Page 1

m y-m o sxat o .blo gspo t .gr

http://my-mo sxato .blo gspo t.gr/2013/05/blo g-po st_6563.html

Αξιοθέατα της Κεφαλονιάς!! Η Κεφαλονιά είναι τ ο έκτ ο σ ε μέγεθος νησ ί τ ης Ελλάδας, κατ αλαμβάνοντ ας έκτ ασ η 786 τ .χλμ. Είναι τ ο μεγαλύτ ερο νησ ί τ ου Ιονίου π αρόλο π ου έρχετ αι δεύτ ερο σ ε π ληθυσ μό με 36.527 κατ οίκους(απ ογραφή 2001). Η π ρωτ εύουσ α τ ου νομού Κεφαλληνιάς και Ιθάκης είναι τ ο Αργοσ τ όλι, απ ό τ ο 1757. Η π ροσ άρτ ησ η τ ων Επ τ ανήσ ων σ τ ην Ελλάδα έγινε σ τ ις 21 Μαϊου τ ου 1864. Το νησ ί υπ έσ τ η σ οβαρές κατ ασ τ ροφές απ ό τ ον ισ χυρό σ εισ μό τ ου 1953, ότ αν σ χεδόν ισ οπ εδώθηκε, αλλά αργότ ερα ανοικοδομήθηκε απ ό τ ους κατ οίκους με απ οτ έλεσ μα σ ήμερα να γνωρίζει ραγδαία τ ουρισ τ ική ανάπ τ υξη Απ οκαλείτ αι τ ο 'νησ ί τ ης π αραξενιάς' απ ό τ ο π λήθος τ ων ασ υνήθισ τ ων φαινομένων π ου κατ αγράφοντ αι σ τ ο νησ ί. Η ακτ ογραμμή, μήκους 254 χλμ., απ οκαλύπ τ ει έναν π λούσ ιο οριζόντ ιο διαμελισ μό. Λωρίδες γής εισ χωρούν σ τ η θάλασ σ α σ χηματ ίζοντ ας τ ις χερσ ονήσ ους τ ης Παλικής σ τ α δυτ ικά και τ ης Ερίσ ου σ τ α βόρεια, ενώ η θάλασ σ α σ χηματ ίζει ευρείς όρμους και κόλπ ους. Τα κυριότ ερα λιμάνια είναι τ ης Σάμης, απ έναντ ι απ ό τ ην Ιθάκη, και τ ου Αργοσ τ ολίου, σ τ α δυτ ικά, π ου υπ ήρξε απ ό τ ην αρχαιότ ητ α σ τ ρατ ηγικής σ ημασ ίας φυσ ική ναυτ ική βάσ η. Οι κόλπ οι τ ου Μύρτ ου και τ ου Αθέρα σ τ α βόρεια, και τ ων Λουρδάτ ων και τ ου Κατ ελειού σ τ α νότ ια ξεχωρίζουν για τ ις γοητ ευτ ικές π αραλίες π ου π ροσ ελκύουν π ολλούς επ ισ κέπ τ ες κάθε χρόνο. Τα γεωλογικά φαινόμενα τ ου νησ ιού είναι οι Κατ αβόθρες, τ ο σ π ήλαιο τ ης Δρογκαράτ ης και τ ο λιμνοσ π ήλαιο τ ης Μελισ σ άνης. Το όνομα Κεφαλλήνια, όπ ως τ ην απ οκαλεί ο Ηρόδοτ ος, π ροήλθε απ ό τ ους Κεφαλλάνες, λαό τ ης Δυτ ικής Ελλάδας. Η τ αραγμένη ισ τ ορία τ ου νησ ιού, ωσ τ όσ ο, επ έφερε μεγάλες διακυμάνσ εις σ τ ον π ληθυσ μό τ ου ενώ ακολούθησ ε έντ ονη εσ ωτ ερική μετ ανάσ τ ευσ η π ρος τ α ασ τ ικά κέντ ρα. Όσ ον αφορά τ α αξιοθέατ α, τ α σ π ουδαιότ ερα είναι τ ο Αρχαιολογικό Μουσ είο Αργοσ τ ολίου, τ ο Ναυτ ικό και Περιβαλλοντ ικό Μουσ είο Φ ισ κάρδου, με π ληροφορίες για τ ην ισ τ ορία τ ου νησ ιού, τ η θαλάσ σ ια ζωή και τ ις φυσ ικές ομορφιές, τ ο Μουσ είο Φ υσ ικής Ισ τ ορίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης, σ τ α Δαυγάτ α, τ ο Εκκλησ ιασ τ ικό Μουσ είο Ιεράς Μονής Αγίου Ανδρέα Μηλαπ ιδιάς, όπ ου εκτ ίθεντ αι εκκλησ ιασ τ ικά κειμήλια, αγιογραφίες, εικόνες και τ οιχογραφίες και η Μονή Αγίου Γερασ ίμου(ή Νέας Ιερουσ αλήμ). Παράδοσ η απ οτ ελούν τ α κρασ ιά π ου π αράγει τ ο νησ ί, με π ιο γνωσ τ ή τ ην π οικιλία Ρομπ όλα, ενώ η κεφαλλονίτ ικη κουζίνα π εριλαμβάνει τ α γνώσ τ α επ τ ανησ ιακά π ιάτ α, όπ ως η π ασ τ ιτ σ άδα και η αλιάδα.

Σπ ήλαιο Μελισσάνης Μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο, τ ο λιμνοσ π ήλαιο τ ης Μελισ σ άνης βρίσ κετ αι σ ε απ όσ τ ασ η 2 χιλ...

Καταβόθρες Οι Κατ αβόθρες ανήκουν σ τ α π ολλά γεωλογικά αξιοθέατ α τ ης Κεφαλονιάς...

Φανάρι Αγ. Θεοδώρων Ένα απ ό τ α π λέον γνωσ τ ά αξιοθέατ α σ τ ην π εριοχή τ ου


Αργοσ τ ολίου, λίγο π ιο π έρα...

Σπ ήλαιο Δρογκαράτης Το Σπ ήλαιο Δρογκαράτ ης απ οτ ελεί ένα απ ό τ α π ιο εντ υπ ωσ ιακά αξιοθέατ α σ τ ην Κεφαλονιά...

Κάστρο της Άσσου Ένα απ ό τ α 2 κάσ τ ρα π ου δεν π ρέπ ει να π αραλείψετ ε να επ ισ κεφτ είτ ε σ τ ην Κεφαλονιά...

Κάστρο Αγίου Γεωργίου Το κάσ τ ρο τ ου Αγίου Γεωργίου είναι χτ ισ μένο π άνω απ ό τ ο χωριό Περατ άτ α σ ' ένα λόφο π ερίπ ου...

Κυκλώπ εια τείχη Τα Κυκλώπ εια τ είχη βρίσ κοντ αι έξω απ ό τ ο χωριό Ραζάτ α και απ οτ ελούν ερείπ ια τ ων τ ειχών τ ης αρχαίας π όλης Κράνης...

Βράχος του Βύρωνα Ο μεγάλος φιλέλληνας π οιητ ής Λόρδος Βύρωνας έζησ ε κάπ οια χρόνια τ ης ζωής τ ου σ τ ην Κεφαλονιά και π ιο σ υγκεκριμένα σ τ η Λακήθρα...

Δημοτικό θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος» Δημοτ ικό θέατ ρο Αργοσ τ ολίου «Ο Κέφαλος»

Λεωφόρος Ριζοσπ αστών Λεωφόρος Ριζοσ π ασ τ ών

Μνημείο Πεσόντων Ιταλών Στ ο Φ ανάρι, σ τ ο τ έρμα τ ου Αργοσ τ ολίου, σ τ ο λόφο βρίσ κετ αι τ ο Μνημείο τ ων Πεσ όντ ων Ιτ αλών...

Τάφοι Μαζαρακάτων Πέντ ε χιλιόμετ ρα έξω απ ό τ ο Αργοσ τ όλι, π ηγαίνοντ ας π ρος Πεσ σ άδα βρίσ κοντ αι οι Τάφοι Μαζαρακάτ ων οι οπ οίοι βρέθηκαν σ τ ις αρχές τ ου 20ου αιώνα.


Αρχαιολογικό Μουσείο Αργοστολίου Το Αρχαιολογικό Μουσ είο Αργοσ τ ολίου μετ ά τ ον σ εισ μό τ ου 1953 π ου υπ έσ τ η σ οβαρές ζημιές θεμελιώθηκε τ ο 1957 και ολοκληρώθηκε τ ο 1960...

Οικία Κοσμετάτου Στ η Λεωφόρο Ριζοσ π ασ τ ών σ ώζετ αι ένα απ ό τ α ελάχισ τ α κτ ίρια π ου δεν κατ ασ τ ράφηκαν απ ό τ ο σ εισ μό τ ου 1953.

Γέφυρα Δεβοσσέτου Ο Ελβετ ός Κάρολος-Φ ίλιπ π ος De Bosset είναι ο κατ ασ κευασ τ ής τ ου έργου, π ου απ οτ έλεσ ε ανάσ α για τ ους κατ οίκους τ ου Αργοσ τ ολίου...

Παραλία & Λιμάνι Αργοστολίου Ο κόλπ ος τ ου Αργοσ τ ολίου απ οτ ελεί υπ έροχο φυσ ικό τ οπ ίο τ ο οπ οίο είναι η αιτ ία π ου σ υγκατ αλέγετ αι τ ο λιμάνι τ ου νησ ιού σ ε ένα απ ό τ α π ιο ομορφότ ερα λιμάνια τ ης Μεσ ογείου.

Κούταβος Ο Κούτ αβος είναι λιμνοθάλασ σ α π ου βρίσ κετ αι νοτ ιοανατ ολικά τ ου κόλπ ου τ ου Αργοσ τ ολίου.

Ναός Ευαγγελιστρίας στο Κάστρο Ο Ναός τ ης Ευαγγελισ τ ρίας και τ ο κωδωνοσ τ άσ ιο βρίσ κοντ αι σ τ ο Κάσ τ ρο τ ου Αγίου Γεωργίου.

Φιλαρμονική Σχολή Ληξουρίου Κατ ά τ ο χρονικό διάσ τ ημα 1834-1839 ιδρύθηκε απ ό τ ον Πέτ ρο Ι. Σκαρλάτ ο η Φ ιλαρμονική Σχολή Πάλλης...

Κοργιαλένειο Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο Αργοστολίου Το μουσ είο σ τ εγάζετ αι σ τ ο ισ όγειο τ ης Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης και απ οτ ελεί δωρεά τ ου Βαγγέλη Τυπ άλδου Μπ άσ ια.

Κήπ ος του Νάπ ιερ Ένα ακόμα αξιοθέατ ο π ου π ροσ φέρει ηρεμία και χαλάρωσ η με τ ην


ομορφιά τ ου σ τ ον επ ισ κέπ τ η είναι ο Κήπ ος τ ου Νάπ ιερ.

Θολωτός Μυκηναϊκός Τάφος (Τζανάτα) Το 1992 σ τ η θέσ η Μπ ρούτ ζι σ τ α Τ ζανάτ α ένα ακόμα εύρημα τ ου μυκηναϊκού π ολιτ ισ μού ήρθε σ τ ο φως απ ό τ ον αρχαιολόγο Λάζαρο Κολώνα...

Σπ ήλαιο Δράκαινας Νοτ ιοανατ ολικά τ ου νησ ιού τ ης Κεφαλονιάς, σ τ ο φαράγγι τ ου Πόρου και σ ε ύψος 70 μέτ ρων βρίσ κετ αι τ ο Σπ ήλαιο τ ης Δράκαινας.

Πλατεία & Πύργος της Καμπ άνας Καφετ έρια σ τ ο Αργοσ τ όλι. Τηλ.: +30 26710 22425 http://www.kefalonia-tours.gr


My mosxato blogspot gr kefalonia