Page 1

11:42 AM 11/10/2018


จกหมายข่าวราชภัฏเชียงราย

ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มร 13

.ชร.-หอปรัชญาฯ เทิดพระเกียรติฯ

ต.ค. น้ อมราลึกฯ ร.9

จัด

“พิธีบาเพ็ญกุศล” ถวาย เป็ นพระราชกุศลฯ


จดหมายข่าวราชภัฏเชียงราย

มร.ชร.- หอปรัชญา ร.9 จัด “พิธีบาเพ็ญกุศลถวายเป็ นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ร.9” 13 ต.ค.นี้ วันคล้าย วันสวรรคต เริ่ ม 07.30-11.00 น. ที่หอปรัชญาฯ มร.ชร.เชิญ “คนราขภัฏ” ทุกคณะฯหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษาทุกชั้นปี ทั้ง “ชมรมรวมพลัง สู่ชุมชน” มร.ชร. และ 14 หมู่บา้ นเขต ต.บ้านดู่ น้อมราลึกในพระมหากรุ ณาธิ คุณฯ ด้วยขบวนแห่ “ขันดอกเครื่ องสักการะ” แบบล้านนาพร้อม แต่งการพื้นเมืองโทนสี ขาว ร่ วมพิธีสาคัญ เสร็ จพิธีเชิญชมหอปรัชญาฯ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิ การบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 (ร.9) ที่หอ้ งประชุมหอปรัชญาฯ เมื่อ 4 ต.ค. (61) เวลา 16.10 น. ที่ผา่ นมาเกี่ยวกับการจัด “พิธีบาเพ็ญกุศลถวายเป็ นพระราชกุศล” อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร (ร. 9) ในวันคล้ายวันสวรรคต ในวันที่ 13 ต.ค. (61) นี้ เพื่อเป็ น การน้อมราลึกถึง พระมหากรุ ณาธิ คุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตั้งแต่เวลา 07.30.-11.00 น. ที่หอปรัชญาฯ มร.ชร. อ.ภูริพฒั น์ แก้วศรี ผอ.หอปรัชญาฯ รายงานต่อที่ประชุม เกี่ยวกับผลดาเนินงานพร้อมกับกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่มา ศึกษางานอย่างต่อเนื่องและการอบรมระยะสั้นๆ ให้แก่มหาวิทยาลัยวัยที่ 3 เทศบาลนครเชียงราย รวมทั้งการทาวิจยั เชิงรุ กในพื้นที่นาโดย ผศ. ดร.รณิ ดา ปิ งเมือง และ อ.จรู ญ แดนนาเลิศ และทีมลงพื้นที่ในเขตภาคเหนือ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน เกี่ยวกับพระราชกรณี ยกิจของ ร. 9 เพื่อ นามาสังเคราะห์ในการจัดนิทรรศการที่หอปรัชญาฯ ต่อไป อ.ภูริพฒั น์ กล่าวถึง การจะจัด “พิธีบาเพ็ญกุศลถวายเป็ นพระราชกุศลฯ” ว่าเป็ น เรื่ องที่สาคัญและจาเป็ นต้องทาเพราะ มร.ชร. มีหอปรัชญาฯ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณี ยกิจของ ร. 9 โดยตรงในวันที่ 13 ต.ค. นี้วา่ ปี นี้เป็ นปี แรกและปี ต่อๆ ไปก็จะจัดพิธีน้ ีต่อไป อย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในพระมหากรุ ณาธิ คุณของพระองค์ที่หาที่สิ้นสุ ดมิได้ นอกจากจะเชิญบุคลากรทุกๆ คนใน มร.ชร. ร่ วมในพิธีแล้วยังจะเชิญชวนผูน้ าในท้องถิ่นระดับต่างๆ รอบๆ มหาวิทยาลัย ทั้ง ต.บ้านดู่ นางแล แม่ขา้ วต้ม และชาวบ้านต่างๆ 14 หมู่บา้ น ที่คณะ/สานักวิชา/วิทยาลัย ได้นาเทียน เข้าพรรษาไปถวายในทุกๆ ปี ขอความร่ วมมือในการนาขบวน แห่ของหมู่บา้ นที่สวยงามพร้อม “ขันดอกเครื่ องสักการะ” ส่งตัวแทนมาร่ วมด้วย นอกจากนี้ยงั จะมี “ชมรมรวมพลังสู่ชุมชน” ซึ่งเป็ น ชมรม ชาติพนั ธุ ์ต่างๆ ใน มร.ชร. กว่า 400 คน ยินดีจะเข้าร่ วมพิธี ด้วยพร้อมจะมีวงดนตรี จากสานักวิชาสังคมศาสตร์บรรเลงเพลงสร้างบรรยากาศ ด้วย หลังเสร็ จพิธีแล้วก็จะเชิญผูน้ าและชาวบ้านเข้าชมหอปรัชญาฯ ต่อไป ผอ.หอปรัชญาฯ กล่าว ผศ.ดร.ไพโรจน์ กล่าวว่า เป็ นเรื่ องที่ดีซ่ ึงตนเองจะเรี ยนให้ อธิ การบดีทราบและส่งหนังสื อไปยังคณะและหน่วยงานต่างๆ โดยด่วน ปี นี้ เป็ นปี แรกเราต้องเชิญ “คนราชภัฏ” ใน มร.ชร. นี้ ทุกคนให้มีความสานึกและตระหนักในความเป็ นคนราชภัฏเสี ยก่อน โดยจัดลาดับในการ ถวายเครื่ องสักการะเป็ นคณะและหน่วยงานต่างๆ โดยให้มีลาดับเวลาที่ชดั เจน ส่วนหน่วยงานภายนอกอาจจะเตรี ยมการไม่ทนั แต่ตอ้ งให้เขาได้ ทราบว่าปี ต่อๆ ไปจะมาร่ วมพิธีน้ ี อย่างไร โดยตนเองจะเสนอให้จดั ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่ งด่วนในวันจันทร์ (8 ต.ค. 61) นี้ ผศ.เฉลียว ประสิ ทธิ วิเศษ กรรมการที่ปรึ กษาหอปรัชญาฯ เสนอที่ประชุมว่า ที่ มร.ชร. เป็ นศูนย์กลางแห่งความจงรักภักดีฯ โดยมีท้ งั สวน สมเด็จพระศรี นคริ นทร์ฯ และหอปรัชญาฯ ที่เกี่ยวข้อง กับสถาบันกษัตริ ยต์ ้ งั อยูท่ ี่นี่ซ่ ึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญมากควรมีการเชิญ คณะผูบ้ ริ หารและ คณะกรรมการผูเ้ กี่ยวข้องอย่างเร่ งด่วนเพื่อพิธีฯ ครั้งนี้ กรรมการที่ปรึ กษาฯ กล่าว และที่ประชุมในวันดังกล่าวมีความเห็นให้ผทู ้ ี่จะไปร่ วมพิธีฯ แต่งกายพื้นเมืองแบบล้านนาโทนสี ขาวหรื ออื่นๆ ตามกาหนดเพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

จดหมายข่าวราชภัฏเชียงราย  

งาน

จดหมายข่าวราชภัฏเชียงราย  

งาน

Advertisement