zpjd {nt wxvigihzl zl eth hth wƒzwhz{v kxhsh{v|xjpqƒ z{vp~lgv {v| ^v :7<6-;9*,3 f{ht wrevt jljvtƒy ^v oeh{xv hqvrv„onzl qhp hwƒ {nt |wv{g snzn e}{hzl z{nt ~xfzn [hrpƒ{lxh sph sv|zpqf dtvpjl qp eqrlptl sph olh{xpqf whxdz{hzn kgtvt{hy {v qrgsh {v| exjv| ^…xh wph e~v|sl lg{l wx€{vjltlgy z|toezlpy lg{l sv|zpqf lwpserlph R sv|zpqf z{vt qptnsh{vjxd}v qhp qh{ˆ lweq{hzn z{v oeh{xv sezh hwƒ {nt hthmf{nzn e}{hzl zl k„v {vsey ‹ Ylwexhzl {n wlxpjxh}pqƒ{n{h [hrpƒ{lxh wlxpejxh}l {n olxsvqxhzgh {ny z{pjsfy l|oe€y Nph whxdklpjsh zqntey ighy lg~ht et{vtn sv|zpqf jlsd{n qxv|z{d zqntey lx€{pqey lg~ht xvsht{pqf sv|zpqf zqntey q€spqey lg~ht jxfjvxn kphzqlkhz{pqf sv|zpqf Ylwlxt…t{hy h|{ft {nt l|o„jxhssn z~ezn n sv|zpqf €y kxhsh{v|xjpqƒ lxjhrlgv wrevt z|teihrl z{v th hthz„xvt{hp wrl|xey {ny h}njv„sltny pz{vxghy f z~ezlpy {€t wxvz…w€t {v| s„ov| wv| sl wx…{n sh{pd klt lgthp vxh{ey ‹ Ppzfjhjl sph teh svx}f hwvz{hzpvwvgnzny † kvspqƒ z|z{h{pqƒ {v| old{xv| wv| wx…{vy lwpzfshtl v Wwex{vr{ Wwxl~{ ^…xh wrevt n hwvz{hzpvwvgnzn klt e~lp th qdtlp sl {n kphqvwf {ny kxdzny F~lp th qdtlp sl {n k|th{ƒ{n{h th Ctv z{hrjv„slD {v whxƒt Pt… {h jljvtƒ{h lq{|rgzzvt{hp zl ltlz{…{h ~xƒtv n sv|zpqf shy ivnodlp th hpzohtƒshz{l w€y ƒ{p jgtl{hp {…xh z„t{vsh oh lgthp whxlroƒt F{zp jlttpe{hp sph hwƒz{hzn hwƒ {h {lq{hptƒslth L|{f {n k|th{ƒ {n{h z{v old{xv| wx…{vy {nt kph{„w€zl v X{dxpv `v wxv{xewvt{hy th ip…tv|sl {v [hxƒt Tz{vxpqd zht fkn th e~lp z|silg Wv|zpqd ƒs€y {nt wx€{vlgkhsl {v z{v Rx…klpv z{nt wlxg}nsn whxdz{hzn {ny Wfklphy zl zqntvolzgh Xpthjqdv|h hwƒ {vt phw€tpqƒ oghzv ^ƒ~v ^v hwv{erlzsh h|{ƒ lwp{l„~onql sl {n zv|g{h wv| z|teolzl v Ttvsd{h zl z|tk|hzsƒ sl {nt :*9*+*6-. {v| ahgt{lr sl{hjxh}f {v| ! %7:.65*6 ]{nt whxdz{hzf shy n sv|zpqf e~lp qhovxpz{pqƒ xƒrv ^h lgkn lwprejvt{hp htdrvjh sl {py z{pjsey qhp sl {v {p qx„il{hp wgz€ hwˆ h|{ey R sv|zpqf wxvzwholg th }€{gzlp |wvkƒxply zqe•lpy drsh{h {ny }ht{hzghy qhrwdmv|zly lwpo|sgly Olt lwpkp…~onql ltphgv „}vy z{py sv|zpqey lwprvjey jph{g qhp {h |rpqd wv| z|thwv{lrv„t {vt Etox€wv lgthp qp h|{d ht{p }h{pqd f qhp kpdzwhx{h N U

6CIGH; NMGMP C>K?G Lwƒ qlq{nsetn {h~„{n{h qhp ƒw€y shy |whjvxl„lp n qvptf rvjpqf ol€xv„sl 47:.9 †hwv{|~nsetv qhoˆ eupt† lqlgtvt wv| klt qh{d}lxl th hqvrv|ofzlp sph hupvwxƒ zlq{n qvpt€tpqf qhp vpqvtvspqf hterpun Is€y v„{l n l|sdxlph v„{l n kƒuh lgthp ljj|fzlpy jph sph l|{|~pzsetn m€f Zp qhqv{vwpey ixgzqvt{hp wht{v„ ^h z{h|xv kxƒsph z|~td swlxkl„vt{hp sl {h z{ltvzƒqhqh n rdzwn sl {v dx€sh {€t rv|rv| kp…t qhp {v hwxƒzsltv wdt{h qhpxv}|rh~{lg ]ˆ h|{f {n sljdrn wlxpwe{lph wv| rejl{hp Cm€fD ƒrh {h z{vp~fsh{h swvxv„t th ~hov„t qhp ƒrh th qlxknov„t Zwƒ{l {p setlp ]l wvph z{pjsf lgzhp qlxkpzsetvy f ~hsetvy Wl wvph qxp{fxph qhp wvpv|y qhtƒtly ^lrpqd sfw€y v wvpn{fy e~lp kgqpv ƒ{ht relp C[lxpwrhtfonqh zl sljd rly rl€}ƒxv|y qhp zl z{ltd kxvsdqph Pg~h qp lj… {v slxgkpƒ sv| z{h qexkn qhp z{n ~hzv„xh Lrrd {lrpqd ƒrh {h eqhth sl {vt kpqƒ sv| {xƒwvD Wfw€y 47:.9 lgthp h|{ƒy wv| ~dtlp {vt lh|{ƒ {v| whrl„vt{hy jph kƒuh †ƒ{ht n rfon lgthp zgjv|xn Wfw€y v ]ƒr€t qhp v Vv|qdy ~€xgy serrvt ~€xgy wxvvw{pqey †ƒw€y vsvrvjv„t qp vp gkpvp† klt lgthp {lrpqd 47:.9: Lwrd kplx~ƒsltvp hwƒ {n m€f ewxhuht sl {vt kpqƒ {v|y {xƒwv ƒxpzht {vt lh|{ƒ {v|y ~€xgy th •d~tv|t ltƒ~v|y jph ƒ{p z{lxf onqht Wfw€y olslrg€zht z{pjsey l|{|~ghy qhp z{pjsey htlslrpdy whxhirewvt{hy {v qh{hz{h{pqƒ {€t lt{hjset€t z{n m€f wxvzwlxt…t{hy qhtƒtly qhp lwpjxdssh{h wv| klt {v|y z|jqptv„zht ^lrpqd gz€y v 47:.9 th qh{vpqlg z{v s|hrƒ {€t htox… w€t qp ƒ~p z{v qvpt€tpqƒ :;*;<: F{zp {v|rd~pz{vt shy •po|xgmv|t v ]ƒr€t qp v Vv|qdy Ly {v|y h}v|jqxhz{v„slŒ


M 52/:1 HG M /27.%5 QSJTWKMYK JCR?LY RMSP

M 52/:1 HG M /27.%5 BG?TWKMYK JCR?LY RMSP

VZ_UL] Pqlgtv wv| h}ovtlg zl shy lgthp vp hwht{fzlpy

VZ_UL] ]ƒr€t

]ZVcX Pqlgtv ƒs€y wv| hwƒ wdt{h shy erlpwl f{ht {h lx€{fsh{hŒ F~v|sl hwht{fzlpy qhp klt e~v|sl lx€{fsh{h

VZ_UL] F~€ {nt |wv•gh w€y se~xp {…xh kphidmhsl sƒtv hwƒ {nt htdwvkn wrl|xd {nt {hswerhŒ

VZ_UL] Pt… lzlgy e~l{l eth lqh{vss„xpv lx€{fsh{h qhp •d~tl{l jph eth lqh{vss„xpv hwht{fzlpyŒ F{zp ]ZVcX Xh hwht{fzlp qhtlgy lgthp {v k„zqvrv Xh x€{d [hp~tgkpŒ Serl{l th hx~gzv|sl th zhy qdtv|sl lx€{fzlpy ^ƒ{l oh klg{l klzwvptgy sv| wƒzv k„zqvrv lgthp th hwht{dlp qhtlgy Lwƒ lx€{fzlpy ƒzly oerlpy ^v l|qvrƒ{lxv VZ_UL] Psdy wv| shy irewl{l lsdy vp hwht{fzlpy sdy }djhtlŒ

]ZVcX Vv|qd

]ZVcX Lwˆ {nt htdwvkn VZ_UL] ]|tlw…y ]ZVcX Lk„th{vt sn rly htvnzglyŒ VZ_UL] Pgshp ieihpvy ]ƒr€t h|{ƒ {v uexv|t ƒrvp ]ZVcX [vpv Vv|qd VZ_UL] I{p n htdwvkn wrl|xd e~lp {nt qhrf {ny ]ZVcX I~p wdt{h Vv|qd ƒ~p wdt{hŒ VZ_UL] [dt{h wdt{h Up lslgy slgthsl th qvp{dsl sƒtv {nt htdwvkn qp ƒ~p {nt qhrf {ny


2- %56)'2Olt lgthp kpl|qxptpzsetv ht v ]ƒr€t qp v Vv|qdy lgthp dz{ljvp Udwvph z{pjsf hth}exv|t ƒ{p ~x€ z{dtl wvrrd ltvgqph qhp n zwp{vtvpqvq|xd {v|y oh {v|y kp…ulp qhp zl drrn wlxgz{hzn knr…tv|t ƒ{p klt kph{nxv„t qhspd kpl„o|tzn ^v zgjv|xv lgthp ƒ{p z|~td qvpsv„t{hp z{h wdxqh qhp z{h whjqdqph qhp n pkpvq{nzgh {v|y z|tv•gml{hp zl ƒ{p e~v|t shme•lp hwƒ {vt kxƒsv Z ]ƒr€t qp v Vv|qdy lgthp wxƒz€wh {ny }ht{hzghy qhp {v| s„ov| ƒs€y z{nt wxhjsh{pqf m€f ƒrvp jt€xgmv|sl ƒ{p |wdx~v|t dz{ljvp Lwƒ {vt v hp…th jlttfonql vtvsh{vkvzgh whxdkvzn qhp qh{n jvxvwvgnzn {€t hz{ej€t z{vt hthw{|jsetv k|{pqƒ qƒzsv ]{n Nhrrgh |wdx~lp n sljdrn whxdkvzn {€t qrvzdx Nltpey vrƒqrnxly dz{lj€t whrpd qd{€ hwƒ {py je}|xly {v| ]nqv|dth {…xh qhp zl drrly j€tpey {v| [hxpzpv„ wv| swvxv„t th wxvz}exv|t mlz{h zpd qhp wxv}„rhun Z ƒxvy qh{djl{hp hwƒ {v xfsh ,47,1.9 qhp hwƒ {v rh{ptpqƒ ,4788<: Z|zphz{pqd zn shgtlp hk„thsvy ~€rƒy ]{nt Lslxpqf hwƒ {nt hx~f |wfx~ht {xlpy kph~€xpzsvg {€t dz{lj€t ]ˆ h|{ft {nt qh{njvxgh htfql qhp v ]hxr… Whqxdy kpdxqlphy dz{ljvp wlxpwrht…sltvp hrf {ly hwƒ wƒrn zl wƒrn z|tfo€y wlxwh{…t{hy hrrd qhp sl €{vz{ƒw Z ;9*58 wv{e klt lwprejlp th lxjhz{lg qhp ƒzv swvxlg {v hwv}l„jlp Lt{gol{h sl {v|y ;9*58: lxjdmvt{hp zl kv|rlpey wv| klt lwprejvt{hp hwƒ {v|y lt{hjsetv|y Olt setv|t zˆ etht {ƒwv hrrd wlxpwrhtpv„t{hp Wwvxlg th Chthwh„vt{hpD jph sljdrh kphz{f sh{h hrrd wdt{h lwpz{xe}v|t zl kv|rlpd Wƒtpsh dz{ljvp wv| mn{v„t lrlnsvz„tn zˆ eth z{holxƒ {ƒwv ~€xgy th sl{hqptv„t{hp Uh{d {n klqhl{gh {v| pz{vxgly jph {v|y hz|tfopz{vp dtox€wvp ejptht ox„rvp {ny wƒrny {ny Xehy _ƒxqny Pgthp vp dtox€wvp wv| mv„zht z{py z{vey hwƒ qd{€ qd{€ hwƒ {nt wƒrn Fth dxoxv {v| hwvqdr|•l eth hz|tfopz{v }hptƒsltv R qvpt€tgh qd{€ z{py z{vey lg~l sph wlxglxjn


vxjdt€zn `|rey hwvult€setly sl{hu„ {v|y wv| ƒs€y sl qdwvpv {xƒwv z|t|wfx~ht L|{ey vp spqxey qvptƒ{n{ly qh{d}lxtht th lwpip…tv|t qhp vp ~xfz{ly zqrnx…t thxq€{pq…t hwvsvt€tƒt{v|zht qhp weohptht z„t{vsh qhp qh{d sƒthy Whqxpd hwƒ {v|y z|sih{pqv„y nopqv„y q…kpqly mv„zht knspv|xj…t{hy whxdultly z|jjetlply qhp lrhz{pqd z„tvxh e~vt{hy sph Cq|qrpqfD ht{grn•n {v| ~xƒtv| ^v z{v ]hpt Vv„py ejptl {v Potpqƒ ]|tekxpv {€t 7+7: Pqlg •n}gz{nql ethy q…kpqhy z|swlxp}vxdy sl pkphg{lxv ltkph}exvt Lqvrv|ov„t slxpqd hwƒ {h dxoxh Lwv}dzpzl jph {n m€f zv| Wnt h}fzlpy drrvt qhtetht th {nt vxgmlp I{ht ixgzqlzhp zl sph wƒrn th zeilzhp wdt{h {v|y {vwpqv„y tƒsv|y qhp {py hx~ey Xh }exl zhp wdt{h zht {met{rlsht Wnt lqsl{hrrl„lzhp qdwvpvt wv| ixgzql{hp zl k|z~lxf oezn lg{l lgthp t{ƒwpvy lg{l 17+7: Xh •d~tlpy wdt{h th ixgzqlpy kv|rlpd ez{€ qhp wxvz€xptf [dt{h ƒs€y th •d~tlpy jph kv| rlpd wv| qhtlgy klt {n oerlp Wl h|{ƒt {vt {xƒwv oh {nt uhthixgzqlpy ƒ{ht j|xgmlpy wdrp z{nt gkph wƒrn I{ht qhspd kv|rlpd klt lgthp kphoezpsn knspv„xjnzl sph kpqf zv| ~xnzpsvwvp…t{hy {h {h ret{h zv| qhp {py klupƒ{n{ly zv| Wnt lwp{xewlpy z{vt lh|{ƒ zv| th slovqvwdlp jph{g e{zp kgtlpy drrvop z{v|y t{ƒwpv|y th z|s wlxp}exvt{hp dz~nsh zl drrv|y 17+7: Xh zeilzhp {nt }„zn qhp wv{e th snt h}ftlpy zqv|wgkph lqlg wv| wxvz€xptd kphsetlpy Wnt lwp{xewlpy zl drrv|y 17+7: th whxltv~rv„t zluv|hrpqd whpkpd Xh qh{hjjerrlpy ƒrv|y {v|y whpklxhz{ey z{py hx~ey Pgthp ƒ {p ~lpxƒ{lxv swvxlg th |wdxulp zl vwvphkfwv{l qvpt€tgh Xh ivnody ƒrh {h whpkpd wv| e~v|t }„jlp hwƒ {v zwg{p {v|y qhp th wxvzwholgy th {h wlgzlpy th j|xgzv|t wgz€ Xh ivnody {v|y drrv|y 17+7: ƒwv| qp ƒwv{l swvxlgy Hz€y qp lz„ qdwvph z{pjsf th ~xlp hz{lgy {n ivfolph {v|y


8%16%56-.)5 571%3%16+5)-5 Pqlgtvy qp lqlgtvy v ]ƒr€t qp v Vv|qdy wlxpkphihgtv|t {vt qƒzsv €y wrdzsh{h {ny }ht{hzghy Fth {hugkp sl hwvzql|ey sƒtv {v|y lh|{v„y {v|y [rdzsh{h {ny }ht{h zghy wv| lwpzqe}onqht {vt kpqƒ shy qƒzsv qhp shy whxhqgtnzht th hthqh{e•v|sl {n zv„wh {ny m€fy shy wv| lg~l z~lkƒt rhzw…zlp Z ]ƒr€t qp v Vv|qdy k|zqv rl„vt{hp th z|tlttvnov„t sˆ lsdy Sh {h qh{d}lxtht ƒs€y wvr„ qhrd ht z|th wht{v„zht qdwvph drrh wrdzsh{h {ny }ht{hzghy wv| sƒtvt n ^e~tn hup…onql th wrdzlp F{zp rvpwƒt oh swvxv„zht th z|thwht{fzv|t ^vt hrf{n ;9*58 ƒw€y {vt lxsftl|zl v 1*942. 1*8426 ^vt avt{xƒ qhp {vt Vpjtƒ ƒw€y {v|y lxsftl|zht v &;*6 !*<9.4 7 #42=.9 *9-@ ^vt qhrƒ dtox€wv ƒw€y {vt ltzdxq€zl v Shtdzny Mejjvy ^vt {xlrƒ ƒw€y {vt lswtl„z{nql v ]hguwnx ^vt Ovt Up~…{n ƒw€y {vt ewrhzl v Slxidt{ly


[P\T[VLXcWPXZT Z spqxƒy hrf{ny lgkl {v }€y z{py `lixv|hxgv| Up hwƒ {ƒ{l wl xpwrhtfonql hxql{d ~xƒtph z{vt hptpjsh{pqƒ qƒzsv {ny qhonslxp tfy m€fy a€xgy zwg{p ~€xgy pkpvq{nzgly ~€xgy ƒtlpxh ~€xgy zqvwƒ h|olt{pqƒy wlxpwh{n{fy {€t kxƒs€t ht{psl{…wpml {py hthwvkpey sl htolq{pqƒ{n{h qhp ~pv„svxŒ Iw€y v Vv|qdy qp v ]ƒr€t zl eth drrvt qƒzsv zl sph drrn lwv~f Z spqxƒy hrf{ny wdt{h zp€wnrƒy Z Vv| qdy qp v ]ƒr€t wdt{h rhrgz{h{vp [v{e kl z|tht{fonqht hrrd wlx wd{nzht z{h gkph zvqdqph qdopzht z{h gkph whjqdqph Z ^zdxrp ^zdwrpt e~vt{hy mfzlp ~xƒtph sl {vt spqxƒ hrf{n {v| qh {ernul zl slxpqd z|swlxdzsh{h [v{e klt oh ixlpy {v v|xdtpv {ƒuv ht qvp{dy qd{€Œ [dt{h sv| hxezlp th wlxwh{d€ z{n ixv~f qp e{zp qhtlgy klt swv xlg th kphqxgtlp {h kdqx|d sv|Œ ^gwv{h klt lgthp sƒtpsv z{vt k„zqvrv qƒzsv shy Z„{l qhp {h id zhtd shy Nph th exolp wnjhgv qp hrnoptƒ {v jerpv ~xlpdml{hp wx…{h th jl rdzlpy sl {v kpqƒ zv| wƒtv L|{ƒ lgthp {v wxƒirnsh sl {v|y htox…wv|y ^lrpqd ƒrvp hwl~ odtvt{hp {v|y lh|{v„y {v|y


`TVZT Z &;*6 !*<9.4 Vpjtƒy qhp v #42=.9 *9-@ avt{xƒy ^v v avt{xƒy qhp v Vpjtƒy ls}htpz{fqht jph {lrl|{hgh }vxd shmg z{nt ^nrlƒxhzn {v| Pqlgtn {nt wlxgvkv vp jph{xvg z|tez{nzht z{vt avt{xƒ th ~dzlp idxvy rƒjv|y |jlghy Udtvt{hy kghp{h v avt{xƒy e~hzl wlxpzzƒ{lxv hwƒ qprd R hwƒ{vsn slg€zn {v| idxv|y ƒs€y zl z„t{vsv ~xvtpqƒ kpdz{nsh lg~l €y hwv{erlzsh v avt{xƒy th |wvz{lg hrrl wdrrnrh ljql}hrpqd lwlpzƒkph qhp {lrpqd th [lodtlp z{py L|jv„z{v| {v| I{ht weohtl m„jpml sƒrpy qprd Z Vpjtƒy sl{d {vt odth{v {v| avt{xv„ ewhol qh{dorp•n qhp klt wfjl v„{l z{nt qnklgh {v| Lxjƒ{lxh lgwl z{v|y z|jjltlgy wv| {vt x…{nzht jph{g klt wfjl CZ avt{xƒy oh qh{hrdilpD Wl{d hwƒ {vt odth{v {v| }grv| {v| v Vpjtƒy hxtfonql th ls }htpz{lg uhtd z{nt {nrlƒxhzn f z{vt qptnsh{vjxd}v qhp hwv z„xonql [eohtl {v hwƒ }|zpqd hg{ph

[v{e klt sdov|sl jph {v wv„ qh{ernul n }prgh {v| ]ƒr€th qhp {v| Vv|qd Z z|jjxh}ehy klt wfjl {ƒzv shqxpd Yexv|sl ƒs€y ƒ{p v ]ƒr€t ek€zl sph lufjnzn qdwvph }vxd

CPj… qhp v Vv|qdy e~v|sl wdxh wvr„ lswpz{vz„tn v ethy z{vt drrvtD


ULVZT LXS\c[ZT Z Shtdzny Mejjvy ewrhzl z{vt qptnsh{vjxd}v †qhp z{v oeh{xv† {vt qhrƒ dtox€wv Z|zphz{pqd sl{djjpzl z{nt {e~tn {v| {vt gkpv {v| {vt lh|{ƒ Opek€zl z{v|y z|thtox…wv|y {v| k„v hwrey hxl {ey {nt qhrvz„tn qhp {nt lt{psƒ{n{h a€xgy }ht}dxly ~€xgy kp khq{pzsv„y f{ht qhrƒy qhp et{psvy Wph z{dzn m€fy wv| n qv|r{v„xh shy {nt |wv{psdlp {ƒzv …z{l v qhrƒy qhp et{psvy dt ox€wvy th pzvk|thslg zfslxh sl {vt htƒn{v qhp {vt h}lrf [hxˆ ƒrh h|{d {v z|rrvjpqƒ shy |wvz|tlgkn{v lswtl„z{nql hwƒ {vt qhrƒ dtox€wv Shtdzn Mejjv qhp {vt hwv~hpxe{nzl }e{vy z{v {lrl|{hgv {v| {hugkp sl hrnoptf z|jqgtnzn

Z Vv|qdy qp v ]ƒr€t oh lg~ht wvrrd th qdtv|t qhp wvrrd th wv|t sl {vt qhrƒ dtox€wv Shtdzn Mejjv ht {vt z|tht{v„zht Lrrd lqlgtvp lgthp wrdzsh{h {v| s„ov| qp lqlgtvy e}|jl hwƒ qvt{d shy jph wdt{hŒ


[L\LYPXZT ]LX ^Z_] ^\PVZ_] ]^ZX ]LTY[R\ Z jlr€{vwvpƒy {v| ihzprpd lg~l {nt dklph th relp ƒ{p oerlp h{ps€xn{g ]„t{vsh sl{vtv sdzonql C{xlrƒyD jph{g ƒ {p erljl klt z|t{hpxphmƒ{ht sl {nt qvptf rvjpqf Z {xlrƒy z{h ~exph ltƒy wvpn{f zht {vt ]hguwnx dxox€zl rƒjv hwvqhr|w{pqƒ Wl {v|y {xlrv„y {v| ]hguwnx v ]ƒr€t qhp v Vv|qdy oh swvxv„zht th htvguv|t h{exsvtly z|mn{fzlpy Xh lwp slgtv|t ƒ{p h|{ƒ wv| }hgtl{hp klt lgthp wdt{h n wxhjsh{pqƒ{n{h th hthr„zv|t ht ƒrh {h wxdjsh{h e~v|t qhp {nt htdwvkn wrl|xd {v|y th whpkl|{v„t z{py hwht{fzlpy jph{g vp lx€{fzlpy lgthp l„qvrly ]ˆ eth whjqdqp wv| oh hp€xlg{hp z{v slzvkpdz{nsh {v| ~xƒtv| oh z|tht{nov„t Uhp oh unslx€ov„t hthmn{…t{hy {nt hrfolph Pqlg wv| wxhjsh{pqd qx„ il{hp z{py khpkhr…klpy z{vey {v| s|hrv„ shyŒ ]{n CO€keqh{n t„~{hD zˆ eth exjv wv| {h wdt€ ex~vt{hp qd{€ zˆ eth exjv wv| n }ht {hzgh qhp n wrdtn whgxtv|t oxphsil|{pqd {n oezn {ny hrfolphy v {xlrƒy hteslrh z~v rpdmlp Z Slƒy kgtlp zv}gh zˆ h|{v„y wv| {nt e~v|t• jph{g vp {xlrvg {h ijdmv|tl wexh sl {v {hret{v {v|y ^p lwv~f qhp n kpqpd shy Nph {vt eu|wtv dtox€wv vp reulpy lgthp zht {v shrhqƒ jdt{p sˆ l|qvrgh swvxlg th {py }exlp {v sezh eu€ Wh {nt wgz{n sv| lgzhp htvp~{v~exny Izvp kgtv|tl rl}{d z{v|y {xlrv„y hwvq{dtl ƒtvsh qhrƒ sl{d hwƒ klqh{ezzlxh ~xƒtph }|zpqd Wh {nt [hthjgh q„xpe sv| sl whptl„v|tl qhp sl qdtv|tl th tp…o€ nrgopvy• lt… vp l~oxvg sv| qh{dsv|{xh sv| wl{dtl w€y lgshp nrgopvy• lwvset€y q„xpl ~dxn z{v|y l~ oxv„y sv| hwvq{… h|{vjt€zgh qhp ~dxn z{v|y }grv|y sv| hwvq{… h|{hwd{ly


I{ht fsv|th spqxƒ whpkdqp Wl ~dp ~v sl ixv~f qhp hexh Udol {xerh sv| {n rejht whp~tpkdqp Nph{g eixl~l ixv~f qhp hexh ]{v CMhzprpd VnxD zˆ eth exjv wv| vp h|{hwd{ly q|xphx~v„t z{v wtl„sh h|{v„ wv| }exlp {n k„thsn zˆ eth exjv wv| n hwvqhofr€zn qhp n lxnspd kph ke~vt{hp h|{f {n k„thsn wv| qdwv{l f{ht hkphs}p zif{n{n v {xlrƒy wdt{h lqlg wdt{h }grvy z~vrpdmlp Lt klpy {xv~ƒ sljdrv th qh{xhq|rdlp hwƒ rƒ}v snt qdtlpy th {vt z{hsh{fzlpy jph{g oh zl kph r„zlp• ƒs€y ht v {xv~ƒy htn}vxgmlp dxwhue {vt jph th zˆ htlidzlp Uhp ht qdwvpvy zv}ƒy zv| k…zlp z|siv|rf qhr„{lxn k…zl sv| wgz€ {n kpqf sv| qp hy {nt hqvrv|ofzv|t sƒtv vp ird qly h}v„ lgthp z|siv|rf {v| jlr€{vwvpv„ L ieihph ƒ{ht klt uexlpy th jlrdy hwˆ {n slxpd {v| htesv| oˆ hxwdulpy jxfjvxh qx|vrƒjnsh ^xlrƒy lgthp ƒwvpvy wpz{l„lp z{v nsex€sh {v| r„qv| ƒwvpvy wpz{l„lp z{nt |jlgh {v| hrƒjv| wv| {v| wv|rdlp djt€z{vy ƒwvpvy wpz{l„lp z{nt hjdwn {v| whpkpv„ {v| qhp ƒwvpvy wpz{l„lp z{vt ƒxqv {ny wv|{dthy


LXSPU^TUZT ]LX ^ZX OZX UTac^R Z ]ƒr€t qp v Vv|qdy l|~hxgz{€y oh hqvrv|ov„zht {vt Ovt Up~…{n z{py wlxpwrhtfzlpy {v| [pohtƒt qp lqlgtvp th qdrwhmht shmg {v| e{vpsvp th ht{psl{€wgzv|t htlsƒs|rv|y Nph{g ƒw€y lgwl qdwvpvy C^xlrƒy klt lgthp v Ovt Up~…{ny {xlrƒy lgthp ƒwvpvy klt {h eihrl ez{€ qhp sph }vxd sl htlsƒs|rv|yD Fwlp{h qp v Vv|qdy hthmn{dlp {n Ov|r{zpteh {v| z{v wxƒz€wv sphy Pre tny Uhp {v qdtlp sl {v kpqƒ {v| whxdkvuv {xƒwv R hwv{|~gh qhp n k|z{|~gh klt r|jgmv|t {v|y k„v }grv|y ]|tl~gmv|t {nt wlxpwrdtnzn {v|y hjƒjj|z{h Z Vv|qdy ludrrv| {v relp qhohxd CUhp z{v qd{€ qd{€ lgshp qhp |wlxf}htvyŒ Wwvxlg th snt e~€ th }d€ swv xlg th lgshp v k|z{|~ez{lxvy {€t k|z{|~…t hrrd |wfxuh hupvwxlwfy sl {v ql}drp •nrd {gspvyŒD

Z Ovt Up~…{ny lq}xdmlp etht qƒzsv wv| ~€xgy {nt hwv{|~gh klt e~lp serrvt C_wvsvtf qp hy hthqh{e•v|sl wdrp {h ~hx{pdD L|{ƒ {v sdonsh whgxtlp qhtlgy hwƒ {vt Slxidt{ly qhonslxptd jph {py k|zqvrgly qhp {h lswƒkph Sh swvxv„zl th f{ht qhp {v vpqƒznsv {v| R m€f zht whp~tgkp Z wpv fxlsvy z|tlwfy qhp htpkpv{lrfy {xƒwvy th ht{prn}olg qhtlgy {n m€f


Z Slxidt{ly qhp sez€ {v| Up~…{n shy kgkhul ƒ{p

R m€f wxewlp th z|tvkl„l{hp hwƒ {nt lwpo|sgh th {n mfzlpy ƒw€y qhp th exov|t {h wxdjsh{h Z Slxidt{ly |we}lxl hxql{d hwƒ wvrrd klptd hrrd shy qrnxvkƒ{nzl fx€ly wv| {v sljhr„{lxv htox…wptv ~dxpzsh {v|y f{ht ƒ{p e•huht qhp ixfqht pqhtvwvgnzn z{py ht{puvƒ{n {ly qhp z{py k|zqvrgly qhp lrwgkh z{py hƒxh{ly k|tdslpy wv| qptv„zht {h tfsh{h {ny zqv{lptfy {v|y „whxuny R hugh {v| Slxidt{ly ejqlp{hp z{v jljvtƒy ƒ{p qh{ƒxo€zl th ulwlxdzlp {py wxvz€wpqey {v| hwvjvn{l„zlpy qhp hwv{|~gly qhp th shy k…zlp fx€ly wv| wv{e klt hwvjvn{l„vt{hp wv| klt lrwgmv|t zl {gwv{h qhp klt jt€xgmv|t drrn kƒuh hwƒ {nt {xerh Z Up~…{ny lgthp orpssetvy hrrd {h|{ƒ~xvth ~hxv„ sltvy sl {n org•n {v| {nt vwvgh ht{psl{€wgmlp sl jltthp ƒ{n{h


'-%11+5 .%4%9-5%4-(+5 Nlttfonql z{nt Uvmdtn {v [{|~pv„~vy {v| Zpqvtvspqv„ ^sfsh{vy {ny Xvspqfy ]~vrfy Lont…t ]wv„khzl z{n Oxhsh{pqf z~vrf {v| [erv| Uh{zern qhp z{v Vh•qƒ [lpxhsh{pqƒ Seh{xv {v| Vl€tgkh ^xpipmd We~xp zfslxh hwƒ {v zqntvoe{nzl wlxgwv| olh{xpqey wh xhz{dzlpy qhp {ezzlxpy ƒwlxly {nt Xƒxsh {v| Wwlrgtp qhp {v Itlpxv qhrvqhpxptfy t„~{hy {v| Uv„qv| z{nt Potpqf V|xpqf ]qntf {n \eh {v| ]hsdxh z{v Rx…klpv qho…y qhp {n &.9=* $*-976* {v| [lxjqvremp z{v OR [P SP Uvmdtny Wl{hu„ drr€t z|tlxjdz{nql sl {v Potpqƒ Seh{xv {v Uxh{pqƒ Seh{xv Mvxlgv| Prrdkvy {v Wejhxv Wv|zpqfy {v lrl„olxv oeh{xv qhp {h wlxpzzƒ{lxh OR [P SP ^v qhrvqhgxp {v| zqntvoe{nzl z{nt Pwgkh|xv {py `vgtpzzly {v| P|xpwgkn sl {nt Etth ]|tvkptv„ Pwgzny {v knsp v„xjnzl {v wx€{ƒ{|wv spv„mpqhr 7447> ;1. /.447> >17 /7447>: * -9.*5 zl z|swhxhj€jf {v| OR[PSP Mexvphy sl {nt Potpqf V|xpqf ]qntf qhp {v U S M P ]{nt {nrlƒxhzn zqntvoe{nzl sph {nrlvw{pqf zlpxd X|~{lxptvg hqxvid{ly qhp z|tlxjdz{nql sl {v Seh{xv {ny Ol|{exhy N„ xpzl zl }prs kxhsh{vwvpnsetv t{vqpsht{ex sl oesh {vt [lrvwvttnzphqƒ [ƒrlsv [hxv|zghzl z{vt {nrlvw{pqƒ z{hosƒ (.:; lq wvswey jph {vt qptnsh{vjxd}v wv| ihzgz{nqht zl wxvz€wpqf exl|th We~xp zfslxh e~lp knsvzpl„zlp wlxgwv| dxoxh sl ol€xn{pqey hthr„zlpy jph {v oeh{xv zl rvjv{l~tpqd wlxpvkpqd Zp ihzpqƒ{lxly kpvpqn{pqey {v| oezlpy f{ht Wervy {ny Uhrrp{l~tpqfy Pwp {xvwfy {v| Potpqv„ Sld{xv| Uhrrp{l~tpqƒy Opl|o|t{fy {v| OR[PSP Mexvphy Nltpqƒy Opl|o|t{fy {v| Pr rntpqv„ `lz{pidr qhp [xƒlkxvy Uhrrp{l~tpqƒy Opl|o|t{fy {v| OR[PSP Uvmdtny hwƒ {v

+/-%1% 03%//% Nlttfonql z{nt Lofth {v ]wv„khzl z{nt z~vrf Lx~f {ny Xerrny Uhxxd Wl{d {nt hwv}vg{nzf {ny {v z|ssl{lg~l z{nt V|zpz{xd{n zl zqntvolzgh N Wp~hrhqƒwv|rv| F~lp z|tlxjhz{lg sl {v whpkpqƒ z{eqp {v| Potpqv„ Sld{xv| z{py whxhz{d zlpy R a…xh {€t [v|rp…t zl zqntvolzgh N Uhrrht{mƒwv|rv| qhp Ovt Up~…{ny zl zqntvolzgh ] ^zhqgxn Fwhpul z{py whxh z{dzlpy X{h qhp Slzsv}vxpdmv|zly zl zqntvolzgh N Wp~hrhqƒwv|rv| h}pex€sh z{vt 1*94.: *<-.4*29. `prv|seth Whx{v|xdtv zl zqntvolzgh :;1.9 6-9. 76A*4.A ]l z{ltƒ vpqvjltlphqƒ q„qrv zl zqntvolzgh X Whz{vxdqn qhp [rv„{vy sl {v Seh{xv ^e~tny zl zqntvolzgh O axvtƒwv|rv| Lwƒ whpkg hz~vrlg{hp z|z{nsh{pqd sl {v qrhzpqƒ swhre{v qhp {vt z„j~xvtv ~vxƒ


%'1+ 3%3%()/+ 4:55)627 Nlttfonql z{nt Lofth {v Pgthp hwƒ}vp{vy {ny Uxh{pqfy ]~vrfy Zx~nz{pqfy ^e~tny qho…y qhp {v| ^sfsh{vy Slh{xpq…t ]wv|k…t {v| [htlwpz{nsgv| Lont…t ]ht ~vxl„{xph e~lp z|tlxjhz{lg htdslzh zl drrv|y sl {v|y Onsf{xn [hwh•€dttv| .6-.44 ..9: .97.6 70*.9; "*;;12*: 92;:,1 ^metn Lxj|xgv| lt… e~lp lwpslrnolg {nt qgtnzn zl olh{xpqey whxhz{dzlpy {v| Vl€tgkh Mhxkhxv„ qhp {v| Np…{n Mhzprlpdkn ^v gkx|zl sl {nt Rx… Lwvz{vrerrn {nt vsdkh ~vxv„ *96*;276

5%.+5 3%3%(2327/25 Pxjdml{hp jph {v oeh{xv hwƒ {v Pgthp servy {v| O ] {v| Slh{xvkxvsgv| Uvmdtny ]|tlxjdz{nql sl {v|y zqntvoe{ly U Lxmƒjrv| N Uhxh~pzhxgkn ^ \d{mv N Mhzprlpdkn N [h}grn ] Lshth{gkn ^ W€xh•{ƒwv|rv X Ue}hrv N ]hwhtgkn L ^zg ~rn ] X{hrdzn zl exjh tlvlrrntpqv„ qhp l|x€whpqv„ xlwlx{vxgv| Nph {v OR[PSP Uvmdtny z~lkghzl {v|y }€{pzsv„y z{h exjh `hzv|rfkly {v| Uh{zpwƒxxh {v| ` N Vƒxqh Olt wrnx…t€ klt wrnx…t€ {v| X{ `v ]lsptdxpv irhqlghy {v| ] ]lxe}h z{py zh{pxpqey novjxh}gly {v| N [h}grn L~ sdth sˆ qdnqh Wwdqh sdqh wdqh wdqh qhp ^v| Xv| z{nt ƒwlxh {v| [lxjqvremp !* :.9=* 8*-976* z{v h}pex€sh z{nt ƒwlxh 47=. 78.9* z{h h}plx…sh{h Wv|zpqf hwƒ {vt qptnsh{vjxd}v qhp Wv|zpqf hwƒ {vt Prrn tpqƒ qptnsh{vjxd}v z{v sv|zpqƒ whxhs„op Z [e{xvy qhp v r„qvy z{py q€s€kgly Mhi|r€tgh {v| O M|mdt{pv| qhp `pdqhy {v| O Wpzp{mf whxhj€jey qhp z|swhxhj€jey {v| OR [P SP

(+0+64+5 3%3%1-.2/%27 Nlttfonql z{nt Lofth Lwv}vg{nzl hwƒ {nt Lt€{exh ]~vrf {v| Potpqv„ Sld{xv| {v qhp hwƒ {v cklgv Wv|zpqvg Zxgmvt {ly {v| U Nh•{dtv| {v €y w{|~pv„~vy z{v qrhzpqƒ {xhjv„kp dxpz{h whs•n}lg ]{v oeh{xv z|tlxjdz{nql sl{hu„ drr€t sl {v|y zqntvoe{ly O [v{hsg{n ] L P|hjjlrd{v U Ohsd{n ] Whigkn ) !27<+257= Wwdqh S Slvrƒjn R Lzwxv„kn O qhp Zpkgwv|y ^„xhttvy Pwpkh„xph {v| ]v}vqrf Lkdsn q h ]|ssl{lg~l z{h exjh Zpkgwv|y lwg Uvr€t… Pwpkh„xph [vr|tlgqny qhp Uvx|}hgvy ht{gz{vp~h ^dtjqv {v| ]r Wxƒmlq Exov|x ]}fqly Rx…klpv Uvx|}hgvy Pqqrnzpdmv|zly Mˆ Nlg{vthy qhp Mˆ Nxpd qhp Twwfy Pwpkh„xph {v| Lxpz{v}dtn `vgtpzzly {v| P|xpwgkn Pwpkh„xph Ljjlrpv}ƒxvy Zp k|v Ex~vt{ly {ny Mlxƒth {v| ]hguwnx Sv„xpvy Z eswvxvy {ny Mltl{ghy Nqxh{zpdtv ]|swƒzpv {v| [rd{€th Ljdo€t


Wwv„jv| Ljhwn{d sv| Q…h {v| [v{hsg{n xƒrvp ^v Wdonsh {v| Tvtezqv Uhonjn{fy ^v ƒtlpxv {v| Tdzvth {v| ] Whigkn Tdzvthy q h z|tlxjhmƒsltvy sl oeh{xh ƒw€y Ls}p Seh{xv {v| ] L P|hjjlrd{v| S Fxl|thy {v| O [v{hsg{n OR [P SP Mƒrv| qhp Uvmdtny Slh{xpqf Ophkxvsf L{{pqf ]qntf S Prl„olxn Fq}xhzn S Werp qhp drrh lrl„olxh z~fsh{h ]|ssl{lg~l z{v Oplotey `lz{pidr Xev| qhp Pthrrhq{pqv„ Sld{xv| z{n ]lxigh sl {n olh{xpqf vsdkh ‰IsshŠ qhp {v exjv X„~{hy Uhrvqhpxp tfy Itlpxv zl kphzql|f zqntvolzgh L Ophsht{f z{v Oplotey `lz{pidr Lx~hgv| Prrntpqv„ Oxdsh{vy {€t Olr}…t sl {v|y Ixtpoly {v| Lxpz{v}dtn exjv zl luerpun Fwvwhy qhp z{v Oplotey `lz{pidr Wv|zpqv„ Sld{xv| Mƒrv| sl {v spv„mpqhr R Wl r€kgh {ny P|{|~ghy wrvpdx~vy ^xhww [xƒz}h{h lxsftl|zl {vt kphtvv„sltv z{v|y Pspjqxekly {v| ]rdivspx Wxƒmlq zl zqn tvolzgh Whxghy Mhxkdqh qhp zl z|tlxjhzgh sl {nt ]qntf ‡]„j~xvtv Seh{xvˆ {v| OR [P SP Uvmdtny ]|ssl{lg~l z{py {nrlvw{pqey zlpxey adp \vq Uhxe {ny X{dshy Whxgh n dz~nsn ^v whp~tgkp {ny z|jt…sny qhp Ux|}d svtvwd{ph {v| W Whtv|zdqn ]{vt qp tnsh{vjxd}v erhil sexvy z{nt {hptgh spqxv„ sfqv|y {v| V `€{ƒwv|rv| Wph z{pjsf qp ex~vshp

3%125 5.2742/-%.25 Nlttfonql z{nt Lofth ]wv„khzl Zpqvtvspqey Pwpz{fsly z{v ^sfsh Opvgqnzny Pwp~lpxfzl€t {v| Zpqvtvspqv„ [htlwpz{nsgv| Lont…t qhp Seh{xv z{n ]~vrf Vh•qv„ [lpxhsh{pqv„ Sld{xv| qhp z{n ]~vrf {v| [errv| Uh{zerrn cy novwvpƒy z|tlx jdzonql sl {v Ls}poeh{xv {v| ]w„xv| P|hjjlrd{v| sl {v Slzzhrpqƒ Seh{xv {h OR [P SP Uhrhsd{hy qhp Uvsv{ntfy {n Xeh Prrntpqf ]qntf {v ]„j~xvtv Prrntpqƒ Seh{xv qhp wvrrv„y opdzv|y {v| lrl|oexv| old{xv| [x€{hj€tgz{nzl zl exjh {€t Lxpz{v}dtn Wethtkxv| ]v}vqrf P|xpwgkn Uvxtdxv| Lpz~„rv| Wweql{ ]hguwnx Wvrpexv| \v|{mdt{l Xlzgt av|xsv„mn Wpzp{mf N ]qv„x{n N Lxsetn N Ophrljsetv| L ]hqlrrdxpv| bhod W Uvxxe \ Uv„tl• W ^zhgny q h ]qntvoe{nzl z{v oeh{xv \v|{mdt{l bhod ]hqlrrdxpv Nphtthqƒwv|rv Ettptv Vdzqhxn ]v|xf Vevthxt{ Wpzp{mf [ Wet{n L Ofsv| Wpr{ av|xsv„mn q h Fwhpul qhp zqntvoe{nzl jph {nt {nrlƒxhzn qhp {v xhkpƒ}€tv Fjxh•l qhp ewhpul lwpol…xnzn z{h sljhr„{lxh oeh{xh {v| lgkv|y Fwhpul z{py {hptgly `{dzhsl {v| ]{ ^zp…rn Z Rrghy {v| v| {v| X Qhwh{gth Lt e~lpy {„~n kpdihptl {v| ]w [l{xƒwv|rv| qho…y qhp zl wvrrey {nrlvw{pqey zlpxey qhp {nrlvw{pqd wxvjxdssh{h ]|tlxjdz{nql sl l}nslxgkly qhp wl xpvkpqd knsvzpl„vt{hy qlgslth j„x€ hwƒ {vt wvrp{pzsƒ qhp {nt wlmvjxh}gh Puek€zl {py z|rrvjey kpnjnsd{€t Ljqv„zh Udr ivy qhp Eklph [rh{lgh _dqptovy Opl|o„tlp {nt Lt…{lxn ]~vrf Sld{xv| {v| [lpxh•qv„ ]|tkezsv| lt… kpkdzqlp z{v ^sfsh Slh{xpq…t ]wv|k…t {ny ]~vrfy Uhr…t ^l~t…t {v| [htlwpz{nsgv| [lrvwvttfzv| Opl{erlzl Uhrrp{l~tpqƒy Opl| o|t{fy {v| OR[PSP \Z_WPVR] † qhp Lt{pwxƒlkxvy {v| CZxjhtpzsv„ P{hpxpq…t Spdz€tD {v| ] P R


%16:1+5 9%/.-%5 Uh{djl{hp hwƒ {nt Ir|swv {ny Uhxwdov| qhp jlttfonql {v `lixv|dxpv {v| ]wv„khzl zqntvjxh}gh z{nt Prrdkh F~lp zqntvjxh}fzlp wlxpzzƒ{lxh hwƒ olh{xpqd exjh sv|zpqd wxvjxdssh{h qhp ƒwlxly ]{vt qptnsh{vjxd}v e~lp zqntvjxh}f zlp {hptgly sljdrv| sfqv|y qhp e~lp {psnolg sl ixhilgv zqntvjxh}ghy z{v }lz{pidr Slzzhrvtgqny sl {nt {hptgh Uhxhidt ]lxdp ]{nt {nrlƒxhzn e~lp z~lkpdzlp wlxpzzƒ{lxly hwƒ zlpxey ^lrl|{hgh sljdrn whxhj€jf n zlpxd {v| " ^v Xnzg Wlre{nzl hx~p{lq{vtpqd qlt{xpqey sv|zpqey zqntey {ny Lofthy Pg~l {nt {l~tpqf lwpserlph {ny {lrl{fy {v| _wv|xjlgv| [v rp{pzsv„ z{nt Lqxƒwvrn ‡5244.662<5 ˆ Lwƒ {v |wnxe{nzl {nt Potpqf V|xpqf ]qntf €y ^l~tpqƒy Opl|o|t{fy {ny qhp whxhp{fonql {v qhrvqhgxp {v| kph}€t…t{hy qhp qh{hjjerrvt{hy {nt Opvgqnzn jph {py ‡hx~p{lq{vtpqeyˆ lwlsidzlpy whxh idzlpy z{nt hgov|zh {v| old{xv| Zr„swph qhp {nt z~lkphmƒsltn shupshrpz{pqf vpqvtvspqf wvrp{pqf {ny zlmƒt Wd ~l{hp jph {n Oph{fxnzn {ny hx~p{lq{vtpqfy shy qrnxvtvspdy qhp hxoxvjxh}lg

6%525 9%/.-%5 Nlttfonql z{nt Lofth qhp zwv„khzl oeh{xv z{nt kxhsh{pqf z~vrf {v| Potpqv„ Sld{xv| hwƒ ƒwv| qhp hwv}vg{nzl sl dxpz{h {v [hxdrrnrh sl {py zwv|key {v| z{nt kxhsh{pqf z~vrf erhil sexvy €y servy qhp €y qvx|}hgvy z{vt ~vxƒ {v| hx~hgv| kxdsh{vy zl whxhz{dzlpy {v| Potpqv„ Sld{xv| z{nt Pwgkh|xv z{n O€k…tn z{v|y `prgwwv|y qho…y qhp zl wlxpvklgly z{v lu€{lxpqƒ ^v z|tlxjdml{hp sl {v Exsh Sezwpkvy qhp zwlxpvkl„lp z{nt Prrdkh sl {h exjh \€shgvy qhp Tv|rpe{{h {v| N ]hguwnx Wwlsiƒrpv [v wvrdxvy {v| N Yltƒwv|rv| z{vt vs…t|sv xƒrv adhty Uvr~dhy {v| ^mƒt ]…t{lxy Vv„onxvy ^v {dirp {v| O Ul~hKkn ^v jh• {htdqp {ny Q ]hxxf ^v ulqptd {nt z|tlxjhzgh {v| sl {v Potpqƒ Seh{xv z{v vwvgv kpht„lp sgh olh{xpqf wvxlgh klqh{xp…t ~xƒt€t z|ssl{e~vt{hy zl wlxpzzƒ{lxly hwƒ luft{h whxhj€jey qrhzzpqv„ qhp z„j~xvtv| xlwlx{vxgv| lrrntpqv„ qhp uetv| zl ƒrly {ny zqntey {v| Potpqv„ qho…y qhp z{nt Pwgkh|xv Wlxpqey hwƒ {py whxhz{dzlpy wv| erhil sexvy lgthp N|drptvy qƒzsvy {v| ^etlzn Z|g rphsy ^vs Lx~vt{v~€xpd{ny {v| Wvrpexv| Uvipervy Rreq{xh {v| P|xpwgkn Ljjlrph}ƒxvy Pw{d lwg Sfihy {v| Lpz~„rv| Lj jlrph}ƒxvy Et{xhy gzvt dt{xhy {v| W Wwxe~{ ]erl• Zoerrvy {v| ]hguwnx Udzzpvy [rv„{vy {v| Lxpz{v}dtn Pxsfy Zxez{ny {v| P|xpwgkn [|rdkny R z{xgjjrh wv| ejptl hxtdqp {v| ]hguwnx ^xdtpv Mdq~ly {v| P|xpwgkn Ljjlrph}ƒxvy Xl}erly {v| Lxp z{v}dtn Ekpqvy Vƒjvy Zpkgwv|y ^„xhttƒy {v| ]v}vqrf Pudjjlrvy Zpkgwv|y lwg Uvr€t… {v| ]v}vqrf [vr|tlgqny R kvrv }vtgh {v| Whxd {v| [ Mdpy Whxd Z }grvy sv| v Vl|{lxdqny {v| Lreqv| ]hqlrrdxpv| Vl|{lxdqny `v|et{l Zil~v„th {v|


Vƒwl X{e Mejqh `xvt{ƒmv ^v `optƒw€xv {v| hwv~€xlg hwƒ {v Potpqƒ Seh{xv qhp z|tlxjdml{hp sl {nt ]„j~xvtn Prrntpqf ]qntf {ny Uh{lxgthy Whxhjqv„ z{nt Xƒxh {v| H•lt z{v oeh{xv Lont…t lxsntl„vt{hy {vt xƒrv {v| Uxƒjqz{hjq ^v qhrvqhgxp {v| ls}htgml{hp z{nt lwpol…xnzn sl {vt ]{hsd{n `hzv|rf qhp {nt Etth [hthjp€{vwv„rv| sl {nt vwvgh qhp z|tl~gmlp {nt z|tlxjhzgh {v| z{h oeh{xh [lxvqe qhp Opdth ^v z|tlxjdml{hp sl {vt [e{xv `prpwwgkn z{v L{hgxphz{v ml|jdxp {v| Xpr ]dpsvt ^v sl z|tophzdx~ly {nt Wpsf X{ltgzn qhp {vt axfz{v [vrg{n lxsntl„vt{hy {vt xƒrv {v| ^vrz{ƒp z{nt Etth Uhxetpth ^v qhrvqhgxp {v| jph wx…{n }vxd sl {vt Np…xjv [hx{zhrdqn z{nt q€s€kgh Lwpz{gly {€t X ^zp}ƒxv| qhp [ Mhzprlpdkn R z|tlxjhzgh z|tl~gml{hp {vt ~lps…th {v| sl {v hteihzsh {€t Lorg€t {v| M Z|jq… zl olh{xpqf kphzql|f {v| [ Wdxqhxn ^vt ~lps…th {v| lwp ~lpxv„t {nt wx…{n {v|y sljdrn olh{xpqf {v|xte z{nt lwhx~gh sl {nt q€s€kgh Lwpz{gly ^v qhrvqhgxp {v| knspv„xjnzl shmg sl {nt [et| [hwv|{zf {nt [vrp{pz{pqf l{hpxgh S P \ Z ] Slh{xpqf Fq}xhzn \lwlx{ƒxpv Ixhsh ]{ƒ~vy htlidmvt{hy {v Pt|kxlgv {v| U…z{h Wv|xzlrd ^v qhrvqhgxp {v| z|tlxjdml{hp sl {nt Slh{xpqf Ophkxvsf ƒwv| sl lwpql}hrfy {vt Onsf{xn [hwhsp~hfr htlidmv|t {vt Zpkgwvkh lwg Uvr€t… {v| ]v}vqrf wlxpvkl„vt{hy zl ƒrh {h hx~hgh oeh{xh {ny Prrdkhy Lwƒ {v se~xp {v zl z|tlxjhzgh wdrp sl {vt Np…xjv [hx{zhrdqn whxv|zpdmv|t {nt L|rf {€t oh|sd{€t {v| T Uhswhterrn {v ]dr{v Wvx{drl {v| E Wwrgtzt{lpr qhp {v exjv Wwhswdkly sl xv„sp {€t S [hwhohthzgv| qhp W \ewwh zl whtlrrftph wlxpvklgh ^vt ~lps…th {v| qhp {v zl z|tlxjhzgh sl {nt shmg sl {nt Etth [hthjp€{vwv„rv| z{v exjv {ny F Lqxg{h R kghp{h {v| hz{xvth„{n ^v Slh{xpqf Ophkxvsf whxv|zpdmv|t z{nt Pwgkh|xv wx…{h {v|y Twwfy {v| Lxpz{v}dtn shmg sl {v N [hx{zhrdqn qhp {v lwƒsltv qhrv qhgxp {n V|zpz{xd{n shmg sl {vt N Wp~hrhqƒwv|rv {nt W [hwhq€tz{ht{gtv| qhp {nt P Nlxhzpsgkv| ^v ~lps…th {v| {v &4.<;1 E ]d}lx sl {vt S Uhrn…xh zl whxhj€jf M Vlpihkd ^v qhrvqhgxp {v| {vt ^hx{v„}v {v| Wvrpexv| sl {v OR [P SP ]lxx…t ^v qhp {v sl {v OR [P SP Uvmdtny wx…{h {py Pqqrnzpdmv|zly shmg sl {n W Uhxhjpdttn qhp sl{d {v \d}{n q|xp…t {v| zl z|tlxjhzgh sl {vt `lt{ƒ Ptkphsez€y {v z|tlxjdml{hp sl {vt N Upsv„rn z{vt Zpkgwvkh ^|xdttv| z{nt Pwgkh|xv ^v Np…xjv [hx{zhrdqn {py Pqqrnzpdmv|zly qhp {v shmg sl {vt R Vvjvoe{n {py Xl}erly zl z|swhxhj€jf {ny L{{pqfy ]qntfy sl {v OR [P SP Uvmdtny Lwƒ {v e€y {v z|tlxjdml{hp {py ~lpslxptey wlxpƒkv|y sl {v|y \ewwh † [hwhohthzgv| ^vt ]l w{esixpv {v| gkpv| e{v|y rlp{v|xjlg {nt Oxhsh{pqf ]~vrf [x…{n [xdun wv| gkx|zl sl{d hwƒ wvrrd ~xƒtph z~lkphzsv„ qhp slre{ny {ny qhrrp{l~tpqfy lqwhgkl|zny ]{nt se~xp zfslxh qhrrp{l~tpqf {v| wvxlgh v ^dzvy ahrqpdy z|tlxjdz{nql sl ƒrv|y {v|y Frrn tly zqntvoe{ly old{xv| lt… wx€{hj€tgz{nzl z{py qptnsh{vjxh}pqey {hptgly ^v Slxsvqfwpv {v| M ]lxt{dxn R ]{xv}f {v| N Oh rphtgkn qhp z{py tlƒ{lxly &*/. :.? qhp ^v qrdsh ijfql hw {vt whxdklpzv {€t S [hwhohthzgv| qhp W \ewwh Lqƒsh wx€{hj€tgz{nzl qhp zl wvrrey {nrlvw{pqey zlpxey Wht{ds ]v|zv„ R S|zgh adp xvq Vhi zƒxx| Zp kxƒsvp {ny wƒrny Z pƒy {v| wh{exh Olzwvptgy Whxjhxg{h Uxpy qxvy Sh zl k… z{v wrvgv Vƒrh R rgstn {€t z{lthjs…t Ztlpxvwhjgkh


R wlxpwe{lph {€t OR [P SP R pkx|{pqf wxdun wxpt ~xƒtph [dt€ hwƒ whxhz{dzlpy z{py vwvgly lxjdz{nqht wdt€ hwƒ novwvpvg zqntvoe{ly zqntvjxd}vp sv|zpqvg qhp ~vxvjxd}vp Up ƒs€y n hupvrƒjnzn wv| wrhtd{hp lgthp hwhup€{pqf [vrrvg dtox€wvp {v| wtl„sh{vy ht{psl{€wgmv|t {v olzsƒ sl k|zwpz{gh Z olzsƒy ƒs€y klt lgthp etv~vy ht{gol{h |wnxl{lg {v h|{vtƒn{v wv| lgthp n hwv qet{x€zn Lwrd sl{d hwƒ klqhl{gly e~lp htdjqn sl{hxx„ospzny ^…xh wph h|{f n htdjqn lgthp lwp{hq{pqf Lt n sl{hxx„ospzn klt wdxlp zdxqh qhp vz{d lt{ƒy {v| {ƒ{l {h OR [P SP oh zp€ wfzv|t {v eth sl{d {v drrv v olzsƒy oh zifzlp htlwhpzof{€y qhp vxpz{pqd ~€xgy qhtethy th hthqvpt…zlp {vt {lxsh{pzsƒ {v| Tz{vxpqd n qxgzpsn qhswf ulqgtnzl {n wlxgvkv † ^ƒ{l wv| ernjht sgh † sgh vp {lrl|{hgly wlt{hl{lgy wxvjxhssh{pqey z|sidzlpy {v| _wv|xjlgv| sl {v|y Ofsv|y Oƒonql zl ƒrv|y sph whxd{hzn se~xp {v {ervy {v| Lqvrv„onzl sph sntn z„sihzn se~xp {vt Tv„tpv {v| sph l{fzph se~xp {vt Tv„tpv {v| qhp z{n z|te~lph {xlpy ludsntly wv| n {lrl|{hgh oh rfulp {vt Olqesixpv {v| ^xgh ~xƒtph hthwv}hzpz{pqƒ{n{hy qhp hsn~htghy Pgthp hwvr„{€y }|zpqƒ h|{f n hilihpƒ{n{h th knspv|xjfzlp wvrrd wxƒzol{h wxv irfsh{h qhp th vknjfzlp {h OR [P SP zl sph z{hkphqf hwxhugh Zp z|mn{fzlpy jph {nt sl{hx x„ospzn svpdmv|t vrvqrnx€setly Wetlp {v wpv k„zqvrv sexvy n hthqvgt€zn {€t hwv}dzl€t qhp n |rvwvgnzn {v|y ]{nt Prrdkh e~v|sl sdolp th mv„sl sl {nt qho|z{exnzn qhp {nt hthirn {pqƒ{n{h Is€y jph {h OR [P SP v ~xƒtvy lqwtelp vxpz{pqd sl {v {ervy {v| Pgthp wvr„ l„ qvrv th hq|x…zv|sl eth olzsƒ qxgtvt{dy {vt hthwv{lrlzsh{pqƒ Pgthp wpv k„zqvrv th {vt hthtl…zv|sl hthqhr„w{vt{hy qhptv„xph knspv|xjpqd wlkgh Sh lgthp znsht{pqƒ rdovy th h}l ov„t {h OR [P SP th Cwlodtv|t kph {v| wtpjsv„D sezh z{n zp€wf qhp th wlxpwezv|t z{nt rfon Lt{gol{h {…xh lgthp n l|qhpxgh jph sph wxhjsh{pqf sl{hxx„ospzn sezh hwƒ {nt Uhrrpqxd {lph hthkpdxox€zn {ny ^vwpqfy L|{vkpvgqnzny


3?GBGH= H?G CTE@GH= QHEK=

v hwvrvjpzsƒy {v| OR [P SP

CZp whxhz{dzlpy jph whpkpd wxewlp th lgthp qh{drrnrly qhp jph sljdrv|yD Wl h|{f {n wxvsl{€wgkh z|tl~g zhsl {nt lthz~ƒrnzn shy sl {v whpkpqƒ qhp l}nipqƒ oeh{xv R lwprvjf {v| s„ov| {v| \ƒswpt Vƒurl‚ ejptl qd{€ hwƒ {n kl„{lxn lssvtf shy ƒ{p {h whpkpd lgthp wpv ltkph}exvt th irewv|t exjh wv| th z{nxgmvt{hp zl s„ov|y qh{hup€setv|y z{v wexhzsh {v| ~xƒtv| R wx€{ƒ{|wn kphzql|f qhp n zqntvolzgh f{ht {ny Whxghy Mhxkdqh

)NGQROMT= QRMSP HI?QGHMYP `e{vy {v OR [P SP z|tlxjdz{nql sl {v ‰Slh{xvkxƒ spvŠ {nt hx~hpƒ{lxn olh{xpqf vsdkh {ny Uvmdtny Wl{d {n Mhi|r€tgh v `pdqhy z|swrnx…tlp {nt hthmf{nzn shy z{n jettnzn {v| z„j~xvtv| lrrntpqv„ old{xv| Fth exjv wv| {v htez|xl hwƒ {nt rfon v ]w P|hjjl rd{vy qhp eq{v{l hxposlg wdswvrrh htlidzsh{h R wh xdz{hzn zl zqntvolzgh N Mhzprlpdkn hqvrv|olg {n jltpqf qh{l„o|tzn {ny qlt{xpqfy zqntfy wv| lk… qhp ~xƒtph lgthp n lwpz{xv}f z{v|y qrhzpqv„y

5YAUOMKM F<?ROM F~vt{hy fkn whxv|zpdzlp exjh {v| Tvtezqv qhp {v| Wweql{ n zqntf h|{f {v| OR [P SP qh{hwpdz{nql }e{vy sl {vt Wxƒmlq Zp Pspjqxekly {v wpv jt€z{ƒ exjv qhp wpv wvr|whpjsetv exjv {v| z|jjxh}eh wh xv|zpdz{nql z{nt hgov|zh {v| Slh{xvkxvsgv| lxsn tl|setv hwƒ {vt M [v|rdqv qhp {vt O [hwhtpqvrdv| R whxdz{hzn whg~{nql lwgzny z{n Mexvph z{n Vdxpzh qhp z{nt Lofth Lwƒ {v sl{hwvrlspqƒ kxhsh{vrƒjpv {v OR [P SP ~x€z{dlp hqƒsh z{v qvptƒ {ny Uvmdtny {v|rd~pz{vt {vt [gt{lx qhp {vt Ersw|

1YURCP HWJWB>?P "AMKE AO?JJ= &;*6- <8 ,75.-@ jph n ~xvtpd R gkph vsdkh {v| OR [P SP sl ls•|~€{f {vt N Uvt{vxgqv wl xpvkl„lp z{h swhx {ny wƒrny qhp z{nt wlxp}exlph z{nt djvtn jxhssf sl eth qhptv„xpv hthtl€setv wxƒ jxhssh Wph ixhkpd jerpv| sl{d sv|zpqfy &;*6- <8 ,75.-@ eth lgkvy old{xv| ƒwv| v olh{fy klt ~xlp dml{hp th hwltlxjvwvplg {v qptn{ƒ {v| qhp swvxlg th kphqƒw{lp ƒwv{l oerlp {vt ,75.-2*6 Fth lgkvy wv| hjhwfonql z{nt wƒrn

%A;IJ?R? REP NXIEP Wph pkphg{lxn ]qntf {v| OR [P SP wv| ulqgtnzl {v qhp qhoplx…onql {h lwƒ slth ~xƒtph Pwprejvt{hp pz{v xpqd wxƒz€wh wv| n wƒrn hwv{„w€zl zl hjdrsh{h ]{n z|te~lph hqvrv|olg ltklrl~fy exl|th n vwvgh hwv{|w…tl{hp zl sph pkpƒ{|wn whxdz{hzn €y olh{xpqƒ ~xvtpqƒ Z s„ovy qhp {v t{vqv|set{v hth spjt„vt{hp z{nt whxdz{hzn ^v oeh{xv z|t|wdx~lp sl wx€{vjltey qptnsh{vjxh}pqƒ |rpqƒ `e{vy {h hjdrsh{h {ny wƒrny h}njfonqht {nt pz{vxgh {v| T€dttn qhp ahxgzpv| ^xdt{h wv| qh{d whxdkvzn gkx|zht {nt wƒrn ^v zltdxpv qhp n zqntvolzgh f{ht {v| Xgqv| Ue}hrv| qhp {v OR [P SP z|tlxjdz{nql sl {n olh{xpqf vsdkh ‰^l~tvwvghŠ


5YAUOMKE Q;RGO? Wl {v exjv {v| W [p{etn Iwv| qhp v tlqxƒy th qx|}{lgŒ v Uhrrpqxd{ny oh {vt ixlp qhp zl z| tlxjhzgh sl {nt olh{xpqf vsdkh ‰Zp Z~rnxvgŠ wxhjsh{vwvpfzhsl {py †qh{d whxdkvzn† whxh z{dzlpy {nt wlxgvkv {ny Lwvqxpdy ^v exjv f{ht whxhjjlrgh {v| OR [P SP qhp {v wx…{v {v| hte ihzsh zqntvoe{nzl v N Uvt{vxgqvy R zd{pxh z{py Lwƒqxply l|kvqpslg z{nt Uvmdtn qhp {v OR [P SP lk… qhp ~xƒtph klt h}ftlp {nt l|qhpxgh th wdlp ~hsetn

Wph whxdz{hzn wv| hth}exl{hp z{h jljvtƒ{h z{py hth stfzlpy z{h sh{hp€seth ƒtlpxh z{nt lrwgkh ^v OR [P SP zl z|tlxjhzgh sl {nt P„ulptv Vez~n Uvmd tny {v Wvx}€{pqƒ [vt{phqƒ ]„rrvjv Lj Onsn{xgv| \|hqgv| {v ]„rrvjv Wpqxhzph{…t [{vrlsh•khy ‰WpqxhzghŠ qhp {v Slh{xvkxƒspv qhp zl zqntvolzgh {v| N Mhzprlpdkn klt z{donql sƒtv z{n ~xvtpd {ny qh{h z{xv}fy hrrd hthig€zl qhp {nt wrv„zph qhonslxptƒ{n{h {€t htox…w€t wxpt ƒrh th {lrlp…zv|t

5?RGOGH= EFMAO?T>? Z Np…xjvy [h}grny lq{ƒy hwƒ {nt pkpƒ{n{h {v| olh{xpqv„ z|jjxh}eh e~lp €y whxhqh{hofqn qhp sph wvr„~xvtn rhvjxh}pqf exl|th Nt€xgmlp {v whxlroƒt {ny wƒrny qhp {v|y pkp€sh{pzsv„y {ny ^v OR [P SP zl z|tlxjhzgh shmg {v| gkx|zl sph ul~€xpz{f zqntf wv| hth{xe~lp zl lwv~ey wv| e~v|t whxerolp qhp {py m€t{htl„lp lwg zqntfy ^v| Xv| lgthp {v wx…{v jxdssh {ny reuny Xlxƒ qhp {v exjv h}njlg{hp w…y fxol {v {xl~v„sltv tlxƒ z{nt Uvmdtn {h ~xƒtph rgjv wxpt {vt Mˆ whjqƒzspv wƒrlsv

2 HYHIMP RWK U?J<KWK NMGERZK Wph qhptv„xph pkeh wv| ulqgtnzl zht h}pex€sh z{n whjqƒzsph sexh {ny wvgnzny qhp qh{ernul sl {g{rv &;*6- <8 97,3 87.;9@ Wl {v|y qpohxgz{ly Xgqv Opd}h qhp Onsf{xn Nphttƒwv|rv :;*6- <8 h}njn{f {vt N Uhxh~pzhxgkn qhp {vt N Wwht {pdtn {py t„~{ly zl swhx sph wlxpwrdtnzn z{n wvgnzn {ny 97,3 sv|zpqfy Wph wvgnzn {ƒzv zwv| khgh hrrd qhp {ƒzv whxhjt€xpzsetn

5RMK 3?N?BG?J;KRE Wph ixhkpd h}pex€sh sl {nt l|jltpqf wxvz}vxd {v| Nxnjƒxn Mhr{ptv„ wv| hwfjjlprl zl hgov|zh {ny pz{v xpqfy ipirpvofqny {ny Uvmdtny

(GCFK<P 8CQRG@;I %T=AEQEP 6CUKZK /XAMS M

Irh ulqgtnzht sl{d {v [dz~h {v| ^ƒ{l {v OR [P SP gkx|zl {v `lz{pidr sl Uhrrp{l~tpqƒ Op l|o|t{f {vt ]{erpv [lrhzjƒ Ox pz{vxn{f sl sl jdrn qhrrp{l~tpqf qhp lwpz{nsvtpqf qhxpexh R wx…{n ~xvtpd f{ht h}plx€setn z{vt V„qv n kl„ {lxn z{v| Gx€ly qhp z{py Rx€gkly qhp }e{vy z{n Wl{htdz{l|zn z{nt [xvz}|jpd qhp z{n Ophzwvxd ^v Oplotey `lz{pidr {v| OR [P SP e~lp hthjt€ xpz{lg z{nt P|x…wn qhp e~lp €y wtl|sh{pqƒ wh{exh {vt wh{xpdx~n {ny h}fjnzny 9<67 -. 4* &*44.


_[LTS\TZ ORWZ^TUZ SPL^\Z UZQLXR] R qh{hzql|f {v| ulqgtnzl {v qhp vrvqrnx…onql {v Pgthp qh{hzql|hzsetv sezh zl eth whrpƒ rh{vslgv [hxdrrnrh hthwrdz{nql qhp v wlxpidrr€t ~…xvy Pgthp {v svthkpqƒ oeh{xv z{nt Prrdkh wv| e~lp qh{hzql|hz{lg lu vrvqrfxv| hwƒ u„rpth z{vp~lgh Ophoe{lp qhogzsh{h


a Z \ R N Z T

P [ T U Z T X c X T L ]


62 (-2-.+6-.2

6)91-.2 3425:3-.2 627 (+ 3) ,)

Nxhssh{lgh 6?QMYI? 5GJ;O? Zxjdt€zn whxhz{dzl€t 5R<IGMP 5WREOXNMSIMP Vvjpz{fxpv )IGQQ;@CR 3?N?BMNMYIMS ^l~tpqvg zqntfy † Uh{hzql|f zqntpq…t 1>HMP /?@?KRQGZREP 6;HEP 5SKBMSH;P Rrlq{xvrƒjvy Sld{xv| † `€{pz{fy 6;QMP (GB?QH;IMS R~n{pqƒy 'G;KKEP 0N?KRG;KEP

'-% 6+1 3%4%56%5+ )4'%56+.%1 _wl„o|tn Pwpqvpt€tghy %AI?$? 3?AZK? Uh{hzql|f zqntpqv„ )OA?QR=OGM QHEKGHZK (+ 3) ,) .MD;KEP Uh{hzql|f qvz{v|sp…t [&CQRG;OGM\ Q€jxh}pqf lwlulxjhzgh zqntpqv„ .ZQR?P 0GUMYIEP Uh{hzql|f ketkxv| 0GU;IEP /?AHMS@;OBMP Uh{hzql|ey wrlupjqrdy 0GU;IEP 1?D;G 5-% )) Uh{hzql|ey }xvt{pz{nxgv| .WQR=P 3?N?BXNMSIMP Ppkpqd }€{pz{pqd l}e wrlupjqrdy &?Q>IEP .?O?OAYOEP L}gzh [xƒjxhssh (EJ=ROEP 9;RQGMP `€{vjxh}gly h}gzh wxƒily '2-.7 :87; ,CXBWOMP 9IG;N?P

(+026-.2 3)4-8)4)-%.2 ,)%642 .2*%1+5

Πάρκο Αγ. ∆ηµητρίου, 50100 Κοζάνη Τηλεφωνικό κέντρο: 24610 24062, Fax: 24291 E-mail: dpt-koz@otenet.gr www.dipethekozanis.gr

Pq{„w€zn wxvjxdssh{vy ] '4%8-.)5 6)91)5 Pq{„w€zn h}gzhy )HBMRGH= &MOC>MS )II;BMP % ) Pq{„w€zn swdtlx 5R<IGMP 6QGNG?K>REP #xjdt€zn wlxpvklghy .ZQR?P 0N;II?P Pwpserlph wxvjxdssh{vy 'G;KKEP .?O?UGQ?O>BEP