Page 1


คำนำ รายงานเล่มนี ้จัดทาขึ ้นเพื่อรวบรวมข้ อมูลงาน Gift on the moon ภาพบรรยากาศในงานและ สินค้ าในงาน ซึง่ เป็ นการเรี ยนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ สอนโดย ผศ. ประชิด ทิณบุตร หากข้ อมูลผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี ้ด้ วยนะคะ สาลินี บุนนาค ผู้จดั ทา


โครงการออกแบบผลิตสินค้ าเพื่อขายเป็ นของที่ระลึกในเทศกาลแห่งความรัก

กลุ่ม Nope "Love product and Retro" ที่มาและความสาคัญของโครงการ เทศกาลความรักที่ สื่อถึงความรักแบบ การมองของสิ่งต่างทางกลุ่ม Nope จึงมีของขาย เช่น ตัวติดเสื ้อ ตัวรี ดเสื ้อ สวยเพื่อสื่อถึงคู่รัก วิธีการติดเสื ้อนัน้ เราก็นาลาย โดยการออกแบบลาย ให้ อิงถึงความรัก เทศกาลความรัก และใช้ กระดาษ ทรานเฟอร์ ปริน้ ลายออกมาและ นาลายนันมา ้ ติดกับเสื ้อเปล่า แล้ วใช้ เตารี ดไอน ้ารี ดทับ ลายนันจะติ ้ ดเสื ้อทันที สื่อถึงความรัก คู่กนั เข้ ากับ เทศกาลและสามารถ ซื ้อไปฝากคู่รัก พ่อแม่ และครอบครัว คนที่เรารักได้ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อผลิต/จัดทา และจาหน่ายในงาน Gift On The Moon 2013 ในวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2556 2. เพื่อประมวลความรู้ที่เกี่ยวข้ องมาเป็ นแนวทางสาหรับการออกแบบ 3. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของวัสดุอปุ กรณ์ต่างๆ เพื่อนามาประดิษฐ์ เป็ นสินค้ าตามรูปแบบที่คิดไว้


แนวความคิดในการออกแบบ ตัวรี ดติดเสื ้อคู่รัก แนวความคิดในการออกแบบ เพื่อที่จะเป็ นสีสนั ในการสวมใส่เสื ้อสวย และแสดงออกถึง คู่รัก ให้ ความรู้สกึ ดีดีและให้ เข้ ากับ งาน Gife on the moon รูปลักษณ์ที่ต้องการ(Design Briefs) สามารถติดถาวร และสร้ างสรรค์ กับการแต่งกาย เหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัย การดาเนินการออกแบบ -ความต้ องการและจุดมุ่งหมาย(Concept) ต้ องการลายให้ เข้ ากับ concept ของงาน Gift on the moon -รูปลักษณ์ที่ต้องการ(Design Briefs) ตัวรี ดที่สามารถติดได้ นาน ใช้ งานได้ ง่าย เหมาะสาหรับทุกวัย และมี package ที่สวยงาม เหมาะกับตัวสินค้ า


โดยมีขนตอนการออกแบบ ั้ การแก้ ปัญหาและพัฒนารูปแบบจนกระทัง่ สาเร็จเป็ นผลงาน ออกแบบที่ใช้ งานได้ จริงดังนี ้ 1. ร่างแบบเพื่อหารูปแบบที่จะนาไปสู่การพัฒนาสินค้ า 1.1 การออกแบบสินค้ าต้ นแบบเพื่อดูภาพรวมและพัฒนาสินค้ าให้ สมบูรณ์ตรงตามเป้าหมายที่ กาหนดไว้

ภาพต้ นแบบของสินค้ า ที่มาของภาพ : นางสาว สาลินี บุนนาค, 2556


ลวดลาย : ออกแบบลาย package ด้ านหลังให้ เข้ ากับ concept ของงาน ข้ อความ : ด้ านบนของ package ออกแบบใส่โลโก้ ของกลุ่ม แและชื่อสินค้ า ด้ านหลังของตัวสินค้ า ออกแบบสีสนั ให้ เข้ ากับวันวาเลนไทน์ และใส่วิธีการใช้ เพื่อเป็ นข้ อมูลให้ กบั ลูกค้ า


ภาพออกแบบ product ทีม่ าของภาพ : นางสาว สาลินี บุนนาค

งาน gift on the moon จัดวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2556 บรรยากาศความสนุกสนานและการขายสินค้ ากลุ่ม Nope "Love product and Retro"


gift on the moon  

งาน gift on the moon

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you