Page 1

ไปแอ๊ว เหนือ

ที่เชียงใหม่ กันเต๊อะ


มาทาความรูจ้ ักเชียงใหม่กันจ้าว


ตราจังหวัดเชียงใหม่


ดอยผ้าห่มปก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

9 แหล่ง ท่องเที่ยวใน เชียงใหม่ที่ ต้องไป

เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติดอยฟ้า ห่มปก มีความสูง 2,285 เมตรซึ่งเป็นยอด ดอยที่สูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ไทย บนยอดดอยจะเห็นทิวทัศน์มีจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ยามเข้าและจุด ชมวิว พระอาทิตย์ตกที่สวยงาม ดอยผ้าห่มปกมีหมอกปกคลุมจัดและมีอากาศ หนาวเย็นตลอดทั้งปีและมีลมแรง อีกหนึ่งเสน่ห์ของ ดอยผ้าห่มปก คือมีพืชพันธุ์ และสัตว์ป่าหายากและที่น่าสนใจนานาชนิด อาทิ เทียนหาง บัวทอง ผีเสื้อไกเซอร์ อิมพิเรียล ผีเสื้อมรกตผ้าห่มปก ผีเสื้อหางติ่งแววเลือน ผีเสื้อหางดาบตาลไหม้ นก ปรอดหัวโขนก้นเหลือง และนกปีกแพรสีม่วง เป็นต้น


ดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ดอยอ่างขาง ตั้งอยู่ในเขต อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ สูงจากระดับน้้าทะเล ประมาณ 1,400 เมตร เดิมพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ชาวเขาปลูกฝิ่นกันเป็นจ้านวนมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้ เสด็จพระราชด้าเนินเยี่ยมราษฎรที่หมู่บ้านผักไผ่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และได้ เสด็จผ่านบริเวณดอยอ่างขาง จึงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อตั้งโครงการ หลวงขึ้น ได้พระราชทานนามว่า “สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง” เพื่อใช้เป็นสถานีวิ ขัยและปลูกพืชเมืองหนาวชนิดต่างๆ แทนการปลูกฝิ่นภายในสถานีเกษตรดอย อ่างขาง พัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญทุกช่วงฤดูหนาวทุกๆ ปี ด้วย ความสวยงามของการจัดสวนดอกไม้เมืองหนาวแปลงพืชผักผลไม้ต่างๆ และจุด ชมวิ วที่ ง ดงาม รวมไปถึ งความงามของพระต้ า หนัก ท่ ามกลางทั ศนี ย ภาพใน โครงการหลวงที่สวยงาม


วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นั บ เป็ น วั ด เก่ า แก่ ที่ มี ค วาม ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ มากวั ด หนึ่ง ของประเทศไทย ซึ่งความส้าคัญในแง่ประวัติศาสตร์ เป็น วัดคู่บ้ านคู่เมือ งที่ห้ ามพลาดเมือ งมาถึง จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่ ภ า ย ใ น เ ป็ น ที่ ประดิษฐานขององค์เจดีย์ทรงมอญ ที่ใต้ ฐานพระเจดีย์มีพระบรมสารีริกธาตุของ สมเด็จ พระสั มมาสั มพุทธเจ้ าบรรจุ อยู่ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นปู ชนียสถานที่แสดงออก ถึงศิลปกรรมล้านนาไทยที่ส้าคัญคู่ เมือง เชี ย งใหม่ ม าช้ านาน โดยนั ก ท่อ งเที่ ย ว สามารถขึ้น มาชมความงดงามขององค์ เจดีย์พร้อมกับชมทิวทัศน์ โดยรอบของ ตัวเมืองเชียงใหม่ได้ โดยสามารถเดินขึ้น บันไดนาค 300 ขั้น เพื่อไปยังวัด หรือ จะเลือกใช้บริการรถกระเช้าขึ้น -ลงดอยสุ เทพก็ได้ตามสะดวก


ชุมชนบ้านแม่กา้ ปอง อ้าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ก่อตั้งมาประมาณ 100 กว่าปี ประชากรส่วน ใหญ่อพยพมาจากอ้าเภอดอยสะเก็ด เพื่อเข้ามาท้าสวนเมี่ยงเป็นอาชีพ และ ตั้งบ้านเรือนบริเวณใกล้ ๆ แม่น้าล้าห้วย โดยในสมัยก่อนมีดอกไม้ชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะดอกสีเหลือง-แดงขึ้นอยู่ตามริม แม่น้าล้าห้วย เรียกว่า "ดอกก้า ปอง" จึงได้น้ามาเป็นชื่อของหมู่บ้านที่เรียกตามชื่อของดอกไม้รวมกับแม่น้า เป็น "บ้านแม่ก้าปอง" ภายในชุมชนได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พร้อมมีที่พักแบบโฮมสเตย์ให้บริการ นอกจากนี้ยังมีของดีของเด็ดมากมาย อาทิ โบสถ์กลางน้้า (อุทกสีมา) เก่าแก่อายุกว่า 100 ปี, พืชพรรณหายาก, สวนเมี่ยง, สวนกาแฟ, ดอยม่อนล้าน, ผลิตภัณฑ์หมอนใบชา, การท้า บายศรีสู่ขวัญ, การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ฯลฯ แวะมาสัมผัสวิถีชีวิต และวัฒนธรรมอันแสนอบอุ่นของชุมชนนี้ได้ รับรองว่าจะประทับใจมิร้ลู ืม


ถนนคนเดินท่าแพ เชียงใหม่

แหล่ ง ละลายทรั พ ย์ ชั้ น ยอดที่เปิดขายของชั้นเยี่ยม พร้อมให้ นักท่องเที่ยวได้ช้อป ชิล ชมกันแบบ เต็ ม อิ่ ม กั บ สิ น ค้ า หลากหลายชนิ ด อาทิ งานฝีมือ เครื่องประดับ ผ้าทอ มือ งานไม้ แ กะสลั ก ฯลฯ เรี ย กได้ ว่ า ช้ อ ปกั บ แบบจุ ใ จตลอดถนน พระปกเกล้ า เรื่ อ ยไปจนถึ ง ถนนราช ด้าเนินเลยที เดียว นอกจากนี้หาก ท้องร้องก็สามารถแวะชิมของอร่อยขึ้น ชื่ อ ที่ มี ใ ห้ เ ลื อ กมากมาย ละลานตา ทั้ ง ข้ า วปุ ก งาด้ า หมู ย อ ไส้ อั่ ว ขนมจี น ฯลฯ ได้ ทั้ ง ของถู ก ใจแถม เพลินพุงกลับไปด้วย ไม่มาไม่ได้แล้ว


ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่

ดอยอินทนนท์ อีกหนึ่งยอดดอยสูงเสียดฟ้าอันดับ 1 ของเมืองไทย ถึงแม้จะเป็นยอดดอยที่สูงที่สุด แต่ท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ค่อยมี ข้อจ้ากัดในการเดินทาง แม้ถนนอาจคดเคี้ยวบ้างในบางจุด แต่สภาพถนนหนทางดี ตลอดทั้งเส้นสามารถท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับหรือพักค้างคืนดื่มด้าบรรยากาศ ท้าให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากทุกเพศทุกวัย ดอยอิน ทนนท์มี สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามให้แวะเที่ยวได้หลายจุด ทั้งบนดอยและบริเวณใกล้เคียง ไปด้วยกันมาแนะน้า 12 จุดท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ยอดฮิต ที่ต้องแวะให้ได้ชม กับส้าหรับเก็บไว้เป็นไกด์ไลน์ในการเดินทางได้ตลอดทุกฤดู


ม่อนแจ่ม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ตั้งอยู่ในอ้าเภอ แม่ ริ ม ห่ า งจากตั ว เมื อ งเชี ย งใหม่ ประมาณ 30 - 40 นาที เดิ น ทาง โดยรถยนต์ ม่ อ นแจ่ ม กลายเป็ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วยอดนิ ย มเพราะ เนื่องจากที่นี่มสี ภาพอากาศที่เย็นสบาย เกือบตลอดทั้งปี มองเห็นวิวท้องฟ้า ตกกลางคืนสามารถนั่งชมดาวได้อย่าง ชัดเจน บรรยากาศทั้งหมดนี้ท้าให้คุณ ตกหลุ ม รั ก ม่ อ นแจ่ ม ได้ อ ย่ า งไม่ ยากเย็น


น้้าตกแม่ยะ อ.จอมทอง จ. เชียงใหม่

น้้าตกแม่ยะ ได้ช่อื ว่าเป็นน้้าตกที่สวยอันดับต้นๆ ของไทย เป็นน้้าตกขนาด ใหญ่ที่มีความสวยงามมาก มีขนาดใหญ่ที่สุด สวยที่สุด และสูงที่สุดของของบรรดา น้้าตกในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ใครได้แวะไปดอยอินทนนท์ระหว่างขึ้นดอยไม่ ควรพลาด เคยได้รับการจัดอันดับเป็นน้้าตกที่สวยที่สุดของประเทศไทยก่อนมีการ ค้นพบน้้าตกทีลอซู ที่จังหวัดตาก สายน้้าจากล้าห้วยแม่ยะตกจากหน้าผาสูงชันไหล ลดหลั่นลงมาประมาณ 30 ชั้น รวมความสูงกว่า 260 เมตร ในช่วงฤดูฝนสาย น้้าตกจะแผ่กว้างถึง 100 เมตร เหมือนกับม่านน้้า แล้วไหลลงไปรวมกันที่แอ่งน้้า เบื้องล่าง ดูสวยงาม มากบางช่วงของหน้าผา เป็นชะง่อนหินให้นักท่องเที่ยวเข้าไป หลบละอองไอน้้าที่ตกกระทบมองดูเหมือน ม่านหมอกสีขาวสะอาดตา สัมผัสกับ ความงดงามของธรรมชาติอีกรูปแบบหนึ่งแล้วลงเล่นน้้าที่แอ่งด้านล่างอย่างสนุกสดชื่น


สถานีวจิ ยั เกษตรที่สูงขุนช่างเคีย่ น อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นั บ เป็ น อาณาจั ก รของต้ น พญาเสื อ โคร่งเลยก็ว่าได้ โดยในช่วงปลายเดือนธันวาคม ถึงต้นกุมภาพันธ์ ที่นี่จะเต็มไปด้วยเหล่าซากุระ เมืองไทยหรือดอกพญาเสือโคร่งที่พากันเบ่งบานชู ช่ อ อวดสี ช มพู ส วยไปทั่ ว ทั้ ง บริ เ วณ นั บ เป็ น สวรรค์ บ นดิ น อี ก แห่ ง ที่ ไ ม่ ค วรพลาดเมื่ อ มาถึ ง เชียงใหม่ โดยนักท่องเที่ยวสามารถมาเดินเล่น เก็บบรรยากาศความหนาวเย็นแบบชิล ๆ พร้อม กั บ ถ่ า ยรู ป เซลฟี่ ข องตั ว เองคู่ กั บ เหล่ า ซากุ ร ะ เมืองไทยกันได้ รับรองจะได้ภาพที่สวยจนเพื่อน ๆ ต้ อ งอิจ ฉาแน่นอน นอกจากนี้ภายในสถานีฯ ยัง มี พื้ น ที่ ป ลู ก บ๊ ว ย ท้ อ และกาแฟ ให้ ไ ด้ เ ดิ น ชิลหรือแวะชมกันแบบจุใจอีกด้วย


Good Bye.

ตามงาน  
ตามงาน  
Advertisement