Page 1

EXTENSION ที่ 1 แอพพลิเคชัน่ pictureeffect


ความหมายและที่มา ปัจจุบนั สื่ อโซเชียลเป็ นที่นิยมทัว่ โลก แพลตฟอร์มสื่ อสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกันช่วยให้ผใู ้ ช้อปั โหลดและอัปเดตรู ปภาพและแชร์กบั เพื่อน ๆ ได้ การสร้างภาพสาหรับการแบ่งปันทางสังคมมีมานาน เรารู ้มานานแล้วว่ารู ปถ่ายบน Facebook ได้รับการมีส่วนร่ วมและการแจ้งเตือนมากึ้นน การผลักดันให้เป็ นช่วงเวลาที่ยากลาบากการเสริ มสร้างภาพลักษณ์ึองคุณอาจเป็ นงานที่น่ากลัว ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมาแพลตฟอร์มโซเชียล มีเดียกลายเป็ นจุดหมายปลายทางที่คุณต้องการเพื่อเพิ่ม selfies สร้างแกลเลอรี รูปภาพึองคุณและแชร์กบั เพื่อนออนไลน์ึองคุณ


วิธีการใช้ งาน • • • •

อัพโหลดรู ปภาพ ก่อนอื่นคุณต้องอัปโหลดภาพที่คุณต้องการใช้ นอกจากนีนคุณจาเป็ นต้องเพิ่มรู ปภาพอื่นถ้าต้องการเพิ่มพืนนหลัง แก้ไึและเล่น - เพิ่มึ้อความตัวกรองภาพถ่ายคลิปศิลปะและอื่น ๆ

เล่นรอบ ๆ กับเครื่ องมือที่ดา้ นล่าง คุณสามารถปรับแต่งและแก้ไึภาพถ่ายึองคุณเพื่อเปลี่ยนความสว่างความ อิ่มตัวและความคมชัดทันงนีนึน ้นอยูก่ บั ความต้องการและประเภทึองกราฟิ กที่คุณต้องการ คุณสามารถตรวจสอบตัว กรองภาพถ่ายคุณสมบัติคลิปอาร์ตและพยายามเพิ่มึ้อความด้วย

• ถ้าคุณต้องการให้ได้รูปลักษณ์แบบย้อนยุคลองทดลองกับตัวกรองสี ดาและสี ึาว


EXTENSION ที่ 2 แอพพลิเคชัน่ PDF Viewer


ความหมายและที่มา • PDF.js เป็ นรู ปแบบ Portable Document Format (PDF) ที่สร้างด้วย HTML5 • PDF.js เป็ นแบบึับเคลื่อนได้รับการสนับสนุนโดย Mozilla Labs เป้ าหมายึองเราคือการสร้างแพลตฟอร์มเว็บมาตรฐานสาหรับ การแยกวิเคราะห์และแสดงไฟล์ PDF

• ส่วนึยายนีนมี PDF.js เป็ นโปรแกรมดู PDF เริ่ มต้นใน Chrome • หากคุณต้องการใช้โปรแกรมดูไฟล์นน ีเพื่อดูไฟล์ในเครื่ องโปรดไปที่ chrome: // extensions /? id =

oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm และใส่เครื่ องหมายถูกไว้ก่อน "Allow access to file URLs“


หน้าต่างึองแอพพลิเคชัน่


EXTENSION ที่ 3 แอพพลิเคชัน่ เครื่ องคิดเลึ


ความหมายและที่มา • • • •

กว่า 350 เครื่ องคิดเลึที่มีประโยชน์ กว่า 350 เครื่ องคิดเลึที่คุณจะต้อง ทุกอย่างคานวณเป็ น app จุดสาหรับเครื่ องคิดเลึที่แตกต่างกัน ึณะนีนมีกว่า 350 เครื่ องคิดเลึจากเครื่ องคิดเลึการเงิน, การแปลง, ก่อสร้าง, สุ ึภาพ, Fun และคณิ ตศาสตร์ สาหรับคุณที่จะเลือกจาก


• คุณเป็ นคนที่พบว่าตัวเองอยูใ่ นความต้องการึองเครื่ องคิดเลึ แต่ไม่สามารถดูเหมือนจะหาคนที่คุณต้องการเมื่อ คุณจาเป็ นต้องใช้มนั ได้หรื อไม่ ถ้าเป็ นเช่นนันนเครื่ องคิดเลึ Pro เป็ นคาตอบให้กบั ทุกความึุ่นมัวึองคุณ เรา ตัดสิ นใจที่จะออกแบบเว็บไซต์ที่มีประเภทึองเครื่ องคิดเลึที่เป็ นไปได้ทุกคนสามารถใช้ได้เพื่อให้คุณไม่ จาเป็ นต้องกระโดดจากเว็บไซต์ไปยังเว็บไซต์ที่จะได้รับเครื่ องคิดเลึที่คุณต้องการ แต่คุณสามารถพิจารณาเราเป็ น ร้านค้าครบวงจรึองคุณหน้่งสาหรับเครื่ องคิดเลึทันงสองร่ วมกันและไม่ธรรมดาดังนันน ึณะนีนเรามีกว่า 350 เครื่ อง คิดเลึใช้ได้ตนงั แต่การเงินการก่อสร้างสุ ึภาพและอื่น ๆ อีกมากมาย โดยทัว่ ไปสิ่ งที่ประเภทึองเครื่ องคิดเลึที่คุณ ต้องการคุณสามารถมัน่ ใจได้วา่ เรามีความสามารถที่จะให้มนั อยูก่ บั คุณ

• คุณไม่เคยคิดว่าเครื่ องคิดเลึอาจจะสนุก? • เราโดดเด่นจากคู่แึ่งึองเราเพราะเรายังมีเครื่ องคิดเลึสนุกใช้ได้สาหรับคุณที่จะเล่นรอบกับ เปรี ยบเทียบเงินเดือน ึองคุณมากแค่ไหนผูเ้ ล่นเอ็นบีเอึับนาสคาร์นกั กอล์ฟและอื่น ๆ ทาให้ ที่มีให้เลือกมากมายึองเราที่จะเลือกคุณจะ ไม่ตอ้ งกังวลเกี่ยวกับการเป็ นเบื่อ แบ่งปั นความแตกต่างึองคุณกับเพื่อนึองคุณและเชิญพวกเึาไปลองและ คานวณเท่าใดที่พวกเึาทาเมื่อเทียบกับมืออาชีพ


EXTENSION ที่ 4 แอพพลิเคชัน่ Sideplayer™


ความหมายและที่มา • • • • • •

ทางานร่ วมกับอุปกรณ์ึองคุณได้ ดู YouTube ึณะที่คุณเรี ยกดูเว็บ Sideplayer เพิม่ วิดีโอ YouTube แบบลอยตัว ลงในเบราเซอร์ึองคุณเพื่อให้คุณสามารถทาได้ ดู YouTube ึณะที่คุณท่องเว็บ

หลังจากติดตันง Sideplayer แล้ว ทุกๆวิดีโอ YouTube จะมี Sideplayerซ้ายไปที่ปุ่มเต็มหน้าจอคลิกเพื่อ เริ่ มต้น


• • • • • • • •

ไม่มีโฆษณา

ปรับึนาดได้ง่าย เปลี่ยนความเร็ววิดีโอ เลือกคุณภาพวิดีโอ เปลี่ยนความท้บึองผูเ้ ล่น ลากที่คุณต้องการ

เล่นอัตโนมัติรวม - นัง่ พักผ่อน Sideplayer ทางานได้แม้ในึณะเปลี่ยนแท็บ


• • • • • • • •

ผูึ้ ออนุญาตด้านึ้างึอจากคุณ

ในระหว่างการติดตันงมีความจาเป็ นสาหรับมัน ทางานได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ Sideplayer ทางานภายในึองคุณ เบราเซอร์จะต้องแก้ไึเว็บไซต์ที่คุณใช้ เราไม่ได้จดั เก็บึ้อมูลึองทุกคน

หากคุณพบึ้อบกพร่ องหรื อึ้อผิดพลาดใด ๆ แจ้งให้เราทราบที่ hello@sideplayer.com


จัดทาโดย นางสาวกนกกาญจน์ ย่องเซ่ง

เลึที่14 รหัสนักศ้กษา 20604 ปวส.1/1 การบัญชี พิเศษภาคเสาร์ -อาทิตย์

kanokkan yongseng  
kanokkan yongseng  
Advertisement