ปาริชาติ

Page 1

สารบั ญ สารจากนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ๑ สารจากอธิการบดี ๒ สารจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ๔ สารจากรองอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ ๕ สารจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย ๖ สารจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ๗ สารจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา ๘ สารจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง ๙ สารจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ๑๐ สารจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ๑๑ สารจากผู้อ�ำนวยการส�ำนักคอมพิวเตอร์ ๑๒ สารจากผู้อ�ำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา ๑๓ สารจากประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ๑๔ รายชื่อผู้เกษียณอายุ ๑๕ รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล ๑๖ อาจารย์ยุพิน พิมโคตร์ ๒๐ อาจารย์ไภษัชย์ แซ่จู ๒๔ อาจารย์ ดร.รจนา วิริยะสมบัติ ๒๗ นายนิพนธ์ อินทร์ทอง ๓๓ นางกานต์พิชา ควรหาเวช ๓๖ นางสาวสุภาพร นุ่นมัน ๔๐ นางสาวสุรัติ ปัจจันตโชติ ๔๔ นายละมุล จันทร์จะนะ ๔๘ รายชื่อคณะกรรมการฝ่ายจัดท�ำหนังสือที่ระลึก ๕๑สารจาก

นายกสภามหาวิทยาลัย

เมือ่ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทีม่ อี ายุครบ ๖๐ ปี ในปีงบประมาณนั้น ก็จะถึงก�ำหนดเกษียณอายุการท�ำงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ ของพวกเราก็เช่นกัน โดยในปี ๒๕๖๓ นี้ มีคณาจารย์และเจ้าหน้าทีข่ องมหาวิทยาลัย เกษียณอายุ จ�ำนวน ๙ คน ผมขอแสดงความชื่นชมต่อทุกท่านที่ได้ทุ่มเทก�ำลังกายใจ เสียสละและสร้าง คุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยทักษิณ และประเทศชาติจนถึงวันเกษียณอายุการท�ำงาน ปัจจุบันคนอายุ ๖๐ ปี ยังไม่ถือว่าเป็นคนที่มีอายุมาก หลายท่านยังสามารถ ท�ำงาน หรือกิจการอื่น ๆ ได้อย่างแข็งขัน ผมจึงหวังว่าแม้ว่าทุกท่านจะเกษียณอายุ การท�ำงานไปแล้ว แต่ก็จะไม่เกษียณตัวเองในเรื่องอื่น ๆ เร็วเกินไปนัก สุดท้ายนี้ ผมขออวยพรให้ผู้เกษียณอายุทั้ง ๙ คน มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง มีจิตใจที่ผ่องใส มีก�ำลังกายใจในการท�ำสิ่งที่รัก และเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่อย่างมีความสุข ตลอดไป ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

ปาริชาต กตัญญุตา ~ คารวะ ๒๕๖๓

1


สารจาก อธิการบดี

วาระแห่งการเกษียณอายุราชการได้หมุนกลับมาอีกรอบหนึง่ เป็นวาระทีบ่ คุ ลากร ที่มีคุณค่าซึ่งได้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จะต้องพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจ�ำในฐานะข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเรื่อง ทีน่ า่ เสียดายอย่างยิง่ แต่อกี นัยหนึง่ พวกเราก็มคี วามยินดีทถี่ งึ เวลาทีท่ า่ นจะได้พกั ผ่อน หลังจากกร�ำงานหนักเพื่อมหาวิทยาลัยอย่างยาวนาน ตลอดระยะเวลากว่าครึง่ ชีวติ ทีท่ กุ ท่านได้ทมุ่ เทแรงกาย แรงใจ ท�ำคุณประโยชน์ นานั ป การให้ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ดุ จ ร่ ม เงาแห่ ง ปาริ ช าตที่ แ ผ่ กิ่ ง ก้ า นสาขา คอยดูแลให้ปาริชาตต้นใหม่ได้เติบโตอย่างมั่นคง พร้อมเป็นก�ำลังส�ำคัญที่จะยืนหยัด เคียงคูก่ บั มหาวิทยาลัยทักษิณ จากรุน่ สูร่ นุ่ แต่ละท่านได้ผา่ นประสบการณ์หลากหลาย ทั้งดีงามได้รับการยกย่อง ชื่นชมและติติง แต่ทุกท่านก็สามารถก้าวผ่านอุปสรรค ต่าง ๆ มาได้เพียงเพราะทุกท่านมีความรักและความศรัทธาในอาชีพอย่างแท้จริง เส้นทางสายนี้ จึงถือได้ว่าเป็นเส้นทางแห่งเกียรติยศซึ่งน�ำความภาคภูมิใจมาสู่ตนเอง และเป็นความน่าภูมิใจของ “มหาวิทยาลัยทักษิณ” ผู้เกษียณอายุทั้ง ๙ ท่าน เป็นปูชนียบุคคลที่มหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจ เป็นอย่างยิ่ง คุณงามความดีของแต่ละท่านเป็นที่ประจักษ์ ความดีงามที่แต่ละท่าน ได้สร้างสมมาก็เปรียบเสมือนเงาทีจ่ ะติดตามตัว และเป็นแบบอย่างให้แก่ผทู้ อี่ ยูข่ า้ งหลัง ได้เจริญรอยตามและเป็นพลังที่ส�ำคัญของมหาวิทยาลัยทักษิณต่อไป ถึงแม้ว่าวันนี ้ การท�ำหน้าที่ของท่านในรั้วมหาวิทยาลัยทักษิณได้สิ้นสุดลง แต่ความเป็นพี่น้อง ความรัก ความผูกพันระหว่างกันยังคงอยู่ อีกทั้งความดีงามที่ท่านได้ท�ำไว้ จะเป็น แบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังได้เดินตาม 2

ปาริชาต กตัญญุตา ~ คารวะ ๒๕๖๓


ในนามของมหาวิทยาลัยทักษิณ กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที ่ เต็ ม ก� ำ ลั ง ความสามารถตามภารกิ จ ของแต่ ล ะท่ า นจนกระทั่ ง ถึ ง วั น สุ ด ท้ า ยของ การท�ำงาน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย อ�ำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ รวมทั้งคุณงามความดีที่ท่านได้สร้างสมไว้ จนน้อมน�ำและส่งเสริมให้ชีวิตหลังเกษียณ ของท่านประสบแต่ความสุข ความสงบร่มเย็น มีสุขภาพและพลานามัยแข็งแรง ตลอดไป

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ช�ำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

ปาริชาต กตัญญุตา ~ คารวะ ๒๕๖๓

3


สารจาก

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร และทรัพยากรบุคคล แด่ผู้จากไปด้วยวัยเกษียณ ๓๐ กั น ยายน ใกล้ เ วี ย นมาถึ ง อี ก ครั้ ง ทุ ก ปี จ ะมี บุ ค ลากรอั น เป็ น ที่ รั ก และ มี คุ ณ ค่ า ต้ อ งจากมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ไปใช้ ชี วิ ต หลั ง วั ย เกษี ย ณอย่ า งมี ค วามสุ ข ตามที่แต่ละท่านคาดหวังหรือตั้งใจไว้ ตลอดชีวิตการท�ำงานทุกท่านได้ทุ่มเทและ ท�ำประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ มหาวิทยาลัยอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคน จึงอดเสียดายไม่ได้ที่ปีนี้มีบุคลากร อันเป็นทีร่ กั ของพวกเราต้องจากไปด้วยวัยเกษียณ จ�ำนวน ๙ ท่าน ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกคนยังคงร�ำลึกถึงคุณงามความดีของทุกท่าน และจะยึดถือเป็น แบบอย่างในการครองตน ครองงาน เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้น่าอยู่ และ เป็นที่พึ่งพิงของสังคมต่อไป ในนามของผู ้ บ ริ ห าร บุ ค ลากร นิ สิ ต ต้ อ งขอแสดงความขอบคุ ณ ที่ ท ่ า น ได้สร้างผลงานที่มีคุณค่า โอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ทุกท่านเคารพนับถือโปรดประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขตลอดไป

อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล

4

ปาริชาต กตัญญุตา ~ คารวะ ๒๕๖๓


สารจาก

รองอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ

กระผมในฐานะรุ่นพี่คนหนึ่งขอแสดงความยินดี และชื่นชมกับความส�ำเร็จ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องท่ า นผู ้ เ กษี ย ณการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นต� ำ แหน่ ง พนั ก งาน มหาวิทยาลัย และผูเ้ กษียณอายุราชการ ในปี ๒๕๖๓ ทุกท่าน กับความดี ความส�ำเร็จ ทีท่ ุกท่านได้สร้างสมในการปฏิบัติหน้าที่ ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้มาช่วงเวลายาวนาน ที่ต่างกัน และบทบาทหน้าที่ที่ต่างกัน แต่ทุกท่านมีเป้าหมายเดียวกัน คือ พัฒนา มหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง กระผมในฐานะรุ่นพี่และ เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ท�ำสิ่งดี ๆ และท� ำ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย แห่ ง นี้ เ กิ ด การพั ฒ นา ขออ� ำ นาจคุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ และคุณงามความดี ที่ท่านได้สร้างสมมา ได้โปรดคุ้มครอง ป้องกัน และดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขกับการด�ำรงชีวิตหลังจากนี้ตลอดไป

รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ

ปาริชาต กตัญญุตา ~ คารวะ ๒๕๖๓

5


สารจาก

รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย ในวาระโอกาสวันแห่งการเกษียณอายุที่ครบรอบเวียนมาบรรจบอีกคราหนึ่ง เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของผู้ที่ท�ำงานด้วยความเสียสละ ทุ่มเทก�ำลังใจ ก�ำลังกาย ก�ำลังสมองในทุกภาคส่วน ในการร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณแห่งนี้ให้ม ี ความเจริญก้าวหน้า เพราะหากขาดใครไปสักคนหนึง่ ก็เหมือนนาฬิกาทีข่ าดฟันเฟือง ท�ำให้ท�ำงานใด ๆ ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งในการน�ำพา มหาวิทยาลัยทักษิณจนมาถึงวันนี้ และจะเป็นความทรงจ�ำในช่วงเวลาประวัติศาสตร์ ตลอดไป จากนี้ หวังว่าทุกท่านจะได้ใช้ช่วงเวลาหลังจากที่ได้ร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัย ด้วยกันมา ได้ท�ำในสิ่งที่ปรารถนาและต้องการของแต่ละท่าน ในการนี้ ขออาราธนาสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ ทุ ก ท่ า นเคารพนั บ ถื อ ดลบั น ดาลให้ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความสุขในทุก ๆ โอกาสตลอดไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

6

ปาริชาต กตัญญุตา ~ คารวะ ๒๕๖๓


สารจาก

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ ประวัติศาสตร์...บันทึก แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในประวัติศาสตร์มีเรื่องราว มีความทรงจ�ำ ในความทรงจ�ำมีเรื่องเล่า ในเรื่องเล่ามีพลังและชีวิต ในพลังชีวิตมีการสร้างสรรค์ มีบุคคลอันเป็นคุณูปการ จึงขานก้องเพื่อทรงจ�ำ... รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล อาจารย์ยุพิน พิมโคตร์ อาจารย์ไภษัชย์ แซ่จู อาจารย์ ดร.รจนา วิริยะสมบัติ นายนิพนธ์ อินทร์ทอง นางกานต์พิชา ควรหาเวช นางสาวสุรัติ ปัจจันตโชติ นางสาวสุภาพร นุ่นมัน นายละมุล จันทร์จะนะ ในคุณูปการ ประวัติศาสตร์บันทึกไว้...อย่างภาคภูมิ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปาริชาต กตัญญุตา ~ คารวะ ๒๕๖๓

7


สารจาก

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และกิจการนิสิต สงขลา สมาชิกตลอดกาลของมหาวิทยาลัย ในวาระเกษียณอายุงานอันเป็นเรื่องธรรมดาปกติของหน่วยราชการเวียนมา บรรจบอีกครั้งหนึ่ง ผมในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของมหาวิทยาลัยย่อมรู้สึกใจหายและ ระลึ ก ถึ ง คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรผู ้ เ ป็ น ก� ำ ลั ง หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย ของเรา มาโดยตลอด วาระแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเรื่องปกติวิสัย เฉกเช่นเดียวกับต้นไม้ ที่ ย ่ อ มมี ก ารผลั ด ใบและมี ใ บไม้ ที่ ใ ห้ ร ่ ม เงาใบใหม่ แ ตกยอดเติ บ โตออกมาแทนที่ ท่านผูท้ เี่ กษียณอายุราชการเหล่านีต้ า่ งท�ำหน้าทีใ่ นการให้รม่ เงา อุปถัมภ์คำ�้ ชูชว่ ยเหลืองาน มหาวิทยาลัยของเรามาอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ กระทั่งมหาวิทยาลัยของเรา เจริญเติบโตก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้ ดังนั้น จึงถือว่าท่านเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็น ส่วนหนึ่งต่อความส�ำเร็จและความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยไปแล้ว แม้จะ เกษียณอายุราชการไม่ตอ้ งเดินทางเข้ามาท�ำงานหรือมีสว่ นรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ ต่าง ๆ อีกต่อไป แต่ความเป็น “สมาชิกตลอดกาล” ของมหาวิทยาลัยย่อมจะด�ำรงอยู่ และติ ด ตั ว ท่ า นไปอย่ า งสมภาคภู มิ ผมและพวกเราทุ ก คนที่ ยั ง คงมี ห น้ า ที่ อ ยู ่ จะคงร�ำลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านกระท�ำไว้ตลอดไป ขออานุภาพสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ที่ า่ นทัง้ หลายเคารพนับถือ ได้โปรดอ�ำนวยพรให้ทา่ น ได้รับสิ่งดีงาม มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง และอย่ารีรอที่จะกลับมา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยของพวกเราและเยี่ยมเยียนรุ่นน้อง ๆ เพื่อเป็นก�ำลังใจให้แก่ ผู้ที่ยังมุ่งมั่นตั้งใจท�ำงานอยู่ รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา 8

ปาริชาต กตัญญุตา ~ คารวะ ๒๕๖๓


สารจาก

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และกิจการนิสิต พัทลุง สารวันเกษียณอายุราชการ กระผมรู้สึกภาคภูมิใจและขอบคุณทุกท่านที่ได้ทุ่มเทท�ำงาน สร้างประโยชน์ ด้ า นการศึ ก ษาให้ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ สั ง คม และประเทศชาติ คุ ณ ความดี และประโยชน์ที่ทุกท่านได้อุทิศ ทุ่มเท จะคงอยู่เป็นประจักษ์ตลอดไป ขอน้อมคุณพระศรีรัตนตรัย จงช่วยคุ้มครองปกปักรักษาให้ท่านมีสุขภาพ แข็ ง แรงทั้ ง ร่ า งกายและจิ ต ใจ มี ค วามสุ ข และสมภาคภู มิ ใ นเกี ย รติ แ ละศั ก ดิ์ ศ รี ที่ท่านได้กระท�ำและอุทิศต่อแผ่นดินตลอดไป

อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง

ปาริชาต กตัญญุตา ~ คารวะ ๒๕๖๓

9


สารจาก

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

เมื่ อ ถึ ง วั น เวลาการเกษี ย ณเวี ย นมาถึ ง น่ า ใจหายที่ ทุ ก ท่ า นจะต้ อ งพ้ น จาก การปฏิบัติภารกิจอันเป็นที่รักยิ่ง แต่สายใยความผูกพันระหว่างกันและกันยังสืบสาน อย่างมัน่ คง แม้กาลเวลาจะผ่านไปแต่คณ ุ ความดีของท่านจะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่ยืนยงเกียรติก้องด�ำรงไว้สืบไป เป็นแบบอย่างให้ผู้ปฏิบัติงานรุ่นหลังได้เรียนรู้และ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ขออัญเชิญอ�ำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนับถือ ได้ประทานพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง คิดดี ท�ำดี ชีวิตมีแต่ความเป็นมงคลตลอดนิรันดร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

10

ปาริชาต กตัญญุตา ~ คารวะ ๒๕๖๓


สารจาก

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

๓๐ กันยายน วันเกษียณเวียนมาครบรอบอีกปีหนึง่ เกษียณ แปลว่ า “สิ้ น ไป หรื อ หมดไป” แต่ ก ารเกษี ย ณอายุ ไ ม่ ใ ช่ การสิ้นสุดชีวิตการท�ำงาน เป็นเพียงการเปลี่ยนผ่านการท�ำงาน จากงานในรู ป แบบหนึ่ ง ณ ช่ ว งเวลาหนึ่ ง ไปสู ่ ก ารท� ำ งานอี ก รูปแบบหนึง่ ทีอ่ าจยังไม่เคยมีโอกาสได้ทำ � ดังทีว่ า่ “ประตูบานนีป้ ดิ ลง ประตูอกี ด้านก็เปิดรออยู่ เกษี ย ณแล้ ว ไง ชี วิ ต ยั ง มี อ ะไรให้ ท� ำ อี ก เยอะ” ส� ำ หรั บ การเกษี ย ณอายุ ข องบุ ค ลากร มหาวิทยาลัยทักษิณในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ นับได้ว่าเป็นการสูญเสียบุคคลทรงคุณค่าไป พร้ อ มกันถึง ๙ ท่าน โดยเฉพาะเป็นบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ถึง ๓ ท่าน ได้แก่ อาจารย์ยพุ นิ พิมโคตร์ เพื่อนร่วมงานที่สนิทสนมกันอย่างมากทั้งในด้านงานและครอบครัว คนที่ ผ มกล้ า พู ด ได้ ว ่ า “แม้ ไ ม่ ใ ช่ ญ าติ แ ต่ ก็ ยิ่ ง กว่ า ญาติ ” ท่ า นเป็ น บุ ค คลหลั ก ส� ำ คั ญ ในการด�ำเนินงานของหลักสูตร กศ.บ. ชีววิทยา มาตัง้ แต่เริม่ เปิดหลักสูตรทีว่ ทิ ยาเขตสงขลา รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล ท่านรองอธิการบดีผู้มากประสบการณ์ เคยด�ำรงต�ำแหน่งผูบ้ ริหารระดับต่าง ๆ ท่านเป็นผู้หนึ่งทีเ่ ป็นก�ำลังส�ำคัญในการก่อร่างสร้าง มหาวิทยาลัยทักษิณตั้งแต่ยุคของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา จนมาถึงปัจจุบัน อาจารย์ไภษัชย์ แซ่จู อาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์รุ่นแรกตั้งแต่เริ่มเปิด หลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์ กับอีกหลายท่านทีผ่ มเคยได้มโี อกาสร่วมงานและรูจ้ กั คุน้ เคย อย่างเช่น คุณนิพนธ์ อินทร์ทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ช�ำนาญการพิเศษ ผู้คร�่ำหวอดกับงานสนับสนุนการบริหารและงานพัสดุครุภัณฑ์ คุณกานต์พิชา ควรหาเวช เพื่อนร่วมหอพัก (แฟลต ๒๔ หน่วย) ห้องตรงกันชั้นบนกับชั้นล่าง ซึ่งทุกท่านที่ผมได้ เอ่ยนามรวมทัง้ ท่านทีไ่ ม่ได้เอ่ยนามได้เสียสละ อุทศิ ตนในการปฏิบตั งิ านตามต�ำแหน่งหน้าที่ อย่างเต็มความสามารถตลอดมาจนครบวาระเกษียณอายุ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ “ท่านอยูเ่ ราดีใจ ท่ า นเกษี ย ณไปเราคิ ด ถึ ง ” ผมในนามของตั ว แทนคณะวิ ท ยาศาสตร์ ขออาราธนา คุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพศรัทธา รวมทั้งคุณงามความดี ที่ทุกท่านได้กระท�ำตลอดมา จงดลบันดาลให้ท่านผู้เกษียณอายุทั้ง ๙ ท่าน ประสบแต่ ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ได้เป็นที่พึ่งทางความคิดให้แก่ลูกหลาน ญาติพี่น้องและเป็นก�ำลังพลเมืองไทยที่มีคุณภาพของประเทศชาติ ไปอีกยาวนาน อาจารย์ ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปาริชาต กตัญญุตา ~ คารวะ ๒๕๖๓

11


สารจาก

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักคอมพิวเตอร์

ในโอกาสแห่งการเกษียณอายุราชการ ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาของการหยุดพัก การเดิ น ทางอั น ยาวนานนี้ กระผมขอแสดงความยินดีที่ท่านได้ถึงเวลาปลดวาง ภาระที่ท�ำตลอดอายุราชการ แต่กระนั้น ก็อดที่จะใจหายและเสียดายในความรู ้ ความสามารถของท่าน ทีผ่ า่ นมาได้เป็นส่วนหนึง่ ของการพัฒนาให้มหาวิทยาลัยทักษิณ สามารถเชิดหน้าชูตา เคียงคู่กับการพัฒนาประเทศได้อย่างภาคภูมิใจ กระผมขอชื่นชมและขอขอบพระคุณในคุณงามความดีของท่าน ขออ�ำนาจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือ จงโปรดปกป้องคุ้มครองท่านให้ท่านมีสุขภาพกาย ที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ชุ่มเย็นเป็นสุข มีครอบครัวที่อบอุ่นตลอดไป อาจารย์นิพัทธุ์ อินทอง ผู้อ�ำนวยการส�ำนักคอมพิวเตอร์

12

ปาริชาต กตัญญุตา ~ คารวะ ๒๕๖๓


สารจาก

ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันทักษิณคดีศกึ ษา เก้าบุคคลบนถนนคุณความดี ด้วยวัยวันผันผ่านกาลก�ำหนด ถึงประสบการณ์งานล�้ำค่ายังตราตรึง ถึงความดีมีไว้ได้จารึก ฐานแห่งใจมหาวิทยาลัยทักษิณถวิลฤดี งามเอยงามจริงหนอผู้ร่วมก่อหน่อปาริชาต ขอให้บุคลากรสายสอนสนับสนุนทั้งเก้าคน อาจารย์ยุพิน พิมโคตร์ คณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.เกษม อัศวตรีรตั นกุล หนุนคุณค่ามหาวิทยาลัยฯ อาจารย์ไภษัชย์ แซ่จู ท�ำงานอยู่คณะวิทยาศาสตร์ น้องนิพนธ์ อินทร์ทอง ครรลองงานสานงามเงา น้องกานต์พิชา ควรหาเวช วิทยาเขตสงขลา น้องสุรัติ ปัจจันตโชติ โรจน์รุ่งวิไล น้องสุภาพร นุ่นมัน เป็นตัวกลั่นศูนย์คอมพิวเตอร์ อาจารย์ ดร.รจนา วิริยะสมบัติ ชัดตาเตือน น้องละมุล จันทร์จะนะ ประจักษ์ช่าง ช่วยแก้ไขไปได้ใช้อีกนาน ขอให้ทั้งเก้าบุรุษสตรีที่เกษียณ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดชีวา

ถึงวาระปลดเกษียณเวียนมาถึง ถึงชีวิตลึกซึ้งถึงความดี คนรู้สึกจดจ�ำน�ำวิถี ต่อไปนี้พักกายาเคหาตน ได้สร้างศาสตร์เสริมศิลป์ระบิลผล จงอ�ำพนด้วยจตุรพิธพรชัย ปลั่งเปรื่องปราดวิทยาจะหาไหน รองอธิการบดีฯ มีน�้ำใจของพวกเรา เฉลียวฉลาดสง่างามตามเทือกเถาว์ ลุยค�่ำเช้าเพื่อมหาวิทยาลัยฯ นักวิชาการโดดเด่นเห็นสดใส สถาบันทักษิณคดีศกึ ษาแหล่งใจมิลมื เลือน ช�่ำชองล�้ำเลิศเลอใครจะเหมือน งดงามเงื่อนเสียสละพยาบาล ได้สรรค์สร้างฝีมือชื่อสืบสาน สถาบันทักษิณคดีศกึ ษาจึงสราญสนานตา เจิดจ�ำเนียรด้วยจตุรพิธพรชัยใจปรารถนา เป็นขวัญตาขวัญจิตนิจนิรันดร์

ด้วยรัก รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อ�ำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา ปาริชาต กตัญญุตา ~ คารวะ ๒๕๖๓

13


สารจาก

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

และแล้ ว ....วั น เวลาที่ น ่ า ใจหายส� ำ หรั บ พวกเราชาวมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ก็เวียนมาถึง เป็นช่วงเวลาที่ยากจะท�ำใจจากกัน แต่เราก็ไม่สามารถจะหยุดวันเวลา ที่ เ ราไม่ อ ยากให้ ม าถึ ง นั้ น ได้ จึ ง จ� ำ ต้ อ งจากกั น ด้ ว ยเงื่ อ นไขของเวลาที่ เ รี ย กว่ า การเกษียณอายุราชการ ในโอกาสการเกษียณอายุราชการในปีนี้ ขอระลึกถึงคุณปู การของผูเ้ กษียณอายุ ราชการทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทก�ำลังกายและใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ มหาวิทยาลัยมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน กระผมในนามกรรมการสภาคณาจารย์ แ ละพนั ก งาน ซึ่ ง เป็ น ตั ว แทนของ บุคลากรในมหาวิทยาลัยทักษิณทุกท่านขอขอบพระคุณพี่ ๆ จะเกษียณอายุราชการ ในปีนี้ทุกท่านที่ได้ร่วมกันสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้น้อง ๆ ได้ก้าวเดินตามได้ อย่างมั่นคง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้อ�ำนวยอวยพรให้พี่ที่เกษียณในปีน ี้ ทุกท่าน มีแต่ความสุข มีความสบายทั้งกายและใจ มีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไป

อาจารย์พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

14

ปาริชาต กตัญญุตา ~ คารวะ ๒๕๖๓


รายชือ่ ผูเ้ กษียณอายุ รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล อาจารย์ยุพิน พิมโคตร์ อาจารย์ไภษัชย์ แซ่จู อาจารย์ ดร.รจนา วิริยะสมบัติ นายนิพนธ์ อินทร์ทอง นางกานต์พิชา ควรหาเวช นางสาวสุภาพร นุ่นมัน นางสาวสุรัติ ปัจจันตโชติ นายละมุล จันทร์จะนะ


เกษม

รองศาสตราจารย์ อัศวตรีรัตนกุล


ประวัติส่วนตัว

รองศาสตราจารย์

เกษม อัศวตรีรตั นกุล ต�ำแหน่ง

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๐๓

รองศาสตราจารย์ สั ง กั ด คณะวิ ท ยาศาสตร์ และด�ำรงต�ำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

ประวัติการศึกษา คุณพรรณี อัศวตรีรัตนกุล

๑. นายพศิน อัศวตรีรัตนกุล ๒. นายกวิน อัศวตรีรัตนกุล

๒๐๙ ถนนเลียบคลอง ร.๖ ต�ำบลคอหงส์ อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐

๐๘๙-๗๓๖-๑๙๐๐ kasemas@yahoo.com

ระดับปริญญาโท วท.ม. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๒๗ ระดับปริญญาตรี วท.บ. (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๔

การฝึกอบรมและ การศึกษาดูงานที่ส�ำคัญ วั น ที่ ๒๑ สิ ง หาคม ๒๕๔๔ ถึ ง วั น ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๕ ฝึ ก อบรม เรื่ อ ง ชี ว โมเลกุ ล ของพืช ณ Institute of multidisciplinary Research For Advanced Material ณ มหาวิทยาลัยโตโฮ ประเทศญี่ปุ่น ๒๕๔๘ ฝึกอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตร การพั ฒ นาผู ้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย รุ ่ น ที่ ๑๔ จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปาริชาต กตัญญุตา ~ คารวะ ๒๕๖๓

17


ผลงาน / ความภาคภูมิใจ ต�ำแหน่งทางบริหาร

พ.ศ. ๒๕๓๖ พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ. ๒๕๔๘ พ.ศ. ๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลงานทางวิชาการ

๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๙ รองศาสตราจารย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

๕ ธันวาคม ๒๕๓๒ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

18

หัวหน้าภาควิชาเคมี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รักษาการผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม.) ตริภาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) ทวีตริยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.) ทวีตริยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.) ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

ปาริชาต กตัญญุตา ~ คารวะ ๒๕๖๓


คติ/หลักการที่ใช้เป็นแนวทางในการท�ำงาน แนวทางการท�ำงาน (อ้างอิงจาก อาจารย์จา้ วเมีย่ วกว่อ ในหนังสือพลังด�ำ พลังใจ ปี ๒๕๕๒ หน้า ๖) • จงลืมความดีความชอบที่ตนสร้าง แต่จดจ�ำภาระหน้าที่ของงานได้ดี • จงลืมผลงานของตนเอง แต่ให้ใส่ใจในสิ่งที่ตนยังบกพร่อง • จงลืมสิ่งที่ตนได้ช่วยเหลือผู้อื่น แต่ให้จดจ�ำสิ่งที่ผู้อื่นได้ช่วยเหลือเรา คาถากันรังควาน (อ้างอิงจาก ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ จันทลักขณา, ปรัชญาชีวิต (๒๕๕๓) หน้า ๑๗๔) “อย่าให้ค�ำพูดพล่อย ๆ ราคาถูกของคนอื่น มามีผลราคาแพงต่อชีวิตของเรา”

ความรู้สึกต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ ระลึกถึงบุญคุณของมหาวิทยาลัยทักษิณที่เป็นร่มเงาให้เราได้พ�ำนักเสมือน บ้านที่ ๒ ตลอดเวลา ๓๖ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้ความท้าทายกับเราในการริเริ่ม สิ่ ง ใหม่ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ให้ โ อกาสในการพั ฒ นาตั ว เราจนมี ค วามก้ า วหน้ า มหาวิทยาลัยทักษิณให้เรามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่อง มหาวิทยาลัย ทักษิณให้เรามีใจผูกพันกับสถาบันแห่งนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณผูกพันกับผองเพื่อน ร่วมองค์กรและผูกพันกับบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยที่ยากจะลืมเลือน

ข้อคิดจากพี่ถึงน้อง การคิดแต่สิ่งที่ดีๆ พูดในสิ่งที่ดีๆ ท�ำในสิ่งที่ดีๆ มีความขยัน มีความอดทน เปิดใจรับฟังอย่างมีสติ และมองการเปลีย่ นแปลงเป็นเรือ่ งปรกติ ถ้าเราปฏิบตั เิ ช่นนีไ้ ด้ เราก็จะสามารถก้าวข้ามยุค Disruption ได้อย่างแน่นอน

ปาริชาต กตัญญุตา ~ คารวะ ๒๕๖๓

19


อาจารย์ยุพิน

พิมโคตร์


ประวัติส่วนตัว

อาจารย์

ยุพิน พิมโคตร์ ต�ำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ๒ กรกฏาคม ๒๕๐๓

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาโท วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๕ นายประสิทธิ์ พิมโคตร์ ข้าราชการครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม ระดับปริญญาตรี กศ.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒสงขลา พ.ศ. ๒๕๒๖ ๑. นางสาวศศิพินทุ์ พิมโคตร์

การฝึกอบรม

วันที่ ๙ กันยายน ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย เภสัชกรประจ�ำโรงพยาบาลราษฎร์ยนิ ดี ทักษิณ ครั้งที่ ๒๙ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เข้าร่วมโครงการ ๗๔๑/๖๙ หมูบ่ า้ นเบญจพรแลนด์แอนเฮาส์ อบรมผูป้ ระเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA นวมินทร์ หมู่ที่ ๒ ต.พะวง อ.เมือง

เภสัชกรประจ�ำร้านยาหน้ามหาวิทยาลัยทักษิณ

๒. นางสาวฐานิสรา พิมโคตร์

จ.สงขลา ๙๐๑๐๐

ผลงาน / ความภาคภูมิใจ

๐๘๘-๗๙๐-๗๙๘๕

การได้รบั โอกาสมาปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นต�ำแหน่ง อาจารย์ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ และเป็นครู ที่ดีของลูกศิษย์ทุกคน

Yuphin@tsu.ac.th yphimkhot@gmail.com

ปาริชาต กตัญญุตา ~ คารวะ ๒๕๖๓

21


คติ/หลักการที่ใช้ในการท�ำงาน

กตัญญูต่อองค์กร รักในงานที่ท�ำและท�ำให้ดีที่สุด

ความรู้สึกต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ เป็ น ครอบครั ว ใหญ่ ที่ ส อนประสบการณ์ ก ารท� ำ งาน การใช้ชีวิต การท�ำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และให้โอกาสและชีวิตที่ดี โดยเฉพาะ ให้อาชีพที่รักและภูมิใจ

ข้อคิดจากพี่ถึงน้อง การท� ำ งานอย่ า งมี ค วามสุ ข เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด จะเป็ น ก� ำ ลั ง ใจและเป็ น แรงผลักดันให้เราก้าวไปได้อย่างมั่นคงและมีพลัง ในการสร้างสรรค์งาน การสร้าง กัลยาณมิตรทีด่ ใี นองค์กรจึงนับเป็นสิง่ ส�ำคัญยิง่ ความเข้าใจซึง่ กันและกัน ความสามัคคี ในองค์กรจะท�ำให้งานส�ำเร็จลุล่วงได้ง่ายขึ้น ปล่อยวางทิฐิ แล้วหันมาเรียนรู้และ คิดบวกต่อเพื่อนร่วมงาน พยายามหาข้อดีของทุกคน แล้วจะเห็นว่าแต่ละคนต่างก็ มีความรู้ความสามารถและความดีในตัวไม่เหมือนกัน ในการท�ำงานก็ควรก�ำหนดเป้าหมายให้ชดั เจนแต่เนิน่ ๆ ว่าอยากเป็นนักวิชาการ แบบไหน แล้วลงมือท�ำให้ดีที่สุดความภูมิใจเล็ก ๆ จะบังเกิดขึ้นเสมอในระหว่าง การเดินทางไปสูเ่ ป้าหมายทีว่ างไว้ งานย่อมมาคูก่ บั เงินเสมอ แต่ขอให้มสี มดุลชีวติ ทีด่ ี ด้วยความก้าวหน้าในงานควรมาพร้อมกับความสุขของชีวติ สุขภาพทีด่ แี ละครอบครัว ที่อบอุ่น

22

ปาริชาต กตัญญุตา ~ คารวะ ๒๕๖๓


การปรับตัว เรียนรูแ้ ละเข้าใจการเปลีย่ นแปลงของกระแสสังคม ความก้าวหน้า ทางวิ ช าการ และภั ย พิ บั ติ ต ่ า ง ๆ ของโลก นั บ เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ในปัจจุบันของพวกเราทุกคน เพราะหน้าที่หลักของพวกเราทุกคนและองค์กร คือ เป็นผู้น�ำด้านวิชาการ

ปาริชาต กตัญญุตา ~ คารวะ ๒๕๖๓

23


อาจารย์ไภษัชย์

แซ่จู


ประวัติส่วนตัว

อาจารย์

ไภษัชย์

แซ่จู

ต�ำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ๑๖ มกราคม ๒๕๐๓

๔๙๔/๗๐ ถนนเพชรเกษม ต�ำบลหาดใหญ่ อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐

๐๘๙-๖๕๓-๒๖๕๓

paisat@tsu.ac.th

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาโท วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๓๒ ระดับปริญญาตรี วท.บ. (วาริชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๒๖

การฝึกอบรมและ การศึกษาดูงานที่ส�ำคัญ ทัศนศึกษาดูงานที่ยูนนาน ประเทศจีน ทัศนศึกษาดูงานทีฮ่ านอย ประเทศเวียดนาม ทัศนศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ทั ศ นศึ ก ษาดู ง านที่ ม หาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ จังหวัดเชียงใหม่

ปาริชาต กตัญญุตา ~ คารวะ ๒๕๖๓

25


ผลงาน / ความภาคภูมิใจ ได้มีโอกาสมาเป็นอาจารย์ ถ่ายทอดความรู้แก่นิสิตให้มีความรู้ความสามารถ มีแนวทางในการประกอบอาชีพของตนเองจนนิสิตประสบความส�ำเร็จในชีวิต

คติ/หลักการที่ใช้เป็นแนวทางในการท�ำงาน ชีวิตการท�ำงาน ย่อมมีความสมหวัง ความผิดหวัง ความเสียใจความท้อแท้ และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ต้องอดทนให้ผ่านสิ่งต่าง ๆ ไปให้ได้

ความรู้สึกต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอบคุณมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ให้โอกาสได้ท�ำงาน ให้มีรายได้ ให้ที่พักพิง ให้โอกาสฝึกฝนและพัฒนาตนเองจนถึงวันสุดท้าย

ข้อคิดจากพี่ถึงน้อง ในวันทีต่ อ้ งจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ทีซ่ งึ่ เคยได้ทำ� งานมาเป็นเวลานานกว่า ๒๐ ปี ที่ ท� ำ ให้ ไ ด้ พ บกั บ สิ่ ง ต่ า ง ๆ หลายอย่ า งตลอดเวลาการท� ำ งาน ทั้ ง ความสมหวั ง ความเสียใจ ความผิดหวัง ความท้อแท้ และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ต้องอดทนให้ผ่าน สิ่งต่าง ๆ ไปให้ได้ ในที่สุด การท�ำงาน ณ ที่แห่งนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยทักษิณที่ให้โอกาสได้ท�ำงาน ให้มีรายได้ ให้ที่พักพิง ให้โอกาสฝึกฝน และพัฒนาตนเองจนถึงวันสุดท้ายที่ต้องจากกัน ส่วนตัวก็ยังคงต้องไปเริ่มต้นกับ การด�ำเนินชีวติ ต่อไป ตราบเท่าความหวังของชีวติ ยังมีอยูแ่ ละคงจะได้ไปท�ำในสิง่ ทีช่ อบ สิ่งที่รักตามความฝันของตัวเองต่อไป

26

ปาริชาต กตัญญุตา ~ คารวะ ๒๕๖๓


ดร.รจนา วิริยะสมบัติ อาจารย์


ประวัติส่วนตัว

อาจารย์

ดร.รจนา วิริยะสมบัติ ต�ำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ๒๘ เมษายน ๒๕๐๓

ภูมิล�ำเนา อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่อยู่ปัจจุบัน

๗๓๔/๒ ถนนสาครมงคล ๒ ต�ำบลหาดใหญ่ อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ ๐๘๑-๑๒๘-๓๒๔๙ rodchana@hotmail.com, rodchana.w@tsu.ac.th 28

ปาริชาต กตัญญุตา ~ คารวะ ๒๕๖๓

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาเอก พย.ด. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับปริญญาโท พย.ม. (การพยาบาลผูใ้ หญ่) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล พ.ศ. ๒๕๔๐ ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ และการผดุงครรภ์ชนั้ สูง วิทยาลัยพยาบาลสงขลา พ.ศ. ๒๕๒๖


การฝึกอบรมและการศึกษาดูงานที่ส�ำคัญ อบรม PBL ณ Faculty of Nursing at Newcastle, Australia หน่วยงานผู้จัดสถาบันพระบรมราชชนก ระยะเวลา ๑ เดือน อบรมหลักสูตรระยะสั้น ๔ เดือน ด้าน Adult Critical Care Nursing (หลักสูตรนานาชาติ) หน่วยงานผู้จัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ ระยะเวลา ๔ เดือน ศึกษาดูงานเกีย่ วกับ Simulation Based Learning (SBL) ณ ประเทศสิงคโปร์ หน่วยงานผู้จัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ระยะเวลา ๑ สัปดาห์ ศึกษาดูงานด้านผู้สูงอายุ และโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น หน่ วยงานผู ้ จั ด วิ ทยาลัยพยาบาลในเครือข่ายภาคใต้ สถาบันพระบรมราชชนก ระยะเวลา ๑ สัปดาห์ อบรมหลักสูตรรองผูอ้ ำ� นวยการ หน่วยงานผูจ้ ดั วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข (หลวงพ่อเปิ่น) จังหวัดนครปฐม ระยะเวลา ๓ สัปดาห์

ประวัติการปฏิบัติงาน

พ.ศ. ๒๕๒๖ - ๒๕๓๔ พยาบาลประจ�ำการแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๔๗ หัวหน้าภาควิชาบริหารการพยาบาลและพัฒนาวิชาชีพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ หัวหน้างานบริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ อาจารย์ประจ�ำภาควิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน อาจารย์สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปาริชาต กตัญญุตา ~ คารวะ ๒๕๖๓

29


ผลงาน รจนา วิริยะสมบัติ และจารุณี วาระหัส. (๒๕๕๗). ผู้สูงอายุกับความสงบ ที่แท้จริง. บทความวิชาการ ในเกร็ดความรู้จากศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้ า นสุ ข ภาพ วิ ท ยาลั ย ในสั ง กั ด สถาบั น พระบรมราชชนก กลุ ่ ม พั ฒ นาบุ ค ลากร สถาบันพระบรมราชชนก. รจนา วิริยะสมบัติ และจารุณี วาระหัส. (๒๕๕๗). ผู้สูงอายุ : มิติด้าน จิตวิญญาณ. สงขลา : มงคลการพิมพ์. รจนา วิริยะสมบัติ และคณะ. (๒๕๖๐). รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนา รูปแบบการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการโดยใช้แนวทางอาหารของ แม่ในชุมชนต�ำบลน�้ำน้อย จังหวัดสงขลา. ลินจง โปธิบาล, รจนา วิริยะสมบัติ และภารดี นานาศิลป์, จารุณี วารหัส และศักรินทร์ สุวรรณเวหา. (๒๕๖๓). การวิเคราะห์ศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุ ภาคใต้ ในการพั ฒ นาสู ่ พ ฤฒิ พ ลั ง . วารสารเครื อ ข่ า ยวิ ท ยาลั ย พยาบาลและ การสาธารณสุขภาคใต้. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ : หน้า ๒๘๖ - ๒๙๙. Wiriyasombat R, Pothiban L, Panuthai S, Sucamvang K, Saengthong S. (๒๐๑๑). Effectiveness of Buddhist Doctrine Practice Based Programs in Enhancing Spiritual Well-Being, Coping, and Sleep Quality of Thai Elders. Pacific Rim International Journal of Nursing Research. ๑๕(๓): ๒๐๓-๒๑๙. 30

ปาริชาต กตัญญุตา ~ คารวะ ๒๕๖๓


คติ/หลักการที่ใช้เป็นแนวทางในการท�ำงาน สร้างงาน คือ ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย อย่างสุด ความสามารถที่มี สร้างพลังให้กับตนเองและทีมงานเพื่อมุ่งสู่ความส�ำเร็จของงาน สร้ า งที ม งานในงาน คื อ การเสริ ม พลั ง ที ม งานให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง รั ก ใคร่ ปรองดองกัน พร้อมก้าวเดินไปด้วยกันในการฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคไปด้วยกัน สร้ า งผู ้ สื บ ทอดงาน คื อ การสร้ า งคนรุ ่ น หลั ง ด้ ว ยการถ่ า ยทอดหลั ก การ วิธีการท�ำงาน และประสบการณ์ที่มีอย่างเต็มที่ เต็มใจ และจริงใจ เพื่อสร้างต้นกล้า ที่งดงามและเติมโตด้วยพลังของคุณธรรมในอนาคต

ความรู้สึกต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ แม้ว่าจะได้ร่วมงานกับสถาบันแห่งนี้เพียงระยะเวลาสั้นๆ ก่อนเกษียณอายุ ราชการ แต่รับรู้ได้ถึงความรัก ความอบอุ่นที่มีให้กัน เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ของทุกๆ คนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้

ข้อคิดจากพี่ถึงน้อง อยากให้ทุกคนมีความรัก ความจริงใจต่อกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันฉันท์พี่น้อง มีความเคารพ และให้เกียรติต่อผู้อาวุโสทุกระดับ

ปาริชาต กตัญญุตา ~ คารวะ ๒๕๖๓

31


32

ปาริชาต กตัญญุตา ~ คารวะ ๒๕๖๓


นายนิพนธ์

อินทร์ทอง


ประวัติส่วนตัว

นายนิพนธ์ อินทร์ทอง ต�ำแหน่ง นักวิชาการพัสดุช�ำนาญการพิเศษและ ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ๘ ธันวาคม ๒๕๐๒ นางประไพ อินทร์ทอง ๑. นายชวลิน อินทร์ทอง ๒. นางสาวนาริน อินทร์ทอง ภูมิล�ำเนา ต�ำบลหารเทา อ�ำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๔๐/๓๙ หมู่ที่ ๔ ต�ำบลเขารูปช้าง อ�ำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐

๐๘๘-๐๖๐-๔๔๙๙ nipon@tsu.ac.th 34

ปาริชาต กตัญญุตา ~ คารวะ ๒๕๖๓

ประวัติการศึกษา ระดั บ ปริ ญ ญาโท ศศ.ม. (นโยบายและ การวางแผนสั ง คม) มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ พ.ศ. ๒๕๔๖ ระดับปริญญาตรี ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูสงขลา พ.ศ. ๒๕๓๓

ผลงาน/ความภาคภูมิใจ การได้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการร่ ว มพั ฒ นา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

คติ/หลักการที่ใช้เป็น แนวทางในการท�ำงาน ตรงต่อเวลา ท�ำให้ดีที่สุด ยึดถือในความถูกต้อง


ความรู้สึกต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ

เป็นองค์กรที่สร้างชีวิตที่ดีให้กับข้าพเจ้าและครอบครัว

ข้อคิดจากพี่ถึงน้อง เป้าหมายชีวิตในการท�ำงานจะช้าหรือเร็วไม่ส�ำคัญ ขอให้เรามีความมุ่งมั่นและ ไปให้ถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้

ปาริชาต กตัญญุตา ~ คารวะ ๒๕๖๓

35


นางกานต์พชิ า ควรหาเวช


ประวัติส่วนตัว

นางกานต์พิชา

ควรหาเวช

ต�ำแหน่ง นักวิชาการช�ำนาญการ สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ๙ ตุลาคม ๒๕๐๒ นายมนตรี ควรหาเวช ๑. น.ส.อรรัมภา ควรหาเวช ๒. นายสงขลา ควรหาเวช ๓. นายสงคราม ควรหาเวช ๔. นายสุราษฎร์ ควรหาเวช

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี ศศ.บ. (ศิลปศาสตร์) วิทยาลัยครูสงขลา พ.ศ. ๒๕๓๓ ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคใต้ สงขลา

ภูมิล�ำเนา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ที่อยู่ปัจจุบัน ๖๕ ม.๑๐ ถนนกาญจนวนิช ๕๙ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐ ๐๘๖-๙๕๘-๒๐๕๕ ปาริชาต กตัญญุตา ~ คารวะ ๒๕๖๓

37


คติ/หลักการที่ใช้เป็นแนวทางในการท�ำงาน

ท�ำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะอาจไม่มีวันพรุ่งนี้ส�ำหรับเรา

ความรู้สึกต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ รักและผูกพันมาก ๆ เริม่ ท�ำงานทีน่ ตี่ ง้ั แต่ พ.ศ. ๒๕๒๔ จนถึงปัจจุบนั มีทกุ อย่าง ในชีวิตนี้ได้เพราะมหาวิทยาลัยทักษิณ

ข้อคิดจากพี่ถึงน้อง

38

ความแน่นอน คือความไม่แน่นอน ทุกสิง่ บนโลกใบนีเ้ ปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลา

ปาริชาต กตัญญุตา ~ คารวะ ๒๕๖๓


ปาริชาต กตัญญุตา ~ คารวะ ๒๕๖๓

39


นางสาวสุภาพร

นุน่ มัน


ประวัติส่วนตัว

นางสาวสุภาพร

นุ่นมัน

ต�ำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช�ำนาญการ สังกัดส�ำนักคอมพิวเตอร์

ประวัติการศึกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๐๓

๓๔/๒ หมู่ที่ ๒ ต�ำบลท่าประจะ อ�ำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๘๐

๐๘๓-๑๗๑-๖๒๓๙

supaporn@gmail.com

ระดับปริญญาตรี ศศ.บ. วิทยาลัยครูสงขลา ปี ๒๕๓๗

การฝึกอบรม และการศึกษาดูงานที่ส�ำคัญ

๒๕๔๘ ศึ ก ษาดู ง านโครงการพั ฒ นา ผูบ้ ริหารระดับกลางสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ ประเทศ มาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ ๒๕๔๙ ศึกษาดูงานด้านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย ๒๕๕๐ ศึกษาดูงานด้านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ณ University of Hongkong เขตบริ ห ารพิ เ ศษ ฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ปาริชาต กตัญญุตา ~ คารวะ ๒๕๖๓

41


การฝึกอบรมและการศึกษาดูงานที่ส�ำคัญ

๒๕๕๒ ศึกษาดูงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยชิงหัว กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ๒๕๕๔ ศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ณ Seoul National University สาธารณรัฐเกาหลี ๒๕๕๓ ศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั งิ านด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยเคโอ และมหาวิทยาลัยวาเซะดะ ประเทศญีป่ นุ่ ๒๕๕๖ ศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ผลงาน/ความภาคภูมิใจ 42

๒๕๓๒ - ๒๕๓๖ ต�ำแหน่งพนักงานธุรการ ลูกจ้างฝ่ายกิจการนิสติ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ๒๕๓๗ - ๒๕๓๘ ข้าราชการต�ำแหน่งพนักงานธุรการ ๒ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา ๒๕๓๙ - ๒๕๔๑ ข้าราชการต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓ - ๕ ส�ำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ๒๕๔๒ - ๒๕๕๒ ข้าราชการต�ำแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป ๖ และปฏิบตั ิ หน้าที่เลขานุการส�ำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ๒๕๕๓ ข้าราชการต�ำแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป ระดับช�ำนาญการ และรักษาการแทนหัวหน้าส�ำนักงานส�ำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ ข้าราชการต�ำแหน่งต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับช�ำนาญการ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจ บริหารงานทั่วไป ส�ำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา ๒๕๕๗ - ๒๕๖๓ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ต� ำ แหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารงาน ระดับช�ำนาญการ ส�ำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปาริชาต กตัญญุตา ~ คารวะ ๒๕๖๓


คติ/หลักการที่ใช้เป็นแนวทางในการท�ำงาน

ตั้งใจ มุ่งมั่น และรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด

ความรู้สึกต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ ภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานในสถาบันอันทรงเกียรติ ขอบคุณมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร มหาวิทยาลัย ผู้บังคับบัญชาส�ำนักคอมพิวเตอร์ และฝ่ายกิจการนิสิต ที่ให้โอกาส ประสบการณ์สิ่งดี ๆ มากมายในการท�ำงาน และความทรงจ�ำดี ๆ จากเพื่อนร่วมงาน ตลอดระยะเวลาการท�ำงาน ๓๑ ปี ที่ไม่อาจจะลืมได้

ข้อคิดจากพี่ถึงน้อง การท�ำงานให้ประสบผลส�ำเร็จ สิ่งส�ำคัญต้องรักงาน รักองค์กร และรับผิดชอบ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เต็มความสามารถ แล้วจะมีความสุขในการท�ำงาน

ปาริชาต กตัญญุตา ~ คารวะ ๒๕๖๓

43


นางสาวสุรต ั ิ

ปัจจันตโชติ


ประวัติส่วนตัว

นางสาวสุรัติ

ปัจจันตโชติ

ต�ำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช�ำนาญการ สังกัดสถาบันทักษิณคดีศึกษา ๒๔ กันยายน ๒๕๐๓

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) ภูมิล�ำเนา / ที่อยู่ปัจจุบัน วิทยาลัยครูสงขลา พ.ศ. ๒๕๓๖ ๒๐/๓๓ หมู่ที่ ๔ ถนนสงขลา - นาทวี ระดับปวส. (บัญชี) โรงเรียนพาณิชยการสงขลา ต�ำบลเขารูปช้าง อ�ำเภอเมือง พ.ศ. ๒๕๓๓ จังหวัดสงขลา ระดับปวช. (บัญชี) โรงเรียนพณิชยการภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๒๒ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนสตรี ๐๙๕-๐๓๖-๑๘๕๐ นราธิวาส พ.ศ. ๒๕๒๐ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนรัตนวิทยา พ.ศ. ๒๕๑๖

ปาริชาต กตัญญุตา ~ คารวะ ๒๕๖๓

45


การฝึกอบรมและการศึกษาดูงานที่ส�ำคัญ

โครงการพัฒนาองค์กร “ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะ และวัฒนธรรม/เชิงสร้างสรรค์” วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์สง่ เสริม ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานธรรมชาติ วิ ท ยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุ ม ารี มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ อ� ำ เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

คติ/หลักการที่ใช้เป็นแนวทางในการท�ำงาน

คติ - บางอย่างสอนให้เราอดทน บางคนสอนให้เราจ�ำ

หลักการที่ใช้เป็นแนวทางในการท�ำงาน - การจะท� ำ อะไรเราต้ อ งมี เ ป้ า หมาย ความพยายาม ความมุ ่ ง มั่ น และ ตั้งใจจริง

ความรู้สึกต่อมหาวิทยาลัย มีความเชือ่ มัน่ ในวิสยั ทัศน์ และพันธกิจขององค์กร และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะท�ำให้พนั ธกิจ และวิสัยทัศน์เป็นจริงไม่ว่าตนเองจะอยู่ในต�ำแหน่งใด

ข้อคิดจากพี่ถึงน้อง น้ อ ง ๆ ทุ ก วั น นี้ เ ก่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ พี่ มั่ น ใจ การท� ำ งานทุ ก วั น นี้ เป็ น การท� ำ งาน ที่เปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด ต้องใช้ความอดทน ความเสียสละ ต้องหมั่นศึกษา หาความรู ้ แ ละประสบการณ์ เมื่ อ มี สิ่ ง เหล่ า นี้ และมี ค วามตั้ ง ใจก็ ไ ม่ ย ากเกิ น ที ่ เราจะท�ำได้ 46

ปาริชาต กตัญญุตา ~ คารวะ ๒๕๖๓


ปาริชาต กตัญญุตา ~ คารวะ ๒๕๖๓

47


นายละมุล

จันทร์จะนะ


ประวัติส่วนตัว

นายละมุล

จันทร์จะนะ

ต�ำแหน่ง ช่างฝีมือทั่วไป ระดับ ๓ สังกัดสถาบันทักษิณคดีศึกษา ๒๐ มิถุนายน ๒๕๐๓

ภูมิล�ำเนา / ที่อยู่ปัจจุบัน ๒๐ หมู่ที่ ๒ ต�ำบลเขารูปช้าง อ�ำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐

๐๙๓-๕๗๕-๘๘๒๗

ประวัติการศึกษา ระดับ ม.ต้น/ม.ศ.๓ หลักสูตร ม.๓ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ�ำเภอเมืองสงขลา พ.ศ. ๒๕๔๕

คติ/หลักการที่ใช้เป็นแนวทาง ในการท�ำงาน

สร้างงาน สร้างคุณค่าตัวเอง เพื่อเป็น บุคคลทีม่ คี า่ ขององค์กร และปฏิบตั งิ านอย่างเต็ม ความสามารถ เพื่อช่วยให้องค์กรไปสู่เป้าหมาย สูงสุด

ปาริชาต กตัญญุตา ~ คารวะ ๒๕๖๓

49


จากใจผู้บังคับบัญชา จากปณิธานการท�ำงาน : นายละมุล จันทร์จะนะ ได้ปฏิบัติงานทั้งในและ นอกหน้าที่ด้วยความสม�่ำเสมอ เต็มใจ ขยันหมั่นเพียร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จนมี ผ ลงานปรากฏดี เ ด่ น เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ราชการและสั ง คม เป็ น ผู ้ ใ ฝ่ ศึ ก ษา ค้นคว้า หาความรู้ที่จ�ำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ มีความตั้งใจปฏิบัติงาน ให้ได้รับความรู้ ความสามารถ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เป็นผู้มีความรู้ และเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ มติ กฎหมาย และนโยบาย อย่างถ่องแท้ และมีทกั ษะความสามารถในการน�ำความรูท้ มี่ อี ยูไ่ ปใช้ในการปฏิบตั งิ าน ได้เป็นอย่างดี สามารถแก้ปัญหาด้วยปฏิภาณ ไหวพริบเป็นอย่างดี รักและชอบงาน ที่ท�ำอย่างเต็มใจ จริงใจและทุ่มเท เห็นได้จากการฝึกหัดเป็นช่างก่อสร้าง และฝึกฝน หาความรู้ เป็นงานช่างทุกแขนง ทั้งด้านงานปูน งานไม้ จนได้มาท�ำงานที่สถาบัน ทักษิณคดีศกึ ษา ได้ปฏิบตั งิ านอย่างทุม่ เทและมีประสิทธิภาพ ด้วยความขยันพากเพียร ดังกล่าว จึงได้รับความดีความชอบหลายครั้ง และได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ พลเรือนดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กลุ่มที่ ๔

50

ปาริชาต กตัญญุตา ~ คารวะ ๒๕๖๓


คณะกรรมการฝ่ายจัดท�ำหนังสือที่ระลึก รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล

ที่ปรึกษา

นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ

ประธานกรรมการ

นางส�ำราญ ชูจันทร์

กรรมการ

นางสาวกันยารัตน์ หนูสุข

กรรมการ

นางลลิดา นันทวงศ์

กรรมการ

นางปุณญาดา สุวรรณมณี

กรรมการ

นางสาวธิดา จิตต์ล�้ำเลิศกุล

กรรมการ

ปาริชาต กตัญญุตา ~ คารวะ ๒๕๖๓

51
ออกแบบปกโดย

https://www.tsu.ac.th/ https://www.facebook.com/we.tsu.ac.th Call : 0-7431-7600