Page 1

มหาลัยราชภัฎจันทรเกษม Chandrakasem Rajabhat University

Artd3302 การออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ

ผูสอน ผูชวยศาสตราจารยประชิด ทิณบุตร จัดทำโดย นายชิตพันธ ชุติมณฑนสกุล รหัสนักศึกษา 5711312305 สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาลัยราชภัฎจันทรเกษม


Profile

ชื่อ : นายชิตพันธ ชุติมณฑนสกุล รหัสนักศึกษา : 5711312305 สาขาวิชาศิกษาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาลัยราชภัฎจันทรเกษม


คำนำ

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของวิชา Artd3302 การออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ เปนรายวิชาที่มีเนืิ้อหา ในเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ ใหกับแบรนหรือผลิตภัณฑใหกับผูประกอบการ เพื่อชวยสงเสริมและพัฒนาบรรจุภัณฑ ใหกับแบรนดเปนที่ดึงดูดและนาจดจำสำหรับผูที่พบเห็นและเพิ่มมูลคาใหกับสินคาใหเปนที่นาสนใจ รายงานเลมนี้ทำขึ้นตามรายวิชา โดยเนื้อหาเปนการพัฒนาการกราฟกบนบรรจุภัณฑ ใหกับแบรนตของ สอาดโอสถ เพื่อที่จะพัฒนาแบรนดใหดีขึ้นไปและสูสากลได รายงานวิชาเลมนี้ผูจัดทำ หวังวาจะเปนประโยชนแกผูอานและสามารถใหความรูนี้นำไปใชในชีวิต ประจำวันได หากผิดพลาดประการใดตองขออภัยไว ณ ที่นี้

นายชิตพันธ ชุติมณฑนสกุล

ผูจัดทำ


สารบญ ั เนือหา ส.1 สืบคน ส.2 สมมุติฐาน ส.3 สรุปผล

หนา 1 5 7


ส.1 สืบคนขอมลู ทีอยู : วิสาหกจิชมุชนสมนุไพรไทยและสงเสรมิอาชพีบานหงษ เบอร โทรศพัท : 0861341576,0818535545,035644410

1


สืบคนขอมูล : สอาดโอสถ จำแนกสวนตางๆ

จุดออน

การวิเคราะจุดแข็งจุดออน

-โลโกสินคาไมเดน -ไมระบุน้ำหนัก -บรรจุภัณฑ ไมมีความนาสนใจ

จุดแข็ง

-ฉลากมีการโชวประโยขนของผลิตภัณฑไดดี -มีการติดปาย OTOP ที่เปนวิสาหกิจชุมชน

ตราสัญลักษณที่ใชในปจจุบัน


สรรพคุณ มะหาด

มะหาด

มะหาดเปนไมยืนตน ชื่อภาษาอังกฤษเรียกวา Lakoocha หรือ Monkey jack มีชื่อวิทยาศาสตรวา Artocarpus lacucha อยูในวงศ Moraceae มีตนกำเนิดจากภูมิภาคเอเชียใต สามารถใชประโยชนไดจากทุกสวนของตน และเจริญเติบโตไดในดินทราย, ดินรวนปนทราย,ดินรวน แมกระทั่งดินเหนียวมีความทนทานตอความแหงแลงไดดีมาก ชอบบริเวณที่มีความชื้นสูงและแสงแดดเขาถึงไดนอยดอกของเคาจะมีสีขาวอมเหลือง ขนาดเล็ก ผลมีสีเขียว เมื่อสุกจะมีสีเหลือง รสชาติอรอยทีเดียว ออกเปรี้ยวอมหวาน ลักษณะผลมีรูปรางกลมแปน ผิวเปลือกนอกขรุขระ ตนมะหาดที่สามารถนำมาใชผลประโยชนไดนั้นจะตองมีอายุไมต่ำกวา 5 ป จึงนำมาใชทำยา

สาร Oxyresveratrol ที่สกัดออกมาจากแกนมะหาด สามารถใชปองกันกอนออกแดด หรือใชหลังจากหนาคล้ำเมื่อตองเจอแสงแดดเปนเวลานานๆไดสารตัวนี้จะทำใหหนาขาวไดเทากับสีผิวจริงของคุณ และเมื่อใชเปนประจำ 2-3 สัปดาห ผิวหนาก็จะคอยๆเปลงปลั่ง สดใสขึ้นได โดยไมเหมือนกับการใช BHA หรือ AHA ที่ผลัดลอกผิวใหเกิดอาการไวตอแสงแดด


ขอมูล : สินคา ผลิตภัณฑ : สบูมะหาดสูตรเขมขน สรรพคุณ

ทำใหผิวขาวเนียนขึ้นอยางเปนธรรมชาติ ชื่อสินคา : สบูมะหาดสูตรเขมขน ประเภทสินคา : สบูกวนรอน สถานะของผลิตภัณฑ : พลาสติก สีของผลิตภัณฑ : น้ำตาล สวนผสม : มะหาด วิธีใช : ทำความสะอาดผิวหนาและผิวกายเปนประจำทุกวัน สีบรรจุภัณฑ : พลาสติกใส ขนาด : ยาว 8.5 CM กวาง 6 CM สูง 2.7 CM ผลิดโดย : วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยและสงเสริมอาชีพบานหงษ


ส.2 สมมตุฐิาน

5


ขั้นตอนการออกแบบ

ออกแบบโดยใชโปรแกรม Adobe Illustrator


ส.3 สรุปผล 8.7 CM ดวยสารสกัดจากมะหาด ชวยลดความเขมของสีผิว ทำใหผิวขาวเนียนขึน อยางเปนธรรมชาติ

Lakoocha Soap

Extracts from lakoochareduces the intensity of the color Keeping in mindthe increased skin naturally

2.7 CM

:

Lakoocha Soap

เลขที่จดแจง 15-1-5600023

1 CM

6 CM 6.1 CM

เลขที่จดแจง 15-1-5600023

:

Lakoocha Soap

18.6 CM

Extracts from lakoochareduces the intensity of the color Keeping in mindthe increased skin naturally

Lakoocha Soap

2.7 CM

Lakoocha Soap

Lakoocha Soap

ดวยสารสกัดจากมะหาด ชวยลดความเขมของสีผิว ทำใหผิวขาวเนียนขึน อยางเปนธรรมชาติ

4.3 CM

Lakoocha Soap

26.5 CM

5MM


2.7 CM

Lakoocha Soap

Extracts from lakoochareduces the intensity of the color Keeping in mindthe increased skin naturally

How To:Clean your face and body on a daily basis

18.4 CM

6 CM

ดวยสารสกัดจากมะหาด ชวยลดความเขมของสีผิว ทำใหผิมขาวเนียนขึน อยางเปนธรรมชาติ วิธี ใช:ทำความสะอาดผิวหนาและผิวกายเปนประจำทุกวัน

สบูมะหาดเขมขน Lakoocha Soap

: เลขที่จดแจง 15-1-5600023

1 CM

2.7 CM

8.7 CM


ส.3 สรปุผล

7


Artd3302  

การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you