Page 1

Глобални цели

да се оспособи слухово и визуелно да препознава нови зборови низ разновидни активности и да го разбере нивното значење и глобално и селективно да разбира текстови со позната или помалку позната тематика;

да може да репродуцира и продуцира зборови и едноставни јазични изрази со правилен ритам и интонација; да се оспособи да чита куси текстови за идентификување конкретни и глобални информации;

да се оспособи да пишува едноставни јазични искази и куси текстови со правилна употреба на интерпункциските знаци;

Содржини

Младиот човек во семејното и општественото опкружување

Време на Меѓупредметна реализација корелација

Септември/ ноември

Празници

Октомври/ ноември/ декември/ февруари/ април

Држави од англиско говорно подрачје

Септември/ декември

Користени извори за реализација на содржините

Мајчин јазик, Етика, Информатика, Географија, Вештини за живеење

Messages 3 -Cambridge University Press

Мајчин јазик, Етика, Географија, Вештини за живеење

Интернет

Unit 2 Past Events Unit 3 People

Messages 3 -Cambridge University Press Unit 1 Connections Unit 4 Places Life and Culture section The British p. 35


да може да води едноставна комуникација на ниво на усвоениот вокабулар со примена на јазични функции блиски на возраста на учениците; •

Australia p. 43 Saving Gwrych castle p. 79 Mardi Gras p. 101 Central Park p. 123

да се здобие со знаења за други култури;

Living in the past p. 131 Coursework Shopping in London p. 69 My Guidebook p. 91 Учиме странски јазици

Јануари/ февруари

Интернет

Чувтсва и емоции

Март/Април

Интернет

Моите доживувања

Мај/ Јуни

Интернет Messages 3 -Cambridge University Press Unit 7 Achievements Unit 8 Experiences


Годишно осм деветолетка