Page 1

โครงงานเทคโนโลยยีเดดินตามรอยพพ่ อ ชชชื่อหหัวขข้ อโครงงาน บรรเลงเพลงพระราชนนิพนธธ์ The music of His Majesty King Bhumibol Adulyadej จหัดททาโดย 1. นางสาวศศิรศิพร ฤทธศิธ เดช ชชชน ม.6/4 เลขททที่ 6 รหชสประจจาตชว 2. นางสาววรดา สสุ ปฏศิญญา ชชชน ม.6/4 เลขททที่ 8 รหชสประจจาตชว 3. นางสาวศศศิธร แซซลศิชม ชชชน ม.6/4 เลขททที่ 12 รหชสประจจาตชว 4. นางสาวภาวศิลศิน ชชยสศิ ทธศิธ ชชชน ม.6/4 เลขททที่ 14 รหชสประจจาตชว 5. นางสาวเจนจศิรา จชนทรชศิด ชชชน ม.6/4 เลขททที่ 28 รหชสประจจาตชว 6. นางสาวชญานศิษฐฐ์ ศรท สอาด ชชชน ม.6/4 เลขททที่ 29 รหชสประจจาตชว 7. นางสาวลลศิตา สมทรชพยฐ์ ชชชน ม.6/4 เลขททที่ 38 รหชสประจจาตชว 8. นายศสุภกร บสุญนาค ชชชนม.6/4 เลขททที่42 รหชสประจจาตชว

28489 34203 36333 37241 39206 39029 39205 39237

เสนอ

คสุณครรู วทระพจนฐ์ รชตนรชตนฐ์

วนิชาการออกแบบและเทคโนโลยยี 6 นหักเรยียนระดหับชหัชั้นมหัธยมศศึกษาปยี ทยีชื่ 6/4 กลลลุ่มสาระการเรยียนรรข้ การงานอาชยีพและเทคโนโลยยี โรงเรยียนดรล ณาราชบลรยี

บทคหัดยลุ่ อ

เนนที่ องจากมทคนรรูรู้จกช เพลงพระราชนศิพนธฐ์นอรู้ ย และมทบางเพลงททที่เปป็ นททที่รรูรู้จกช คนบางกลสุ ซมตรู้องการนจามาเปป็ น แนวทางในการศศึกษา จศึงมทการคศิดททที่จะจชดทจาการเลซนดนตรท ขช ศึนเพนที่อใหรู้เปป็ นแนวทางในการศศึกษาไดรู้ และนจามา ประยสุกตฐ์ใชรู้ใหรู้เปป็ นททที่รรูรู้จกช เพศิที่มมากขศึชนของเดป็กสมชยใหมซ และเปป็ นการเทศิดพระเกทยรตศิพระบาทสมเดป็ก พระเจรู้าอยรูหซ วช รชชกาลททที่๙


กนิตตนิกรรมประกาศ โครงงานททที่นกช เรท ยนจชดทจานทช ไดรู้รชบการสนชบสนสุน ใหรู้คาจ ปรศึ กษา ใหรู้การอนสุเคราะหฐ์ดารู้ นการถซาย ทจาและสถาน ททที่โดยเฉพาะอยซางยศิงที่ คสุณครรู วทระพจนฐ์ รชตนรชตนฐ์ และโรงเรท ยนดรสุ ณาราชบสุรท ททที่ใหรู้คาจ ปรศึ กษาระหวซางถซายทจาและแกรู้ปชญหา ใหรู้คาจ ปรศึ กษาตซางๆ จนโครงงานเสรป็ จสมบรูรณฐ์ คณะผรูจรู้ ดช ทจาขอขอบคสุณทซานมา ณ โอกาสนทช

คณะผรูจรู้ ดช ทจา 28 มกราคม 2560


สารบหัญ

เรชชื่อง

บทคชดยซอ กศิตตศิกรรมประกาศ บทททที่ 1 บทนจา ททที่มาและความสจาคชญ วชตถสุประสงคฐ์ ขอบเขต

บทททที่ 2 เอกสารททที่เกทที่ยวขรู้อง บทททที่ 3 อสุปกรณฐ์และวศิธทการดจาเนศินงาน บทททที่ 4 ผลการดจาเนศินงาน บทททที่ 5 สรสุ ปการดจาเนศินงานและขรู้อเสนอแนะ

หนข้ า ก ข 1 1

1 1

2 4 5 8


บททยีชื่1 บทนทา 1. ความเปป็ นมาและความสท าคหัญของปหัญหา เพลงพระราชนศิพนธฐ์เปป็ นเพลงททที่พระเจรู้าอยรูหซ วช รชชกาลททที่๙ ทรงพระราชนศิ พนธฐ์ขชศึน โดยใหรู้หมซอมเจรู้า หลายพระองคฐ์ชซวยในการแตซง และมทผทรูรู้ ทที่สนใจนจามาเปลทที่ยนทจานองในการเผยแพรซ และเพนที่อเปป็ นการเทศิดพระ เกทยรตศิ จศึงจชดใหรู้มทการเลซนดนตรท และพรูดถศึงขรู้อมรูล เชซน เนนช อหาของเพลง ประวชตศิของเพลง ประวชตศิเครนที่ องดนตรท และมทเพลงประกอบในวทดทโอ 2. วหัตถลประสงคธ์ ของโครงงาน 1.เพนที่อใหรู้เดป็กไทยในสมชยใหมซไดรู้รรูรู้จกช เพลงพระราชนศิ พนธฐ์มากยศิงที่ ขศึชน 2.เพนที่อเทศิดพระเกทยรตศิพระบาทสมเดป็กพระเจรู้าอยรูหซ วช รชชกาลททที่๙ 3. ขอบเขตของโครงงาน 1.สศิที่ งททที่ศศึกษา ศศึกษาเกทที่ยวกชบเพลงพระราชนศิ พนธฐ์ เพลงใกลรู้รสุซง,เพลงชะตาชท วศิต,เพลงยามเยป็น ,เพลงอาทศิตยฐ์ อชบแสง 2.สถานททที่ โรงเรท ยนดรสุ ณาราชบสุรท 3.ระยะเวลา 2 เดนอน(ธชนวาคม 2559-มกราคม 2560) 4. วนิธยีการททาโครงงาน ดชงนทช

โครงงานนทช เปป็ นการ บรรเลงเพลง เรนที่ อง บรรเลงเพลงพระราชนศิ พนธฐ์ โดยมทขช นตอน รวบรวมเพลงและเนนช อหาเพนที่อมาจชดทจาเปป็ นชศิชนงาน


5. ประโยชนธ์ ทยีชื่คาดวลุ่ าจะไดข้รหับ เดป็กไทยในสมชยใหมซรรูรู้จกช เพลงพระราชนศิพนธฐ์มากขศึชนและนจามาใชรู้ในการเรท ยนวศิชาดนตรท ไดรู้

บททยีชื่2 เอกสารทยีชื่เกยียชื่ วขข้ อง ในการจชดทจาโครงงานคอมพศิวเตอรฐ์ ในการบรรเลงเพลงพระราชนศิ พนธฐ์ของพระบาทสมเดป็จพระเจรู้าอยรูหซ วช รชชกาลททที่9 เพนที่อจะจชดลงใน Youtube เพนที่อเฉลศิมพระเกทยรตศิพระบาทสมเดป็กพระเจรู้าอยรูหซ วช รชชกาลททที่9 และเปป็ น แนวทางการศศึกษาแกซผทรูรู้ ทที่ตอรู้ งการเรท ยนรรูรู้

ทยีชื่มาและความสท าคหัญของโครงงาน

เพลงพระราชนศิพนธฐ์เปป็ นเพลงททที่พระเจรู้าอยรูหซ วช รชชกาลททที่๙ ทรงพระราชนศิ พนธฐ์ขชศึน โดยใหรู้หมซอมเจรู้า หลายพระองคฐ์ชซวยในการแตซง และมทผทรูรู้ ทที่สนใจนจามาเปลทที่ยนทจานองในการเผยแพรซ และเพนที่อเปป็ นการเทศิดพระ เกทยรตศิ จศึงจชดใหรู้มทการเลซนดนตรท และพรูดถศึงขรู้อมรูล เชซน เนนช อหาของเพลง ประวชตศิของเพลง ประวชตศิเครนที่ องดนตรท และมทเพลงประกอบในวทดทโอ เพลงททที่ 1 ใกลรู้รสุซง เพลงททที่ 2 ชะตาชทวศิต

ขข้ อมรลทยีชื่เกยียชื่ วขข้ อง

1.ประวหัตนิพลงใกลข้ รลุ่ ล ง

เปป็ นเพลงพระราชนศิพนธฐ์ลาจ ดชบททที่ 4 ทรงพระราชนศิ พนธฐ์ใน พ.ศ. 2489 ขณะทรงเปป็ นสมเดป็จพระอนสุชา ธศิ ราช ทรงพระกรสุ ณาโปรดเกลรู้าฯ ใหรู้ศาสตราจารยฐ์ ดร.ประเสรศิ ฐ ณ นคร ประพชนธฐ์คาจ รรู้องภาษาไทย สซ วน คจารรู้องภาษาอชงกฤษ ทรงพระกรสุ ณาโปรดเกลรู้าฯ ใหรู้ทซานผรูหรู้ ญศิงนพคสุณ ทองใหญซ ณ อยสุธยา ประพชนธฐ์ พระราชทานใหรู้วงดนตรท สสุนทราภรณฐ์ นจาออกบรรเลงครชชงแรก ทางสถานทวศิทยสุกระจายเสท ยงกรมโฆษณาการ https://www.youtube.com/watch?v=VLBJQgWkgog

2.ประวหัตนิเพลงชะตาชยีวนิต เปป็ นเพลงพระราชนศิพนธฐ์ลาจ ดชบททที่ ๕ ทรงพระราชนศิ พนธฐ์หลชงจากเสดป็จขศึช นครองราชยฐ์สมบชตศิ และเสดป็จ พระราชดจาเนศินไปทรงศศึกษาตซอททที่ประเทศสวศิตเซอรฐ์ แลนดฐ์ ทรงพระกรสุ ณาโปรดเกลรู้าฯ ใหรู้พระเจรู้าวรวงศฐ์เธอ พระองคฐ์เจรู้าจชกรพชนธฐ์เพป็ญศศิรศิ ทรงพระนศิพนธฐ์คาจ รรู้องภาษาอชงกฤษ ในวชนเฉลศิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดป็จพระเจรู้าอยรูหซ วช ครบ ๒๐ พรรษา ในพ.ศ. ๒๔๙๐ ขรู้าราชการ นชกเรท ยนและคนไทยในสวศิตเซอรฐ์แลนดฐ์ รซ วมกชนจชดงานเฉลศิมฉลองตศิดตซอกชนหลายวชน ในวชนเสารฐ์ ททที่ ๖


ธชนวาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตชชงวงเลซนดนตรท ททที่พระตจาหนชกวศิลลาวชฒนา พระบาทสมเดป็จพระเจรู้าอยรูหซ วช ทรงดนตรท ดรู้วย ในงานมทการทายชนที่อเพลงพระราชนศิพนธฐ์ใหมซ H.M.Blues วซา H.M. แปลวซาอะไร ผรูทรู้ ทที่จะทาย ตรู้องซนช อ กระดาษสจาหรชบเขทยนคจาทายใบละครศึที่ งฟรชงซฐ์ จสุดประสงคฐ์เพนที่อระดมทสุนสจาหรชบชซวยเหลนอคนจน โดยวงดนตรท บรรเลงเพลงใหรู้ผรรูรู้ ซ วมงานเตรู้นรจาโดยไมซหยสุดพชก ระหวซางเลทชยงอาหารวซางตอนดศึก ทรงพระกรสุ ณาโปรดเกลรู้าฯ ใหรู้พระเจรู้าวรวงศฐ์เธอ พระองคฐ์เจรู้าจชกรพชนธฐ์เพป็ญศศิรศิรรู้องเพลงพระราชนศิ พนธฐ์เพลงใหมซ H.M. Blues เนนช อเพลงมท ใจความวซา "คนอนที่น ๆ ททที่ไมซไดรู้เลซนดนตรท ตซางกป็อศิที่มหนจาสจาราญกชน แตซพวกเราททที่กาจ ลชงเลซนดนตรท ตซางกป็หศิวโหย และไมซมทแรงจะเลซนตซอไปอทกแลรู้ว" ในงานไมซมทผใรู รู้ ดทายชนที่อถรูกเลยสชกคนเดทยว เพราะทสุกคนตซางคศิดวซา H.M. Blues ยซอมาจาก His Majesty 's Blues ซศึที่งแปลวซาเพลงแนวบลรูสฐ์ของพระบาทสมเดป็จพระเจรู้าอยรูหซ วช แตซแทรู้ททที่จรศิ ง แลรู้ว H.M.Blues ยซอมาจาก Hungry Men's Blues แปลวซาเพลงแนวบลรูสฐ์ของผรูทรู้ ทที่หศิวโหยตซางหาก คจารรู้องภาษาไทย ทรงพระกรสุ ณาโปรดเกลรู้าฯ ใหรู้ศาสตราจารยฐ์ ดร.ประเสรศิ ฐ ณ นคร เปป็ นผรูปรู้ ระพชนธฐ์ แตซ เนนที่ องจากในเวลานชชนคจารรู้องภาษาอชงกฤษ ไมซไดรู้พระราชทานลงมา และเพราะตรู้นฉบชบอยรูทซ ทที่สวศิตเซอรฐ์ แลนดฐ์ ดร.ประเสรศิ ฐ จศึงใสซ คาจ รรู้องภาษาไทย ททที่มทความหมายออกมาคนละแบบ https://www.youtube.com/watch?v=M6P5qD_9b9o

3.ประวหัตนิเพลงยามเยป็น

พระราชนศิพนธฐ์ยามเยป็นเพลง: รชกททที่ Sundown เพลงพระราชนศิ พนธฐ์ฉบชบททที่ 2 ใน 2489 ในขณะททที่เขา พระราชนศิ พนธฐ์พระบาทสมเดป็จพระเจรู้าอยรูหซ วช นอกจากนทช ยงช มทนอรู้ งมหาวศิทยาลชยเปศิ ด เขาพระกรสุ ณาโปรดเกลรู้าฯ พระเจรู้าใหรู้เธอ Worawong สมเดป็จจชกรพชนธฐ์เพป็ญศศิรศิไทยพระราชนศิ พนธฐ์คาจ รรู้องภาษาและมาดามนพคสุณทอง ใหญซ ณ อยสุธยาผรูแรู้ ตซงบทเพลงภาษาอชงกฤษ แลรู้วกษชตรศิ ยเฐ์ ขทยนเพลงททที่มทการรรู้องขอททที่จะสมบรูรณฐ์ลบนายเอนชอ ประโยชนฐ์ในการ Sunthornsanaan สมาคมเวททวณช โรคโปแลนดฐ์เตรู้นรจาสวนอชมพรเมนที่อวชนททที่เสารฐ์ 4 พฤษภาคม, 2489 เปป็ นเพลงแรกททที่พระราชนศิพนธฐ์เพลง บรรเลงปลซอยใหรู้ประชาชนเปป็ นเพลงททที่รซาเรศิ งททที่สมบรูรณฐ์แบบสจาหรชบ การเตรู้นรจาในวชนนชชน เพลงททที่เปป็ นททที่นศิยมของประชากรไทย https://www.youtube.com/watch?v=yqgZYQOP1PQ

4.ประวหัตนิเพลงอาทนิตยธ์ อบหั แสง เปป็ นเพลงพระราชนศิพนธฐ์ลาจ ดชบททที่ 8 ทรงพระราชนศิ พนธฐ์เมนที่อวชนพสุธททที่ 3 กสุมภาพชนธฐ์ พ.ศ. 2492 ขณะ ประทชบแรมบนภรูเขาในเมนองดาฟอส ประเทศสวศิตเซอรฐ์ แลนดฐ์ ตซอมา ไดรู้ทรงพระกรสุ ณาโปรดเกลรู้าฯ ใหรู้พระ เจรู้าวรวงศฐ์เธอ พระองคฐ์เจรู้าจชกรพชนธฐ์เพป็ญศศิรศิ นศิ พนธฐ์คาจ รรู้องทชชงภาษาอชงกฤษและภาษาไทย สมเดป็จพระนางเจรู้าสศิ รศิกศิตธ ศิ พระบรมราชศินทนาถ ขณะยชงทรงเปป็ นหมซอมราชวงศฐ์สศิรศิกศิตธ ศิ กศิตศิยากร ทรงขชบ รรู้องเพลงพระราชนศิพนธฐ์ Blue Day พรรู้อมดรู้วย เพลงพระราชนศิ พนธฐ์ Dream of Love Dream of You หลชงพระ กระยาหารคจที่าในงานเลทชยง ณ สถานเอกอชครราชทรูตไทย ประจจากรสุ งลอนดอน เมนที่อวชนททที่ 12 สศิ งหาคม พ.ศ. 2492 กซอนททที่พระบาทสมเดป็จพระเจรู้าอยรูหซ วช จะพระราชทานพระธจามรงคฐ์หมชชน ในวชนนชชน https://www.youtube.com/watch?v=nYYps7eb7tg

บททยีชื่ 3 อลปกรณธ์ และวนิธยีการดทาเนนินงานโครงงาน


วหัสดล อลปกรณธ์ เครชชื่องมชอหรชอโปรแกรมทยีชื่ใชข้ ในการพหัฒนา 1.เครชชื่องดนตรยี มยี อรครเลเลลุ่ และ ไวโอลนิน

2.อลปกรณธ์ ทยีชื่ใชข้ ในการถลุ่ ายททา กลข้ องในโทรศหัพทธ์ สมารธ์ ทโฟน

3.ใชข้ โปรแกรม imovie และ vivavideo ในการตหัดตลุ่ อ

4.ใชข้ YOUTUBE ในการลงวนิดนิโอ

ขหัชั้นตอนการดทาเนนินงาน 1. 2. 3. 4.

คศิดหชวขรู้อและสอบถามความเหป็นสมาชศิก หาขรู้อมรูล เชซน ประวชตศิเพลง ประวชตศิเครนที่ องดนตรท เนนช อเพลง และคศิดสครศิ ป ซรู้อมเพลง กชบเครนที่ องดนตรท และซรู้อมพรูดสครศิ ป อชดโวดทโอ


5. ตชดตซอวทดทโอ

6. อชพลงในเวป็บ YOUTUBE ระยะเวลาในการดทาเนนินโครงงาน ลจาดชบททที่ 1 2

กศิจกรรม รวบรวมเนนช อเพลงและเนนช อหา อชดคลศิปวทดทโอ

ระยะเวลา 1 สชปดาหฐ์ 1 เดนอน

3

นจาเสนอ

1 สชปดาหฐ์

ชซวงเวลา 5-9 ธชนวาคม 10 ธชนวาคม20 มกราคม 20-30 มกราค ม

บททยีชื่ 4 ผลการดทาเนนินงาน ผลการถลุ่ ายททา การถซายทจาวทดทโอบรรเลงเพลงพระราชนศิ พนธฐ์ มทวตช ถสุประสงคฐ์เพนที่อเฉลศิมพระเกทยรตศิพระบาทสมเดป็จ พระเจรู้าอยรูหซ วช รชชกาลททที่๙ และเปป็ นแนวทางในการศศึกษาแกซผทรู รู้ ทที่ตอรู้ งการเรท ยนรรู รู้ และนจาไปประยสุกตฐ์ใชรู้ไดรู้


ตหัวอยลุ่ างการนทาเสนอ


บททยีชื่ 5 สรล ปการดทาเนนินงานและขข้ อเสนอแนะ การจชดทจาโครงงานบรรเลงเพลงพระราชนศิพนธฐ์และลงในเวป็บ youtube สามารถสรสุ ปผล การดจาเนศินงาน และขรู้อเสนอแนะไดรู้ดงช นทช 5.1 การดทาเนนินงาน 5.1.1 วชตถสุประสงคฐ์ 1.เพนที่อใหรู้เดป็กไทยในสมชยใหมซไดรู้รรูรู้จกช เพลงพระราชนศิ พนธฐ์มากยศิงที่ ขศึชน 2.เพนที่อเทศิดพระเกทยรตศิพระบาทสมเดป็กพระเจรู้าอยรูหซ วช รชชกาลททที่๙

5.1.2 วชสดสุอสุปกรณฐ์ เครนที่ องมนอหรน อโปรแกรม 1.กลรู้องถซายวทดทโอ


2.เวป็บไซตฐ์ www.youtube.com 3.เครนที่ องดนตรท คนอ อรูครูเลเลซและไวโอลศิน 5.2 สรลปผลการดทาเนนินงาน การบรรเลงเพลงพระราชนศิ พนธฐ์นชท ผรูจรู้ ดช ทจาไดรู้เรศิที่ มดจาเนศิ นงานตามขชชนตอนแลรู้วและไดรู้ถซายวทดทโอ กซอนนจามาเผยแพรซ ทางเวป็บไซตฐ์ YOUTUBE ททที่ทสุกคนสามารถเขรู้าไปดรูไดรู้ โดยมทคสุณครรู ททที่ปรศึ กษาคอยใหรู้ คจาแนะนจาในการถซายทจา และมทเพนที่อนๆและนรู้องๆเปป็ นผรูถรู้ ซายวทดทโอและตชดตซอ ซศึที่ งทจาใหรู้เกศิดการเรท ยนรรูรู้ใน โลกออนไลนฐ์ไดรู้อยซางรวดเรป็ ว 5.3 ขข้ อเสนอแนะทหัชื่วไป 1. การเลซนดนตรท จะไดรู้ศศึกษาวศิธทการเลซนททที่ถสุกตรู้อง เพราะเครนที่ องดนตรท บางตชว ถรู้าจชบโนน๊ตผศิด เสท ยงจะ เพทชยน 2. ควรมทเวลาในการเตรท ยมตชวถซายทจา 3. ตรู้องนจาไปใชรู้ในทางททที่มทประโยชนฐ์ 5.4 ปหัญหา อลปสรรค และแนวทางการพหัฒนา 1.การถซายทจาขชดขรู้องในเรนที่ องกลรู้องและไมคฐ์ 2.การตชดตซอตรู้องใชรู้เวลานานเพราะไมซมทผทรู รู้ ทที่ใชรู้งานเวป็บตชดตซอเปป็ น 3.สมาชศิกกลสุซมเวลาไมซตรงกชน 4.เวลาในการซรู้อมไมซเพทยงพอ

โครงงานเดินตามรอยพ่อ  

ม.6/4 โรงเรียนดรุณาราชบุรี

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you