Page 1

หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ 9

ÊÔ¹¤ŒÒ´ÕÃÒ¤Ò

RED MOSS àôÁÍÊ

¼ÅÔμÀѳ±ÍÒËÒÃàÊÃÔÁà¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾ ª‹Ç¿„œ¹¿ÙãˌËҧ¡ÒÂá¢ç§áç áÅÐ͋͹àÂÒǏ¨Ò¡ÀÒÂã¹ ÊÙ‹ÀÒ¹͡àÃÊÁÍÊ ÊÒÃμŒÒ¹Í¹ØÁÙÅÍÔÊÃÐ áÅÐâäàÊ×èÍÁ áË‹§ÇÑÂ

ปี ที่ 16 ฉบั บ ที่ 369 วั น ที่ 1 - 15 มิ ถุ น ายน 2557

‘อิ โ รติ ค ไลฟ์ ’ ชั ก ธงรบบุ ก AEC เบิกฤกษ์กัมพูชา-พม่ากรุยทางธุรกิจแจ้งเกิด ขายตรงน้องใหม่ “อิโรติค ไลฟ์” เดินหน้ารุกเครือข่ายตลาดอาเซียน เล็ง เป้าเจาะตลาดกัมพูชา-พม่าหวังแจ้งเกิด...พร้อมบุกตลาดกัมพูชาด้วยสินค้า “เอ็กซ์แบ็ก ฟอร์ทิส” น�ำร่องธุรกิจ หลังทดลองตลาดระยะหนึ่งกระแสตอบรับเยี่ยม ส่วน พม่าเข็นผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตร “นาซ่า นาโนพลัส” อาหารเสริมพืชชนิด แคปซูลเขย่าตลาด พร้อมชูสินค้าดี ใช้แล้วได้ผล ตั้งเป้ายอดขายเฉพาะกัมพูชา สิ้นปีไม่ต�่ำกว่า 500 ล้านแน่นอน...ด้านตลาดเมืองไทย “เอกวัฒน์” ยอมรับธุรกิจ สะดุดบ้างแต่ไม่ทั้งหมด เผยขณะนี้เริ่มมีสมาชิกที่เคยร่วมงานมาก่อนจากบริษัท เดิม แห่เข้ามาเสริมทัพร่วมธุรกิจ สงครามการแข่งขันของธุรกิจขายตรง ณ เวลานี้ ก็ได้เดินหน้าขยายพืน้ ทีธ่ รุ กิจไปยัง ณ ชัว่ เวลานี้ ถือว่ายังคงดุเดือดเหมือนเช่นที่ ประเทศเพือ่ นบ้านรับตลาดอาเซียนทีก่ ำ� ลังจะ ผ่านมา ถึงแม้วา่ ณ ช่วงเวลานี้ หลาย ๆ บริษทั มีขนึ้ ในปี 2558 นี้ โดยความพร้อมของ “อิโรติค ไลฟ์” ใน อาจจะเจอวิกฤติตา่ ง ๆ มากระทบภาคธุรกิจ ก็ตามที แต่กย็ งั มีหลาย ๆ ค่ายทัง้ ค่ายทีเ่ กิด ช่วงที่ผ่านมา ก่อนที่จะหันหน้ามาบุกตลาด ขึน้ ใหม่ รวมถึงค่ายเก่า ต่างก็ยงั ออกมาสร้าง อาเซียนนัน้ ได้มกี ารเปิดตัวชิมลางธุรกิจด้วย สีสันให้กับวงการอุตสาหกรรมขายตรงไทย สินค้า “ขีปนาวุธ” ตัวแรกนั่นก็คือ ผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง ในท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจ ส� ำ หรั บ สุ ภ าพบุ รุ ษ ที่ ชื่ อ ว่ า “เอ็ ก ซ์ - แบ็ ก โดยอาศัยการช่วงชิงจังหวะและโอกาสในการ ฟอร์ทิส” พร้อมด้วยการเสริมทัพสินค้าเพิ่ม ท�ำธุรกิจเพือ่ ให้องค์กรของตนเองอยูร่ อด และ ขึ้นอีก 1 รายการ คือ ผลิตภัณฑ์ “คอลเบอร์รี่ คอลลาเจน” ที่น�ำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น รักษาพืน้ ทีต่ ลาดเอาไว้ และจากความสดใหม่ของธุรกิจ บวก จะเห็นได้วา่ หลาย ๆ ค่ายในขณะนี้ ต่าง ออกมารือ้ ระบบ ปรับกลยุทธ์แผนสูม้ ากกว่า ด้วยการเตรียมความพร้อมหลาย ๆ ด้าน ที่ ใช้แผนตัง้ รับ โดยต่างดิน้ รนปรับกลยุทธ์สรู้ บ ส�ำคัญ ตลาดอาเซียนก�ำลังจะมีขนึ้ นีเ่ อง ท�ำให้ กันทุกวิถที าง เพือ่ ต้องการหวังดูดคนเข้ามาสู่ ขายตรงน้องใหม่อย่าง “อิโรติค ไลฟ์” เอง จึงได้เล็ง ระบบเครือข่ายของตนเอง เช่นเดียวกับ “ธุรกิจ เห็นถึงศักยภาพของธุรกิจ พร้อมกับโอกาสใน ขายตรงน้องใหม่” ทีเ่ กิดขึน้ มาเพียงไม่นาน นัน่ การทีจ่ ะบุกตลาดในช่วงเวลานี้ ด้วยการประกาศ ก็คอื “บริษทั อิโรติค ไลฟ์ จ�ำกัด” ภายใต้การน�ำ เตรียมชักธงรบบุกอาเซียนแบบเต็มอัตรา! โดยทางด้าน “เอกวัฒน์ วงษ์ชูแก้ว” ทัพของ “เอกวัฒน์ วงษ์ชแู ก้ว” ประธานบริหาร

ประธานบริหาร บริษทั อิโรติค ไลฟ์ จ�ำกัด ได้เผย ต่อ “ตลาดวิเคราะห์” ถึง แผนงานการบุกตลาด อาเซียนในช่วงนีว้ า่ ขณะนีท้ างบริษทั ฯ ได้มกี าร บุกตลาดไปยังประเทศเพือ่ นบ้านเป็นทีเ่ รียบ ร้อยแล้วที่ประเทศกัมพูชา โดยใช้ชื่อบริษัท ว่า “ELC INVESTMENT” ซึ่งได้มีการเปิด ด�ำเนินการไปแล้วเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาที่ กรุงพนมเปญ และตามเมืองต่าง ๆ อาทิ พระตะบอง, เสียมเรียบ, ก�ำปงจาม เป็นต้น “สาขาในแต่ละแห่งทีป่ ระเทศกัมพูชา นัน้ ส่วนใหญ่จะเป็นสาขาของทีมงานอยูแ่ ล้ว ซึง่ ทางบริษทั ฯ จะมีการขึน้ ป้ายให้ทมี งานทีน่ นั่ ใหม่ เพือ่ ให้คนกัมพูชาได้รบั รูว้ า่ บริษทั ฯ ได้มา เปิดตลาดทีน่ อี่ ย่างเป็นทางการแล้ว ส�ำหรับ สาเหตุหลักที่บริษัทฯ เลือกมาเปิดสาขาที่นี่ นัน้ ส่วนหนึง่ เป็นเพราะมีทมี งานทีต่ ดิ ต่อจาก

ประเทศไทยอยูแ่ ล้ว โดยสินค้าทีน่ ำ� เข้ามาเปิด ตลาดจะเป็นผลิตภัณฑ์ส�ำหรับสุภาพบุรุษ “เอ็กซ์-แบ็ก ฟอร์ทสิ ” ซึง่ ก่อนหน้าทีจ่ ะมาท�ำ ตลาดนัน้ ทางบริษทั ฯ ได้มกี ารน�ำสินค้าตัวดัง กล่าวมาทดลองตลาดทีน่ บี่ า้ งแล้ว ผลปรากฏ ว่า ได้รบั การตอบรับค่อนข้างดีทเี ดียว” “เอกวัฒน์” เผยต่ออีกว่า การบุกตลาดใน ประเทศกัมพูชาทางบริษัทฯ ไม่ได้น�ำผลิต ภัณฑ์ “เอ็กซ์-แบ็ก ฟอร์ทสิ ” มาท�ำตลาดเพียง ตัวเดียวเท่านั้น แต่ยังมีผลิตภัณฑ์อาหาร เสริม “เบต้ากลูแคน” และผลิตภัณฑ์ทางด้าน การเกษตร “นาซ่า นาโนพลัส” อาหารเสริม พืชชนิดแคปซูล เข้ามาเสริมทัพขับเคลื่อน ธุรกิจอีกด้วย “เราค่อนข้างโชคดีในการเปิดตลาดที่ กัมพูชา เพราะได้มดี าราทีม่ ชี อื่ เสียงในประเทศ กัมพูชามาช่วยสร้างการรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ ของบริษทั ฯ ด้วย พร้อมกับยังมีผนู้ ำ� ประมาณ 40 กว่า ชีวติ ในการขยายตลาด รวมถึงมีระบบ สาธารณู ป โภคต่ า ง ๆ เรี ย บร้ อ ย เพื่ อ ให้ สมาชิกในประเทศกัมพูชาสามารถท�ำงานได้ ง่ายขึน้ อีกด้วย อีกทัง้ แผนการตลาดจะใช้แผน เดียวกับในเมืองไทยด้วย” บอสใหญ่คา่ ย “อิโรติค ไลฟ์” เสริมต่อ อีกว่า อีกหนึ่งประเทศที่บริษัทฯ รุกเข้าไป ท�ำตลาดนัน่ ก็คอื ประเทศพม่า โดยสินค้าทีจ่ ะ น�ำเข้าไปท�ำตลาดในประเทศนีจ้ ะเป็นผลิตภัณฑ์ ทางด้ า นการเกษตร “นาซ่ า นาโนพลั ส ” อาหารเสริมพืชชนิดแคปซูล ซึง่ คาดว่าจะได้รบั การตอบรั บ เป็ น อย่ า งดี 10

‘แม็กซ์อินเตอร์’ใส่เกียร์รุกเครือข่ายเต็มอัตราศึก เสริมทัพผู้บริหาร/เร่งขยายพื้นที่ธุรกิจ/บุกACE

หากพูดถึงอีกหนึง่ ขายตรงน้องใหม่ทกี่ ำ� ลังกระแสแรง และ ยิง่ จะทวีความรุนแรงมากขึน้ เรือ่ ย ๆ เชือ่ ว่า ชือ่ ของ “บริษทั แม็กซ์ อินเตอร์ เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด” คงติดหนึ่งในธุรกิจที่หลาย ๆ คน ในที่นี้ต่างให้ความสนใจด้วยเช่นกัน...และจากการเติบโตของ ธุรกิจทีร่ อ้ นแรงในขณะนีข้ อง “แม็กซ์ อินเตอร์ฯ ” เอง ท�ำให้การ ออกมาประกาศเดินหน้าสร้างเครือข่ายของค่ายนี้ จึงดูเหมือนว่า จะเติบโตเร็วกว่าทีค่ าดคิดไว้เสียอีก เห็นได้จากคลืน่ สมาชิกทีห่ ลัง่ ไหลเข้ามาร่วมธุรกิจอยูใ่ นขณะนีน้ นั่ เอง 10

‘เอเชีย สุพรีม’จัดทัพองค์กรก้าวสู่ขายตรงอินเตอร์ ยกเครื่องเสริมยุทธศาสตร์สู่การเป็นบริษัทมหาชน “เอเชีย สุพรีม” ประกาศเดินหน้าสูก่ าร เป็นบริษทั ขายตรงอินเตอร์ทเี่ ข้าจด ทะเบียนเป็นบริษทั มหาชน เผยวาง รากฐานธุรกิจ พร้อมปรับ 7 ยุทธ ศาสตร์สคู่ วามเป็นบริษทั ขายตรงไทย แห่งแรกที่มีระบบการจัดการแบบ เปีย่ มศักยภาพ รับกระแส AEC ทีจ่ ะมี ขึน้ ในปี’58 แย้มเตรียมสร้างอาณาจักรเอเชีย สุพรีม บนพืน้ ที่ 6,000 ตร.ม.ย่านรามอินทรา ให้เป็นสถาบันพัฒนาบุคลากร ส�ำคัญเพือ่ ป้อนคนสูอ่ ตุ สาหกรรมขายตรงไทย มัน่ ใจช่วยเสริม ศักยภาพคนขายตรง 10

CASC – NEOLIFE

â¤Ã§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒμ‹Í»ÃÐà·È¨Õ¹

ºÃÔÉÑ· ¹ÕâÍäÅ¿Š ÍÔ¹àμÍÏ๪Ñè¹à¹Å ¨íÒ¡Ñ´

§ÅÐ

ºÒ·

ÍØ´Áä»´ŒÇÂ...

ÊÒÃáÍÊμŒ ÊÊÒÃáÍÊμÒ ÒÃáÍÊμŒ Ã ÍÊ ÍÊμ ÊμŒμÒŒ ᫹¸Ô á ¹ áÅйíéÒÁѹ·ÕèÁÕ»ÃÐ⪹ÍÕ¡ 9 ª¹Ô´

ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ผูที่รักสุขภาพ รักตัวเอง ตองทาน!!! ª‹ÇÂÃкºÊÒÂμÒ Ãкº¡ÒÃÁͧàËç¹ ª‹Ç»‡Í§¡Ñ¹áÅкÃÃà·ÒÍÒ¡ÒâͧâäàºÒËÇÒ¹ μŒÍ¡ÃШ¡ μŒÍà¹×éÍ ¨Í»ÃÐÊÒ·μÒàÊ×èÍÁ ª‹ÇÂàÊÃÔÁÊÌҧ¤ÇÒÁá¢ç§áç¢Í§Ã‹Ò§¡ÒÂáÅСŌÒÁà¹×éÍ ª‹ÇÂÊÌҧÃкºÀÙÁԤ،Á¡Ñ¹ãËŒá¢ç§áç ª‹Ç·íÒãËŒ´Ù͋͹àÂÒǏ ·íÒ˹ŒÒ·ÕèàËÁ×͹ÊÒáѹᴴ »‡Í§¡Ñ¹âäËÑÇ㨠ª‹Ç»‡Í§¡Ñ¹âäË×´Ëͺ ·ÕèÍÂÙ‹ 49/149 ¶.ÃÑμ¹Ò¸ÔàºÈÏ μ.ºÒ§¡ÃÐÊÍ Í.àÁ×ͧ ¨. ¹¹·ºØÃÕ 11000

â·Ã 02-950-4558-61 www.starsunshine.com

แค่เปลี่ยนแนวคิด ชีวิตก็เปลี่ยนกลายเป็นเศรษฐีได้

‘นรินทร์รัตน์ ดวงตาประเสริฐ’ ค่าย ‘โซล คอร์ปอร์เรชั่น’

ในรู ป แบบการท� ำ ธุรกิจขายตรงนั้น สิ่งที่มีส่วนช่วยให้ประสบความส�ำเร็จ และถือว่ามีความส�ำคัญอย่างมากนั่นคือ “การคิดบวก” ยิ่งถ้าคุณคิดบวกมากเท่าไร “เป้าหมาย” ทีค่ ณ ุ ตัง้ ไว้จะยิง่ มีความชัดเจนมากยิง่ ขึน้ และเมือ่ มีเป้าหมายชัดเจนผสาน 11 ด้วยการคิดบวก ความส�ำเร็จย่อมเกิดขึน้ ได้อย่างไม่ยากเย็น

อย.ร่วมบก.ปคบ.บุกทลายอาหารเสริมผิดกฎ พบของกลางกว่า3แสน/พร้อมแจ้งข้อหาด�ำเนินคดี

อย. เดินหน้าตรวจสอบผลิตภัณฑ์ สุ ข ภาพผิ ด กฎหมาย ล่ า สุ ด ร่ ว มมื อ ตํารวจ บก.ปคบ. บุกทลายแหล่งผลิต และขายเครือ่ งสาํ อาง ผลิตภัณฑ์เสริม อาหารผิดกฎหมาย ย่านเพชรเกษม พบผลิตภัณฑ์เครือ่ งสาํ อางแสดงฉลาก ไม่ถกู ต้อง ไม่มเี ลขทีจ่ ดแจ้ง มูลค่าของ กลางกว่า 3 แสนบาท พร้อมแจ้งข้อหา ด�ำเนินคดี ประกาศเตือนผูผ้ ลิตรายอืน่ อย่าได้ลกั ลอบผลิต/จําหน่ายผลิตภัณฑ์ ผิดกฎหมาย หากพบมีโทษทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ คณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะโฆษก อย. เปิดเผยว่า ตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการ อาหารและยา (อย.) ร่วมกับตํารวจกองบังคับ การปราบปรามการกระทําความผิดเกีย่ วกับ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค (บก.ปคบ.) ได้รณรงค์ เร่งรัดปราบปรามจับกุมผลิตภัณฑ์สขุ ภาพผิด กฎหมายมาโดยตลอด เพื่อคุ้มครองความ ปลอดภัยให้แก่ผบู้ ริโภค ล่าสุด อย. ได้รบั เรือ่ งร้องเรียนจากผู้ บริโภคให้ตรวจสอบสถานที่ผลิตและโกดัง สินค้าในหมูบ่ า้ นเพชรเกษม 3 คาดว่ามีการ ผลิตเครือ่ งสําอาง ครีม โลชัน่ เกีย่ วกับสปา

ทีไ่ ม่มฉี ลากและไม่จดแจ้ง ดังนัน้ เพือ่ ปราบ ปรามผูผ้ ลิตทีก่ ระทําผิดกฎหมาย มิให้ขาย ผลิตภัณฑ์สุขภาพหลอกลวงผู้บริโภค ซึ่ง เจ้าหน้าที่ อย. ร่วมกับตํารวจ บก.ปคบ. นํา หมายค้นของศาลแขวงธนบุรีที่ 14/2557 เข้าตรวจสอบบริษัท คอสเมด อินโนเวชั่น จํากัด เลขที่ 1534 ซอยเพชรเกษม 94 แขวง บางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ ผลการ ตรวจสอบพบผลิตภัณฑ์สขุ ภาพผิดกฎหมาย ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์เครือ่ งสําอางทีแ่ จ้งชือ่ ผู้ ผลิตทีไ่ ม่ตรงต่อความจริง เข้าข่ายเป็นเครือ่ ง สําอางปลอม และแสดงฉลาก ไม่ถูกต้อง ได้แก่ SHINY PERFECT WHITE CREAM ลักษณะเป็นกล่องกระดาษสีชมพู-เหลือง หุม้ พลาสติก, ผลิตภัณฑ์ เดอเชียร์ CO-ENZYME Q10 CREAM ลักษณะเป็นกระปุก พลาสติกสีขาวหุม้ พลาสติกใส และแอดวานซ์ สกิน รีแพร์ เซรัม่ ลักษณะเป็นกล่องกระดาษสี ขาว-ดํา ไม่ระบุเลขที่จดแจ้งเครื่องสําอาง 2. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแสดงฉลากไม่ ครบถ้วน ไม่ถกู ต้องตามเงือ่ นไขและวิธกี าร แสดงฉลาก รวมทั้งเลขสารบบอาหารระบุ ไม่ตรงความจริง เพือ่ ลวงเรือ่ งสถานทีผ่ ลิต ได้แก่ คอลลา พลัส ซี 10

Education Project

บริษัทนีโอไลฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด โดย ดร.นพรุจ เวชกุล ประธานกรรมการบริหาร ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญดานการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษา ตอในประเทศจีน จึงไดรว มมือกับ นายหวง เฉิง เซิน ประธานกรรมการบริหารบริษทั ไซนิส อบร็อด สตัดดี เซ็นเตอร จํากัด จัดทําโครงการเพือ่ การศึกษา CASCNEOLIFE Education Project เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหกับเยาวชนไทย ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ดังสโลแกนบริษัท นีโอไลฟ เพื่อชีวิตใหมที่ดีกวา

สุเทพ ปัญญา สาคร

850

10-306850-1-0083

“¹ÕâÍäÅ¿ŠÏ ãʋ㨠ʹѺʹع¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¾Ñ²¹ÒÊѧ¤Áä·Â ¡ŒÒÇä¡ÅÊÙ‹ AEC” CASC-NEOLIFE Education Project »ÃСͺ´ŒÇ 1 â¤Ã§¡Òà «ÑÁàÁÍÏ á¤Á»Š Summer Camp 2 â¤Ã§¡Òà ÈÖ¡ÉÒμ‹Íμ‹Ò§»ÃÐà·È 3 â¤Ã§¡Òà àÃÕ¹ÀÒÉÒÃÐÂÐÊÑé¹ 4 â¤Ã§¡Òà ·‹Í§à·ÕèÂÇ ÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹ ·ÑȹÈÖ¡ÉÒ àªÔ§ÇÔªÒ¡ÒÃ

à¾Õ§¡Å‹Í»ÃÐËÂÑ´

“àÃÕ¹μ‹Íᾷ ÇÔÈÇÐ ºÃÔËÒÃ

§‹ÒÂæ äÁ‹μŒÍ§ ¤Õè ´Ô ” · § ‹ Ò Â Í § ¾ ‹ á äÁ  ‹ Ò Œ ¨ 㪠‹ Ò ¤ Œ Ò ¢ à º ÊÍ ¡ÑºÊ¶Òº¹Ñ ªÑé¹¹íҢͧ¨¹Õ

àÅ¢·Õè 169/98 ÍÒ¤ÒÃàÊÃÔÁ·ÃѾ ªÑé¹ 5 ¶¹¹ÃѪ´ÒÀÔàÉ¡ á¢Ç§´Ô¹á´§ à¢μ´Ô¹á´§ ¡ÃØÃ§à·¾Ï §à·¾Ï 10400 Call Center : 02-401-1000 Fax : 02-401-8554 www.neolifeinter.com

´Ã.¹¾Ãب àǪ¡ØÅ

»Ãиҹ¡ÃÃÁ¡ÒúÃÔËÒÃ

´Ã.ÃѪ¹Õ ÁËÒ¹ÔÂÁ

»ÃиҹºÃÔËÒý†ÒÂÊÁÒªÔ¡

â¤Ã§¡ÒþѲ¹Ò´ŒÒ¹ÀÒÉÒ áÅСÒÃàÃÕ¹ÀÒÉÒ¨Õ¹ÃÐÂÐÊÑé¹


วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2557

10 หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์

อิโรติค ไลฟ์ แน่นอน ส่วนหนึง่ เป็นเพราะด้วย ผลิตภัณฑ์สนิ ค้าเกษตรของบริษทั ฯ ค่อนข้างแปลกใหม่สำ� หรับทีน่ นั่ ทัง้ นี้ หากถามว่า “อิโรติค ไลฟ์” มีความคาดหวังอย่างไรกับ การบุ ก ตลาดอาเซี ย นในครั้ ง นี้ ต้องบอกว่าทางบริษัทฯ มีความ คาดหวังเป็นอย่างมาก และน่า ที่จะเป็นตลาดที่ได้รับการตอบ รับที่ดีด้วย เห็นได้จากโปรโมชั่น ต่าง ๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ได้มกี ารเตรียม การณ์เอาไว้ พร้อมกับการเพิ่ม การสนับสนุนต่าง ๆ ให้มคี วามน่า สนใจมากขึน้ นัน่ เอง “สาขาที่ประเทศกัมพูชา บริษัทฯ ได้มีการใช้งบในการลง ทุนประมาณ 4 ล้านบาท โดยมี ส�ำนักงานชัว่ คราวอยูใ่ นใจกลาง เมืองหลวงประเทศกัมพูชาก่อน เพื่อต้องการให้สมาชิกสามารถ เข้ามาเบิกสินค้าได้สะดวกและ รวดเร็ว โดยขณะนี้ก�ำลังติดต่อ พื้ น ที่ ข องตึ ก อิ อ อนเพื่ อ ใช้ เ ป็ น ส�ำนักงานถาวร ซึง่ เร็ว ๆ นี้ น่าทีจ่ ะ ได้ข้อสรุป ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ มี ก ารจดทะเบี ย นเป็ น บริ ษั ท เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว” “เอกวัฒน์” กล่าวอีกว่า “จากการส�ำรวจในตลาดกัมพูชา ต้องบอกว่าจริง ๆ แล้ว ตลาดที่ กัมพูชาจะมีสินค้าเบต้ากลูแคน ซึ่งเป็นที่นิยม โดยมีบริษัทแห่ง หนึ่งที่ได้เปิดตลาดอยู่แล้ว ซึ่ง บริษทั ฯ เราเองก็มผี ลิตภัณฑ์เบต้า กลูแคน เข้าไปเจาะตลาดด้วย เช่นกัน และก็ได้รบั การตอบรับที่ ดี รวมถึงผลิตภัณฑ์ “เอ็กซ์-แบ็ก ฟอร์ทิส” ด้วย ในขณะเดียวกัน สินค้าเกษตรอย่าง “นาซ่า นาโน พลัส” ทางบริษัทฯ ก็ไม่ลืมที่จะ ท�ำตลาดเช่นกัน โดยจะเป็นการ ใช้ ก ารโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ ตอกย�้ ำ การรั บ รู ้ ว ่ า บริ ษั ท ฯ มี อาหารเสริมพืชชนิดแคปซูลที่ใช้ แล้วเห็นผลด้วย” ...ส�ำหรับความเคลือ่ น ไหว ของ “อิโรติค ไลฟ์” ในเมืองไทยนัน้ “เอกวัฒน์” เผยว่า ต้องยอมรับว่า ในช่วงนีบ้ ริษทั ฯ เจอปัญหาในเรือ่ ง ของการย้ายเข้า ย้ายออกของแม่ ทีมเช่นกัน ซึง่ ตรงนีม้ องว่าถือเป็น เรือ่ งปกติ เพราะแม่ทมี ส่วนใหญ่ แล้วเมือ่ เห็นบริษทั ไหนทีเ่ ปิดใหม่ มีความสดกว่าก็ยอ่ มไปตรงนัน้ ซึ่ ง นโยบายการด� ำ เนิ น ธุรกิจของทีน่ ี้ จะไม่มกี ารซือ้ ตัวแม่ ทีมอยูแ่ ล้ว เพราะบริษทั ฯ มีความ เชือ่ มัน่ ในแผนการตลาด การออก โปรโมชัน่ พิเศษต่าง ๆ ให้กบั สมาชิก รวมถึงสินค้าที่ดีมีคุณภาพของ บริษทั ฯ อยูแ่ ล้ว ซึง่ ในการรุกตลาด ในช่วงนีข้ องอิโรติค ไลฟ์ จะหันมา เน้นในต่างประเทศก่อน แต่ทงั้ นีก้ ็ ยังไม่ทงิ้ ตลาดในเมืองไทยเช่นกัน “ขณะนีบ้ ริษทั ฯ มีสมาชิก ทีเ่ คยร่วมงานจากบริษทั ฯ เก่ามา ร่วมเสริมทัพอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึง ยังมีผู้ช่วยอีกหนึ่งท่านที่มาช่วย ดูแลในตลาดเมืองไทยอีกด้วย ซึ่งเชื่อว่าความพร้อมในการขับ เคลื่อนธุรกิจของอิโรติค ไลฟ์นับ จากนี้ คงจะช่วยผลักดันธุรกิจให้ เติบโตได้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน” ส่วนเป้าหมายยอดขายใน ปีนี้นั้น บริษัทฯ ตั้งเป้าในตลาด

ประเทศกัมพูชา น่าที่จะมียอด ขายไม่ตำ�่ กว่า 500 ล้านบาทอย่าง แน่นอน ส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้บริษทั ฯ มีความมัน่ ใจ คือ แผนการตลาดที่ ยอดเยีย่ ม ทีมงานทีอ่ ยูใ่ นกัมพูชา ที่ค่อนข้างมีฝีมือ รวมถึงสินค้า เป็นทีต่ อ้ งการของตลาด ส่วนเป้า หมายยอดขายในประเทศพม่า นั้น คงต้องดูสักระยะหนึ่งก่อน ซึ่งหากมียอดขายแตะอยู่ที่ 50 ล้ า นบาทในสิ้ น ปี นี้ ถื อ ว่ า เป็ น ตัวเลขทีน่ า่ พอใจแล้ว ส�ำหรับการ บุกตลาดในช่วงแรก “ส�ำหรับยอดขายของอิโร ติค ไลฟ์ ในเมืองไทยปีนนี้ นั้ เดิม ที่บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าวางไว้ 500 ล้านบาท ซึง่ มองว่าเป้าหมายดัง กล่าวน่าที่จะยังไม่ถึง ส่วนหนึ่ง เป็นเพราะเรื่องของการเมืองยัง ไม่นงิ่ คูแ่ ข่งทีเ่ กิดขึน้ มากมาย คน ไหลไปทางบริษทั ใหม่ ๆ เยอะ โดย หากสิน้ ปีนมี้ ยี อดขายถึง 200 ล้าน บาท ถือว่าเก่งแล้ว ซึง่ เชือ่ ว่าสิน้ ปีนี้ ยอดขายทัง้ 3 ประเทศน่าทีจ่ ะไม่ ต�ำ่ กว่า 500 ล้านบาทด้วยเช่นกัน” ...เรียกได้ว่าขายตรงน้อง ใหม่อย่าง “อิโรติค ไลฟ์” ณ ชัว่ โมง นี้ ก�ำลังหันหัวรบรุกตลาดเครือ ข่ายหวังสร้างการรับรู้อย่างต่อ เนื่อง เพื่อต้องการตีแผ่ธุรกิจให้ เป็นวงกว้างมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่ง ไม่ ใ ช่ ก ารท� ำ ตลาดที่ เ มื อ งไทย เท่านั้น แต่ยังได้รุกฆาตเตรียม ตัวเข้าไปยังตลาดเพื่อนบ้านอีก ด้วย ก็ตอ้ งมาติดตามกันดูวา่ กับ การรุกเครือข่ายในประเทศเพือ่ น บ้านของค่ายนี้ จะสามารถผงาด ความยิ่ ง ใหญ่ ไ ด้ ม ากน้ อ ยแค่ ไหน? ซึง่ ก็ตอ้ งติดตามกันต่อไป...

แม็กซ์อนิ เตอร์ ซึ่งทางด้านนายยุทธศิลป์ ทิวะทรัพย์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน บริษทั แม็กซ์ อินเตอร์ เน็ตเวิรค์ จ�ำกัด ก็ได้เผยถึงภาพความส�ำเร็จ ของธุรกิจ “แม็กซ์ อินเตอร์ฯ” ให้ กับทาง “ตลาดวิเคราะห์” ว่า วัน นีต้ อ้ งยอมรับว่า ธุรกิจของแม็กซ์ อินเตอร์ฯ ค่อนข้างที่จะเติบโต ชนิดทีว่ า่ ดีอย่างมากทีเดียว ส่วน หนึ่งเป็นเพราะด้วยตัวผู้บริหาร ของที่นี้เคยท�ำเครือข่ายมาก่อน จึงค่อนข้างรู้ถึงแนวทางการท�ำ ธุรกิจเครือข่ายและเข้าใจในธุรกิจ นี้ได้เป็นอย่างดี ด้วยจุดนี้เองที่ ท�ำให้ตลาดสามารถขยายไปได้ อย่างรวดเร็ว “ตลอดระยะเวลาในช่วง 3 เดือนที่บริษัทฯ เปิดอย่างเป็น ทางการ บริษทั ฯ มีสาขาในนาม ของบริษทั จริง ๆ คือ ทีห่ าดใหญ่ รวมถึงมีพาร์ทเนอร์ที่เรียกว่าฮับ ที่ เ ปิ ด ตามจุ ด ต่ า ง ๆ ไม่ ว ่ า จะ เป็นพัทยา เชียงใหม่ รวมถึงที่ กรุงเทพฯ ก็มดี ว้ ย นอกจากนี้ ยัง มีในส่วนของคลังสินค้าอีกหลาย แห่ง เช่น กาญจนบุรี ราชบุรี ตรัง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต พิษณุโลก เป็นต้น ในการกระจายสินค้า” นายยุทธศิลป์ กล่าวต่อ อีกว่า ในช่วงเดือนแรกบริษัทฯ มีสมาชิกอยู่ที่ประมาณหลักพัน รหัส ต่อมาในเดือนที่ 2 มีสมาชิก อยูท่ ี่ 3 พันกว่ารหัส และเดือนที่ 3 ก็มสี มาชิกเติบโตขึน้ เรือ่ ย ๆ และ จากการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ของ

ยูนซิ ติ ี้ : บริษทั ยูนซิ ติ ี้ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ขอแนะน�ำผลิตภัณฑ์ “คอล ลาเจน พลัส” คอลลาเจน ชนิด ผงส�ำหรับดื่ม รสราสเบอร์รี่ไลม์ ประกอบด้วย คอลลาเจนเปปไทด์ ลูทนี โคคิวเท็น ประโยชน์ชว่ ยเติม เต็มคอลลาเจน ทีข่ าดหายไป ผิว แลดูกระชับ เรียบ เนียน กระจ่าง ใส ริว้ รอยดูลดเลือนลง ผิวนุม่ ชุม่ ชืน่ ดูออ่ นเยาว์

สมาชิกนีเ้ อง ท�ำให้สนิ้ ปีนบี้ ริษทั ฯ เชื่อมั่นว่าจะมีสมาชิกที่ท�ำธุรกิจ กับแม็กซ์อินเตอร์ฯ น่าที่จะอยู่ที่ ประมาณอย่างน้อย 5 หมืน่ รหัส “ปัจจุบันแม่ทีมที่เรียกว่า แม่ทมี จริง ๆ ของบริษทั ฯ จะอยูท่ ี่ ทางภาคใต้เสียส่วนใหญ่ ทีเ่ หลือ จะเป็นนักลงทุน ส่วนตลาดในภาค อีสานขณะนี้ ทางบริษทั ฯ ยังไม่ได้ มีการไปลุยตลาดแบบเต็มทีม่ าก นัก ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่า สนใจเช่นกัน ซึง่ ทีก่ ำ� ลังอยูร่ ะหว่าง การพิจารณาคือ ทีข่ อนแก่นและ อุดรธานี โดยภาคอีสาน ถือเป็น เป้าหมายต่อไปของบริษทั ฯ” ส�ำหรับแผนการขยายธุรกิจ ของแม็กซ์อินเตอร์ฯ นับจากนี้ นัน้ ได้เตรียมทีจ่ ะขยายพืน้ ทีต่ รง ส�ำนักงานอิมพีเรียล ลาดพร้าว ให้ ก ว้ า งมากขึ้ น เพื่ อ รองรั บ สมาชิกที่ก�ำลังหลั่งไหลเข้ามา พร้ อ มกั บ มี น โยบายเตรี ย มที่ จะเน้ น ในเรื่ อ งของการพั ฒ นา สมาชิกให้มีความเป็นมืออาชีพ มากขึ้น ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา ถือ เป็นช่วงทีบ่ ริษทั ฯ สร้างสมาชิกให้ มัน่ คง ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีทงั้ สมาชิก น�ำ้ ใหม่และน�ำ้ เก่าทีร่ ว่ มธุรกิจ “ระบบการพัฒนาสมาชิก ของบริ ษั ท ฯ นั้ น ไม่ ไ ด้ มี ก าร ก�ำหนดว่าจะต้องเข้าอบรม เรียน วิธี การรีครูทหรือสร้างสายงาน แต่อย่างใด แต่ในขณะเดียวกัน เราเอง ก็ได้มีการเปิดคอร์สขาย สินค้าผ่านทางออนไลน์อย่างไร ให้รวยด้วย รวมถึงลูกค้าท่านไหน ที่ยังไม่เก่งในเรื่องของอินเตอร์ เน็ตทางบริษัทฯ ก็จะมีการเปิด คอร์สทางการท�ำตลาด แบบวิธี การเปิดร้าน ท�ำร้านอย่างไรเป็น ต้น ซึง่ ตรงนีเ้ องทีท่ ำ� ให้ตลาดของ บริษทั ฯ จึงค่อนข้างกว้าง” นายยุทธศิลป์ กล่าวเสริม ว่ า ขณะนี้ ท างบริ ษั ท ฯ ได้ มี ผู ้ บริหารอีกหนึ่งท่านเข้ามาเสริม ทัพ โดยจะเข้ามาดูแลในส่วน ของผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานแทน ตนเอง โดยตนเองนั้นจะเข้าไป รับผิดชอบในส่วนของผู้อ�ำนวย การฝ่ า ยฝึ ก อบรมและพั ฒ นา สมาชิก เพือ่ เสริมความแข็งแกร่ง ให้กับสมาชิก ด้วยการสร้างที่ สามารถก๊อบปีร้ ะบบและสามารถ ออกไปท�ำตลาดได้ “หลั ง จากที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ เห็นการเติบโตทีด่ เี กินคาด จึงได้ มีแผนที่จะเตรียมการลงทุนเพิ่ม อีกหนึง่ อย่าง คือ การลงทุนช้อป ออนไลน์ เพื่อต้องการรุกตลาด ทางออนไลน์ให้ครบทุกช่องทาง พร้อมกับเตรียมเสริมทัพสินค้า ใหม่อกี 4 รายการในปีน”ี้ ส�ำหรับอีกหนึ่งแผนงานที่ ขณะนีท้ างบริษทั ฯ ก�ำลังเร่งด�ำเนิน การ คือ การรุกตลาดประเทศ เพื่ อ นบ้ า น ไม่ ว ่ า จะเป็ น พม่ า กัมพูชา และลาว เป็นต้น พร้อม กับมีแผนทีจ่ ะจัดงานประดับเข็ม เกียรติยศให้กับสมาชิกในช่วง เดือนตุลาคม 2557 นี้ ทีศ่ นู ย์การ ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อีกด้วย โดยคาดว่าจะมีคนมาร่วมงานใน ครัง้ นีป้ ระมาณ 2,000 คนด้วยกัน ซึ่งจะถือเป็นการจัดงานแกรนด์ โอเพ่นนิง่ ไปในตัวด้วย ส่วนยอดขายในช่วง 3 เดือน ทีผ่ า่ นมานัน้ นายยุทธศิลป์ กล่าว

ว่า ในช่วงเดือนแรกบริษัทฯ มี ยอดขายอยูท่ ี่ 5 ล้านบาท เดือน ที่ 2 มียอดขายอยูท่ ี่ 7 ล้านบาท และเดือนที่ 3 มียอดขายอยู่ 8 9 ล้านบาท โดยคาดว่าสิ้นปีนี้ บริษัทฯ น่าที่จะมียอดขายอยู่ที่ 300 ล้านบาทด้วยเช่นกัน

เอเชีย สุพรีม อ.สุธีร์ รัตนนาคินทร์ ประธาน กรรมการ บริษทั เอเชีย สุพรีม จ�ำกัด กล่าวถึงความเป็นมาของบริษัท ว่า ขายตรงเอเชียสุพรีมนัน้ เกิดขึน้ มาจากการท�ำธุรกิจทางด้านเทรดดิง้ และท�ำ Regional Marketing ต่อ มาได้ขยับขยายมาท�ำธุรกิจขาย ตรงเมือ่ ปลายปี 2554 เริม่ มาท�ำ ธุรกิจอย่างจริงจัง เมื่อปี 2555 และในปี 2556 ถือเป็นปีที่มีผล ประกอบการทีด่ ี ส่วนในปีนี้ ทาง บริษทั ฯ ตัง้ เป้าทีจ่ ะเป็นปีทจี่ ะขับ เคลื่อนธุรกิจให้มีเติบโตและก้าว ไปสูก่ ารเป็นบริษทั มหาชน โดยปัจจุบนั เอเชีย สุพรีม มี ผูถ้ อื หุน้ เกือบ 100 ท่าน ทัง้ ในส่วน ของสมาชิก บุคคลภายนอก และ ซัพพลายเออร์ตา่ ง ๆ ทีเ่ ข้ามาเป็น ผูถ้ อื หุน้ ร่วมกัน โดยแบ่งผูถ้ อื หุน้ เป็น 4 กลุม่ คือ 1.กลุม่ ของตนและ เหล่าเพือ่ นทีเ่ ป็นนักลงทุน 2.กลุม่ ของซัพพลายเออร์ทงั้ หลายทีเ่ ป็น คูค่ า้ มีตงั้ แต่ นิวซีแลนด์ เกาหลี อเมริกา แคนาดา และอินเดีย 3.กลุ่มที่เป็นสมาชิกหรือผู้น�ำทั้ง หลายถือเป็นผู้ถือหุ้นในเอเชีย สุพรีม และ 4.พนักงานของเอเชีย สุพรีมทุกคนทีท่ ำ� งานเกิน 3 ปี และ ในปี 2559 บริษทั จะแปรสภาพเป็น บริษทั มหาชน ถือเป็นกรอบแรก ทีต่ อ้ งท�ำ กรอบที่ 2 การบริหารความ เสี่ยง โดยมีทั้งบริษัทลูกประจ�ำ อยูใ่ นประเทศเพือ่ นบ้าน ไม่วา่ จะ เป็นที่มาเลเซีย ชื่อบริษัท เอเชีย สุพรีม โซลูชั่น มีจ�ำนวนสมาชิก กว่า 2,000 คน, บริษัท เอเชีย สุพรีม เมียนมาร์ ทีเ่ มืองย่างกุง้ มี จ�ำนวนสมาชิกประมาณ 500 600 คน ,บริษทั เอเชีย สุพรีม ลาว ด�ำเนินการแล้วแต่ยงั ไม่สมบูรณ์ 100% อยูร่ ะหว่างการหาท�ำเลที่ ตั้งในเมืองเวียงจันทร์ มีจ�ำนวน สมาชิกเกิน 500 - 600 คน และ อีกบริษัทหนึ่งอยู่ระหว่างการจัด ตั้งคือ เอเชียสุพรีม กัมพูชา ตั้ง อยู่ในเมืองพนมเปญ คาดว่าจะ แล้วเสร็จภายในเดือน 6 นอกจาก นี้ ยังมีอกี 2 บริษทั ทีก่ ำ� ลังด�ำเนิน การ คือ เวียดนามและอินโดนีเซีย คาดว่าภายในปีนี้ เอเชียสุพรีม จะสามารถครอบคลุมในภูมภิ าค ของ AEC ได้เกือบหมด “เรายังมีอีกหนึ่งธุรกิจ ที่ คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงไตรมาส 4 ปี นี้ คือ ร้านกาแฟ หรือสุพรีมคอฟฟี่ โดยจะวางให้เป็นเซ็นเตอร์ของ เอเชียสุพรีมเพือ่ ให้ธรุ กิจสามารถ ยืนอยู่บนขาของตัวเองได้ และ ยังช่วยสนับสนุนในเรื่องของการ เป็นศูนย์ประชุมเล็ก ๆ ส�ำหรับเป็น ทีน่ งั่ พบปะหรือแลกเปลีย่ นข้อมูล ให้กบั สมาชิก เพราะฉะนัน้ นีค่ อื ธุรกิจในประเภท 3 ขา ในขณะ เดียวกัน ด้วยปณิธานของเอเชีย สุพรีมทีเ่ กิดขึน้ จากผูก้ อ่ ตัง้ หลาย ๆ ท่ า น ก็ ไ ม่ ไ ด้ มุ ่ ง เน้ น ว่ า จะเป็ น

อิโรติค ไลฟ์ : บริษทั อิโรติค ไลฟ์ จ�ำกัด ขอแนะน�ำผลิตภัณฑ์ Betamin (เบตามิน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) เบต้า-กลูแคน (BETA GLUCAN) มีคุณสมบัติมหัศจรรย์ ทีส่ ามารถกระตุน้ ระบบ ภูมิคุ้มกันของร่างกาย ใช้ ป ้ อ งกั น โรคติ ด เชื้ อ จากจุ ล ชี พ ต่ า ง ๆ ทั้ ง ยังมีคณ ุ สมบัตอิ นื่ ๆ ที่ ส� ำ คั ญ คื อ ลดระดั บ ไขมั น คอเลสเตอรอล ในเลือด เป็นสารต้าน อนุ มู ล อิ ส ระ ส� ำ หรั บ ประโยชน์ที่เหนือกว่าสารอาหารอื่น ๆ คือ สรรพคุณในการป้องกัน และต้านเซลล์มะเร็ง เมือ่ ร่างกายได้รบั เบต้า-กลูแคน เม็ดเลือดขาวจะ ถูกกระตุน้ ให้สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้

บริษทั ทีท่ ำ� ธุรกิจเพียงอย่างเดียว เรายังมีหน่วยงานอีก 2 หน่วย งานทีไ่ ม่หวังผลก�ำไร คือ สถาบัน ฝึกอบรมเพือ่ การพัฒนาเลือดใหม่ เข้ามาสูร่ ะบบขายตรง และมูลนิธิ ส�ำหรับท�ำกิจกรรมเพือ่ สังคม” นอกจากนี้ เอเชีย สุพรีม ยังมีแผนสร้างอาคารส�ำนักงาน แห่งใหม่ในปี 2559 เป็นอาคาร ขนาด 7 ชั้น พื้นที่ 600 ตร.ว. พืน้ ทีใ่ ช้สอย 6,000 ตร.ม. ภายใน อาคารแบ่งแยกเป็น 2 ส่วน คือ 1.ส่ ว นอาคารส� ำ นั ก งาน และ ห้องประชุมขนาดใหญ่ประมาณ 4,000 ตร.ม. และกว่า 2,000 ตร.ม.จะท�ำเป็นเซอร์วิสอพาร์ท เม้นท์ เพือ่ รองรับจ�ำนวนสมาชิก จากต่างจังหวัดที่มาร่วมประชุม ฝึกอบรม รวมมูลค่าก่อสร้างรวม กว่า 70 - 80 ล้านบาท บนท�ำเลย่าน ถนนรามอินทรา ขณะนีอ้ ยูใ่ นช่วง วางแบบตัวอาคาร คาดว่าจะด�ำเนิน การก่อสร้างกลางปีหน้า และบริษทั มีแผนเปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม คือ เอเชีย สุพรีม เป็น เอเชีย คอน เน็ค โดยรวบรวมเอาความเป็น เอเชียมาอยูร่ ว่ มกันบ่งบอกความ เป็น Regional Business ด้วย ด้าน นายจตุรงค์ จันทะโน รองกรรมการผู ้ จั ด การ บริ ษั ท เอเชีย สุพรีม จ�ำกัด กล่าวถึงภารกิจ ภายหลังเข้ารับต�ำแหน่งบริหาร ว่า หน้าที่หลักจะช่วยในการขับ เคลือ่ นยุทธศาสตร์ในปี 2557 โดย ยุทธศาสตร์ที่ 1 Rebranding จากเอเชียสุพรีม เป็น เอเชีย คอน เน็ค เนื่องจากธุรกิจเครือข่ายมี การแข่งขันสูงมาก และคิดว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เริ่มไม่ มั่ น ใจถึ ง การลงทุ น ในประเทศ จากเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและ การเมืองในปัจจุบัน โดยบริษัท จะท� ำ ตั ว เหมื อ นเป็ น ประตู ใ ช้ สโลแกน “ประตูสเู่ อเชีย” ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ ประกอบ 3 ประการให้มีความ สมบูรณ์พร้อม คือ 1.ต้องมีโอกาส ทีด่ ที สี่ ดุ 2.มีวธิ กี ารทีจ่ ะถ่ายทอด ให้สมาชิกสามารถสร้างธุรกิจได้ อย่างมืออาชีพ 3.เครื่องมือช่วย ท�ำธุรกิจ โดยน�ำเอาระบบออนไลน์ เข้ามาใช้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่ม ช่องทางจ�ำหน่าย หรือเพิม่ จ�ำนวน สาขา โดยมีแผนทีจ่ ะก่อตัง้ สาขา ให้ครอบคลุมให้ครบ 5 ภูมิภาค และยังให้โอกาสส�ำหรับนักธุรกิจ ให้สามารถเข้ามาร่วมเป็นสาขา ของบริษัท โดยจัดตั้งคลังสินค้า มาตรฐานให้สมาชิกทีม่ เี ครือข่าย จ�ำนวนหนึง่ สามารถสร้าง โดยมี น�ำร่องไว้ที่ 25 แห่ง และยังมีคลังที่ เล็กกว่ามาตรฐาน ซึง่ นอกจากจะ จ�ำหน่ายสินค้าแล้ว ยังเป็นสถาน ที่ฝึกอบรมเพื่อสร้างนักธุรกิจรุ่น ใหม่ประจ�ำภูมภิ าคนัน้ ๆ และยังมี คลังย่อยจังหวัดละ 1 แห่งส�ำหรับ สมาชิก เป็นเจ้าของ ท�ำหน้าที่ จ�ำหน่ายสินค้าให้กับสมาชิกใน จังหวัดนัน้ ๆ และท�ำหน้าทีเ่ คลือ่ น คนเข้าสูร่ ะบบฝึกอบรมของบริษทั และทีเ่ ล็กทีส่ ดุ จะเป็นร้านค้าย่อย เป็น Shop เล็ก ๆ ท�ำหน้าทีด่ แู ลใน ระดับอ�ำเภอ โดยตัง้ เป้าจะเปิดให้ ได้ 400 แห่งภายในปีนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ผลักดัน ธุรกิจ Online Shopping ซึง่ ก�ำลัง

เติบโตอย่างต่อเนือ่ งในขณะนี้ จึง มองว่าเราน่าจะเป็นจุดเชื่อมต่อ ระหว่างธุรกิจเครือข่ายกับธุรกิจ ออนไลน์ โดยวันนี้เราคิดว่าถ้า เราสร้างธุรกิจให้ส�ำเร็จมี Shop Online ให้มสี นิ ค้าพร้อม ท�ำ Content และพัฒนาให้ สอนวิธีการ ท�ำงานทัง้ หมด และเชิญชวนคน ให้มาร่วมเครือข่าย ท�ำให้สมาชิก ได้ คือ 1.Shop Online 2.ได้ธรุ กิจ เครือข่ายในการสร้างเน็ตเวิรค์ ท�ำ ตัวเหมือนเป็นเจ้าของร้านค้าโดย สามารถเปิดและแนะน�ำสาขาเพิม่ ได้ เพราะฉะนั้น 1 คนสามารถ สร้างยอดธุรกิจได้เยอะ และเราไม่ ต้องใช้คนเยอะในการท�ำธุรกิจ ยุทธศาสตร์ 5 การสร้าง ผูน้ ำ� ผลักดันสถาบันอบรมธุรกิจ เครือข่ายแบบเต็มรูปแบบ ด้วย การพัฒนาหลักสูตร เพื่อสร้าง นักธุรกิจรองรับการเปิด AEC ใน ปีหน้า โดยจะเปิดกว้างให้กับ ผูท้ สี่ นใจท�ำธุรกิจ อยากท�ำธุรกิจ ออนไลน์ ธุรกิจเครือข่าย หรือธุรกิจ ในอีกหลาย ๆ ประเทศ โดยจัด ตัง้ โครงการส�ำเร็จใน 100 วัน เพือ่ เชิญชวนนักธุรกิจอิสระ นักศึกษา เข้าร่วมในโครงการนี้ โดยมีเวลา 100 วัน จะท�ำการรับสมัครและคัด ตัวผู้เข้าร่วม มีแผนงานโดยการ อบรมในทุกสัปดาห์ให้ทำ� งาน และ รับประกันรายได้ขั้นต�่ำเดือนละ 10,000 บาท มีระยะเวลาท�ำงาน 3 เดือน คิดว่าจะสามารถพัฒนา นั ก ธุ ร กิ จ เครื อ ข่ า ยเพื่ อ รองรั บ โครงการประมาณ 2,000 คน ภายในปีนี้ ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาเครือ่ ง มื อ ทางการตลาด รวมทั้ ง การ พัฒนา Content ด้วยทัง้ ประเภท Online และ Offline ทัง้ สือ่ วีดโี อ ภาพนิง่ เสียง ส่วนสือ่ Online จะ เป็น Content ต่าง ๆ เพือ่ รองรับ สมาชิก และยุทธศาสตร์ 7 ใช้ เมืองไทยเป็นฐาน เมือ่ พัฒนาทุก อย่างพร้อม มีจำ� นวนสาขาทีเ่ ปิด ครบทัง้ ประเทศ ก็จะขับเคลือ่ นการ สร้างแบรนด์Asia Connectท�ำการ ประชาสั ม พั น ธ์ ไ ปสู ่ ป ระเทศที่ ไปเปิด โดยน�ำเอานักธุรกิจทีผ่ า่ น การอบรมออกไปสู ่ ภู มิ ภ าคทั้ ง หมด มุง่ หวังให้คนไทยเป็นผูน้ ำ� ใน การท�ำโครงการนี้ ซึ่งถ้าเกิดผล สัมฤทธิ์ตรงนี้ก็จ ะเข้าถึงความ ส�ำเร็จทีว่ างเป้าเอาไว้ ทั้ ง นี้ ประธานกรรมการ เอชีย สุพรีม กล่าวเสริมว่า ส�ำหรับ การน�ำเอาระบบ Online เข้ามา ใช้นนั้ ท�ำให้ในอนาคตการรีครูท ก็ไม่จ�ำเป็นมานั่งท�ำ Offline ท�ำ List รายชื่ออย่างเดียว จะมีการ ตัง้ Shop คล้ายเซเว่นรวม 12,000 Shop และเว็บไซต์ เอเชียสุพรีม คอนเน็ค ขณะเดียวกันหากไป เปิดยังต่างประเทศ ก็จะใช้ระบบ ออนไลน์เข้าไปในประเทศเหล่า นัน้ นัน่ หมายถึงว่าสมาชิกทุกคน ที่เข้าไปเปิดโดยใช้ One Code Policy คือ ใช้โค๊ดเดียวกัน “สิ่ ง ที่ จ ะแตกต่ า งจาก เดิม คือ เราจะเคลื่อนพลที่เป็น คนรุ่นใหม่ เลือดใหม่ เข้ามาสู่ อุตสาหกรรมนี้ และเข้าสูก่ ระบวน การการเรียนรู้ การฝึกอบรม เรามี ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ 25 ศู น ย์ ทั่ ว ประเทศ มีสถาบันฝึกอบรมตัว กลาง โดยจะเคลื่อนพลจากตัว

แม็กซ์ อินเตอร์ : บริษทั แม็กซ์ อินเตอร์ เน็ตเวิรค์ จ�ำกัด ขอแนะน�ำ ผลิตภัณฑ์ Maxx Gluta Collagen 35000 นวัตกรรมใหม่ลา่ สุดจากสุด ยอด “คอลลาเจนไตรเปบไทด์” น�ำเข้าจากสวิสเซอร์แลนด์ ผสานความ กระจ่างใส และรูปร่างกระชับใน 1 เดียว ช่วยลดริว้ รอย รอยเหีย่ วย่น บน ใบหน้าผิวพรรณและใบหน้าให้ขาวใส เนียนนุม่ แก้ปญ ั หา ขอบตาคล�ำ้ ริว้ รอยร่องแก้ม ผิวหน้าหมองคล�ำ้ รูขมุ ขนกว้าง สามารถช่วยให้ รอย ด่างด�ำ รอยสิว ดูจางลง ปัญหาผิวแห้งกร้านหยาบกระด้าง

นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษากั บ คนทั่ ว ไปที่ มี ความสนใจให้สามารถเข้ามาสู่ ธุรกิจนี้ได้ โดยไม่มีเงื่อนไข เรา เปลีย่ นมุมมองของธุรกิจขายตรง ซึ่งต้องยอมรับว่าธุรกิจขายตรง ในตลาดมันช�ำ้ มากในแง่ของภาพ ลั ก ษณ์ สิ่ ง ที่ ไ ม่ ลื ม คื อ พั ฒ นา สมาชิกเก่า นีค่ อื ยุทธศาสตร์ทเี่ รา จะขับเคลือ่ นไปสูค่ รึง่ ปีหลัง” อ.สุธรี ์ กล่าวต่อว่า ส�ำหรับ การปรับโครงสร้างภายในองค์กร นัน้ จะประกอบด้วย 1.โครงสร้าง การจัดการ ลดบทบาทของผม ในงานประจ� ำ โดยผมจะไปดู นโยบายกับ ต่างประเทศ และ คุ ณ จตุ ร งค์ และคุ ณ วิ รั ช จะ ดูแลโครงสร้างงานในไทย 2.ปรับ เปลีย่ น Marketing Team ตอน นี้ อ ยู ่ ร ะหว่ า งการปรั บ เปลี่ ย น รับคนใหม่เข้ามา 3.การพัฒนา ศักยภาพของคน เรามีมืออาชีพ เข้ามาอีกหลายท่านทีจ่ ะมา Run สถาบันฝึกอบรม ซึง่ จะท�ำหน้าที่ การสร้างคน เพราะฉะนั้นเราให้ ความส�ำคัญเรือ่ งคน ระบบ และ การตลาด ในขณะเดียวกันตัว ของสมาชิกก็จะมีคณะกรรมการ บอร์ดบริหารสมาชิก ซึ่งสมาชิก เป็นผู้เลือกตั้งเข้ามาท�ำ หน้าที่ บริหารกันเอง แต่ตัวของคณะ กรรมการชุดนีท้ ำ� หน้าทีเ่ ป็นคณะ กรรมการที่ปรึกษาให้กับเอเชีย สุพรีม ท�ำหน้าที่จัดการปัญหา เรือ่ งสมาชิกหรือให้จดั การกันเอง นอกจากนี้ เขายังมีหน้าที่ ให้ขอ้ เสนอแนะปัญหาจากตลาด เข้ามาสู่บริษัท หน้าที่ต่อมาคือ ท�ำยุทธศาสตร์ร่วม ไม่ว่าจะเป็น ท�ำโปรโมชัน่ ต่าง ๆ กรรมการชุดนี้ จะเข้ามามีสว่ นร่วม สาเหตุทตี่ อ้ ง ปรับเพราะธุรกิจเกิดการขยาย ตัว และเริ่มมียุทธศาสตร์เข้ามา เกี่ยวข้อง เมื่อก่อนเราท�ำยุทธ ศาสตร์ดา้ นเดียว คือ ขายตรง แต่ วันนี้เนื่องจากยุทธศาสตร์มันมี หลายด้าน มีการผสมผสาน การ ปรับ โครงสร้างยุทธศาสตร์มัน เป็นไปตามทิศทางธุรกิจในแต่ละ ช่วงเวลา คือ 1.ธุรกิจทีน่ จี่ ะไม่ผกู กับคน แต่จะผูกกับระบบหมด เมือ่ คนลงระบบมันจะเดิน 2.เรา มีระบบที่ปรึกษา แม้ว่าบางคน ไม่สามารถเป็นสตาร์ฟได้แต่เขา สามารถ เอาท์ซอร์ส ให้ผมได้ 3.เรามี ส ตาร์ ฟ ภายในของเรา อาจจะ Level ไม่ถงึ แต่สามารถ ท�ำงานทดแทนได้ ท�ำให้งานลูทนี จะไม่กระทบ แต่งานยุทธศาสตร์ อาจจะถูกกระทบบ้าง ฉะนัน้ เรา ต้องดูและปรับยุทธศาสตร์ในบาง เรือ่ งในช่วงเวลานี้

อย.ร่วมบก.ปคบ. ขนาดบรรจุ 20 กรัม และ 150 กรัม ลักษณะเป็นกล่องกระดาษสีชมพู ทัง้ นี้ เจ้าหน้าทีไ่ ด้เก็บตัวอย่างของ กลางเพื่อพิจารณาดําเนินคดีต่อ ไป มูลค่าของกลางกว่า 3 แสน บาท ส่วนของการดําเนินคดี เบือ้ ง ต้นได้แจ้งข้อหา ดังนี้ 1. ผลิตเพือ่ ขายเครือ่ งสําอางปลอม มีโทษจํา คุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 2. ผลิตเพื่อขายเครื่องสําอางที่ แสดงฉลากไม่ถูกต้อง มีโทษจํา คุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน

30,000 บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ 3. ผลิตอาหารโดยไม่ขอขึน้ ทะเบียน ตํารับอาหาร มีโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ 4. ผลิตอาหาร ปลอมแสดงฉลากอาหารเพือ่ ลวง ในเรือ่ งสถานทีผ่ ลิต มีโทษจําคุก ตัง้ แต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี และปรับ ตั้งแต่ 5,000 – 100,000 บาท 5. จําหน่ายอาหารที่มีการแสดง ฉลากไม่ถกู ต้อง มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท ภก.ประพนธ์ รองเลขาธิการฯ อย. และโฆษก อย. กล่าวทิง้ ท้าย ว่ า ขณะนี้ อย. ได้ ร ่ ว มมื อ กั บ ตํารวจ บก.ปคบ. และสํานักงาน สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดใน การสอดส่ อ งดู แ ลผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุขภาพต่าง ๆ มิให้มกี ารกระทํา ทีผ่ ดิ กฎหมาย หลอกลวงผูบ้ ริโภค โดยได้รว่ มกันท�ำงานอย่างใกล้ชดิ พร้อมมีมาตรการตรวจจับอย่าง รวดเร็ว ดังนัน้ อย.ขอเตือนมายังผู้ ผลิต/ผูข้ าย ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทัง้ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ต้อง ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเครื่อง สําอาง ต้องมีการขอจดแจ้งกับ อย. แสดงฉลากให้ถกู ต้อง ส่วนการผลิตอาหารสําเร็จ รู ป ออกจํ า หน่ า ย ต้ อ งขอขึ้ น ทะเบี ย นตํ า รั บ อาหาร ขอเลข สารบบอาหารกับ อย. พร้อมกันนี้ ขอเตือนผู้บริโภคอย่าได้หลงเชื่อ และซือ้ ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพไม่วา่ จะ เป็นเครือ่ งสําอาง หรือผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร ทีม่ กี ารแสดงฉลาก ไม่ถกู ต้อง อวดอ้างสรรพคุณเกิน จริง ตามแหล่งต่าง ๆ โดยเฉพาะ อย่างยิง่ หากจําเป็นต้องซือ้ เครือ่ ง สําอางควรซือ้ จากร้านค้าทีม่ หี ลัก แหล่งแน่นอน มีฉลากภาษาไทยที่ มีขอ้ ความบังคับครบถ้วน ได้แก่ ชือ่ และประเภทผลิตภัณฑ์ เลขที่ ใบรับแจ้ง 10 หลัก ส่วนประกอบ ทัง้ หมด วิธใี ช้ ชือ่ และทีต่ งั้ แหล่ง ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต ปริมาณ สุทธิ และคําเตือน (ถ้ามี) หาก เป็นเครื่องสําอางลักลอบนําเข้า ไม่แสดงฉลากภาษาไทย อาจได้ รับอันตรายจากการใช้ รวมทัง้ ไม่ สามารถหาผู้ผลิต/ผู้จําหน่ายมา รับผิดชอบหากเกิดความผิดปกติ หรือเกิดผลข้างเคียงต่อร่างกาย นอกจากนี้ ผู ้ บ ริ โ ภค สามารถตรวจสอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ เครื่องสําอางที่สงสัยว่ามีการจด แจ้งถูกต้องหรือไม่ ผ่านช่องทาง “Oryor Smart Application” โดย เข้าไปที่ เมนูตรวจเลขทีใ่ บรับแจ้ง เครือ่ งสําอาง นําเลขทีใ่ บรับแจ้ง เครื่องสําอาง 10 หลักที่พบเห็น ได้บนฉลากเครื่องสําอางมาใส่ ไว้ในช่องตรวจสอบ และกดปุ่ม “OK” ก็ จ ะสามารถตรวจสอบ ข้อมูลการจดแจ้งเครื่องสําอาง นั้น ๆ ได้ เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง และขอให้ผู้บริโภคแจ้ง เบาะแสผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพผิ ด กฎหมายที่สายด่วน อย. 1556 หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่พบการกระทําความผิดนั้น ๆ หรือแจ้งได้ทสี่ ายด่วน บก.ปคบ. 1135 เพือ่ เจ้าหน้าทีจ่ ะได้ดาํ เนิน การตรวจสอบและดําเนินคดีกับ ผู ้ ที่ ก ระทํ า ผิ ด กฎหมายอย่ า ง เข้มงวด

เอเชีย สุพรีม : บริษทั เอเชี ย สุ พ รี ม จ� ำ กั ด ขอแนะน�ำผลิตภัณฑ์ Fish Oil - 1000 เอเชีย สุพรีม น�ำ้ มันปลา เป็น น�ำ้ มันปลาสกัดมาจาก ส่วนของ เนือ้ หนัง หัว และหางของปลาทะเล น�ำ้ ลึก โดยเฉพาะปลา ในเขตหนาว ในน�ำ้ มัน ป ล า มี ส า ร อ า ห า ร ประเภทไขมั น ซึ่ ง ประกอบด้วย กรดไขมัน จ�ำเป็นไม่อมิ่ ตัวที่ เรียกว่า โอเมก้า 3 (Omega 3 ) ประกอบไปด้วย อีพเี อ (EPA) และ ดีแอชเอ (DHA) ซึง่ มีประโยชน์ตอ่ ระบบหลอดเลือด หัวใจ บ�ำรุงสมอง และสายตา


ขายตรง

วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2557

หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ 11

แค่เปลี่ยนแนวคิด ชีวิตก็เปลี่ยนกลายเป็นเศรษฐีได้

ในรูปแบบการท�ำธุรกิจขายตรงนัน้ สิง่ ทีม่ สี ว่ นช่วยให้ประสบความ ส�ำเร็จและถือว่ามีความส�ำคัญอย่างมากนัน่ คือ “การคิดบวก” ยิง่ ถ้า คุณคิดบวกมากเท่าไร “เป้าหมาย” ทีค่ ณ ุ ตัง้ ไว้จะยิง่ มีความชัดเจนมาก ยิง่ ขึน้ และเมือ่ มีเป้าหมายชัดเจนผสานด้วยการคิดบวก ความส�ำเร็จย่อม เกิดขึน้ ได้อย่างไม่ยากเย็น “นรินทร์รตั น์ ดวงตาประเสริฐ” ผูน้ ำ� เงินล้าน บริษทั โซล คอร์ ปอร์เรชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด เป็นคนหนึง่ ทีม่ คี วามใฝ่ฝนั อยากจะ เป็นเจ้าของธุรกิจ เมือ่ มีเป้าหมายดังนีแ้ ล้ว เขาจึงมุง่ มัน่ ท�ำงานเพือ่ ปูทาง หาประสบการณ์เริม่ ต้นการท�ำงานเป็นเด็กรถส่งไอศกรีมตัง้ แต่อายุ 17 ปี รวมทัง้ การเป็นเด็กท้ายรถ เขาก็เคยท�ำมาแล้ว จนเมือ่ ย่างเข้าสูว่ ยั ท�ำงาน เขาเริม่ ต้นชีวติ จากการเป็นพนักงานประจ�ำ เริม่ ตัง้ แต่การเป็นพนักงาน ขาย ขึ้นต�ำแหน่งจากซุปเปอร์ไวเซอร์ ผู้จัดการภาค ผู้จัดการสาขา ผูจ้ ดั การฝ่าย จนขึน้ สูต่ ำ� แหน่งผูบ้ ริหาร ในอายุวยั เพียง 28 ปี จนเมือ่ อายุครบ 38 ปี “นรินทร์รตั น์” ก็ยงั ไม่ละ่ เป้าหมายทีจ่ ะ เป็นเจ้าของกิจการ เขาตัดสินใจลาออกจากอาชีพลูกจ้าง หันมาท�ำธุรกิจ ส่วนตัว เริ่มต้นจากผลิตน�้ำขวดออกขายในราคาขวดละ 5 บาท จาก โหลละ 40 บาท ต่อมาเศรษฐกิจไม่ดี ราคาน�้ำขวดลดลงเหลือเพียง โหลละ 28 บาท จึงเลิกกิจการ เปลีย่ นมารับแลกเหรียญฝาเครือ่ งดืม่ ชู ก�ำลัง เปลีย่ นไปขายไม้บา้ ง เฟอร์นเิ จอร์บา้ ง แต่กไ็ ม่ประสบความส�ำเร็จ จึงหันมาเปิดอูเ่ คาะพ่นสีรถยนต์กเ็ กิดปัญหางานเยอะจนจ�ำนวนลูกน้อง ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ มีปญ ั หากับลูกค้าจึงเลิกกิจการ หันมาเปิด เต็นท์ขายรถยนต์มอื สองก็พอมีทนุ บ้าง ต่อมาในปี 2547 มีการประกาศลดภาษีรถยนต์ 20% ท�ำให้ กิจการเต็นท์รถยนต์มอื สองประสบปัญหารถขายไม่ออก ราคาตก ปี 2549 ช่วงนัน้ อายุประมาณ 48 ปี มีเพือ่ นชวนท�ำธุรกิจเครือข่ายหลากหลาย ค่ายมาก แต่โดยส่วนตัว “นรินทร์รัตน์” บอกว่าตอนนัน้ เกลียดธุรกิจ นีม้ าก ซึง่ ทีผ่ า่ นมาก่อนหน้านัน้ ก็มเี พือ่ นมาแนะน�ำอยูต่ ลอด แต่เป็น เพราะไม่ชอบธุรกิจนีจ้ งึ ปิดใจ ไม่รบั ถึงขนาดจะเลิกคบเพือ่ นทีม่ าชวน ท�ำธุรกิจไปเลยก็มี “ผมเพิ่งมาเปิดใจท�ำความรู้จักกับธุรกิจเครือข่ายก็เมื่อปี 2549 ตอนนัน้ มีปญ ั หาสุขภาพขับถ่ายออกมาเป็นเลือด และมีอพั ไลน์คนหนึง่ น�ำเอาสินค้าของบริษทั ขายตรงค่ายหนึง่ มาให้ผมลองทาน พอทานแล้ว รูส้ กึ ว่ามันดีเห็นผล จึงอยากทราบว่าธุรกิจขายตรงนีเ้ ขาท�ำกันอย่างไร รายละเอียดของสินค้าเป็นอย่างไร ซึ่งอัพไลน์ก็บอกแต่เพียงว่าให้ไป ศึกษาเอง และบังเอิญวันนัน้ ผมได้มาเจอกับ อ.ภาคิน บุญประกอบ หรือ ในวงการเรียกว่า “อาจารย์บ”ู ซึง่ ได้พดู เปิดใจว่าธุรกิจเครือข่ายมันเป็น อย่างไร และท�ำอย่างไรจึงจะประสบความส�ำเร็จ ซึง่ ตัวผมเองช่วงแรกก็ เถียงจนเจอหมัดน็อคจนอึง้ แล้วก็ยอมฟัง หลังจากฟังแล้วก็กลับมาทบ ทวนจึงคิดว่ามันน่าท�ำเป็นธุรกิจได้ จึงเปลีย่ นความคิด เริม่ ศึกษารูปแบบ ธุรกิจและหาความรูไ้ ปเรือ่ ยๆ”

‘นรินทร์รัตน์ ดวงตาประเสริฐ’ ค่าย ‘โซล คอร์ปอร์เรชั่น’ คนที่ต้องการจะส�ำเร็จต้อง “เปลี่ยนความคิด เรียนรู้ ลงมือท�ำ ท�ำต่อเนือ่ ง เป้าหมายชัดเจน ไม่ตอ้ งกลัวว่าจะไม่สำ� เร็จ” ความส�ำเร็จจะเกิดขึ้นเมื่อไร ตอนไหน อยู่ที่ตัวคุณว่าจะเดินหน้า ต่อเนื่องหรือไม่ คนที่ท�ำธุรกิจเครือข่ายไม่ส�ำเร็จคือคนที่ท�ำอะไร ไปเรื่อย ๆ ดังนั้น เราจึงต้องมาปักแกนกลางกันก่อนว่า ธุรกิจ เครือข่ายมันดีอย่างไร หลังจากนั้นเติมเต็มไปเรื่อย ๆ ตอกย�้ำไป เรื่อย ๆ การท�ำธุรกิจนี้วิธีการมันต้องมี ท�ำงานกับคนก็ต้องมี ปัญหา และการแก้ปัญหาคือ แยกแยะความยากส�ำคัญก่อน คือ 1.ต้องเร่งด่วน 2.ปัญหาด่วน 3.ปัญหาที่ยังรอได้ นั่นคือต้อง มาแก้ที่เร่งด่วนก่อน

นรินทร์รตั น์ ดวงตาประเสริฐ

วันที่ 21 มกราคม 2554 “นรินทร์รตั น์” ตัดสินใจท�ำธุรกิจกับบริษทั ขายตรงแห่งนัน้ และใช้เวลาเพียง 2 ปี 10 เดือน ขึน้ สูต่ ำ� แหน่งสูงสุด เดือน แรกเขามีรายได้ 7,900 บาท เดือนที่ 2 มีรายได้ 10,000 บาท เดือนที่ 3 มีรายได้ 12,000 กว่าบาท เดือนที่ 4 มีรายได้เหลือ 9,000 บาท เดือนที่ 5 ได้ 31,000 บาท เดือนที่ 6 ได้ 35,000 บาท เดือนที่ 7 ได้ 48,000 บาท เดือนที่ 8 ผมได้เงิน 94,000 กว่าบาท รวมเบ็ดเสร็จแล้วเขาอยูก่ บั บริษทั ขายตรงนัน้ เป็นเวลา 4 ปี 7 เดือน มีรายได้สทุ ธิรวม 10 ล้านบาทเศษ อย่างทีก่ ล่าวว่า เมือ่ เป็นแชมป์แล้วก็อยากจะมีเข็มขัดแชมป์อกี 2-3 เส้น เมือ่ ธุรกิจขายตรงบริษทั เดิมประสบความส�ำเร็จ หากเป็นใคร หลายคนคงไม่กล้าตัดสินใจออกมาจากจุดนั้น แต่ส�ำหรับผู้ชายที่ชื่อ “นรินทร์รตั น์” แล้วเขาตัดสินใจทิง้ เงินหลักแสนบาท มานัง่ เริม่ ต้นนับศูนย์ ใหม่ทบี่ ริษทั โซล คอร์ปอร์เรชัน่ อีกครัง้ กับ อ.ภาคิน บุญประกอบ โดยน�ำ เอาประสบการณ์จากการท�ำธุรกิจแรกมาปรับใช้ทนี่ ี่ ในขณะเดียวกันก็ได้ ศึกษาเกีย่ วกับธุรกิจนีม้ าอย่างต่อเนือ่ ง “ส่วนตัวผ่านงานการตลาดมาเกือบทั้งชีวิต ซึ่งธุรกิจเครือข่ายก็ คือการตลาดเหมือนกัน แต่ทแี่ ตกต่าง คือ รูปแบบการสอนท�ำธุรกิจ ใช้ เทคนิคสอนคนให้ทำ� งานเป็นเหมือนเราแล้วเราเองก็มรี ายได้ ซึง่ เหมือนกับ ซุปเปอร์ไวเซอร์ทสี่ อนให้เซลล์ทำ� งานเป็น แล้วเซลล์กล็ าออกไปท�ำงานกับ อีกบริษทั หนึง่ เราก็ไม่ได้อะไร แต่สำ� หรับธุรกิจนีเ้ มือ่ สอนให้คนท�ำงานเป็น เมือ่ เขามีรายได้ เราก็มรี ายได้ไปกับเขาด้วย มันเป็นธุรกิจทีด่ มี าก เพราะ รูปแบบธุรกิจสามารถเอือ้ ประโยชน์ซงึ่ กันและกัน”

‘เจอเนสส์ โกลบอลฯ’ท�ำบุญส�ำนักงานแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา บริษัท เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จํากัด น�ำโดย “ลาวัลย์ เวทประเสริฐวงศ์” ผูจ้ ดั การประจ�ำประเทศไทย พร้อมด้วยเหล่าผูน้ ำ � จัดพิธที ำ� บุญประจ�ำปี ณ ส�ำนักงานแห่งใหม่ อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 โดยงานนี้ได้มีการจัดท�ำพิธี ทั้งพราหมณ์และพุทธ เพื่อความเป็นสิริมงคล ด้วยงานนี้มีเหล่าสมาชิกเจอเนสส์ เข้ามาร่วมแสดงความยินดีอย่างมากมาย

“นรินทร์รตั น์” กล่าวอีกว่า อยากบอกถึงคนทีท่ ำ� งานเป็นพนักงาน ขายว่า เรามีอะไรทีเ่ หนือกว่าคนอืน่ เยอะมาก อยากให้ทกุ คนหันมามองว่า ธุรกิจเครือข่ายดีจริงหรือไม่ และประสบความส�ำเร็จได้จริงหรือไม่ ซึง่ ตัว ผมนัน้ ธุรกิจนีพ้ ลิกชีวติ ผมจากหน้ามือเป็นหลังมือ ธุรกิจเครือข่ายสร้าง ผมได้ทงั้ ชีวติ และได้ในสิง่ ทีผ่ มอยากจะได้ ทุกวันนีผ้ มไม่อยากได้อะไร แล้ว เพราะได้มาครบหมดแล้ว ต้องการเพียงอย่างเดียวคือ สอนคนให้มี รายได้เยอะ ๆ ภายใต้องค์กรของเรา จะเป็นใครก็ได้ทอี่ ยากท�ำธุรกิจเครือ ข่ายให้ประสบความส�ำเร็จ เมือ่ ได้ทกุ อย่างทีต่ อ้ งการแล้ว “นรินทร์รตั น์” จึงตัง้ เป้าวางแผนที่ จะปลุกปัน้ คนให้มโี อกาสได้สมั ผัสกับความวิเศษของธุรกิจนี้ ด้วยบุคลิก ทีเ่ ป็นคนตรง พูดจาโผงผาง และตรงไปตรงมา แม้วา่ ธุรกิจนีต้ อ้ งท�ำงาน เกีย่ วกับคนหมูม่ าก แต่สำ� หรับเขามองว่าไม่จำ� เป็น ส�ำหรับคนทีส่ นใจ ท�ำธุรกิจเครือข่าย เขาจะมีคำ� ถามแค่วา่ 1.กลัวหรือไม่ 2.สงสัยอะไรหรือ ไม่ 3.สร้างเงือ่ นไขให้กบั ตัวเองหรือเปล่า 4.กลัวการเปลีย่ นแปลงหรือไม่

และ 5.มีเวลาหรือไม่ ถ้าไม่มปี ญ ั หาอะไร เขายินดีทจี่ ะสอนชนิดทีเ่ รียก ว่า “เกาะติด” เลยทีเดียว “นรินทร์รตั น์” บอกว่า การสร้างคนให้ประสบความส�ำเร็จได้นนั้ นัน่ คือ ความมัน่ คงในองค์กร ต้องสร้างคนให้เป็นรากฐานส�ำคัญของ องค์กร เขาไม่กลัวเหนือ่ ย เพราะมีเป้าหมายทีช่ ดั เจน บวกกับต้องอดทน สูช้ วี ติ วันนีเ้ ขาได้สร้างคนให้เป็นผูน้ ำ� มีอยูม่ กี นิ มาหลายสายงานแล้ว “คนทีร่ จู้ กั ผมจริง ๆ จะรูว้ า่ ผมเป็นคนตรงประเด็น และพูดออก มาอย่างจริงใจ ดังนัน้ คุณต้องเดินตามผม ธุรกิจนีไ้ ม่ตอ้ งลองผิดลอง ถูก เพราะผมลองทัง้ ผิดและถูกมาหมดแล้ว เพราะผมลองผิดมาตัง้ แต่ ปี 2536 คือเพือ่ นชวนแล้วไม่ทำ� ขอแค่เพียงให้คณ ุ มองธุรกิจเครือข่าย เป็นอาชีพ มันคืออาชีพอาชีพหนึง่ แต่ทกุ คนกลับปฏิเสธเพราะเป็นงาน ขาย โดยทีไ่ ม่รเู้ ลยว่า ทุกวันนีค้ ณ ุ ก็เกีย่ วข้องกับงานขายด้วยกันทัง้ นัน้ ไม่ ว่าจะเป็นการขายความรูค้ วามสามารถ ขายประสบการณ์ นัง่ ท�ำงานกิน เงินเดือนก็คอื งานขายทัง้ นัน้ ” ส�ำหรับคนทีส่ นใจจะท�ำธุรกิจเครือข่าย “นรินทร์รตั น์” แนะน�ำ ว่า อันดับแรก คือ ต้องเปลีย่ นความคิดกับธุรกิจเครือข่าย ถ้ามีความ คิดที่ดีกับธุรกิจนี้ ก็ถือว่าประสบความส�ำเร็จแล้วในระดับหนึ่ง หลัง จากนัน้ ต้องเรียนรูว้ ธิ กี ารท�ำธุรกิจเครือข่าย อย่างน้อยต้องรูจ้ กั ว่าสินค้า เป็นอย่างไร รูจ้ กั วิเคราะห์สนิ ค้า วิเคราะห์แผนการตลาดการจ่ายผล ตอบแทน วิเคราะห์ตลาดว่าเป็นสินค้าที่ดีจริงหรือไม่ แล้วหาวิธีการ ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ “คนทีต่ อ้ งการจะส�ำเร็จต้อง “เปลีย่ นความคิด เรียนรู้ ลงมือท�ำ ท�ำต่อเนือ่ ง เป้าหมายชัดเจน ไม่ตอ้ งกลัวว่าจะไม่สำ� เร็จ” ความ ส�ำเร็จจะเกิดขึน้ เมือ่ ไร ตอนไหน อยูท่ ตี่ วั คุณว่าจะเดินหน้าต่อเนือ่ งหรือ ไม่ คนทีท่ ำ� ธุรกิจเครือข่ายไม่สำ� เร็จคือคนทีท่ ำ� อะไรไปเรือ่ ย ๆ ดังนัน้ เรา จึงต้องมาปักแกนกลางกันก่อนว่า ธุรกิจเครือข่ายมันดีอย่างไร หลังจาก นัน้ เติมเต็มไปเรือ่ ย ๆ ตอกย�ำ้ ไปเรือ่ ย ๆ การท�ำธุรกิจนีว้ ธิ กี ารมันต้องมี ท�ำงานกับคนก็ตอ้ งมีปญ ั หา และการแก้ปญ ั หาคือแยกแยะความยาก ส�ำคัญก่อน คือ 1.ต้องเร่งด่วน 2.ปัญหาด่วน 3.ปัญหาทีย่ งั รอได้ นัน่ คือ ต้องมาแก้ทเี่ ร่งด่วนก่อน” สุดท้าย “นรินทร์รตั น์” ได้ฝากแง่คดิ ดี ๆ เกีย่ วกับการท�ำธุรกิจ เครือข่าย “ผมอยากให้ผู้ที่ประสบความส�ำเร็จในธุรกิจเครือข่ายมอง เหมือน ๆ กัน เราจะได้จรรโลงธุรกิจหรืออาชีพนีใ้ ห้ยงั่ ยืนต่อไป อย่างน้อย เราก็ได้ชว่ ยประเทศชาติของเรามีเศรษฐกิจทีด่ ี และอยากเชิญชวนใคร ก็ตามทีท่ ำ� ธุรกิจเครือข่ายแล้วไม่ประสบความส�ำเร็จ ผมยินดีเป็นโค้ช ให้ และยินดีจะตอบปัญหาและช่วยแก้ปญ ั หาให้ ไม่จำ� เป็นต้องมีธรุ กิจ หรือผลประโยชน์รว่ มกับผม ผมยินดีและอยากให้ทกุ คนประสบความ ส�ำเร็จในธุรกิจเครือข่ายอย่างแท้จริงและมั่นคง อยากเห็นประชาชน คนไทยรวยจริง ๆ”

‘เฮอร์บาไลฟ์’ปลุกกระแสใส่ใจสุขภาพ

น�ำทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเดินสายบรรยายทั่วเอเชียแปซิฟิก

เร็ว ๆ นี้ เฮอร์บาไลฟ์ บริษัทด้านโภชนาการระดับโลก จัดเดินสายบรรยายส่งเสริมสุข ภาพ น�ำทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและสุขภาพ เยือนกว่า 30 เมืองใน 15 ประเทศ ทัว่ เอเชียแปซิฟกิ เป็นครัง้ แรก เพือ่ พบปะผูจ้ ำ� หน่ายอิสระเฮอร์บาไลฟ์และให้ความรูเ้ กีย่ วกับสุขภาพ โดยเฉพาะการต่อสู้กับการคุกคามของภาวะน�้ำหนักเกินที่เกิดขึ้นทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย โดยการบรรยายครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.โรซิโอ เมดินา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน โภชนาการและโรคอ้วนของเฮอร์บาไลฟ์ ให้ความรู้และแนะน�ำเคล็ดลับในการรับประทานอาหารที่อุดมด้วย โภชนาการที่หาได้ง่ายในประเทศไทยควบคู่กับการดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกันภาวะน�้ำหนักเกินอีกด้วย


12 หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์

วันที่ 1-15 มิถุนายน 2557

ตลาดวิเคราะห์ 369  

section นักธุรกิจอิสระ 369

ตลาดวิเคราะห์ 369  

section นักธุรกิจอิสระ 369

Advertisement