Page 1

หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ 13

ปี ที่ 16 ฉบั บ ที่ 369 วั น ที่ 1 - 15 มิ ถุ น ายน 2557

‘คังเซน-เคนโก-ยูนิซิตี้-นู สกิน’ขยับทัพธุรกิจ อัดกิจกรรม/จับมือพันธมิตร/จัดงานเชิดชูเกียรติ

มร.คริสโตเฟอร์ คิม

อิทธิศกั ดิ์ อ�ำพันยุทธ์

3 บิ๊กขายตรงเดินเครื่องเครือข่ายเต็มอัตราศึก หวังกระตุ้นเครือ ข่ายตื่น...ด้าน “นู สกิน” เร่งเครื่องกิจกรรมการตลาดครั้งใหญ่ ประกาศ ความส�ำเร็จผ่านงาน “นู สกิน เอจล็อค เอ็กซ์โป”...ส่วน “ยูนิซิตี้” จัดงาน ประดับเข็มสร้างความเชื่อมั่น พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์เดิมสานต่อธุรกิจ ปีนี้โต 70%... “คังเซน-เคนโก” จับมือพันธมิตรแบงก์กรุงศรี เพิ่มความ สะดวกสบายให้สมาชิกด้วย “กรุงศรี ควิกเพย์” พร้อมปรับแพ็คเกจให้ เล็กลง แถมราคาประหยัด หวังดึงกลุ่มผู้บริโภคให้มากขึ้น แจงเตรียม รีโนเวทสาขาใหม่หมด 70 แห่งภายใน 2 ปี

เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาแห่งการชิง พืน้ ทีค่ วามได้เปรียบของ “ธุรกิจขายตรง” ในช่วงเวลานี้ เห็นได้จาก ขณะนีแ้ ต่ละค่าย ต่างโหมโรงออกอาวุธทีเ่ รียกได้วา่ ครบมือ ออกมาสร้างความน่าสนใจของธุรกิจเพือ่ หวังดึงดูดทัง้ สมาชิกใหม่และสมาชิกเก่า ให้อยู่กับองค์กรของตัวเองอย่างเหนียว แน่นและมัน่ คง ...จะเห็นได้ว่า วันนี้เส้นทางของ ธุรกิจก็เปรียบเสมือนหนทางที่พิสูจน์คน กล้าทีม่ ฝี มี อื นัน่ เอง หาก “ใครทีน่ งิ่ -ฐาน องค์กรมัน่ คง” เส้นทางธุรกิจทีว่ า่ ยาก ก็ ไม่ใช่เรื่องที่ยากเช่นกัน...เช่นเดียวกับ “สนามหิน” ใน “ธุรกิจขายตรง” ทีต่ อนนี้ “เหล่าผูป้ ระกอบการ” ทัง้ “หน้าใหม่” และ

“หน้าเก่า” ต่างออกขีปนาวุธทางธุรกิจ แบบ “เย้ยฟ้าท้าดิน” กันเลยทีเดียว ด้วย เป้าหมายเดียวกันคือ “ความเป็นหนึ่ง” ใน “ยุทธ์จกั รขายตรง” เห็นได้จาก การเริม่ ปล่อยอาวุธเด็ด ออกมาเป็นระลอกส�ำหรับ “ธุรกิจขายตรง” ในช่วงเวลานี้ ถึงแม้วา่ จะเจอวิกฤติตา่ ง ๆ เข้ามากระทบธุรกิจก็ตามที “นู สกิน”จัดกิจกรรมการตลาด หวังดันยอดผูท้ ำ� ธุรกิจเติบโต188% …เริ่ ม ต้ น ความเคลื่ อ นไหวของ ธุรกิจกับค่ายแรกอย่าง “นู สกิน” โดยทาง ด้าน “ภคพรรณ ลีวุฒินันท์” ประธาน กรรมการบริหาร บริษทั นู สกิน เอ็นเตอร์

ภคพรรณ ลีวฒ ุ นิ นั ท์

ไพร์ส ประเทศไทย และเวียดนาม ได้เผย ถึงความเคลือ่ นไหวของธุรกิจในช่วงนีว้ า่ ขณะนี้ทางบริษัทฯ ได้มีจัดกิจกรรมส่ง เสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายมา อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยหนึ่ ง ในกิ จ กรรมที่ บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญเป็นอันดับต้นๆ คือ กิจกรรมเอ็กซ์โป ซึ่งได้มีการปรับรูป แบบจากเดิมทีก่ ลยุทธ์ดา้ นอีเว้นท์ของ นู

สกิน จะจัดตามห้างสรรพสินค้า มาเป็น “นู สกิน เอจล็อค เอ็กซ์โป” ตัง้ แต่เดือน มิถนุ ายน ปี 2556 โดยปรับสถานที่การจัดอีเว้นท์มา อยู่ที่ศูนย์บริการ นู สกิน ทั่วทุกภูมิภาค ทัง้ 5 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (จามจุรี สแควร์ ) จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จั ง หวั ด นครราชสีมา จังหวัดสงขลา (หาดใหญ่) และจังหวัดภูเก็ต ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น เมือ่ วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2557 ทีผ่ า่ นมา นับเป็นครัง้ ที่ 5 ที่ นู สกิน ได้นำ� กลยุทธ์ ใหม่นมี้ าใช้ โดยไฮไลท์ภายในงานยังคง ชูจดุ เด่นของกลุม่ ผลิตภัณฑ์ตอ่ ต้านความ เสือ่ มชรา “เอจล็อค” เป็นเรือธงในการท�ำ ตลาด “ตัง้ แต่ชว่ งกลางปีทผี่ า่ นมา นู สกิน เรามีการปรับกลยุทธ์การท�ำตลาดแบบ Below the line โดยมุ่งเน้นกิจกรรมส่ง เสริมการตลาดผ่านกิจกรรมเอ็กซ์โป ซึง่ ไม่ เพียงแค่เพิม่ จ�ำนวนฐานลูกค้าใหม่แต่ยงั เน้นกิจกรรมทีจ่ ะช่วยเพิม่ จ�ำนวนของผูท้ ำ� ธุรกิจให้มากขึน้ โดยได้นำ� กลยุทธ์เอ็กซ์โป มาใช้ครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2556 ส�ำหรับตัวเลขการเติบโตเป็นไปอย่าง ต่อเนือ่ งทุก ๆ ครัง้ ทีจ่ ดั กิจกรรมดังกล่าว และได้กระแสตอบรับที่ดีมาก ส่งผลให้ บริษทั ฯ มียอดจ�ำนวนผูส้ มัครสมาชิกใหม่ เพิม่ ขึน้ 120% จ�ำนวนผูท้ ำ� ธุรกิจเพิม่ ขึน้ 188% จ�ำนวนยอดขายเติบโต 190% 14 เมือ่ เทียบกับเดือนแรก

‘โมสท์ เวลล์’เร่งตอกเข็มธุรกิจสร้างความเชื่อมั่น ทุม่ งบขยายสนง./เจาะพืน้ ทีใ่ หม่ลยุ MLMบนห้าง

ธีรเมศร์ ข�ำคง

ขายตรงน้องใหม่ “โมสท์ เวลล์” เร่ง เครือ่ งธุรกิจสร้างความเชือ่ มัน่ ประกาศทุม่ งบ ลงทุนขยายส�ำนักงานใหญ่ รองรับสมาชิก หวังพบกระแสธุรกิจเริ่มกระเตื้องขึ้น พร้อม ดันโครงการ 1 ห้าง 1 โมสท์ เวลล์ บนห้างสรรพ สินค้าคาดได้เห็นปลายปีนี้ แย้มสินค้าใหม่ เสริมทัพธุรกิจปีนี้ “กาแฟผสมถัง่ เช่า” ลัน่ เป้า สิน้ ปีขอแตะ 200 ล้าน “ธีรเมศร์ ข�ำคง” ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โมสท์ เวลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด เผยถึง ภาพรวมธุรกิจในช่วงที่ผ่านมาว่า ผลกระทบใน 14 เรื่องการเมืองกับธุรกิจของ

ถ้าเข้าใจก็พบชัยชนะ

ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ทีผ่ า่ นมา เอาเป็นว่า “ปิดเกม” การเมืองแบ่งสี แบ่งขัว้ ไปโดยสิน้ เชิง “พล.อ.ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา” ผบ.ทบ. ปล่อยหมัดเด็ดทีใ่ ครก็คดิ ไม่ถงึ สอย เอาปรายคาง ครม. และแกนน�ำม็อบ ชนิดทีเ่ รียกได้วา่ แต่ละฝ่ายก็ยงั งง ๆ อยูเ่ ลย เรือ่ งนีส้ อนให้รวู้ า่ “ประมาทเมือ่ ไหร่ตายได้ทกุ วินาที” ทีจ่ ริงพวกแกนน�ำม็อบ และนักการเมืองต่างก็พากันศึกษาต�ำราพิชยั สงคราม มาจากเล่มเดียวกัน 19 รูถ้ งึ ยุทธวิธี “ล่อเสือออกจากถ�ำ้ ” โดยเอาราชสีหเ์ ป็นเหยือ่

‘ไอยราฯ’เสริมจุดแข็งเปิดสถาบันพัฒนานักธุรกิจ ดันหลักสูตรOne Systemสร้างคนเครือข่ายคุณภาพ

“ไอยรา แพลนเน็ต” ปิ๊งไอเดียเปิดสถาบันพัฒนานักธุรกิจไอยรา ด้ ว ยการเสริ ม หลั ก สู ต ร One System หวั ง สร้ า งคนเครื อ ข่ า ยท� ำ งาน 14 อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น

‘ทีวี ไดเร็ค’โชว์ผลประกอบการไตรมาส1 ก�ำไรกระฉูดย�้ำสิ้นปียอดทะลุ 2.5 พันล้าน

“ทีวี ไดเร็ค” เผยผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ฟันก�ำไรสุทธิ 25.59 ลบ. เพิม่ ขึน้ 39.63% จากงวดเดียวกันของปีกอ่ นท�ำได้ 18.32 ลบ. มัน่ ใจรายได้ สิน้ ทะลุเป้า 2.5 พันล้าน หลังประสบความส�ำเร็จจากการตอกย�ำ้ คุณภาพ สินค้า เพิม่ ความหลากหลายทีต่ รงใจลูกค้า พร้อมเดินหน้าส่งสินค้าใหม่ๆ บุกตลาดต่อเนือ่ ง 14 นายทรงพล ชัญมาตรกิจ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั


วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2557

14 หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์

คังเซนฯ ของน�ำกลยุทธ์เอ็กซ์โปมาใช้ ขณะเดียวกันจ�ำนวนตัวเลข ของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมก็เพิม่ ขึน้ ถึงเท่าตัวเช่นกัน” นางภคพรรณ กล่ า ว เสริมอีกว่า บริษัทฯ คาดว่า กิจกรรม “นู สกิน เอจล็อค เอ็กซ์โป” จะเป็นหนึง่ ในกลยุทธ์ หลักที่จะผลักดันยอดขายให้ เติบโตตามเป้าที่บริษัทวางไว้ ในปีนี้ และเป็นเครื่องมือช่วย สนั บ สนุ น การท� ำ งานของผู ้ แทนจ� ำ หน่ า ยในการเพิ่ ม จ�ำนวนผู้ท�ำธุรกิจใหม่ ทั้งนี้ บริษทั ฯ เชือ่ มัน่ ว่า นู สกิน คือ โอกาสทางธุ ร กิ จ ที่ แ ตกต่ า ง และโดดเด่นกว่าคู่แข่งขันใน ตลาด ท�ำให้ภายในงานเอ็กซ์ โปรูปแบบใหม่นี้ บริษทั ฯ จึงได้ เพิม่ แคมเปญ Success Story ซึ่ ง เป็ น หนั ง สั้ น ที่ เ ป็ น แรง บันดาลใจภายใต้แนวคิด “เปิด โอกาส เปลีย่ นชีวติ กับนู สกิน” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตจริง ของผูท้ ปี่ ระสบความส�ำเร็จใน ธุรกิจ นู สกิน โดยตลอด 5 ครัง้ ทีจ่ ดั กิจกรรมนี้ นู สกิน ได้รบั ความสนใจและกระแสตอบรับ ทีด่ มี ากจากผูเ้ ข้าร่วมงาน นอกจากนี้ ภายในงาน ยังประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่ ถู ก เตรี ย มไว้ ค อยรองรั บ ความต้อ งการของผู ้ บ ริโภค อย่างเต็มที่ เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคได้ สัมผัสและทดลองผลิตภัณฑ์ อาทิ การวัดสารต้านอนุมูล อิสระด้วยเครือ่ งไบโอโฟโตนิค สแกนเนอร์ การวัดระดับไขมัน ในร่างกาย การตรวจสอบอายุ ชีวภาพ ตรวจวัดมวลกระดูก และตรวจสภาพผิวหน้า พร้อม โปรโมชั่ น พิ เ ศษส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ สมัครสมาชิกใหม่ และผลิต ภัณฑ์ราคาพิเศษภายในงาน ส�ำหรับงาน “นู สกิน เอจล็อค เอ็กซ์โป” ครัง้ ต่อไปจะจัดขึน้ ใน วันที่ 8-9 สิงหาคม 2557 และ วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2557 นี้ ณ ศูนย์บริการ นู สกิน ทั่ว ประเทศ ‘ยูนซิ ติ ’ี้ จัดงานประดับเข็มประจ�ำปี’57 หวังสร้างความเชือ่ มัน่ แก่สมาชิก ...ด้านขายตรงข้ามชาติ อย่าง “บริษทั ยูนซิ ติ ี้ มาร์เก็ต ติ้ง (ไทยแลนด์) จ�ำกัด” ช่วง เวลานีก้ อ็ อกมาสร้างความเชือ่ มั่นของธุรกิจด้วยการจัดงาน ประดับเข็มเกียรติยศประจ�ำปี 2557 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Success Story Never Ends ความส�ำเร็จทีย่ งิ่ ใหญ่ จากพลัง ใจที่ไม่เคยสิ้นสุด” ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อช่วงที่ผ่าน มา โดยงานนีม้ คี นมาร่วมงาน กว่า 2 หมืน่ คน ทัง้ นีท้ างด้าน มร.คริสโต เฟอร์ คิ ม ประธาน ยู นิ ซิ ตี้ เอเชีย แปซิฟิค ได้เผยว่า ใน งานปีนถี้ อื เป็นงานทีเ่ รียกว่ายิง่ ใหญ่ ก ว่ า ในช่ ว งที่ ผ ่ า นมา เพราะมี ส มาชิ ก มาร่ ว มงาน กว่ า 2 หมื่ น คนเลยที เ ดี ย ว พร้ อ มกั บ ยั ง มี ก ลุ ่ ม ประเทศ

ต่าง ๆ ได้มาร่วมงานในครัง้ นี้ ด้วย ไม่วา่ จะเป็นพม่า บาร์เรน และโอมาน เป็นต้น “ส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ยนู ซิ ติ ี้ เติบโตได้จนมาถึงวันนี้ เป็น เพราะได้รบั การสนับสนุนจาก สือ่ มวลชน รวมถึงผูน้ ำ� ทุกคนที่ มีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในประเทศไทยและผูน้ ำ� ทัว่ โลก นอกจากนี้ ยังมีในเรือ่ งระบบ ของยู นิ ซิ ตี้ และสิ น ค้ า ที่ มี คุณภาพ ทีช่ ว่ ยให้ธรุ กิจเติบโต อย่างเข้มแข็ง” นอกจากนี้ มร.คริสโต เฟอร์ คิม ยังได้เผยถึงภาพรวม ของธุรกิจยูนซิ ติ ใี้ นช่วง 4 เดือน แรกทีผ่ า่ นมาว่า ส�ำหรับอัตรา การเติบโตของยูนซิ ติ ใี้ นช่วง 4 เดือนแรกของปีนเี้ มือ่ เทียบกับ ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ ผ่านมานัน้ มีอตั ราการเติบโต อยู่ที่ 50% และเชื่อว่าในช่วง ครึง่ ปีหลังปีนี้ อัตราการเติบโต ของยู นิ ซิ ตี้ ก็ น ่ า ที่ จ ะเติ บ โต อย่างต่อเนือ่ งเช่นกัน ซึง่ หากมี การเติบโตอยูท่ ปี่ ระมาณ 7080% ก็ถอื ว่าเป็นตัวเลขทีค่ อ่ น ข้างน่าพอใจแล้ว ส�ำหรับกลยุทธ์ในช่วง ครึง่ ปีหลังปีนนี้ นั้ ขณะนีถ้ อื ว่า ยั ง ไม่ มี แ ผนงานอะไรใหม่ ๆ ออกมา ซึ่งยังคงเน้นกลยุทธ์ เดิมก่อน โดยจะเป็นกลยุทธ์ ง่าย ๆ เหมือนทุกครัง้ ทีบ่ ริษทั ฯ เคยท�ำมา ส่วนการออกสินค้า ใหม่นนั้ ทางบริษทั ฯ จะยังคง มีสินค้าใหม่ ๆ เข้ามาตอบ สนองความต้ อ งการของผู ้ บริโภคเช่นกัน และล่าสุดทาง บริษัทฯ ได้มีอีกหนึ่งผู้บริหาร คนใหม่เข้ามาเสริมทัพธุรกิจ ยูนิซิตี้อีกหนึ่งท่านคือ “ภารดี ศรีรัตนประภาส” เข้ามาดูแล ในต�ำแหน่งผู้จัดการภูมิภาค อีกด้วย “ในครึ่ ง ปี ห ลั ง ปี นี้ อี ก หนึ่งเรื่องที่น่าตื่นเต้นส�ำหรับ สมาชิกยูนซิ ติ ี้ คือ การจัดงาน ใหญ่ทจี่ ะมีขนึ้ ในระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2557 นี้ โดย งานนี้จะมีการเชิญคนมาร่วม งานประมาณ 5 หมืน่ คน ซึง่ จะ จัดขึน้ ทีอ่ มิ แพ็ค เมืองทองธานี โดยถือเป็นงานทีส่ มาชิกยูนซิ ติ ี้ ทุกคนต่างเฝ้ารอคอย” ‘คังเซน-เคนโก’จับมือพันธมิตร เสริมศักยภาพส่งต่อความส�ำเร็จ …ด้ า นนายอิ ท ธิ ศั ก ดิ์ อ�ำพันยุทธ์ ประธานกรรมการ บริหาร บริษทั คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ได้ เผยถึงความเคลื่อนไหวของ ธุรกิจในช่วงนี้ว่า ขณะนี้ทาง บริษทั ฯ ได้มกี ารจับมือกับทาง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในการ เพิ่มช่องทางสนับสนุนให้กับ ทางสมาชิกได้ท�ำงานได้ง่าย ขึ้ น นั่ น คื อ กรุ ง ศรี ควิ ก เพย์ ซึ่ ง ถื อ เป็ น เทคโนโลยี ล ่ า สุ ด ในการรับช�ำระเงินได้ทั้งจาก บั ต รเครดิ ต และบั ต รเดบิ ต ของทุกธนาคาร ซึง่ ทางบริษทั ฯ เชื่อว่าจะสามารถส่งผลดีต่อ ทั้ ง สมาชิ ก และบริ ษั ท อย่ า ง แน่นอน

“กรุงศรี ควิกเพย์ ทาง บริษทั ฯ ได้เริม่ ใช้ตงั้ แต่เดือนที่ ผ่ า นมา ผลปรากฏว่ า ทาง สมาชิกค่อนข้างตื่นเต้นอย่าง มาก และพูดเป็นเสียงเดียวกัน ว่ามีความคล่องตัวและสะดวก กว่าทีผ่ า่ นมา ด้วยเหตุนเี้ อง ท�ำ ให้บริษัทฯ เชื่อว่าจะเป็นอีก หนึ่งช่องทางที่สามารถเพิ่ม สัดส่วนของยอดขายได้อย่าง มากทีเดียว” นอกจากนี้ บอสใหญ่ ค่าย “คังเซน-เคนโก” ยังได้ กล่าวถึงแนวทางของธุรกิจใน ช่วงนีต้ อ่ อีกว่า วันนีบ้ ริษทั ฯ ได้ เริม่ หันมาเจาะกลุม่ คนรุน่ ใหม่ วัยท�ำงานมากขึ้น ส่วนหนึ่ง เป็นเพราะมองว่ากลุม่ ดังกล่าว ค่อนข้างมีกำ� ลังซือ้ พอสมควร ในขณะเดี ย วกั น อี ก กลุ ่ ม ที่ ก�ำลังให้ความสนใจธุรกิจเครือ ข่ายนัน่ ก็คอื กลุม่ นักศึกษา ที่ เริ่ ม หั น มาเปิ ด ใจกั บ ธุ ร กิ จ นี้ มากขึน้ “วันนีก้ ลยุทธ์ของเรา คือ ต้ อ งการที่ จ ะเข้ า ถึ ง กลุ ่ ม ผู ้ บริโภคให้ได้มากทีส่ ดุ เห็นได้ จาก ล่ า สุ ด ทางบริ ษั ท ฯ ได้ เตรียมทีจ่ ะมีการปรับแพ็คเกจ สินค้าให้เล็กลง และมีราคาที่ ประหยัดขึ้น เพื่อต้องการให้ เกิดการซือ้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยจะเริม่ ในช่ ว งเดื อ นมิ ถุ น ายนนี้ ซึ่ ง สินค้าที่มีการลดไซต์นั้น จะ เป็นสินค้าเกือบทุกกลุ่ม โดย วัตถุประสงค์ คือ ต้องการให้ สอดคล้ อ งกั บ สภาวะทาง เศรษฐกิจในช่วงนี้ ทีก่ ำ� ลังซือ้ ค่อนข้างลดลง ซึง่ ทางบริษทั ฯ เชื่อว่าจากกลยุทธ์ดังกล่าวนี้ น่าที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถ ซือ้ สินค้าบริโภคได้มากขึน้ เช่น กัน” นายอิ ท ธิ ศั ก ดิ์ กล่ า ว อีกว่า อีกหนึ่งแผนงานของ บริ ษั ท ฯ ที่ จ ะสร้ า งความ แข็งแกร่งของธุรกิจนับจากนี้ คือ การดึงร้านเสริมสวยทั่ว ประเทศเข้ามาเป็นลูกค้าของ บริษัทฯ ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นใน ลั ก ษณะของ Business to Business โดยจะมี ทั้ ง ร้ า น เสริมสวยและธุรกิจขายตรง ที่ จะเป็นอีกหนึง่ ช่องทางในการ เพิ่มกลุ่มผู้บริโภคให้มากขึ้น ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เริ่มด�ำเนิน การมาแล้ว 2-3 เดือน ผลตอบ รับค่อนข้างดีทเี ดียว “ร้านเสริมสวยที่จะเอา สินค้าของบริษัทฯ เข้าไปนั้น จะต้องเป็นสมาชิกของบริษทั ฯ ก่อน ซึ่งส่วนใหญ่สินค้าที่น�ำ เข้ า ไปในกลุ ่ ม นี้ จ ะเกี่ ย วกั บ เรื่องของความสวยความงาม เป็นหลัก โดยตรงนี้จะมีการ ประเมิ น ถึ ง ผลการตอบรั บ ด้วย” นอกจากนี้ ทางด้านนาย อิทธิศกั ดิ์ ยังได้เผยถึงการรีโน เวทสาขาทัง้ หมด 70 สาขาใน ขณะนี้ว่า ขณะนี้ทางบริษัทฯ ก�ำลังเตรียมทีจ่ ะทยอยรีโนเวท สาขาใหม่ทมี่ อี ยู่ 30 สาขาก่อน ในปีนี้ โดยจะเป็นการเปลีย่ น รูปแบบโลโก้ ออกแบบตกแต่ง ภายในทัง้ หมด ซึง่ ขณะนีไ้ ด้ใช้

งบไปแล้วกว่า 30-40 ล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถรีโนเวท สาขาทั้ ง หมด 70 สาขาได้ ภายใน 2 ปีขา้ งหน้านี้ โดยจะ เริม่ ตัง้ แต่ปนี เี้ ป็นต้นไป “การรี โ นเวทในแต่ ล ะ สาขาจะใช้งบประมาณ 1 ล้าน บาท โดยหากรวมทัง้ หมด 70 สาขาแล้วคาดว่าจะใช้งบรวม ทั้งสิ้นกว่า 70 ล้านบาทด้วย กัน” นายอิทธิศกั ดิ์ กล่าวอีก ว่า อีกหนึ่งนโยบายที่ตนเอง พูดเสมอ คือ อยากทีจ่ ะเพิม่ จุด แสดงสินค้าให้มากที่สุด ซึ่ง ขณะนี้ ทางบริษทั ฯ ก�ำลังดูใน ส่วนของ Express Shop ร้าน เล็ก ๆ ประจ�ำตามร้านโลตัส บิ๊ ก ซี ซึ่ ง อยู ่ ร ะหว่ า งการ พิจารณา ซึง่ ปัจจุบนั ทีม่ อี ยูค่ อื ที่ โ ลตั ส สาขาศรี น คริ น ทร์ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เซ็นทรัล รามอินทรา เอเวอร์นวิ ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต และปลายปีนี้ ทางบริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะเข้าไป ลงทุนทีป่ ระเทศอินเดีย ทีเ่ มือ งมุมไบอีกด้วย “ปัจจัยที่ท�ำให้บริษัทฯ ต้องมีการลงทุนเพิ่มส่วนหนึ่ง เป็นเพราะ ในประเทศไทยยอด ขายค่อนข้างนิ่งมาประมาณ 2-3 ปี บวกกับการแข่งขันที่ เพิม่ มากขึน้ ด้วยเหตุนเี้ องทีท่ ำ� ให้บริษัทฯ จึงต้องหันมามอง ตัวเราเอง เมือ่ รูแ้ ล้วว่าเรามีขอ้ บกพร่องอะไร วันนี้ถ้าเราไม่ ปรับตัวเราเองให้เป็นทางเลือก ของกลุม่ คนท�ำธุรกิจหรือกลุม่ ผู้บริโภคเขาก็ไม่เลือกเรา ซึ่ง การลงทุ น ครั้ ง นี้ เ ป็ น การต่ อ ยอดไปอีก 5-10 ปีในอนาคต นัน่ เอง” ...นับได้ว่าการออกมา สร้างความเคลื่อนไหวของทั้ง 3 ค่าย อย่าง “คังเซน-เคนโกยูนซิ ติ -ี้ นู สกิน” ในครัง้ นี้ น่าที่ จะสร้างแรงเหวี่ยงของธุรกิจ ได้ไม่มากก็นอ้ ยทีเดียว

ไอยราฯ ด้ ว ยหลั ก สู ต รจ� ำ นวน 4 Track เผยตัง้ เป้าออก Road Map ตามหัวเมืองใหญ่ทั่ว ทุกภูมภิ าคของประเทศ ดร.กัมปนาท บุญราศรี ประธานกรรมการ บริ ษั ท ไอยรา แพลนเน็ต จ�ำกัด กล่าว ถึงที่มาของการเปิดสถาบัน พัฒนานักธุรกิจหลักสูตร One System ว่า หลักสูตรนีเ้ ป็นการ พั ฒ นานั ก ธุ ร กิ จ ไอยราให้ มี ความรูค้ วามเข้าใจในตัวบริษทั มากขึ้ น เพื่ อ สร้ า งการรั บ รู ้ แ บ ร น ด ์ ใ ห ้ เ กิ ด ก า ร รั บ รู ้ ตระหนักเข้าใจบางส่วน ทัง้ ตัว บริ ษั ท และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง บริษทั โดยการน�ำนักธุรกิจหรือ ผูส้ นใจท�ำธุรกิจเข้ามานัง่ เรียน รู้ เพื่อท�ำความเข้าใจในราย ละเอียด เหมือนมานั่งเรียน ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะมีด้วย กัน 4 Track ใน 1 Track จะใช้ เวลา 2 ชัว่ โมงครึง่ ในการเรียน รูแ้ ละท�ำความเข้าใจ นอกจาก นี้ ยังมีการอบรมตาม Center

ความส�ำเร็จที่แท้จริงต้องเริ่มจาก “ความรู้” และ “ความ เข้าใจ” ก่อนแล้วค่อยไปลงมือท�ำ ไม่ใช่รแู้ ต่งู ๆ ปลา ๆ แต่ตอ้ งรู้ ให้จริงในงานทีท่ ำ� สาเหตุหลัก ๆ ที่ท�ำให้คนล้มเหลวมีอยู่ 5 ประการ คือ 1. ขาดเป้าหมายที่ชัดเจนและไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจริง ๆ ไม่มคี วามรูส้ กึ ทีแ่ ท้จริง ทีจ่ ะลงมือท�ำและไม่ตดั สินใจว่าอะไร คือ สิง่ ทีต่ อ้ งการอย่างแท้จริง ความจริงธุรกิจเครือข่ายมีหลักการที่เริ่มจากคิดและ 2. ขาดความทะเยอทะยานทีจ่ ะมีชวี ติ ทีด่ กี ว่า ชีวติ ทีเ่ หนือ การท�ำแบบง่าย ๆ คือ คิดว่าง่ายแล้วท�ำให้งา่ ย แต่คนส่วนใหญ่ ระดับขาดพลังทีแ่ ท้จริง และไม่มสี ภาวะทีเ่ หมาะสม คือ ขาดสมาธิ ทีล่ ม้ เหลวเกิดจากสาเหตุ คือ ไม่รแู้ ละไม่เข้าใจแล้วไปท�ำแบบ ขาดแรงจูงใจ และขาดความพยายาม ผิด ๆ 3. ขาดความมั่นใจในตัวเอง คือ ตัวท�ำลายความส�ำเร็จ

5 เหตุผลทีท่ ำ� ให้คนล้มเหลว MLM

สาขาต่าง ๆ อีกด้วย ในส่ ว นของเป้ า หมาย การสร้ า งนั ก ธุ ร กิ จ ไอยรา ภายหลังจากเรียนจบหลักสูตร นี้ ดร.กั ม ปนาทกล่ า วว่ า ทางบริษทั ฯ ไม่ได้เน้นปริมาณ จ�ำนวนนักธุรกิจทีผ่ า่ นหลักสูตร แต่จะเน้นที่คุณภาพของนัก ธุรกิจที่สามารถน�ำไปปฏิบัติ ให้เกิดความส�ำเร็จภายหลัง จากเรียนรูจ้ ากหลักสูตรนีแ้ ล้ว และไม่ได้ตั้งเป้าเพิ่มจ�ำนวน นักธุรกิจหรือสมาชิกแต่อย่างใด ดังนัน้ สิง่ ทีค่ าดหวัง คือ ต้องการให้คนเข้าใจธุรกิจเครือ ข่ายอย่างถูกต้อง ท�ำธุรกิจถูก ต้องและสร้างทีมอย่างถูกต้อง ด้ ว ย จากนั้ น จึ ง พากั น ขั บ เคลื่อนเป็นองคาพยพไปใน ทิศทางเดียวกัน เมือ่ มีรปู แบบ ความเข้าใจเดียวกัน ทิศทาง การด�ำเนินธุรกิจเดียวกัน มี นโยบายเดียวกัน เพือ่ ไม่ให้เกิด ความแตกแยก เป็นวัฒนธรรม เดียวกัน โดยระบบนี้จะเน้น หนักในเรือ่ งการสร้างคน “เราใช้เวลาเตรียมการ ในการจัดงานในครัง้ นีเ้ กือบ 3 เดือน ไม่วา่ จะเป็น เตรียมราย ละเอียดเนื้อหาซึ่งเป็นเนื้อหา การเรียนการสอน เพื่อให้คน เข้าใจในการท�ำธุรกิจ เราจะไม่ พูดถึงปริมาณ ไม่พูดถึงยอด ขาย แต่เราจะเน้นคุณภาพของ คนที่ผ่านการฝึกอบรมอย่าง ถูกต้อง” ประธานกรรมการ ไอยรา แพลนเน็ต กล่าวว่า ไอยราเปรียบเหมือนโรงเรียน สอนธุรกิจ โดยจะเน้นเรือ่ งการ ฝึกอบรมมากทีส่ ดุ มีงานหลัก คือสร้างคนให้มองเห็นและ เข้าใจอย่างถูกต้อง เป็นการ โชว์เคสพิเศษพร้อมอธิบายใน เชิงวิทยาศาสตร์ โดยในครัง้ นี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับตัวและ เตรียมแผนการมาตั้งแต่ต้นปี 2557 คือ 1. เน้นความเข้าใจ ของผูน้ ำ� ให้ปรับตัวมากขึน้ 2. เพิม่ สินค้าย่อยลงไป ไม่วา่ จะ เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ของใช้ในบ้านอย่างสบู่ ยาสีฟนั เพื่อให้นักธุรกิจมีก�ำลังใจใน การท�ำงาน นอกจากนี้ ยังมีแผนที่ จะน�ำเอาเครื่องส�ำอางเข้ามา ชิงแชร์การตลาด รวมทัง้ มีการ ปรับปรุงแบรนด์ ไม่วา่ จะเป็น โทนสี ที่ เ ปลี่ ย นไป เป็ น การ ก� ำ หนดทิ ศ ทางของแบรนด์ ใหม่ ซึ่ ง รู ป แบบจะไปทาง Trendy มากขึน้ ปรับในเรือ่ ง ของ Packaging ท�ำให้มคี วาม น่าสนใจมากขึ้น คาดว่ายอด ขายน่าจะดีขนึ้ นับจากนี้ ทั้ ง นี้ ในส่ ว นของแผน Road Map การจัด One System บริษัทฯ มีแผนที่จะจัด ตามหัวเมืองใหญ่ ไม่วา่ จะเป็น จั น ทบุ รี เชี ย งใหม่ โคราช หาดใหญ่ ภูเก็ต เป็นต้น ซึ่ง ขณะนี้ ทีจ่ นั ทบุรเี ริม่ ขยายเข้า สู ่ ป ระเทศเพื่ อ นบ้ า นอย่ า ง กัมพูชาแล้ว อีกทัง้ บริษทั ฯ ยัง มีแผนที่จะขยายเครือข่ายไป ยังตลาดกัมพูชาด้วย ขณะนีไ้ ด้

เริม่ ด�ำเนินการเรือ่ งส�ำนักงาน ใหญ่ในเมืองปอยเปต และมี การท�ำการตลาดไปได้สกั ระยะ แล้ว โดยแนวโน้มการเติบโตใน ตลาดกัมพูชาค่อนข้างเติบโตดี อย่างต่อเนือ่ ง ส�ำหรับในตลาดประเทศ ไทยนั้ น ขณะนี้ ไ อยราฯ มี จ�ำนวนสมาชิกเกือบ 200,000 รหั ส แล้ ว ส่ ว นสมาชิ ก ใน กัมพูชาคาดว่าน่าจะอยู่หลัก หมื่ น รหั ส ซึ่ ง ในประเทศ กัมพูชานัน้ ทางบริษทั ฯ ได้เริม่ ด�ำเนินธุรกิจไปในช่วงเดือน ธันวาคม 2556 ทีผ่ า่ นมา และ ผู ้ น� ำ ก็ เ ริ่ ม มี ค วามเข้ า ใจใน ธุรกิจบ้างแล้ว ซึง่ บริษทั ฯ เชือ่ ว่า จะเป็นอีกหนึง่ ประเทศทีจ่ ะ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ด้วยเช่นกัน ทัง้ นี้ ประธานกรรมการ ไอยรา แพลนเน็ต ยังได้กล่าว ถึงตลาดประเทศเพื่อนบ้าน ขณะนีบ้ ริษทั ฯ ก�ำลังให้ความ สนใจที่จะขยายธุรกิจเข้าไป คือ ประเทศลาวและพม่า ซึง่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียม การ ส� ำ หรั บ ความคื บ หน้ า ของ AI Smart ที่ ถื อ เป็ น นวั ต กรรมทางเทคโนโลยี ที่ สามารถตอบโจทย์ความต้อง การของผู ้ ใ ช้ ที่ มี ไ ลฟ์ ส ไตล์ หลากหลายนัน้ ดร.กัมปนาท กล่าวว่า AI Smart ถือเป็นอีก หนึง่ เครือ่ งทีจ่ ะท�ำให้เกิดความ คล่องตัวมากขึน้ ในการท�ำงาน ของสมาชิก ไม่วา่ จะเป็น น�ำมา ใช้ในเรื่องการซื้อขายสินค้า การเช็ ค ข้ อ มู ล รายละเอี ย ด ต่าง ๆ ของบริษทั การเข้าไปดู ประวัตกิ ารสัง่ ซือ้ เชือ่ มโยงไป ถึงการสั่งซื้อแบบ I wireless เชื่ อ มโยงไปยั ง เคาน์ เ ตอร์ เซอร์วสิ เป็นต้น โดยระบบดัง กล่าวนี้ เชือ่ ว่าน่าทีจ่ ะส่งผลดี ต่อทัง้ สมาชิกและบริษทั ฯ ด้วย เช่นกัน

ทีวี ไดเร็ค ทีวี ไดเร็ค จ�ำกัด (มหาชน) หรือ TVD ผู้ด�ำเนินธุรกิจจ�ำหน่าย สิ น ค้ า และบริ ก ารผ่ า นช่ อ ง ทางการตลาดที่หลากหลาย (Multichannel Marketing) เปิดเผยถึงผลประกอบการใน ไตรมาส 1/2557 ว่า บริษทั ฯ มี ก�ำไรสุทธิอยูท่ ี่ 25.59 ล้านบาท เพิ่ ม ขึ้ น 39.63% จากช่ ว ง เดี ย วกั น ของปี ก ่ อ นที่ ท� ำ ได้ 18.32 ล้านบาท ส่วนรายได้ รวมอยู่ที่ 642.69 ล้านบาท เพิ่ ม ขึ้ น 12.56% จากช่ ว ง เดี ย วกั น ของปี ก ่ อ นที่ ท� ำ ได้ 570.99 ล้านบาท ส� ำ หรั บ สาเหตุ ที่ ก� ำ ไร สุ ท ธิ แ ละรายได้ ใ นไตรมาส 1/2557 เพิม่ ขึน้ อย่างโดดเด่น นัน้ เนือ่ งจากในช่วง 2 เดือน แรกของปีนรี้ ายได้ของบริษทั ท�ำ New High เป็นประวัตกิ ารณ์ เพราะสินค้าของบริษทั ฯ ได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดี โดย เฉพาะสินค้าชุดชัน้ ในแบรนด์ Genie Bra ทีย่ อดขายเพิม่ ขึน้

บุคลิกภาพ และทัศนคติอย่างแท้จริง ๆ 4. มุมมองทีไ่ ม่ชดั เจน คือ มองธุรกิจแบบผิด ๆ โดยมองว่า ธุรกิจเครือข่ายเป็นงานเล่น ๆ งานอดิเรกแบบมีเวลาว่างค่อยมาท�ำ ไม่จริงจังและคิดว่าเป็นงานนอกเวลาจากงานประจ�ำ แต่ความจริง ก็คอื มันเป็นธุรกิจที่ “ยิง่ ใหญ่” และเป็นธุรกิจจริง ๆ มีคนทีป่ ระสบ ความส�ำเร็จจริง ๆ 5. ขาดทักษะทางธุรกิจ คือ หลักการขยายทีม การลงทุน การพัฒนาผู้น�ำและทักษะด้านบริหารธุรกิจจะเห็นได้ว่าธุรกิจ เครือข่ายมีรายละเอียดทีต่ อ้ งรูแ้ ละลึกซึง้ อย่างแท้จริง เพราะมัน เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจที่ท�ำงานกับคนจ�ำนวนมากนอกจาก “ความรู้” ที่ถูกต้อง และ “ทักษะ” คือ สิ่งที่ส�ำคัญและจ�ำเป็น

หลังจากที่ทยอยออก Genie Bra New Collection 2014 ทั้งหมด 6 คอลเลคชั่น เพื่อ เอาใจคุณผูห้ ญิงทีช่ นื่ ชอบบรา แบบไร้โครงภายใต้แบรนด์และ ช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าเก่าเกิด การซือ้ สินค้าซ�ำ้ ขณะเดียวกัน ธุรกิจโบรกเกอร์ขายประกันภัย ยังเป็นธุรกิจที่สร้างก�ำไรที่ดี เพราะมีมาร์จิ้นเติบโตสูง ซึ่ง คาดว่ า ผลด� ำ เนิ น การธุ ร กิ จ ดั ง กล่ า วในปี นี้ จะมี ร ายได้ ประมาณ 90 ล้านบาท นายทรงพล กล่าวอีกว่า ในปีนบี้ ริษทั ฯ มัน่ ใจว่ารายได้ มีโอกาสทีจ่ ะทะลุ 2,500 ล้าน บาท หรือเพิ่มขึ้น 15% จาก ปี 2556 ทีท่ ำ� ได้ 2,231.25 ล้าน บาท นอกเหนื อ จากเรื่ อ ง คุ ณ ภาพและความหลาก หลายของสิ น ค้ า แล้ ว การ เพิ่มนโยบายเรื่องการบริหาร ต้นทุนสินค้า ประกอบกับมีจดุ กระจายสินค้าที่ท�ำให้ลูกค้า ได้ รั บ สิ น ค้ า เร็ ว ขึ้ น นั บ เป็ น อี ก ปั จ จั ย ที่ ช ่ ว ยเพิ่ ม ความ พึงพอใจในการให้บริการกับ ลูกค้า นอกจากนี้บริษัทฯ ยัง เตรียมแผนเปิดตัวสินค้าใหม่ อย่างต่อเนือ่ งอีกด้วย “ปีนี้ TVD ครบรอบ 15 ปี หลังจากทีบ่ ริษทั จดทะเบียน จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2542 ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ แรกจ�ำนวน 1.2 ล้านบาท ช่วง เริ่ ม ต้ น ประกอบธุ ร กิ จ การ ตลาดแบบตรง โดยการสือ่ สาร ข้อมูลเพือ่ เสนอขายสินค้าหรือ บริ ก ารโดยตรงต่ อ ผู ้ บ ริ โ ภค ผ่ า นโทรทั ศ น์ (Direct Response Television: DRTV) ในระบบโทรทั ศ น์ ภ าคปกติ (Free TV) และปัจจุบนั กลาย เป็นผู้ด�ำเนินธุรกิจจ�ำหน่าย สิ น ค้ า และบริ ก ารผ่ า นช่ อ ง ทางการตลาดที่หลากหลาย (Multichannel Marketing) ถือว่าเป็นอีกก้าวของความ ส�ำเร็จส�ำหรับ TVD”

โมสท์ เวลล์ โมสท์ เวลล์ ในช่วงทีผ่ า่ นมานัน้ ถือว่าบริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบ เช่นกัน แต่ยงั ไม่มาก ส่วนหนึง่ เป็นเพราะด้วยบริษทั ฯ ในเครือ มีความที่แข็งแกร่งค่อนข้าง มาก อีกทัง้ โมสท์ เวลล์ เอง ยัง มี บ ริ ษั ท ที่ ส นั บ สนุ น ในเรื่ อ ง ของสินค้าอย่าง บจก.เฮ็ลธ์ อีส เว็ลธ์ ที่สนับสนุนสินค้า ทัง้ หมดทีไ่ ด้มาตรฐานและเป็น นวั ต กรรมใหม่ ๆ ออกมาสู ่ ตลาดอย่างต่อเนือ่ ง ส� ำ หรั บ แผนงานของ โมสท์ เวลล์ นับจากนีน้ นั้ ทาง บริษัทฯ ได้ประกาศที่จะเพิ่ม ทุนเพื่อเสริมความแข็งแกร่ง และความมั่นคงของธุรกิจอีก โดยได้เพิ่มทุนจดทะเบียนไป อีก 10 ล้านบาท จากเดิมทีจ่ ด ทะเบียน 20 ล้านบาท นอกจาก นี้ ทางบริษัทฯ ยังได้เตรียม ขยายส� ำ นั ก งานใหญ่ เ พื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการ รองรับนักธุรกิจทีก่ ำ� ลังไหลเข้า

มาสูธ่ รุ กิจอีกด้วย ซึง่ ขณะนีอ้ ยู่ ระหว่างดูแบบการก่อสร้าง ส่ ว นอี ก เรื่ อ งที่ บ ริ ษั ท ฯ เตรียมที่จะเพิ่มความเชื่อมั่น ของธุรกิจและส่งเสริมให้นัก ธุรกิจท�ำงานง่ายขึ้นนั่นก็คือ การเปิ ด ศู น ย์ บ นห้ า งสรรพ สินค้า ตามโครงการ 1 ห้าง 1 โมสท์ เวลล์ โดยทางบริษัทฯ จะทดลองเปิ ด สาขาแรกให้ เป็นต้นแบบธุรกิจก่อน ซึง่ จะมี การทดลองระยะเวลา 3 เดือน ต่อจากนั้นก็จะเป็นสเต็ปที่ 2 ต่อไป ซึง่ สาขาแรกอยูร่ ะหว่าง การเจรจา คาดว่าจะเริ่มเห็น ได้ ใ นช่ ว งไตรมาสที่ 3 หรื อ ไตรมาสที่ 4 อย่างแน่นอน “ทีผ่ า่ นมา การเปิดสาขา ของแม่ทีมเอง บางครั้งค่อน ข้างทีจ่ ะเกิดปัญหา ด้วยจุดนี้ เอง ที่ท�ำให้ทางบริษัทฯ จึงมี แนวคิดทีจ่ ะท�ำให้เป็นแนวทาง ก่อน ซึง่ หากแม่ทมี คนไหนทีม่ ี ศักยภาพมากพอหรือพร้อมก็ สามารถเปิดได้ ขณะนี้ทาง บริษทั ฯ ได้มกี ารทดลองตลาด ด้ ว ยการไปออกบู ๊ ธ บนห้ า ง สรรพสินค้าบ้างแล้ว ซึ่งการ เกิดขึน้ ของโครงการดังกล่าวนี้ เพือ่ ต้องการกระจายสินค้าไป สูผ่ บู้ ริโภคให้มากทีส่ ดุ นัน่ เอง” “ธีรเมศร์” กล่าวต่อว่า ในช่วงที่ผ่านมา ต้องบอกว่า สมาชิ ก ของโมสท์ เวลล์ มี ความแข็งแกร่งมากขึน้ เห็นได้ จากในช่วงเดือนเมษายน ทีถ่ อื เป็ น เดื อ นที่ ทุ ก คนกลั ว มาก ทีส่ ดุ วันหยุดยาวแต่ยอดขาย ของโมสท์ เวลล์ กลับเพิ่มขึ้น ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น เพราะด้ ว ย สมาชิกมีความแข็งแกร่งมาก ขึน้ นัน่ เอง “ปีนี้ต้องบอกว่า ยอด สมาชิ ก ของบริ ษั ท ฯ เติ บ โต ประมาณ 30% จากเดิ ม ที่ เติ บ โตเฉลี่ ย อยู ่ ที่ 10-15% เท่ า นั้ น และคาดว่ า หาก โครงการ 1 ห้าง 1 โมสท์ เวลล์ เสร็ จ เมื่ อ ไหร่ เชื่ อ ว่ า ยอด สมาชิ ก น่ า ที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น 5060% แน่นอน พร้อมกับเป้า หมายยอดขายในปีนี้ 200 ล้าน บาท ปัจจุบนั ตลาดของโมสท์ เวลล์ ที่ เ ติ บ โตอยู ่ ท างภาค ตะวั น ออก ภาคกลาง และ ล่าสุดก�ำลังเตรียมไปบุกตลาด ทางภาคใต้” ส�ำหรับสินค้าใหม่ที่จะ เข้ า มาเสริ ม ทั พ ธุ ร กิ จ ในปี นี้ และก�ำลังจะออกมา คือ กาแฟ ผสมถั่ ง เช่ า ซึ่ ง ตลาดทั่ ว ไป ถือว่ายังไม่มี คาดว่าจะได้เห็น ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ ส่วนตลาดประเทศเพื่อนบ้าน นัน้ ขณะนีท้ างบริษทั ฯ ก�ำลัง ศึ ก ษาดู เ งื่ อ นไขของแต่ ล ะ ประเทศอยู่ ซึ่งคาดว่าตลาด อาเซี ย นถื อ เป็ น อี ก หนึ่ ง เป้ า หมายที่บริษัทฯ จะไปขยาย ธุรกิจเช่นกัน แต่สำ� หรับในช่วง นี้คงจะเป็นการท�ำตลาดใน เมืองไทยให้แข็งแกร่งก่อน โดย ขณะนี้ ป ระเทศเพื่ อ นบ้ า นที่ บริ ษั ท ฯ ก� ำ ลั ง ศึ ก ษาอยู ่ คื อ พม่า และลาว

ต้องรู้ คนทีล่ ม้ เหลวส่วนใหญ่กค็ อื คนทีค่ ดิ ว่ารู้ แต่จริง ๆ แล้วไม่รู้ คนที่ประสบความส�ำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ก็คือ คนที่เรียนรู้ตลอด เวลา และเรียนรูต้ ลอดชีวติ เพราะการเรียนรูไ้ ม่มสี นิ้ สุด เราอยู่บนโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง และความรวดเร็ว การเรียนรู้ คือ กุญแจส�ำคัญสูค่ วามส�ำเร็จ ผูน้ ำ� ต้องเพิม่ เติมเต็ม ความรู้ เข้ากิจกรรม อ่านหนังสือ พัฒนาตนเองตลอดเวลา เพือ่ ทีจ่ ะน�ำตัวเอง และน�ำลูกทีมไปสูจ่ ดุ หมายปลายทาง และเพือ่ ให้ ตัวเองและลูกทีมหลุดพ้นจากความล้มเหลว

ด้วยความปรารถนาดี พรเทพ เทวา


ขายตรง วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2557

หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ 15

NAZA NANO PLUS

อาหารเสริมพืชชนิดแคปซูล

สุดยอดนวัตกรรมใหมจากประเทศอิสราเอล

เรงราก เรงผล เรงแปง เรงน้ำตาล ดึงชอ แตกกอ ลงหัว ใชไดกับพืชผักทุกชนิด

เรงเติบโต เพิ่มผลผลิต ลดตนทุน คุมคาเกษตรกร

ขนาดบรรจุ 50 แคปซูล

แพ็คคู 100 แคปซูล 2,500 บาท 1,000 PV

บริษัท อิโรติค ไลฟ จำกัด 300/89 พรีเมียม เพลส ถนนนวมินทร แขวงนวมินทร เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 10240

u …“คนจะยิ่งใหญ่ได้ ต้องอาศัยความอดทน ความเพี ย รพยายามเท่ า นั้ น ” คอลัมน์ “ไดเร็ ค ออฟ ไดเร็ค” ปักษ์ที่ 369 (ประจ�ำวันที่ 1-15 มิถนุ ายน 2557) กลับ มาพบกับท่านผูอ้ า่ นอีกเช่นเคย พร้อมกับข่าวความเคลือ่ นไหว ในแวดวงธุรกิจขายตรงทีท่ าง “หยดน�ำ้ ค้าง” น�ำมาเสิรฟ์ ท่านผู้ อ่านแบบเต็มอิม่ จุใจ ครบรส ครบทุกอารมณ์...u…เกิดขึน้ ไม่เว้นแต่ละวันจริง ๆ ส�ำหรับธุรกิจขายตรงน้องใหม่ลา่ สุดขาย ตรง “อเบลเลซซา” ภายใต้การน�ำของ “ดร.ภูเชษฐ์ เผดิม ปราชญ์” ประธานกรรมการบริหาร ก็ได้ออกมาแถลงข่าวเปิด ตัวอย่างเป็นทางการเมือ่ ช่วงต้นเดือนทีผ่ า่ นมา ทีโ่ รงแรม เอส ซีปาร์ค เลียบทางด่วน รามอินทรา – อาจณรงค์ งานนีข้ า่ วแว่ว มาว่าเตรียมเดินหน้าธุรกิจผ่านระบบออนไลน์แบบเต็มอัตรา ศึกเลยทีเดียว เรียกว่าชัว่ โมงนีต้ ลาดออนไลน์คอ่ นข้างมีสว่ นที่ ส�ำคัญอย่างยิง่ ส�ำหรับธุรกิจขายตรงจริง ๆ...u…หันมาดูอกี หนึง่ บริษทั ขายตรงน้องใหม่อย่าง “มาร์เวลแมกซ์” ขายตรง แดนมังกร ณ เวลานี้ เตรียมออกหมัดเด็ดด้วยการประกาศที่ จะวางประเทศไทยเป็นศูนย์กลางขายตรงอาเซียน ทีส่ ำ� คัญ ใน การก้าวสูป่ ที ี่ 3 ยังได้มงุ่ เฟ้นหาไอดอลผ่านทางกิจกรรมโซเชียล รวมถึงเตรียมทีจ่ ะปูพรมตลาดออนไลน์ดว้ ยการสร้างเลือดใหม่ อีกด้วย เห็นทีงานนี้ “พัฒนศักดิ์ ดิษฐาน” ผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย การตลาด บริษทั มาร์เวลแมกซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เอาจริง

โอ.เค ไลฟ์ : มูลนิธิโอ.เค ไลฟ์ เข้าร่วมการทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันอังคาร ที่ 13 พฤษภาคม ณ วัดถ�ำ้ พุหว้า ต�ำบลหนองหญ้า อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จ�ำนวน 1,000,000 บาท โดยพิธกี รรมทีส่ ำ� คัญของการจัดงานครัง้ นี้ มีการอัญเชิญ พระบรมสารีรกิ ธาตุมาจากสหภาพเมียนม่าร์ (พม่า) ซึง่ ทางมูลนิธฯิ ได้ถวายปัจจัย ร่วมสร้างองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จ�ำนวน 2,000,000 บาท อีกทัง้ ทางมูลนิธฯิ ได้ถวายข้าวสารจ�ำนวน 1,000 ถุง และมอบทุนการศึกษาแก่นกั เรียนทีเ่ รียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกจ�ำนวน 100 ทุน

www.eroticlife.co.th

ร่วมมือร่วมใจกันผลักดันธุรกิจขายตรงเพื่อให้สามารถเติบโต ได้อย่างต่อเนือ่ งเสียที...u…อีกหนึง่ งานบุญส�ำหรับ “มูลนิธิ โอ.เค ไลฟ์” ล่าสุดเมือ่ ช่วงทีผ่ า่ นมา ได้ถอื ฤกษ์ดวี นั ฉัตรมงคล วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2557 ด้วยการจัดตั้งกองทุนมูลนิธิ โอ.เค ไลฟ์ ด้วยจ�ำนวนเงิน 500,000 บาท ให้แด่วัดไตรมิตร วิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร ได้นำ� ไปท�ำนุบำ� รุงพระพุทธ ศาสนาในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป งานนีท้ าง มูลนิธโิ อ.เค ไลฟ์ ยังได้มอบทุนการศึกษาแก่นกั เรียนนักศึกษา ที่เรียนดี และมีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อ แอมเวย์ : นายกิจธวัช ฤทธีราวี กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั แอมเวย์ (ประเทศไทย) เสริมสร้างความก้าวหน้า อนาคต และศักยภาพทางการศึกษา จ�ำกัด (ที่ 6 จากขวา) ฉลองการด�ำเนินงานครบรอบปีที่ 27 ด้วยการมอบทุนการ ี ารพัฒนาทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ งอีกด้วย...u…หลังจากปล่อย ศึกษา 200,000 บาท อย่างต่อเนือ่ งครบ 10 ปี แก่นกั เรียนใน 4 โรงเรียนทีอ่ ยูใ่ น ให้มก ่ งดืม่ สมุนไพร “ปัญจะ บริเวณใกล้เคียงแอมเวย์สำ� นักงานใหญ่ โดยงานนีไ้ ด้รบั เกียรติจาก มร. จิม เพย์น ภาพยนตร์โฆษณาสินค้าอาหารเสริมเครือ รองประธานบริหาร แอมเวย์ คอร์ปอเรชัน่ และประธานบริษทั แอมเวย์ภาคพืน้ เอเชีย ภูตะ” ไปได้ไม่นาน ส�ำหรับค่าย “สุพรีเดอร์ม” ทีส ่ ำ� คัญ ยังได้ทาง แปซิฟกิ (ที่ 6 จากซ้าย) และมร.เลาฮันกี่ ประธานบริษทั แอมเวย์ ภาคพืน้ เอเชียตะวัน ด้านนักร้องชือ ่ ดังวงนูโว “ก้อง สหรัถ” มาร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์ ใน ออกเฉียงใต้ (ที่ 5 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดี การสร้างแบรนด์ ผลปรากฏว่า ได้รบั กระแสตอบรับจากผูบ้ ริโภค กลับการบุกเครือข่ายในครัง้ นีค้ อ่ นข้างมากทีเดียว ยังงัย “หยด เป็นอย่างดีทเี ดียว เรียกว่าค่าย “สุพรีเดอร์ม” เลือกพรีเซ็นเตอร์ น�ำ้ ค้าง” ขอเอาใจช่วยนะครับ...u…เป็นผูบ้ ริหารอีกท่านทีม่ ี ได้อย่างตรงจุดและกลุ่มเป้าหมายทีเดียว...u…เป็นอีกหนึ่ง ผลงานโดดเด่นทัง้ ในด้านการบริหารงาน การอุทศิ ตนช่วยเหลือ บริษัทขายตรงที่หลาย ๆ คนจับตามองไม่แพ้ค่ายอื่นนั่นก็คือ สังคม และท�ำนุบำ� รุงศาสนา “พันธ์ยศ อัครอมรพงศ์” ประธาน กรรมการ ไทยเฮลท์ กรุป๊ จึงได้รบั การเสนอชือ่ และเข้ารับรางวัล “ญาณสังวร” สาขาผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่น เป็น รางวัลเชิดชูเกียรติและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพือ่ ขับเคลือ่ น การพัฒนาสังคม และน้อมร�ำลึกถวายพระเกียรติคุณ สมเด็จ พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่ง ประเทศไทย...u…อีกหนึง่ ข่าวดีสำ� หรับขายตรงพันธุไ์ ทยอย่าง “บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จ�ำกัด” ภายใต้การน�ำ ของ “พญ.นลินี ไพบูลย์” ประธานกรรมการ ทีข่ า่ วล่าสุดพบ ว่า บริษทั กิฟฟารีน ได้ถกู จัดอันดับในกลุม่ บริษทั ขายตรงชัน้ น�ำของโลก 100 อันดับแรก ทีม่ ผี ลประกอบการสูงทีส่ ดุ ประจ�ำ อเบลเลซซา : เมือ่ วันที่ 8 พฤษภาคม ทีผ่ า่ นมาทางบริษทั อเบลเลซซา จ�ำกัด ปี 2014 โดยกิฟฟารีนเป็นบริษทั ขายตรงหลายชัน้ แบรนด์ไทย (Abellezza) บริษทั น้องใหม่ในวงการธุรกิจเครือข่าย น�ำโดย ดร.ภูเชษฐ์ เผดิม (Dr.Peter) ประธานกรรมการบริหาร ได้จดั งานแถลงข่าวการเปิดด�ำเนิน เพียงแบรนด์เดียวทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับที่ 71 จากนิตยสาร Direct ปราชญ์ ธุรกิจอย่างเป็นทางการ ณ โรงแรม เอสซีปาร์ค เลียบทางด่วน รามอินทรา Selling News ในประเทศสหรัฐอเมริกา เรียกว่าเป็นอีกหนึ่ง ข่าวดีสำ� หรับเหล่ามวลสมาชิกของค่ายกิฟฟารีนทีเดียว...u… “ไอยรา แพลนเน็ต” ทีล่ า่ สุด ออกมาสร้างความแข็งแกร่งของ มาดูทางด้านนายกสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย (TDIA) ธุรกิจด้วยการจัดงาน “Amazing Aimmura ครัง้ ที่ 2” ทีส่ โมสร “นาคาญ์ ทวิชาวัฒน์” ทีไ่ ด้ออกมาเผยตัวเลขการเติบโตของ กองทัพอากาศ งานนีม้ คี นร่วมงานกว่า 800 ท่านทีเดียว …เล่น ธุรกิจขายตรงในช่วงไตรมาสแรกของปี 2557 นี้ ว่า มีการเติบโต เอาทางด้านบอสใหญ่อย่าง “ดร.กัมปนาท บุญราศรี” ถึงกลับ ทีล่ ดลงถึง 20-30% ด้วยกัน จากปัจจัยลบทัง้ ในเรือ่ งของปัญหา ยิม้ แก้มปริ งานนีย้ งั ได้มกี ารเปิดตัว “One System” เพือ่ ใช้ใน เศรษฐกิจที่ชะลอตัว จนส่งผลมาถึงก�ำลังซื้อของประชาชนที่ การขับเคลื่อนธุรกิจอีกด้วย...u…เช่นเดียวกับขายตรงข้าม ลดลง รวมถึงยังมีในเรือ่ งของการทีป่ ระชาชนมีภาระหนีส้ นิ จาก ชาติอย่าง “ยูนซิ ติ ี้ มาร์เก็ตติง้ (ไทยแลนด์)” ทีใ่ นช่วงทีผ่ า่ น โครงการรถคันแรกและบ้านหลังแรก และบรรยากาศทางการ มา ก็ได้ออกมาจัดงานกระตุน้ ธุรกิจ พร้อมกับการสร้างความน่า เมืองที่ยังไม่มีความคลี่คลาย จนท�ำให้ตัวเลขการเติบโตของ เชือ่ ถือของธุรกิจด้วยการจัดงานประดับเข็มเกียรติยศประจ�ำปี ธุรกิจขายตรงจึงลดลงนัน่ เอง เห็นทีงานนีห้ ลาย ๆ ฝ่าย คงต้อง 2557 เล่นเอาปีนฮี้ อลล์ทอี่ มิ แพ็คแทบแตกทีเดียว เพราะมีคน

มาร่วมงานในครัง้ นีก้ ว่า 2 หมืน่ คนด้วยกัน งานนี้ “มร.คริสโต เฟอร์ คิม” ยังแอบบกระซิบถึงตัวเลขในช่วง 4 เดือนทีผ่ า่ นมา เติบโตถึง 50% ด้วยกันเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ทีผ่ า่ นมา แถมยังบอกอีกว่าธุรกิจโต ไม่โต ดูจากคนทีม่ าร่วม งานในครัง้ นีแ้ ล้วกันครับ โอ้วา้ ว!...u…แต่อกี ค่ายขายตรงที่ ต้องบอกว่า ขอร้องโอ้มายกอส เห็นทีคงจะเป็นค่าย “เอเชีย สุพรีม” กับงานเกียรติยศ “Asia Connect The Dream Come True” ทีไ่ ด้มกี ารวางแผนไว้วา่ จะจัดขึน้ ในวันอาทิตย์ ที่ 25 พ.ค.2557 ทีผ่ า่ นมา เป็นอันต้องเลือ่ นออกไปอย่างไม่มี

ไทยเฮลท์ : นายพันธ์ยศ อัครอมรพงศ์ ประธานกรรมการ ไทยเฮลท์ กรุป๊ ร่วม กับ สมาคมสือ่ สารมวลชนสัมพันธ์จกั รชัยเพือ่ ความมัน่ คง พลังเครือข่ายวิทยุภาค ประชาชน อาสาสมัครปกป้องคุม้ ครองผูบ้ ริโภค และคลืน่ วิทยุเรดิโอ โอเค จัดงาน สัมมนาสือ่ วิทยุสมั พันธ์ เพือ่ ให้ความรู้ ปลูกฝังจรรยาบรรณและสร้างมาตรฐานที่ ดีในการผลิตสือ่ วิทยุยคุ ใหม่ พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจ ให้กบั ผูผ้ ลิตสือ่ วิทยุใน ภาคตะวันออก ณ เดอะ ไทด์ รีสอร์ต จังหวัดชลบุรี

ก�ำหนด ส่วนหนึง่ เป็นเพราะด้วยความไม่นงิ่ ทางด้านการเมือง จนเป็นเหตุให้งานนี้ ทางด้าน “อ.สุธีร์ รัตนนาคินทร์” ได้ ออกมาประกาศด่วนกับสมาชิกทุกคนและสือ่ มวลชนทีจ่ ะมา ร่วมงานในครั้งนี้ว่าของด นี่แหล่ะนะความไม่แน่นอน คือสิ่ง ไม่แน่นอนจริงๆ...u…แต่อีกหนึ่งความแน่นอนที่ก�ำลังเกิด ขึ้นคงจะเป็นทางฝั่งของ “บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์ เนชัน่ แนล จ�ำกัด” ทีล่ า่ สุดได้จบั มือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ด้วยการเพิม่ ช่องทางในการเปิดตลาด ใหม่ให้เข้าถึงกลุม่ ผูบ้ ริโภคมากยิง่ ขึน้ เรียกว่าเป็นอีกหนึง่ การ เสริมจุดแข็งของธุรกิจคังเซน-เคนโก ในปีนเี้ ลยก็วา่ ได้...u… ขอปิดท้ายคอลัมน์กับข่าวการย้ายค่ายของนักธุรกิจหนุ่มคน เก่งอย่าง “เอกดนัย สุฉนั ทบุตร” ทีข่ า่ วล่าสุดแอบไปซบอก ค่ายใหม่อย่าง “บริษทั สไมล์ พลัส เน็ตเวิอร์ค จ�ำกัด” ย่าน นวมินทร์ ในต�ำแหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การ เห็นทีงานนีเ้ อกดนัย คงซุม่ เงียบเตรียมบุกตลาดกับค่ายใหม่ชนิดทีว่ า่ เต็มอัตราศึก เลยทีเดียว ส่วนจะบุกตลาดอย่างไร ครัง้ หน้า “หยดน�ำ้ ค้าง” จะมาบอกกล่าวเล่าให้ฟงั กันต่อไปแล้วกัน...u…ส�ำหรับปักษ์ นีพ้ นื้ ทีห่ มดแล้ว แล้วพบกับความเคลือ่ นไหวในแวดวงขายตรง ได้ใหม่ปกั ษ์หน้าครับ...u


วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2557

16 หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์

ปุย บัวทิพย บุกจังหวัดสุราษฎรธานี

คุณกาย ไพรินทร

คุณเพชราช พุทธนิมนต

คุณมนัสนันท ชัยสงคราม

ครจะไปคิดวา ทามกลางภาวะวิกฤติรอบทิศทาง อยางที่เห็นๆ สงผลตอธุรกิจทุกภาคสวนตางก็ นาํ ลายเหนียวหรือหืดขึน้ คอไปตามๆ กัน ไมยกเวน แมแตเกษตรกรไทย แมจะเกิดภาวะวิกฤติอยางแสนสาหัสไปทุกหยอม หญา ขณะเดียวกันกลับมีบริษัทเครือขายขายตรงคาย หนึ่ง กําลังสองประกายเจิดจา นั่นก็คือ บริษัท ที.อาร. เอ็ม.ฯ หรือปุยอินทรียตราบัวทิพย ซึ่งมีความพรอมทั้ง โรงงานการผลิต 2 โรง ขนาดมหึมา และยังไดมาตรฐาน สากล ด ว ยการนํ า ทั พ ของ “คุ ณ แก ว -มนั ส นั นท ชั ย สงคราม” หญิงแกรง วิสยั ทัศนไกล บัดนี้ “ปุยบัวทิพย” ไดกลับมา “ผงาด” เพื่อสราง ประวัตศิ าสตรหนาใหมอกี ครัง้ อยางสมศักดิศ์ รี ภายใต นโยบายอันแหลมคม นัน่ คือ... “เราจะรวยไปพรอมๆ กัน ดวยยุทธศาสตรการตลาด แนวใหม โดยอาศัยคนเครือขายขายตรงในการขับเคลือ่ น

ปุย บัวทิพย บุกจังหวัดสุราษฎรธานี

บริษัท ที.อาร.เอ็ม. แอสโซซิทิด จํากัด 15/1 ซอยศาลาธรรมสพน 49 หมูบานศิรยา ถนนศาลาธรรมสพ


วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2557

หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ 17

ปุย บัวทิพย บุกจังหวัดนครราชสีมา

นอกจากนีย้ งั ไดรว มมือกับ ธกส. เปดเสนทางรวยใหกบั ตัวแทนจําหนาย และจัดหนักใหกบั เกษตรกรไทยมีราย ไดเพิม่ จากชองทางการตลาดแนวใหม จึงไมแปลกใจที่ บริษทั ที.อาร.เอ็ม.ฯ หรือปุย อินทรีย ตราบัวทิพย ไดเคลื่อนพลจัดงานทุกภูมิภาคแบบพับ สนามเลนภายใน 1 เดือนจัดไปแลว 3 ครัง้ ทัง้ ภาคใต และภาคอีสาน และในวันที่ 8 มิถนุ ายนนีจ้ ะบุกจัดงานที่ เชียงใหม ภาคเหนือ และภาคตะวันออกในโอกาสถัดไป สงผลใหยอดขายกลับมาคึกคักแทบไมเชือ่ สายตา เลนเอา “คุณแกว-มนัสนันท ชัยสงคราม” ประธาน กรรมการ หัวใจแทบวาย เนือ่ งจากทางโรงงานผลิตสต็อก สินคาแทบไมทนั ยิง่ อีก 2-3 เดือนขางหนา สกต. และ ธกส.อาจมียอดสั่งซื้อปละหลายหมื่นตัน งานนี้ บริษัท ที.อาร.เอ็ม.ฯ หรือปุยอินทรียตราบัวทิพย ก็ตองเตรียม รับสถานการณใหดๆี มิเชนนัน้ อาจเจอม็อบสมาชิก และ เกษตรกรบุกพังโรงงานผลิตก็เปนได เพราะสงปุย บัวทิพย ใหไมทนั

พน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 โทร. 02-441-5056 แฟกซ : 02-441-5057

คุณเพชราช พุทธนิมนต

ปุย บัวทิพย บุกจังหวัดนครราชสีมา

คุณมนัสนันท ชัยสงคราม


18 หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์

วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2557


วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2557

หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ 19

ถ้าเข้าใจก็พบชัยชนะ ช่

วงปลายเดือนพฤษภาคม ทีผ่ า่ นมา เอาเป็นว่า “ปิดเกม” การเมืองแบ่งสี แบ่งขัว้ ไปโดยสิน้ เชิง “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ผบ.ทบ. ปล่อยหมัด เด็ดทีใ่ ครก็คดิ ไม่ถงึ สอยเอาปรายคาง ครม. และแกนน�ำม็อบ ชนิดทีเ่ รียกได้วา่ แต่ละฝ่ายก็ยงั งง ๆ อยูเ่ ลย เรือ่ งนีส้ อนให้รวู้ า่ “ประมาทเมือ่ ไหร่ตายได้ทกุ วินาที” ทีจ่ ริงพวกแกนน�ำม็อบ และนักการเมืองต่างก็พากันศึกษา ต�ำราพิชยั สงครามมาจากเล่มเดียวกัน รู้ถึงยุทธวิธี “ล่อเสือออกจากถ�้ำ” โดยเอาราชสีห์เป็น เหยือ่ ล่อ ผมเชือ่ นะว่าทีแรกเลย “ผบ.ทบ.” ไม่อยากจะยึดอ�ำนาจ เท่าไหร่ คิดว่าแผนแรกให้คขู่ ดั แย้งมาหารือกันเพือ่ หาทางออก ร่วมกัน ก็อย่างทีเ่ ห็น “สันดานนักการเมือง” และ “ผูน้ ำ� ม็อบ” ชอบโอ้อวดว่าตัวเองนีเ้ ก่ง มีศกั ยภาพ หวังรักษาระดับความเป็น ผูน้ ำ� ให้ชาวบ้านกลุม่ ทีศ่ รัทธาตนเองมองว่า แกนน�ำสุดยอด เก่ง เยีย่ มยอดอะไรท�ำนองนี้ การหลงตัวองนี่แหละ คือ ความประมาทแบบน�้ำตื้น ๆ เรือ่ งก็ตอ้ งลงเอยอย่างทีเ่ ห็น ๆ กัน ถ้าถามความรูส้ กึ ส่วนตัวผม ค�ำตอบ ก็คอื แม้ในใจจะไม่ชอบการยึดอ�ำนาจของทหาร แต่กไ็ ม่ชอบพฤติกรรมของพวกนักการเมือง และแกนน�ำม็อบบาง คนมากกว่า สรุปยึดอ�ำนาจครั้งนี้ ก็นับว่าเป็นทางออกอีกทางหนึ่ง เพราะ 6 เดือนทีผ่ า่ นมา พวกนักการเมืองเองมันพูดกันคนละ ภาษา ฝ่ายนีบ้ อกขาว อีกฝ่ายบอกด�ำ ทัง้ ๆ ทีเ่ ป็นเรือ่ งเดียวกัน ซึง่ มีคำ� ตอบเพียงค�ำเดียวเท่านัน้ กลุ่มแกนน�ำและนักการเมืองที่อยู่คนละซีกกลับมีค�ำตอบ เพือ่ “สนองตัณหา” ตัวเองและพวกพ้อง กลายเป็นปัญหาเรื้อรังยาวนาน ผู้คนไม่เป็นอันท�ำมา หากิน จนชาวบ้านจะพากันอดตายกันอยูแ่ ล้ว ผมอยากให้พนี่ อ้ งประชาชนทีม่ ใี จ “เคียดแค้น” ชิงชังกับ การกระท�ำของทหารครัง้ นี้ ลองน�ำข้อคิดนีไ้ ป “ฉุกคิด” ดูสกั นิด เพราะถ้าเราคิดมาก เครียดมาก พวกทหารน่ะไม่เป็นไร หรอก แต่เราชาวบ้านน่ะสิ อาจความดันขึน้ และช็อกตายเอา ง่าย ๆ คนเราจะแก้ปญ ั หาได้ ก็ตอ้ งอยูใ่ นภาวะทีจ่ ติ ปกติ ไม่อยู่ ภายในความเครียดจนเกินไป เพราะถ้าเราเครียดมากจะ จินตนาการต่าง ๆ นานา แล้วก็บบี คัน้ ตัวเอง จนหาทางออกไม่ เจอ ในทีส่ ดุ ก็ทำ� อะไรผิด ๆ อย่างคนขาดสติ เราทุกคนก็ต้องดึงใจตัวเองให้อยู่กับความเป็นจริงที่ เกิดขึน้ และยอมรับกับมันให้ได้ การยึดอ�ำนาจไม่ได้เกิดขึน้ ครัง้ แรก มันเกิดขึน้ มาครัง้ แล้ว ครัง้ เล่าจนนับไม่ถว้ น แล้วเราจะไปเศร้าเสียใจไปท�ำไม ผมว่าชนชั้นปกครองเขาเครียดมากกว่าพวกเราเสียอีก เพราะต้องแบกภาระไว้เยอะ แล้วไม่รวู้ า่ เหตุการณ์มนั จะ “พลิก ผัน” อย่างไร ก็ตอ้ งปล่อยให้มนั เป็นไป แต่สิ่งส�ำคัญที่เราจะต้องกลับมาทบทวนตัวเองเสียใหม่ นัน่ คือ วิถชี วี ติ และการท�ำมาหากินของเราจะเดินไปเส้นทางไหน เพราะมันเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจขัน้ รุนแรง รายได้หดหาย ไปต่อหน้าต่อตา แต่คา่ ใช้จา่ ยเราไม่ได้หดตาม มีแต่เพิม่ มากขึน้ เพราะข้าวของแพงเป็นเงาตามตัว ขนาดไข่เค็มเดีย๋ วนีน้ ะฟองละ 7-8 บาท โดยเฉพาะพีน่ อ้ งชาวเกษตรกรน่าห่วงใยทีส่ ดุ รัฐบาลไม่มกี ารรับจ�ำน�ำอีกต่อไป ข้าวทีเ่ คยขายได้เกวียน ละ 15,000 บาท ยางพารากิโลกรัม 180 บาท ก็ไม่มอี กี แล้ว แต่ความจริงทีเ่ ราได้สมั ผัสจริง ๆ อยูเ่ วลานี้ คือ ข้าวเหลือ เกวียนละ 6,000-7,000 บาท ส่วนยางพารา ก็เหลือกิโลกรัมละ 50-60 บาท เท่านัน้ ถ้าเรายอมรับความจริงทีเ่ กิดขึน้ เราก็จะเดินไปสูเ้ ส้นทาง ใหม่ ๆ ได้ แต่ถา้ เราไม่ยอมรับความเป็นจริง มัวแต่ไป “คร�ำ่ ครวญ” ร�ำพึงร�ำพันกับสิ่งที่มันกลายเป็นอดีตไปแล้ว ก็ย่อมจะไม่เกิด ประโยชน์อะไรกับตัวเราและคนรอบข้าง เมือ่ มันเป็นอย่างนี้ เรามาตัง้ สติ แล้วคิดหาวิธเี ติมเงินใน กระเป๋าดีกว่าไหม๊ หลายคนอาจคิดว่า วิกฤติแบบนี้จะหาทางเพิ่มเงินใน กระเป๋าให้กบั ตัวเองได้อย่างไร เพราะทุกคนหรือกับทุกบริษทั ต่าง ก็อยูใ่ นภาวะเดียวกัน มันก็จริงถ้าเราคิดแบบท่องสูตรคูณ ทีเ่ ราเรียนกันมาตัง้ แต่ เด็ก ๆ คือ 1+1=2 ถ้าผมจะบอกว่า 1+1=3 หรือ 5 จะเชือ่ ไหม ลองคิดตามนะ เริม่ ตัง้ แต่เราเริม่ ท�ำงานหาเงินเป็นเลย ปกติเราจะท�ำงาน คนเดียว พอสิน้ เดือนมาก็ได้รบั ค่าจ้างไปตามข้อตกลง แต่ภาวะ แบบนีบ้ างคนอาจไม่ได้ผลตอบแทนครบตามข้อตกลงก็เป็นได้

ฉะนั้ น การสร้ างทฤษฎี ใ หม่ เพื่ อ เพิ่ มเงิ น ใน กระเป๋าให้เรา มันก็หลงเหลืออยูเ่ พียงช่องทางเดียว ที่ น่าสนใจมาก ๆ ในเวลานี้ คือ… การสร้าง “ฐานเครือข่าย” เป็นของตัวเอง ฐานเครือข่ายคืออะไร และเราจะสร้างมันได้ อย่างไร “ฐานเครือข่าย” ก็คอื การสร้างฐานอาชีพหรือสร้างกลุม่ ผู้บริโภคสินค้าร่วมกัน ยกตัวอย่างสมมติว่า ปกติเรามีเงินอยู่ 1,000 บาท ไปซือ้ สินค้าตามร้านค้าในหมูบ่ า้ นก็จะได้สนิ ค้าตาม มูลค่าสินค้านัน้ มาก็จบกันไป แต่การสร้างฐานอาชีพเครือข่ายมีดกี ว่านัน้ อีก เราคนเดิม นีแ่ หละ มีเงิน 1,000 บาทเช่นกัน เอาไปสมัครสมาชิก 200-300 บาท กับบริษทั เครือข่ายขายตรง (ค่ายทีน่ า่ เชือ่ ถือ) จะเหลือเงิน 700-800 บาท แล้วเอาไปซือ้ สินค้าในบริษทั นัน้ แหละมาใช้กจ็ ะ ได้สว่ นลด ตัง้ แต่ 20-30% แล้วแต่บริษทั หลังจากนัน้ ก็เข้ามาศึกษาเรียนรูเ้ รือ่ งสินค้าในบริษทั นัน้ ๆ ให้เข้าใจ จะมีแม่ทมี หรือผูน้ ำ� ให้คำ� แนะน�ำเอาใจใส่เราเป็นอย่าง ดี เขาจะเป็นพีเ่ ลีย้ งคอยสอนวิธกี ารท�ำงานให้เรา พอเข้าใจเรื่องสินค้าพอที่จะไปอธิบายให้คนอื่นฟังได้ ก็ เรียนรู้เรื่องแผนการจ่ายผลตอบแทน ซึ่งหลายบริษัทจะมี หลักสูตรฝึกอบรม เราก็ตอ้ งเข้าไปร่วม เพือ่ เรียนรู้ อย่าไปคิดว่า เรารูแ้ ล้ว เราเก่งแล้ว ถ้าแบบนีจ้ ะท�ำให้เราหลอกตัวเอง เพราะการสร้างฐานเครือข่ายขายตรง เป็นการตลาดแนว ใหม่ เพิง่ เข้ามาเปิดตลาดในเมืองไทยกว่า 30 ปีเอง อย่าไปเดาว่ามันจะเป็นอย่างนัน้ มันจะเป็นอย่างนี้ อาชีพ นีเ้ ดาไม่ได้นะครับ เพราะมันเป็น “ศาสตร์” เฉพาะตัว ถ้าใครเข้า ถึงถ่องแท้โอกาสรวยไม่ยาก เหมือนกับทีเ่ ราเข้าไป “ศึกษาธรรมะ” นัน่ แหละ ใครเข้า ถึงธรรมผูน้ นั้ ย่อมพบความสุขทีแ่ ท้จริง แต่คนส่วนใหญ่ทไี่ ปวัด ไปนัง่ สมาธิไม่คอ่ ยเข้าถึงธรรม ต่อให้คุณไปร่วมบริจาคท�ำบุญมากมายแค่ไหน แต่ พฤติกรรมของคุณก็ยงั เอาชอบเปรียบคนทีอ่ ยูร่ อบข้าง ไม่ทาง ตรงก็ทางอ้อม คุณก็จะไม่ได้ขนึ้ ชือ่ ว่าเป็น “ผูบ้ รรลุธรรม” อยูด่ ี เราต้องท�ำความเข้าใจ อีกอย่าง “ระบบเครือข่ายขาย ตรง” หัวใจหลัก ๆ ของมัน “ไม่ใช่” แค่การ “ซือ้ สินค้าใช้” เพียง อย่างเดียว บางค่ายจะมาอ้างว่าสินค้าตนเองดียงั งัน้ ยังงี้ ใคร ๆ ก็อา้ งได้ แต่สมาชิกท�ำแล้วเขาไม่มรี ายได้อย่างทีค่ วรจะได้ ในทีส่ ดุ เขาก็เผ่นไปอยูค่ า่ ยอืน่ ทีเ่ ห็นว่าดีกว่า ฉะนัน้ ผูป้ ระกอบการธุรกิจ เครือข่ายจะต้องคิดหาวิธีการอย่างไรก็ได้ ที่จะท�ำให้สมาชิก ซึง่ เป็นผูบ้ ริโภคได้ใช้สนิ ค้าทีด่ ี และมีรายได้ดว้ ย สรุปเอาเป็นว่า “บริษทั เครือข่ายขายตรง” ทีด่ ใี นขัน้ พืน้ ฐานเลย จะต้องมีดี 2 อย่างควบคูไ่ ปพร้อม ๆ กัน คือ สินค้าดี แผนการตลาดดี ท�ำแล้วมีรายได้ควบคูไ่ ปด้วย ส่วนดีที่ 3 ดีที่ 4 ดีที่ 5 ก็มอี งค์ประกอบในการส่งเสริมการ ขาย และส่งเสริมให้สมาชิกเกิดความส�ำเร็จโดยง่าย เพราะอาชีพนี้ คือ การสร้างงาน สร้างเงิน และสร้างรายได้ นัน่ เอง เมือ่ ภาวการณ์เป็นอย่างนี้ คงนึกภาพออกแล้วใช่ไหมว่า ข้อดีของการสร้างฐานสมาชิก สร้างฐานเครือข่าย หรือฐาน ผูบ้ ริโภคเป็นของเราเองย่อมมีประโยชน์มหาศาล หมายความว่า ปกติเราท�ำงานคนเดียวก็ 8-9 ชั่วโมง พอสิน้ เดือนมาก็ได้รบั ผลตอบแทนคนเดียว ก็คอื เงินเดือนหรือ ค้าจ้าง แต่การท�ำระบบเครือข่ายขายตรง เราไม่ได้ทำ� งานคนเดียว อีกต่อไป ยิง่ มีฐานสมาชิกมากเท่าไหร่กจ็ ะช่วยกันท�ำงานอย่าง สนุกสนาน สมมติวา่ กลุม่ เรามีสมาชิกอยู่ 10,000 คนเลยทัว่ ประเทศ แต่ละคนซือ้ สินค้าเดือนละ 1,500-2,000 บาท เท่ากับกลุ่มเรามียอดซื้อสินค้าจากบริษัทแม่เดือนละ 15-20 ล้านบาท เงินจ�ำนวนนีแ้ หล่ะ ก็จะถูกแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ แล้วจ่ายผลตอบแทนให้เราถัวเฉลีย่ กันไปตามแผนการจ่ายผล ตอบแทน ถ้าคนทัง้ หมูบ่ า้ น “ร่วมมือกัน” เข้าสมัครเป็นสมาชิกกับ

ค่ายขายตรงค่ายหนึ่งค่ายใดที่ตนเอง ชื่นชอบ แล้วมาเรียนรู้วิธีการท�ำงาน หลังจากนัน้ ก็ไปแนะน�ำให้คนมาเป็น สมาชิกซื้อสินค้าท�ำเหมือนกับเรา นีแ่ หละ ท�ำทุก ๆ เดือนอย่างสม�ำ่ เสมอ เท่ากับว่า แต่ละเดือนเราก็จะมีราย ได้เดือนละ 100-500,000 บาท เลย ทีเดียว ถ้าใครมองเส้นทางทีว่ ่านีอ้ อก ก็ย่อมจะมองเห็นความร�่ำรวยอยู่ตรง หน้า เขาเรียกว่าลงมือก่อนได้เปรียบ วิกฤติแบบนี้อาชีพ “เครือข่ายขายตรง” ถือว่า วิเศษสุด ๆ ไม่มอี ะไรให้เลือกไปมากกว่านีแ้ ล้ว!

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

คัดสรร จัดเต็มเปดตัวพรีเซนเตอร “บุม” ปนัดดา วงศผูดี

นําผลิตภัณฑ Phyto SC เจาะกลุมคนรักสุขภาพยุคใหม บริษัท คัดสรร อินโนเทค จํากัด นําโดย คุณวิศววิชัย นําทรัพย เจริญ ประธานบริหาร จัดงานเปดตัวพรีเซนเตอรผลิตภัณฑ Phyto SC คนใหม “บุม” ปนัดดา วงศผูดี โดยมีดีเจ “บุคโกะ” ทําหนาที่เปนพิธีกร ใในงาน ซึ่งการเปดตัวผลิตภัณฑและพรีเซนเตอรในครั้งนี้ เพื่อหวังเจาะ กลุมคนรุนใหมที่รักและใสใจกับสุขภาพความงาม ตลอดรวมไปถึงกลุม ลูกคาทั่วไป โดยบรรยากาศในงานคับคั่งไปดวยเหลาสมาชิก และกลุม คนที่ใหความสนใจในตัวผลิตภัณฑ พรอมทั้งสนุกสนานไปกับกิจกรรม โดยมีเหลานางแบบและนายแบบมาเดินโชวผลิตภัณฑ ณ ศูนยการคา เอสพานาด รัชดา เมื่อเร็ว ๆ นี้


20 หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์

วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2557

ตลาดวิเคราะห์ 369 ขายตรง 1-15 มิถุนายน 2557  

ตลาดวิเคราะห์ 369 ขายตรง

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you