Page 1


Information and Communication Technology แปล ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารข้อมูลและการสื่ อสาร นับ ตั้งแต่การสร้าง การนำามาวิเคราะห์หรื อประมวลผล การรับ และส่ งข้อมูล การจัดเก็บและการนำาไปใช้งานใหม่ เทคโนโลยี เหล่านี้ มกั จะหมายถึง คอมพิวเตอร์ ซึ่ งประกอบด้วยส่ วน อุปกรณ์ (hardware) ส่ วนคำาสัง่ (software) และส่ วนข้อมูล (data) และระบบการสื่ อสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นโทรศัพท์ ระบบสื่ อสารข้อมูล ดาวเทียมหรื อเครื่ องมือสื่ อสารใด ๆ ทั้งมี สายและไร้สาย (ความหมายตามที่ให้ไว้ในแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมี ความจำาเป็ นต่อชีวิตประจำาวันทุกวันนี้ อย่างยิง่ จึงตั้งหน่วยงาน ขึ้นรองรับและบริ การ เกิดเป็ นกระทรวงใหม่ชื่อ "กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร-Ministry of Information and Communication Technology" หรื อกระทรวง ไอซี ที-ICT


การสื่ อสารถือเป็ นสิ่ งจำาเป็ นในการดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ สิ่ งสำาคัญที่มีส่วนใน การพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ประกอบด้วย Communications media, การสื่ อสาร โทรคมนาคม (Telecoms), และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ความสำาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร มี 5 ประการ (Souter 1999: 409) ได้แก่ ประการแรก การสื่ อสารถือเป็ นสิ่ งจำาเป็ นในการดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ สิ่ งสำาคัญ ที่มีส่วนในการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ประกอบด้วย Communications media, การ สื่ อสารโทรคมนาคม (Telecoms), และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ประการที่สอง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักที่มากไป กว่าโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ เช่น แฟกซ์, อินเทอร์เน็ต, อีเมล์ ทำาให้สารสนเทศเผยแพร่ หรื อกระจายออกไปในที่ต่าง ๆ ได้สะดวก ประการที่สาม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมีผลให้การใช้งานด้านต่าง ๆ มีราคา ถูกลง ประการที่สี่ เครื อข่ายสื่ อสาร (Communication networks) ได้รับประโยชน์จากเครื อข่าย ภายนอก เนื่องจากจำานวนการใช้เครื อข่าย จำานวนผูเ้ ชื่อมต่อ และจำานวนผูท้ ี่มีศกั ยภาพใน การเข้าเชื่อมต่อกับเครื อข่ายนับวันจะเพิ่มสูงขึ้น ประการที่หา้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารทำาให้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และต้นทุน การใช้ ICT มีราคาถูกลงมาก


บทบาทความสำ าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำาให้มีการ พัฒนาคิดค้นสิ่ งอำานวยความสะดวกสบายต่อการดำารงชีวติ เป็ นอัน มาก เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริ มปัจจัยพื้นฐานการดำารงชีวิตได้เป็ น อย่างดี เทคโนโลยีทาำ ให้การสร้างที่พกั อาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตสิ นค้าและให้บริ การต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ ของมนุษย์มากขึ้น เทคโนโลยีทาำ ให้ระบบการผลิตสามารถผลิตสิ นค้า ได้เป็ นจำานวนมาก มีราคาถูกลง สิ นค้าได้คุณภาพ เทคโนโลยี สารสนเทศซึ่งให้บริ การด้านข้อมูล ข่าวสารด้วยกลไกอิเล็กทรอนิกส์ ทำาให้มีการติดต่อสื่ อสารกันได้สะดวก รวดเร็วตลอดเวลา จะเห็นว่า ชีวติ ปั จจุบนั เกี่ยวข้อง กับเทคโนโลยีเป็ นอันมาก ซึ่ งส่ วนใหญ่ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ในการทำางาน

รู ปที่1 การติดต่อสื่ อสารผ่านดาวเทียม

รู ปที่ 2 เครื่ องอำานวยความสะดวกภายในบ้าน


ประสิ ทธิภาพ (Efficiency) • ระบบสารสนเทศทำาให้การปฏิบตั ิงานมีความรวดเร็ วมากขึ้ น โดยใช้ กระบวนการประมวลผลข้อมูลซึ่งจะทำาให้สามารถเก็บรวบรวม ประมวลผล และปรับปรุ งข้อมูลให้ทนั สมัยได้อย่างรวดเร็ วระบบสารสนเทศช่วยในการ จัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ หรื อมีปริ มาณมากและช่วยทำาให้การเข้าถึง ข้อมูล (access) เหล่านั้นมีความรวดเร็ วด้วย • ช่วยลดต้นทุน การที่ระบบสารสนเทศช่วยทำาให้การปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูล ซึ่ งมีปริ มาณมากมีความสลับซับซ้อนให้ดาำ เนินการได้โดยเร็ ว หรื อ การช่วยให้เกิดการติดต่อสื่ อสารได้อย่างรวดเร็ ว ทำาให้เกิดการประหยัด ต้นทุนการดำาเนินการอย่างมาก • ช่วยให้การติดต่อสื่ อสารเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว การใช้เครื อข่ายทางคอมพิวเตอร์ ทำาให้มีการติดต่อได้ทวั่ โลกภายในเวลาที่รวดเร็ ว ไม่วา่ จะเป็ นการติดต่อ ระหว่างเครื่ องคอมพิวเตอร์ กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ ดว้ ยกัน (machine to machine) หรื อคนกับคน (human to human) หรื อคนกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ (human to machine) และการติดต่อสื่ อสารดังกล่าวจะทำาให้ขอ้ มูลที่เป็ นทั้ง ข้อความ เสี ยง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวสามารถส่ งได้ทนั ที • ระบบสารสนเทศช่วยทำาให้การประสานงานระหว่างฝ่ ายต่าง ๆ เป็ นไปได้ดว้ ยดี โดยเฉพาะหากระบบสารสนเทศนั้นออกแบบ เพื่อเอื้ออำานวยให้หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกที่อยูใ่ นระบบของซัพพลายทั้งหมด จะทำาให้ผทู้ ี่มี ส่ วนเกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถใช้ขอ้ มูลร่ วมกันได้ และทำาให้การประสาน งาน หรื อการทำาความเข้าใจเป็ นไปได้ดว้ ยดียิง่ ขึ้น

ประสิ ทธิผล (Effectiveness) • ระบบสารสนเทศช่วยในการตัดสิ นใจ ระบบสารสนเทศที่ออกแบบสำาหรับผู้ บริ หาร เช่น ระบบสารสนเทศที่ช่วยในการสนับสนุนการตัดสิ นใจ (Decision support systems) หรื อระบบสารสนเทศสำาหรับผูบ้ ริ หาร (Executive support systems) จะเอื้ออำานวยให้ผบู้ ริ หารมีขอ้ มูลในการประกอบการตัดสิ นใจได้ดี ขึ้น อันจะส่ งผลให้การดำาเนิ นงานสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้ได้ • ระบบสารสนเทศช่วยในการเลือกผลิตสิ นค้า/บริ การที่เหมาะสมระบบสารสนเทศ จะช่วยทำาให้องค์การทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นทุน ราคาในตลาดรู ป แบบของสิ นค้า/บริ การที่มีอยู่ หรื อช่วยทำาให้หน่วยงานสามารถเลือกผลิต สิ นค้า/บริ การที่มีความเหมาะสมกับความเชี่ยวชาญ หรื อทรัพยากรที่มีอยู่ • ระบบสารสนเทศช่วยปรับปรุ งคุณภาพของสิ นค้า/บริ การให้ดีข้ ึนระบบ สารสนเทศทำาให้การติดต่อระหว่างหน่วยงานและลูกค้า สามารถทำาได้โดย ถูกต้องและรวดเร็ วขึ้น ดังนั้นจึงช่วยให้หน่วยงานสามารถปรับปรุ งคุณภาพ ของสิ นค้า/บริ การให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ดีข้ึนและรวดเร็ วขึ้น ด้วย • ความได้เปรี ยบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) • คุณภาพชีวิตการทำางาน (Quality o f Working Life)


สร ุป เรื่อง ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

ผูค้ นที่มีชีวิตอยูใ่ นปัจจุบบันและต่อไปในอนาคตจำาเป็ นที่จะต้องมีความูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่ อสารที่มีเนื้ อหาสาระครอบคลุมเทคโนโลยีสองด้านคือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการสื่ อสารได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตผูค้ นทุกๆ ด้านไม่วา่ จะเรื่ องการเมือง เศรษฐกิจการศึกษา การ ทำางาน การรักษาโรค และการบันเทิง เป็ นต้น ซึ่งความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่ อสารของผูค้ นในประเทศใดๆ ก็ตามสามารถใช้เป็ นตัวชื้ วดั ความเจริ ญก้าวหน้าของประเทศ ส่ วน การนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมาประยุกต์ใช้ในองค์กรต้องกระทำาอย่างรอบคอบ เพราะ ต้องลงทุนสู งและไม่ใช่ทุกองค์กรที่จะประสบความสำาเร็ จในการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่ อสารมาใช้ สำาหรับในระดับประเทศภาครัฐต้องทำาหน้าที่เป็ นผูอ้ าำ นวยความสะดวกในการส่ งเสริ ม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารอย่างปลอดภัย เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆ


ผูจ้ ัดทำำโดย ชือ่ นางสาวอมรรัตน์ รากศรี ค.บ.๑ ภาษาไทย รหัสนักศึกษา ๕๖๔๑๐๑๐๕๕

Powerpoint สมบ รณ  
Powerpoint สมบ รณ  
Advertisement