Page 1


Índex Presentació ............................................................................................

3

Part I. Identitat Missió i visió ...........................................................................................

4

Àmbits de treball i valors ........................................................................

5

Preguntes freqüents ...............................................................................

6

Part II. Activitats Recerca ..................................................................................................

8

Publicacions ........................................................................................... 14 Jornades ................................................................................................ 16 Ponències ............................................................................................... 18 Articles .................................................................................................... 20 Docència ................................................................................................ 21 Biblioteca ............................................................................................... 22 Part III. Organització Complicitats ............................................................................................ 24 Equip ....................................................................................................... 25 Òrgans de govern i Voluntariat ............................................................... 26 Dades econòmiques .............................................................................. 27 Indicadors de funcionament ................................................................... 28 2007, un any en marxa ........................................................................... 30 www.tercersector.net ............................................................................. 31

Memòria 2006 Observatori del Tercer Sector Dipòsit legal: B.19076-2007 Publicada: Febrer 2007 Elaborada per: Pau Vidal i Carla Marimon Maquetació: Eumogràfic Impressió: Grup 43

Les Carolines 10, 2a planta - 08012 Barcelona www.tercersector.net Aquest document es pot descarregar en format electrònic des del web.


Presentació

Ningú ens va dir que seria fàcil. De fet, ens van advertir que era un somni impossible. Una organització independent per fer recerca pel i des del tercer sector. Amb els valors i vivències pròpies de les organitzacions de la societat civil. I és cert: no està sent fàcil. Però és tremendament apassionant. I aquí estem, encetant un nou any amb molts reptes, il·lusions i expectatives sobre la taula. L’any 2006 ha estat un any tan intens que ens ha semblat que han estat varis anys. I potser hi ha una part de raó en aquesta afirmació perquè mirant enrere ens adonem que l’organització ha canviat molt: en dimensió, en maduresa i en funcionament. Aquesta memòria intenta recollir aquesta evolució. Ha estat un any de consolidació. Compaginem la recerca amb la construcció i creació de l’organització. El 2006 s’ha caracteritzat per una major presència de l’OTS en el tercer sector, hem assistit a presentacions, jornades i congressos sobre el tercer sector i hem organitzat actes per tal de crear debat i compartir coneixement. També hem fet un esforç per publicar i difondre les recerques i activitats realitzades. Tanmateix, el nostre web és una finestra oberta de l’OTS al tercer sector, viva, canviant i plena de continguts per explorar. Mirant de cara al futur, ens il·lusionem, perquè sabem que ens esperen nous projectes i que hi ha molt camí per recórrer. Ens agrada la idea de treballar amb la participació dels que creieu en el tercer sector com agent de transformació. Pau Vidal i Núria Valls Coordinadors de l’Observatori del Tercer Sector


Missió i visió

Una missió ben definida ens ajuda a enfocar les activitats Missió

L’Observatori del Tercer Sector és un centre de recerca especialitzat en el tercer sector, sense ànim de lucre i independent, amb la finalitat d’aprofundir i incrementar el coneixement sobre aquest sector i treballar per a la millora en el funcionament de les organitzacions no lucratives.

• sobre • des de • complicitat amb

( tercer sector )

• coneixement • reflexió • millora

( tercer sector )

Visió de futur: treballem per fer-la realitat Ser un espai de referència sobre el tercer sector en l’àmbit català i estatal per a les pròpies organitzacions i els altres actors socials. Ser un centre d’investigació: - amb un equip humà consolidat - amb metodologies pròpies de treball - amb capacitat de generar valor afegit - amb un funcionament normalitzat i sense precarietats - amb un creixement limitat - amb sòlides complicitats amb les organitzacions del tercer sector i altres actors socials

4 / Més informació sobre l'organització a www.tercersector.net


Àmbits de treball i valors

Tenim una visió global, enfocada i còmplice del tercer sector

El funcionament de les organitzacions Per exemple, temes com òrgans de govern, la qualitat, reflexions d’entitats, voluntariat, transparència, medició d’impacte, gestió i desenvolupament de persones...

Els àmbits d’interès del tercer sector Per exemple, temes com joventut, cooperació al desenvolupament, banca ètica, medi ambient, social, cultural…

Activitats

Enfocament territorial

Tercer sector en general, social, cooperació, mediambiental, cultura...

L’estructuració del tercer sector Per exemple, temes com diagnòstics sectorials, identificació i visualització d’entitats, organitzacions de segon nivell, tercer sector i societat...

Catalunya, Espanya, comparatiu internacional...

Enfocament sectorial

Àmbits de treball i enfocaments

Recerca, jornades, tallers, docència, publicacions, acompanyament a entitats...

Transparència

Complicitat

Qualitat Valors-coherència

Independència

Confiança Aprenentatge Transformació social

www.tercersector.net / 5


Preguntes freqüents

Som una organització independent que treballa des de i sobre el tercer sector Trajectòria? 2002 Realització del Llibre blanc del tercer sector cívico-social des del Centre d’Estudis de Temes Contemporanis. Aquesta publicació és l’origen de l’Observatori del Tercer Sector. 2003 Es realitzen més recerques sobre el tercer sector, consolidant un equip de treball estable. 2004 S’adquireix personalitat jurídica independent, amb el suport i l’ànim d’altres entitats del sector. 2005 S’estrena el nou espai de treball al carrer de les Carolines. Es creen els fonaments d’una organització singular i compromesa. 2006 Creixement dels projectes de recerca i de l’equip. Es fa la reflexió estratègica i s’assoleix una dimensió estable pel futur.

Transparència? La transparència com un valor organitzatiu ha estat un compromís assolit des del primer dia. Som una entitat de portes obertes, a disposició del sector. A través del nostre web també actuem amb transparència, amb una actualització freqüent i abundant informació sobre el funcionament i les activitats que realitzem.

Independents? A l’Observatori del Tercer Sector no tenim cap tipus de dependències organitzatives o funcionals amb cap altra organització, pública o privada. Ser independents no significa ser solitaris. Treballem en complicitat i col·laboració amb una llarga llista d’organitzacions i institucions que creuen en nosaltres i comparteixen els nostres objectius. De fet, l’OTS, tal com està plantejat no seria possible sense la complicitat i suport del propi tercer sector. 6 / Més informació sobre l'organització a www.tercersector.net


Preguntes freqüents

Estem compromesos amb els valors de les ONLs i el seu rol de transformació social Empresa, consultoria, editorial...? Som una entitat sense ànim de lucre i no una empresa i ho hem volgut així perquè creiem que estudiar el tercer sector des del propi sector és la millor manera de fer-ho. Com a centre de recerca, escollim els temes de treball en funció de l’interès per al conjunt del tercer sector i treballem activament per a la màxima divulgació i impacte dels resultats. Sabem que la línia entre la recerca i la consultoria és prima i procurem no traspassar-la. Per explicar-ho amb un exemple, des de l’OTS hem realitzat un diagnòstic sobre l’estat de la qualitat a les organitzacions socials. Però no ens dediquem a implantar sistemes de qualitat determinats a organitzacions perquè perdríem la independència. No obstant, en determinades ocasions, fem acompanyaments a entitats en funció de l’impacte o interès general que puguin tenir pel tercer sector. Centre de Recerca i documentació

Consultoria Editorial Entitat de segon nivell Entitat de representació del tercer sector

Organització no lucrativa (Tercer Sector)

Empresa Sector públic Universitat Fòrmules mixtes

Finançament? Treballem per aconseguir una estructura financera diversificada i equilibrada, amb presència de fons públics i privats. En el darrer any, gairebé el 100% del nostre finançament prové directament dels projectes realitzats. En altres entorns, una entitat com la nostra només seria imaginable amb un fort recolzament de partida o compromís a llarg termini. Un repte de futur per garantir la supervivència i la proactivitat dels temes de treball és complementar aquest finançament per projectes amb altres de caire plurianuals compromesos amb la missió i raó de ser de les entitats.

Tercer sector? Per tercer sector entenem el conjunt d’organitzacions que tenen finalitats d’interès social i sense ànim de lucre. Les finalitats estan vinculades a la millora de l’entorn social, i es poden trobar organitzacions del tercer sector en àrees molt variades, com són medi ambient, cultura, lleure i joventut, activitats socials, lluita contra la pobresa i l’exclusió, cooperació internacional, etc.

www.tercersector.net / 7


Recerca

Les recerques tenen un alt número d’entitats participants Participació a les recerques

Directori d’entitats de persones immigrades

Llibre blanc del tercer sector cívico-social

L’interès del tercer sector i l’economia social per una banca ètica

501

980

187

Reflexions sobre el tercer sector

El moviment associatiu juvenil: escoles de ciutadania

Registre d’associacions

260

311

100

Entitats de segon nivell

Bones pràctiques en la gestió del voluntariat

60

120

Model de diagnosi d’entitats mediambientals

L’estat de qualitat a les ONL socials

40

190

8 / Més informació sobre les recerques a www.tercersector.net


Recerca

La qualitat dels projectes s’assegura amb l’establiment de processos i criteris El cicle dels projectes de recerca: metodologia de treball

4. Treball de camp 4.1 Recerca bibliogràfica 4.2 Qualitatiu 4.3 Quantitatiu 4.4 Altres treballs de camp

3. Pla de treball 3.1 Reformulació proposta 3.2 Equip 3.3 Planificació

5. Anàlisi 5.1 Revisió bibliogràfica 5.2 Qualitatiu 5.3 Quantitatiu 5.4 Altres analisis

6. Informe final 2. Proposta

6.1 Redacció i entrega 6.2 Accions de difusió

7. Tancament 1. Idea

7.1 Arxiu 7.2 Relació post-estudi 7.3 Finalització equip

www.tercersector.net / 9


Recerca

Recerca aplicada: un compromís d’utilitat amb les entitats de la societat civil La qualitat a les organitzacions socials La qualitat és un tema actual en el tercer sector i que interessa a totes les entitats. El camí cap la cultura de la qualitat és dificultós. Aquesta recerca és una iniciativa de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social en què s’ha analitzat l’estat dels temes de qualitat a les entitats socials catalanes, identificant les principals iniciatives i accions per veure en quin moment es troben i quin és l’estat de la qüestió. L’estudi mostra el grau de consciència i esforços de les organitzacions envers la necessitat d’implantar un sistema de gestió de qualitat.

Bones pràctiques de gestió del voluntariat El voluntariat està present a gairebé el 90% de les organitzacions del tercer sector. L’objectiu de la recerca és reflexionar sobre la gestió del voluntariat donant la veu a les pròpies entitats sobre les seves experiències en la gestió en diferents moments del cicle del voluntariat. Per això, vam entrevistar a responsables de voluntariat d’entitats de diferents àmbits que ens van explicar el funcionament del voluntariat en cada cas. Finalment, es va triar una trentena d’experiències que han quedat recollides en una publicació. Aquest projecte és una iniciativa de l’Obra Social “la Caixa”.

Cicle de gestió del voluntariat

1

2

Definició

Incorporació

• Perfils • Captació • Selecció

• Compromís • Procés d’acollida

Temes transversals

• Relació equip remunerat i voluntariat • Identificació missió i valors

5

4

• Gestió de la sortida • Relació posterior

• Reconeixement formal • Reconeixement informal

Desvinculació

Reconeixement

3 Desenvolupament • Organització • Formació • Comunicació • Participació • Seguiment

Interès del tercer sector i l’economia social per una banca ètica Per encàrrec de FETS, hem treballat dos projectes entorn les finances ètiques, un tema innovador i creixent del tercer sector. D’una banda, es va col·laborar en una publicació divulgativa sobre les finances ètiques. Amb un format àgil de preguntes i respostes, la publicació invita a la reflexió i sensibilització de la societat envers aquest tema. D’altra banda, es va realitzar una recerca per valorar l’interès de les organitzacions del tercer sector i de l’economia social per una banca ètica.

10 / Més informació sobre les recerques a www.tercersector.net


Recerca

Les recerques sorgeixen a partir dels vincles amb el tercer sector Joves: política i futur Aquesta recerca, encarregada per la Fundació Jaume Bofill, es va realitzar per tal de conèixer les motivacions i expectatives dels joves davant de la política. Durant la recerca es van desenvolupar grups de discussió amb 158 joves, seminaris de treball amb experts en joventut i una recopilació bibliogràfica sobre el tema. S’han identificat diverses propostes d’accions pels agents de socialització (escola, família, tercer sector...) per a incrementar la consciència, implicació i el compromís polític dels joves de Catalunya.

Millora del registre d’associacions Els registres d’entitats del tercer sector són una eina bàsica pel mapatge i coneixement de l’estructura del món no lucratiu. En els darrers anys han crescut força i és per això que d’una iniciativa conjunta de varis departaments de la Generalitat va néixer aquest projecte que facilita la coordinació dels registres i censos. Durant el projecte, realitzat conjuntament amb la Fundació Pere Tarrés, es va fer un anàlisi de l’estat actual de registres i censos del tercer sector, i es van proposar criteris de coordinació i actualització a partir de les necessitats d’informació. Aquest resultat es va completar amb un glossari de termes i una classificació tipològica de les entitats.

Entitats de segon nivell Les entitats de segon nivell (federacions, coordinadores, taules...) tenen un paper clau en l’estructuració del tercer sector. Des de l’OTS, vam iniciar una línia de treball amb entitats de segon nivell per reflexionar sobre els seus rols. Aquesta nova etapa de treball, que compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, està orientada a obrir espais de reflexió i intercanvi amb les pròpies entitats: un espai de treball virtual, un butlletí electrònic i grups de treball. També inclou la realització d’una publicació.

www.tercersector.net/ 11


Recerca

Treballem per ser una organització que aprèn, capaç de millorar i capitalitzar coneixements Directori d’entitats de persones immigrades Les entitats de persones immigrades estan en creixement dins del tercer sector. Per això, l’elaboració d’un directori d’aquest tipus d’entitats pot esdevenir una eina rellevant per a la visibilitat d’aquestes organitzacions en les seves activitats i relació amb altres agents socials. Aquesta recerca ha estat encarregada per l’Obra Social “la Caixa”.

Transició de persones del món empresarial al tercer sector Cada vegada és més habitual la incorporació al tercer sector de professionals que provenen del món empresarial. Es tracta d’un canvi important per les dues parts, donat els valors propis de les entitats i l’experiència prèvia d’aquestes persones. Per això, té interès analitzar aquesta transició, per saber com millorar els processos d’incorporació i assegurar l’èxit dels professionals en aquest canvi.

12 / Més informació sobre les recerques a www.tercersector.net


Recerca

La importància de la reflexió per incrementar l’impacte del tercer sector Model de diagnosi per entitats mediambientals La Xarxa de Custòdia del Territori és una entitat de segon nivell que aplega a nombroses entitats de custòdia i que ha encetat una estratègia de reforçament de les organitzacions membres.

Els eixos del model de diagnosi

Base social Infraestructures

Finançament Partint d’aquesta estratègia, l’Observatori del Tercer Sector ha elaborat un model de diagnòstic que, Govern mitjançant entrevistes i autoavaluació, mostra l’estat de l’entitat en nou eixos i permet realitzar un pla de treball Sistematització personalitzat.

Equip

Comunicació

Aliances

Activitats

Lleure i món laboral El pas dels joves per les organitzacions juvenils d’educació en el lleure comporta l’adquisició d’unes competències que contribueixen al desenvolupament de la seva personalitat i que poden influir en la seva trajectòria laboral. En aquesta recerca, finançada per la Secretaria General de Joventut, s’analitza l’experiència de persones que van passar per entitats de lleure en la seva joventut i l’impacte que això ha tingut en la seva vida i trajectòria laboral 15 o 20 anys després.

Altres recerques destacades - Col·lecció d’eines de gestió per a entitats de custòdia - La importància de les xarxes d’entitats d’immigració a Catalunya: situació actual i elements clau d’èxit - Rendició de comptes i transparència de les organitzacions no governamentals de desenvolupament - El funcionament dels òrgans de govern a les fundacions catalanes: coneixement i millora - Reflexions sobre el tercer sector: quatre temes clau

www.tercersector.net / 13


Publicacions

La recerca sense comunicació no té sentit Llibres elaborats per l’Observatori del Tercer Sector

14 / Totes les publicacions de l'OTS estan disponibles a www.tercersector.net


Publicacions

Els quaderns: comunicació directa en temps accelerats Col·lecció Papers de Recerca

Col·lecció Debats

Aquests quaderns procedeixen principalment de les nostres línies de recerca. En aquesta col·lecció es troben documents d’investigació presentats a congressos, resultats del treball de camp, monogràfics, documents de síntesi... Són textos breus que poden llegir-se fàcilment i ser d’interès per a les organitzacions no lucratives.

Quaderns que recullen i resumeixen les principals aportacions, idees i conclusions dels actes que s’organitzen des de l’Observatori del Tercer Sector. Amb un format de textos breus i de fàcil lectura, es volen plasmar els continguts per tal de compartir, difondre i debatre amb les organitzacions el coneixement sobre el món no lucratiu.

Durant el 2006 hem publicat tres nous quaderns.

Durant el 2006 hem publicat els tres primers números d’aquesta col·lecció.

www.tercersector.net / 15


Jornades

Creem espais de debat sobre temes clau del tercer sector Jornada sobre la transparència i rendició de comptes La construcció de la confiança social és un dels reptes del tercer sector i la transparència i rendició de comptes són clau per a obtenir-la. Per això, vam organitzar aquesta jornada que es dividia en dues sessions. La primera, va ser una sessió de treball restringida a entitats de segon nivell de diferents àmbits del tercer sector català com ara el social, cooperació, cultural, mediambiental,... Les diferents organitzacions van poder exposar l’estat del tema en el seu àmbit de treball i, finalment, van expressar el desig d’avançar conjuntament com a tercer sector per a la millora de la transparència i rendició de comptes. A continuació, es va realitzar una taula rodona oberta a totes les entitats i que va comptar amb la participació de Pau Vidal, Xema Gil i Carolina Homar. Finalment, es va desenvolupar un interessant debat amb la participació d’algunes de les 120 persones assistents. L’acte va comptar amb el suport del Departament de Justícia i de l’Institut d’Estudis Catalans.

Acte anual: Altres mirades sobre el tercer sector Aquest 2006, donant continuïtat a l’acte anual de l’Observatori del Tercer Sector, vam organitzar un acte per conèixer la percepció del tercer sector des d’una mirada externa. Varen participar 10 convidats que no són part activa del sector (provinents del món empresarial, polític, acadèmic i de la comunicació) i se’ls va demanar que expresessin la seva opinió en un màxim de 5 minuts. Es va oferir una visió panoràmica en la que es van mostrar els punts forts i els reptes a afrontar de les entitats del tercer sector. Per exemple, entre els aspectes positius es varen mencionar els valors de les organitzacions, el capital social, la rapidesa en la resposta a les necessitats socials, la capacitat de crear aliances amb altres actors socials... Alguns del reptes a afrontar pel tercer sector mencionats van ser els vincles amb l’Administració Pública, la comunicació amb la societat, la professionalització, l’avaluació... A l’acte hi van assistir més de 150 persones i comptava amb el suport del Departament de Benestar i Família.

16 / Més informació sobre les jornades a www.tercersector.net


Jornades

www.tercersector.net / 17


Ponències

Durant el 2006 hem intervingut en més de 30 jornades, congressos, taules rodones, activitats d’entitats... VII Conferència Internacional de l’ISTR. Bangkok A Bangkok es van reunir més de 400 investigadors del tercer sector de tot el món per participar a la conferència d’ISTR (International Society for Third-Sector Research). Des de l'OTS vam presentar tres ponències: sobre temes de qualitat a les ONLs, la participació dels joves i la legitimitat de les entitats del tercer sector.

Jornades sobre gestió del voluntariat. Barcelona / Madrid / Bilbao / Sevilla / València El cicle de jornades, organitzat per l‘Obra Social “la Caixa”, estava adreçat a tècnics i responsables de voluntariat d’entitats socials. L’Observatori del Tercer Sector hi va presentar el marc teòric de les jornades mitjançant la presentació del cicle de gestió del voluntariat.

IX Congrés Estatal de Voluntariat. Toledo El Congrés, celebrat a Toledo, tenia com a lema “En clau de Solidaritat”. Durant el Congrés es va parlar sobre les estructures de voluntariat, la sensibilització de les persones voluntàries, la responsabilitat social, la globalització... L’Observatori del Tercer Sector va exposar una comunicació sobre els reptes del voluntariat.

I Congrés Diàleg i Acció. Madrid La Fundació Bertelsmann va organitzar aquesta trobada amb el títol “Empresa, societat i fundacions davant els desafiaments del futur”. Vam participar en una taula rodona per debatre sobre el rol del tercer sector en la construcció d’un compromís cívic a la nostra societat.

18 / Més informació sobre les ponències a www.tercersector.net


Ponències

Participem activament en el debat públic i en la construcció del tercer sector Eixos de futur en el tercer sector. Bilbao Gizardatz (Asociación de Entidades de Iniciativa e Intervención Social de Bizkaia) va organitzar la jornada “Eixos de futur en el Tercer Sector. Xarxes i processos de Coordinació”. La jornada es va iniciar amb la conferència inaugural presentada per l’OTS amb el títol “Reptes de futur en la configuració del Tercer Sector d’Acció Social”.

XXXV Conferència d’ARNOVA. Chicago ARNOVA (Association for Research on Nonprofit Organizations and Voluntary Action) va organitzar la Conferència “Acció voluntària i govern: Perspectives interdisciplinars i internacionals sobre ONL, filantropia i relacions públic-privat”. Vam participar-hi presentant una ponència sobre les “Bones pràctiques en la gestió del voluntariat a les entitats no lucratives”.

III Espai Despuig. El Prat del Llobregat L’acte va ser organitzat per l’Institut Ramon Muntaner amb el lema "Centres d’estudis i dinamització social: problemàtiques i estratègies en la relació amb el seu entorn". Vam participar-hi presentant la ponència “L’Observatori del Tercer Sector: un centre de recerca sobre el tercer sector”.

I Jornades Drets i Ciutadania. Barcelona Jornades organitzades per Àmbit Prevenció i per Creació Positiva dirigides a entitats vinculades a organitzacions de diferents àmbits d’actuació i altres agents socials. L’OTS va participar en una taula rodona d’Observatoris de defensa en drets ciutadans.

El voluntariat en la conservació de la natura. Barcelona La Fundació Territori i Paisatge va organitzar aquesta jornada en què hi van assistir entitats de diversos països europeus de l’àmbit de la gestió i organització de voluntariat. Des de l’Observatori del Tercer Sector hi vam presentar els reptes de la gestió del voluntariat de les entitats mediambientals.

www.tercersector.net / 19


Articles

Creem reflexi贸, opini贸 i debat per tenir pres猫ncia social i contribuir en la millora del tercer sector

20 / Els articles estan disponibles a www.tercersector.net


Docència

La docència ens permet treballar conjuntament amb les entitats sobre el tercer sector Tallers de codesenvolupament. Barcelona i Madrid Aquests tallers, organitzats per l’Obra Social “la Caixa” i impartits per l’Observatori del Tercer Sector, es van dur a terme durant els mesos de juny i juliol. L’objectiu era proporcionar a les entitats d’immigrants, que han iniciat projectes de codesenvolupament, elements teòrics per a la comprensió del concepte i la gestió de projectes de desenvolupament.

Postgrau en Direcció i gestió d’ONL i d’economia social. Barcelona El Postgrau, organitzat per la Fundació Pere Tarrés, està adreçat a voluntaris i professionals amb funcions directives a ONLs, per tal de millorar les seves habilitats en la gestió interna i externa. L’OTS va participar en el primer mòdul del programa sobre la introducció al tercer sector català.

III Edició del Curs d’especialització en direcció de fundacions. Madrid Curs de postgrau, organitzat per l’Asociación Española de Fundaciones i CEU de la Universidad de San Pablo, dirigit al personal directiu de les fundacions. Des de l’Observatori del Tercer Sector es van impartir les sessions sobre “Direcció Estratègica i la gestió de projectes al món fundacional”.

Curs “Relació entre Administració i entitats”. Palma de Mallorca Aquest taller, preparat i impartit per l’OTS, es va centrar en la millora de l’efectivitat de les relacions entre l’Administració Pública i les entitats socials. Va ser realitzat per encàrrec de l’Ajuntament de Palma de Mallorca durant el mes de gener.

www.tercersector.net / 21


Biblioteca

La major biblioteca especialitzada en el tercer sector i el funcionament d’entitats

És un espai bibliogràfic i documental sobre el tercer sector, especialitzat en el funcionament de les organitzacions no lucratives i les seves àrees d’activitat, que posem a la disposició de totes les associacions i fundacions.

22 / Els continguts del fons bibliogràfic es poden consultar a www.tercersector.net


Biblioteca

Més de 4.000 publicacions interessants per a les organitzacions no lucratives

Biblioteca virtual Moltes publicacions estan disponibles en format electrònic des del web

Servei de préstecs Els usuaris de la Biblioteca poden accedir al servei de préstec documental

Espai Obert Al servei de les entitats

Butlletí de novetats Periòdicament es publiquen les principals novetats incorporades al fons bibliogràfic

Consulta El fons bibliogràfic és consultable de forma gratuïta a l’espai del web

Butlletí de novetats Periòdicament es publiquen les principals novetats incorporades al fons bibliogràfic

Principals àrees de contingut del fons bibliogràfic El tercer sector - Reflexions sobre el tercer sector en general - Reflexions sobre el sector social - Reflexions sobre el sector juvenil - Societat civil - Directoris i guies - Reflexions sobre el tercer sector cultural - Emprenedors socials - Economia social - Reflexions sobre el tercer sector de cooperació

Funcionament de les organitzacions no lucratives - Direcció i gestió d’organitzacions - Òrgans de govern - Estratègia organitzacional - Comunicació i màrqueting social/ Captació de fons - Noves tecnologies - Els recursos econòmics i la rendició de comptes - El voluntariat i les persones del tercer sector

- Aprenentatge-Servei - Gestió de projectes - Col·laboració en el tercer sector i entre sectors - Legislació del tercer sector - Ètica organitzativa - Incidència política - La participació - Qualitat / Avaluació / Mesura de resultats - Lideratge - Altres temes de funcionament

www.tercersector.net / 23


Complicitats

L’OTS té sentit gràcies a les complicitats i les col·laboracions que estableix

• Aprenentatge

i Servei

• Àrea

de Participació de Ciutadania de l’Ajuntament de Barcelona

• Asociación

Española de Fundaciones

• Asociación

Proyecto Hombre

• Associació

Catalana de Cases de Colònies (Fundació Catalana de l’Esplai)

• Association

for Research on Nonprofit Organisations and Voluntary Action (ARNOVA)

• Casal

d’Infants del Raval

• Centre

d’Estudis de Temes Contemporanis

• Centre

d’Estudis Sociològics sobre la vida Quotidiana i el Treball (QUIT)

• Consejo

de la Juventud (CJE)

• Consell

Nacional de la Joventut de Catalunya

• Coordinadora

de ONGD (CONGDE)

• Dep.

d’Integració Social de la Fundació “la Caixa”

• Dep.

d’Interior, Relacions Internacionals i Participació de la Generalitat de Catalunya

• Dep.

de Benestar Social de la Diputació de Barcelona

• Dep.

de Cooperació Internacional de la

Fundació “la Caixa”

• Finançament • Fundació

Adsis

• Fundació

Catalana de l’Esplai

• Fundació

Comtal

• Fundació

Equilibri

• Fundació

Jaume Bofill

• Fundació

Pere Tarrés

• Fundació

Territori i Paisatge

• Fundació

Un Sol Món

• Fundación

COSO

• Fundación

Esplai

• Hacesfalta.org • Instituto

Third Sector Research

Association • Lliga

de Drets dels Pobles

• Medicus

Mundi

• Observatori • Pangea,

Català de la Joventut

Internet per a la cooperació

• Plataforma

del Voluntariado en España

• Secretaria

d’Immigració de la Generalitat de Catalunya

• Subdirecció

General d’Associacionisme i Voluntariat de la Generalitat de Catalunya

• Suport

• Dep.

• Taula

de Justícia de la Generalitat de Catalunya

de Comunicación y Desarrollo

• International

• Dep.

de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Ètic i Solidari (FETS)

Associatiu (Fundació Catalana de l’Esplai) d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

• Federació

Catalana d’ONGD

• Xarxa

• Federació

Catalana de Voluntariat Social

• ...

de Custòdia del Territori

24 / Més informació de les complicitats i col·laboracions de l'OTS a www.tercersector.net


Equip

L’equip humà és l’essència de l’OTS, genera valor afegit i coneixement

Equip Coordinació:

Pau Vidal i Núria Valls

Responsables i tècnics:

Ana Villa, Laia Grabulosa, Maria Sureda, Andrea Borison, Cristina Simon i Mariana Mendes.

Equip de suport:

Anna Hernando, Carla Marimon, Marina Albinyana, Ruth Dencàs i Sara Martínez.

Col·laboradors:

Beatriz Naranjo, Jaume Albaigès i Luz Muñoz

Programa de conveni:

Esther Zamora, Núria Arlández, Núria Francolí i Laura Hernàndez.

Equip a data 1 de març de 2007

www.tercersector.net / 25


Òrgans de govern i Voluntariat

La participació de persones d’altres organitzacions permet tenir un contacte directe amb el sector Junta directiva

Altres òrgans

La Junta està formada per persones amb experiència i coneixement en el tercer sector. Grup de suport de la Biblioteca

Àngel Castiñeira Ramón García Ismael Palacín Joaquim Sabater (Tres.) Xavier Serna Núria Valls Pau Vidal (Pres.) Ana Villa (Sec.)

Grup de suport de Publicacions

Consell de Recerca

Voluntariat Com a organització del tercer sector que som, el voluntariat és molt important per a nosaltres i representa una oportunitat d’enriquiment mutu. La presència del voluntariat és transversal, es tracta de contaminar de voluntariat tota l’acció de l’OTS. La tasca voluntària s’estructura en grups petits que assumeixen responsabilitats sobre àmbits concrets. Actualment, a l’OTS estan definits els següents àmbits de col·laboració del voluntariat:

Recerca

Biblioteca

Virtual

Durant el 2006 han col·laborat: Voluntariat de la biblioteca: Montse Mateo, Julie Buste, Emma Etheridge, Dolors Gironés, Cira Piquer, Imma Prats i Úrsula Reales. Voluntariat de recerca: Tamara Cupcham i Marc Roca. Voluntariat virtual: Caterina Aguiló, Maria Eugenia Cappelletti, Susana Cros, Gabriela Dos Santos, Maria Ferreira, Diana Fonseca, Maria Fullana, Michelle Gallagher, Aurora García, Maria Gómez, Paula Granato, Edite Guerreiro, Fiona Kelso, Elena Martínez, Corinne Mens, Ester Micó, Luiza Helena Noya de Castro, Alexandra Rapport, Ana Rojo, Rute Santos, Sarah Shade, Queralt Sistach i Pilar Urreta.

26 / Més informació de l'equip, dels òrgans de govern i del voluntariat a www.tercersector.net


Dades econòmiques

L’any 2006 en xifres i percentatges Compte d’explotació 2004

2005

2006

Finançadors privats

47.877

127.802

335.306

Finançadors públics

0

114.972

97.706

47.877

242.774

433.012

Equip de treball

26.417

171.376

297.831

Operatives de projecte

12.242

21.197

44.204

6.715

72.915

81.572

626

-

-

Total despeses

46.000

265.488

423.607

Excedent/pèrdua exercici

+1.877

-22.714

+9.405

Resultat històric consolidat

+1.877

-20.837

-11.432

Ingressos

Total ingressos Despeses

Operatives d’organització Impost sobre resultats

Procedència d’ingressos

Encàrrecs admistracions públiques

6% 16%

Subvencions públiques a projectes

78%

Volum per àrees d’actuació

Àmbits d’interès del tercer sector

Biblioteca

3% 36%

27%

Estructuració del tercer sector

34%

Finançament d’entitats privades a projectes

Funcionament de les organitzacions

www.tercersector.net / 27


Indicadors de funcionament

Reflexionant sobre el funcionament de la nostra entitat Indicadors del funcionament de l’OTS Des de l’Observatori del Tercer Sector hem estat treballant i reflexionant sobre el que entenem que ha de ser una organització del tercer sector socialment responsable: buscar la coherència entre la missió (la raó de ser) i les activitats (la manera de fer). Per cercar aquesta coherència, s’han identificat set àrees d’actuació, en les que s’han definit uns indicadors. D’aquests, hem fet un primer exercici d’aplicació al propi funcionament de la nostra organització dels quals es mostra una selecció a continuació.

Àrees

2004

2005

2006

A. Persones a l’organització Durant l’any 2006 es va crear la política de gestió i desenvolupament de persones a l’OTS la qual ja s’està desenvolupant. 1. Nombre del voluntariat que ha col·laborat durant l’any

5

48

32

1/6

9/5

14/5

0

2

8

4. % indefinits/totals contractes

0%

22%

57%

5. Existència d’un model de gestió de desenvolupament de persones propi de l’entitat públic

No

En preparació

5

5

8

n.d.

1.700

2.050

100%/0%

51%/49%

78 %/22%

0%

0%

0%

2

14

20

2. Equip de treball (contractes/col·laboradors) 3. Nombre contractes laborals indefinits

6. Compliment de la LISMI 7. Nombre de membres de la Junta

B. Involucrats S’han creat òrgans específics (Consell de recerca i Grups de suport) per facilitar la participació i opinió dels involucrats. 8. Nombre d’entitats participants en les activitats (recerca, actes...) 9. % origen privat/públic dels projectes (en valor econòmic) 10. % finançament no vinculat a projectes 11. Nombre total de finançadors d’activitats i projectes

C. Missió i activitats Durant l’any 2006 es va fer una primera reflexió estratègica per guiar el desenvolupament de l’entitat d’acord amb la missió i els valors. 12. Nombre total de projectes realitzats 13. % projectes realitzats clarament alineats amb la missió

28 / Més informació sobre el model RSO a www.tercersector.net

2

12

30

100%

91,6%

96,6%


Indicadors de funcionament Àrees

14. Existència d’una sistematització de les activitats de l’organització

2004

No

2005

2006

En preparació

En preparació

15. Missió explícita al web, memòria, espai de treball i en altres documents de difusió

No

En procés

16. Existència de reflexió estratègica explícita i pública

No

En procés

No

D. Transparència El web és el principal mitjà de transparència amb una actualització continuada: hi estan disponibles tant les activitats que realitzem com el funcionament de l’entitat. 17. Memòria pública econòmica i d’activitats 18. Web actualitzada amb informació global de l’entitat (funcionament, equip, persones...)

En procés

19. Aparició al web de les entitats amb les que col·labora l’organització

No

No

En procés

20. Auditoria anual de l’entitat pública

No

21. Equip de treball i Junta disponible al web

No

L’equip L’equip/La Junta

E. Gestió mediambiental Encara ens manca una política mediambiental integrada de l’entitat. No obstant, es fan accions en aquesta línia. 22. Reciclatge de residus

Bateries

Tòners/bateries Tòners/bateries

23. Definició de processos i accions per reduir el consum de paper

No

Millorable

Millorable

24. Lloguer d’equips d’ús ocasional enlloc de propietat

No

Carsharing

Carsharing

No

En preparació

26. Mitja de comunicació obert i disponible per l’equip de l’entitat

-

Llista correus i Cartellera

Llista correus i Cartellera

27. Nombre d’enviaments del butlletí electrònic

0

8

4

0

1

F. Comunicació S’està preparant pel 2007 un pla de presència social de l’entitat que integri les accions que s’estan realitzant puntualment. 25. Existència d’un Pla de Comunicació de l’entitat

G. Involucració social Es participa activament en les activitats d’entitats i s’estan establint els criteris d’actuació generals. 28. Xarxes d’entitats de segon nivell de les quals som socis 29. Nombre d’actes i jornades en les que ha participat l’OTS

2

11

16

32

30. Nombre de proveïdors del tercer sector o l’economia social

n.d.

8

11

31. Nombre de volums de la biblioteca oberta a les entitats

300

2.500

4.000

www.tercersector.net / 29


2007, un any en marxa

Les propostes del 2007 ja comencen a fer-se realitat

El 2007 ja ha començat i tenim sobre la taula recerques i accions que volem desenvolupar durant aquest any. Com podreu veure, una gran part d’elles estan dins la línia de treball sobre l’estructuració del tercer sector i el funcionament de les organitzacions. - Anuari del tercer sector - Converses amb emprenedors socials - Les organitzacions juvenils com a escola de competències - Les noves tecnologies i l’ús del software lliure per les entitats del tercer sector - La col·laboració entre ONLs, empreses i administracions públiques - La inversió socialment responsable i les entitats del tercer sector - Premi sobre “Recerca aplicada al tercer sector” - ...

30 / Més informació sobre les propostes a www.tercersector.net


www.tercersector.net

Una web transparent i actualitzada sobre les activitats i el funcionament de l’OTS

Podríem haver inclòs un CD amb tota la informació de l’OTS però de ben segur que no estaria tan actualitzada com a www.tercersector.net

www.tercersector.net / 31


Observatori del Tercer Sector Les Carolines 10, 2a planta 08012 Barcelona Tel. 93 217 72 97 www.tercersector.net

L’Observatori del Tercer Sector durant l’any 2006 ha canviat, ha evolucionat, ha madurat. S’ha treballat en més de 30 recerques, totes elles enfocades a aprofundir, reflexionar i incrementar el coneixement sobre les entitats del tercer sector. S’ha participat en el debat públic, assistint a més de 30 jornades, congressos, taules rodones, activitats d’organitzacions... S’han creat espais de discussió sobre temes clau i d’actualitat del sector. S’ha compartit i difós el coneixement generat a través de llibres, quaderns, articles... i del nostre web www.tercersector.net. S’ha creat la major biblioteca especialitzada en el tercer sector i posat a l’abast de tothom. I tot això ho hem fet gràcies a la complicitat i col·laboració de més de 50 organitzacions.

Memòria 2006