Page 1

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย


จดหมายข่าวราชภัฎเชียงราย 2

อธิการฯ ให้ทก ุ คณะ มร.ชร. ช่วย

อธิ

การบดีฯ

วอนผูบ ้ ริหารฯ ช่วยกันสร้าง มร.ชร. วางตาแหน่งเพือ ่ สร้าง

ภาพลักษณ์ให้ชด ั ร่วมสร้าง “แบรนด์” ให้คณะโดดเด่นเป็นทีจ ่ ดจาของ ประชาชน ส่วน ดร.เอกก์ วิทยการคนดัง ฝากข้อคิดไว้มากมาย และมี

ทิศทางที่ชด ั เจนในการ “สร้างแบรนด์-รีแบรนด์” โดยเน้น Outside in เป็นสาคัญ รวมทัง้ การ ทาตลาด เฉพาะกลุม ่ และร่วมมือกับต่างคณะและองค์กรอืน ่ ๆ ในการผลิตบัณฑิตในยุคนี้ ที่ห้องประชุมเอ สตาร์ ภูแล วัลเลย์ เชียงราย เมื่อวานนี้ (9 ต.ค. 61) เวลา 10.30 น. ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เป็นประธานพิธี เปิดงาน “โครงการอบรมผู้บริหารหลักสูตร Branding CRRU” ซึ่งจัดโดยกองบริหารงานบุคล และสานักส่งเสริมวิชาการ โดยเชิญ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล จากคณะบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากร ทั้งนี้มี ผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดีฯ กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ การอบรมครั้งนี้มีผู้บริหารระดับต่างๆ 119 คนร่วมกิจกรรม เพื่อให้ผู้เข้า อบรมมองเห็นความสาคัญ ในการสร้างกลยุทธ์การพัฒนาแบรนด์ ว่ามีความสาคัญต่อความ เลื่อมใสศรัทธาและเชื่อมั่นของประชาชนต่อองค์กรหรือสถาบัน รวมทั้งให้มีหลักการคิดและ การสร้างแบรนด์และการรีแบรนด์ของ ปัจจุบัน

โดยใช้

หน่วยงานต่างๆ

ในมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยในยุค

กลยุทธ์ทางการตลาดยุคใหม่ผสมในการประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆ

ประยุกต์ใช้ในการรับนักศึกษาด้วย


3 จดหมายข่าวราชภัฎเชียงราย

ผศ.ดร.ศรชัย

กล่าวว่า

เป็นโอกาสดีของผูบ ้ ริหารการสร้างแบรนด์เป็นการสร้างสิ่งดีๆ

ให้แก่ มร.ชร. เป็นการวางตาแหน่งให้กับมหาวิทยาลัย และคณะต้องมีทิศทางที่ชัดเจนให้ คนศรัทธา เชื่อมั่น ซึ่งจะเป็นผลในการตัดสินใจของผู้จะเข้ามาศึกษาด้วย ขอบคุณ ผอ. กองบริหารงานบุคล และรองอธิการฝ่ายวิชาการที่ทาให้เกิดมีวันนี้ ผศ.ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์ รองอธิการบดีฯ ฐานะผู้รับผิดชอบหลักงานนี้ กล่าวว่า การ เชิญวิทยากรและการจัดงานครั้งนี้ว่า วิทยากรเป็นบุคคลที่มีความเก่งและมีความสามารถ ในด้านนี้มากมีผลงานมากมายที่ปรากฏเป็นบุคคลที่สามารถสร้างแบรนด์ต่างๆ “แบรนด์ที่ทรงพลัง”

ได้แม้แต่ที่เชียงรายหลายแบรนด์

ให้เป็น

วิทยากรผู้นี้ก็มส ี ่วนร่วมด้วย

ปัจจุบัน ท่านเป็นอาจารย์สอนที่คณะบัญชีและยังเป็น Director of the Brand Center จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และเอกชนหลายแห่งเชื่อว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์

และเป็น

แนวคิดให้กับผู้บริหารป็นอย่างมาก ดร.เอกก์ กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมีการต่อต้านเสมอ คือ Change เท่ากับ Resistance การเปลี่ยนแปลงหรือการรีแบรนด์ทั้งหลายต้องมีเข็มทิศทิศทางว่าจะเป็น Inter หรือ จะเป็น Local อย่างแรกต้องทาให้คนในองค์กรทาใจว่า จะเอา Innovation หรือ Tradition ต้องให้ชัด เพราะหลายคนเข้าใจผิดว่า แบรนด์ คือ โลโก จริงๆ ไม่ใช่อันเดียวกัน พร้อมยกตัวอย่างชื่อ

สินค้าบางอย่างประกอบเพื่อให้ผู้อบรมเห็นภาพชัดเจนว่า

สินค้า

บางอย่างขายดีแต่ไม่มีโลโก แต่มีแบรนด์ พร้อมสรุปว่า องค์ประกอบ ทีท ่ าให้เกิดผล สาเร็จของแบรนด์ 3 อย่างว่า 1.ต้องกลมกลืน 2.ง่าย และ 3.เป็นธรรมชาติ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วิทยากรยังได้บรรยายถึงกรณีต่างๆ ในการรีแบรนด์ของ คณะบัญชีและของจุฬาฯ ต่างๆ

ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เป็นตัวอย่างด้วยความน่าสนใจและแง่มุม

ของคนในองค์กรอย่าง

สนุกสนานและได้สาระแฝงด้วยมุมคิดมากมาย

ใน

ขณะเดียวกันก็ได้ฝากข้อคิดเรื่องการรีแบรนด์ ต้อง Outside in มิใช่ Inside Out และไม่ อวยตัวเอง รวมทั้งการทาการตลาดของ มร.ชร. ที่เป็น Niche Market (ตลาดเฉพาะกลุ่ม) เช่น เรื่องชาติพันธุ์ และการท่องเที่ยว เพราะมี ททท.สนับสนุนอยู่แล้ว รวมทั้งการร่วมมือ จัดหลักสูตรคู่กับคณะต่างๆ หรือสถาบันอื่นๆ ซึ่งคนรุ่นใหม่สนใจมาก เพราะได้ปริญญา หลายใบได้ความรู้หลายด้านโดยใช้เวลาเท่าเดิม


จดหมายข่าวราชภัฎเชียงราย 4

มร.ชร.ทาโซล่าร์เซลล์ “ขายก๊าซ” ร่วม “คาร์บอนเครดิต”

ร.ชร.ปลืม้ ได้เข้ากลุ่ม ASEAN Smart Grid Congress กับมหาวิ ทยาลัย 8 ประเทศในกลุม่ อาเซียน 10 มหาวิทยาลัย ผลจากผลิ ตไฟฟ้ าด้วยเซลล์แสงอาทิ ตย์ Solar Rooftop ได้ผลดีฝรังจากอเมริ ่ กาสนใจจะมาศึกษาดูงาน ม.ค. ปี หน้ า’62 พร้อมจะให้ทุนสนับสนุนที่ช่วยลดโลก ร้อน-ภาวะเรือนกระจก ส่วน “สพสล.” มร.ชร. วางเป้ า “ขายก๊าซ” ตามโครงการ “คาร์บอนเครดิ ต” แก่ องค์กรใหญ่ๆ ทัง้ ในและต่างประเทศชี้จะมีเงิ นไหลเข้ามหาวิทยาลัยเดือนหลายหมื่น ผศ.ดร.สุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา ผอ.สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงาน และสิง่ แวดล้อม (สพสล.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิ ดเผยว่า จากกรณีท่ี ผศ.ดร. ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีฯ และทีม ผูบ้ ริหารและตนเองฐานะ ผอ.สพสล. มร.ชร. ได้ลงนาม ความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการ ASEAN Smart Grid Congress ทีว่ ทิ ยาลัยพลังงาน และสมาร์ทกริดเทคโนโลยี (SGtech) มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก เมื่อวันที่ 12 ก.ย. (61) ทีผ่ ่านมา กับมหาวิทยาลัยจาก 8 ประเทศ ในกลุ่มอาเซียน 10 มหาวิทยาลัย เป็ นผลจากโครงการที่ มร.ชร. ติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ Solar Rooftop 501. 12 kWp. และเปลีย่ นเครื่องแอร์ และเปลีย่ นหลอดไฟจากนีออนแบบเดิมเป็ นหลอด LED ตามอาคารต่างๆ ใน มร. ชร. จานวน 10 แห่ง ซึง่ สามารถลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้ารายเดือนลงได้นนั ้


5 จดหมายข่าวราชภัฎเชียงราย

“นอกจาก 10 มหาวิทยาลัยในกลุ่มอาเซียน 8 ประเทศ จะ สนใจนอกจากการทาโครงการโซล่าร์เซลล์พลังงาน จากแสงอาทิตย์เป็ นผลสาเร็จแล้วโครงการนี้ยงั เป็ นผลดีดา้ น “การลดภาวะก๊าซเรือนกระจก” ทีเ่ ป็ นปจั จัยทีท่ าให้ โลกร้อนลดลงได้ดว้ ย ซึง่ เราสามารถทาให้ Mr.Richard T.Carlin จากแหล่งกองทุน Office of Naval Research แห่งสหรัฐอเมริกาจะมาศึกษาดูงาน “ศูนย์ พลังงานและสมาร์ทกริดเทคโนโลยี สพสล.” ทีม่ ร. ชร.ในเดือน ม.ค. ปีหน้า (62) ซึง่ ได้เจรจาเบือ้ งต้นกับอธิการบดีฯ แล้ว และพร้อมจะสนับสนุนด้านกองทุนต่อไป และเมื่อวันที่ 19 ก.ย. (61) ทีผ่ ่านมา ตนเองได้เป็ นตัวแทนอธิการบดีไปรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ตาม “โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย” (T-VER) จาก อบก. (องค์การ บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม (ทส.) ด้วย ผอ.สพสล.” มร.ชร.กล่าว

ผศ.ดร.สุทธิพร กล่าวว่า กิจกรรมต่อไปทาง สพสล. จะทาโครงการ “ลดก๊าซเรือนกระจก” ซึง่ เป็ นผล สืบเนื่องเพื่อเข้าสูร่ ะบบ “คาร์บอนเครดิต” (Carbon Credit) และจะจาหน่ายปริมาณ คาร์บอนทีล่ ดลงให้กบั องค์กรทัง้ ในและต่างประเทศทีม่ กี ารปล่อยคาร์บอนเกินค่ามาตรฐานตามทีก่ าหนด คาดว่าจะได้ปีละ 40,000 50,000 บาท ต่อปี โดยมี “อบก.” หรือองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็ นผู้ ประสานงานและให้การสนับสนุนด้านบริหารต่างๆ ต่อไป


นายศุภกฤต เนตรสุวรรณ์ 591770134

จดหมายข่าวราชภัฎเชียงราย  
จดหมายข่าวราชภัฎเชียงราย  
Advertisement