Page 1

1

ข่

าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ราชภัฎเชียงราย


2

3

นั

กศึกษาเอกดนตรี มร.ชร. เก่งรับรางวัล ต้นแบบดนตรีไทย

นศ.ดุริยางคศาสตร์ ชมรมดุริยนาฎศิลป์ มร.ชร. เก่งอีกแล้วมีผลงานมากมาย เคยเป็ นทูตวัฒนธรรมไปเผยแพร่ ที่ ลาวและจีนมาแล้ว วธ.มอบรางวัล “เยาวชนต้นแบบ ด้านดนตรี ไทย” พร้อมทุนการศึกษา “มูลนิธิองค์พระปฐม เจดีย”์ เจ้าตัวบอกปลื้มมาก ชวนเพื่อนๆ น้องๆ ทากิจกรรม ใช้ความสามารถพิเศษของตนเอง สร้างความสุ ขให้ คนดู ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แล้วสิ่ งดีๆ ก็จะเข้ามาหาเราเอง ผศ.ดร.สมหวัง อินทร์ไชย ผอ.สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ฐานะ อาจารย์ที่ปรึ กษา “ชมรมดุริยนาฎศิลป์ ราชภัฏเชียงราย” เปิ ดเผยว่า นายสิ รภพ กันยะมี นศ.สาขาวิชาดุยางค ศาสตร์ ชั้นปี สุ ดท้าย สานักวิชาสังคมศาสตร์ มร.ชร. ได้รับรางวัล “เยาวชนต้นแบบด้านดนตรี ไทย” ประจาปี 2561 จากกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เมื่อ 6 ก.ย. (61) ที่ผา่ นมา และได้รับการคัดเลือกให้รับทุน “มูลนิธิองค์พระ ปฐมเจดีย”์ ประจาปี นี้ (61) จาก นายอมร กิตติกวางทอง วัฒนธรรมจังหวัด จ.เชียงราย ผูแ้ ทนมูลนิธิองค์พระ ปฐมเจดีย ์ เมื่อ 1 ต.ค. ที่ผา่ นมา ที่สานักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชร.

นายอมร กล่าวว่า สาหรับทุนฯ มูลนิธอิ งค์พระปฐมเจดียน์ ้ี เป็นทุนให้เปล่าสาหรับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ทีเ่ รียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทากิจกรรม มีจติ อาสาทุกๆ ด้าน ซึง่ แต่ละปีกจ็ ะ คัดเลือกนักศึกษา ทีม่ คี ุณสมบัตดิ งั กล่าว เสนอให้มลู นิธพิ จิ ารณาขอแสดงยินดีกบั ผูท้ ไ่ี ด้รบั ทุนในครัง้ นี้ดว้ ย เพราะเป็ นทุนให้ เปล่า ซึง่ เป็ นการสร้างแรงบันดาลใจในการทีเ่ ราได้มจี ติ อาสาในการทากิจกรรมช่วยเหลือ และสร้างชื่อเสียง ให้กบั มหาวิทยาลัยฯ สังคม และประเทศชาติ ดีใจทีเ่ ห็นน้องๆ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดย เฉพาะด้าน ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นการส่งเสริมให้ นศ.ทากิจกรรม ด้านนี ด้าน นายสิรภพ กล่าวว่า ดีใจทีม่ ผี ใู้ หญ่ได้เล็งเห็นความสาคัญ ในการทากิจกรรมของ นศ. ซึง่ จะเป็นแรง บันดาลใจให้ตนเองทางานเพื่อส่วนรวมและทางานในวิชาชีพ และความสามารถพิเศษของ ตนเองมี ความสุขทีไ่ ด้ทากิจกรทีต่ นเองชอบ และเรียนดนตรีเพื่อทีจ่ ะแสดงให้คนอื่นได้ดคู วามสามารถ โดยเฉพาะ ด้านดนตรี ศิลปะ ขอขอบคุณอาจารย์ พีๆ่ เจ้าหน้าทีท่ ุกคนทีป่ รึกษาของชมรม ดุรยิ นาฎศิลป์ราชภัฏ เชียงราย ทีส่ ่งเสริมกิจกรรมของ นศ.ด้วย “จึงขอเชิญชวนเพื่อนๆ น้องๆ ทีช่ อบการทากิจกรรม เข้าร่วมชมรมฯ กับพีๆ่ เพื่อนๆ ได้ตลอด เพราะทาง มร.ชร. เรามีชมรมหลากหลายกิจกรรม ซึง่ จะทาให้เรามีวสิ ยั ทัศน์กว้าง ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ แล้วสิง่ ดีๆ ก็จะเข้ามาหาเราเอง เช่น ตนเองได้รบั รางวัล “เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย” ในปีน้ี จาก นาย วีระ โรจน์- พจนรัตน์ รมว.วธ. เมือ่ 6 ก.ย. ทีก่ ระทรวงวัฒนธรรม และเคย เป็ นตัวแทนของมหาวิทยาลัยไป เผยแพร่วฒ ั นธรรมทีป่ ระเทศ สปป.ลาว เมือ่ ปี 2557 และไปแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมทีม่ ณฑล หนานหนิง สป. จีน เมือ่ เดือน ก.พ. ต้นปีทผ่ี ่านมา ประสบการณ์ และการได้เรียนรูจ้ ริงๆ นอกห้องเรียนทีด่ ที ส่ี ุด ” นายสิรภพ กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

นางสาวปิยนันท์ ภูมิไสว รหัสนักศึกษา 591770087

ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

นางสาวปิยนันท์ ภูมิไสว รหัสนักศึกษา 591770087

Advertisement