Page 1

Кримське відділення ВАГО "Альраід" Ісламський культурний центр м. Сімферополь, 95000, вул. Мокроусова, 7А, тел.: (0652) 54 63 38, факс: (0652) 54 63 37 Еmail: arraid10@gmail.com Ісламський культурний центр м. Донецьк, 83076, вул. Берестовська, 2, тел./факс: (062) 338 74 21 Еmail: alamal@arraid.org Ісламський культурний центр м. Харків, 61000, пер. Байкальський, 2, тел.: (057) 731 95 19, факс: (057) 731 95 18 Еmail: almanar@arraid.org

Вс еу кр

Ісламський культурний центр м. Одеса, 65006, просп. Молоді, 17А, тел.: (0482) 34 72 50, факс: (0482) 34 72 49 Еmail: almasar@arraid.org

а ьк нс аї

ціація громадськ Асо их

Ісламський культурний центр м. Вінниця, 21000, вул. М. Кошки, 63, тел./факс: (0432) 53 18 24 Еmail: alisra@arraid.org Ісламський культурний центр м. Луганськ, 91000, вул. Павлівська, 28Ж, тел.: (0642) 34 69 22, факс: (0642) 34 69 23 Еmail: info@salam.lg.ua Ісламський культурний центр м. Запоріжжя, 69054, вул. Пушкіна, 68, тел./факс: (0612) 62 66 75 Еmail: vera@arraid.org

Всеукраїнська Асоціація громадських організацій

АЛЬРАІД www.arraid.org

ор га

цій за ні

ВАГО «Альраід» Ісламський громадський культурний центр м. Київ, 04119, вул. Дегтярівська, 25А, тел.: (044) 490 99 00, факс: (044) 490 99 22 Еmail: office@arraid.org


Стабільність, мир і злагода в багатонаціональному й багатоконфесійному Українському домі

Виступаючи за зміцнення ідентичності української нації як консолі­ дованої багатокультурної спільноти, за розвиток суспільства на осно­ ві внутрішнього діалогу, гуманістичних цінностей і толерантності, а так само за формування української спільноти на основі громадянства, єдності й культурного розмаїття, прагнучи зміцнення цих принципів в українському суспільстві, ВАГО «Альраід» в основу своєї діяльності по­ ставила: — ознайомлення українського суспільства з досягненнями й засада­ ми мусульманської цивілізації, її внеском у розвиток людства та його духов­ну культуру; — сприяння розвиткові всебічних відносин України з ісламським світом; — надання допомоги в становленні та розвитку мусульманської умми в Україні, підвищення її внеску у зміцнення української держави, розви­ ток її економіки, науки, культури й духовного здоров’я. Частину діяльності, спрямовану на досягнення цих цілей, подано на сторінках брошури, що ви тримаєте в руках. У ній у короткій і зміс­ товній формі відображено найуспішніші проведені заходи.

Всеукраїнська асоціація громадських організацій «Альраід»


Вс еу кр

ціація громадськ Асо их

ор га цій за ні

а ьк нс аї

Хто ми Всеукраїнська асоціація громадських органі­ зацій «Альраід» — перше в Україні об’єднання мусульманських громадських організацій. Асоціацію створено 1997 року з ініціативи 5 громадських, студентських і молодіжних орга­ нізацій. За 14 років роботи Асоціація об’єднала 20 громадських організацій із різних регіонів України. Асоціація «Альраід» — член Федерації іслам­ ських організацій Європи (FIOE), Форуму європейських мусульманських молодіжних і сту­ дентських організацій (FEMYSO), Міжнародного ісламського форуму студентських організацій (IIFSO), також вона співпрацює з низкою авто­ ритетних у світі неурядових організацій. Всеукраїнська асоціація громадських організа­ цій «Альраід» — неприбуткова організація, що займається переважно культурно-просвітниць­ кою та доброчинною діяльністю, надаючи допо­ могу громадянам України, незалежно від їхньої національності й віровизнання.

Наша місія Надання культурних програм і соціальних про­ ектів розвитку українського суспільства з метою створення досконалої високоморальної мусуль­ манської особистості за допомогою ісламських культурних центрів і громадських організацій.

2

• діяльність ісламських громадських культурних центрів • різноманітні заходи • відео-, аудіо-, електронна та друкована продукція

• порозуміння • взаємоіснування • толерантність

Культурнопросвітницька

Діалог релігій і культур

Сфери діяльності Асоціації Виховна • пропаганда загальнолюдських цінностей (милосердя, справедливості) • здорового способу життя • виховання повноцінної особистості

Доброчинна • доброчинні проекти й акції, • надання соціальної допомоги нужденним


Ісламські культурні центри


Вс еу кр

ціація громадськ Асо их

ор га цій за ні

а ьк нс аї

За 14 років ВАГО «Альраід» відкрила 8 ісламських культурних центрів — у Києві, Сімферополі, Одесі, Донецьку, Луганську, Вінниці, Запоріжжі та Харко­ ві. Центри мають молитовні зали, конференц-зали, інтер­нет-клуби, тренажерні зали та спортивні май­ данчики. Тут працюють бібліотеки, де кожен бажа­ ючий може взяти книги про Іслам і культуру країн мусульманського Сходу. Для тих, хто цікавиться арабською мовою та ісламською культурою, функ­ ціонують недільні школи. У будівлі київського ісламського культурного цен­ тру розташований і головний офіс «Альраіду», а в Сімферополі — кримське відділення Асоціації та Центр безкоштовних професійних курсів для жінок (із кравецтва та шиття, перукарського мистецтва, комп’ютерної грамотності). В ісламських культур­ них центрах діють регіональні громадські організа­ ції, що входять до складу ВАГО «Альраід» — вони організують різноманітні заходи для чоловіків, жінок, підлітків і дітей.

Ісламський громадський культурний центр, м. Київ

Гості численних заходів «Альраіду» в ісламських центрах — лідери регіональних мусульманських гро­ мад України й інших країн СНД, представники ди­ пломатичних місій країн ісламського Сходу, Європи, Росії та США, представники політичної, наукової та культурної еліти нашої країни, студенти факультетів релігієзнавства, сходознавства, арабістики й вірні різних конфесій. Це все свідчить про взаємне визнання важливої ролі, що відіграють центри в культурному діалозі між Заходом і Сходом. Ісламський культурний центр, м. Сімферополь

4


Вс еу кр

ціація громадськ Асо их

ор га цій за ні

а ьк нс аї

Ісламський культурний центр, м. Луганськ Ісламський культурний центр, м. Вінниця Ісламський культурний центр, м. Одеса

Ісламський культурний центр, м. Донецьк

Ісламський культурний центр, м. Запоріжжя

Ісламський культурний центр, м. Харків

5


Вс еу кр

ціація громадськ Асо их

ор га цій за ні

а ьк нс аї

На 1 січня 2011року до складу Асоціації входять 20 громадських організацій із різних регіонів України. Це місцеві й регіональні ор­ ганізації, що мають спільні цілі, а саме: •

ознайомлення з ісламською та арабською культурою;

зміцнення дружби та взаємин між грома­ дянами різних національностей;

моральне, духовне й культурне виховання молоді;

сприяння розвиткові наукових, культур­ них і спортивних зв’язків із громадськими організаціями й громадянами; допомога студентам у вирішенні їхніх про­ блем та адаптації іноземців в українському суспільстві.

Кількість членів осередків Асоціації різниться за регіонами й часом. Це волонтери, різні за фахом, громадянством, віком (але переважно молодь). Серед членів можна знайти представ­ ників різних національностей і культур — їх об’єднують спільні інтереси й віра в Бога.

6

Київ

Суми

Львів Вінниця Чер рнівці

Харків

Полтава

Луганськ

Дніпропетровськ Донецьк Запоріжжя

Одеса Громадські організації Ісламські центри

Херсон Сімферополь Севастополь оль


Ознайомлення з культурою та традиціями


Вс еу кр

ціація громадськ Асо их

ор га цій за ні

а ьк нс аї

У багатьох регіонах України при місцевих організаціях «Альраід» діють недільні школи з вивчення арабської мови та ознайомлення з ісламською культурою. На безкоштовних курсах викладають носії арабської мови, й студенти мають можливість живого спілкування. Спеціально розроблена методика спирається на аудіо-, відео- та друкований дидактичний матеріал. Учнями школи можуть стати всі охочі — тут немає релігійних, національних чи вікових обмежень. Ознайомлення з культурою та традиціями Ісламу не обмежене лише недільними школами. Започаткований Асоціацією проект «Знайомтесь: Іслам без крайнощів і стереотипів» передбачає цілу низку лекцій-презентацій на різні теми для студентів, науковців, журналістів і державних службовців, що потребують інформації із першоджерел. Успішно апробований у кількох вишах на сході країни, проект має донести до українського суспільства правдиву інформацію про Іслам і мусульман, спростувати стереотипи й досягти порозуміння між різними культурами.

Недільна школа ´АнñНурª, м. Київ

Центр з вивчення мов ´Сібавайхª

8

Семінарñтренінг ´Знайомтесь: Іслам без крайнощів і стереотпиівª, м. Сімферополь

Урочисте відкриття школи ´АнñНурª

Недільна школа, м. Донецьк


Вс еу кр

ціація громадськ Асо их

ор га цій за ні

а ьк нс аї

В Ісламському центрі Сімферополя періодично діє мистецька виставка, де роботи талановитих кримських майстрів презентують відвідувачам багату ісламську спадщину Криму й красу природи півострова.

Виставка акварельних картин, м. Сімферополь

Кримська громадська організація «Емель» відповідно до програми «Національне культурне відродження» провадить заходи за участю представників кримськотатарської еліти, пов’язані з культурою, творчістю, побутом і духовністю кримськотатарського народу. Інші громадські організації, члени Асоціації так само беруть участь у культурних заходах своїх міст, зокрема на Донбасі, де поширюють знання про культуру й традиції ісламського Сходу.

Живе спілкування та знайомство

Культурна програма за участю членів Асоціації

´Альраідª бере участь в заході МОМ ´Жива книгаª

9


Вс еу кр

ціація громадськ Асо их

ор га цій за ні

а ьк нс аї

Весняна конференція, м. Сімферополь

Щовесни протягом 12 років традиційно відбуваються жіночі конференції, що збирають для обговорення актуальних питань по кілька сотень жінок у Києві, Сімферополі та інших містах України. Неодноразово участь у таких заходах брали жінки-дипломати з мусульманських країн. ВАГО «Альраід» щороку провадить культурнопросвітницькі семінари, конференції та круглі столи різної тематики в приміщеннях ісламських культурних центрів найбільших міст України.

Посол Індонезії на конференції, м. Київ

Представники «Альраіду» — активні учасники конференцій і зустрічей, що провадять органи державної влади й громадські організації України. «Альраід» співпрацює з десятком різних громадських і релігійних організацій, зокрема з «Українським центром ісламознавства», з Молодіжною асоціацією релігієзнавців, із ДУМУ «Умма», ДУМ Криму та різними релігійними громадами тощо.

10

Участь у Міжнародному форумі правозахисних організацій


Діалог релігій та культур


Вс еу кр

ціація громадськ Асо их

ор га цій за ні

а ьк нс аї

ВАГО «Альраід» бере активну участь у заходах, спрямованих на зміцнення миру й злагоди в Україні, прагне розвивати взаємини з представниками інших релігій і культур, адже це — один із аспектів мусульманського благочестя. Діалог відбувається з урахуванням багатовікових ісламських традицій і досвіду співіснування та взаємодії визнавців Ісламу й немусульман у країнах ЄС, СНД та США. Представники Асоціації — постійні учасники різноманітних зустрічей, круглих столів, конференцій на теми міжрелігійного діалогу. Крім того, «Альраід» часто відвідують представники багатьох конфесій. Характерно, що це контакти не тільки на рівні керівників і лідерів релігійних спільнот.

Круглий стіл ´Мусульмани за мир і згоду в Кримуª

Круглий стіл, м. Сімферополь

12

Діалог релігій на конференції, м. Київ


Вс еу кр

ціація громадськ Асо их

ор га цій за ні

а ьк нс аї

Так, наприклад, з 2000 року з діяльністю ВАГО «Альраід» та Ісламського громадського культурного центру Києва ознайомилися близько двох тисяч школярів, студентів і викладачів столичних вишів, зокрема, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Національного педагогічного університету, Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Активісти громадських організацій «Альраід» регулярно беруть участь у «Фестивалі релігійного мисте­ цтва», організованому МГО «Молодіжна асоціація релігієзнавства» спільно з деякими вишами в Києві.

Круглий стіл ´Права пацієнтів в Україні. Паліативна допомога: духовні аспектиª

Круглий стіл ´Досвід міжконфесійних відносинª

Круглий стіл ´Мухаммед Асад — видатний мусульманський мислитель і діячª, м. Львів

´Роль освіти та ЗМІ у діалозі культур та співіснуванні народівª

Лекція в Київському університеті ´Східний світª

Живе спілкування з гостями із Католицького університету

13


Вс еу кр

ціація громадськ Асо их

ор га цій за ні

а ьк нс аї

Для розвитку сучасного українського ісламознавства 2004 року було започатковано Всеукраїнський конкурс ісламознавчих досліджень для молодих учених імені Агатангела Кримського. У минулих п’ятьох конкурсах узяли участь близько 200 конкурсантів з усієї України. Нагородження переможців традиційно відбувається під час наукових конференцій, присвячених темі конкурсу. ВАГО «Альраід» спільно з «Українським центром ісламознавства» періодично організує в Києві наукові колоквіуми за участю провідних ісламознавців і сходознавців, представників державних структур і вищих навчальних закладів.

Наукова конференція, м. Київ

До Дня науки України Асоціація спільно з НАН України щороку провадить зустріч із науковою елітою Криму. У своїй роботі асоціація прагне використовувати тільки правдиві дані, підтримуючи різного роду наукові дослідження як у Криму, так і по Україні загалом. Асоціація організувала соціологічні опитування мусульман України в 1997 і 2003–2004 роках. 2006 року разом із молодими релігієзнавцями було проведено соціологічне опитування київських студентів щодо національної та релігійної толерантності.

Урочисте нагородження переможців конкурсу ісламознавчих досліджень

ВАГО «Альраід» понад п’ять років займається вивченням і моніторингом ісламофобії в Україні, зокрема в Криму, та бере участь у міжнародних заходах, присвячених цій актуальній темі.

14

Конференція ´Духовноñморальне виховання молодіª


Освітньо-виховна діяльність


Вс еу кр

ціація громадськ Асо их

ор га цій за ні

а ьк нс аї

Асоціація пропагує серед вірних усебічний розвиток особистості та здоровий спосіб життя. У стінах її культурних центрів регулярно відбуваються сімейні зустрічі, семінари для батьків. Для дітей і молоді провадять веселі конкурси, дитячі свята й концерти, шахові, тенісні та футбольні турніри. Улітку вже стали традиційними сімейні виїзди на природу, екскурсії, денні дитячі табори й сила-силенна цікавих справ. Щоб стимулювати мусульман і підвищувати їхню духовність, «Альраід» спільно з Духовним управлінням мусульман Криму щороку провадить конкурси читання Корану напам’ять. Зазвичай вони проходять у дні місяця Рамадан і охоплюють різні вікові групи і рівні знання Священної Книги.

Міжнародний конкурс знавців Корану

ВАГО «Альраід» узяла на себе організацію Першого міжнародного конкурсу читців Корану, що проходив 2010 року в Сімферополі. Його учасниками стали 34 конкурсанти з країн пострадянського простору віком від 10 до 33 років. За сприяння ВАГО «Альраід» і Всесвітньої асоціації вивчення Корану плідно працює Кримська вища школа хафізів. Учні школи не раз репрезентували Україну на міжнародних конкурсах читання Корану напам’ять.

Літній денний табір

Щоліта ВАГО «Альраід» організує літній денний табір для дітей 7–16 років. Такі денні табори діють в ісламських культурних центрах Києва, Харкова, Донецька, Одеси й Сімферополя. У програмі літньої школи духовно-моральні бесіди, гуртки, пізнавальні екскурсії.

16

Всеукраїнський день Сім'ї


Вс еу кр

ціація громадськ Асо их

ор га цій за ні

а ьк нс аї

Професійні жіночі курси

Активний дитячий відпочинок та розваги

«Альраід» організує культурно-оздоровчі табори для дітей-сиріт у межах програми допомоги дітям-сиротам України — це одне з пріоритетних завдань діяльності Асоціації. Дітей, що ними опікується «Альраід», дедалі більше — уже майже 1500. Крім щомісячної матеріальної допомоги, Асоціація влаштовує для дітей і молоді поїздки вихідного дня на природу, а також усілякі спортивні турніри, влаштовує лекції та бесіди.

Асоціація «Альраід» здійснила низку проектів, спрямованих на підтримку мусульманок, що бажають бути активною частиною суспільства. Першим із таких проектів стало відкриття Професійних жіночих курсів у Криму. У спеціально обладнаних класах в Ісламському культурному центрі Сімферополя діють курси кулінарії, шиття, перукарської справи, масажу, базові комп’ютерні курси. За два роки десятки дівчат безкоштовно опанували нові, запитані тепер, спеціальності.

17


Вс еу кр

ціація громадськ Асо их

ор га цій за ні

а ьк нс аї

Комітет у справах сімї, жінок і підлітків ВАГО «Альраід» узявся до відродження традиції щорічного п’ятиденного жіночого культурно-просвітницького семінару. Окрім оздоровчих для душі і тіла семінарів, Асоціація регулярно провадить для жінок семінари-тренінги з планування, технік правильного спілкування, проектування, таймменеджменту, зміцнення сестринських відносин тощо. Із метою підтримки мусульманської родини й духовного виховання дітей Асоціація готує заходи, присвячені Всеукраїнському дню сім’ї. Семінари на тему зміцнення родинних стосунків щороку відбуваються в кількох містах України: Донецьку, Харкові, Вінниці, Києві, Одесі та Сімферополі. На них запрошують педагогів, психологів, лікарів. У межах програми підтримки та розвитку європейської мусульманської родини записано цикл радіопередач і опубліковано низку друкованих матеріалів сімейної тематики. Пропагуючи серед молоді здоровий спосіб життя, ВАГО «Альраід» сприяє проведенню щорічних футбольних чемпіонатів серед мусульманських команд Кримського півострова. Асоціація видає інформаційні буклети й брошури на тему профілактики й боротьби з наркоманією, алкоголізмом, проституцією та СНІДом і не раз ініціювала Всеукраїнські акції проти куріння.

Культурноñпросвітницький жіночий семінар

Семінарñтренінг для активісток жіночих відділів, м. Донецьк

Із метою підвищити рівень роботи членів громадських організацій, що входять до складу «Альраіду», і колективу Асоціації регулярно відбуваються семінари-тренінги з менеджменту організацій, з адміністративної роботи та зв’язків із громадськістю.

18

Всекримська першість з футболу


Міжнародна співпраця


Вс еу кр

ціація громадськ Асо их

ор га цій за ні

а ьк нс аї

Асоціація бере активну участь у заходах, що сприяють зміцненню миру й злагоди не тільки в Україні, але й на міжнародній арені — це різноманітні семінари, круглі столи та конференції, організовані Радою Європи, ОБСЄ, ОІК, FEMYSO та іншими організаціями різних країн світу. Ісламські культурні центри відвідують науковці та громадські діячі з Європи та ісламського Сходу, провідні спеціалісти в галузі шаріатських наук. 2009 року в Україні побували президент FIOE Шакіб Бенмахлюф та відомий ісламський учений, член Європейської Ради з фатв і досліджень Джамаль Бадаві з низкою лекцій про гендерні проблеми й відносини європейських мусульман із представниками інших релігій.

Генеральний секретар ОІК знайомиться з діяльністю ´Альраідаª

Сьогодні можна стверджувати, що ці заходи мають відчутний позитивний резонанс як в Україні, так і в Європі та в державах ісламського Сходу.

Перша міжнародна конференція з поміркованості, Великобританія

20

Семінар знаменитого Дж.Бадаві в ІКЦ м. Києва

´Альраідª на конференції ОБСЄ, Казахстан


Доброчинність


Вс еу кр

ціація громадськ Асо их

ор га цій за ні

а ьк нс аї

Відомо, що найбільшої допомоги й підтримки потребує малозабезпечене населення. Тож Асоціація організувала десятки доброчинних проектів, що дотепер діють і дають свої плоди. Завдяки фінансовій допомозі «Альраіда» було пробурено й облаштовано 400 артезіанських свердловин і резервуарів, що забезпечили питною водою багато районів степового Криму. Асоціація намагається допомогти мусульманам України в будівництві, ремонті мечетей і молитовних приміщень. За сприяння «Альраіду» побудовано й відреставровано понад 80 мечетей. Адже мечеть — це не тільки місце для молитви та інших релігійних обрядів, але й місце спілкування та навчання, де мусульмани можуть більше дізнаватися про свою віру. «Альраід» опікується майже 1500 дітьми-сиротами, що мають як матеріальну, так і моральну підтримку. Поступово дає свої плоди проект «Швацька машинка». Понад 15 самотніх матерів уже отримали машинки.

22


Вс еу кр

ціація громадськ Асо их

ор га цій за ні

а ьк нс аї

«Альраід» успішно реалізує в Криму проект спорудження теплиць. Уже понад 150 малозабезпечених родин спромоглися зміцнити своє матеріальне становище, розпочавши власну справу. Успішний проект «Корова незаможній родині» забезпечив понад 500 родин джерелом прибутку у вигляді корови, для багатьох із них основним. «Альраід» спільно з Асоціацією кримськотатарських педагогів та Ісламським банком розвитку завершила реконструкцію 9 національних шкіл із 15 на півострові. Крім ремонту шкіл, виділено кошти на придбання підручників і комп’ютерів, нових меблів і обладнання. Асоція також надає допомогу кримським школам у придбанні медикаментів для шкільних медпунктів. Організації-члени Асоціації періодично відвідують із подарунками та потрібною допомогою дитячі будинки, школи-інтернати для дітей із ДЦП в Києві, Донецьку, Луганську, Сумах та інших містах України.

23


Вс еу кр

ціація громадськ Асо их

ор га цій за ні

а ьк нс аї

ВАГО «Альраід» та її місцеві осередки не раз отримували подяки, нагороди й грамоти від представників влади, державних органів, громадських, навчальних і релігійних організацій. 2010 року Всеукраїнська асоціація «Альраід» стала лауреатом міжнародного проекту «Надбання» в номінації «Громадська діяльність» — за значний внесок у зміцнення миру й злагоди в Україні, поширення загальнолюдських цінностей добра й милосердя, гуманізму, толерантності та справедливості,

24

пропаганду здорового способу життя та виховання повноцінної особистості. Постійне представництво президента України в Автономній Республіці Крим уручило голові Всеукраїнської асоціації громадських організацій «Альраід» подяку за активну громадську роботу й доброчинну діяльність у регіоні. Було відзначено вагомий внесок ВАГО «Альраід» у «наданні доброчинної допомоги дітям-сиротам і малозабезпеченим сім’ям».


Діяльність в інформаційній сфері


Вс еу кр

ціація громадськ Асо их

ор га цій за ні

а ьк нс аї

Якісна інформація — важливий засіб зміцнення толерантності в суспільстві, а її доступність — показник відкритості сучасного соціуму. «Альраід» видає щомісячну газету «Арраид», призначену для безкоштовного розповсюдження в різних регіонах України, російською та арабською мовами (gazeta.arraid.org). Останні новини, пов’язані з діяльністю Асоціації, а також відео-, фотоматеріали можна знайти на офіційному сайті «Альраіду» російською, арабською та англійською мовами (arraid.org). На сайті «Іслам для всіх» (islam.com.ua) можна ознайомитися зі свіжими новинами ісламського світу, аудіо- та відеофайлами, дізнатися про роль Ісламу в історії та сучасності, знайти відповідь на запитання з бази фатв авторитетних ісламських учених. На сайті (quran.org.ua) можна прочитати та прослухати оригінал Священної книги, ознайомитися з перекладами значень і правилами читання Корану, з хадісами Пророка. «Іслам в Україні» (islam.in.ua) — фактично єдиний ресурс про Іслам і мусульман України, доступний трьома мовами (українською, російською, англійською).

26


Вс еу кр

Друковані та електронні видання Асоціації — найбільш читані ЗМІ з ісламської тематики. Вони добре відомі не тільки серед мусульман, але й серед широкого загалу читачів і не тільки в Україні. До складу Асоціації входить громадська організація «Ансар Фаундейшн». Її діяльність пов’язана з перекладом і виданням літератури, аудіо- та відеоматеріалів. «Ансар Фаундейшн» підготувала до виходу в світ цілу низку культурно-просвітницької літератури та медіапродукції відомих авторів із країн ісламського Сходу, ЄС, США та СНД.

ціація громадськ Асо их

ор га цій за ні

Асоціація сприяє освіченню й порозумінню представників різних релігій і націй, адже нетерпимість, ворожість, дискримінація за релігійними та етнічними ознаками — від взаємного незнання й відсутності правдивої інформації.

а ьк нс аї

Матеріали, що їх видає Асоціація, звернені до найширшої аудиторії. Це література для найменших мусульман, жінок, література про засади ісламського віровизнання та книжки для ширшого кола читачів. Книжки доступні в електронному вигляді на сайті «Іслам для всіх» (islam.com.ua). Від 2000 року виходить в ефір радіопрограма про Іслам і мусульман «Ассаляму алейкум!» («Мир вам!»). У гостях у ведучих програми побували відомі релігійні, державні й громадські діячі, релігієзнавці, сходознавці, ісламознавці. І не лише українські. Програма виходила на різних радіостанціях, а з червня 2007 року щосуботи й щонеділі її можна слухати о 9.00 на радіо «Мейдан» (102,7 FM) у Криму чи на сайті радіопрограми (radio.arraid.org).

В прямому ефірі на ´Українському радіоª

´Альраідª на Міжнародній книжній виставці ´Медвінª

27


Вс еу кр

ціація громадськ Асо их

ор га цій за ні

а ьк нс аї

Плани на майбутнє Асоціація прагне співпрацювати з іншими громадськими організація­ ми України, щоб здійснювати спільні проекти та врізноманітити свою діяльність на користь українському багатокультурному й багатонаціо­ нальному суспільству. Заради чого ми це робимо? Адже це дуже непроста, важка праця, що забирає багато часу. Не хотілося б, щоб відповідь пролунала голосно, але така реальність. Майже всі члени організацій, що входять до скла­ ду «Альраіду», — віруючі мусульмани. Мусульманин — значить «покір­ ний Богові». А праця на користь суспільству, для загального добра, й боротьба зі злом — це вияв покори Богові, це єдиний шлях, що набли­ жає до Господа. І це єдина дорога, що нею вірний може досягти головної мети — Раю. Така була й такою залишається наша мета, заради неї ми працюємо. Детальну інформацію про поточну діяльність Асоціації «Альраід» мож­ на дізнатися з офіційного сайту www.arraid.org.

ВАГО «Альраід» Код за ЄДРПОУ – 34298723 №р/р 2600930132613 ВАТ «БГ БАНК» МФО 320995

28


Кримське відділення ВАГО "Альраід" Ісламський культурний центр м. Сімферополь, 95000, вул. Мокроусова, 7А, тел.: (0652) 54 63 38, факс: (0652) 54 63 37 Еmail: arraid10@gmail.com Ісламський культурний центр м. Донецьк, 83076, вул. Берестовська, 2, тел./факс: (062) 338 74 21 Еmail: alamal@arraid.org Ісламський культурний центр м. Харків, 61000, пер. Байкальський, 2, тел.: (057) 731 95 19, факс: (057) 731 95 18 Еmail: almanar@arraid.org

Вс еу кр

Ісламський культурний центр м. Одеса, 65006, просп. Молоді, 17А, тел.: (0482) 34 72 50, факс: (0482) 34 72 49 Еmail: almasar@arraid.org

а ьк нс аї

ціація громадськ Асо их

Ісламський культурний центр м. Вінниця, 21000, вул. М. Кошки, 63, тел./факс: (0432) 53 18 24 Еmail: alisra@arraid.org Ісламський культурний центр м. Луганськ, 91000, вул. Павлівська, 28Ж, тел.: (0642) 34 69 22, факс: (0642) 34 69 23 Еmail: info@salam.lg.ua Ісламський культурний центр м. Запоріжжя, 69054, вул. Пушкіна, 68, тел./факс: (0612) 62 66 75 Еmail: vera@arraid.org

Всеукраїнська Асоціація громадських організацій

АЛЬРАІД www.arraid.org

ор га

цій за ні

ВАГО «Альраід» Ісламський громадський культурний центр м. Київ, 04119, вул. Дегтярівська, 25А, тел.: (044) 490 99 00, факс: (044) 490 99 22 Еmail: office@arraid.org

Alraid  

ВАОО "Альраид", украинская мусульманская общественная структура

Advertisement