ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์

Page 1


ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร

Research Methodology in Social Sciences

ผศ.ดร.สุทธิพร บุญมาก

หลักสูตร ศศ.บ. (การบริหารและพัฒนาชุมชน) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ


ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร

Research Methodology in Social Sciences ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธิพร บุญมาก ขอมูลทางบรรณานุกรมของสํานักหอสมุดแหงชาติ สุทธิพร บุญมาก ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร = Research Methodology in Social Sciences.- - สงขลา : พี.ซี. พริ้นติ้ง, 2564. 432 หนา. 1. สังคมศาสตร--วิจัย. I. ชื่อเรื่อง. 001.42 ISBN 978-616-582-380-7 พิมพที่

พี.ซี. พริ้นติ้ง 27 ซ.พรหมสุวรรณ ถ.อนุสรณอาจารยทอง อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110

พิมพครั้งที่ 2 พฤษภาคม 2564 จัดทําโดย

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธิพร บุญมาก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 หมูที่ 4 ต.เขารูปชาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท : 08 9733 9493 อีเมล : neng_uow@hotmail.com

(สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537)


คํานํา ในการพิมพฉบับปรับปรุงใหม ครั้งที่ 2


คํานํา ในการพิมพครั้งที่ 1


สารบัญ


สารบัญ


สารบัญ


สารบัญ


สารบัญ


สารบัญตาราง


สารบัญตาราง


สารบัญตาราง


สารบัญภาพ


สารบัญภาพ


บทที่

1

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย เค้ าโครงเนื้อหา 1. ความหมายและความสํ าคัญของการวิจยั 2. จุดมุ่งหมายของการวิจยั ทางสั งคมศาสตร์ 3. ลักษณะการวิจยั ทางสั งคมศาสตร์ 4. ขอบข่ ายของการวิจยั ทางสั งคมศาสตร์ 5. ประเภทของการวิจยั 6. ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั 7. การวินิจฉัยวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง

วัตถุประสงค์ เมื่อผู้เรียนศึกษาบทที่ 1 จบแล้ วสามารถ 1. อธิบายความหมายของการวิจยั และความสํ าคัญของการทําวิจยั ได้ 2. บอกประเภทของการวิจยั ทางสั งคมศาสตร์ ได้ 3. อธิบายขั้นตอนของการวิจยั ทางสั งคมศาสตร์ ได้ 4. วินิจฉัยและกลัน่ กรองแหล่ งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการค้ นคว้ าวิจยั ได้


2

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย

3


4

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย

5


6

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย

7


8

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย

9


10

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย

11


12

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย

13


14

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย

15


16

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย

17


18

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย

19


20

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย

21


22

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย

23


24

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย

25


26

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย

27


28

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย

29


30

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่

2

คำถามวิจัย และกระบวนการ สรางแนวคิดในการวิจัย เค้ าโครงเนื้อหา 1. คําถามวิจยั 2. วัตถุประสงค์ ของการวิจยั 3. ขอบเขตของการวิจยั 4. สมมติฐานการวิจยั 5. กรอบแนวคิดในการวิจยั 6. ตัวแปร 7. คํานิยามเชิงปฏิบัตกิ าร

วัตถุประสงค์ เมื่อผู้เรียนศึกษาบทที่ 2 จบแล้ วสามารถ 1. อธิบายความสํ าคัญของคําถามวิจยั และวัตถุประสงค์ ของการวิจยั ได้ 2. อธิบายการกําหนดสมมติฐานการวิจยั และกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้ 3. บอกประเภทตัวแปรและจําแนกตัวแปรต้ นและตัวแปรตามได้ 4. กําหนดตัวแปรและคํานิยามเชิงปฏิบัตกิ ารได้


32

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 2 คําถามวิจัย และกระบวนการสรางแนวคิดในการวิจัย

33


34

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 2 คําถามวิจัย และกระบวนการสรางแนวคิดในการวิจัย

35


36

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 2 คําถามวิจัย และกระบวนการสรางแนวคิดในการวิจัย

37


38

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 2 คําถามวิจัย และกระบวนการสรางแนวคิดในการวิจัย

39


40

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 2 คําถามวิจัย และกระบวนการสรางแนวคิดในการวิจัย

41


42

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 2 คําถามวิจัย และกระบวนการสรางแนวคิดในการวิจัย

43


44

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 2 คําถามวิจัย และกระบวนการสรางแนวคิดในการวิจัย

45


46

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 2 คําถามวิจัย และกระบวนการสรางแนวคิดในการวิจัย

47


48

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 2 คําถามวิจัย และกระบวนการสรางแนวคิดในการวิจัย

49


50

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 2 คําถามวิจัย และกระบวนการสรางแนวคิดในการวิจัย

51


52

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 2 คําถามวิจัย และกระบวนการสรางแนวคิดในการวิจัย

53


54

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 2 คําถามวิจัย และกระบวนการสรางแนวคิดในการวิจัย

55


56

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 2 คําถามวิจัย และกระบวนการสรางแนวคิดในการวิจัย

57


58

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 2 คําถามวิจัย และกระบวนการสรางแนวคิดในการวิจัย

59


60

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 2 คําถามวิจัย และกระบวนการสรางแนวคิดในการวิจัย

61


62

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 2 คําถามวิจัย และกระบวนการสรางแนวคิดในการวิจัย

63


64

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 2 คําถามวิจัย และกระบวนการสรางแนวคิดในการวิจัย

65


66

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 2 คําถามวิจัย และกระบวนการสรางแนวคิดในการวิจัย

67


68

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 2 คําถามวิจัย และกระบวนการสรางแนวคิดในการวิจัย

69


70

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 2 คําถามวิจัย และกระบวนการสรางแนวคิดในการวิจัย

71


72

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 2 คําถามวิจัย และกระบวนการสรางแนวคิดในการวิจัย

73บทที่

3

การออกแบบการวิจัย เค้ าโครงเนื้อหา 1. ความหมายและความสํ าคัญของการออกแบบการวิจยั 2. บทบาทของการออกแบบการวิจยั 3. ประเภทของการออกแบบการวิจยั 4. การออกแบบการสุ่ มตัวอย่ าง 5. การออกแบบเครื่ องมือวิจยั 6. การออกแบบการวิเคราะห์ ข้อมูล

วัตถุประสงค์ เมื่อผู้เรียนศึกษาบทที่ 3 จบแล้ วสามารถ 1. อธิบายแนวคิดการออกแบบการวิจยั ทางสั งคมศาสตร์ ได้ 2. อธิบายเลือกประเภทของการทําวิจยั ทางสั งคมศาสตร์ ได้ 3. บอกวิธีการออกแบบการสุ่ มตัวอย่ าง เครื่ องมือวิจยั และการวิเคราะห์ ข้อมูลได้


76

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 3 การออกแบบการวิจัย

77


78

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 3 การออกแบบการวิจัย

79


80

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 3 การออกแบบการวิจัย

81


82

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 3 การออกแบบการวิจัย

83


84

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 3 การออกแบบการวิจัย

85


86

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 3 การออกแบบการวิจัย

87


88

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 3 การออกแบบการวิจัย

89


90

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 3 การออกแบบการวิจัย

91


92

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 3 การออกแบบการวิจัย

93


94

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 3 การออกแบบการวิจัย

95


96

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 3 การออกแบบการวิจัย

97


98

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 3 การออกแบบการวิจัย

99


100

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 3 การออกแบบการวิจัย

101


102

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 3 การออกแบบการวิจัย

103


104

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 3 การออกแบบการวิจัย

105บทที่ 4 ประชากรและการสุมตัวอยาง

บทที่

107

4

ประชากร และการสุมตัวอยาง เค้ าโครงเนื้อหา 1. ความหมายของประชากร 2. ความหมายของตัวอย่ าง 3. ความสํ าคัญของประชากรและตัวอย่ าง 4. การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่ าง 5. ประเภทของการสุ่ มตัวอย่ าง 6. ขั้นตอนของการสุ่ มตัวอย่ าง

วัตถุประสงค์ เมื่อผู้เรียนศึกษาบทที่ 4 จบแล้ วสามารถ 1. อธิบายแนวคิดเกีย่ วกับการกําหนดประชากร หน่ วยวิเคราะห์ กล่ มุ ตัวอย่ าง และการสุ่ มตัวอย่ างได้ 2. ออกแบบวิธีการสุ่ มตัวอย่ างในการวิจยั โดยใช้ ความน่ าจะเป็ นได้ 3. อธิบายและกําหนดขนาดกล่ มุ ตัวอย่ างในการวิจยั ได้


108

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 4 ประชากรและการสุมตัวอยาง

109


110

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 4 ประชากรและการสุมตัวอยาง

111


112

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 4 ประชากรและการสุมตัวอยาง

113


114

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 4 ประชากรและการสุมตัวอยาง

115


116

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 4 ประชากรและการสุมตัวอยาง

117


118

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 4 ประชากรและการสุมตัวอยาง

119


120

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 4 ประชากรและการสุมตัวอยาง

121


122

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 4 ประชากรและการสุมตัวอยาง

123


124

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 4 ประชากรและการสุมตัวอยาง

125


126

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 4 ประชากรและการสุมตัวอยาง

127


128

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 4 ประชากรและการสุมตัวอยาง

129


130

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 4 ประชากรและการสุมตัวอยาง

131


132

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 4 ประชากรและการสุมตัวอยาง

133


134

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 4 ประชากรและการสุมตัวอยาง

135


136

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 4 ประชากรและการสุมตัวอยาง

137


138

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 4 ประชากรและการสุมตัวอยาง

139


140

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 4 ประชากรและการสุมตัวอยาง

141


142

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 4 ประชากรและการสุมตัวอยาง

143


144

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 4 ประชากรและการสุมตัวอยาง

145


146

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่

5

ขอมูล และการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ เค้ าโครงเนื้อหา 1. ความหมายและความสํ าคัญของข้ อมูล 2. ประเภทของข้ อมูล 3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล 4. แบบสอบถามสํ าหรับการเก็บข้ อมูลเชิงปริมาณ 5. การกําหนดรหัสข้ อมูลในแบบสอบถาม 6. วิธีการเก็บข้ อมูลโดยการใช้ แบบสอบถาม 7. ขั้นตอนการเก็บข้ อมูลแบบสอบถามแบบเผชิญหน้ า 8. ขั้นตอนการเก็บข้ อมูลแบบสอบถามโดยให้ ผู้ตอบเอง

วัตถุประสงค์ เมื่อผู้เรียนศึกษาบทที่ 5 จบแล้ วสามารถ 1. อธิบายความแตกต่ างระหว่ างข้ อมูลในแต่ ละประเภทได้ 2. อธิบายวิธีการเลือกใช้ แบบสอบถามเพื่อเก็บข้ อมูลเชิงปริมาณได้ 3. อธิบายวิธีการสร้ างแบบสอบถามและวิธีการเก็บข้ อมูลโดยแบบสอบถามได้ 4. อธิบายวิธีการกําหนดรหัสค่ าของตัวแปรสํ าหรับข้ อมูลได้


148

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 5 ขอมูล และการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ

149


150

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 5 ขอมูล และการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ

151


152

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 5 ขอมูล และการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ

153


154

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 5 ขอมูล และการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ

155


156

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 5 ขอมูล และการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ

157


158

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 5 ขอมูล และการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ

159


160

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 5 ขอมูล และการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ

161


162

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 5 ขอมูล และการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ

163


164

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 5 ขอมูล และการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ

165


166

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 5 ขอมูล และการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ

167


168

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 5 ขอมูล และการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ

169


170

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 5 ขอมูล และการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ

171


172

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 5 ขอมูล และการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ

173


174

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 5 ขอมูล และการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ

175


176

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 5 ขอมูล และการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ

177


178

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 5 ขอมูล และการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ

179


180

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่

6

การวัดตัวแปรในการวิจย ั ทางสังคมศาสตร เค้ าโครงเนื้อหา 1. ความหมายและความสํ าคัญของการวัดตัวแปรในการวิจยั 2. ปัญหาความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรในการวิจยั 3. ระดับการวัดตัวแปรในการวิจยั ทางสั งคมศาสตร์ 4. มาตรวัดประมาณค่ าในการวิจยั ทางสั งคมศาสตร์ 5. คุณลักษณะของมาตรวัดประมาณค่ าทีม่ คี ุณภาพ 6. ขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพมาตรวัดประมาณค่ าทีม่ คี ุณภาพ 7. การแปลผลของมาตรวัดประมาณค่ า

วัตถุประสงค์ เมื่อผู้เรียนศึกษาบทที่ 6 จบแล้ วสามารถ 1. อธิบายแนวคิดเกีย่ วกับการสร้ างมาตรวัดประมาณค่ าในการวิจยั ทางสั งคมศาสตร์ ได้ 2. ออกแบบวิธีการสร้ างมาตรวัดประมาณค่ าในการวิจยั ทางสั งคมศาสตร์ ได้ 3. อธิบายวิธีการตรวจสอบคุณภาพของมาตรวัดประมาณค่ าในการวิจยั ทางสั งคมศาสตร์ ได้


182

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 6 การวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร

183


184

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 6 การวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร

185


186

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 6 การวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร

187


188

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 6 การวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร

189


190

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 6 การวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร

191


192

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 6 การวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร

193


194

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 6 การวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร

195


196

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 6 การวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร

197


198

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 6 การวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร

199


200

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 6 การวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร

201


202

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 6 การวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร

203


204

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 6 การวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร

205


206

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 6 การวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร

207


208

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 6 การวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร

209


210

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 6 การวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร

211


212

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 6 การวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร

213


214

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 6 การวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร

215


216

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 6 การวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร

217


218

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่

7

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ เค้ าโครงเนื้อหา 1. ความหมายและความสํ าคัญของสถิติ 2. ประเภทของสถิติ 3. เงื่อนไขในการเลือกใช้ สถิตเิ พื่อวิเคราะห์ ข้อมูล 4. สถิตเิ บื้องต้ นในการวิเคราะห์ ข้อมูล 5. ขั้นตอนของการวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ 6. การนําเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ

วัตถุประสงค์ เมื่อผู้เรียนศึกษาบทที่ 7 จบแล้ วสามารถ 1. อธิบายความแตกต่ างระหว่ างสถิตเิ ชิงพรรณนาและสถิตเิ ชิงอนุมานได้ 2. เลือกใช้ สถิตทิ เี่ หมาะสมสํ าหรับการวิเคราะห์ ข้อมูลได้ 3. อธิบายขั้นตอนทัว่ ไปของการวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิตดิ ้วยโปรแกรมสําเร็จรูปได้ 4. ออกแบบการนําเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูลได้


220

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 7 การวิเคราะ ขอมูลทางส ิติ

221


222

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 7 การวิเคราะ ขอมูลทางส ิติ

223


224

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 7 การวิเคราะ ขอมูลทางส ิติ

225


226

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 7 การวิเคราะ ขอมูลทางส ิติ

227


228

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 7 การวิเคราะ ขอมูลทางส ิติ

229


230

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 7 การวิเคราะ ขอมูลทางส ิติ

231


232

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 7 การวิเคราะ ขอมูลทางส ิติ

233


234

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 7 การวิเคราะ ขอมูลทางส ิติ

235


236

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 7 การวิเคราะ ขอมูลทางส ิติ

237


238

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 7 การวิเคราะ ขอมูลทางส ิติ

239


240

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 7 การวิเคราะ ขอมูลทางส ิติ

241


242

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 7 การวิเคราะ ขอมูลทางส ิติ

243


244

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 7 การวิเคราะ ขอมูลทางส ิติ

245


246

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 7 การวิเคราะ ขอมูลทางส ิติ

247


248

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 7 การวิเคราะ ขอมูลทางส ิติ

249


250

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 7 การวิเคราะ ขอมูลทางส ิติ

251


252

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 7 การวิเคราะ ขอมูลทางส ิติ

253


254

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 7 การวิเคราะ ขอมูลทางส ิติ

255


256

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 7 การวิเคราะ ขอมูลทางส ิติ

257


258

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 7 การวิเคราะ ขอมูลทางส ิติ

259


260

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 7 การวิเคราะ ขอมูลทางส ิติ

261


262

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 7 การวิเคราะ ขอมูลทางส ิติ

263บทที่

8

การวิจัยเชิงคุณภาพ เค้ าโครงเนื้อหา 1. ความหมายและความสํ าคัญของการวิจยั เชิงคุณภาพ 2. คุณลักษณะของการวิจยั เชิงคุณภาพ 3. แหล่ งข้ อมูลและผู้ให้ ข้อมูลหลักในการวิจยั เชิงคุณภาพ 4. การเก็บข้ อมูลในการวิจยั เชิงคุณภาพ 5. การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพข้ อมูล 6. การวิเคราะห์ ข้อมูลในการวิจยั เชิงคุณภาพ 7. คุณภาพของรายงานวิจยั เชิงคุณภาพ

วัตถุประสงค์ เมื่อผู้เรียนศึกษาบทที่ 8 จบแล้ วสามารถ 1. อธิบายคุณลักษณะของการวิจยั เชิงคุณภาพได้ 2. เปรียบเทียบข้ อแตกต่ างระหว่ างการวิจยั เชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณได้ 3. อธิบายวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพในแต่ ละขั้นตอนได้ 4. อธิบายหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาคุณภาพของผลงานวิจยั เชิงคุณภาพได้


266

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 8 การวิจัยเชิงคุณ า

267


268

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 8 การวิจัยเชิงคุณ า

269


270

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 8 การวิจัยเชิงคุณ า

271


272

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 8 การวิจัยเชิงคุณ า

273


274

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 8 การวิจัยเชิงคุณ า

275


276

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 8 การวิจัยเชิงคุณ า

277


278

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 8 การวิจัยเชิงคุณ า

279


280

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 8 การวิจัยเชิงคุณ า

281


282

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 8 การวิจัยเชิงคุณ า

283


284

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 8 การวิจัยเชิงคุณ า

285


286

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 8 การวิจัยเชิงคุณภาพ

287


288

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 8 การวิจัยเชิงคุณภาพ

289


290

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 8 การวิจัยเชิงคุณภาพ

291


292

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 8 การวิจัยเชิงคุณภาพ

293


294

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 8 การวิจัยเชิงคุณภาพ

295


296

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 8 การวิจัยเชิงคุณภาพ

297


298

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 8 การวิจัยเชิงคุณภาพ

299


300

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 8 การวิจัยเชิงคุณภาพ

301


302

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 8 การวิจัยเชิงคุณภาพ

303


304

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 8 การวิจัยเชิงคุณภาพ

305


306

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 8 การวิจัยเชิงคุณภาพ

307


308

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 8 การวิจัยเชิงคุณภาพ

309


310

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 8 การวิจัยเชิงคุณภาพ

311บทที่

9

การเขียนขอเสนอโครงการ และรายงานผลการวิจัย เค้ าโครงเนื้อหา 1. ความสํ าคัญและจุดมุ่งหมายของข้ อเสนอโครงการวิจยั 2. รู ปแบบหรื อโครงสร้ างของข้ อเสนอโครงการวิจยั 3. หลักการเขียนข้ อเสนอโครงการวิจยั 4. ความสํ าคัญและกล่ มุ เป้ าหมายของการเขียนผลงานการวิจยั 5. รู ปแบบหรื อโครงสร้ างของการเผยแพร่ ผลงานการวิจยั 6. ขั้นตอนการเขียนรายงานวิจยั 7. การเขียนสรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะของการวิจยั 8. การใช้ ภาษาไทยในการเขียนรายงานการวิจยั 9. การเขียนเอกสารอ้ างอิง

วัตถุประสงค์ เมื่อผู้เรียนศึกษาบทที่ 9 จบแล้ วสามารถ 1. อธิบายความสํ าคัญและจุดมุ่งหมายในการเขียนข้ อเสนอโครงการวิจยั ได้ 2. เขียนข้ อเสนอโครงการวิจยั ทางสั งคมศาสตร์ ได้ 3. อธิบายวิธีการเขียนสรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะของการวิจยั ได้ 4. บอกวิธีการเขียนเอกสารอ้ างอิงได้


314

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 9 การเขีย ขอเส อ ครงการ ละรายงา ลวิจัย

315


316

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 9 การเขีย ขอเส อ ครงการ ละรายงา ลวิจัย

317


318

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 9 การเขีย ขอเส อ ครงการ ละรายงา ลวิจัย

319


320

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 9 การเขีย ขอเส อ ครงการ ละรายงา ลวิจัย

321


322

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 9 การเขีย ขอเส อ ครงการ ละรายงา ลวิจัย

323


324

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 9 การเขีย ขอเส อ ครงการ ละรายงา ลวิจัย

325


326

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 9 การเขีย ขอเส อ ครงการ ละรายงา ลวิจัย

327


328

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 9 การเขีย ขอเส อ ครงการ ละรายงา ลวิจัย

329


330

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 9 การเขีย ขอเส อ ครงการ ละรายงา ลวิจัย

331


332

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 9 การเขีย ขอเส อ ครงการ ละรายงา ลวิจัย

333


334

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 9 การเขีย ขอเส อ ครงการ ละรายงา ลวิจัย

335


336

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 9 การเขีย ขอเส อ ครงการ ละรายงา ลวิจัย

337


338

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 9 การเขีย ขอเส อ ครงการ ละรายงา ลวิจัย

339


340

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 9 การเขีย ขอเส อ ครงการ ละรายงา ลวิจัย

341


342

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 9 การเขีย ขอเส อ ครงการ ละรายงา ลวิจัย

343


344

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 9 การเขีย ขอเส อ ครงการ ละรายงา ลวิจัย

345


346

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 9 การเขีย ขอเส อ ครงการ ละรายงา ลวิจัย

347


348

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บทที่ 9 การเขีย ขอเส อ ครงการ ละรายงา ลวิจัย

349บรรณานุกรม


352

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บรรณา ุกรม

353


354

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บรรณา ุกรม

355


356

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บรรณา ุกรม

357


358

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


บรรณา ุกรม

359ดัชนีคำคน


362

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


ัช ีคาค

363


364

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


ภาคผนวก ก. กิจกรรมฝกปฏิบัติ ข. กรณีตัวอยางขอเสนอโครงการวิจัยเชิงปริมาณ ค. กรณีตัวอยางขอเสนอโครงการวิจัยเชิงคุณภาพ ง. แบบประเมินขอเสนอโครงการวิจัย จ. แบบประเมินคุณภาพรายงานการวิจัยภาคผนวก ก. กิจกรรมฝกปฏิบัติ


368

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


ภาค วก

369


370

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


ภาค วก

371


372

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


ภาคผนวก ข. กรณีตัวอยางขอเสนอโครงการวิจัยเชิงปริมาณ


374

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


ภาค วก

375


376

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


ภาค วก

377


378

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


ภาค วก

379


380

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


ภาค วก

381


382

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


ภาค วก

383


384

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


ภาค วก

385


386

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


ภาคผนวก

387


388

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


ภาคผนวก

389


390

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


ภาคผนวก ค. กรณีตัวอยางขอเสนอโครงการวิจัยเชิงคุณภาพ


392

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


ภาคผนวก

393


394

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


ภาคผนวก

395


396

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


ภาคผนวก

397


398

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


ภาคผนวก

399


400

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


ภาคผนวก

401


402

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


ภาคผนวก

403


404

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


ภาคผนวก

405


406

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


ภาคผนวก

407


408

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


ภาคผนวก

409ภาคผนวก ง. แบบประเมินขอเสนอโครงการวิจัย


412

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


ภาคผนวก

413ภาคผนวก จ. แบบประเมินคุณภาพรายงานการวิจัย


416

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences


ภาคผนวก

417


418

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences