Page 1

ตอนที่ 1 ให้พิจารณาคาถามต่อไปนี้แล้วให้ตอบคาว่า ถูก หรือ ผิด 1. OS Software มีหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่ จัดการหน่วยความจา หน่วย ประมวลผล สื่อบันทึกข้อมูล ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ตอบ 2. ปัจจุบันเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ไม่จาเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการแล้ว เพราะสามารถทางานด้วย Firmware เพียงอย่างเดียวได้ ตอบ 3. MS-DOS เป็นซอฟต์แวร์ประเภทภาษาคอมพิวเตอร์ ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้าง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทที่เป็นเกมคอมพิวเตอร์ ตอบ 4. ระบบปฏิบัติการที่ใช้สาหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ มีคุณสมบัติเด่นในด้าน การรักษาความปลอดภัย ในระบบ และการติดต่อสื่อสารข้อมูล คือระบบปฏิบัติการ UNIX ตอบ 5. ภาษาที่นามาเขียนโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ประเภทระบบปฏิบัติการ ได้แก่ ภาษา C, C++ ตอบ 6. การรับส่ง e-mail ต้องใช้ซอฟต์แวร์ในกลุ่ม Web Browser Software ตอบ 7. Microsoft Office2003 เป็นซอฟต์แวร์ประเภทระบบปฏิบัติการ(Opteration System : OS) ตอบ 8. ลักษณะสาคัญของระบบปฏิบัติการ DOS : Disk Operating System คือ ติดต่อกับผู้ใช้ ด้วยคาสั่งที่เป็นข้อความ (Text Mode) ตอบ 9. WindowsNT เป็นซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนการทางานแบบผู้ใช้หลายคน (Multi Users) ตอบ 10. Mcintosh System เป็นซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่ใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ทั่วไป ตอบ 11. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ หมายถึง โปรแกรมที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เขียนขึ้นมา หรือสั่งให้คอมพิวเตอร์ทางานอย่างใดอย่างหนึ่ง ตอบ 12. Compiler เป็นโปรแกรมที่ทาหน้าที่ในการแปลโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษา Basic ตอบ


13. โปรแกรม Spreadsheet เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการทาเอกสารพิมพ์งานต่าง ๆ และเอกสารกราฟิก ตอบ 14. โปรแกรม Power Point และ Corel Draw เป็นโปรแกรมช่วยงานด้านกราฟิก ตอบ 15. โปรแกรมที่เหมาะสมกับงานด้านสิ่งพิมพ์ โบชัวร์ แผ่นพับ นามบัตร คือโปรแกรม Word Processor ตอบ

ตอนที่2 ให้นักเรียนตอบคาถามดังต่อไปนี้ 1. ภาษาคอมพิวเตอร์ แบ่งออกได้เป็น……….ระดับ คืออะไรบ้าง ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2. ภาษาที่เป็นภาระดับต่า คือ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. โปรแกรมที่แปลภาษาระดับต่าเป็นภาษาเครื่อง คือ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4. ตัวแปลภาษาระดับสูง คือ ………………………………………………………………………………………………………………… 5. โปรแกรมแปลภาษาเบสิก เรียกว่า …………………………………………………………………………………………………….

ใบงานซอฟต์แวร์  
ใบงานซอฟต์แวร์  
Advertisement