Page 1

จดหมายข่าวราชภัฏเชียงราย วันที1่ 2 ตุลาคม 2561

ที่มา : สานักประชาสัมพันธ ์และสื่อสารองค ์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001 e-mail : kanbou@crru.ac.th

จดหมายข่าวราชภัฏเชียงราย วันที1่ 2 ตุลาคม 2561


จดหมายข่าวราชภัฏเชียงราย วันที1่ 2 ตุลาคม 2561

จดหมายข่าวราชภัฏเชียงราย วันที1่ 2 ตุลาคม 2561

หอปรัชญา ร.9 ส่งเทียบเชิญสุดยอด ้ รู ้ “ลดเหลื่อมลา” ้า” ใน 4 ปราชญ ์ไทย ชีให้

อาจารย-์ นศ.สังคมฯ ม.ราชภัฏ ชร. เก่งระดับชาติ รางว ัล“ ัล“ดีเด่นวิจยั ” นาใช้ได้จริง

ทุกสังคม

อปรัชญาฯ มร.ชร. ร่วมกับราชบัณฑิตย สภา จัดประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร “การลด ความเหลือ่ มล้าตามศาสตร์พระราชา” 29 มิ.ย.นี้ ที่ ห้องประชุมหอปรัชญาฯ 08.30-12.00 น. เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจให้แก่คณาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา และประชาชนทัวไป ่ ฐานะ ม. เป็นทีต่ งั ้ หอแห่ง ศาสตร์พระราชาทีส่ าคัญใน ภาคเหนือ เผยการเชิญวิทยากรทีเ่ ป็นปราชญ์ระดับชาติลกั ษณะนี้ไม่งา่ ยนักเป็นโอกาสทองของผูไ้ ผ่รจู้ ะได้รบั แนวคิดใหม่ๆ ผศ.ดร.ศรชัย มุง่ ไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มร.ชร. ร่วมกับ ราชบัณฑิตยสภา จะจัดประชุมวิชาการตามโครงการราชบัณฑิตสัญจร เรือ่ ง “การลดความเหลือ่ มล้าตามศาสตร์พระราชา” ในวันที่ 29 มิถุนายนนี้ ทีห่ อ้ งประชุมหอปรัชญาฯ ตัง้ แต่เวลา 08.30-12.00 น. ทัง้ นี้เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจให้แก่คณาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา และประชาชนทัวไปเกี ่ ย่ วกับเรือ่ งการลดความเหลือ่ มล้า หรือความไม่ เท่าเทียมกันในสังคมในเรือ่ งต่างๆ ซึง่ สามารถ แก้ไขปญั หาได้หากทุกคนมีความรูค้ วามเข้าใจในการนาเอาความรู้ หลักคิด แนวปฏิบตั ติ ามแนวทาง “ศาสตร์พระราชา” ของล้นเกล้า ฯ รัชกาล ที่ 9 นามาปฏิบตั ิ ตามแนวทางทีป่ รากฏ การทีเ่ ชิญวิทยากรทีเ่ ป็ นนักปราชญ์มชี อ่ื เสียงระดับชาติมาให้ความรูพ้ ร้อมๆ กัน ในลักษณะนี้เป็นเรือ่ งยากมากโอกาสดีเป็ นของทุกคนแล้ว จึงขอเชิญผูส้ นใจเข้าร่วมรับฟงั โดยทัวกั ่ น ด้าน อ.ภูรพิ ฒ ั น์ แก้วศรี ผอ.หอปรัชญาฯ และ อ.จรูญ แดนนาเลิศ กรรมการหอปรัชญาฯ เปิดเผยข้อมูลเพิม่ เติมว่า วิทยากร ทีจ่ ะมาบรรยาย ให้ความรูค้ รัง้ นี้ลว้ นเป็นวิทยากรระดับชาติทม่ี ชี อ่ื เสียงทัง้ ในและต่าง ประเทศ การได้มาบรรยายพร้อมๆกันลักษณะ นี้เป็นเรือ่ งทีด่ มี าก ซึง่ ประกอบด้วย ศ.ดร.สมหวัง พิรยิ านุวฒ ั น์ ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร ศ.ดร.ปราณี ทินกร และ ศ.ดร.สมบูรณ์ สุข สาราญ ทุกคนล้วนเป็น นักวิชาการทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและเชีย่ วชาญในแต่ละเรือ่ งทีม่ ผี ลงานเผยแพร่มากมาย ผูส้ นใจสามารถ ติดต่อสอบถามเข้าร่วมกิจกรรมได้ท่ี 08-9553-7353 (อ.จรูญ) ั “ความเหลือ่ มล้ามีในหลายมิตไิ ม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา ปญหาความเหลื อ่ มล้าทีส่ ะสมมาอย่าง ยาวนาน เป็ นส่วนหนึ่งทีท่ าให้ประชาชนส่วนใหญ่ประสบกับปญั หาความยากจน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ั รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพยายามแก้ไขปญหาดั งกล่าวของ พสกนิกรมาโดยตลอด เพือ่ สร้างความอยู่ดกี นิ ดีในทุกหมูเ่ หล่าให้เสมอภาคกัน รวมทัง้ การส่งเสริมการศึกษา “เพือ่ สร้างคนดีให้แก่บา้ นเมือง” และพ.ร.บ.ราชบัณฑิตยสภา 2558 ระบุไว้ให้สานักงานราชบัณฑิตย สภา

วิ

ชาสังคมฯ มร.ชร. ก็ใช่ย่อย “เก่งระดับชาติ” ทัง้ อาจารย์และนักศึกษาเก่งพอกัน สาขาสังคมวิทยาฯ และ สังคมศาสตร์เพือ่ การพัฒนารับรางวัล “บทความวิจยั ดีเด่น” จากเวทีวชิ าการระดับชาติฯ ม.ศิลปากรฯ ชีผ้ ลงานแต่ ละเรือ่ งเป็นองค์ความรูใ้ หม่สามารถนาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิน่ ได้จริง

อ.จามรี พระสุนิล โปรแกรมพัฒนาสังคม สานักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ฐานะผูร้ บั ผิดชอบโครงการมาตรฐานวิจยั และงานสร้างสรรค์ สานักวิชาฯ เปิดเผยว่า เมือ่ วันที่ 21 - 23 มิถุนายน ทีผ่ ่านมา คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมวิชาการ เพือ่ นาเสนอผลงานวิจยั หรืองาน สร้างสรรค์ในเวทีการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.เพชรบุร ี ครัง้ ที่ 6 ประจาปี 2561 ที่ โรงแรมดุสติ ธานี จ.เพชรบุร ี ทัง้ นี้เพือ่ นาผลงานวิจยั ของคณาจารย์และนักศึกษาจากโปรแกรมวิชาต่างๆ ใน สานักวิชาฯ ไปเสนอต่อทีป่ ระชุมเพือ่ ให้นกั วิชาการ และผูส้ นใจได้รบั รูอ้ งค์ความรูใ้ หม่ๆ ทีไ่ ด้จากการวิจยั ของอาจารย์ และ นักศึกษาในแต่ละภูมภิ าคซึง่ มีมากมายหลายเรือ่ ง รวมทัง้ เป็น การสร้างแรงจูงใจในการทางานและแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่าง กันตลอดจนการสร้างเครือข่ายทางวิชาการเพือ่ นาผลวิจยั สูช่ ุมชนในท้องถิน่ และระหว่างภูมภิ าคด้วย “ในครัง้ นี้ยงั เป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาของมร.ชร. ได้นาเสนองานวิจยั ทีต่ นเองศึกษาเผยแพร่ให้กว้าง ขึน้ เพราะ หลายๆ เรือ่ งสามารถนาไปประยุกต์และพัฒนาต่อไปได้ให้เหมาะสม แต่ละท้องถิน่ การนาเสนอครัง้ นี้แบ่งเป็น บทความงานวิจยั ของคณาจารย์จานวน 10 เรือ่ ง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 17 เรือ่ ง และนักศึกษาระดับปริญญาโท (บัณฑิตศึกษา) 6 เรือ่ ง ส่วน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วยวิชาเอกดังนี้ คือ พัฒนาสังคม, คหกรรมศาสตร์ ั ประยุกต์, ดุรยิ างคศาสตร์, การจัดการภูมปิ ญญา, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และจิตวิทยาสังคม, ส่วน ระดับปริญญาโท (บัณฑิตศึกษา) เป็นนักศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ เพือ่ การพัฒนา” อ.จามรี กล่าว อ.จามรี กล่าวด้วยว่า สาหรับผลการประกวดบทความการวิจยั ในเวทีระดับชาติในครัง้ นี้ มร.ชร. ได้รบั รางวัล “บทความวิจยั ดีเด่น” ทัง้ 2 รางวัล ได้แก่ บทความของ อ.วรัญญา พรหมสาขา ณ สกลนคร สาขาสังคมวิทยาและ มานุษยวิทยา เรือ่ ง “ยุทธศาสตร์การดารงชีพในระบบเกษตรพันธะสัญญากับ การสร้างความมันคงทางด้ ่ านอาหารของ เกษตรกรชาวไร่ออ้ ย” และบทความของ สุภาพร คล้ายลี นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์เพือ่ การพัฒนา เรือ่ ง “การพัฒนาขีดความ สามารถของกาลังพลโดยการใช้ค่านิยมหลักกองบัญชาการกอง ทัพไทย อ.ทีป่ รึกษาคือ อ. ดร. เบญจมาศ เมืองเกษม และ ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา งานวิจยั ดังกล่าวเป็นองค์ความรูใ้ หม่เชือ่ ว่าสามารถนาไปประยุกต์ใช้

จดหมายข่าว ราชภัฏเชียงราย  
จดหมายข่าว ราชภัฏเชียงราย  
Advertisement