Page 1

จดหมายข่าวราชภัฏเชียงราย 1


จดหมายข่าวราชภัฏเชียงราย 2

อธิการฯ ให้ทุกคณะ มร.ชร. ช่วย สร้าง-รีแบรนด์ ม.

อธิการบดีฯ

วอนผู้บริหารฯ ช่วยกันสร้าง มร.ชร. วางตาแหน่งเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ชัด ร่วมสร้าง “แบรนด์” ให้คณะโดดเด่นเป็นที่จดจาของประชาชน ส่วน ดร.เอกก์ วิทยการคนดัง ฝากข้อคิดไว้มากมาย และมีทิศทางที่ชัดเจนในการ “สร้างแบ รนด์-รีแบรนด์” โดยเน้น Outside in เป็นสาคัญ รวมทั้งการทาตลาด เฉพาะ กลุ่มและร่วมมือกับต่างคณะและองค์กรอื่นๆ ในการผลิตบัณฑิตในยุคนี้ ที่ห้องประชุมเอ สตาร์ ภูแล วัลเลย์ เชียงราย เมื่อวานนี้ (9 ต.ค. 61) เวลา 10.30 น. ผศ.ดร. ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย (มร. ชร.) เป็นประธานพิธีเปิด งาน “โครงการอบรม ผู้บริหารหลักสูตร Branding CRRU” ซึ่ง จัดโดยกองบริหารงานบุ คล และสานักส่งเสริม วิชาการ โดยเชิญ ดร. เอกก์ ภทรธนกุล จาก คณะบัญชี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มาเป็น วิทยากร ทั้งนี้มี ผศ. สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รอง อธิการบดีฯ กล่าว รายงานถึงวัตถุประสงค์ การอบรมครั้งนี้มี ผู้บริหารระดับต่างๆ 119 คนร่วมกิจกรรม เพื่อให้ผู้ เข้าอบรมมองเห็น ความสาคัญ ในการสร้าง กลยุทธ์การพัฒนาแบ รนด์ ว่ามีความสาคัญต่อ ความ เลื่อมใสศรัทธา และเชื่อมั่นของ ประชาชนต่อองค์กรหรือ สถาบัน รวมทั้งให้มี

หลักการคิดและการ สร้างแบรนด์และการรี แบรนด์ของ หน่วยงาน ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ให้ทันสมัยในยุคปัจจุบัน โดยใช้ กลยุทธ์ทาง การตลาดยุคใหม่ผสม ในการประชาสัมพันธ์ ด้านต่างๆ ประยุกต์ใช้ ในการรับนักศึกษาด้วย


จดหมายข่าวราชภัฏเชียงราย 3

13 ต.ค. น้อมเกล้าฯ ถวายพระ ราชกุศลฯ 18หมู่ฯ ร่วม มร.ชร. ต.บ้านดู่ อ.เมืองชร.- “ชมรมรวมพลังสู่ชมชน” 18 หมู่บ้านมร.ชร. ร่วมพิธีน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของล้นเกล้าฯ ร.9 ในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ต.ค. ร่วมพิธีฯ กับ มร.ชร.- หอ ปรัชญา ร.9 รองอธิการฯ ย้าเชิญ “คนราชภัฏ” ทุกคณะฯ หน่วยงานต่างๆ และนศ.ทุกชั้นปี ทาเป็นแบบอย่างฐานะเรามีตราสัญลักษณ์ หรือ “โลโก” ของ พระองค์ ควรมาร่วมกิจกรรมในวันสาคัญนี้ ส่วนการแต่งกายให้เป็นไปตามที่ กาหนดไปแล้วตามความเหมาะสมของท้องถิ่น เสร็จพิธีเชิญชม หอปรัชญาฯ และประลองฝีมือด้วยการ “ยิงโก๋ง” ที่สถานีตามรอยเท้าพ่อ หลังหอปรัชญาฯ ที่ห้องประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร. ชร.) เมื่อวานนี้ (8 ต.ค. 61) เวลา 13.35 น. ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี มร.ชร. เป็นประธานใน ที่ประชุมคณะกรรมการ ดาเนินงาน “พิธีบาเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราช กุศล” อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม นาถบพิตร รัชกาลที่ 9 (ร. 9) ในวันคล้ายวันสวรรคต ในวันที่ 13 ต.ค.(61) นี้ ที่หอปรัชญา ร.9 โดยมีคณะกรรมการฝ่าย

ต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการ น้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ที่ ทรงมีต่อพสกนิกร ชาวไทย ตามที่มีการประชุม คณะกรรมการหอปรัชญาฯ ใน เบื้องต้นมาแล้วเมื่อวันที่ 4 ต.ค. ที่ หอปรัชญาฯ มร.ชร.

จดหมายข่าวราชภัฏเชียงราย  

อธิการฯ ให้ทุกคณะ มร.ชร. ช่วย สร้าง-รีแบรนด์ ม. 13 ต.ค. น้อมเกล้าฯ ถวายพระราชกุศลฯ 18หมู่ฯ ร่วม มร.ชร.

จดหมายข่าวราชภัฏเชียงราย  

อธิการฯ ให้ทุกคณะ มร.ชร. ช่วย สร้าง-รีแบรนด์ ม. 13 ต.ค. น้อมเกล้าฯ ถวายพระราชกุศลฯ 18หมู่ฯ ร่วม มร.ชร.

Advertisement