Page 1

4rt diàleg! !

Col·laboració!


Índex! > Introducció! ! > Per què col·laborar! ! > Cóm col·laborar! ! > Experiències d’èxit! ! !

Aquest quadern conté enllaços externs a vídeos, articles i d’altres materials addicionals. Fent clic a sobre de les caixes i imatges podeu accedir als continguts. També trobareu vídeos del diàleg incrustats al quadern. !


Introducció! La col·laboració entre organitzacions no lucratives és quelcom comú però que alhora no es troba exempt de dificultats. En un context com l’actual la col·laboració guanya protagonisme, les organitzacions volen treballar plegades per guanyar en dimensió, compartir experiències, reduir costos, etc. en definitiva, innovar per donar respostes més eficaces als problemes emergents. ! ! La missió i els valors de les organitzacions que volen treballar plegades sovint són clau per establir afinitats i punts de connexió, però existeixen d’altres elements rellevants a l’hora de col·laborar com són per què col·laborar i cóm fer-ho. Sota aquests plantejaments s’obre un ventall col·laboratiu molt ampli i encara poc explorat.!

! El document que us presentem és una síntesi de la quarta sessió del cicle Canvi d’Època al Tercer Sector que vam presentar el 13 de gener de 2014 al Palau Macaya de Barcelona de la ma de Victor Viñuales i Pau Vidal. !

! Victor Viñuales Victor Viñuales és cofundador i director de Ecología y Desarrollo ECODES. Sociòleg especialista en responsabilitat social, sostenibilitat i innovació, és membre de nombrosos panells d’experts així com de consells consultius i assessors d’empreses, administracions i organitzacions no lucratives. Des de 2007 és professor del Programa Superior de Direcció en Responsabilitat Corporativa del IE Business School. Entre 2004 i 2008 va ser membre de Fòrum d’Experts de Responsabilitat Social del Ministeri d’Ocupació i Assumptes Socials.! !

Pau Vidal! Pau Vidal fundà l’Observatori del Tercer Sector i des de llavors ha dirigit aquest centre de recerca independent especialitzat en les organitzacions no lucratives. Ha realitzat nombroses recerques, docència, conferències i publicacions sobre diferents àmbits del món no lucratiu tant a nivell nacional com internacional. Ha estat el director de les tres edicions de l’Anuari del Tercer Sector Social de Catalunya. Darrerament, Pau Vidal ha reflexionat en articles i ponències sobre el canvi d’època que viuen les organitzacions de la societat civil.! !


PER QUÈ COL·LABORAR ! Són diversos els motius per col·laborar, generar mestissatges, barrejar

situació de crisi, com fer-li front i trobar respostes innovadores. experiències, ... Avui dia, l’element comú en la majoria de casos és la

Tot seguit es recullen en vuit punts una síntesi del per què de la col·laboració entre ONL en un moment de canvi com aquest. !


8 raons per col·laborar ! ! 1. 

Col·laborar entre les ONL que treballen des dels símptomes i aquelles que ho fan des de les causes. Aquesta és una divisió històrica que s’ha de superar per afrontar integralment els problemes. !

2. 

Col·laborar entre ONL d’àmbit local i d’àmbit internacional donat que sovint les causes i també les solucions estan relacionades. Allò que passa als països del Nord afecta els del Sud i a l'inrevés.!

3. 

La innovació social requereix del mestissatge entre sectors -ambiental, social, cooperació internacional, etc-. !

4. 

Tota la humanitat s’ha construit a partir de

l’ajuda mútua i la

col·laboració, en temps de crisi la cooperació és més rellevant que mai.! 5. 

L'enfocament unilateral habitualment no es efectiu per donar respostes. Per entendre la globalitat dels problemes, entendre les seves causes i donar solucions adients cal generar models híbrids de treball.!


6. Actuar local i globalment, perquè els canvis a petita escala sovint són producte de canvis de més magnitud i viceversa. ! 7. ‘O nos unimos o nos hundimos’ per fer una tasca real d’incidència augmentar la veu de les ONL.!

política

i

8. La cooperació també implica les administracions públiques i les empreses que poden ser bons aliats per dur a terme els projectes de transformació social. L’economia creativa –mitjans comunicació, artistes, etc. – i els i les emprenedors i emprenedores emergents poden ser actors rellevants que, a més, no estan supeditats a estructures i condicionaments previs.

SOCIAL!

GLOBAL!

ECONÒMICA!

AMBIENTAL!

CRISI!


LA MALETA AMB RODES! Victor Viñuales explica: !

Imatge de la sessió 13/01 “Col·laboració, treballar junts la societat ” amb V. Viñuales i P. Vidal!

‘El que fa uns anys era director de l’agència europea del medi ambient, Domingo Giménez Beltran, deia: la roda es va inventar fa milers d’anys i les maletes també… però la maleta amb rodes fa poc temps. I per què? Perquè fa poc que van començar a parlar les persones que fan les maletes i les que fan les rodes’.!

A més dels per què de treballar plegats s’ha de tenir en compte AMB QUI ES VOL COL·LABORAR, donat que s’ha de partir d’una relació confiança i de reconeixement mutu per poder generar sinèrgies en la col·laboració. ! ! LA INNOVACIÓ I EL CONSENS NO SEMPRE VAN DE LA MÀ per això les col·laboracions més efectives sovint tenen lloc en grups reduïts que, amb el temps, poden donar cabuda a més actors. !


La col·laboració ha estat i és un repte habitual per les ONL, a vegades es coopera més des del deure que no pas des del desig i amb això es pot córrer el risc de que es donin col·laboracions de mínims que no aprofundeixin en el potencial de treballar plegats i no es trobin noves

formes d’innovar. !

Reflexions: La  importància  de  amb  qui  col·∙laborem  -­‐  Víctor  Viñuales     h>ps://www.youtube.com/watch?v=BiHD2OStMoo&list=PL7gX_ZcobqlkBWVGAUKmxjxZs1kmueybx  


CÓM COL·LABORAR ! La col·laboració entre organitzacions no lucratives, així com amb altres agents socials, pot ser una eina per millorar l’eficiència i aconseguir més impacte. Existeixen diverses fórmules col·laboratives però es poden sintetitzar en base a 3 eixos: els objectius de la col·laboració, la durada d’aquesta i el grau de compromís que es vol assolir. A partir d’aquests eixos es crea un model de col·laboració que permet aprofundir en

les característiques de treball conjunt entre organitzacions i identificar els elements clau.!


MODEL COL·LABORATIU

Compromís!

Durada!

Objectius!

Col·laboració!

Junts per  la  societat:  Experiències  de  col·∙laboració  -­‐  Pau  Vidal   h>ps://www.youtube.com/watch? v=qOeV_IpQC9Q&list=PL7gX_ZcobqlkBWVGAUKmxjxZs1kmueybx  

L’esquema s’ha extret de la publicació Junts per la societat: Experiències al Tercer Sector Social català elaborada per l’Observatori del Tercer Sector el 2010. Allà es recullen 19 experiències de col·laboració.


> EL COMPROMÍS gradua els nivell de col·laboració i es troba en relació amb el grau de responsabilitat i de renúncia que s’està disposat a assumir. No es pot oblidar que només amb compromís es pot donar una bona col·laboració.!

> LA DURADA

està relacionada amb el tipus d’objectius marcats i el temps necessari per assolir-los. És important fer una bona previsió del temps que es trigarà en realitzar cadascun dels canvis organitzatius.!

> ELS OBJECTIUS es diferencien entre instrumentals i estructurals. Els instrumentals estan dirigits a produir un efecte concret. Faciliten la concreció de les tasques i la definició clara dels rols. Els estratègics representen un valor fonamental en el futur de l’organització. En general, requereixen de més temps per assolir-los i el nivell de compromís és alt.!


Elements clau per col·laborar! ! > CONFIANÇA, CONEIXENÇA I COMPROMÍS, la confiança és essencial per qualsevol tipus de col·laboració i per això cal treballar, la confiança no és cega. La coneixença mútua ajuda a construir relacions de confiança, per això cal cercar espais on intercanviar impressions. El compromís, ha de ser mutu i és bàsic pel bon èxit de la col·laboració. És important ser clar per ajustar expectatives.! ! > ELS ÒRGANS DE GOVERN han de creure en el valor i el contingut de la col·laboració. Des dels òrgans de govern s’ha de transmetre confiança a totes les organitzacions que estan col·laborant.! ! > DEFINICIÓ DE ROLS I REPARTIMENT DE TASQUES, com més ben definits estiguin els rols de cadascuna de les parts que col·laboren, més senzill serà el repartiment de tasques a l’hora de treballar conjuntament. Per col·laborar cal diferenciar les capacitats de cadascuna de les entitats i ser conscients de les pròpies limitacions.! > COMUNICACIÓ I TRANSPARÈNCIA. El traspàs d’informació ha de ser continu i ha d’arribar a les persones implicades, en els diferents graus de responsabilitat. Fomentar la participació i la transparència en les decisions que es prenen conjuntament potencia la generació de confiança i l’estabilitat de la col·laboració.!


! > FORMALITZACIÓ DE LA COL·LABORACIÓ. Hi ha un moment en què cal posar per escrit els acords presos durant la col·laboració i s’ha de fer d’acord amb els valors de les entitats. S’ha d’escollir la forma jurídica més adequada en cada cas i tenir en compte que sovint els temes jurídics requereixen més dedicació de temps i recursos dels que es preveuen a l’inici.! ! > EFICIÈNCIA I APROFITAMENT D’ECONOMIES D’ESCALA. La col·laboració permet afrontar riscos conjuntament i treballar de manera més eficient. L’aprofitament d’economies d’escala, compartint elements de gestió, d’infraestructura, etc., repercuteix en el temps i els recursos que les entitats poden destinar a l’acció directa.! > ROL DE LES FEDERACIONS I ORGANITZACIONS DE SEGON NIVELL, ja que sovint són un espai de trobada pel naixement de futures col·laboracions. És important que visibilitzin els resultats que s’obtenen dels processos de col·laboració per tal que les entitats s’animin a treballar conjuntament.! > EL TREBALL CONJUNT OBRE PORTES I MILLORA ELS RESULTATS DE LES ACTUACIONS. A través de la col·laboració es poden accedir a nous recursos, subvencions, concursos públics… que permetin avançar a les entitats. El treball conjunt de diversos professionals, de diverses àrees i àmbits i de diferents entitats repercuteix directament en els resultats de les actuacions.!


EXPERÌENCIES D’ÈXIT! ! En el teixit cívic català s’estan donant diverses iniciatives d’èxit en matèria de col·laboració. Aquí es recullen dos d’elles, les quals parteixen de motivacions diferents i per tant complementàries per abordar la col·laboració des d’una vessant pràctica. Es tracta d’un clúster d’empreses d’economia social i d’una plataforma d’entitats que treballen per a la inserció sociolaboral de joves. !


Bona pràctica en matèria de col·laboració: CLÚSTER CREIXER
 Presentada per Nekane Navarro

CRÉIXER és una iniciativa innovadora de cooperació entre empreses catalanes d’economia social que té com a finalitat ser capaç de crear més i millors llocs de treball  per a les  persones amb majors dificultats, mitjançant estratègies de col·laboració empresarial. CRÉIXER és una associació formada per  21 entitats sense afany de lucre, i agrupacions d’aquestes, que representen: un total de 31 organitzacions titulars d’un centre especial de treball o una empresa d’inserció social  i un total de  4.050 treballadors i treballadores.!  


Per què és rellevant?
 • 

!

Aplicació de la lògica de col·laboració empresarial orientada a resultats. Sense resultats, la col·laboració no té sentit.!

• 

Clara voluntat de col·laborar des d'un compromís ètic compartit d'acord amb un codi ètic i de bon govern propi.!

• 

Capacitat conjunta que permet guanyar en dimensió. Créixer junts per comprar i vendre més i millor.!

• 

Desenvolupament d’actuacions de col·laboració i grups cooperatius per a la generació d’oportunitats de treball i la sostenibilitat.!

! •  !

Col·laboració comercial, compra conjunta, internacionalització, etc.!

• 

Impuls a la primera comunitat de negocis al servei de les persones amb especials dificultats: el Club Créixer. !

!


En què consisteix l’experiència?
 ! Créixer és una iniciativa innovadora de cooperació entre empreses catalanes d'economia social capaç de crear més i millors llocs de treball per a les persones amb majors dificultats. Així mateix, és una eina útil al servei del desenvolupament sostenible del país amb una ampla col·laboració amb totes aquelles empreses i institucions públiques i privades que fan possible l’aportació de valor.! !! ! La iniciativa ha estat seleccionada els anys 2012 i 2013 per formar part d‘Enterprise 2020: plataforma de col·laboració entre empreses i organitzacions impulsada per CSR Europe i Forética, amb la intenció de desenvolupar una economia intel·ligent, sostenible i integradora, reconeguda com a bona pràctica per la Comissió Europea.!

!

! ! Les empreses socials que formen part del clúster tenen una clara voluntat compartida de col·laborar des d'un compromís ètic. Els valors compartits, des

de la consideració de la dignitat i l’autonomia de les persones com a principi primordial de tot el que projecten i fan són la cooperació, el compromís i la competència.! !! ! !!


• Cooperació, duent a terme totes les actuacions amb un esperit i pràctica coherent de cooperació i suport mutu, tant a nivell intern com en les relacions amb les Institucions i les entitats del país.!

• Compromís amb les persones i amb la societat en totes llurs dimensions de progrés –social, econòmica, mediambiental, del coneixement i la creativitat- en el marc d’un projecte de servei i desenvolupament sostenible.!

• Competència en el treball i en la gestió empresarial, tot cercant una millora continua de qualitat humana i professional en el camí cap a l’excel·lència en tots els productes, serveis i activitats.!


Què se’n pot aprendre?  • 

La confiança entre els diferents grups d’interès és la base per la cooperació empresarial. Per construir il·lusions compartides, s’ha de començar per confiar els uns en els altres.!

•  Establir marcs de col·laboració estratègics per al desenvolupament d’objectius compartits amb diversos agents socials permet amplificar la missió de la cooperació al servei de les persones.! •  Compartir eines i coneixements per articular una oferta integral de productes i serveis competitiva i de qualitat amb un alt retorn social, permet generar més i millors oportunitats per a les persones amb especials dificultats per trobar feina.! • 

És imprescindible comptar amb un equip de promoció i gestió que dia a dia faciliti els marcs de treball conjunt.!


Bona pràctica en matèria de complicitat social:
 PEI’ Jove
 Presentada per Xavier Orteu

PEI’Jove és un plataforma fundada per onze entitats que treballen per

millorar la inserció laboral dels i de les joves mitjançant l’orientació i la formació prelaboral, la consolidació de la formació bàsica i la prolongació de l’etapa educativa prèvia a la incorporació al món del treball.


Per què és rellevant?
 !•  ! • 

PEI’Jove sorgeix d’un canvi d’actitud que es basa en sumar i buscar la complementarietat amb la resta de polítiques i agents. Sumant igualtats per abaratir costos, sumant diferències per generar valor, i sumant experiències per crear nous escenaris per als joves.! La plataforma aplega més de 80 organitzacions d’arreu de Catalunya, incloent organitzacions del tercer sector, administracions públiques, institucions, etc. A través dels seus projectes s’aporta una nova dinàmica de cooperació i optimització

dels diferents agents al territori.! !

• 

Capacitat d’impacte: la majoria dels 1.300 joves en risc d’exclusió sociolaboral participants en el primer porjecte de la plataforma, el Programa Dispositius d’Accés per a Joves, reprenen els estudis. !

!

• 

Innovació en el marc metodològic: transferència de coneixement entre entitats mitjançant l’organització de jornades per compartir treballs i experiències, l’elaboració d’un document de bones pràctiques, i la col·laboració amb estudis desenvolupats per equips de recerca universitària.!


En què consisteix l’experiència?
 !

! ! L’associació es crea el 2010 per donar sostenibilitat i més impacte a unes actuacions molt exitoses a escala local. La integració de l’acció de deu territoris té com a !

primer objectiu assegurar un impacte sobre una població important, augmentant paral·lelament les economies d’escala i les oportunitats de cofinançament que pot oferir una xarxa que treballa de manera coordinada.! !! !! ! !!


El Programa de Dispositius d’Accés per a Joves va ser el primer projecte dut a terme per la plataforma. Consta de tres tipus d’accions enfocades a millorar la inserció sociolaboral de joves, tot incloent la creació de la pròpia xarxa. !

FE[IN]A, Projecte d’innovació per a la intermediació laboral en clau de competències és una experiència pilot entre entitats, joves i empreses. FE[IN]A es constitueix com un Servei d’Assessment Center des de l’òptica competencial. Dóna

resposta tant a les necessitats d’innovació en els sectors i les empreses, com en la innovació per a l’ocupació de les persones joves. !


Què se’n pot aprendre?

• 

Les diferències entre les organitzacions que col·laboren constitueix un valor afegit. Eficàcia no necessariament vol dir homogeneïtat i diferència no és sinònim de handicap.!

• 

Cal respectar les diferències existents entre les organitzacions que col·laboren i cercar acords en termes de qualitat de la col·laboració.!

• 

El saber previ de les entitats (coneixements, metodologies, knowhow, ...) generen valor afegit de la col·laboració. Cal potenciar-ho i aprofitar-ho.!

! • 

•  ! !

Optimitzar el valor d’aportació de les entitats també implica el treball a favor de la persona: empoderar les persones precisa cercar sinèrgies. ! L’èxit de col·laboració requereix d’una reflexió estratègica i de la construcció d’una identitat com a plataforma. !


Diàlegs! 1. Donar resposta al canvi d’època que viu el tercer sector! 2. Complicitat social, les persones són més que euros amb cames! 3. Noves competències claus per construir organitzacions del S.XXI! 4. Col·laboració, treballar junts per la societat! 5. Impacte, fer visible l’aportació a la societat!

Per més informació sobre el cicle de Canvi d’Època al Tercer Sector poseu-vos en contacte amb nosaltres:! observatori@observatoritercersector.org!

!

4art diàleg: Col.laboració  
4art diàleg: Col.laboració  
Advertisement