Page 1

เตรีย มสอบ NT แบบทดสอบ วิช าคณิต ศาสตร์ ป.3 ***********************

ตอนที่ 1 ข้ อที่ 1-10 (ข้ อเน้ นตัวหนา คือข้ อเฉลย)

1. “ เก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบห้า” เขียนเป็นเลขฮินดูอารบิกได้อย่างไร 1. 97,325 2. 79,325 3. 97,523 4. 79,235 2. ผลลัพธ์ของ 562 + 186 คือ ข้อใด 1. 784 2. 874 3. 748 4. 478 3. 433 + 492 – 255 = 1. 560 2. 670 3. 760 4. 570 4. ข้อใดต่อไปนี้มีผลลัพธ์เท่ากับ 64,907 1. 60,000 + 4,000 + 600 + 7 2. 60,000 + 4,000 + 900 + 7 3. 60,000 + 4,000 + 900 + 107 4. 90,000 + 4,000 + 900 + 7 5. ผลลัพธ์ของ 96,780 – 4520 = 1. 92,206 2. 92,602 3. 92,660 4. 92,260


2

ให้นักเรียนใช้แผนภูมิรูปภาพต่อไปนี้ตอบคำาถามข้อ 6 – 9 จำานวนนักเรียนที่ชอบเล่นกีฬาในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ประเภทกีฬ า ตะกร้อ

จำา นวนนัก เรีย น

ว่ายนำ้า ฟุตบอล กรีฑา วอลเลย์บอล

กำาหนดให้ จำานวนครึ่งหนึ่ง)

1 รูป แทนจำานวนนักเรียน 30 คน

6. จำานวนนักเรียนทั้งหมดที่ชอบเล่นกีฬาในโรงเรียนแห่งนี้คือข้อใด 1. 555 คน 2. 545 คน 3. 565 คน 4. 655 คน 7. ข้อใดคือชนิดกีฬาที่นักเรียนชอบเล่นมากที่สุด 1. กรีฑา 2. ตะกร้อ 3. ฟุตบอล 4. ว่ายนำ้า 8. ข้อใดคือชนิดกีฬาที่นักเรียนเล่นเท่ากัน 1. ว่า ยนำ้า วอลเลย์บ อล 2. ว่ายนำ้า ตะกร้อ

(คือ


3

3. วอลเลย์บอล ฟุตบอล 4. ว่ายนำ้า ฟุตบอล 9. นักเรียนที่ชอบเล่นฟุตบอลมีจำานวนมากกว่านักเรียนที่ชอบเล่นกรีฑากี่คน 1. 10 คน 2. 15 คน 3. 20 คน 4. 25 คน 10. ใครใช้เครื่องมือวัดได้เหมาะสมที่สุด 1. ณรงค์ใช้ตลับเมตรวัดความยาวของตัวตั๊กแตน 2. กล้า ใช้ไ ม้บ รรทัด วัด ความยาวของดิน สอ 3. เอกใช้สายวัดตัววัดความยาวของสนามหญ้า 4. มาลีใช้ไม้เมตรวัดความยาวของหนังสือเรียน

********************************


4

ตอนที่ 2 ข้ อที่ 11-20 11. เครื่องหมายในข้อใดที่ทำาให้ประโยคสัญลักษณ์นี้ 15 1.

+

60 = 75 เป็นจริง

2. – 3. × 4. % 12. 5 × 6,714 = ได้ผลลัพธ์เท่าใด 1. 35,037 2. 53,703 3. 33,570 4. 33,750 13. 2345 × 0 มีค่าเท่าไร 1. 2,354 2. 2,345 3. 4,523 4. 5,432 14. 20 × 6 × 2 = 1. 240 2. 250 3. 260 4. 270 15. 43 (หาร) 9 มีค่าเท่าใด 1 4.7 2. 5.7 3. 7.4 4. 4.9 16. เวลา 4 เดือน 2 สัปดาห์ คิดเป็ นจำานวนวันได้ กี่วนั 1. 142 วัน 2. 134 วัน 3. 143 วัน 4. 124 วัน 17. ป้าซื ้อไก่หนัก 2 กิโลกรัม 5 ขีด และซื ้อผักหนัก 3 กิโลกรัม 6 ขีด รวมแม่ซื ้อไก่และผักหนักเท่าไร


5

1. 6 กิโลกรัม 2. 5 กิโลกรัม 1 ขีด 3. 5 กิโลกรัม 4. 6 กิโลกรัม 1 ขีด 18. เครื่ องตวงชนิดใดมีความจุมากที่สดุ 1. ช้ อนชา 2. ถ้ วยตวง 3. ถัง 4. กระบอกตวง 19. จากรูปส่วนที่ไม่แรเงามีคา่ เท่าใด ( หน้ า 12 ข้ อ 66) 1. 4 ส่วน 6 2. 6 ส่วน 10 3. 10 ส่วน 4 4. 4 ส่ วน 10 20. นักเรี ยนจะต้ องแรเงารูปวงกลมที่กำาหนดให้ กี่รูป จึงจะได้ เป็ น 4 ส่วน 8 ของทังหมด ้ 1. 2. 3. 4.

2 3 4 5

รูป รูป รูป รูป

********************************


6

ตอนที่ 3 ข้ อที่ 21-30 21. รูปในข้อใดแสดงส่วนของเส้นโค้ง 1. 3. 2. 4. 22. เมย์ซื้อสมุด 4 เล่ม ราคาเล่มละ 25.50 บาท ซือ ้ ปากกา 5 แท่ง ราคาแท่งละ 5 บาท รวมเมย์ต้องจ่ายเงินเท่าไร 1. 172.00 บาท 2. 127. 50 บาท 3. 127.00 บาท 5. 172. 50 บาท 23. สิงโตวิ่งได้ไกลกว่าม้า 2 กิโลเมตร ม้าวิ่งได้ไกลกว่ายีราฟ 3 กิโลเมตร ถ้า ยีราฟวิ่งได้ระยะทาง 5 กิโลเมตร สิงโตวิ่งได้ระยะทางเท่าใด 1. 8 กิโลเมตร 2. 9 กิโลเมตร 3 10 กิโ ลเมตร 4. 11 กิโลเมตร 24. มีข้าวสารอยู่ 100 กิโลกรัม แบ่งใส่ถุง ถุงละ 4.5 กิโลกรัม จะได้ทั้งหมดกี่ถุง และเหลือข้าวสารอีกกี่กิโลกรัม 1. 21 ถุง เหลืออีก 1 กิโลกรัม 2. 22 ถุง เหลือ อีก 1 กิโ ลกรัม 3. 23 ถุง เหลืออีก 2 กิโลกรัม 4. 24 ถุง เหลืออีก 2 กิโลกรัม 25. 87,209 เขียนเป็นตัวหนังสือได้อย่างไร 1. แปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยเก้า 2. แปดหมื่น เจ็ด พัน สองร้อ ยเก้า 3. แปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยและเก้า 4. แปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้า


26. 753,005 เขียนในรูปกระจายได้อย่างไร 1. 7000+50,000+3,000+5 2. 70,000+50,000+300+5 3. 70,000+5,000+300+5 4. 700,000+50,000+3,000+5 27. ข้อใดเรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย 1. 96,543 96,534 96,524 96,514 2. 87432 87,452 87,462 87,432 3. 54,892 54,882 54,872 55,862 4. 45,623 46,532 45,612 45,602 28. มงคลขายเสื้อได้เงิน 3,015 บาท ขายได้กำาไร 1,025 บาท มงคลซื้อเสื้อมา ราคาเท่าไร 1. 1,690 2. 1,790 3. 1,990 4. 1,890 29. เชือกเส้นที่หนึ่งยาว 5 เมตร 30 เซนติเมตร เส้นที่สองยาว 6 เมตร 20 เซนติเมตร เส้นที่สามยาว 1 เมตร 50 เซนติเมตร หากนำาเชือกทั้งสามเส้นมา วางต่อกันจะได้เชือกยาวเท่าไร 1. 12 เมตร 50 เซนติเมตร 2. 12 เมตร 3. 13 เมตร 50 เซนติเมตร 4. 13 เมตร 30. จากปีปฏิทินเดือนที่ลงท้ายด้วย “ยน” มีกี่เดือน และมีวันทั้งหมดกี่วัน 1. 5 เดือน 102 วัน 2. 5 เดือน 120 วัน 3. 4 เดือน 102 วัน 4. 4 เดือ น 120 วัน

7


8

********************************

ตอนที่ 4 ข้ อที่ 31-40 ให้นักเรียนใช้แผนภูมิต่อไปนี้ตอบคำาถามข้อที่ 31 – 33 แผนภูมิรูปภาพแสดงจำานวนนาฬิกาที่ร้านแมงมุมบริการ ขายได้ใน 1 สัปดาห์ นาฬิกาปลุก นาฬิกาติดฝาผนัง นาฬิกาจับเวลา นาฬิกาตั้งโต๊ะ นาฬิกาข้อมือ

      

กำาหนดให้ รูปนาฬิกา ( ) 1 รูป แทนจำานวนนาฬิกา 10 เรือน 31. ร้านแมงมุมบริการ ขายนาฬิกาได้ทั้งหมดกี่เรือน 1. 270 เรือ น 2. 720 เรือน 3. 170 เรือน 4. 370 เรือน 32. นาฬิกาประเภทใดที่มีผู้ซื้อน้อยที่สุดและมากที่สุด 1. นาฬิกาติดฝาผนังและนาฬิกาปลุก 2. นาฬิก าจับ เวลาและนาฬิก าตั้ง โต๊ะ 3. นาฬิกาข้อมือและนาฬิกาตั้งโต๊ะ 4. นาฬิกาจับเวลาและนาฬิกาปลุก 33. นาฬิกาจับเวลาขายได้จำานวนน้อยกว่านาฬิกาติดฝาผนังเท่าไร 1. 10 เรือน


2. 15 เรือน 3. 20 เรือ น 4. 30 เรือน 34. คำาตอบของ 65874 + 48523 – 56200 คือข้อใด 1. 58,187 2. 58,197 3. 85,197 4. 85,971

9

35. สิ่งของใดต่อไปนี้มีนำ้าหนักมากที่สุด - ข้าวสาร 600 กรัม - เหล็ก 5 ขีด - ปลา สด 500 กรัม - แป้งข้าวเหนียว 400 กรัม - กล่อง กระดาษ 7 ขีด

1. เหล็ก 2. ปลาสด 3. กล่อ งกระดาษ 4. ข้าวสาร 36. คำาตอบของ (5,432 หาร 5 ) x (426 หาร 6) คือข้อใด 1. 55,106 2 66,106 3 88,106 4. 77,134 37. สุดาซื้อหนังสือ สมุดและปากกา ราคาทั้งหมดรวมกัน 150.50 บาท จ่ายเงินไป 200 บาท สุดาจะได้เงินทอนเท่าไร 1. 49.50 บาท 2. 45.50 บาท 3. 49.00 บาท 4. 45.00 บาท


38. มาลีออกกำาลังกายวันละ 45 นาที เป็นเวลา 25 วัน มาลีออกกำาลังกาย ทั้งหมดกี่นาที 1. 1,215 นาที 2. 1,325 นาที 3. 1,025 นาที 4. 1,125 นาที 39. ข้อใดต่อไปนี้ใช้เครื่องหมายไม่ถูกต้อง 1. 4,782 2,368 > 2. 6,598 3. 423,659 4. 632,580

= > <

6,598 987,430 968,700

40. ข้อใดเรียงลำาดับจำานวนจากน้อยไปหามากได้ถูกต้อง 1. 6,543 7,542 8,543 5,543 2. 2,069 1,450 2,963 1,321 3. 3,240 3,425 3,500 3,745 4. 9,874 3,621 1,000 3,652

********************************

10


11

ตอนที่ 5 ข้ อที่ 41-50 41. 88, 86, 84, 82, … ข้อใดคือจำานวนที่อยู่ถัดไป 1. 81 2. 80 3. 79 4. 78 42. ลุงปลูกมะม่วงและมะขามรวมกันได้ 5,320 ต้น ถ้าปลูกมะม่วง 2600 ต้น จะปลูก มะขามกี่ต้น 1. 2,740 ต้น 2. 2,750 ต้น 3. 2,720 ต้น 5. 3,720 ต้น 43. ข้อใดต่อไปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมทั้งหมด 1. 2. 3.


12

4. 44. ผลลัพธ์ของ 653 คูณ 7 คือข้อใด 1. 4,517 2. 4,571 3. 5,471 4. 5,417 45. ผลต่างระหว่าง 900 กับ 650 คูณด้วย 5 มีผลลัพธ์ตามข้อใด 4500 3250 1. 2,250 2. 1,520 3. 1,250 4. 2,520 46. จำานวน 65,000 กรัม คิดเป็นกี่กิโลกรัม 1. หกร้อยห้ากิโลกรัม 2. ห้าสิบหกกิโลกรัม 3. หกสิบ ห้า กิโ ลกรัม 4. หกพันห้าร้อยกิโลกรัม 47. คำาตอบของ (850 – 400) หาร (45 – 10) คือข้อใด 1. 13.58 2. 12.58 3. 13.85 4. 12.85 48. “ เก้าหมื่นสองพันหกร้อยสิบห้า” เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลข ไทยได้ตามข้อใด 1. 9,261 ๙,๒๖๑ 2. 926,015 ๙๒๖,๐๑๕ 3. 92,615 ๙๒,๖๑๕ 4. 92,651 ๙๒,๖๕๑ 49. คำาตอบของ 9876 – 4532 – 320 คือข้อใด 1. 5,204 2. 5,024 3. 5,042


13

4. 5,240 50. รูปใดต่อไปนี้ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 1. 2. 3. 4.

********************************

ตอนที่ 6 ข้ อที่ 51-60 51. 500+562 –200 คูณ 5 มีค่าเท่าไร 1. 3,401 2. 4,301 3. 3,410 4. 4,310 ใช้แผนภูมิรูปภาพต่อไปนี้ตอบคำาถามข้อที่ 52 - 54 ( หนัง สือ คู่ม ือ เตรีย ม สอบ เอ็น ที ป. 3 เล่ม สีฟ ้า – เขีย ว) หน้า 74 จำานวนรถยนต์ที่จอดบนลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ระหว่าง เวลา 19.00 – 21. 00 น. ชั้น ที่ 4 ชั้น ที่ 3 ชั้น ที่ 2

   


ชั้น ที่ 1  ชั้น ใต้ด ิน   กำา หนดให้  (รถยนต์) แทนรถยนต์ 5 คัน 52. จำานวนรถยนต์ที่จอดในชั้นใต้ดินมากกว่าชั้นที่ 3 กี่คัน 1. 25 คัน 2. 30 คัน 3. 35 คัน 4. 40 คัน 53. ลานจอดรถชั้นใดมีรถจอดน้อยที่สุด 1. ชั้น ที่ 1 2. ชั้นที่ 2 3. ชั้นที่ 3 5. ชั้นที่ 4 54. จำานวนรถที่จอดบนชั้นที่ 1 2 และ 3 รวมกันมีกี่คัน 1. 80 คัน 2. 85 คัน 3. 90 คัน 4. 95 คัน 55. หน่วยการวัดกลุ่มใดจัดอยู่ในเรื่องการวัด 1. ขีด, กรัม, กิโลกรัม 2. กรัม, ลิตร, ถัง 3. นิ้ว , เมตร, กิโ ลเมตร 4. เมตร,กิโลเมตร, กรัม 56. ถ้านับเวลาตั้งแต่ 14 มีนาคม ไปอีก 60 วัน จะตรงกับข้อใด 1. วันที่ 11 พฤษภาคม 2. วันที่ 12 พฤษภาคม 3. วัน ที่ 13 พฤษภาคม 5. วันที่ 14 พฤษภาคม 57. คำาตอบของ 54,321 + 12,345 + 5,000 ตรงกับข้อใด 1. 71,444 2. 71,555

14


15

3.71,666 4. 71,333 58. จำานวนใดเมื่อนำาไปลบออกจาก 200,000 แล้วเท่ากับ 136,549 1. 63,541 2. 63,451 3. 63,145 4. 63,154 59. มีธนบัตรใบละ 500 บาทอยู่ 3 ใบ ธนบัตรใบละ 50 บาท อยู่ 14 ใบ แลกเป็น ธนบัตรใบละ 20 บาท ได้กี่ใบ 1. 110 ใบ 2. 150 ใบ 3. 210 ใบ 4. 250 ใบ 60. ร้านแห่งหนึ่งขายกางเกงได้ 2,560 ตัว ขายเสื้อได้น้อยกว่ากางเกง 700 ตัว ร้านแห่งนี้ ขายกางเกงและเสื้อได้ทั้งหมดกี่ตัว 1. 7,720 ตัว 2. 6,620 ตัว 3. 5,520 ตัว 4. 4,420 ตัว ******************************** ตอนที่ 7 ข้ อที่ 61-70 61. จำานวนนักท่องเที่ยวเดือนที่แล้วมี 89,745 คน เดือนนี้มีมากกว่าเดือนที่แล้ว 2,564 คน เดือนนี้มีนักท่องเที่ยวกี่คน 1. 93,309 2. 92,309 3. 93,930 4. 92,039 ให้นักเรียนอ่านบันทึกการเดินทางของ เด็กหญิงพัชรีวัลย์ ใจงาม แล้วตอบ คำาถามข้อที่ 62 - 64


เที่ย วเชีย งใหม่ วัน เสาร์ท ี่ 12 สิง หาคม 2549 08.00 น. - ออกเดินทางจากโรงแรมที่พัก 09.30 น. - เข้าชมวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ 11.00 น. - เข้าชมงานราชพฤกษ์ เฉลิมพระเกียรติ 13.30 น. - เที่ยวชมหมู่บ้านผลิตร่มที่ สันกำาแพง 19.00 น. - เที่ยวชมถนนคนเดิน วัน อาทิต ย์ท ี่ 13 สิง หาคม 2549 10.00 น. - เที่ยวชมหมู่บ้านถวาย 13.30 น. - เที่ยวชมนำ้าตกแม่กลาง 16.00 น . - เดินทางกลับบ้าน 62. พัชรีวัลย์ เข้าชมงานราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติวันและเวลาใด 1. วันเสาร์, 09.30 น. 2. วัน เสาร์, 11.00 น. 3.วันอาทิตย์, 10.00 น. 4. วันอาทิตย์. 13.30 น. 63. วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2549 เวลา 19.00 น. พัชรีวัลย์อยู่ที่ใด 1. ชมการผลิตร่มที่สันกำาแพง 2. เดินทางกลับบ้าน 3. เที่ย วชมถนนคนเดิน 4. เดินทางกลับที่พัก 64. มานะ ตื่นนอนเวลา 05.55 น. ล้างหน้าแปรงฟันและอาบนำ้าใช้เวลา 15 นาที แต่งตัว 20 นาที รับประทานอาหาร 15 นาที จากนั้นจึงเดินทางไปโรงเรียน อยากทราบว่ามานะออกจากบ้านเวลาเท่าใด 1. 06.55 น. 2. 06.45 น. 3. 06.40 น. 4. 06. 50 น. 65. 659,630 ตัวเลขที่ขด ี เส้นใต้อยู่ในหลักใดมีค่าเท่าใด

16


1. หลักร้อย มีค่า 5 ร้อย 2. หลักพัน มีค่า 5 พัน 3. หลัก หมื่น มีค ่า 5 หมื่น 4. หลักแสน มีค่า 5 แสน 66. ธนบัตรมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใด 1. สี่เหลี่ยมจัตุรัส 2. สี่เ หลี่ย มผืน ผ้า 3. สี่เหลี่ยมคางหมู 4. สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 67. พ่อค้าในตลาดสดแห่งหนึ่งขายกล้วยได้ 54 หวี ราคาหวีละ 15 บาท พ่อค้า ได้เงินทั้งหมดกี่บาท 1. 710 บาท 2 810 บาท 3. 910 บาท 4. 1,010 บาท 68. นำ้าฝนมีเงิน 1,500 บาท แลกธนบัตรยี่สิบบาทได้กี่ฉบับ 1. 72 ฉบับ 2. 73 ฉบับ 3. 74 ฉบับ 4. 75 ฉบับ 69. 130, 145, 160,175 เป็นการนับในลักษณะตามข้อใด 1. นับเพิ่มที่ละ 5 2. นับเพิ่มที่ละ 10 3. นับ เพิ่ม ทีล ะ 15 4. นับเพิ่มที่ละ 20

70. จำานวนในข้อใดมีค่ามากที่สุด 1. 56,743 2. 81,000 3. 69,999 4. 78,650

17


18

********************************

ตอนที่ 8 ข้ อที่ 71-80 จำานวนนักเรียนชั้น ป.3 ที่สอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนระดับต่างๆ ระดับ คะแนน 1

จำา นวนนัก เรีย น ชาย หญิง รวม 13 15 28


19

2 35 25 60 3 76 35 111 4 15 12 27 139 87 226 รวม จากตารางให้นักเรียนตอบคำาถามข้อที่ 71-73 71. นักเรียนส่วนใหญ่ได้คะแนนระดับใด 1. ระดับ 1 2. ระดับ 2 3. ระดับ 3 4. ระดับ 4 72. จำานวนนักเรียนชายและหญิงรวมกันมีทั้งหมดกี่คน 1. 216 คน 2. 226 คน 3. 236 คน 4. 246 คน 73. จำานวนนักเรียนชายที่ได้คะแนนระดับ 1 และ 2 รวมกันมีทั้งหมดกี่คน 1. 47 คน 2. 48 คน 3. 49 คน 4. 50 คน 74. อนุชิต และอนุพงษ์ มีเงินอยู่คนละ 3,190 บาท ฟ้าใสมีเงินมากกว่าสองคน แรกอยู่ 250 บาท ทั้งสามคนมีเงินรวมกันเท่าไร 1. 8,920 2. 9,802 3. 9,820 4. 8,902 75. ตู้เย็นราคา 6,550 บาท เครื่องปริ้นเตอร์ขายแพงกว่าตู้เย็น 950 บาท เครื่อง ปริ้นเตอร์ราคาเท่าไหร่ 1. 6,500 2. 6,550 3. 7,500


20

4. 7,550 76. คำาตอบในข้อใดมีค่าน้อยที่สุด 1. 98,756 + 8,543 = 107299 2. 98765 + 8534 = 107299 3. 98765 + 5834 = 104608 4. 98765 + 4834 = 103599 77. 56,723 > ควรเติมจำานวนใดลงในช่องสี่เหลี่ยม 1. 56,732 2. 56,731 3. 56,723 4. 56,713 78. “เมตตา มีเงินอยู่ 96,750 ซือ ้ คอมพิวเตอร์หมดเงินไป 55,000 บาท เมตตาเหลือ เงินเท่าไหร่” อยากทราบว่าโจทย์ข้อนี้ ต้องการทราบคำาตอบในข้อใด 1. เมตตาซื้ออะไร 2. เมตตาเหลือ เงิน กี่บ าท 3. คอมพิวเตอร์ราคาเท่าไร 4. เมตตามีเงินกี่บาท 79. ข้อใดคือคำาตอบของระยะทาง 10 กิโลเมตร 485 เมตร 1. 1,485 กิโลเมตร 2. 10,485 เมตร 3. 1,485 เมตร 4. 1,485 เซนติเมตร 80. ความยาว 8,065 เซนติเมตร เท่ากับความยาวในข้อใด 1. แปดเมตรหกสิบห้าเมตร 2. แปดสิบ เมตรหกสิบ ห้า เซนติเ มตร 3. แปดพันเมตรหกสิบห้าเซนติเมตร 4. แปดเมตรหกสิบห้าเซนติเมตร

ตอนที่ 9 ข้ อที่ 81-90

********************************

81. หากนักเรียนต้องการวัดรอบเอว จะต้องใช้เครื่องมือชนิดใดจึงจะเหมาะสม


21

1. ไม้เมตร 2. สายวัด ตัว 3. ตลับเมตร 4. ไม้บรรทัด 82. 3,900 กรัม อยากทราบว่าไก่มีนำ้าหนักคิดเป็นเท่าไร 1. 3 กิโลกรัม 900 ขีด 2. 3 กิโลกรัม 90 ขีด 3. 3 กิโ ลกรัม 9 ขีด 4. 3 กิโลกรัม 83. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 1. 5 กิโลกรัม เบากว่า 40 ขีด 2. 20 ขีด เท่ากับ 2 กิโลกรัม 3. 500 กรัม หนัก กว่า 50 กิโ ลกรัม 4. 3 กิโลกรัม น้อยกว่า 400 กรัม 84. ปริมาณในข้อใดมากที่สุด 1. นำ้ามันเบนซินจำานวน 90 ซี.ซี. 2. นำ้า มัน งาจำา นวน 10 ลิต ร 3. นำ้ามันพืชจำานวน 300 มิลลิลิตร 4. นำ้าเปล่าจำานวน 200 ซี.ซี. 85. เหรียญสิบบาท 10 เหรียญ เหรียญห้าบาท 10 เหรียญ แลกธนบัตรฉบับละ 20 บาทได้กี่ฉบับ และจะมีเงินเหลือเท่าได 1. 7 ฉบับ 10 บาท 2. 8 ฉบับ 5 บาท 3. 7 ฉบับ 5 บาท 4. 8 ฉบับ 10 บาท 86. ปุรชัย มีเงิน 255.50 บาท เฉลิมมีเงิน 190.50 บาท ปุรชัยมีเงินมากกว่าเฉลิมกี่ บาท 1. 55.50 บาท 2. 65 บาท 3. 65.50 บาท 4. 55 บาท


87. 2 สัปดาห์ 4 วัน ต่างกับ 3 สัปดาห์ 6 วัน อยู่กี่วัน 18 27 1. 8 วัน 2. 9 วัน 3. 5 วัน 4. 6 วัน 88. 2 ชั่วโมง 15 นาที คิดเป็นกี่นาที 1. 125 นาที 2. 135 นาที 3. 145 นาที 4. 155 นาที 89. ข้อใดคือรูปภาพที่มีจำานวนมุมและจำานวนด้านต่างจากข้ออื่น 1. 2. 3. 4. 90. สิ่งของในข้อใดต่อไปนี้มีรูปทรงแตกต่างจากข้ออื่น 1. ตำาราเรียน 2. ไม้บ รรทัด 3. หนังสือการ์ตูน 4. สมุด

********************************

22


23

ตอนที่ 10 ข้ อที่ 91-100

91.รูปในข้อใดมีแกนสมมาตรมากที่สุด 1. 2. 3. 4. 92. 3 7 11 19 ตัวเลขทีห ่ ายไปคือข้อใด 1. 13 2. 14 3. 15 4. 16 93. เชือกเส้นหนึ่งยาว 7 เมตร 50 เซนติเมตร ตัดไปใช้งาน 2 เมตร 30 เซนติเมตร จะเหลือเชือกยาวเท่าใด 1. 3 เมตร 10 เซนติเมตร 2. 5 เมตร 10 เซนติเมตร 3. 5 เมตร 15 เซนติเมตร 4. 5 เมตร 20 เซนติเ มตร 94. ผ้าไหมราคาเมตรละ 350 บาท ถ้าต้องการซื้อจำานวน 70 เมตร จะต้องนำาเงิน ไปประมาณกี่บาท จึงจะพอซื้อ 1. 14,600 บาท 2. 24,600 บาท 3. 24,400 บาท 4. 14,400 บาท 95. วาริณีมีเงินอยู่ 15,650 บาท ได้เงินจากงานพิเศษอีก 2,550 บาท วาริณีไปซื้อ ของให้พ่อและแม่คนละ 1,000 บาท จะเหลือเงินกี่บาท 1. 17,200 บาท 2. 16,200 บาท 3. 16,020 บาท 4. 17,020 บาท 96. หน่วยการวัดกลุ่มใดจัดอยู่ในเรื่องการชั่ง


1. กิโลกรัม, เมตร,กิโลเมตร 2. กิโลกรัม,กรัม,ถัง 2. กิโลกรัม,ลิตร,นิ้ว 4. กิโ ลกรัม , กรัม ,ขีด 97. (5,432 + 256) – 1,250 = 1. 4,438 2. 5,538 3. 3,338 4. 4,538 98. ซื้อมังคุดมา 200 ผล นำามาจัดเป็นกอง กองละ 5 ผล แล้วขายกองละ 15 บาท เมื่อขายหมดจะได้เงินกี่บาท เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร 1. (200 % 5) x 15 = 2. (200 + 5) x 15 = 3. 200 % (5 x 15 )= 4. (200+5) + 15 = 99. ข้อใดคือคำาตอบของ 500 % 15 1. 22.22 2. 44.44 3. 33.33 4. 55.55 100. ระยะทางยาว 2,000 เมตร ใช้คนวิ่งผลัด 4 คน ทุกคนวิ่งเป็นระยะทางเท่าๆ กัน แต่ละคนต้อ งวิ่งเป็นระยะทางเท่าไร 1. 500 กิโลเมตร 2. 500 เมตร 3. 50 เมตร 4. 50 กิโลเมตร ********************************

24

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.3  
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.3  

แบบทดสอบคริตศาสตร์ ป.3

Advertisement