Page 1

สิ่ ง ที่ Digital Marketing ไทย ยังตามไม่ ทัน Digital Marketing ของต่ างประเทศ 5

June 12, 2018

Nuttawee Tantisajjatham

Content

Intermediate

Trendy

ความแตกต่างที่เกิดขึ้น หรื อความห่ างของการตลาดประเทศไทยกับการตลาดประเทศชั้นนาอย่าง อเมริ กา กลุ่ มประเทศยุโรปหรื อสิ งคโปร์ ปั จจุบนั มีความแตกต่างกันมากขนาดไหน? (การตลาดระดับโลกไปถึงไหน ใช้อะไรในการวัดผลทางการตลาด) หากพูดถึ งการตลาดที่เปลี่ ยนไป สาหรั บการตลาดบนโลกดิ จิทลั ของไทยนั้นช่ วง 3 ปี ที่ ผ่านมาทั้งผูป้ ระกอบการและ นักการตลาดก็ถือว่ามีการตื่นตัว และ ให้ผลตอบรับเป็ นอย่างดี เริ่ มเข้าใจว่า Digital Marketing เป็ นเครื่ องมือการทา การตลาดที่สาคัญและมีผลกระทบต่อธุ รกิจเกือบทุกธุ รกิจไม่มากก็นอ้ ยขึ้นอยูก่ บั กลุ่มลูกค้าของธุ รกิจนั้นๆด้วย ตัวอย่างเช่นกลุ่มธุ รกิจไหนที่มีกลุ่มลูกค้าเป็ นคนรุ่ นใหม่จะได้ผลกระทบเยอะ ธุ รกิจไหนที่มีกลุ่มลูกค้าเป็ นรุ่ นก่อนหน้านี้ หรื อ กลุ่มที่ยงั ไม่คุน้ ชิ นกับเทคโนโลยีมากนัก อาจจะได้รับผลกระทบไม่มากเท่าไหร่ ความหมายคือ ยังมีช่องว่างของ เ ว ล า ใ ห้ ไ ด้ เ ต รี ย ม ตั ว แ ล ะ ป รั บ เ ป ลี่ ย น แ ผ น เ พื่ อ ร อ ง รั บ กั บ สิ่ ง ที่ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น ใ น อ น า ค ต


แต่สาหรับประเทศไทย ก็ยงั คงมีผปู ้ ระกอบการ นักการตลาด และผูบ้ ริ โภคอีกหลายต่อหลายกลุ่มที่เข้าใจว่าคาว่า Digital Marketing เท่ า กับ การท าการตลาดผ่า นช่ องทางบน Facebook เพี ย งอย่า งเดี ย ว หรื อบางกลุ่ ม ก็ เข้า ใจว่า Digital Marketing คือการทาการตลาดบนโซเชี่ ยลมี เดี ย อาทิ เช่ น Instagram Youtube Facebook เป็ นต้น ซึ่ งความจริ ง แล้วมีปัจจัยหลายอย่างและช่องทางที่มากกว่า Facebook หรื อโซเชี่ยลมีเดีย ที่จะทาให้ ธุ รกิจประสบความสาเร็ จได้บน โลก Digital ได้อย่างเต็มรู ปแบบ ถ้าพูดถึงตลาดโลกเราคงอ้างอิงจากฝั่งอเมริ กาเป็ นหลักเพราะถือว่ายังเป็ นผูน้ าทางด้าน Digital Technology รวมไปถึง Startup ต่างๆ ก็มีการใช้เครื่ องมือต่างๆ ที่มากกว่าแพลตฟอร์ มโซเชี่ ยลมีเดียเข้ามาปรับประยุกต์ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์มาก ขึ้นในโลก Digital


ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องมือ Automation ระบบอัตโนมัติสาหรับ CRM หรื อ AI ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับส่ วนงานของ Customer Service, CRM และการ Personalized คอนเทนต์รวมไปถึง Personalized ประสบการณ์ของลูกค้า ที่จะเกิดขึ้นบนโลกดิจิทลั อีกด้วย ทาให้ไม่วา่ ช่องทางบนโลกโซเชี่ยลมีเดียจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหน ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธุ รกิจที่ใช้เครื่ องมืออื่นๆ จะเกิดขึ้นได้นอ้ ยกว่าธุ รกิจที่พ่ งึ พาเพียงช่องทางโซเชี่ยลมีเดียเพียงอย่าง เดียว เพราะฉะนั้นความแตกต่างของการใช้ช่องทางบนโลกดิจิทลั ของธุ รกิจไทยกับเทรนด์ของโลกที่เปลี่ยนไปอย่าง รวดเร็ วเราสามารถเตรี ยมพร้อมธุ รกิจเราด้วย 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.Understand Funnels ทาความเข้าใจกับคาว่า Funnels หรื อขั้นตอนก่อนที่ลูกค้าหนึ่ งคนจะตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งถ้าเราระบุให้ภาพชัดเจนแบบเร็ วๆ เราจะสามารถมี Funnels ได้ 3 ส่ วนด้วยกันคือ Awareness, Engage / Consideration, Conversion คนส่ วนใหญ่จะใช้เวลาไปกับทาอย่างไรให้ลูกค้าตัดสิ นใจซื้ อทันทีบนโลกดิ จิทลั ทั้งๆที่ยงั ไม่มีการทาความรู ้ จกั และ ความไว้เนื้ อเชื่ อใจใดๆ ทั้งสิ้ น ซึ่ งคาถามคือเป็ นไปได้หรื อไม่ หากเราจะข้ามขั้นตอนจากการสร้าง Awareness ไปขาย เลย คาตอบคือได้ค่ะ หากสิ นค้าของเราอยูใ่ นช่วงเวลาที่มีคู่แข่งไม่มากเท่าไหร่ นกั และ ตรงกับความต้องการของลูกค้า หรื อ ช่วยแก้ไขปั ญหาให้ลูกค้าได้อย่างชัดเจน เราสามารถสื่ อสารตรงด้วยการใช้คอนเทนต์การขาย ผ่านโซเชี่ยลมีเดีย และ ผ่าน การซื้ อโฆษณาเลยได้ทนั ที เรี ยกว่าข้ามขั้นตอนจาก Awareness ไป Conversion เลย แต่อย่าลื มว่าเราอยู่ในยุค ที่ สิ นค้าสามารถทาได้คล้าย หรื อ เหมือนกันได้ง่าย เพราะฉะนั้นเราจึงต้องหาจุดแตกต่างอย่างอื่น เพื่อแสดงจุดยืนว่าเราสามารถช่วยแก้ไข ปั ญหาของลูกค้าได้มากกว่าคู่แข่งอื่นๆ ผ่าน Content Marketing ในส่ วนของ Content Marketing เราจะมาพูดกันในคอนเทนต์ถด ั ไป ว่าเราควรวางกลยุทธ์อย่างไรให้ลูกค้ารู ้สึกอยากซื้ อสิ นค้าจาก เราโดยที่เรายังไม่เสนอราคาเลย และการแสดงความน่าเชื่อถือของธุ รกิจไม่ได้หยุดอยูแ่ ค่ โซเชี่ยลมีเดีย แต่อาจจะประกอบ ไปด้วยการสร้างเว็บไซต์ การสื่ อสาร PR บนโลกออนไลน์ การสื่ อสารผ่านโฆษณา ทั้งฝั่ง Social Media , Search และ Native Ads เมื่ อเข้า ใจแบบนี้ แล้ว เราจะเริ่ ม เห็ นภาพได้ชัดมากขึ้ น ว่า แต่ ล ะช่ วงในการเปลี่ ย นใจของลู ก ค้า ก็ ข้ ึ นอยู่ Customer Journey ก่อนที่จะตัดสิ นใจด้วยว่าจะมาในรู ปแบบไหน เพื่อที่เราจะสามารถวางกลยุทธ์ช่องทางในแต่ละช่วงของ Funnels ได้เป็ นอย่างดี


2.Design Your Customers Avatar หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินคาว่า Mass Marketing, Customize Marketing จนตอนนี้ เราจะได้ยินคุ น้ หู กบั คาว่า Personalized Marketing คือการเดินเกมส์ การตลาดให้มีรูปแบบพิเศษเฉพาะบุคคลเท่านั้น แต่จะทาได้หากเรามีการ เก็บข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าของเรา ไม่ใช่เพียงข้อมูลพื้นฐานทัว่ ไป แต่เราต้องรู ้ใจลูกค้าว่าลูกค้าชอบไม่ชอบสิ นค้าแบบไหน ชอบคอนเทนต์ประเภทไหน ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของเราเพราะมี ปั จจัยอะไรประกอบแบบ ปั ญหาของลูกค้าคืออะไรต้องการความช่วยเหลื อแบบไหน เรี ยกง่ายๆ คือรู ้ใจเกือบทุกอย่างที่ ลูกค้าต้องการเพื่อที่เราจะได้ออกแบบคอนเทนต์ ช่องทาง และ สื่ อโฆษณาได้ตรงกับที่ลูกค้ามองหาอยู่ สาหรับการทา Customer Avatar เบื้องต้นสามารถอ่านคอนเทนต์เพิ่มเติมจาก Customers Personas ได้ เช่นเดียวกัน สาหรับวิธีการวิเคราะห์ Customers Avatar แบบเชิงลึก เพื่อนาไปออกแบบ Content Marketing เรา จะมาแบ่งปั นกันในบทความถัดไปค่ะ


3.Data Collecting, Data Management, Data Analytics การทา Customer Avatar ในครั้งแรกอาจไม่ได้ผลลัพธ์คาตอบที่ถูกต้อง 100% เราสามารถทาความเข้าใจลูกค้าด้วย ข้อมูลเชิ งลึก ในเรื่ องของการบันทึกสิ นค้า ที่ลูกค้าซื้ อบ่อย เหตุผลที่ลูกค้าซื้ อ สาขาที่ลูกค้าไป ลู กค้าได้รับสาร และ สื่ อ โฆษณาชิ้นไหนที่เป็ นแรงกระตุน้ ให้ลูกค้าตัดสิ นใจได้เร็ วขึ้น ข้อมูลเหล่านี้จะเป็ นแหล่งไอเดียให้เราสามารถวางแผนกลยุทธ์ในการทาการตลาดให้ตรงใจลูกค้าเดิมได้ง่ายกว่าการเดา สุ่ มลูกค้าใหม่ เรี ยกว่าประหยัดเวลามากขึ้น แต่ที่น่าแปลกใจเลยคือหลากหลายธุ รกิจในประเทศไทยบางส่ วนไม่มีการเก็บ ข้อมูลลูกค้าเชิงลึกไว้ หรื อบางทีก็ไม่มีการเก็บข้อมูลลูกค้าเลย ก็จะมีผลต่อการวางแผนการตลาดในอนาคตที่อาจจะมี ความท้าทายมากขึ้น แต่ก็ไม่ยากจนเกินไป


4.Develop User Experience in Digital World การนึกถึงความสะดวกสบายและประสบการณ์ที่ประทับใจของลูกค้าบนโลกออนไลน์ ก็จะนาพามาสู่ ความประทับใจที่ ลู กค้ามีให้กบั แบรนด์เราได้อย่างอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของการค้นหาข้อมูลผ่านทาง Social Media, Website และ เว็บข่าวอื่นๆ ข้อมูลก็ตอ้ งครบถ้วน ที่จะเห็นได้ชดั เจนเลยคือเรื่ องของเว็บไซต์ที่หากเราให้ขอ้ มูลอย่างครบถ้วนตามที่ลูกค้าต้องการแต่การจัดเรี ยงข้อมูลให้ สบายตา หรื อ ค้นหาได้ยากลูกค้าจะเกิดความสับสนและไม่รู้สึกว่าจะสามารถ ได้คาตอบที่ตนต้องการทาให้เกิดความไม่ ประทับใจและหันไปหาข้อมมูลจากที่อื่นเอง นี้ เป็ นเพียงแค่ตวั อย่างสั้นๆที่อาจจะดูแล้วเป็ นเรื่ องเล็กๆ แต่หากลูกค้าที่เข้า มาในเว็บเราเดือนหนึ่ งมีมากกว่า 5000 และเดินออกจากเว็บไปภายในเวลาอันรวดเร็ ว ก็เท่ากับว่าเราก็จะพลาดโอกาส ทางธุ รกิจเพียงเพราะเราขาดเรื่ องของ User Experience ที่ดีบนเว็บไซต์น้ นั เอง


5.Prepare for CRM System การรักษาสายสัมพันธ์ของลูกค้าเก่าเป็ นสิ่ งที่จะสร้างประโยชน์ให้กบั ธุ รกิจอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อเปรี ยบเทียบต้นทุนใน การทาโฆษณาเพื่อหาลูกค้าใหม่กบั การดูแลลูกค้าเก่าให้เกิดการซื้ อซ้ า เพราะฉะนั้นการให้บริ การหลังการขายหรื อแม้แต่ ให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่องผ่านระบบต่างๆ ที่จะทาให้ลูกค้าประทับใจในแบรนด์ บางคนอาจจะเก็บข้อมูลใน Excel อยูบ่ า้ งแล้ว ก็เป็ นสิ่ งที่ดี แต่ระบบ CRM สามารถช่วยคุณได้มากขึ้น เช่น สามารถ ดูแลจัดการ Social Media, ทา Automation, สามารถดูขอ้ มูลได้ทนั ที, ทางานร่ วมกับทีมอื่นๆ ทั้งฝ่ ายขาย ฝ่ าย การตลาด และฝ่ ายดูแลลูกค้าเป็ นต้น สุ ดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะสามารถช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าและเพิ่ม ยอดขายให้กบั คุณได้อย่างแน่นอน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://stepstraining.co/content/digital-marketing-thai-global

Chutimon  
Advertisement