Page 1

1ข่าวราชภัฏเชียงราย

ประชาชนในหมู่บา้ นเข้าร่ วมพิธีดว้ ย “นอกจากนี้ยงั จะมี “ชมรมรวมพลังสู่ ชุมชน” ซึ่ งเป็ นชมรมนักศึกษาชาติพนั ธุ์ต่างๆ หลายชนเผ่าใน มร. ชร. กว่า 400 คน ที่เคยได้รับพระมหากรุ ณาธิ คุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ร.9 ในด้านต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ

ยินดีจะเข้าร่ วมพิธีดว้ ยพร้อมแต่งกายและพิธีกรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ของ

แต่ละเผ่า นอกจากนี้ยงั จะมีวงดนตรี จากสานักวิชาสังคมศาสตร์ โดย ผศ.องอาจ อินทนิ เวศ ประธานโปรแกรม ดุริยางคศาสตร์ เป็ นผูร้ ับผิดชอบบรรเลงเพลงบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์สร้าง บรรยากาศในวันงาน หลัง เสร็ จพิธีแล้วก็จะเชิ ญผูน้ าและชาวบ้าน เข้าชมหอปรัชญาฯ และหน่วยงานต่างๆ ที่เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ใน มร.ชร. ต่อไป” ผอ.หอปรัชญาฯ กล่าว ด้าน อ.ดร.อดิเทพ วงค์ทอง รอง ผอ.สานักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวว่า ได้เตรี ยมการด้านพิธีสงฆ์ต่างๆ ไว้เรี ยบร้อยแล้ว โดยได้นิมนต์พระชั้นผูใ้ หญ่จากหลายวัดในเชียงรายมาร่ วมพิธีดว้ ย รวมทั้งการทาพิธี “เจริ ญ จิตภาวนา” เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระองค์ดว้ ย สาหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในวันดังกล่าว นายราชันย์ ทนันชัย ผอ.กองอาคารสถานที่ฯ กล่าวว่า เวลา 10.30 น.สถานี จะจัดเกมแข่งขันการ “ยิงโก๋ ง” (หนังสติ๊ก) ที่ “สถานนีตามรอยเท้าพ่อ” หลังหอปรัชญาฯ บริ เวณดังกล่าวยังเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ศาสตร์ ของพระราชาด้วย ทั้งนี้เพื่อประลองฝี มือในการยิงเป้ าโดยแข่งขัน เป็ น ทีมๆ ละ 3 คน ผูส้ นใจสามารถเข้าร่ วมกิจกรรมได้มีรางวัลแก่ทีมผูช้ นะในวันนั้นด้วย


2ข่าวราชภัฏเชียงราย

18

13 ต.ค. น้ อมเกล้ าฯ ถวายพระราชกุศลฯ 18หมู่ฯ ร่ วม มร.ชร. หมู่บา้ น ต.บ้านดู่ อ.เมืองชร.- “ชมรมรวมพลังสู่ ชม ชน” มร.ชร. ร่ วมพิธีนอ้ มราลึกในพระมหากรุ ณาธิ คุณ ของล้นเกล้าฯ ร.9 ในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ต.ค.

ร่ วมพิธีฯ กับ มร.ชร.- หอปรัชญา ร.9 รองอธิ การฯ ย้าเชิญ “คนราชภัฏ” ทุก คณะฯ หน่วยงานต่างๆ และนศ.ทุกชั้นปี

ทาเป็ นแบบอย่างฐานะเรามีตรา

สัญลักษณ์ หรื อ “โลโก” ของพระองค์ ควรมาร่ วมกิจกรรมในวันสาคัญนี้ ส่ วนการแต่งกายให้เป็ นไปตามที่ กาหนดไปแล้วตามความเหมาะสมของท้องถิ่น เสร็ จพิธีเชิ ญชม หอปรัชญาฯ และประลองฝี มือด้วยการ “ยิงโก๋ ง” ที่สถานีตามรอยเท้าพ่อ หลังหอปรัชญาฯ ที่หอ้ งประชุมอธิ การบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เมื่อวานนี้ (8 ต.ค. 61) เวลา 13.35 น. ผศ. ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี มร.ชร. เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ดาเนินงาน “พิธีบาเพ็ญ กุศลถวายเป็ นพระราชกุศล”

อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร

รัชกาลที่ 9 (ร. 9) ในวันคล้ายวันสวรรคต ในวันที่ 13 ต.ค.(61) นี้ ที่หอปรัชญา ร.9 โดยมีคณะกรรมการฝ่ ายต่างๆ เข้าร่ วมประชุม เพื่อเป็ นการน้อมราลึกถึงพระมหากรุ ณาธิ คุณอันหาที่สุดมิได้ที่ ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตามที่ มีการประชุมคณะกรรมการหอปรัชญาฯ ในเบื้องต้นมาแล้วเมื่อวันที่ 4 ต.ค. ที่หอปรัชญาฯ มร.ชร. ทั้งนี้ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ยังกล่าวถึงความสาคัญของวันดังกล่าวว่ามีความสาคัญอย่างยิง่ และเป็ นเรื่ องใหม่ สาหรับในปี นี้ เป็ นปี แรก เราต้องเชิ ญ “คนราชภัฏ” ใน มร.ชร. นี้ทุกคนให้มีความสานึก และตระหนักในความ เป็ นคนราชภัฏเสี ยก่อนเนื่ องจากเรามี “ตราพระราชลัญจกร” เป็ นสัญลักษณ์หรื อ “โลโก” ประจามหาวิทยาลัย โดยเราต้องทาเป็ นแบบอย่างในเรื่ องความจงรักภักดีต่อพระองค์ให้ เป็ นแบบอย่างแก่ชุมชนและสังคม อ.ภูริพฒั น์ แก้วศรี ผอ.หอปรัชญาฯ กล่าวว่า ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานเรี ยบร้อยแล้ว ส่ วน การประสานงานกับ ชุมชนนั้น ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา ผช.อธิ การบดีฯ ได้ประสานกับ นายไมตรี ดวงสนิท กานัน ต.บ้านดู่ เพื่อขอความร่ วมมือกับประชาชนใน 18 หมู่บา้ นแล้ว โดยจะมีผนู ้ าอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ผญบ. และ ผช.ผญบ. อีก 2 คน นอกจากจะได้รับความร่ วมมือจากผูบ้ ริ หารและบุคลากรใน มร.ชร. จากทุกคณะ แล้ว ยังได้ประสานความร่ วมมือไปยังบ้านเวียงเหนื อ อ.เมืองเชียงราย ที่เป็ นเครื อข่ายของเราโดยผูน้ าจะนา


3ข่าวราชภัฏเชียงราย

ประชาชนในหมู่บา้ นเข้าร่ วมพิธีดว้ ย “นอกจากนี้ยงั จะมี “ชมรมรวมพลังสู่ ชุมชน” ซึ่ งเป็ นชมรมนักศึกษาชาติพนั ธุ์ต่างๆ หลายชนเผ่าใน มร. ชร. กว่า 400 คน ที่เคยได้รับพระมหากรุ ณาธิ คุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ร.9 ในด้านต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ

ยินดีจะเข้าร่ วมพิธีดว้ ยพร้อมแต่งกายและพิธีกรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ของ

แต่ละเผ่า นอกจากนี้ยงั จะมีวงดนตรี จากสานักวิชาสังคมศาสตร์ โดย ผศ.องอาจ อินทนิ เวศ ประธานโปรแกรม ดุริยางคศาสตร์ เป็ นผูร้ ับผิดชอบบรรเลงเพลงบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์สร้าง บรรยากาศในวันงาน หลัง เสร็ จพิธีแล้วก็จะเชิ ญผูน้ าและชาวบ้าน เข้าชมหอปรัชญาฯ และหน่วยงานต่างๆ ที่เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ใน มร.ชร. ต่อไป” ผอ.หอปรัชญาฯ กล่าว ด้าน อ.ดร.อดิเทพ วงค์ทอง รอง ผอ.สานักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวว่า ได้เตรี ยมการด้านพิธีสงฆ์ต่างๆ ไว้เรี ยบร้อยแล้ว โดยได้นิมนต์พระชั้นผูใ้ หญ่จากหลายวัดในเชียงรายมาร่ วมพิธีดว้ ย รวมทั้งการทาพิธี “เจริ ญ จิตภาวนา” เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระองค์ดว้ ย สาหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในวันดังกล่าว นายราชันย์ ทนันชัย ผอ.กองอาคารสถานที่ฯ กล่าวว่า เวลา 10.30 น.สถานี จะจัดเกมแข่งขันการ “ยิงโก๋ ง” (หนังสติ๊ก) ที่ “สถานนีตามรอยเท้าพ่อ” หลังหอปรัชญาฯ บริ เวณดังกล่าวยังเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ศาสตร์ ของพระราชาด้วย ทั้งนี้เพื่อประลองฝี มือในการยิงเป้ าโดยแข่งขัน เป็ น ทีมๆ ละ 3 คน ผูส้ นใจสามารถเข้าร่ วมกิจกรรมได้มีรางวัลแก่ทีมผูช้ นะในวันนั้นด้วย

ข่าวcrru  
ข่าวcrru  
Advertisement