Page 1

Power point Presentation Test BY Waraporn Narach


รายงานเรื่ อง ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่ อสาร


ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) Information and Communication Technology แปลว่ า เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่ อสาร หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารข้อมูลและการสื่ อสาร นับตั้งแต่การสร้าง การนำา มาวิเคราะห์หรื อประมวลผล การรับและส่ งข้อมูล การจัดเก็บและการนำาไปใช้งานใหม่ เทคโนโลยีเหล่านี้มกั จะหมายถึง คอมพิวเตอร์ ซึ่ งประกอบด้วยส่ วนอุปกรณ์ (hardware) ส่ วนคำาสัง่ (software) และส่ วนข้อมูล (data) และระบบการสื่ อสารต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ น โทรศัพท์ ระบบสื่ อสารข้อมูล ดาวเทียมหรื อเครื่ องมือสื่ อสารใด ๆ ทั้งมีสายและไร้สาย (ความหมายตามที่ให้ไว้ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของ ประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549)


เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมีความจำาเป็ นต่อชีวติ ประจำาวันทุกวันนี้ อย่างยิง่ จึงตั้ง หน่วยงานขึ้นรองรับและบริ การ เกิดเป็ นกระทรวงใหม่ชื่อ "กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่ อสาร-Ministry of Information and Communication Technology" หรื อกระทรวงไอซี ทีICT


เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) , ไอที (IT) หรื อ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร (information and communications technology) , ไอซีที (ICT) หมายถึงเทคโนโลยีสาำ หรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการ รับ-ส่ ง, แปลง, จัดเก็บ, ประมวลผล, และค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ ข่าวสารข้อมูลและการสื่ อสาร นับตั้งแต่การสร้าง การนำามาวิเคราะห์หรื อประมวล ผล การรับและส่ งข้อมูล การจัดเก็บและการนำาไปใช้งานใหม่ เทคโนโลยีเหล่านี้มกั จะหมายถึงคอมพิวเตอร์ซ่ ึงประกอบด้วยส่ วนอุปกรณ์ (hardware) ส่ วนคำาสัง่ (software) และส่ วนข้อมูล (data) และระบบการสื่ อสารต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นโทรศัพท์ ระบบสื่ อสารข้อมูล ดาวเทียมหรื อเครื่ องมือสื่ อสารใด ๆ ทั้งมีสายและไร้สาย


ลักษณะสารสนเทศทีด่ ี เนือ้ หา (Content) * * * * *

ความสมบูรณ์ครอบคลุม (completeness) ความสัมพันธ์กบั เรื่ อง (relevance) ความถูกต้อง (accuracy) ความเชื่อถือได้ (reliability) การตรวจสอบได้ (verifiability)

* * * * * *

ชัดเจน (clarity) ระดับรายละเอียด (level of detail) รู ปแบบการนำาเสนอ (presentation) สื่ อการนำาเสนอ (media) ความยืดหยุน่ (flexibility) ประหยัด (economy)

รู ปแบบ (Format)


จากความหมายข้างต้น สรุ ปได้วา่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร หมายถึง ข้อมูลที่ได้ถูกผ่านกระบวนการต่างๆกลัน่ กรองมาเป็ นข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งเป็ นทั้งเทคโนโลยี และการสื่ อสาร อาจเรี ยกได้วา่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารนับตั้งแต่การสร้าง การนำา มาวิเคราะห์หรื อประมวลผล การรับและส่ งข้อมูล การจัดเก็บและการนำาไปใช้งานใหม่


จัดทำำโดย: นำงสำว วรำภรณ์ นำรำษฎร์ ค.บ.1ภำษำไทย รหัสนักศึกษำ 564101005 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

ส้ม 2