Page 1

บัณฑิตครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เยี่ยมมาก 272 คนเก่ง ได้บรรจุ “ครูผชู้ ่วย” ปี 2561


5

2

ฮือฮา! บัณฑิตครู มร.ชร. เยีย่ มมาก 272 คนเก่ง! ได้ บรรจุ “ครู ผู้ช่วย” ปี ’61

ายงานข่าวเปิ ดเผยว่า ข่าวนี้มีเบาะแส และกล่าวขวัญกัน มานานแล้วในแวดวงต่างๆ ใน โซเชียลมีเดีย และแม่คา้ ตลาดบ้านดู่ ทั้งบ้านป่ าแฝก (หมู่บา้ นติดรั้วมหาวิทยาลัย) เนื่องจาก

ลูกหลาน พวกเขาเป็ นหนึ่งที่สอบได้ในการได้รับแต่งตั้งครั้งนี้เช่นกัน ต่างชื่ นชมว่านักศึกษามร.ชร.เก่งมากแต่ไร้ หลักฐานยืนยันชัดเจน จนกระทัง่ มีการเปิ ดเผยอย่างเป็ นทางการผ่านรองอธิ การบดีฯ (ผศ.ดร.วริ นทรี ย)์ ผูร้ ักษา ราชการแทนอธิ การบดีในช่วงนี้


3

4

“ทั้

งนี้มีบณั ฑิตที่สาเร็ จการศึกษาจากรุ่ นต่างๆ จากรหัส 42- 56 กระจายกันสอบบรรจุได้ โดยแยกเป็ น โปรแกรมต่างๆ ดังนี้ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 37 คน คณิ ตศาสตร์ 73 คน วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป 29

ศ.ดร.ศรชั ย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยรายภัฏเชี ยงราย (มร.ชร.) เปิ ดเผยว่ า ปัจจุบัน มร.ชร. มีการเปิ ดการเรี ยนการสอนในระดับปริ ญญาตรี โท และเอกในหลาย

คน การศึกษาพิเศษ 4 คน ภาษาอังกฤษ 37 คน ภาษาไทย 34 คน การสอนภาษาจีน 9 คน คหกรรมศาสตร์ 7 คน

คณะ จาก 13 คณะ/สานักวิชา/วิทยาลัย และในจานวนนี้ คณะครุ ศาสตร์ ทีเ่ ปิ ดสอนสาขาวิชาชี พครู ครุ ศาสตร

ฟิ สิ กส์ 1 คน พลศึกษา 3 คน ชีววิทยา 4 คน เคมี 13 คน และสาขาวิชาสังคมศึกษา 21 คน” คณบดีคณะครุ ศาสตร์ มร.

บัณฑิต (ค.บ.) หลักสู ตร 5 ปี เป็ นคณะที่นักเรียนสนใจเข้ าสอบคัดเลือกเข้ าเรียนมากทีส่ ุ ดในแต่ ละปี จนไม่

ชร. ระบุไว้ในรายงานดังกล่าว

สามารถเปิ ดรับเข้ าเรี ยนได้ หมดเนื่องจากมีเงื่อนไข และข้ อกาหนดในการเปิ ดรับจากคุรุสภา และกระทรวง

สาหรับโปรแกรมวิชาที่เปิ ดสอนในปัจจุบนั ที่คณะครุ ศาสตร์ มร.ชร. ครุ ศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสู ตร 5 ปี ใน

ศึกษาธิการ ทีต่ ้ องการควบคุมคุณภาพ และเป็ นบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมทีจ่ ะเป็ นครู อาจารย์

ปั จจุบนั มี 13 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, คณิ ตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, การสอนภาษาจีน, คหกรรมศาสตร์, อุตสาหกรรมศิลป์ , ฟิ สิ กส์, พลศึกษา, ชีววิทยา, เคมี และสาขาวิชาสังคมศึกษา

ทีด่ ีต่อไปในอนาคต “เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ รับรายงานจากคณบดีคณะครุ ศาสตร์ มร.ชร. ว่ า มีบัณฑิตจากคณะฯ เข้ าสอบแข่ งขัน

ส่ วนลาดับที่สอบได้และได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตาแหน่ง “ครู ผชู ้ ่วย” มากที่สุดเป็ นบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษา รหัส

เพือ่ สอบบรรจุเป็ นข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ของสานักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้น

56 จานวน 180 คน รองลงไปเป็ นบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษา รหัส 55 จานวน 53 คน และบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษา

พืน้ ฐาน (สพฐ.) และได้ รับการบรรจุและ แต่ งตั้งตาแหน่ งครู ผ้ ชู ่ วยเป็ นจานวนมาก จากทุกๆ สาขาวิชาเอกที่

รหัส 54 ตามลาดับ

เปิ ดสอนในคณะ ซึ่งสร้ างความภาคภูมิใจแก่ คณาจารย์ ผ้ สู อน และมหาวิทยาลัยเป็ นอย่ างยิง่ ในเรื่องคุณภาพ

อ.ดร.ปรมินทร์ กล่าวว่า ดีใจมากกับผลที่ออกมาผมเป็ นศิษย์ เก่าคุรุทายาท รุ่ น 2 มร.ชร. เมื่อปี 2535 เกียรตินนิยม

ของบัณฑิตสาขานี้ทคี่ ณาจารย์ ท้งั หลายได้ ท่ มุ เทด้ านการเรี ยนการสอนให้ ผลผลิตมีคุณภาพ” อธิการบดีฯ

อันดับ 1 ก็พยายามทุกอย่างที่จะให้นกั ศึกษามีคุณภาพ ทุกอย่างเปลี่ยนไป ปั จจุบนั มีระเบียบของ สกอ. และอื่นๆ มา

กล่าว

เกี่ยวข้องรวมทั้งคุรุสภา ก็มากาหนดในการรับนักศึกษาสายครู หอ้ งละไม่เกิน 30 คน สัดส่ วนอาจารย์ก็ 1:30 คน ใน ปี ’61 นี้ก็รับสาขาละ 30 คน ยกเว้นสาขาภาษาไทยให้รับได้ไม่เกิน 60 คน สาขาที่หยุดรับไป คือ สาขา การศึกษาพิเศษ และเทคโนโลยีทางการศึกษา ทางคณาจารย์ทุก คนก็ต้ งั ใจที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพต่อไป” คณบดีฯ กล่าว

ด้

าน อ.ดร.ปรมินทร์ อริเดช คณบดีคณะครุ ศาสตร์ เปิ ดเผยในหนังสื อรายถึงอธิการบดีว่า ตามที่ สพฐ. ประกาศรับสมัครเพือ่ สอบแข่ งขันเพือ่ บรรจุและแต่ งตั้งบุคคลเข้ ารับราชการครู

และ บุคลากรทางการศึกษาตาแหน่ งครู ผ้ ชู ่ วย ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้ ดาเนินการสอบคัดเลือกและประกาศผลไป เรียบร้ อยแล้ วนั้น ปรากฏว่ า มีบัณฑิต (ค.บ.) คณะครุ ศาสตร์ มร.ชร. เข้ าร่ วมสอบแข่ งขันและได้ รับการบรรจุ แต่ งตั้งฯ จานวนทั้งสิ้น 272 คน

ฮือฮา บัณฑิตครู มร.ชร. เยี่ยมมาก 272 คนเก่ง ได้บรรจุ “ครูผู้ช่วย” ปี’61  

591770127 น.ส.วิมลมาศ ราชตา

ฮือฮา บัณฑิตครู มร.ชร. เยี่ยมมาก 272 คนเก่ง ได้บรรจุ “ครูผู้ช่วย” ปี’61  

591770127 น.ส.วิมลมาศ ราชตา

Advertisement